Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 13 330b נתוני דיור ובעלות על דירות בישראל 2012

 • Be the first to comment

15 13 330b נתוני דיור ובעלות על דירות בישראל 2012

 1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ל‬ ‫הודעה‬‫ל‬ ‫הודעה‬‫תק‬‫תק‬‫שורת‬‫שורת‬ :‫אתר‬www.cbs.gov.il:‫דוא"ל‬info@cbs.gov.il:‫פקס‬02-6521340 ‫כתב‬:‫חיון‬ ‫יהונתן‬‫וכספים‬ ‫צריכה‬ ‫תחום‬ , '‫בטל‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ ‫יחידת‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫הסברים‬ ‫לקבלת‬02-6527845 ‫ירושלי‬,‫ם‬‫כ"ג‬‫תשע"ד‬ ‫בכסלו‬ 26‫בנובמבר‬2013 330/2013 ‫הדיור‬‫בישראל‬ ‫ממצאים‬‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫מסקר‬,2012 Findings from the 2012 Household Expenditure Survey on the Housing in Israel ‫זו‬ ‫בהודעה‬ ‫המוצגים‬ ‫הנתונים‬‫מסקר‬ ‫עובדו‬‫לשנת‬ ‫והמשופר‬ ‫המורחב‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬2012.‫משנת‬ ‫החל‬2012‫הורחב‬ ‫בכ‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬-3,000.‫בית‬ ‫משקי‬‫ו‬ ‫שיפור‬‫כוללים‬ ‫הסקר‬ ‫הרחבת‬‫ל‬ ‫בנוסף‬‫קיבוצים‬ ‫חקירת‬ ,‫המדגם‬ ‫הגדלת‬ ‫מתחדשים‬‫שיתופיים‬ ‫ומושבים‬,‫מ‬ ‫הנחקרת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כיסוי‬ ‫הרחבת‬ ‫כלומר‬-95%‫ל‬ ‫הקודמות‬ ‫בשנים‬-97%‫מ‬ ‫החל‬-2012, ‫מדגם‬ ‫תגבור‬‫ה‬ ‫בקרב‬‫הערבית‬ ‫אוכלוסייה‬‫והגדלת‬‫רמת‬.‫בסקר‬ ‫הנתונים‬ ‫פירוט‬ ‫מוצגים‬ ‫לראשונה‬ ‫זו‬ ‫בהודעה‬‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫מסקר‬ ‫שנתיים‬ ‫ורב‬ ‫מקיפים‬ ‫דיור‬ ‫נתוני‬2012. ‫לפרסום‬"‫הדיור‬‫בישראל‬‫נתונים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬1997-1220." ‫לשנת‬ ‫כלליים‬ ‫דיור‬ ‫נתוני‬2012: •‫בממוצע‬‫הארצי‬,‫אחוז‬‫הגרים‬‫בדירות‬‫בבעלות‬‫הוא‬67.9%,‫ואחוז‬‫הגרים‬‫בדירות‬‫שכורות‬-‫הוא‬26.9% •39.3%‫מבין‬‫בעלי‬‫הדירות‬‫משלמים‬‫משכנתא‬.‫התשלום‬‫החודשי‬‫הממוצע‬‫על‬‫משכנתא‬(‫למשלם‬)‫הוא‬2,965₪ •‫ההוצאה‬‫החודשית‬‫הממוצעת‬‫לשכר‬‫די‬‫רה‬-2,567₪ •‫שיעור‬‫הדירות‬‫בבעלות‬‫בישראל‬(‫קרוב‬‫ל‬70%)‫גבוהים‬‫מממוצע‬‫ה‬-OECD(63.2%)‫ומדורגים‬‫בתחילת‬‫השליש‬ ‫העליון‬‫בהשוואה‬‫לשאר‬‫מדינות‬‫ה‬-OECD ‫נתוני‬‫בעלות‬‫על‬‫דירה‬-2012-1997: •‫משנת‬1997‫ועד‬‫שנת‬2012‫הייתה‬‫ירידה‬‫מ‬-70.2%‫ל‬-67.9%‫בשיעור‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫אחת‬‫לפחות‬‫בקרב‬‫כלל‬ ‫משקי‬‫הבית‬ •‫השנים‬ ‫בין‬1997‫עד‬2012‫הייתה‬ ,‫עלייה‬‫מ‬-26.1%‫ל‬-40.7%‫בשיעור‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫בעשירון‬‫התחתון‬ •‫בין‬‫השנים‬2003‫עד‬2012‫הייתה‬‫עלי‬‫י‬‫ה‬‫מ‬-3.2%‫ל‬-7.9%‫בשיעור‬‫הבעלות‬‫של‬‫משקי‬‫בית‬‫על‬‫שתי‬‫דירות‬‫או‬‫יותר‬ •‫הירידה‬‫הגבוהה‬‫ביותר‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫הייתה‬‫בקבוצת‬‫הגיל‬30-39-‫ירידה‬‫מ‬-68.7%‫ל‬-56.7%,‫ובפרט‬ ‫בקבוצת‬‫הנשואים‬‫בקבוצה‬‫זו‬ ‫נתוני‬‫שכירות‬-2012-1997: •‫משנת‬1997‫ועד‬‫שנת‬2012‫הייתה‬‫עלייה‬‫מ‬-24.3%‫ל‬-26.9%‫בשיעור‬‫הגרים‬‫בדירות‬‫שכורות‬,‫בקרב‬‫כלל‬ ‫משקי‬‫הבית‬. •‫בעשירון‬‫התחתון‬‫הייתה‬‫ירידה‬‫מ‬-69.3%‫ל‬-52.7%‫בשיעור‬‫הגרים‬‫בשכירות‬,‫עיקר‬‫העלייה‬‫הייתה‬‫בקרב‬‫עשירוני‬ ‫הביניים‬. •‫לאורך‬‫השנים‬‫חלה‬‫עלייה‬‫גבוהה‬‫בשיעור‬‫הגרים‬‫בשכירות‬‫בקרב‬‫זוגות‬‫צעירים‬‫וירידה‬‫גבוהה‬‫בשיעור‬‫זוגות‬‫צעירים‬ ‫דירה‬ ‫להם‬‫בבעלות‬ •‫העלייה‬‫הגבוהה‬‫ביותר‬‫בשיעורי‬‫הגרים‬‫ב‬‫דירות‬‫שכ‬‫ו‬‫רות‬‫הייתה‬‫בקבוצת‬‫הגי‬‫ל‬30-39-‫עלייה‬‫מ‬-25.2%‫ל‬-37.2%, ‫ובפרט‬‫בקבוצת‬‫הנשואים‬‫בקבוצה‬‫זו‬.
 2. 2. ‫הדיור‬‫בישראל‬:‫ממצאים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬,201226/11/2013 2 ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫על‬ ‫בשנת‬2012‫כלל‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫מדגם‬8,742‫כ‬ ‫המייצגים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬-2,270,000.‫באוכלוסייה‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫במהלך‬2012‫בסקר‬ ‫נדגמו‬230‫ו‬ ‫ישובים‬‫הסקר‬ ‫אוכלוסיית‬‫כללה‬‫ל‬ ‫היישובים‬ ‫כל‬ ‫את‬‫קיבוצים‬ ‫רבות‬‫ו‬ ‫מתחדשים‬‫מושבים‬ ‫בדווים‬ ‫ולמעט‬ ‫שיתופיים‬‫בדרום‬‫כ‬ ‫של‬ ‫(כיסוי‬-97%.)‫האוכלוסייה‬ ‫מכלל‬ ‫ב‬-2012‫אחוזי‬‫לסק‬ ‫ההשבה‬‫היו‬ ‫ר‬81.9%. ‫חשיבות‬ ‫הבנת‬ ‫תוך‬ ,‫רוח‬ ‫באורך‬ ‫נענו‬ ,‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫לאלפי‬ ‫מודה‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫למערך‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫תרמו‬ ‫ובכך‬ ,‫ההשבה‬.‫במדינה‬ ‫הסטטיסטי‬ ‫הנתונים‬ ‫א‬.‫שיעורי‬‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬ ‫עשירוני‬ ‫לפי‬ ‫ושכירות‬ ‫בעלות‬1 ‫(תרשימים‬1‫ו‬-2) ‫תרשים‬1‫ש‬ .