Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אריאב סולארי סופי 11 מרץ 2012

דו"ח אריאב גרסה סופית

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

אריאב סולארי סופי 11 מרץ 2012

 1. 1. ‫1‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫מרץ 2012‬ ‫ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשייה הפוטוולטאית וקביעת מחיר‬ ‫לקווט"ש סולארי של הטווח הארוך הנגזר מכך‬ ‫מאיר אמיר‬ ‫ירום אריאב‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 2. 2. ‫0‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫תמצית מנהלים‬‫מסמך זה, שנכתב ע"פ הזמנת איגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל, עוסק בחישוב העלות הנמנעת‬ ‫והתועלת המשקית בייצור חשמל מאנרגיה סולארית פוטוולטאית.‬ ‫מתודולוגית חישוב זו מאפשרת לגזור את המחיר הנכון מנקודת ראות המשק הלאומי שיינתן לחשמל‬ ‫סולארי, מחיר שמבטא את נקודת האיזון )‪ (GRID PARITY‬בין החשמל הסולארי על מאפייניו‬‫מבחינת שעות הייצור והזמינות, לבין עלות חשמל פוסילי המסופק מהרשת, בתוספת הפנמת התועלות‬ ‫המשקיות מנקודת ראות החברה כולה של החשמל הסולארי. נדגיש כי חישוב זה נכון לתנאים‬ ‫ייחודיים של כל משק חשמל והוא נערך באופן ספציפי למשק החשמל בישראל.‬ ‫החישוב איפוא, מתבצע ומוצג במספר רבדים: רובד ראשון הוא העלות הנמנעת בטווח הקצר (דלקים)‬ ‫ובטווח הארוך (שינוי בתכנית ההשקעות ליצירת חשמל פוסילי). הרובד השני הוא הערכת התועלת‬ ‫הסביבתית לחברה מחשמל סולארי (או מניעת הנזק הסביבתי מחשמל פוסילי), הרובד השלישי הוא‬ ‫חישוב הערך לחברה ולמשק של שיפור הביטחון האנרגטי וכן הלאה.‬ ‫העלות הנמנעת היא העלות למשק בייצור חשמל בתחנות כוח קונוונציונאליות המופעלות בדלק‬ ‫פוסילי: פחם, גז או סולר, כאשר בחישוב העלות הנמנעת נלקח בחשבון החיסכון בדלק, בעלויות‬ ‫תפעול ובהוצאות הון אשר נגרם כתוצאה מהשקעה במתקנים פוטוולטאים המחליפים תחנות כוח‬ ‫המונעות על דלקים. ההשוואה צריכה לקחת בחשבון את משטר העמסת תחנות הכוח של חברת‬ ‫חשמל, את מדיניות ההשקעות שלה ואת עלויות הדלקים ועלויות הייצור הרלבנטיות, כל זאת כאשר‬ ‫אנו מתרגמים את הקווט"ש הסולארים במונחי זמינות, לקוט"ש הפוסילים. לא מיותר להזכיר כי‬ ‫פרופיל הייצור של אנרגיה סולארית תואם במידה רבה את פרופיל הביקוש לחשמל בכך ששעות שיא‬ ‫הביקוש בקיץ, שבו מיוצר החשמל היקר ביותר, חופפות את השעות בהן הקרינה היא הגבוהה ביותר.‬ ‫התועלת המשקית מייצור סולארי, המצטרפת לעלות הנמנעת בייצור פוסילי, היאהתועלת ביצירת‬ ‫ביטחון אנרגטי כפועל יוצא של הפרויקט הסולארי, התועלת הסביבתית במניעת פליטת פחמן‬ ‫ומזהמים מתחנות כוח דלקיות אשר הייצור בהן יוחלף בייצור סולארי, ותועלות בתחום התעסוקה,‬ ‫קידום הפריפריה ותועלות נוספות שלא ניתן להן בטוי כמותי.‬ ‫המסמך להלן הוא מסמך כלכלי המפרט בכל סעיף את העלויות הרלבנטיות, את הנחות העבודה, את‬ ‫המתודוגיה העומדת בבסיס התחשיב ואת ההגיון הכלכלי העומד מאחוריו.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 3. 