Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1‫מאי‬3102‫הכלכלית‬ ‫התכנית‬‫לשנים‬3102-3102‫התקציב‬ ‫מצרפי‬ ,‫מבניים‬ ‫שינויים‬‫התקציב‬ ‫והרכב‬‫תשע"ג‬ ‫אייר‬‫האוצר‬ ‫משרד‬
2
3‫עניינים‬ ‫תוכן‬‫הקדמה‬‫הגדלת‬‫שיעורי‬‫ההשתתפות‬‫בכח‬‫העבודה‬‫תכנית‬‫יוצאים‬‫לעבודה‬........................................
4‫שירותי‬‫דת‬‫איחוד‬‫מועצות‬‫דתיות‬..........................................................................................
5‫התוכנית‬‫הלאומית‬‫לפיתוח‬‫טכנולוגיות‬‫המקטינות‬‫את‬‫השימוש‬‫העולמי‬‫בנפט‬‫בתחבורה‬.......368‫ביטוח‬‫לאומי‬‫שינוי‬‫מבנה‬‫...
6‫מקרו‬‫עדכון‬‫והתאמות‬‫בשכר‬‫ובמנגנוני‬‫החזר‬‫הוצאות‬‫לנושאי‬‫משרה‬‫ברשויות‬‫השלטון‬.................666‫הפחתת‬‫הגדלות‬‫ש...
7‫הקדמה‬‫בקיצוצים‬ ,‫במספרים‬ ‫רק‬ ‫עוסק‬ ‫אינו‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬‫וברפורמות‬ ‫במסים‬ ,.‫הקטנים‬ ‫הפרטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬‫ל‬ ‫יה...
8‫והארוך‬ ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ ‫הצפויות‬ ‫הדמוגרפיות‬ ‫ההתפתחויות‬,‫לצד‬ ‫וזאת‬‫המשק‬ ‫בצמיחת‬ ‫הפוגעים‬ ‫חסמים‬‫אזרחי‬ ‫וברו...
9‫תרשים‬3‫תוצר‬ ‫באחוזי‬ ,‫התקציבי‬ ‫הגירעון‬ ..‫האוצר‬ ‫ומשרד‬ ‫הלמ"ס‬ ‫נתוני‬ :‫מקור‬‫במקביל‬.‫במיוחד‬ ‫גבוהים‬ ‫בהיקפים...
11‫זעזו‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫ומקומיים‬ ‫חיצוניים‬ ‫לזעזועים‬ ‫מאוד‬ ‫רגישה‬‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ידיה‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫כלכלי‬ ‫ע‬‫תהיינה‬...
11‫א‬ ‫חלק‬–‫אחראית‬ ‫פיסקאלית‬ ‫מדיניות‬‫תקציב‬6433-6431‫הפיסקאליות‬ ‫למסגרות‬ ‫התכנסות‬‫בשנת‬6436‫בכ‬ ‫תקציבי‬ ‫הגירעון‬...
12‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ,‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫נוסף‬6.6%‫בשנת‬ ‫הממשלתית‬ ‫ההוצאה‬ ‫לסכום‬ ‫ביחס‬6436.,‫זאת‬ ‫לצד‬‫לשנ...
13‫לשנת‬ ‫התקציבית‬ ‫ההוצאה‬6433‫על‬ ‫עומדת‬ ‫ההוצאה‬ ‫מגבלת‬ ‫לחישוב‬146.8‫ומהווה‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬‫של‬ ‫הפיסקאלי‬ ‫לכלל‬...
14‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ ‫מיצוי‬‫מאופיינת‬ ‫ישראל‬‫כיום‬‫נמוכים‬ ‫תעסוקה‬ ‫בשיעורי‬‫יחסית‬‫בי‬ ‫בהשוואה‬‫ן‬-.‫לאומית‬‫מה‬ ‫משמע...
15‫מוצע‬ ‫לפיכך‬‫ב‬ ‫יסוד‬ ‫לימודי‬ ‫לעודד‬‫משלימים‬ ‫צעדים‬ ‫מספר‬ ‫קידום‬ ‫אמצעות‬.‫להביא‬ ‫צפוי‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬‫בהשכל...
16‫הקל‬‫ו‬‫ת‬‫בתהליכי‬‫לביצוע‬ ‫האישורים‬ ‫מתן‬,‫ן‬‫המידע‬ ‫העברת‬ ‫שיפור‬‫ה‬ ‫גופי‬ ‫בין‬‫ו‬ ‫תשתית‬‫הגדרת‬‫מנגנוני‬‫ת‬‫י...
17‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והפחתת‬ ‫התחרותיות‬ ‫הגברת‬‫הרחבת‬‫היצע‬‫שידורי‬‫הטלוויזיה‬‫והוזלת‬‫המחירים‬‫לציבור‬‫רב‬ ‫טלוויזיה‬-‫מס...
18‫יישום‬‫המלצות‬‫המזון‬ ‫וועדת‬‫ה‬‫והצריכה‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫בתחום‬ ‫והמחירים‬ ‫התחרות‬ ‫רמת‬ ‫לבחינת‬ ‫צוות‬‫ביולי‬ ‫הוק...
19,‫גבוהה‬ ‫מכסים‬ ‫רמת‬ ‫ביניהן‬ ,‫עקיפות‬ ‫מתמיכות‬ ‫ברובו‬ ‫מורכב‬ ‫בישראל‬ ‫התמיכות‬ ‫הרכב‬‫הגורמת‬‫רמת‬‫ו‬ ‫שקוף‬ ‫אי...
21‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫ייעול‬‫המים‬ ‫משק‬‫העירוני‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫החלוקה‬ ‫מקטע‬ ‫ייעול‬‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫את‬...
21‫המקומית‬ ‫לרשות‬ ‫שלילי‬ ‫תמריץ‬ ‫יוצר‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ .‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫לשימושים‬ ‫תקציבים‬‫המקומית‬ ‫...
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
התכנית הכלכלית לשנים 2013 4  הפצה לממשלה 070513 - 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

התכנית הכלכלית לשנים 2013 4 הפצה לממשלה 070513 - 2

Download to read offline

התכנית הכלכלית2013-2014

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

התכנית הכלכלית לשנים 2013 4 הפצה לממשלה 070513 - 2

 1. 1. 1‫מאי‬3102‫הכלכלית‬ ‫התכנית‬‫לשנים‬3102-3102‫התקציב‬ ‫מצרפי‬ ,‫מבניים‬ ‫שינויים‬‫התקציב‬ ‫והרכב‬‫תשע"ג‬ ‫אייר‬‫האוצר‬ ‫משרד‬
 2. 2. 2
 3. 3. 3‫עניינים‬ ‫תוכן‬‫הקדמה‬‫הגדלת‬‫שיעורי‬‫ההשתתפות‬‫בכח‬‫העבודה‬‫תכנית‬‫יוצאים‬‫לעבודה‬...................................................................................................13‫עידוד‬‫תעסוקת‬‫שני‬‫בני‬‫הזוג‬‫באמצעות‬‫סבסוד‬‫מעונות‬‫יום‬...................................................13‫מיצוי‬‫כושר‬‫השתכרות‬‫כתנאי‬‫להנחה‬‫בארנונה‬‫על‬‫פי‬‫מבחן‬‫הכנסה‬.......................................13‫העלאת‬‫רמת‬‫הפריון‬‫של‬‫המשק‬‫הישראלי‬‫חיזוק‬‫לימודי‬‫היסוד‬‫ומערכת‬‫החינוך‬‫הרשמית‬-‫ממלכתית‬..................................................34‫פרוגרסיביות‬‫בהעברות‬‫ממשלתיות‬‫לרשויות‬‫המקומיות‬......................................................34‫ייעול‬‫ההקצאה‬‫של‬‫משאב‬‫התדר‬‫וקידום‬‫טכנולוגיות‬‫מתקדמות‬‫בסלולר‬................................33‫הסרת‬‫חסמים‬‫בפני‬‫קידום‬‫מערכות‬‫להסעת‬‫המונים‬.............................................................41‫קידום‬‫תעשיית‬‫מדעי‬‫החיים‬-‫שיפור‬‫הממשקים‬‫בין‬‫התעשייה‬‫לרגולציה‬...............................45‫חיזוק‬‫הקשרים‬‫הכלכליים‬‫עם‬‫סין‬,‫הודו‬‫וברזיל‬..................................................................54‫הגברת‬‫התחרותיות‬‫והפחתת‬‫יוקר‬‫המחיה‬‫הרחבת‬‫היצע‬‫שידורי‬‫הטלוויזיה‬‫בישראל‬..........................................................................56‫הרחבת‬‫סמכויות‬‫שר‬‫התקשורת‬‫לצורך‬‫יישומו‬‫של‬‫שוק‬‫סיטונאי‬‫בתקשורת‬............................56‫יישום‬‫המלצות‬‫הצוות‬‫לבחינת‬‫רמת‬‫התחרותיות‬‫והמחירים‬‫בתחום‬‫מוצרי‬‫המזון‬‫והצריכה‬.......64‫שיפור‬‫וייעול‬‫במבנה‬‫ה‬‫תמיכות‬‫בענף‬‫החקלאות‬.................................................................61‫הגברת‬‫התחרותיות‬‫והפחתת‬‫יוקר‬‫המחיה‬‫בתחום‬‫התקינה‬...................................................64‫ייעול‬‫המגזר‬‫הציבורי‬‫משק‬‫המים‬‫ייעול‬‫מקטע‬‫החלוקה‬‫במשק‬‫המים‬‫והביוב‬‫העירוני‬.............................................................66‫הסדרת‬‫המרחב‬‫הכפרי‬‫במשק‬‫המים‬‫והביוב‬.......................................................................34‫הסדרת‬‫המרחב‬‫העירוני‬‫במשק‬‫המים‬‫והביוב‬.....................................................................36‫תחבורה‬‫ציבורית‬‫אכיפת‬‫נסיע‬‫ת‬‫רכב‬‫פרטי‬‫בנתיבי‬‫תחבורה‬‫ציבורית‬..............................................................38‫עידוד‬‫השימוש‬‫בתחבורה‬‫ציבורית‬‫בקרב‬‫עובדים‬...............................................................83‫בריאות‬‫קביעת‬‫כללי‬‫ההתחשבנות‬..........................................................................................81‫תיקון‬‫מנגנוני‬‫עדכון‬‫המחירים‬‫במערכת‬‫הבריאות‬...............................................................85‫חינוך‬‫שקיפות‬‫בתקציבי‬‫החינוך‬.............................................................................................344‫ביטוח‬‫לאומי‬‫גמלת‬‫סיעוד‬‫למעסיקי‬‫עובדים‬‫זרים‬................................................................................343‫רשויות‬‫מקומיות‬‫אשכול‬‫רשויות‬‫מקומיות‬...............................................................................................344‫שינוי‬‫הקצאת‬‫כספי‬‫הקרן‬‫לשמירת‬‫הניקיון‬......................................................................345‫הסדרת‬‫מנגנון‬‫התשלומים‬‫של‬‫הסדר‬‫מותנה‬‫לוועדה‬‫מקומית‬.............................................346
 4. 4. 4‫שירותי‬‫דת‬‫איחוד‬‫מועצות‬‫דתיות‬...................................................................................................343‫מינוי‬‫ממונים‬‫מקצועיים‬‫כמועצות‬‫דתיות‬.........................................................................333‫מערכת‬‫המשפט‬‫ייעול‬‫ההליך‬‫השיפוטי‬‫בבתי‬‫המשפט‬.............................................................................336‫ייעול‬‫הליכי‬‫פשיטת‬‫רגל‬...............................................................................................334‫תעשיות‬‫ביטחוניות‬‫שינוי‬‫הגדרת‬"‫מתקן‬‫ביטחוני‬"‫בחוק‬‫התכנון‬‫והבניה‬‫לקראת‬‫הפרטת‬‫חברות‬‫ממשלתיות‬‫ביטחוניות‬..................................................................................................................336‫הנפקת‬64%‫ממניות‬‫רפאל‬‫והתעשייה‬‫האווירית‬..............................................................333‫ביטחון‬‫תקציב‬‫הביטחון‬..........................................................................................................338‫רגולציה‬‫ייעול‬‫מנגנוני‬‫רגולציה‬..................................................................................................364‫שיפור‬‫וייעול‬‫הליכי‬‫עשיית‬‫עסקים‬‫בישראל‬.....................................................................363‫העמקת‬‫הגבייה‬‫אשרור‬‫החלטות‬‫ממשלה‬‫קודמות‬‫לצמצום‬‫הגרעון‬...........................................................