‫עשירוני‬ ‫לפי‬ ‫בבעלות‬ ‫בדירות‬ ‫הגרים‬ ‫יעור‬‫ם‬‫נבחרים‬‫לפי‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫של‬‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬ ‫סטנדרטית‬,1997-2012 ‫תרשים‬ ‫נתוני‬1 ‫משנת‬1997‫שנת‬ ‫ועד‬2012‫של‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬2.3‫משקי‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ,‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בשיעורי‬ ‫האחוז‬ ‫נקודות‬ ,‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬ ‫עשירוני‬ ‫לפי‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫שיעורי‬ ‫את‬ ‫מפלחים‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הבית‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫חלה‬ ‫התחתון‬ ‫בעשירון‬‫עלייה‬‫של‬14.6,‫הבעלות‬ ‫בשיעורי‬ ‫האחוז‬ ‫נקודות‬‫עלייה‬‫שאר‬ ‫בקרב‬ ‫נראית‬ ‫שלא‬ ‫העשירונים‬‫העשירונים‬ ‫ביתר‬ .‫בשיע‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫ורי‬‫גם‬ ,‫ב‬‫העליון‬ ‫עשירון‬‫קלה‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בשיעור‬. 1 ‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫הכנסה‬ ‫עשירון‬-‫הכוללת‬ ‫קבוצה‬10%‫מהאוכלוסייה‬‫המוצגת‬ ‫בחלוקה‬ .‫הנחקרת‬‫כאן‬‫ממויינים‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬‫בסד‬‫ר‬ ‫גובה‬ ‫לפי‬ ‫עולה‬‫ההכנסה‬‫נטו‬.‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬
 3. 3. ‫הדיור‬‫בישראל‬:‫ממצאים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬,201226/11/2013 3 ‫תרשים‬2.‫בדיר‬ ‫הגרים‬ ‫שיעור‬‫ות‬‫שכורות‬2 ‫עשירוני‬ ‫לפי‬‫ם‬‫נבחרים‬‫לפי‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫של‬‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬, 1997-2012 ‫נתוני‬‫תרשים‬2 ‫משנת‬1997‫שנת‬ ‫ועד‬2012‫חלה‬‫עלייה‬‫של‬2.6‫שכורו‬ ‫בדירות‬ ‫הגרים‬ ‫בשיעורי‬ ‫האחוז‬ ‫נקודות‬.‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ,‫ת‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫התחתון‬ ‫בעשירון‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬ ‫עשירוני‬ ‫לפי‬ ‫בשכירות‬ ‫הגרים‬ ‫אחוז‬ ‫בפילוח‬ 16.6‫הביניי‬ ‫עשירוני‬ ‫בקרב‬ ‫הייתה‬ ‫העלייה‬ ‫ועיקר‬ ,‫בשכירות‬ ‫הגרים‬ ‫בשיעור‬ ‫האחוז‬ ‫נקודות‬‫(עשירונים‬ ‫ם‬3-8). ‫ב‬.‫דירה‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫שיעור‬-‫ל‬ ‫השוואה‬‫נת‬‫בינלאומיים‬ ‫ונים‬ ‫תרשים‬3.‫בעלות‬ ‫שיעורי‬‫ה‬ ‫במדינות‬-OECD3 ,2009 ‫תרשים‬ ‫נתוני‬3 2 .‫אחרות‬ ‫מגורים‬ ‫וצורות‬ )‫רווח‬ ‫מטרות‬ ‫ללא‬ ‫דיור‬ ‫(חברות‬ ‫בקואופרטיביים‬ ‫הן‬ ‫המגורים‬ ‫צורות‬ ‫שאר‬ 3 ‫ישראל‬ :‫המקור‬-‫לסקר‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫עיבודי‬‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬‫המדינות‬ ‫יתר‬ ,‫הלמ"ס‬ ‫של‬-‫ה‬ ‫לפרסום‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫עיבודי‬-OECD.
