Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬
‫הציבורי‬ ‫המאבק‬
‫כביש‬6
‫לעתיד‬ ‫ומסקנות‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫לקחים‬
‫עיון‬ ‫יום‬15.5.06
‫פרופ‬'‫מרינוב‬ ‫א...
‫היסטוריה‬ ‫קצת‬
‫אפריל‬ ‫בחודש‬ ‫הוקמה‬ ‫החברה‬1993
‫פורום‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫נפגשה‬ ‫יולי‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬
‫דש‬"‫פ...
‫מה‬‫קרה‬?
‫במהלך‬12‫אושרו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬
‫ובהן‬ ‫חדשות‬ ‫תכניות‬ ‫עשרות‬ ‫במדינה‬:
‫כוח‬ ‫תחנות‬
‫וטרמינל‬ ‫תעופה‬...
‫האלה‬ ‫מהתכניות‬ ‫לחלק‬
‫תהייה‬ ‫ועוד‬ ‫הייתה‬
‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫השפעה‬
‫הסביבה‬,‫יותר‬ ‫הרבה‬
‫לכביש‬ ‫מאשר‬.
‫נתקלה‬ ‫לא‬...
‫הוגשו‬ ‫הכביש‬ ‫נגד‬15‫בגצ‬"‫ים‬,
7‫סביבתיים‬ ‫נושאים‬ ‫על‬ ‫מהם‬
‫נדחו‬ ‫כולם‬
‫אנרגיה‬ ‫כמה‬,‫בוזבזו‬ ‫יקר‬ ‫וזמן‬ ‫ניי...
"‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהרוס‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬"‫שלם‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫מודעות‬
‫במשך‬5‫הארץ‬ ‫בעיתון‬ ‫רצופים‬ ‫ימים‬.
"...
‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬
‫הרעש‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬
‫למקורות‬ ‫זיהום‬ ‫כל‬ ‫נגרם‬ ‫לא‬
‫הירקון‬
‫מחד...
‫שהוקמו‬ ‫סביבתיים‬ ‫פרויקטים‬
‫חלקית‬ ‫רשימה‬
‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫מזבלת‬ ‫שיקום‬
‫מעבר‬ ‫תחנת‬ ‫והקמת‬
‫מט‬"‫אליהו‬ ‫ניר‬ ‫ש‬
...
‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫מי‬
‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫העמוקה‬ ‫המודעות‬.
"‫המלווה‬ ‫הצוות‬"‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ש...
‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫כן‬ ‫היכן‬
‫בג‬"‫המים‬ ‫צ‬-‫שנדחה‬ ‫למרות‬,‫זיהום‬ ‫לנושא‬ ‫למודעות‬ ‫הביא‬
‫חומ‬ ‫ובתאונות‬ ‫שיטפונות‬ ...
‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬
‫כן‬ ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬!!!
‫משמעותיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫הביא‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫בכבי...
‫לזכור‬ ‫חשוב‬
‫הקיצוניות‬
‫הגדול‬ ‫האויב‬ ‫היא‬
‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫ביותר‬
‫רבה‬ ‫תודה‬
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
מדיניות סבסוד ביודלק ומחירי מזון
Next
Upcoming SlideShare
מדיניות סבסוד ביודלק ומחירי מזון
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