365‫צעדים‬‫נוספים‬‫למלחמה‬‫בהון‬‫השחור‬.............................................................................316‫צעדים‬‫נוספים‬‫להגברת‬‫אכיפת‬‫דיני‬‫המס‬.........................................................................318‫צעדים‬‫נוספים‬‫לצמצום‬‫היקף‬‫העלמות‬‫המסים‬‫בישראל‬.....................................................336‫צעדים‬‫נוספים‬‫להעמקת‬‫הגבייה‬‫הממשלתית‬...................................................................333‫צעדים‬‫נוספים‬‫לשיפור‬‫באיסוף‬‫המידע‬‫והדיווח‬‫לרשות‬‫המסים‬..........................................343‫תיקונים‬‫והתאמות‬‫בפקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬,‫התשכ‬"‫א‬-3853...................................................341‫תיקונים‬‫והתאמות‬‫נוספים‬‫בחוק‬‫הבלו‬‫על‬‫הדלק‬...............................................................344‫צעדים‬‫נוספים‬‫בתחום‬‫מיסוי‬‫בין‬-‫לאומי‬........................................................................348‫תיקונים‬‫והתאמות‬‫בפקודת‬‫המכס‬[‫נוסח‬‫חדש‬]................................................................358‫התכנסות‬‫למסגרות‬‫פיסקליות‬‫תשתיות‬‫לאומיות‬‫תקציב‬‫משרד‬‫האנרגיה‬‫והמים‬.......................................................................................363‫מים‬‫הפחתות‬‫בתקציב‬‫משק‬‫המים‬........................................................................................366‫חקלאות‬‫ביטול‬‫תוכנית‬‫שיקום‬‫תשתיות‬‫ביישובים‬‫הכפריים‬............................................................361‫האטה‬‫בקצב‬‫המענקים‬‫למיכון‬‫במתווה‬‫הפחתת‬‫עובדים‬‫זרים‬‫בחקלאות‬..............................363‫תחבורה‬‫הפחתה‬‫בתקציב‬‫משרד‬‫התחבורה‬..................................................................................364‫תיירות‬‫הפחתה‬‫של‬‫תקציב‬‫שיווק‬‫תיירות‬‫בישראל‬......................................................................366‫מו‬"‫פ‬
 5. 5. 5‫התוכנית‬‫הלאומית‬‫לפיתוח‬‫טכנולוגיות‬‫המקטינות‬‫את‬‫השימוש‬‫העולמי‬‫בנפט‬‫בתחבורה‬.......368‫ביטוח‬‫לאומי‬‫שינוי‬‫מבנה‬‫קצבת‬‫הילדים‬.............................................................................................333‫עדכון‬‫תעריף‬‫דמי‬‫קבורה‬..............................................................................................331‫תיקון‬‫חוק‬‫הגזזת‬.........................................................................................................333‫הסדר‬‫שיבוב‬...............................................................................................................334‫בריאות‬‫עצירת‬‫הרחבת‬‫טיפולי‬‫השיניים‬‫לילדים‬...........................................................................336‫ייעול‬‫מערך‬‫ההשתתפויות‬‫עצמיות‬.................................................................................333‫חינוך‬‫התאמות‬‫בתקציב‬‫משרד‬‫החינוך‬....................................................................................338‫פנים‬‫ורשויות‬‫מקומיות‬‫הפחתות‬‫בתקציב‬‫משרד‬‫הפנים‬......................................................................................386‫הגברת‬‫היציבות‬‫התקציבית‬‫בשלטון‬‫המקומי‬...................................................................381‫הפחתת‬‫תקציב‬‫ההוצאות‬‫לבחירות‬‫לכנסת‬‫ולרשויות‬‫המקומיות‬‫ומימון‬‫מפלגות‬‫שוטף‬..........385‫צמצום‬‫מתקן‬‫השהייה‬‫למסתננים‬...................................................................................388‫בינוי‬‫ושיכון‬‫התאמות‬‫תקציביות‬‫בתחום‬‫הסיוע‬‫בדיור‬.........................................................................644‫התאמות‬‫תקציביות‬‫בתחום‬‫הפיתוח‬................................................................................641‫הארכת‬‫תוקף‬‫החלטות‬‫רוחביות‬.....................................................................................643‫משרתים‬‫בקודש‬..........................................................................................................644‫תקציב‬‫פעילות‬‫החטיבה‬‫להתיישבות‬..............................................................................645‫ביטחון‬‫פנים‬‫הקצאה‬‫יעילה‬‫בתקצוב‬‫מערכת‬‫קשר‬‫רדיו‬‫לאומי‬..............................................................646‫בתי‬‫המשפט‬‫סגירת‬‫בתי‬‫משפט‬........................................................................................................648‫משרד‬‫ראש‬‫הממשלה‬‫עודפי‬‫תקציב‬‫במשרד‬‫ראש‬‫הממשלה‬‫וביחידות‬‫הסמך‬......................................................634‫הפחתה‬‫בתקציב‬‫הפיתוח‬‫של‬‫המל‬"‫ל‬..............................................................................633‫משרד‬‫האוצר‬‫עדכון‬‫מודל‬‫החלפת‬‫הרכבים‬‫בממשלה‬...........................................................................636‫ייצוג‬‫המדינה‬‫בחו‬"‫ל‬‫מיקוד‬‫המשאבים‬‫בנציגויות‬‫נבחרות‬‫של‬‫המדינה‬‫בחו‬"‫ל‬....................................................631‫כללי‬‫הפחתה‬‫בתקציב‬‫הפרסום‬‫הממשלתי‬..............................................................................634‫הפחתה‬‫בתקציב‬‫האבטחה‬‫במשרדי‬‫הממשלה‬.................................................................635‫התייעלות‬‫במשרדי‬‫הממשלה‬........................................................................................636‫הפחת‬‫ה‬‫בתקציב‬‫הנסיעות‬‫לחו‬"‫ל‬‫של‬‫הממשלה‬................................................................661‫התאמות‬‫במנגנון‬‫השקעה‬‫של‬‫הכספים‬‫המנוהלים‬‫על‬‫ידי‬‫האפוטרופוס‬‫הכללי‬......................663
 6. 6. 6‫מקרו‬‫עדכון‬‫והתאמות‬‫בשכר‬‫ובמנגנוני‬‫החזר‬‫הוצאות‬‫לנושאי‬‫משרה‬‫ברשויות‬‫השלטון‬.................666‫הפחתת‬‫הגדלות‬‫שירות‬‫למשרתי‬‫כוחות‬‫הביטחון‬‫בפנסיה‬‫תקציבית‬....................................668‫צמצום‬‫כח‬‫האדם‬‫והפחתת‬‫הוצאות‬‫השכר‬‫במשרדי‬‫הממשלה‬............................................613‫הגנת‬‫הסביבה‬‫דחיית‬‫יישום‬‫התכנית‬‫הלאומית‬‫להפחתת‬‫פליטות‬‫גזי‬‫חממה‬‫בשנים‬6431-6434...................613‫מסים‬‫שינויים‬‫פיסקליים‬‫וחוקי‬‫עידוד‬......................................................................................614‫שינוי‬‫מודל‬‫הטבות‬‫מס‬‫בחיסכון‬‫הפנסיוני‬........................................................................633‫התאמות‬‫בגביית‬‫מס‬‫בריאות‬‫ודמי‬‫ביטוח‬‫לאומי‬...............................................................634‫שינויים‬‫במערכת‬‫המס‬–‫חוק‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬..................................................................636‫תקציב‬‫חקיקה‬‫הצריכה‬‫תקצי‬‫ב‬.................................................................................................646‫הצעת‬‫תקציב‬‫המדינה‬‫לשנים‬6431‫ו‬-6433.....................................................................641‫יישום‬‫החלטות‬............................................................................................................643‫תכנית‬‫תקציב‬‫רב‬-‫שנתית‬6431-6434.............................................................................644
 7. 7. 7‫הקדמה‬‫בקיצוצים‬ ,‫במספרים‬ ‫רק‬ ‫עוסק‬ ‫אינו‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬‫וברפורמות‬ ‫במסים‬ ,.‫הקטנים‬ ‫הפרטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬‫ל‬ ‫יהפוך‬ ‫אמיתית‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫מאחוריו‬ ‫שעומדת‬ ‫תקציב‬ .‫בהרבה‬ ‫גדולה‬ ‫תמונה‬ ‫המרכיבים‬,‫דרך‬ ‫מורה‬‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫המגדיר‬ ‫לכלי‬,‫אנושית‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫למעצב‬.‫מדיניותה‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫המדינה‬ ‫התקציב‬ ‫דרך‬‫עתידה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫והחוקית‬ ‫הכלכלית‬ ‫דרכה‬ ‫הוא‬ ,‫קשייה‬ ‫את‬ ‫ומשקפת‬.‫תקציב‬6431-33.‫כזה‬ ‫תקציב‬ ‫הוא‬‫מבני‬ ‫גירעון‬ ‫על‬ ‫לכסות‬ ‫שנועד‬ ,‫כואב‬ ‫קיצוץ‬ ‫זהו‬ .‫המדינה‬ ‫בתולדות‬ ‫הגדול‬ ‫הקיצוץ‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫הוא‬ ,‫מחד‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬-14‫הכרוך‬ ‫הקושי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ .‫פיסקלי‬ ‫ריסון‬ ‫של‬ ‫למסלול‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫ולהחזיר‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬‫תעודת‬ ‫היא‬ ‫אותו‬ ‫לבצע‬ ‫החליטה‬ ‫שהמדינה‬ ‫העובדה‬ ,‫בדבר‬‫החדשה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫האחריות‬ ‫לרגש‬ ‫כבוד‬.‫קשות‬ ‫הכרעות‬ ‫לקבל‬ ‫וליכולתה‬,‫שיוויון‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יוצר‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫מבניים‬ ‫עיוותים‬ ‫מתקן‬ ‫הוא‬ .‫תקווה‬ ‫של‬ ‫תקציב‬ ‫זהו‬ ,‫מאידך‬.‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫ומתחזק‬ ‫מחזיק‬ ‫עמלו‬ ‫שפרי‬ ,‫העובד‬ ‫האדם‬ ‫לטובת‬ ‫ומכוון‬‫החברה‬ ‫מרכז‬ ‫הוא‬ ‫העובד‬ ‫שהאדם‬ ‫אנו‬ ‫סבורים‬‫שכל‬ ,‫מלאכה‬ ‫"גדולה‬ )‫(פיד‬ ‫גדול‬ ‫במדרש‬ ‫שנאמר‬ ‫כפי‬ .‫בה‬ ‫התעסקו‬ ‫הנביאים‬–".‫מלאכה‬ ‫שעשו‬ ‫עד‬ ‫בישראל‬ ‫שכינה‬ ‫שרתה‬ ‫שלא‬‫צומח‬ ‫עיסקי‬ ‫מגזר‬ ‫יתקיים‬ ‫לא‬ ,‫בלעדיו‬ ;‫ולמוחלשים‬ ‫לחלשים‬ ‫לעזור‬ ‫דרך‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ,‫העובד‬ ‫האדם‬ ‫בלעדי‬‫מ‬ ‫להיות‬ ‫להמשיך‬ ‫נצליח‬ ‫לא‬ ,‫בלעדיו‬ ;‫תחרותית‬ ‫כלכלה‬ ‫לקיים‬ ‫נוכל‬ ‫ולא‬‫ושחקנית‬ ‫מובילה‬ ‫טק‬ ‫היי‬ ‫דינת‬.‫הגלובלי‬ ‫בשוק‬ ‫מפתח‬,‫יותר‬ ‫אחראית‬ ,‫יותר‬ ‫הוגנת‬ ‫ישראל‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫ביצירתה‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫תחילתה‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שתקציב‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬‫תקציב‬ ‫זהו‬ .‫יותר‬ ‫שיוויוני‬ ‫באופן‬ ‫הנטל‬ ‫את‬ ‫ביניהן‬ ‫חולקות‬ ‫אותה‬ ‫המרכיבות‬ ‫השונות‬ ‫שהקבוצות‬‫לאסוף‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בכוחה‬ ‫שמאמין‬‫וטעויות‬ ‫משברים‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫ולהתמודד‬ ‫כוחות‬-,‫עבר‬‫ובה‬-‫הדרושים‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מעניק‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ,‫ולהתחדש‬ ‫ליזום‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫עידוד‬ ‫זריקת‬ ‫נותן‬ ‫בעת‬‫וחיים‬ ‫להצלחה‬-.‫בכבוד‬‫רקע‬‫מ‬ ,‫יחסית‬ ‫גבוהה‬ ‫מצמיחה‬ ‫המשק‬ ‫נהנה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫המועסקים‬ ‫במספר‬ ‫מרשים‬ ‫גידול‬‫מ‬‫ירידה‬‫ב‬‫האבטלה‬ ‫שיעור‬‫ו‬‫מ‬‫יציבות‬‫מאידך‬ .‫מחירים‬,‫זה‬ ‫מצב‬‫ו‬ ‫באי‬ ,‫בצמיחה‬ ‫היחלשות‬ ‫בסימני‬ ‫מלווה‬‫ו‬‫דאות‬‫גבוה‬‫ה‬‫המשק‬ ‫בפני‬ ,‫בנוסף‬ .‫קשה‬ ‫פיסקאלי‬ ‫ובמצב‬‫הישראלי‬‫משמעותיים‬ ‫אתגרים‬ ‫עומדים‬‫נוכח‬
 8. 8. 8‫והארוך‬ ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ ‫הצפויות‬ ‫הדמוגרפיות‬ ‫ההתפתחויות‬,‫לצד‬ ‫וזאת‬‫המשק‬ ‫בצמיחת‬ ‫הפוגעים‬ ‫חסמים‬‫אזרחי‬ ‫וברווחת‬‫ישראל‬.‫לשנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫והתוכנית‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬6431‫ו‬-6433,‫לממשלה‬ ‫המוגשים‬,‫זו‬ ‫בחוברת‬‫שורת‬ ‫כוללים‬‫צעדים‬‫ל‬ ‫המבני‬ ‫הגירעון‬ ‫הפחתת‬ ‫באמצעות‬ ‫וזאת‬ ,‫הפיסקאלי‬ ‫המצב‬ ‫הסדרת‬ ‫לשם‬-1‫בשנת‬ ‫תוצר‬ ‫אחוזי‬6433‫הפיסקאל‬ ‫המצב‬ ‫ייצוב‬ ‫לצד‬ .‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫ההוצאה‬ ‫לתקרת‬ ‫הממשלה‬ ‫מחויבויות‬ ‫והתאמת‬,‫י‬‫בר‬ ‫למתווה‬ ‫וחזרה‬-‫של‬ ‫שורה‬ ‫זו‬ ‫בחוברות‬ ‫מופיעות‬ ,‫קיימא‬‫שמטרת‬ ‫רפורמות‬‫ן‬‫עם‬ ‫להתמודד‬‫של‬ ‫חולשות‬‫הישראלי‬ ‫המשק‬.‫תמונת‬‫מצב‬‫כלכלית‬‫ופיסקאלית‬‫ישראל‬ ‫כלכלת‬‫בשנים‬ ‫העולמי‬ ‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬ ‫את‬ ‫צלחה‬6443‫ו‬-6448.‫יחסית‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬‫התאוששותה‬‫המהירה‬‫בצמיחה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫שנתית‬4‫ו‬ ‫אחוזים‬-3.5‫אחוזים‬‫בשנים‬6434‫ו‬-6433‫ה‬ ‫זה‬ ‫צמיחה‬ ‫קצב‬ ‫אך‬ ,‫בהתאמה‬‫ו‬‫אמצע‬ ‫מאז‬ ‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫אט‬‫שנת‬6433‫ובשנת‬6436‫ב‬ ‫הצמיחה‬ ‫הסתכמה‬-1.6‫אחוזים‬.‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬ ‫את‬ ‫צלחה‬ ‫ישראל‬‫העולמי‬‫על‬ ,‫מרשים‬ ‫באופן‬‫ישירות‬ ‫נבעו‬ ‫בחלקם‬ ‫אשר‬ ,‫נוחים‬ ‫מאד‬ ‫פתיחה‬ ‫תנאי‬ ‫רקע‬‫הכלכלית‬ ‫מהמדיניות‬‫יחס‬ ‫לצד‬ ‫מאוזן‬ ‫(תקציב‬)‫מחירים‬ ‫ויציבות‬ ‫יורד‬ ‫תוצר‬ ‫חוב‬‫הכלכלית‬ ‫למדיניות‬ ‫קשורות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫מסיבות‬ ‫נבעו‬ ‫וחלקם‬‫נמוך‬ ‫(חוב‬.)"‫רעילים‬ ‫ל"מכשירים‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫אפסית‬ ‫וחשיפה‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫של‬‫ה‬ ‫מרחב‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫המשבר‬ ‫פרוץ‬ ‫ערב‬ ‫המשק‬ ‫ניצב‬ ‫עליהם‬ ‫האיתנים‬ ‫היסודות‬‫למדיניות‬ ‫שהתאפשר‬ ‫פעולה‬‫בהשוואה‬ ‫מתונות‬ ‫היו‬ ‫המשבר‬ ‫של‬ ‫שהשפעותיו‬ ‫לכך‬ ‫הובילו‬ ,‫כלפיו‬ ‫להגיב‬ ‫והמוניטרית‬ ‫הפיסקאלית‬‫המרכזיים‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬ .‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫החלה‬ ‫וההתאוששות‬ ‫אחרות‬ ‫מפותחות‬ ‫למדינות‬,‫תרמו‬ ‫אשר‬‫פרוץ‬ ‫ערב‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫הפיסקאלית‬ ‫היציבות‬ ‫היה‬ ‫מהמשבר‬ ‫המהירה‬ ‫להתאוששות‬.‫המשבר‬‫המקרו‬ ‫הנתונים‬ ‫אף‬ ‫על‬-‫הרעה‬ ‫נרשמה‬ ‫האחרונות‬ ‫השנתיים‬ ‫במהלך‬ ,‫המשק‬ ‫של‬ ‫החיוביים‬ ‫כלכליים‬‫בשנת‬ ‫התקציבי‬ ‫הגירעון‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הפיסקאלית‬ ‫ביציבותה‬ ‫משמעותית‬6436‫ב‬ ‫הסתכם‬-3.6‫אחוזי‬.‫זו‬ ‫לשנה‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ ‫התבסס‬ ‫עליה‬ ‫הגירעון‬ ‫מתקרת‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫גירעון‬ ,‫תוצר‬‫משמעו‬‫ת‬‫היא‬ ‫הדבר‬‫בשנים‬ ‫שנרשמה‬ ‫הגבוהה‬ ‫והצמיחה‬ ‫מהמשבר‬ ‫המהירה‬ ‫ההתאוששות‬ ‫שלמרות‬6433-6434,‫על‬ ‫העולה‬ ‫גבוה‬ ‫תקציבי‬ ‫גירעון‬ ‫עם‬ ‫רצופות‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫כבר‬ ‫נמצאת‬ ‫ישראל‬1‫רמה‬ ,‫תוצר‬ ‫אחוזי‬‫שתקשה‬.‫נוסף‬ ‫כלכלי‬ ‫משבר‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫התגובה‬ ‫יכולת‬ ‫על‬‫במצב‬ ‫נמצא‬ ‫שהמשק‬ ‫העובדה‬ ,‫בנוסף‬‫הקרוב‬‫הקיים‬ ‫התקציבי‬ ‫הגירעון‬ ‫ולכן‬ ‫תוצר‬ ‫פער‬ ‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫שבכלכלה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫מלאה‬ ‫לתעסוקה‬.‫שלילי‬ ‫עסקים‬ ‫ממחזור‬ ‫הנובע‬ ‫גירעון‬ ‫ולא‬ ‫גבוה‬ ‫מבני‬ ‫גירעון‬ ‫משקף‬
 9. 9. 9‫תרשים‬3‫תוצר‬ ‫באחוזי‬ ,‫התקציבי‬ ‫הגירעון‬ ..‫האוצר‬ ‫ומשרד‬ ‫הלמ"ס‬ ‫נתוני‬ :‫מקור‬‫במקביל‬.‫במיוחד‬ ‫גבוהים‬ ‫בהיקפים‬ ‫תקציביות‬ ‫התחייבויות‬ ‫הממשלה‬ ‫צברה‬ ‫האחרונות‬ ‫השנתיים‬ ‫במהלך‬ ,‫לשנים‬ ‫המדינה‬ ‫בתקציב‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫המותר‬ ‫שהגידול‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬6431‫ו‬-6433‫גבוה‬‫בצד‬ ‫גם‬ ‫משמעותיות‬ ‫התאמות‬ ‫לבצע‬ ‫הממשלה‬ ‫נדרשת‬ ,‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫ובהשוואה‬ ‫לעבר‬ ‫בהשוואה‬.‫ההוצאה‬‫מכלול‬.‫הפיסקאלית‬ ‫במדיניות‬ ‫ומתמשך‬ ‫משמעותי‬ ,‫מידי‬ ‫שינוי‬ ‫מחייב‬ ‫אלה‬ ‫התפתחויות‬.‫חמור‬ ‫למשבר‬ ,‫גבוהה‬ ‫בהסתברות‬ ,‫במהירות‬ ‫להידרדר‬ ‫עלול‬ ‫המשק‬ ,‫כזה‬ ‫שינוי‬ ‫בהיעדר‬‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫עמד‬ ‫לתוצר‬ ‫ביחס‬ ‫הציבורי‬ ‫החוב‬6436‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫על‬61.6‫החוב‬ ‫יחס‬ .‫תוצר‬ ‫אחוזי‬-‫לבחינת‬ ‫מרכזי‬ ‫אינדיקטור‬ ‫הוא‬ ‫תוצר‬.‫בעתיד‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫החוב‬ ‫החזר‬ ‫יכולת‬ ‫ולהערכת‬ ‫פיסקאלית‬ ‫יציבות‬‫את‬ ‫מפחית‬ ‫ובמקביל‬ ‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫הנוכחי‬ ‫מהדור‬ ‫נטל‬ ‫העברת‬ ‫מהווה‬ ‫גבוה‬ ‫ציבורי‬ ‫חוב‬ ,‫בנוסף‬.‫גבוהים‬ ‫ריבית‬ ‫מתשלומי‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנוכחי‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫מקורותיו‬1‫בשנים‬ ‫החוב‬ ‫של‬ ‫עקבית‬ ‫ירידה‬ ‫ללא‬‫אמי‬ ‫תיפגע‬ ‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫לרמות‬ ‫הבאות‬‫חוב‬ ‫מגבלת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫הפיסקאלית‬ ‫המדיניות‬ ‫נות‬‫של‬54‫על‬ ‫נקבעה‬ ‫ולכן‬ ‫עיקרית‬ ‫בינלאומית‬ ‫יחוס‬ ‫נקודת‬ ‫מהווה‬ ‫מאסטריכט‬ ‫באמנת‬ ‫שנקבעה‬ ‫תוצר‬ ‫אחוזי‬‫הגאו‬ ‫הסיכון‬ ‫ורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫מאפייניה‬ ‫אך‬ ,‫העשור‬ ‫לסוף‬ ‫ביניים‬ ‫כיעד‬ ‫הממשלה‬ ‫ידי‬-‫פוליטי‬‫מזו‬ ‫נמוכה‬ ‫חוב‬ ‫רמת‬ ‫מחייבים‬‫במטרה‬ ‫וזאת‬ ,‫דומים‬ ‫כלכליים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בעלות‬ ‫ממדינות‬ ‫הנדרשת‬‫המפותחות‬ ‫במדינות‬ ‫השוררות‬ ‫לאלה‬ ‫דומות‬ ‫גיוס‬ ‫מעלויות‬ ‫ליהנות‬ ,‫הכלכלית‬ ‫היציבות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬.‫משבר‬ ‫של‬ ‫בתקופות‬ ‫הכלכלית‬ ‫למדיניות‬ ‫יותר‬ ‫נרחבים‬ ‫פעולה‬ ‫וחופש‬ ‫גמישות‬ ‫ולאפשר‬‫ש‬ ‫בסופו‬ ‫תביא‬ ‫הפיסקאליים‬ ‫מהיעדים‬ ‫מתמשכת‬ ‫חריגה‬‫של‬ ‫התקציבית‬ ‫באמינותה‬ ‫לפגיעה‬ ‫דבר‬ ‫ל‬‫המשק‬ ‫בצמיחה‬ ‫ולפגיעה‬ ‫העסקי‬ ‫הסקטור‬ ‫ושל‬ ‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫בעלויות‬ ‫לעלייה‬ ,‫הממשלה‬‫ופתוח‬ ‫קטן‬ ‫כמשק‬ ‫ישראל‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫האזרחים‬ ‫ורווחת‬,‫לסיכון‬ ‫גם‬ ‫החשופה‬‫גאו‬-‫משמעותי‬ ‫פוליטי‬,1‫מימון‬ ‫מעלויות‬ ‫כתוצאה‬ ‫והן‬ ‫החוב‬ ‫מלאי‬ ‫מגודל‬ ‫כתוצאה‬ ‫הן‬‫להחזר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫מסיכון‬ ‫הנובעות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬.‫החוב‬2.3%0.6%4.1%3.5%5.2%3.5%1.8%0.9%0.0%2.2%5.1%3.7%3.3%4.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 10. 10. 11‫זעזו‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫ומקומיים‬ ‫חיצוניים‬ ‫לזעזועים‬ ‫מאוד‬ ‫רגישה‬‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ידיה‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫כלכלי‬ ‫ע‬‫תהיינה‬‫קיצוניים‬ ‫בצעדים‬ ‫נקיטה‬ ‫המחייב‬ ‫ופיננסי‬ ‫פיסקאלי‬ ‫למשבר‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫והדבר‬ ‫כבולות‬.