Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשסז 7002 יחימוביץ

224 views

Published on

יחימוביץ ויושרה

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשסז 7002 יחימוביץ

  1. 1. ‫הכנסת השבע-עשרה‬ ‫הצעת חוק של חברי הכנסת‬ ‫קולט אביטל‬ ‫דני יתום‬ ‫אורית נוקד‬ ‫רונית תירוש‬ ‫אלי אפללו‬ ‫אלחנן גלזר‬ ‫סופה לנדבר‬ ‫אלכס מילר‬ ‫אריה אלדד‬ ‫אבשלום וילן‬ ‫אליהו גבאי‬ ‫מרינה סולודקין‬ ‫מנחם בן-ששון‬ ‫משה גפני‬ ‫מיכאל נודלמן‬ ‫שלי יחימוביץ‬ ‫משה שרוני‬ ‫נסים זאב‬ ‫עמירה דותן‬ ‫סטס מיסז'ניקוב‬ ‫יצחק זיו‬ ‫יוסף שגל‬ ‫פ/26/6/67‬ ‫הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשס"ז-2007‬ ‫הגדרות‬ ‫6.‬ ‫בחוק זה-‬ ‫"נאצי"- לרבות כל כינוי שיש לו צליל דומה, או משמעות דומה ומשתמשים בו‬ ‫בגלל היותו דומה, בצליל או במשמעות, למלה נאציזם;‬ ‫"סמל בשואה"- לבוש פסים נוסח לבוש אסירי מחנות הריכוז, טלאי צהוב‬ ‫ב צורת מגן דוד או בכל צורה אחרת שהגרמנים חייבו את היהודים‬ ‫לשאת אותו;‬ ‫"סמל נאצי"- ציור, צילום, שרטוט, פיסול וכיוצא בזה של צלב הקרס או של‬ ‫כל דבר אחר המצביע על זיקה לנאציזם;‬
  2. 2. ‫2‬ ‫איסור שימוש‬ ‫7.‬ ‫בסמל נאצי‬ ‫השימוש בסמלים נאצים שלא במסגרתו למטרת, לימוד, תיעוד, עבודה מדעית,‬ ‫דיווח היסטורי , העברת מידע אמיתי על הנאציזם, או למטרת מחאה כנגד‬ ‫תופעות גזעניות -אסור.‬ ‫איסור שימוש‬ ‫3.‬ ‫בכינוי נאצי‬ ‫כינוי בין בעל-פה, בכתב או בדרך אחרת של אדם, קבוצת בני-אדם, תאגיד,‬ ‫מוסד או גוף כלשהו שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד, עבודה מדעית,‬ ‫דיווח היסטורי או העברת מידע אמיתי על הנאציזם-אסור.‬ ‫איסור פגיעה‬ ‫4.‬ ‫ועלבון‬ ‫פגיעה והעלבה של אדם על ידי הבעת משאלה, תקווה או ציפייה להגשמת‬ ‫המטרות של הנאצים, או הבעת צער או מחאה על שלא הוגשמו‬ ‫במלואן-אסורה.‬ ‫איסור פגיעה‬ ‫/.‬ ‫לא יעשה אדם בסמל השואה שימוש כלשהו שאינו הולם את זכר השואה.‬ ‫בסמלים הקשורים‬ ‫בשואה‬ ‫תהה זו הגנה טובה למי שעושה את האמור בסעיף 3, אם הוכיח שדבריו היו‬ ‫הגנה‬ ‫6.‬ ‫עונשים‬ ‫2.‬ ‫דינו של העובר על חוק זה-שלוש שנות מאסר.‬ ‫תיקון חוק סדר‬ ‫8.‬ ‫בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-7886 אחרי‬ ‫נכונים.‬ ‫הדין הפלילי‬ ‫1‬ ‫פסקה 36 יבוא:‬ ‫"(46) עבירה על הוראות חוק איסור השימוש בסמלים ובכינויים נאצים,‬ ‫התשס"ז-2007"‬ ‫עוולה אזרחית‬ ‫8.‬ ‫ביצוע ותקנות‬ ‫06.‬ ‫הפרת הוראותיו של חוק זה תהה עוולה אזרחית ויחולו עליה הוראות פקודות‬ ‫2‬ ‫הנזיקין (נוסח חדש) .‬ ‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.‬ ‫דברי הסבר‬ ‫חוק הסמל והדגל, התש"ט-8486 , מגן אך ורק על הסמלים והדגלים של המדינה. מלבד זאת יש חוקים‬ ‫להגנת זכויות יוצרים ופטנטים. עם זאת, אין הגבלה על השימוש בסמלי השואה וכל אדם יכול להשתמש‬ ‫בהם כראות עיניו. כמו כן, במדינת ישראל אין כל איסור על השימוש בצלב הקרס לכל מטרה שהיא.‬ ‫לצערי, תופעת השימוש בסמלים ובכינויים נאציים הולכת וגוברת בשנים האחרונות. הקלות הבלתי‬ ‫נסבלת בה נעשה שימוש יום יומי במושגים אלה כחלק מהשיח הציבורי והפוליטי, תוך זלזול מופגן‬ ‫ברגשות ניצולי השואה וצאצאיהם- ראוי לכל גינוי. במציאות בה אנו חיים יש חשיבות לעיגון האיסורים‬ ‫על השימוש בסמלים מתקופת השואה והנאציזם בחקיקה, על מנת למנוע את התפשטות התופעה.‬ ‫הצעות חוק דומות הוגשו בכנסת ה-66 על ידי חה"כ אבנר חי-שאקי ובכנסת ה-46 ע"י חה"כ נעמי חזן‬ ‫ומספרה פ/887. הצעה דומה נוספת הוגשה בכנסת ה-/6 ומספרה פ/8427.‬ ‫--------------------------------‬‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬ ‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬ ‫כ"ה בסיון התשס"ז – 20.6.66‬ ‫1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 64.‬ ‫2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 06, עמ' 667.‬

×