Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכתב לשרת החקלאות בנושא מועצת הדבש 20111003

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

מכתב לשרת החקלאות בנושא מועצת הדבש 20111003

  1. 1. ‫4 באוקטובר 1102‬‫עמ 1 מתו 3‬ ‫לכבוד‬ ‫שרת החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫ח"כ אורית נוקד‬ ‫דחו‬ ‫הנדו : מועצת הדבש פוגעת בתחרות‬‫1. מבדיקה שערכה "התנועה הליברלית החדשה" עולה כי מועצת הדבש, האחראית על‬‫הרגולציה בענ הדבש, שולטת ביד רמה בכל הקשור לעיסוק בתחו הדבש, ובפעולותיה‬ ‫היא פוגעת פגיעה חמורה בזכויות המוגנות בחוק יסוד חופש העיסוק, כפי שיפורט להל .‬‫)ייצור דבש ומכירתו(,‬ ‫ושירותי‬ ‫2. מועצת הדבש מונתה מכוח צו הפיקוח על המצרכי‬‫התשל"ז-7791 )להל :"צו הפיקוח"(. סמכויותיה של המועצה כוללות : רישוי מגדלי , רישוי‬‫משווקי , מת היתרי הובלה, אריזה ואגרות רישוי. כמו כ , פועלת המועצה להסדרת מרעה‬ ‫הדבורי על פי התקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיי ( )דבורי (, התשכ"ח- 8691.‬ ‫ממונה על אישור הנחת כוורות, א היא נמנעת מלהעניק אישורי‬ ‫3. מועצת הדבש אמנ‬‫חדשי בטענה שכל ישראל מחולקת לשטחי מרעה. מועצת הדבש ג קובעת מי רשאי ומי‬‫אינו רשאי לייצר דבש, לייבא דבש ולשווק דבש. מועצת הדבש מעניקה מכסות ייבוא, א היא‬ ‫אינה פועלת בשקיפות בעניי זה, כמו ג ביחס לשאר פעולותיה.‬‫4. ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי וחברתי כתבה בדו"ח שהגישה לאחרונה, כי רוב היבוא‬ ‫של הדבש מתבצע במסגרת מכסות פטורות ממכס באמצעות יבוא אחד אשר הינו ג‬‫היצר הדומיננטי בשוק המקומי. הכוונה היא, כ נראה, למכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ.‬ ‫מכא עולה כי מועצת הדבש שבויה לכאורה בידי השחק הדומיננטי בשוק.‬‫ושירותי , המוגדר‬ ‫הסמכויות של מועצת הדבש מעוגנות בעיקר בצו הפיקוח על מוצרי‬ ‫5.‬‫כחקיקה לשעת חירו , למרות שלא ברור מדוע קיי מצב חירו בשוק הדבש. מה בי תקנות‬‫וייצור דבש?‬ ‫לבי גידול דבורי‬ ‫להכי את המדינה למצב מלחמה ושעת חרו‬ ‫שמטרת‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫1‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬
  2. 2. ‫רגולציה על תחו הדבש ע"י צו הפיקוח מתוק "חקיקה הקיימת דווקא בשעת חרו " חורגת‬ ‫מהסמכות שניתנה בחוק לשר החקלאות.‬‫6. טענה זאת מקובלת א לדעת משרד החקלאות, כפי שעולה ממכתבו של היוע המשפטי של‬‫משרד החקלאות מיו 01.11.9 אל מנכ"ל משרד החקלאות. במכתב אשר מעיד על חוסר‬‫הדבש, נכתב על צו הפיקוח כי: "המדובר ב"חקיקת‬ ‫ההצדקה והצור שברגולציה בתחו‬‫שעת חרו " שהגיע העת לבטלה". וכ נכתב על הרגולציה בתחו הדבש בכלל: "הא בנוגע‬‫לענ הדבש מתקיימת הצדקה לפגיעה כה מהותית בחופש העיסוק באמצעות קביעת חובת‬‫רישוי? ספק בדבר" וכ "ראשית ועיקר אי חולק על כ )ונדמה כי ג המועצה אינה מבקשת‬ ‫לטעו זאת(, כי דבש אינו "מוצר יסוד" הראוי להתייחסות אחרת ממוצרי הצריכה האחרי‬‫ולפיכ קשה לראות מהו אותו אינטרס ציבורי חזק‬ ‫בשוק. דבש אינו דומה לחלב וביצי‬‫תועלת ציבורית זו מצדיקה קביעת חובת‬ ‫זה." וכ "... ספק א‬ ‫שמצדיק רגולציה בתחו‬ ‫רישוי... לסיכו , עמדתנו היא, כי ספק רב א הטיעוני שהעלתה מועצת הדבש בדבר הצר‬ ‫בעיגו חובת הרישוי בחקיקה ראשית חדשה ובמסגרת זו עיגו סמכויות מועצת הדבש, ה‬‫חזקי דיי ". העולה ממסמ זה כי ג העומד בראש מערכת החקיקה במשרד החקלאות‬ ‫מסכי כי אי קשר בי החקיקה לבי תקנות שנועדו להג על המדינה בשעת חרו .‬‫חקיקות המשנה "צו הפיקוח" ו-"תקנות‬ ‫הדבש מתוק‬ ‫לכ , הרגולציה בתחו‬ ‫בנוס‬ ‫7.‬‫ההשבחה" פוגעת קשות בחופש העיסוק. אי צור לומר כי התניית עיסוק בקבלת רישיו היא‬‫הפגיעה המובהקת ביותר בחופש העיסוק של הפרט )בג"צ 79/045 תנופה שרותי אד נ‬ ‫שר התעבורה(".‬‫בחופש העיסוק אלא בחוק‬ ‫4 לחוק-יסוד: חופש העיסוק קובע כדלקמ : "אי פוגעי‬ ‫סעי‬ ‫8.‬‫את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על‬ ‫ההול‬ ‫הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."‬‫זאת ועוד, צו הפיקוח פוגע א בעקרונות שלטו החוק - על פיו הכנסת ולא הרשות המבצעת‬ ‫9.‬ ‫יקבעו את ההסדרי הראשוניי , וג מסיבה זו יש לבטל את צו הפיקוח.‬ ‫נציי עוד כי בהתא לסעי 3, בחוק המסמי שמכוחו הותק הצו )חוק הפיקוח על מצרכי‬ ‫01.‬‫ושירותי , התשי"ח-7591(, נאמר: "לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה, אלא א היה לו‬‫יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקיו פעולה חיונית, למניעת הפקעת-שערי וספסרות או‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫2‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬
  3. 3. ‫למניעת הונאת הציבור". כ שג לפי החוק עצמו, לא ברור מדוע היה לשר סמכות להוציא‬ ‫את הצו, מאחר שקשה לראות אי הרגולציה הרחבה בענ הדבש חיונית למניעת הונאות.‬‫לאור עמדתו של היוע המשפטי של משרד החקלאות בדבר הפגיעה בחופש העיסוק,‬ ‫11.‬‫ושבכל מקרה היא עולה על הנדרש, ולאור הבעייתיות בהסמכת הצו לפי סעי 3 בחוק‬ ‫ושירותי‬ ‫מכבוד השרה להורות על ביטול צו הפיקוח על מצרכי‬ ‫כאמור, אנו דורשי‬ ‫)ייצור דבש ומכירתו(, התשל"ז-7791.‬‫לאמור, היות והפעולות של מועצת הדבש ביחס לאיסור ייצור ושיווק דבש ה‬ ‫בנוס‬ ‫21.‬‫בלתי חוקיות ועומדות בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק, יש להורות על הפסקת‬ ‫פעולותיה לאלתר.‬ ‫נודה לקבלת התייחסות בהקד .‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫ד"ר אבי נוב, עו"ד‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫3‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬

×