‫בהרבה‬ ‫וכואבים‬‫לשנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫בתוכנית‬ ‫יסוד‬ ‫אבן‬ ‫הינה‬ ‫הפיסקאלית‬ ‫הקונסולידציה‬ ,‫האמור‬ ‫לאור‬6431-6433.‫והתקציב‬ ‫הכלכלית‬ ‫המדיניות‬ ‫יעדי‬‫תקציב‬‫לשנים‬ ‫המדינה‬6431‫ו‬-6433‫במיוחד‬ ‫גבוהים‬ ‫בשיעורים‬ ‫הפיסקאלי‬ ‫לכלל‬ ‫בהתאם‬ ‫יגדל‬,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ביצוע‬ ‫יחייב‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫צבר‬‫התאמות‬.‫משמעותיות‬‫לכן‬,‫לאופן‬‫ביצועו‬‫ולהרכבו‬‫תהיה‬‫השפעה‬‫ניכרת‬‫על‬‫יציבות‬‫המשק‬,‫צמיחתה‬‫העתידית‬‫של‬‫כלכלת‬‫ישראל‬‫ועל‬‫היקף‬‫השירותים‬‫אותם‬‫מספקת‬‫המדינה‬‫לאזרחיה‬.‫כתוצאה‬‫מכך‬,‫מספקים‬ ‫הכלכלית‬ ‫והתוכנית‬ ‫התקציב‬ ‫הצעת‬‫מענה‬‫בש‬‫לושה‬‫מישורים‬:‫יציבות‬-‫ביצוע‬‫התאמות‬‫בצד‬‫ההוצאות‬‫ובצד‬‫ההכנסות‬‫בהיקף‬‫שיאפשר‬‫לכללים‬ ‫התכנסות‬‫הפיסקאליים‬‫הקבועים‬‫בחוק‬.‫זאת‬‫על‬‫מנת‬‫לחזק‬‫את‬‫היציבות‬‫התקציבית‬‫ולשמר‬‫את‬‫אמינות‬‫המדיניות‬‫הפיסקאלית‬‫של‬‫הממשלה‬‫החיוניים‬‫לצמיחת‬‫המשק‬‫ולהגברת‬‫עמידות‬‫הכלכלה‬‫בפני‬‫זעזועים‬‫חיצוניים‬‫ומקומיים‬‫בעתיד‬.‫סדרי‬‫עדיפויות‬–‫ו‬ ‫הכלכלית‬ ‫המדיניות‬ ‫ליעדי‬ ‫בהתאם‬ ‫התקציביות‬ ‫התוספות‬ ‫מיקוד‬‫ההתאמות‬ ‫ביצוע‬‫הנדרשות‬‫ההחלטות‬ ‫השפעת‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ‫וחברתית‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫ביותר‬ ‫הנכון‬ ‫באופן‬‫תקציב‬ ‫על‬‫הה‬ ‫כי‬ ‫נגזר‬ ‫מכך‬ .‫הבינוני‬ ‫לטווח‬ ‫גם‬ ‫המדינה‬‫צעות‬‫מתמקדות‬‫פרמננטית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלי‬ ‫בצעדים‬‫ו‬‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫ממעיטות‬"‫"גלגול‬ .‫גבוהות‬ ‫עתידיות‬ ‫התחייבויות‬ ‫ליצור‬ ‫העלולים‬ ‫זמניים‬ ‫בפתרונות‬‫לעתיד‬ ‫התחייבויות‬‫יפגע‬‫בהתאם‬ ‫לפעול‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫יקשה‬ ,‫הפיסקאלית‬ ‫המדיניות‬ ‫של‬ ‫באמינותה‬‫לס‬.‫נוספות‬ ‫גבוהות‬ ‫התאמות‬ ‫לבצע‬ ‫תיאלץ‬ ‫בו‬ ‫למצב‬ ‫שוב‬ ‫אותה‬ ‫להביא‬ ‫ועלול‬ ‫עדיפויות‬ ‫דרי‬‫רפורמות‬–‫רפורמות‬ ‫קידום‬‫שיעורי‬ ‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פערים‬ ‫וצמצום‬ ‫הצמיחה‬ ‫לחיזוק‬ ‫כלכליות‬‫יוקר‬ ‫והפחתת‬ ‫התחרותיות‬ ‫הגברת‬ ,‫המשק‬ ‫של‬ ‫הפריון‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬ ,‫העבודה‬ ‫בכח‬ ‫ההשתתפות‬‫הציבו‬ ‫המגזר‬ ‫ייעול‬ ,‫המחייה‬.‫הגבייה‬ ‫והעמקת‬ ‫רי‬
 11. 11. 11‫א‬ ‫חלק‬–‫אחראית‬ ‫פיסקאלית‬ ‫מדיניות‬‫תקציב‬6433-6431‫הפיסקאליות‬ ‫למסגרות‬ ‫התכנסות‬‫בשנת‬6436‫בכ‬ ‫תקציבי‬ ‫הגירעון‬ ‫הסתכם‬-3.6%‫של‬ ‫חריגה‬ ‫קרי‬ ,‫תוצר‬6.6%‫(כ‬ ‫תוצר‬-64‫מיליארד‬)₪‫לשנת‬ ‫המתוכנן‬ ‫הגרעון‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ .‫שנה‬ ‫לאותה‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫הגרעון‬ ‫מתקרת‬6436‫הג‬ ‫לבין‬‫י‬‫רעון‬‫על‬ .‫המדינה‬ ‫בהכנסות‬ ‫מחוסר‬ ‫ככולו‬ ‫רובו‬ ‫נבע‬ ‫בפועל‬-,‫הנוכחי‬ ‫המס‬ ‫ממשטר‬ ‫הנגזרת‬ ,‫ההכנסות‬ ‫תחזית‬ ‫פי‬‫בשנים‬ ‫גם‬6431‫ו‬-6433‫בתקרת‬ ‫לעמידה‬ ‫הדרושות‬ ‫ההכנסות‬ ‫לעומת‬ ‫המדינה‬ ‫בהכנסות‬ ‫ניכר‬ ‫חוסר‬ ‫צפוי‬‫הג‬‫י‬‫תקציבי‬ ‫מחויבויות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הממשלה‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫קיבלה‬ ,‫בנוסף‬ .‫רעון‬‫המצטרפות‬ ,‫רבות‬ ‫ות‬,‫מכך‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ .‫בכנסת‬ ‫שהתקבלו‬ ‫תקציבית‬ ‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫חקיקה‬ ‫ולתיקוני‬ ‫בתקציב‬ ‫הטבעי‬ ‫לגידול‬‫לשנים‬ ‫הממשלה‬ ‫ממחויבויות‬ ‫הנגזר‬ ,‫הממשלתית‬ ‫בהוצאה‬ ‫הגידול‬6431‫ו‬-6433‫לחר‬ ‫צפוי‬ ,‫בצורה‬ ‫וג‬‫משמעותית‬‫חשש‬ ‫יוצר‬ ‫המתואר‬ ‫הדברים‬ ‫מצב‬ .‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המותרת‬ ‫ההוצאה‬ ‫ממגבלת‬‫פעולות‬ ‫ללא‬ ‫כי‬‫הג‬ ‫תוואי‬ ‫הממשלה‬ ‫מצד‬ ‫אקטיביות‬‫י‬‫לשנת‬ ‫הממשלתי‬ ‫רעון‬6431‫מעל‬ ‫יעלה‬4.4%.‫תוצר‬ ‫אחוזי‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫האמור‬ ‫לאור‬,‫הגירעון‬ ‫ובתקרת‬ ‫התקציבית‬ ‫בהוצאה‬ ‫המותר‬ ‫בגידול‬ ‫לעמוד‬‫הממשלה‬ ‫נדרשת‬‫בשנים‬ ‫לבצע‬6431‫ו‬-6433.‫ההכנסה‬ ‫בצד‬ ‫והן‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫הן‬ ‫רחב‬ ‫בהיקף‬ ‫התאמות‬‫גיבוש‬ ‫לשם‬‫שיקולי‬ ‫לצד‬ ,‫ההכנסה‬ ‫בצד‬ ‫והן‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫הן‬ ,‫המוצעות‬ ‫ההתאמות‬ ‫בדבר‬ ‫ההמלצה‬‫אוכלוסיות‬ ‫לחיזוק‬ ‫התרומה‬ ;‫לצמיחה‬ ‫התרומה‬ ;‫הכלכלית‬ ‫היעילות‬ ‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫פרמטרים‬ ‫נבחנו‬ ‫ישימות‬.‫במשק‬ ‫המקורות‬ ‫בהקצאת‬ ‫עיוותים‬ ‫לתיקון‬ ‫והתרומה‬ ;‫פערים‬ ‫ולצמצום‬ ‫חלשות‬‫היקפן‬ ,‫האמור‬ ‫לצד‬‫ההתאמות‬ ‫של‬ ‫הגדול‬‫לנקוט‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫הנדרשות‬‫גם‬‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫בצעדים‬.‫לעיל‬ ‫המוזכרים‬ ‫הפרמטרים‬:‫הינם‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫המוצעים‬ ‫הצעדים‬ ‫עיקרי‬‫תיקון‬‫עיוותים‬‫והתייעלות‬;‫הקפאת‬‫תוספות‬‫שכר‬‫במגזר‬‫הציבורי‬;‫הפחתת‬‫תקציב‬‫הבטחון‬;‫הפחתת‬‫קצבאות‬‫הילדים‬;‫דחיית‬‫פרויקטי‬;‫תשתית‬‫הפחתת‬‫חלק‬‫מהתוספות‬‫בתקציב‬‫החינוך‬.‫ה‬ ‫ההכנסה‬ ‫בצד‬ ‫המוצעים‬ ‫הצעדים‬ ‫עיקרי‬‫ם‬:‫העלאת‬‫מס‬‫הכנסה‬‫ב‬-3.4%‫משנת‬ ‫החל‬6433,‫כך‬‫שמס‬‫ההכנסה‬‫השולי‬‫העליון‬‫יעמוד‬‫על‬38.4%;‫העלאת‬‫המע‬"‫מ‬‫ב‬-3%,‫כך‬‫ששיעור‬‫המע‬‫"מ‬‫יעמוד‬‫על‬33%;‫העלאת‬‫מס‬‫החברות‬‫ב‬-3%‫החל‬‫משנת‬6433,‫כ‬‫ך‬‫ששיעור‬‫מס‬‫החברות‬‫יעמוד‬‫על‬65%;‫צמצום‬‫ה‬‫פטורים‬‫הקיימים‬‫במערכת‬‫המס‬;‫פישוט‬‫מנגנון‬‫מיסוי‬‫ההפרשות‬‫לחסכון‬‫פנסיוני‬;‫העלאת‬‫המיסוי‬‫על‬‫סיגריות‬‫ומוצרי‬‫אלכוהול‬;‫החלת‬‫מסים‬‫נוספים‬‫בתחום‬‫הדיור‬.‫בשנת‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫את‬ ‫יכנס‬ ‫האמורים‬ ‫הצעדים‬ ‫מכלול‬6433‫כך‬ ,‫אחראיות‬ ‫פיסקאליות‬ ‫למסגרות‬‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫מהתוצר‬ ‫כאחוז‬ ‫התקציבי‬ ‫והגירעון‬ ‫ההוצאה‬ ‫לתקרת‬ ‫יתכנס‬ ‫האמורה‬ ‫בשנה‬ ‫המדינה‬ ‫שתקציב‬1%.‫זאת‬ ‫עם‬‫לשנת‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫באישור‬ ‫העיכוב‬ ‫בשל‬ ,6431‫לבצע‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫המוגבלת‬ ‫ויכולתה‬‫התאמו‬‫על‬ ‫בהוצאה‬ ‫המותר‬ ‫לגידול‬ ‫בנוסף‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫כך‬ ‫בשל‬ ‫ובהכנסותיה‬ ‫בהוצאותיה‬ ‫נדרשות‬ ‫ת‬‫חד‬ ‫באופן‬ ,‫הוצאותיה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫הממשלה‬ ‫רשאית‬ ‫תהא‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬-‫הכספים‬ ‫בשנת‬ ‫פעמי‬6431‫בשיעור‬ ,
 12. 12. 12‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ,‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫נוסף‬6.6%‫בשנת‬ ‫הממשלתית‬ ‫ההוצאה‬ ‫לסכום‬ ‫ביחס‬6436.,‫זאת‬ ‫לצד‬‫לשנות‬ ‫מוצע‬‫את‬‫מתווה‬‫הפחתת‬‫הגרעון‬‫התקציבי‬‫כך‬‫שתקרת‬‫הגירעון‬‫לשנת‬‫הכספים‬6431‫תעמוד‬‫על‬3.54%.‫עצמה‬ ‫על‬ ‫שלקחה‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫שסך‬ ‫מכך‬ ‫בעיקרו‬ ‫נובע‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫בהתאמות‬ ‫הצורך‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬‫על‬ .‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫ההוצאה‬ ‫מגבלת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המותרת‬ ‫ההוצאה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הממשלה‬‫בשנת‬ ‫ההוצאה‬ ‫למגבלת‬ ‫התכנסות‬ ‫לשם‬ ‫הנדרשות‬ ‫ההתאמות‬ ‫אף‬6431‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫יגדל‬‫כ‬ ‫של‬ ‫ריאלי‬ ‫בשיעור‬-6%‫עולה‬ ‫בינ"ל‬ ‫מהשוואה‬ ,‫בנוסף‬ .‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫הגבוה‬ ‫הריאלי‬ ‫הגידול‬ ‫שיעור‬ ,‫ה‬ ‫מדינות‬ ‫כל‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬-OECD.‫תרשים‬3‫הריאלי‬ ‫הגידול‬ .‫לשנת‬ ‫הרחבה‬ ‫הממשלה‬ ‫בהוצאות‬6431‫בינ"ל‬ ‫השוואה‬ ,:‫מקור‬OECD Economic Outlook, Volume 2012 Issue 2 - No. 92‫עיבודי‬‫משרד‬‫האוצר‬.:‫הערה‬‫ללא‬‫החד‬ ‫ההוצאה‬ ‫לתוספת‬ ‫התייחסות‬-‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫פעמית‬6.6%;‫מנוכה‬ ‫הנומינלי‬ ‫הגידול‬‫ה‬ ‫בתחזית‬-OECD‫תוצר‬ ‫מחירי‬ ‫למדד‬.‫התקציבית‬ ‫ההוצאה‬‫לשנת‬6431‫על‬ ‫עומדת‬ ‫ההוצאה‬ ‫מגבלת‬ ‫לחישוב‬143.4‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬‫ומהווה‬ ,‫של‬ ‫הפיסקאלי‬ ‫לכלל‬ ‫בהתאם‬ ‫ראלי‬ ‫גידול‬6.4%,‫לתקציב‬ ‫ביחס‬6436‫מו‬ ‫זה‬ ‫ריאלי‬ ‫גידול‬ .‫מתוספת‬ ‫רכב‬‫של‬8.4,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬‫של‬ ‫מתוספת‬1.3‫למחירי‬ ‫התקציב‬ ‫עדכון‬ ‫בגין‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬6436‫חד‬ ‫ומתוספת‬‫של‬ ‫פעמית‬5.4‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬.‫לשנת‬ ‫החזוי‬ ‫הגרעון‬6431‫כ‬ ‫על‬ ‫יעמוד‬-3.54%‫צמיחה‬ ‫הנחת‬ ‫תחת‬ ‫וזאת‬ ,‫תוצר‬‫ריאלית‬‫של‬1.3%.-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%GreeceSpainSloveniaPortugalUnitedKingdomDenmarkIcelandJapanAustraliaNetherlandsHungaryUnitedStatesItalyCzechRepublicFranceAustriaEstoniaIrelandSlovakRepublicLuxembourgNewZealandPolandSwitzerlandGermanyBelgiumCanadaSwedenFinlandNorwayKoreaIsrael