 4. 4. ‫הדיור‬‫בישראל‬:‫ממצאים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬,201226/11/2013 4 ‫בישראל‬ ‫בבעלות‬ ‫הדירות‬ ‫שיעורי‬‫ל‬ ‫(קרוב‬70%)‫בשנת‬2009,‫ה‬ ‫מממוצע‬ ‫גבוהים‬-OECD(63.2%‫ו‬ )‫בתחי‬ ‫מדורגים‬‫השליש‬ ‫לת‬ ‫העליון‬‫מדינות‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬‫ה‬-OECD,‫ארה"ב‬ ‫כמו‬ ‫ממדינות‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ .,‫טורקיה‬‫קנדה‬,‫מעט‬ ‫ונמוך‬ ,‫ובלגיה‬ ‫כמו‬ ‫ממדינות‬ ‫יותר‬,‫אוסטרליה‬.‫וספרד‬ ‫איטליה‬ ,‫אנגליה‬‫הבעלות‬ ‫שיעורי‬‫דירה‬ ‫על‬‫והגבוהים‬ ,‫בצ'ילה‬ ‫נמצאים‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכים‬ .‫ביוון‬ ‫ביותר‬ ‫ג‬.‫שיעורי‬‫בעלות‬‫על‬‫דירות‬‫לפי‬‫מספר‬‫דירות‬4 ‫(לוח‬‫א‬) ‫ב‬‫שנת‬2012,‫ל‬-64.1%‫ממשקי‬‫הבית‬‫יש‬‫דירה‬‫אחת‬‫בבעלותם‬‫ו‬7.9%‫ממשקי‬‫הבית‬‫הם‬‫בעלי‬‫שתי‬‫דירות‬‫או‬‫יותר‬.‫בבחינת‬ ‫שיעורי‬‫בעלות‬‫משקי‬‫בית‬‫על‬‫דירות‬‫בין‬‫השנים‬2003‫עד‬2012(‫לוח‬‫א‬)‫ניתן‬‫לראות‬‫כי‬‫חלה‬‫ירידה‬‫של‬5.4‫נקודות‬‫האחוז‬ ‫בשיעור‬‫הבעלות‬‫של‬‫משקי‬‫בית‬‫על‬‫דירה‬‫אחת‬,‫ו‬‫עלייה‬‫של‬4.7‫נקודות‬‫האחוז‬‫בשיעור‬‫הבעלות‬‫של‬‫משקי‬‫בית‬‫על‬‫שתי‬‫דירות‬‫או‬ ‫יותר‬(‫דירות‬‫המשמשות‬‫בין‬‫היתר‬‫להשקעה‬.) ‫בקרב‬‫משקי‬‫בית‬‫דירה‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫אין‬ ‫להם‬,‫כמעט‬‫ולא‬‫חל‬‫שינוי‬‫לאורך‬‫השנים‬(28.5%‫בממוצע‬‫בשנים‬‫שנבדקו‬.) ‫לוח‬‫א‬.‫אחוזי‬‫בעלות‬‫משקי‬‫בית‬‫על‬‫דירות‬5 -2003-2012 ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫ללא‬ ‫דירה‬ ‫דירה‬ ‫בעלי‬ ‫אחת‬ ‫דירות‬ ‫שתי‬ ‫בעלי‬ ‫ומעלה‬ 200327.469.53.2 200427.768.73.6 200528.269.42.3 200629.068.03.0 200729.068.52.5 200829.667.03.3 200929.266.54.2 201028.866.74.5 201127.666.06.4 201228.064.17.9 ‫ד‬.‫משכנתא‬ ‫תשלומי‬‫לפי‬‫סטנדרטית‬ ‫לנפש‬ ‫נטו‬ ‫הכנסה‬ ‫עשירוני‬‫(תרשים‬4) ‫שיעור‬‫המשלמים‬‫משכנתא‬‫בשנת‬2012‫היה‬39.3%‫מבין‬‫בעלי‬‫הדירות‬‫ו‬‫גובה‬‫התשלום‬‫הממוצע‬‫למשלם‬‫על‬‫משכנתא‬‫היה‬ 2,965.₪‫גובה‬‫תשלום‬‫זה‬‫הולך‬‫ועולה‬‫עם‬‫עליית‬‫העשירונים‬-‫התשלום‬‫הממוצע‬‫על‬‫משכנתא‬‫בעשירון‬‫העליון‬‫היה‬‫הגבוה‬ ‫ביותר‬-5,324₪-‫גבוה‬‫פי‬5‫מהתשלום‬‫הממוצע‬‫על‬‫משכנתא‬‫בעשירון‬‫התחתון‬‫בשנת‬2012. ‫כ‬-45%‫הבית‬ ‫ממשקי‬‫בעשירונים‬6-8‫משלמים‬‫משכנתא‬‫וכ‬-35%‫בעשירון‬‫העליון‬‫משלמים‬‫משכנתא‬.‫שיעור‬‫משלמי‬ ‫המשכנתא‬‫עולה‬‫ככל‬‫שהעשירון‬‫גבוה‬‫יותר‬‫עד‬‫לעשירונים‬7-8(‫הקצה‬‫העליון‬‫של‬‫עשירוני‬‫הביניים‬),‫משם‬‫ואילך‬‫חלה‬‫ירידה‬ ‫בשיעור‬‫המשלמים‬‫משכנתא‬. 4 ‫בעלות‬‫של‬‫אחת‬ ‫מדירה‬ ‫יותר‬‫נחקר‬‫ה‬‫משנת‬ ‫החל‬ ‫בסקר‬2003. 5 .‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫למגורים‬ ‫בהכרח‬ ‫משמשות‬ ‫אינן‬ ‫בבעלות‬ ‫הדירות‬