פרופ אורי מרינוב על ההתנגדות לכביש 6

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

פרופ אורי מרינוב על ההתנגדות לכביש 6

 1. 1. ‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬ ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫כביש‬6 ‫לעתיד‬ ‫ומסקנות‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫לקחים‬ ‫עיון‬ ‫יום‬15.5.06 ‫פרופ‬'‫מרינוב‬ ‫אורי‬ ‫וסביבה‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫החוג‬ ‫המנכ‬"‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ל‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫ישרא‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ ‫לחברת‬ ‫יועץ‬
 2. 2. ‫היסטוריה‬ ‫קצת‬ ‫אפריל‬ ‫בחודש‬ ‫הוקמה‬ ‫החברה‬1993 ‫פורום‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫נפגשה‬ ‫יולי‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ ‫דש‬"‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫להגיע‬ ‫בכוונה‬ ‫א‬ ‫מגע‬ ‫לנתק‬ ‫הפורום‬ ‫החליט‬ ‫בנובמבר‬ ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫החל‬
 3. 3. ‫מה‬‫קרה‬? ‫במהלך‬12‫אושרו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫ובהן‬ ‫חדשות‬ ‫תכניות‬ ‫עשרות‬ ‫במדינה‬: ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫וטרמינל‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫ורכבות‬ ‫כבישים‬ ‫נמלים‬ ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫חדשים‬ ‫ישובים‬
 4. 4. ‫האלה‬ ‫מהתכניות‬ ‫לחלק‬ ‫תהייה‬ ‫ועוד‬ ‫הייתה‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫השפעה‬ ‫הסביבה‬,‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לכביש‬ ‫מאשר‬. ‫נתקלה‬ ‫לא‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫ובמאבקים‬ ‫בהתנגדויות‬ ‫הכביש‬ ‫נגד‬ ‫שנוהלו‬.
 5. 5. ‫הוגשו‬ ‫הכביש‬ ‫נגד‬15‫בגצ‬"‫ים‬, 7‫סביבתיים‬ ‫נושאים‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫נדחו‬ ‫כולם‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמה‬,‫בוזבזו‬ ‫יקר‬ ‫וזמן‬ ‫נייר‬??? ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫האלה‬ ‫המשאבים‬ ‫על‬ ‫גם‬!
 6. 6. "‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהרוס‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬"‫שלם‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫מודעות‬ ‫במשך‬5‫הארץ‬ ‫בעיתון‬ ‫רצופים‬ ‫ימים‬. "‫שטנית‬ ‫תכנית‬ ‫הוא‬ ‫הכביש‬"‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫מאמר‬. "‫חמור‬ ‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫יגרום‬ ‫הכביש‬,‫רעש‬,‫יערות‬ ‫יהרוס‬,‫אנושות‬ ‫יפגע‬ ‫אקולוגיות‬ ‫במערכות‬,‫סרטניות‬ ‫למחלות‬ ‫ויגרום‬ ‫הירקון‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫יזהם‬ ‫דן‬ ‫גוש‬ ‫לתושבי‬"-‫מהקביעות‬ ‫חלק‬ ‫רק‬"‫המדעיות‬"‫פעמים‬ ‫עשרות‬ ‫שפורסמו‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬
 7. 7. ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬ ‫הרעש‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬ ‫למקורות‬ ‫זיהום‬ ‫כל‬ ‫נגרם‬ ‫לא‬ ‫הירקון‬ ‫מחדש‬ ‫נשתלו‬ ‫שהועתקו‬ ‫עצים‬ ‫הועתקו‬ ‫גיאופיטים‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫רצף‬ ‫מעבר‬ ‫ייבנה‬ ‫נחרצת‬ ‫בצורה‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫הכביש‬ ‫הפעלת‬ ‫לאחר‬ ‫שנעשו‬ ‫ובדיקות‬ ‫מדידות‬ ‫ובעקבות‬:
 8. 8. ‫שהוקמו‬ ‫סביבתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫חלקית‬ ‫רשימה‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫מזבלת‬ ‫שיקום‬ ‫מעבר‬ ‫תחנת‬ ‫והקמת‬ ‫מט‬"‫אליהו‬ ‫ניר‬ ‫ש‬ ‫קרע‬ ‫בכפר‬ ‫פארק‬(‫בהקמה‬) ‫מחצבות‬ ‫שיקום‬ ‫אלכסנדר‬ ‫נחל‬ ‫גשר‬ ‫שימור‬ ‫נחלים‬ ‫שיקום‬ ‫פחם‬ ‫באפר‬ ‫שימוש‬ 20‫ק‬"‫רעש‬ ‫מחסומי‬ ‫של‬ ‫מ‬
 9. 9. ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫מי‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫העמוקה‬ ‫המודעות‬. "‫המלווה‬ ‫הצוות‬"‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקם‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬. ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬(‫חלק‬ ‫התנגדות‬ ‫למרות‬ ‫לכביש‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫מהשרים‬.)
 10. 10. ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫כן‬ ‫היכן‬ ‫בג‬"‫המים‬ ‫צ‬-‫שנדחה‬ ‫למרות‬,‫זיהום‬ ‫לנושא‬ ‫למודעות‬ ‫הביא‬ ‫חומ‬ ‫ובתאונות‬ ‫שיטפונות‬ ‫בעת‬ ‫מכבישים‬ ‫מים‬"‫ס‬. ‫בקטע‬18–‫הכביש‬ ‫בתכנון‬ ‫משמעותיים‬ ‫שינויים‬ ‫הוכנסו‬ ‫נילי‬ ‫מנהרת‬ ‫הארכת‬ ‫כולל‬,‫גשרים‬ ‫הארכת‬,‫מעבר‬ ‫הקמת‬ ‫רצף‬,‫ס‬"‫כ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫ה‬-100‫מיליון‬₪.
 11. 11. ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬ ‫כן‬ ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬!!! ‫משמעותיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫הביא‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫בכביש‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫בדימוי‬ ‫קשה‬ ‫לפגיעה‬ ‫גרם‬ ‫הוא‬ ‫הקיצוניות‬ ‫העמדות‬ ‫בגלל‬ ‫הירוקים‬ ‫מהגופים‬
 12. 12. ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫הקיצוניות‬ ‫הגדול‬ ‫האויב‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫ביותר‬
 13. 13. ‫רבה‬ ‫תודה‬

Views

Total views

1,428

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×