 13. 13. 13‫לשנת‬ ‫התקציבית‬ ‫ההוצאה‬6433‫על‬ ‫עומדת‬ ‫ההוצאה‬ ‫מגבלת‬ ‫לחישוב‬146.8‫ומהווה‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬‫של‬ ‫הפיסקאלי‬ ‫לכלל‬ ‫בהתאם‬ ‫ראלי‬ ‫גידול‬1.14%‫לתקציב‬ ‫ביחס‬ ,6431‫פעמית‬ ‫החד‬ ‫ההוצאה‬ ‫בניכוי‬‫בשנת‬ ‫שהתווספה‬6431‫כ‬ ‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫החזוי‬ ‫הגרעון‬ .-1%‫צמיחה‬ ‫הנחת‬ ‫תחת‬ ‫וזאת‬ ,‫תוצר‬‫ריאלית‬‫של‬1.1%.‫ב‬ ‫חלק‬–‫המבניים‬ ‫השינויים‬ ‫עיקרי‬:‫יעדים‬ ‫לחמישה‬ ‫מחולקים‬ ‫הכלכלית‬ ‫בתכנית‬ ‫המבניים‬ ‫השינויים‬‫בכח‬ ‫ההשתתפות‬ ‫שיעורי‬ ‫הגדלת‬‫התחרותיות‬ ‫הגברת‬ ,‫המשק‬ ‫של‬ ‫הפריון‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬ ,‫העבודה‬‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והפחתת‬‫המגזר‬ ‫ייעול‬ ,‫הגבייה‬ ‫והעמקת‬ ‫הציבורי‬:‫הצעדים‬ ‫עיקרי‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ .‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫ההשתתפות‬ ‫שיעורי‬ ‫הגדלת‬.‫הכלכלית‬ ‫בתכנית‬ ‫הרפורמות‬ ‫עיקרי‬ ‫מוצגים‬ ‫ההקדמה‬ ‫של‬ ‫הבאים‬ ‫ובחלקים‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬‫תכנית‬‫"יוצאים‬"‫לעבודה‬‫בחסמים‬ ‫המאופיינת‬ ,‫הכרוניים‬ ‫המובטלים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫היא‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫גמלת‬ ‫מקבלי‬ ‫אוכלוסיית‬‫ל‬ ‫המביאים‬ ,‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫ליציאה‬ ‫מורכבים‬‫ול‬ ‫עוני‬‫בתעסוקה‬ ‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫שילובה‬ .‫דורי‬ ‫בין‬ ‫עוני‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫המרה‬ ‫תוך‬ ,‫עבודה‬ ‫תומכי‬ ‫שירותים‬ ‫במתן‬ ‫משמעותית‬ ‫השקעה‬ ‫דורש‬‫סיוע‬‫מת‬‫שלום‬‫ב‬ ‫להשקעה‬ ‫גמלאות‬‫קידום‬‫התעסוקה‬ ‫סיכויי‬‫חסמים‬ ‫והסרת‬‫תעסוקה‬ ‫מבחן‬ ‫של‬ ‫להחלתו‬ ‫במקביל‬ ,‫זאת‬ ..‫בתעסוקה‬ ‫ולהשתלב‬ ‫לנסות‬ ‫כוונתם‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫במטרה‬ ‫הגמלה‬ ‫למקבלי‬ ‫אפקטיבי‬‫כי‬ ‫יובהר‬‫תכני‬‫ו‬‫ת‬‫דומות‬‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫לשילוב‬‫פועל‬‫ו‬‫ב‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫במתכונת‬ ‫ת‬‫מרבית‬.‫המפותחות‬ ‫המדינות‬‫הצור‬ ‫נוכח‬‫ומ‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫זו‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫לטפל‬ ‫ך‬‫מוקד‬‫ל‬ ‫מוצע‬ ,‫יישם‬‫תכנית‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬‫לשילוב‬‫בעבודה‬–"‫לעבודה‬ ‫"יוצאים‬.‫י‬‫של‬ ‫ישומה‬‫ה‬‫לסייע‬ ‫עתיד‬ ‫תכנית‬‫ישיר‬ ‫באופן‬‫התעסוקה‬ ‫שיעורי‬ ‫להגדלת‬,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בחברה‬ ‫הפערים‬ ‫ולצמצום‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫וההשתתפות‬‫התכנית‬ ‫תאפשר‬‫ל‬‫כושר‬ ‫את‬ ‫מצות‬‫ב‬ ‫השתכרותם‬‫מתן‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫אמצעות‬‫את‬ ‫למקד‬ ‫התכנית‬ ‫תסייע‬ ,‫בכך‬ .‫משמעותיים‬ ‫השמה‬ ‫תומכי‬ ‫כלים‬‫באוכלוסייה‬ ‫החברתית‬ ‫הרווחה‬ ‫רשת‬‫ה‬.‫לה‬ ‫נזקקת‬
 14. 14. 14‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ ‫מיצוי‬‫מאופיינת‬ ‫ישראל‬‫כיום‬‫נמוכים‬ ‫תעסוקה‬ ‫בשיעורי‬‫יחסית‬‫בי‬ ‫בהשוואה‬‫ן‬-.‫לאומית‬‫מה‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬‫פער‬‫למד‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬‫י‬‫המפותחות‬ ‫נות‬‫משיעור‬ ‫נובע‬‫ראשי‬ ‫שני‬ ‫עובדים‬ ‫שבהם‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬.‫הבית‬ ‫משק‬‫נוכח‬‫הקיימות‬ ‫הדמוגרפיות‬ ‫המגמות‬,‫ה‬‫התעסוקה‬ ‫בשיעור‬ ‫משמעותי‬ ‫לקיטון‬ ‫מביאות‬‫העתידי‬‫בתרחיש‬"‫עסקים‬‫כרגיל‬",‫חשש‬ ‫קיים‬‫הצמיחה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫לגבי‬‫העתידי‬‫ו‬ ‫המשק‬ ‫של‬‫ל‬ ‫ביחס‬‫רמת‬‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫הפערים‬‫לתמוך‬ ‫במטרה‬‫הממש‬ ‫במדיניות‬‫תוך‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫שני‬ ‫תעסוקת‬ ‫לעידוד‬ ‫לה‬‫שליליים‬ ‫תמריצים‬ ‫הקטנת‬‫העבודה‬ ‫במעגל‬ ‫להשתלבות‬,‫ה‬ ‫כושר‬ ‫למיצוי‬ ‫וכללים‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תעסוקה‬ ‫מבחני‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬‫ה‬‫שתכרות‬:‫הבאות‬ ‫הממשלתיות‬ ‫בתמיכות‬‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫סבסוד‬‫עובדים‬ ‫הורים‬ ‫לילדי‬–‫במתווה‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫תעסוקה‬ ‫מבחן‬ ‫החלת‬‫הדרגתי‬‫ו‬.‫מוגבל‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫למשך‬ ‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫כשקולים‬ ‫בכולל‬ ‫ללימודים‬ ‫התייחסות‬‫בארנונה‬ ‫הנחה‬–‫דריש‬‫ה‬‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫לתעסוקת‬‫ה‬‫מ‬ ‫גדולה‬-364%‫ליחיד‬ ‫מופחתים‬ ‫(ושיעורים‬‫ו‬‫ל‬.‫הכנסה‬ ‫מבחן‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫להנחה‬ ‫לזכאות‬ ‫סף‬ ‫כתנאי‬ )‫סטודנט‬‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הפריון‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬‫לימודי‬ ‫חיזוק‬‫הרשמית‬ ‫החינוך‬ ‫ומערכת‬ ‫היסוד‬-‫ממלכתית‬‫לכ‬ ‫להגיע‬ ‫צפוי‬ ‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫החינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫התלמידים‬ ‫מספר‬-65%‫בישראל‬ ‫התלמידים‬ ‫מכלל‬.‫העשור‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬‫בהיקף‬ ‫יסוד‬ ‫לימודי‬ ‫לומדים‬ ‫היסודי‬ ‫בחינוך‬ ‫החרדים‬ ‫מהתלמידים‬ ‫ניכר‬ ‫שיעור‬‫מ‬ ‫מופחת‬‫שב‬ ‫זה‬‫העל‬ ‫בחינוך‬ .‫הכללי‬ ‫חינוך‬-‫אי‬ ‫הבנים‬ ‫מרבית‬ ‫יסודי‬‫(בהתאם‬ ‫יסוד‬ ‫לימודי‬ ‫כלל‬ ‫לומדים‬ ‫נם‬)‫ייחודיים‬ ‫תרבותיים‬ ‫לימוד‬ ‫מוסדות‬ ‫לחוק‬,‫ו‬ ‫לומדות‬ ‫הבנות‬ ‫ואילו‬‫מהן‬ ‫חלק‬‫למבחנים‬ ‫ניגש‬ ‫אף‬.‫לבגרות‬ ‫המקבילים‬‫בין‬ ‫נעים‬ ‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫התקצוב‬ ‫שיעורי‬44%‫ל‬-344%‫מתקצוב‬‫ה‬.‫הכללי‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמידים‬‫מוסד‬ ‫על‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫הגדול‬ ‫וחלקם‬ ‫מצומצמים‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫החרדי‬ ‫החינוך‬ ‫ות‬‫אף‬‫אינו‬‫בין‬ ‫ובמבחנים‬ ‫מיצ"ב‬ ‫במבחני‬ ‫משתתף‬-‫המצוי‬ ‫המידע‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫לאומיים‬‫בממשלה‬‫על‬‫אודות‬‫מוגבל‬ ‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫הלימודים‬ ‫רמת‬‫ביותר‬.‫התעסוקה‬ ‫שיעורי‬‫העבודה‬ ‫ופריון‬‫במגז‬‫מ‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫נמוכים‬ ‫החרדי‬ ‫ר‬‫שב‬ ‫אלו‬‫בין‬ ,‫הכללי‬ ‫מגזר‬‫הית‬‫ה‬ ‫בשל‬ ‫ר‬‫י‬‫המתאימים‬ ‫הכלים‬ ‫ברכישת‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫המהווים‬ ‫יסוד‬ ‫לימודי‬ ‫עדר‬‫בכוח‬ ‫להשתלבות‬.‫העבודה‬‫הדמוגרפיות‬ ‫בהתפתחויות‬ ‫בהתחשב‬‫ו‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫בהיעדר‬‫והקניית‬‫גידול‬ ‫של‬ ‫מדאיגים‬ ‫תהליכים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫צפוי‬ ,‫ישראל‬ ‫תלמידי‬ ‫לכלל‬ ‫יסוד‬ ‫מיומנויות‬‫עקבי‬‫העבודה‬ ‫לעולם‬ ‫נדרשות‬ ‫מיומנויות‬ ‫שחסרה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בשיעור‬‫פוטנציאל‬ ‫מיצוי‬ ‫אי‬ ‫ועם‬‫הצמיחה‬.‫החברתיים‬ ‫הפערים‬ ‫ורמת‬ ,‫להיפגע‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫בתרחיש‬‫כלכלית‬ ‫מערכת‬ ‫לקיים‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫יכולתה‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫שיעורר‬ ‫באופן‬ ‫לגדול‬ ‫צפויה‬-.‫איתנה‬ ‫חברתית‬
 15. 15. 15‫מוצע‬ ‫לפיכך‬‫ב‬ ‫יסוד‬ ‫לימודי‬ ‫לעודד‬‫משלימים‬ ‫צעדים‬ ‫מספר‬ ‫קידום‬ ‫אמצעות‬.‫להביא‬ ‫צפוי‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬‫בהשכלה‬ ‫לשיפור‬‫וב‬‫כישורי‬ ‫מוטת‬‫ה‬‫אשר‬ ,‫החרדית‬ ‫בחברה‬ ‫עבודה‬‫י‬‫התעסוקה‬ ‫שיעורי‬ ‫להגדלת‬ ‫וביל‬‫ו‬‫ל‬,‫לעובד‬ ‫הפריון‬ ‫שיפור‬‫והוא‬.‫המשק‬ ‫צמיחת‬ ‫להגברת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעל‬‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫בהעברות‬ ‫פרוגרסיביות‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בישראל‬-644‫גודל‬ ,‫התושבים‬ ‫מספר‬ :‫מדידים‬ ‫במאפיינים‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫השונות‬ ,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬,‫המוניציפלי‬ ‫השטח‬‫ה‬‫מיקום‬‫ה‬‫ומקורות‬ ‫גאוגרפי‬‫ה‬‫האוכלוסייה‬ ‫מאפייני‬ ,‫הכנסה‬‫ו‬‫ה‬‫חוסן‬‫ה‬.‫כלכלי‬‫ה‬‫הרבה‬ ‫שונות‬‫הרשויות‬ ‫בין‬‫הרשויות‬ ‫כלפי‬ ‫הממשלה‬ ‫בהתייחסות‬ ‫מספיק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫לא‬‫ברמה‬‫הכספ‬‫כן‬ ‫על‬ .‫ית‬‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬‫השתתפות‬‫הממשלה‬‫באופן‬ ‫תתבצע‬ ‫החינוך‬ ‫בתחום‬‫פרוגרסיבי‬‫למימון‬‫והסעות‬ ‫עזר‬ ‫שירותי‬‫הרשות‬ ‫לחוזק‬ ‫בהתאם‬.‫בסלולר‬ ‫רביעי‬ ‫דור‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וקידום‬ ‫תדרים‬ ‫הקצאת‬ ‫ייעול‬‫תשתיות‬‫תקשורת‬‫ולצמצום‬ ‫הצמיחה‬ ‫לחיזוק‬ ,‫והכלכלה‬ ‫החברה‬ ‫להתפתחות‬ ‫חשוב‬ ‫בסיס‬ ‫הן‬ ‫מתקדמות‬.‫פערים‬‫כיום‬‫שבעולם‬ ‫בעוד‬ ,‫השלישי‬ ‫הדור‬ ‫בטכנולוגית‬ ‫פועלות‬ ‫בישראל‬ ‫הסלולר‬ ‫רשתות‬‫כבר‬‫נפרסות‬‫בטכנולוגי‬ ‫רשתות‬‫י‬‫ת‬‫ה‬‫דור‬‫ה‬‫רביעי‬.