 5. 5. ‫הדיור‬‫בישראל‬:‫ממצאים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬,201226/11/2013 5 ‫תרשים‬4.‫שיעור‬‫המשלמים‬‫משכנתא‬‫מבין‬‫בעלי‬‫הדירות‬‫וגובה‬‫תשלום‬‫ממוצע‬‫למשלם‬,‫עשירוני‬‫הכנסה‬‫נטו‬‫לנפש‬ ‫סטנדרטית‬,2012 ‫תרשים‬ ‫נתוני‬4 ‫נתוני‬‫דיור‬‫לפי‬‫גיל‬‫ומצב‬‫משפחתי‬6 (‫לוח‬1-2‫ותרשים‬5) ‫עד‬‫גיל‬49‫ישנה‬‫ירידה‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫לאורך‬‫השנים‬.‫מגיל‬50‫ואילך‬‫ישנה‬‫עלייה‬‫מתונה‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬. ‫בדרך‬‫כלל‬,‫נשואים‬‫הם‬‫בעלי‬‫שיעורי‬‫בע‬‫לות‬‫על‬‫דירה‬‫גבוהים‬‫יותר‬,‫ונשואים‬‫בקבוצת‬‫הגיל‬50-59,‫הם‬‫בעלי‬‫שיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬ ‫דירה‬‫הגבוהים‬‫ביותר‬.‫צעירים‬‫גרושים‬‫בגילאי‬20-29,‫הם‬‫לרוב‬‫בעלי‬‫שיעורי‬‫בעלות‬‫הנמוכים‬‫ביותר‬‫על‬‫דירה‬. ‫בפילוח‬‫לפי‬‫קבוצות‬‫גיל‬‫ומצב‬‫משפחתי‬,‫נראה‬‫כי‬‫מגמת‬‫הירידה‬‫הגבוהה‬‫ביותר‬‫השנים‬ ‫בין‬1997-2012‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬ ‫דירה‬,‫הייתה‬‫בקבוצת‬‫הגיל‬30-39(‫ובפרט‬‫ירידה‬‫של‬‫קבוצת‬‫הנשואים‬‫בקבוצה‬‫זו‬)-‫ירידה‬‫של‬‫כ‬-12‫נקודות‬‫האחוז‬‫בין‬‫שנת‬ 1997‫לשנת‬2012.‫בקבוצת‬‫הגיל‬40-49‫הייתה‬‫ירידה‬‫מתונה‬‫יותר‬‫של‬4.4‫נקודות‬‫אחוז‬‫בין‬‫שנת‬1997‫ל‬2012.‫קבוצות‬ ‫הגיל‬50-59‫ו‬-60, +‫הראו‬‫יציבות‬‫יחסית‬‫ואף‬‫עלייה‬‫מתונה‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫לאורך‬‫השנים‬‫שנחקרו‬. ‫שיעור‬‫הגרים‬‫בשכירות‬‫עלה‬‫באופן‬‫מתון‬‫מאז‬‫שנת‬1997‫עד‬‫שנת‬2012,‫בשיעור‬‫של‬2.7‫נקודות‬‫האחוז‬.‫בפילוח‬‫לפי‬‫קבוצות‬ ‫גיל‬‫ומצב‬‫משפחתי‬,‫נראה‬‫כי‬‫עיקר‬‫העלייה‬‫בשנים‬‫אלו‬,‫ב‬ ‫היא‬‫קבוצות‬‫הגיל‬20-29‫ו‬-30-39,‫ובפרט‬,‫בקטגוריית‬‫הנשואים‬ ‫בקבוצות‬‫אלו‬-‫עלייה‬‫של‬‫כ‬-12‫נקודות‬‫האחוז‬,‫כלומר‬,‫לאורך‬‫השנים‬‫חל‬‫גידול‬‫משמעותי‬‫בשיעור‬‫הגרים‬‫בשכירות‬‫בקרב‬‫זוגות‬ ‫צעירים‬. ‫ב‬‫תרשים‬‫ה‬‫מוצגים‬‫השינויים‬‫שחלו‬‫לאורך‬‫השנים‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫ושיעורי‬‫הגרים‬‫בשכירות‬‫לפי‬‫קבוצת‬‫הג‬‫יל‬30-39. ‫אפשר‬‫להבחין‬‫כי‬‫הירידה‬‫בשיעורי‬‫הבעלות‬‫על‬‫דירה‬‫של‬ ‫ראי‬ ‫תמונת‬ ‫מהווה‬‫העלייה‬‫בשיעורי‬‫הגרים‬‫בשכירות‬‫בקבוצת‬‫הגיל‬‫הזו‬ ‫ובפרט‬‫בקרב‬‫נשואים‬.‫ניתן‬‫בעצם‬‫לומר‬‫שזוגות‬‫צעירים‬‫שבחרו‬‫בעבר‬‫לרכוש‬‫דירה‬‫עברו‬‫אט‬‫אט‬‫לאורך‬‫השנים‬‫לחלופה‬‫של‬ ‫מגורים‬‫בשכירות‬‫וזאת‬‫כנראה‬‫ה‬ ‫בגלל‬‫על‬‫ייה‬‫במחירי‬‫הדיור‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫הדיור‬ ‫בשוק‬ ‫והשינויים‬ ,. 6 ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫משפחתי‬ ‫ומצב‬ ‫גיל‬.