‫טכנולוגיית‬‫ה‬‫דור‬‫ה‬‫תדרים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫ניצול‬ ‫מאפשרת‬ ‫רביעי‬‫פיתוח‬ ‫ללא‬ .‫הסלולר‬ ‫דרך‬ ‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫וגלישה‬‫ה‬‫דור‬‫ה‬‫בישראל‬ ‫רביעי‬‫צפויה‬‫הגלישה‬ ‫במהירויות‬ ‫צניחה‬‫ללקוחו‬ ‫האפשריות‬‫הגלישה‬ ‫מחירי‬ ‫עליית‬ ,‫ת‬‫הטכנולוגית‬ ‫בהתפתחות‬ ‫ופגיעה‬.‫בישראל‬‫ל‬ ‫מרכזי‬ ‫חסם‬‫טכנולוגי‬ ‫קידום‬‫י‬‫ת‬‫ה‬‫דור‬‫ה‬‫ו‬ ‫הסלולרי‬ ‫בשוק‬ ‫רביעי‬‫ל‬‫בישראל‬ ‫התדר‬ ‫במשאב‬ ‫השימוש‬ ‫ייעול‬‫לפיכך‬ .‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הסלולר‬ ‫בתדרי‬ ‫לשימוש‬ ‫נוגע‬‫מוצע‬‫על‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬‫התדר‬ ‫פינוי‬‫צה"ל‬ ‫ע"י‬ ‫ים‬‫ולקבוע‬‫עלויות‬ ‫עקב‬ ‫לצבא‬ ‫תשלום‬ ‫מנגנון‬‫ה‬.‫מהתדרים‬ ‫הגירה‬‫יעיל‬ ‫שימוש‬ ‫להבטיח‬ ‫במטרה‬ ,‫בנוסף‬‫ש‬ ‫התדר‬ ‫במשאב‬‫הוא‬‫מוגבל‬ ‫משאב‬‫הגופים‬ ‫של‬ ‫תדרים‬ ‫אגרת‬ ‫מתשלום‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ,.‫הביטחוניים‬‫המונים‬ ‫הסעת‬ ‫מערכות‬ ‫לפיתוח‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬‫ההמונים‬ ‫הסעת‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫היעדרן‬‫מהווה‬"‫צוואר‬‫בקבוק‬"‫מרכזי‬‫בפתוח‬‫הרשת‬‫התחבורתית‬‫ובפ‬‫י‬‫תוח‬‫הכלכלי‬‫של‬‫מדינת‬‫ישראל‬.‫צ‬ ‫ומניתוח‬ ‫בעולם‬ ‫הנצבר‬ ‫מהניסיון‬‫ו‬‫רק‬ ,‫הנדרשים‬ ‫העתידיים‬ ‫הקיבולת‬ ‫רכי‬‫תופעות‬ ‫עם‬ ‫ולהתמודד‬ ‫הפרטי‬ ‫לרכב‬ ‫רלוונטית‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫לבסס‬ ‫תוכלנה‬ ‫המונים‬ ‫להסעת‬ ‫מערכות‬‫תוכלנה‬ ‫המונים‬ ‫הסעת‬ ‫מערכות‬ ‫רק‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ועוד‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ,‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ,‫בכבישים‬ ‫הגודש‬.‫במטרופולינים‬ ‫המרכזיים‬ ‫התעסוקה‬ ‫למרכזי‬ ‫טובה‬ ‫נגישות‬ ‫לאפשר‬‫כיום‬‫המונים‬ ‫הסעת‬ ‫של‬ ‫בודד‬ ‫קו‬ ‫פועל‬–‫פרויקטים‬ ‫וקיימים‬ ,‫בירושלים‬ )‫(רק"ל‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬‫נוספים‬‫אינה‬ ‫במטרופולינים‬ ‫ההמונים‬ ‫הסעת‬ ‫מערכות‬ ‫הקמת‬ .‫ותכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ ‫הנמצאים‬‫קצב‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫והמימון‬ ‫הביצוע‬ ,‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫החסמים‬ ‫מגוון‬ ‫עקב‬ ‫הנדרש‬ ‫בקצב‬ ‫מתבצעת‬‫הפיתוח‬‫המונים‬ ‫להסעת‬ ‫המערכות‬ ‫של‬‫יש‬‫לערוך‬‫ביניהם‬ ,‫העבודות‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫שיקלו‬ ‫תיקונים‬ ‫שורת‬
 16. 16. 16‫הקל‬‫ו‬‫ת‬‫בתהליכי‬‫לביצוע‬ ‫האישורים‬ ‫מתן‬,‫ן‬‫המידע‬ ‫העברת‬ ‫שיפור‬‫ה‬ ‫גופי‬ ‫בין‬‫ו‬ ‫תשתית‬‫הגדרת‬‫מנגנוני‬‫ת‬‫י‬‫אום‬.‫אלו‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫והכרעה‬‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫תעשיית‬ ‫קידום‬–‫שיפור‬‫ה‬‫לרגול‬ ‫התעשייה‬ ‫בין‬ ‫ממשקים‬‫ציה‬‫ישראל‬‫בולטת‬‫בנוף‬‫המחקר‬‫הבין‬-‫לאומי‬‫בתחום‬‫מדעי‬‫החיים‬‫ו‬‫היא‬‫מובילה‬‫עולמית‬‫ביחס‬‫הקיים‬‫בין‬‫יצירת‬‫פטנטים‬‫לנפש‬‫בתחום‬‫זה‬.‫פיתוח‬‫טכנולוגיות‬‫חדשות‬‫בתחום‬‫מדעי‬‫החיים‬‫תלוי‬‫בביצוע‬‫ניסויים‬‫קליניים‬‫על‬‫מנת‬‫לבחון‬‫את‬‫הטכנולוגיות‬‫השונות‬.‫התהליך‬‫הקיים‬‫כיום‬‫בישראל‬‫לאישור‬‫ניסויים‬‫קליניים‬‫איטי‬,‫מסורבל‬‫ונעדר‬‫שקיפות‬‫וודאות‬‫בנוגע‬‫ללוחות‬‫הזמנים‬.‫רוב‬‫מדינות‬‫המערב‬‫השכילו‬‫לפתח‬‫מנגנונים‬‫ותהליכים‬‫רגולטור‬‫י‬‫ים‬‫מתקדמים‬‫ויעילים‬‫יותר‬‫מהקיים‬‫בישראל‬.‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫של‬ ‫היעילות‬ ‫חוסר‬‫הניסויים‬ ‫אישור‬ ‫תהליך‬‫לפנות‬ ‫חברות‬ "‫"מעודד‬ ,‫אלו‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫צמיחת‬ ‫על‬ ‫מקשה‬ ‫בישראל‬.‫לצורך‬ ‫שלא‬ ‫חברות‬ ‫לסגירת‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫ואף‬ ‫בחו"ל‬ ‫הניסוייים‬ ‫לביצוע‬‫התכנית‬‫המוצעת‬‫כוללת‬‫יישום‬‫של‬‫שורת‬‫צעדים‬‫אשר‬‫יביאו‬‫לשיפור‬‫המנגנון‬‫לאישור‬‫ניסויים‬‫קליניים‬‫בישראל‬‫והתאמתו‬‫לסטנדרטים‬‫המקובלים‬‫בעולם‬‫במטרה‬ ,‫להגדיל‬‫את‬‫מספר‬‫החברות‬‫הצעירות‬‫הישראליות‬‫המבצעות‬‫תוך‬ ‫להתפתח‬ ‫אלו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫יכולתן‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ,‫בישראל‬ ‫הקליניים‬ ‫הניסויים‬ ‫את‬‫הבי‬ ‫ברמה‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫התחרות‬ ‫כושר‬ ‫לשיפור‬ ‫להביא‬ ‫וכן‬ ‫משמעותי‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬‫ן‬-.‫לאומית‬‫וברזיל‬ ‫הודו‬ ,‫סין‬ ‫עם‬ ‫הכלכליים‬ ‫הקשרים‬ ‫חיזוק‬‫התעשי‬ ‫בתחומי‬‫י‬‫הידע‬ ‫עתירת‬ ‫ה‬‫ה‬‫וברזיל‬ ‫סין‬ ,‫הודו‬ ‫מדינות‬‫ב‬ ‫מתאפיינות‬‫שיעורי‬‫צפויה‬ ‫אשר‬ ‫צמיחה‬ ,‫העולם‬ ‫לשאר‬ ‫ביחס‬ ‫גבוהים‬ ‫צמיחה‬‫לה‬‫י‬‫משך‬‫גם‬‫בעתיד‬,‫מה‬‫ש‬.‫הכלכלית‬ ‫עוצמתן‬ ‫על‬ ‫מצביע‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫כן‬,‫עוצמת‬‫הקשרים‬‫הכלכליים‬‫עם‬‫אלו‬ ‫מדינות‬‫והיקפי‬‫ה‬‫י‬‫יצוא‬‫מישראל‬,‫אליהן‬‫נמוכים‬‫ב‬‫השוואה‬.‫וארה"ב‬ ‫אירופה‬ ‫למדינות‬‫על‬‫לעודד‬ ‫מנת‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫כלכליים‬‫במחקר‬‫ופיתוח‬‫ו‬ ‫הנ"ל‬ ‫במדינות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬‫כדי‬‫לעו‬‫ד‬‫את‬ ‫ד‬‫הי‬‫י‬‫צוא‬,‫אליהן‬‫מוצע‬‫לבצע‬:‫מרכזיים‬ ‫צעדים‬ ‫שני‬‫פתיחת‬‫תכניות‬‫ייעודיות‬‫לתמיכה‬‫בתהליכי‬‫ה‬‫מחקר‬‫ו‬‫ה‬‫הרלוונטיים‬ ‫פיתוח‬‫וחיזוק‬ ‫היעד‬ ‫למדינות‬‫הכלים‬‫מערך‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬‫הנ"ל‬ ‫במדינות‬ ‫המסחריים‬ ‫הנספחים‬‫ל‬‫שם‬‫עידוד‬‫הקשרים‬‫הכלכליים‬‫בין‬‫המדינות‬.
 17. 17. 17‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והפחתת‬ ‫התחרותיות‬ ‫הגברת‬‫הרחבת‬‫היצע‬‫שידורי‬‫הטלוויזיה‬‫והוזלת‬‫המחירים‬‫לציבור‬‫רב‬ ‫טלוויזיה‬-‫מסופקת‬ ‫ערוצית‬‫כ‬‫הממוצע‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ .‫בלבד‬ ‫ויס‬ ‫הוט‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫יום‬‫על‬‫רב‬ ‫טלוויזיה‬ ‫שירותי‬-‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫והן‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גדלו‬ ‫ערוצית‬-6,444‫(בקרב‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬‫רב‬ ‫טלוויזיה‬ ‫לשירותי‬ ‫המנויים‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬-‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫במדד‬ ‫שמפורסם‬ ‫כפי‬ .)‫ערוצית‬‫לעומת‬ ,‫מחירים‬ ‫בירידות‬ ‫התקשורת‬ ‫שוק‬ ‫התאפיין‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫תקשורת‬ ‫לשירותי‬ ‫לסטטיסטיקה‬‫מחירי‬ ‫עליית‬‫ם‬‫הרב‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בתחום‬-‫ערוצית‬.‫שנת‬ ‫במהלך‬6448."‫פלוס‬ ‫"עידן‬ ‫מערך‬ ‫באמצעות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫טלוויזיה‬ ‫שידורי‬ ‫הפצת‬ ‫החלה‬‫קובע‬ ‫החוק‬‫במערך‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫מגבלות‬ ‫היום‬.‫זה‬‫שימוש‬‫טוב‬‫של‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫יותר‬‫ה‬‫מע‬‫רך‬‫תאפשר‬‫להגדיל‬‫להציע‬ ‫היכולת‬ ‫עקב‬ ‫לציבור‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫ולהוזיל‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ,‫לציבור‬ ‫השידורים‬ ‫היצע‬ ‫את‬‫המוצעות‬ ‫מאלו‬ ‫יותר‬ ‫צרות‬ ‫חבילות‬‫כ‬.‫הדואופול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יום‬‫לבצע‬ ‫מוצע‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬‫חקיקה‬ ‫תיקון‬‫ש‬‫בעד‬ ‫תשלום‬ ‫לגבות‬ ‫יאפשר‬‫ה‬‫בערוצי‬ ‫שימוש‬"‫פלוס‬ ‫עידן‬"‫א‬ ‫לשווק‬ ‫יוכלו‬ ‫שחברות‬ ‫כך‬ ,‫מסוימים‬‫ותם‬‫מחבילה‬ ‫כחלק‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ערוץ‬ ‫פר‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬ ‫המשלם‬ ‫לציבור‬‫משולבת‬.,‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫ששת‬‫הערוצים‬‫החינמיים‬‫במערך‬ ‫כיום‬ ‫המשודרים‬"‫פלוס‬ ‫עידן‬"‫י‬‫י‬‫שארו‬‫ללא‬‫ב‬ ‫חיוב‬.‫תשלום‬‫לקבוע‬ ‫באפשרותו‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ ,‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫סמכויותיו‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מוצע‬ ‫ההצעה‬ ‫במסגרת‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫להס‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬‫הרב‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫צרה‬ ‫חבילה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫דרת‬-.‫ערוצית‬‫בתקשורת‬ ‫סיטונאי‬ ‫שוק‬ ‫יישום‬ ‫לצורך‬ ‫התקשורת‬ ‫שרת‬ ‫סמכויות‬ ‫הרחבת‬‫אשר‬ ‫היחידות‬ ‫החברות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ .‫והוט‬ ‫בזק‬ :‫בלבד‬ ‫חברות‬ ‫שתי‬ ‫בישראל‬ ‫קיימות‬ ‫הנייחת‬ ‫התקשורת‬ ‫בתחום‬,‫אינטרנט‬ ‫תשתית‬ ‫לציבור‬ ‫לספק‬ ‫יכולות‬‫תקשורת‬ ‫תשתית‬ ‫שבבעלותן‬ ‫כיוון‬,‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫הפרוסה‬ ‫נייחת‬‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫תחרות‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫של‬ ‫בהשקעה‬ ‫כרוכה‬ ‫הקמתה‬ ‫אשר‬‫סלקום‬ ,‫פרטנר‬ ‫(כגון‬ ‫אחרות‬ ‫תקשורת‬ ‫לחברות‬ ‫למכור‬ ‫חייבות‬ ‫יהיו‬ ‫והוט‬ ‫בזק‬ ‫כי‬ ‫בעבר‬ ‫הוחלט‬ ,‫בישראל‬‫שלה‬ ‫בתשתית‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ )‫ועוד‬‫ן‬‫יוכלו‬ ‫כך‬ .‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫במקומות‬ ‫לנעשה‬ ‫בדומה‬ ‫וזאת‬ ,‫בסיטונאות‬‫טלו‬ ,‫אינטרנט‬ ‫ואספקת‬ ‫תשתית‬ :‫מלאות‬ ‫תקשורת‬ ‫חבילות‬ ‫לצרכנים‬ ‫להציע‬ ‫נוספות‬ ‫חברות‬‫ו‬‫וטלפוניה‬ ‫יזיה‬‫לה‬ ‫מבלי‬ ,‫סלולר‬ ‫גם‬ ‫ובעתיד‬‫י‬‫של‬ ‫כניסתה‬ .‫לשוק‬ ‫לכניסה‬ ‫סף‬ ‫כתנאי‬ ‫בתשתית‬ ‫אדירה‬ ‫להשקעה‬ ‫דרש‬‫להביא‬ ‫צפויה‬ ‫הנייח‬ ‫בתחום‬ ‫תחרות‬‫בשנה‬ ‫שקרו‬ ‫לשינויים‬ ‫בדומה‬ ,‫בישראל‬ ‫לצרכנים‬ ‫רבה‬ ‫תועלת‬.‫הניידת‬ ‫בתקשורת‬ ‫האחרונה‬‫יתואם‬ ‫זה‬ ‫סיטונאי‬ ‫ששוק‬ ‫היא‬ ‫העליונה‬ ‫העדיפות‬‫בהסכמה‬‫הממשלה‬ ‫על‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בענף‬ ‫החברות‬ ‫בין‬‫לצורך‬ .‫מחירו‬ ‫וקביעת‬ ‫הסיטונאי‬ ‫המוצר‬ ‫איפיון‬ ‫לרבות‬ ,‫רגולטורית‬ ‫מחויב‬ ‫באופן‬ ‫להפעילו‬ ‫מוכנה‬ ‫להיות‬‫מו‬ ‫כך‬‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫צע‬‫בחוק‬ ‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫סמכותו‬,‫שיוכל‬ ‫כך‬‫ושל‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫תמחור‬ ‫לבצע‬.‫הוגנת‬ ‫תחרות‬ ‫בו‬ ‫תתקיים‬ ‫כי‬ ‫ולהבטיח‬ ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫שונים‬ ‫שירותים‬
 18. 18. 18‫יישום‬‫המלצות‬‫המזון‬ ‫וועדת‬‫ה‬‫והצריכה‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫בתחום‬ ‫והמחירים‬ ‫התחרות‬ ‫רמת‬ ‫לבחינת‬ ‫צוות‬‫ביולי‬ ‫הוקם‬6433‫על‬‫ללמוד‬ ‫מנת‬‫את‬‫ולגבש‬ ‫שישנם‬ ‫ככל‬ ,‫שוק‬ ‫כשלי‬ ‫לאתר‬ ,‫הצריכה‬ ‫ומוצרי‬ ‫המזון‬ ‫שווקי‬ ‫מאפייני‬‫שיפור‬ ‫לצורך‬ ‫המלצות‬‫הצרכן‬ ‫רווחת‬‫הצוות‬ .‫כי‬ ‫מצא‬‫במקטע‬ ‫והן‬ ‫היצרני‬ ‫במקטע‬ ‫הן‬ ‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫גבוהה‬ ‫ריכוזיות‬ ‫קיימת‬‫הקמעונאי‬,‫אנטי‬ ‫פרקטיקות‬ ‫רווחות‬ ‫בשוק‬ ‫וכי‬-‫התחרות‬ ‫להקטנת‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫הביאו‬ ‫אשר‬ ‫תחרותיות‬‫ו‬‫מחירים‬ ‫לעליית‬‫ה‬.‫בעולם‬ ‫המחירים‬ ‫מעליית‬ ‫חורגת‬‫שורה‬ ‫על‬ ‫הצוות‬ ‫המליץ‬ ‫אלו‬ ‫בכשלים‬ ‫לטפל‬ ‫במטרה‬‫אשר‬ ‫צעדים‬ ‫של‬‫ע‬ ‫אומצו‬‫ל‬‫י‬‫די‬‫הכנסת‬ ‫פיזור‬ ‫עקב‬ ‫הושלם‬ ‫לא‬ ‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫אך‬ ,‫הקודמת‬ ‫הממשלה‬‫הת‬ ‫במסגרת‬ .)‫והציבור‬ ‫המשרדים‬ ‫להערות‬ ‫הופץ‬ ‫החוק‬ ‫(תזכיר‬‫כ‬‫הכלכלית‬ ‫נית‬‫הנוכחית‬‫להשלים‬ ‫מוצע‬‫החק‬ ‫את‬.‫יקה‬‫הורדת‬ ‫לצורך‬ ‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫המיועדים‬ ‫צעדים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כללו‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬:‫המזון‬ ‫מחירי‬‫שקיפות‬‫ה‬‫מחירים‬–‫בכל‬ ‫המוצרים‬ ‫כל‬ ‫מחירי‬ ‫את‬ ‫באינטרנט‬ ‫לפרסם‬ ‫מחויבות‬ ‫יהיו‬ ‫הרשתות‬‫על‬ ‫מחירים‬ ‫להשוואת‬ ‫יישומים‬ ‫פיתוח‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫השוואה‬ ‫בר‬ ‫בפורמט‬ ,‫הזמן‬ ‫וכל‬ ‫הסניפים‬.‫המחירים‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫מאגרי‬ ‫בסיס‬‫וקמעונאים‬ ‫ספקים‬ ‫על‬ ‫רגולציה‬–‫יינתנו‬‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬ ‫לרשות‬ ‫כלים‬‫כדי‬‫על‬ ‫איסור‬ ‫לאכוף‬‫ודחיקת‬ ‫הגדולות‬ ‫היצרניות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המדפים‬ ‫סידור‬ :‫כגון‬ ,‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫תחרותית‬ ‫אנטי‬ ‫התנהגות‬‫ועו‬ ‫מתחרים‬ ‫יצרנים‬ ‫של‬ ‫הנמכרת‬ ‫ובכמות‬ ‫במחיר‬ ‫התערבות‬ ,‫קטנים‬ ‫יצרנים‬.‫ד‬‫אזורית‬ ‫תחרות‬ ‫להגברת‬ ‫מודל‬–‫מנגנון‬‫האזורית‬ ‫התחרות‬ ‫רמת‬ ‫לבחינת‬‫י‬‫שטחי‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫אסור‬.‫מתחרים‬ ‫לדחוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מסחר‬‫ב‬ ‫הקלה‬‫י‬‫מזון‬ ‫יבוא‬–‫שנה‬ ‫בתוך‬‫שינוי‬ ‫ייערך‬‫של‬‫נ‬‫ו‬‫על‬ ‫שיקל‬ ‫באופן‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫הלי‬‫י‬‫י‬.‫לישראל‬ ‫מזון‬ ‫בוא‬‫שיפור‬‫וי‬‫י‬‫עול‬‫מבנה‬‫החקלאי‬ ‫במגזר‬ ‫התמיכות‬‫החקלאות‬‫היא‬‫נעוץ‬ ‫זו‬ ‫לתמיכה‬ ‫הצידוק‬ ‫עיקר‬ .‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫בכל‬ ‫והן‬ ‫בישראל‬ ‫הן‬ ‫נתמך‬ ‫ענף‬‫החיוביות‬ ‫החיצוניות‬ ‫בהשפעות‬‫מייצרת‬ ‫שהחקלאות‬‫למגדל‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫לערך‬ ‫מעבר‬-‫תפיסה‬‫ו‬‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,,‫הפריפריה‬ ‫פיתוח‬‫אקולוגיות‬ ‫תועלות‬‫חברתיות‬ ‫ותועלות‬ ‫ונופיות‬‫ותרבותי‬‫ות‬‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫זאת‬ ,‫ב‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫מידה‬‫י‬.‫המקומית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫מזון‬ ‫טחון‬‫ה‬ ‫ארגון‬-OECD‫תמיכות‬ ‫ובין‬ ‫במשק‬ ‫המחירים‬ ‫וברמות‬ ‫ביצור‬ ‫לעיוותים‬ ‫הגורמות‬ ‫תמיכות‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬‫ארגון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הרצוי‬ ‫התמיכות‬ ‫תמהיל‬ .‫נמוך‬ ‫בשוק‬ ‫לעיוותים‬ ‫לגרום‬ ‫שלהן‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫אשר‬ "‫"ניטרליות‬‫ה‬-OECD‫הוא‬‫שמרב‬ ‫כזה‬‫ה‬ ‫בכמות‬ ‫תלויות‬ ‫שאינן‬ ,‫ישירות‬ ‫מתמיכות‬ ‫מורכבות‬ ‫התמיכות‬ ‫ית‬‫י‬‫או‬ ‫יצור‬‫ספציפי‬ ‫בענף‬‫והן‬‫בשוק‬ ‫לעיוות‬ ‫נמוך‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬‫התמיכות‬ ‫ומיעוט‬‫הן‬‫באמצעות‬ ‫עקיפות‬ ‫תמיכות‬.‫במחיר‬ ‫תמיכה‬ ‫או‬ ‫מכס‬ ‫של‬ ‫מנגנונים‬
 19. 19. 19,‫גבוהה‬ ‫מכסים‬ ‫רמת‬ ‫ביניהן‬ ,‫עקיפות‬ ‫מתמיכות‬ ‫ברובו‬ ‫מורכב‬ ‫בישראל‬ ‫התמיכות‬ ‫הרכב‬‫הגורמת‬‫רמת‬‫ו‬ ‫שקוף‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מנגנון‬ .‫המקומי‬ ‫בשוק‬ ‫גבוהה‬ ‫מחירים‬‫הוא‬‫להתייעלות‬ ‫שליליים‬ ‫תמריצים‬ ‫יוצר‬.‫החקלאות‬,‫לזאת‬ ‫בהתאם‬‫יש‬ ,‫במשק‬ ‫המחירים‬ ‫ברמת‬ ‫והן‬ ‫התמיכות‬ ‫בתמהיל‬ ‫הן‬ ‫שיפור‬ ‫לראות‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫להוריד‬‫הישירה‬ ‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ,‫במחיר‬ ‫התומכים‬ ‫מנגנונים‬ ‫באמצעות‬ ‫התמיכה‬ ‫שיעור‬ ‫את‬‫ולהימנע‬‫בשוק‬ ‫עיוות‬ ‫ליצור‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ‫מתמיכות‬‫ה‬‫כמות‬ ‫בייצור‬ ‫תלויות‬ ‫או‬ ‫ספציפיים‬ ‫לענפים‬ ‫מופנות‬.‫מסוימת‬,‫לפיכך‬‫צוות‬ ‫להקים‬ ‫מוצע‬‫נציג‬ ‫בראשות‬‫של‬‫החק‬ ‫משרד‬ ‫נציגי‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫לאות‬‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ,‫התקציבים‬ ‫ואגף‬.‫תפקידו‬‫יהיה‬‫המלצות‬ ‫לגבש‬‫הכלים‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬‫החקלאות‬ ‫בענף‬ ‫התמיכה‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬‫ישימותם‬ ‫ואת‬‫בתחום‬ ‫והן‬ ‫החי‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬.‫הצומח‬‫המלצות‬‫הצוות‬‫בין‬ ,‫יתייחסו‬‫לתכנון‬ ,‫היתר‬‫ה‬‫י‬‫יצור‬‫באמצעות‬‫מנגנוני‬ ,‫מכסות‬‫ם‬‫מחיר‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬‫ליצרן‬ ‫מובטח‬‫ו‬‫ל‬‫מכסי‬‫מגן‬‫ה‬ ‫ובחינת‬‫מעבר‬‫לתמיכות‬‫ישירות‬.‫לחקלאי‬‫הצוות‬‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫יפעל‬‫ה‬ ‫ארגון‬-OECD‫כפי‬‫שפורטו‬‫לעיל‬‫ויכין‬‫תכנית‬‫פעולה‬‫אשר‬‫תבוסס‬‫על‬‫מיפוי‬‫הכשלים‬‫הקיימים‬‫בתמיכה‬‫הנהוגה‬‫כיום‬‫בענפי‬‫החקלאות‬‫השונים‬‫ותכלול‬‫הצעות‬‫לפתרונם‬‫החיצוניות‬ ‫ההשפעות‬ ‫העצמת‬ ‫תוך‬‫בישראל‬ ‫החקלאות‬ ‫של‬ ‫החיובית‬.‫שיפור‬‫התקינה‬ ‫מדיניות‬‫השימוש‬‫בתקינה‬‫כתנאי‬‫לייבוא‬‫טובין‬‫חשוב‬‫לשם‬‫על‬ ‫הגנה‬‫ובריאותו‬ ‫בטיחותו‬‫של‬‫האדם‬‫ועל‬‫הסביבה‬.‫יחד‬‫עם‬‫שימוש‬ ,‫זאת‬‫יעיל‬ ‫לא‬‫בתקינה‬‫עלול‬ ‫התקינה‬ ‫בדיקות‬ ‫ובמערך‬‫להוות‬‫חסם‬‫הפוגע‬‫ברווחת‬‫העוסקים‬‫והצרכנים‬‫במשק‬.‫הכלכלית‬ ‫בתכנית‬‫לביצ‬ ‫חקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫לקדם‬ ‫מוצע‬‫ו‬‫השינויים‬ ‫ע‬‫התקינה‬ ‫במדיניות‬ ‫הבאים‬,:‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והוחלט‬ ‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬ ‫בדוח‬ ‫שהומלץ‬ ‫כפי‬‫אימוץ‬‫בי‬ ‫תקינה‬‫ן‬-‫ל‬‫אומית‬–‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫יש‬ ‫כיום‬-544‫תקנים‬‫רשמיים‬‫לאמץ‬ ‫מוצע‬ .‫בישראל‬‫רק‬‫בי‬ ‫תקנים‬‫ן‬-‫ל‬,‫אומיים‬‫המפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫בתקינה‬ ‫האחידות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫ו‬ ,‫האחרות‬‫ב‬‫כך‬‫את‬ ‫להפחית‬‫חסמי‬.‫תקינה‬ ‫מהבדלי‬ ‫הנובעים‬ ‫הייבוא‬‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫של‬ ‫לשיטה‬ ‫מעבר‬‫יבואן‬ ‫או‬ ‫יצרן‬ ‫הצהרת‬–‫מוצע‬‫על‬ ‫יבואן‬ ‫או‬ ‫יצרן‬ ‫בהצהרת‬ ‫להסתפק‬‫הרל‬ ‫התקן‬ ‫בתנאי‬ ‫עמידה‬‫וו‬‫בטי‬ ‫סיכון‬ ‫בהם‬ ‫שאין‬ ‫מוצרים‬ ‫לגבי‬ ‫נטי‬‫משמעותי‬ ‫בריאותי‬ ‫או‬ ‫חותי‬)‫שטיחים‬ :‫(לדוגמה‬,‫בשווקים‬ ‫האכיפה‬ ‫הגברת‬‫ובנמלים‬,‫ו‬‫התקינה‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫סמכות‬ ‫שמירת‬‫במשרד‬‫הכלכלה‬‫במקרים‬ ‫מעבדה‬ ‫בבדיקת‬ ‫לחייב‬‫ש‬.‫נדרש‬ ‫הדבר‬ ‫בהם‬