 6. 6. ‫הדיור‬‫בישראל‬:‫ממצאים‬‫מסקר‬‫הוצאות‬‫משק‬‫הבית‬,201226/11/2013 6 ‫תרשים‬5‫דירה‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫שיעורי‬ .‫בשכירות‬ ‫הגרים‬ ‫ושיעור‬‫גיל‬ ‫קבוצות‬ ‫לפי‬ ‫תרשים‬ ‫נתוני‬5
 7. 7. ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫מסקר‬ ‫ממצאים‬2012:26.11.137 ‫לוח‬1.‫שיעור‬‫הגרים‬‫בדירות‬‫בבעלות‬‫לפי‬‫גיל‬‫ומצב‬‫משפחתי‬ .‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫מתוך‬ ‫ממצאים‬ 20-29 ‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬ ‫נשוי‬‫רווק‬‫גרוש‬‫נשוי‬‫רווק‬‫גרוש‬‫נשוי‬‫רווק‬‫גרוש‬‫נשוי‬‫רווק‬‫גרוש‬‫אלמן‬‫נשוי‬‫רווק‬‫גרוש‬‫אלמן‬ 199770.452.355.850.532.768.774.354.542.278.783.264.159.881.286.179.064.373.972.178.939.045.868.5 200269.748.854.646.019.465.974.045.838.076.883.750.553.882.687.977.558.178.273.679.254.360.470.3 200769.552.354.051.941.561.669.842.742.175.081.653.752.681.188.263.259.280.777.282.659.165.574.5 201267.944.943.346.722.156.963.439.250.774.380.959.553.380.787.862.762.080.378.986.759.265.673.5 *.‫מועט‬ ‫מקרים‬ ‫מספר‬ ‫עקב‬ - ‫מושמטת‬ '‫'אלמן‬ ‫שקטגוריית‬ ‫היכן‬ 30-3940-4950-59 ‫סה"כ‬ ‫גיל‬ ‫קבוצות‬ 60+ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫לוח‬2.‫שיעור‬‫הגרים‬‫בדירות‬‫שכורות‬‫לפי‬‫גיל‬‫ומצב‬‫משפחתי‬ .‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫מתוך‬ ‫ממצאים‬ ‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬‫סה"כ‬ ‫נשוי‬‫נשוי‬ ‫לא‬‫נשוי‬‫נשוי‬ ‫לא‬‫נשוי‬‫נשוי‬ ‫לא‬‫נשוי‬‫נשוי‬ ‫לא‬‫נשוי‬‫נשוי‬ ‫לא‬ 199724.239.834.844.225.219.044.917.713.733.216.212.325.722.017.127.6 200225.042.535.547.527.620.247.519.012.540.215.310.828.221.818.425.6 200725.841.139.442.132.825.050.621.316.138.116.710.332.017.913.722.3 201226.945.949.544.237.232.547.621.315.635.915.810.029.117.010.924.0 *.‫כולם‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫הסה"כ‬ ,‫מועט‬ ‫מקרים‬ ‫מספר‬ ‫בשל‬ ‫אוחדו‬ ,'‫'רווק','גרוש','אלמן‬ ‫קטגוריות‬ 20-2930-3940-4950-59 ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ 60+ ‫סה"כ‬ ‫גיל‬ ‫קבוצות‬ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬‫משפחתי‬ ‫מצב‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • YaffaFriedman

  Mar. 22, 2016

Views

Total views

645

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×