 20. 20. 21‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫ייעול‬‫המים‬ ‫משק‬‫העירוני‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫החלוקה‬ ‫מקטע‬ ‫ייעול‬‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫מחויבות‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ,‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫תאגידי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬‫יולי‬ ‫מחודש‬ ‫החל‬ ‫עליהן‬ ‫חלה‬ ‫זו‬ ‫חובה‬ .‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫תאגיד‬ ‫באמצעות‬ ‫בתחומן‬6446‫קיימים‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ .44‫תאגידי‬‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תאגידי‬ ‫הקמת‬ .‫תושבים‬ ‫מיליון‬ ‫לכשישה‬ ‫שירותים‬ ‫המספקים‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬‫נועדה‬‫בעיקר‬ ‫נבע‬ ‫אשר‬ ‫חמור‬ ‫השקעות‬ ‫בגירעון‬ ‫שאופיינו‬ ‫העירוני‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫המבניים‬ ‫לכשלים‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬‫המים‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫מנהלים‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תאגידי‬ .‫אחרים‬ ‫עירייה‬ ‫לצורכי‬ ‫מים‬ ‫עבור‬ ‫שנגבו‬ ‫בכספים‬ ‫משימוש‬‫ל‬ ‫יופנו‬ ‫המים‬ ‫צריכת‬ ‫בגין‬ ‫ההכנסות‬ ‫כלל‬ ‫כי‬ ‫ומבטיחים‬ ‫סגור‬ ‫כספי‬ ‫כמשק‬ ‫העירוני‬ ‫והביוב‬‫השקעות‬ ‫צורך‬.‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫נדרשות‬‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫ניהולו‬ ‫בהוצאת‬ ‫הדחוף‬ ‫והצורך‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫פקד‬ ‫אשר‬ ‫החמור‬ ‫המשבר‬ ‫בשל‬‫רב‬ ‫מספר‬ ‫ראשון‬ ‫בשלב‬ ‫הוקמו‬ ,‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תאגידי‬ ‫לידי‬ ‫והעברתו‬ ‫המקומית‬ ‫הרשויות‬ ‫מידי‬ ‫העירוני‬‫וה‬ ‫המים‬ ‫למשק‬ ‫רבות‬ ‫תרמה‬ ‫התאגידים‬ ‫הקמת‬ .‫תאגידים‬ ‫של‬‫לתנופת‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫והביאה‬ ‫העירוני‬ ‫ביוב‬‫בשל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במערכות‬ ‫התקלות‬ ‫במספר‬ ‫ולירידה‬ ‫המים‬ ‫פחת‬ ‫בשיעור‬ ‫לירידה‬ ,‫השקעות‬‫הגברת‬ ,‫התאגיד‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫הגדלת‬ ,‫התאגיד‬ ‫בניהול‬ ‫לגודל‬ ‫ברורים‬ ‫יתרונות‬‫תאגיד‬ ‫בין‬ ‫השונות‬ ‫וצמצום‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫בתחום‬ ‫ההשקעות‬‫מים‬ ‫לתאגידי‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ ,‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫י‬‫של‬ ‫מועט‬ ‫למספר‬ ‫שירותים‬ ‫המספקים‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫תאגידי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫רשויות‬ ‫מספר‬ ‫הכוללים‬ ‫איזוריים‬ ‫וביוב‬.‫תושבים‬‫למים‬ ‫הממשלתית‬ ‫הרשות‬ ‫למועצת‬ ‫שיאפשר‬ ‫כך‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תאגידי‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫מוצע‬ ,‫האמור‬ ‫לאור‬‫הקמת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫וביוב‬34‫איזו‬ ‫חברות‬‫יישום‬ ‫לשם‬ ‫תמריצים‬ ‫תעניק‬ ‫הממשלה‬ ‫כי‬ ‫מוצע‬ ‫עוד‬ .‫ריות‬‫וכתוצאה‬ ,‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫ליישום‬ ‫פועלים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫פרטים‬ ‫ועל‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫סנקציות‬ ‫ותטיל‬ ‫הרפורמה‬.‫המים‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫היעיל‬ ‫בניהול‬ ‫פוגעים‬ ‫מכך‬‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫הערכת‬‫היא‬‫התאגידים‬ ‫בין‬ ‫איחוד‬ ‫כי‬‫לכדי‬ ‫הקיימים‬34‫אזוריות‬ ‫חברות‬‫יחסוך‬‫כ‬-544‫וי‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬‫לח‬ ‫ביא‬‫י‬‫כ‬ ‫של‬ ‫סכון‬-4%‫בתעריף‬‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫כבר‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬.‫ה‬‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫סדרת‬‫המים‬ ‫רשות‬ ‫בידי‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫בתחום‬ ‫הסמכויות‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫המהלך‬ ‫השלמת‬ ‫במסגרת‬,‫הועברה‬,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫המים‬ ‫לתאגידי‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫היטלי‬ ‫לקביעת‬ ‫הסמכות‬‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫תאגיד‬ ‫הקימו‬ ‫שטרם‬ ‫רשויות‬‫עזר‬ ‫חוקי‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫אשר‬ ‫היטלים‬ ‫ולגבות‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאיות‬ ‫עדיין‬ )‫החוק‬ ‫את‬ ‫מפרות‬ ‫(ולמעשה‬‫הקמת‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫משקפים‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫לרשויות‬ ‫שנקבעו‬ ‫ההיטלים‬ ,‫בפועל‬ .‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫שבסמכות‬‫החדשות‬ ‫התשתיות‬‫ולרוב‬‫הם‬‫הצ‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫עם‬ ‫מטיבים‬‫רכנים‬‫הסטת‬ ‫ומאפשרים‬
 21. 21. 21‫המקומית‬ ‫לרשות‬ ‫שלילי‬ ‫תמריץ‬ ‫יוצר‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ .‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫לשימושים‬ ‫תקציבים‬‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מוצע‬ ‫לפיכך‬ .‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫תאגיד‬ ‫ולהקים‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫לקיים‬‫תשלום‬ ‫כל‬ ‫ולגבות‬ ‫להטיל‬‫בעבור‬‫י‬ ‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫עזר‬ ‫חוקי‬ ‫מכוח‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫שירותי‬‫ולהעביר‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫די‬‫נוהגת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫עלות‬ ‫מבוססי‬ ‫היטלים‬ ‫תקבע‬ ‫אשר‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫למועצת‬ ‫ההיטלים‬ ‫קביעת‬ ‫סמכות‬ ‫את‬.‫המים‬ ‫לתאגידי‬ ‫לעשות‬‫ה‬ ‫החקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מוצע‬ ,‫בנוסף‬‫היחסים‬ ‫לגבי‬ ‫כיום‬ ‫הקיימות‬ ‫בהגבלות‬ ‫שינויים‬ ‫מספר‬ ‫כוללים‬‫בין‬‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫המים‬ ‫תאגידי‬‫להחלט‬ ‫בהתאם‬‫מספר‬ ‫הממשלה‬ ‫ת‬1683‫מנובמבר‬6433.‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫במשק‬ ‫הכפרי‬ ‫המרחב‬ ‫הסדרת‬( ‫הכפרי‬ ‫במרחב‬‫ה‬‫מועצות‬‫ה‬‫מים‬ ‫תאגיד‬ ‫להקמת‬ ‫חובה‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ )‫אזוריות‬,‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ‫המים‬ ‫ותעריפי‬‫המים‬ ‫רשות‬ ‫מועצת‬ ‫ידי‬‫הם‬‫מרביים‬ ‫תעריפים‬‫ש‬‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫עלות‬ ‫מבוססי‬ ‫אינם‬‫כי‬ ‫חשש‬ ‫יש‬‫תשתיות‬‫הכפרי‬ ‫במרחב‬ ‫המים‬‫נמצאות‬‫תת‬ ‫של‬ ‫במצב‬-‫את‬ ‫להנחות‬ ‫מוצע‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬ .‫מתמשך‬ ‫השקעה‬,‫עלות‬ ‫מבוססי‬ ‫יהיו‬ ‫הכפרי‬ ‫במרחב‬ ‫הביתי‬ ‫לצרכן‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫תעריפי‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫מועצת‬.‫הכפרי‬ ‫במרחב‬ ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫בתשתיות‬ ‫הנדרשות‬ ‫להשקעות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬‫בנוסף‬‫מוצע‬ ,‫להנחות‬‫מועצ‬ ‫את‬‫לפעול‬ ‫ולביוב‬ ‫למים‬ ‫הממשלתית‬ ‫הרשות‬ ‫ת‬‫ל‬‫ה‬‫סדרת‬‫משק‬‫הקולחין‬‫בתחום‬ ‫המשאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫את‬ ‫לייעל‬ ‫במטרה‬‫הקולחין‬‫בתעריפי‬ ‫השונות‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬‫הקולחין‬‫בין‬ ,‫באמצעות‬ ,‫היתר‬‫צמצום‬‫ספקי‬ ‫מספר‬‫הקולחין‬,‫קביעת‬‫בתחום‬ ‫מים‬ ‫לספקי‬ ‫תעריפים‬‫הקולחין‬,‫שקיפות‬‫תעריפי‬ ‫ופרסום‬‫הקולחין‬‫הציבור‬ ‫לכלל‬‫ו‬‫עידוד‬‫התחרות‬‫במשק‬‫המים‬.‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬‫בנת‬ ‫פרטי‬ ‫רכב‬ ‫נסיעת‬ ‫אכיפת‬‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫יבי‬‫נתיבי‬‫ה‬‫תחבורה‬‫ה‬‫למרכזי‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫חדירת‬ ‫המאפשרים‬ ‫מרכזיים‬ ‫עורקים‬ ‫מהווים‬ ‫ציבורית‬‫לתחבורה‬ ‫העדפה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫המטרפולינים‬‫ציבורית‬,‫כיום‬ .‫הפרטי‬ ‫הרכב‬ ‫פני‬ ‫על‬‫על‬ ‫אחראית‬ ‫המשטרה‬‫אכיפת‬‫נסיעה‬‫של‬‫בנת‬ ‫פרטי‬ ‫רכב‬‫יבי‬‫ה‬‫תחבורה‬‫ה‬‫ציבורית‬,‫מועטה‬ ‫האכיפה‬ ‫אולם‬‫אכיפה‬ ‫סמכויות‬ ‫להעניק‬ ‫שתכליתם‬ ‫חקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫כוללת‬ ‫ההחלטה‬ ‫הצעת‬ .‫מיושנים‬ ‫באמצעים‬ ‫ונעשית‬‫לפקחי‬‫ה‬‫רשויות‬‫ה‬‫מצלמות‬ ‫כגון‬ ‫אלקטרוני‬ ‫ציוד‬ ‫באמצעות‬ ,‫בשטחן‬ ‫מקומיות‬‫צפויה‬ ‫האכיפה‬ .‫אכיפה‬.‫השירות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫בזמן‬ ‫לחיסכון‬ ‫להביא‬ ,‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫הנסיעה‬ ‫מהירות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬‫בתחבורה‬ ‫השימוש‬ ‫עידוד‬‫ה‬‫עובדים‬ ‫בקרב‬ ‫ציבורית‬‫בתחבורה‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬‫ה‬‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫יעד‬ ‫היא‬ ‫ציבורית‬‫הממשלה‬,‫ו‬‫כך‬ ‫לשם‬‫צעדים‬ ‫ננקטים‬.‫מגוונים‬‫ממקום‬ ‫עובדיהם‬ ‫של‬ ‫מרוכזת‬ ‫להסעה‬ ‫מעסיקים‬ ‫לעידוד‬ ‫תכנית‬ ‫להשיק‬ ‫מוצע‬ ‫ההחלטה‬ ‫בהצעת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ,‫אחרים‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫למתן‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫מגוריהם‬-34‫מיליון‬‫ש"ח‬‫חמש‬ ‫פני‬ ‫על‬.‫שנים‬

התכנית הכלכלית2013-2014

Views

Total views

612

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×