3. ‫3‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫בעבודתנו זו אנו פוסעים בנתיב שאותו הגדירה החלטת ממשלה 3434 מיולי 2211 אשר קבעה כי‬ ‫הייצור הסולארי הנוסף בישראל, מעבר למכסות שכבר אושרו, יאושר לאחר בדיקה כלכלית של‬ ‫העלות הנמנעת שלו והתועלת המשקית שלו, כאשר הכוונה היא לאשר פרויקטים סולאריים נוספים‬ ‫בעתיד, פרויקטים אשר עלות הקמתם ותפעולם במונחי קווט"ש יהיו נמוכים מהעלות הנמנעת שלהם‬ ‫ומתועלתם המשקית.‬ ‫במסגרת הכנת עבודה זו נפגשנו עם נציגי כל המשרדים הממשלתיים העוסקים בנושא: משרד האוצר,‬ ‫המשרד להגנת הסביבה, המשרד לאנרגיה ומים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רשות החשמל‬ ‫ונציגי משרד ראש הממשלה, המשרד שעומד בראש הוועדה שעליה הפקידה הממשלה את המשימה‬ ‫של קביעת המדיניות הסולארית הלאומית לשנים הבאות.‬ ‫כן קראנו והתעדכנו במחקרים ונתונים סטטיסטיים על התפתחות התעשייה הסולארית והשלכותיה‬ ‫שנכתבו בארץ ובעולם, פגשנו מומחים העוסקים בתחום בארץ ובעולם וקיימנו קשר עם אנשי חברת‬ ‫חשמל העוסקים בתחום, באמצעות היועץ ההנדסי שלנו לפרויקט זה, מר יגאל פורת, שהיה מנהל‬ ‫האגף למחקר ופיתוח בחברת חשמל.‬ ‫העיקרון שהנחה אותנו בעבודה הוא עיקרון הזהירות והשמרנות.‬ ‫בחנו בקפידה כל נתון שכללנו במודלים שלנו והעדפנו תמיד לנקוב בהערכות שמרניות ולכן הממצאים‬ ‫שאליהם הגענו מהווים, לדעתנו, רף תחתון לכל חישוב אפשרי.‬ ‫הטבלה להלן מסכמת את התחשיבים המפורטים שלנו, כפי שהם מוסברים ומפורטים בארבעת‬ ‫הפרקים העיקריים של העבודה.‬ ‫סיכום התועלת הגלומה בייצור קווט"ש‬ ‫סולארי. אג‬ ‫2.05‬ ‫עלות נמנעת בייצור‬ ‫0.9‬ ‫שווי ביטחון אנרגטי‬ ‫2.91‬ ‫עלות נמנעת סביבתית‬ ‫1‬ ‫תרומה לתעסוקה‬ ‫3.97‬ ‫סה"כ תועלת למשק‬ ‫המספר שאליו הגענו, 4..3 ₪ לקווט"ש סולארי, אינו מבטא את כלל התועלות שיצמחו למשק‬ ‫מהפרויקט הסולארי ובעבודתנו אנו מונים שורה שלמה נוספת של תועלות ויתרונות אשר משיקולים‬ ‫של שמרנות וזהירות נמנענו מלתת להם בטוי כמותי.‬ ‫בעת השלמת עבודה זו, בשבוע הראשון של חודש מרץ 1211, התפרסמו תוצאות המכרז שהוציאה‬‫הממשלה באשלים לייצור אנרגיה פוטוולטאית בהיקף של 14 מגוואט. החברה הזוכה הציעה מחיר של‬ ‫34 אג לקווט"ש, מחיר נמוך מאד שהפתיע רבים, כאשר גם ההצעות המתחרות לא היו רחוקות‬ ‫ממחיר זה..‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 4. 4. ‫4‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫תוצאות המכרז מראות על הפוטנציאל הגדול של הפרויקט הסולארי, אשר בשלב כה מוקדם של‬ ‫פיתוחו כבר מציע מחירים הקרובים לעלות הישירה בייצור חשמל פוסילי בחברת חשמל ומחירים‬ ‫נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לתועלת הגלומה בקווט"ש סולארי כפי שהראנו לעיל.‬ ‫אנו חושבים כי על הממשלה להמשיך בהתמדה בקידום הפרויקט הסולארי, כאשר, כפי שסקרנו‬ ‫בהרחבה גם בעבודתנו הקודמת, יש לישראל יתרון יחסי מובהק בתחום זה..‬ ‫האתגר הגדול יהיה לרתום את כושר הביצוע, ההמצאה והיזמות של הסקטור הפרטי, שכבר מושקע‬ ‫במיליארדי דולרים במיזם הסולארי בארץ ואף רשם בעבר פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך בתחום‬‫הסולארי, לפעולה משותפת עם הממשלה, במסלול של וודאות רגולטיבית עם בירוקרטיה מינימאלית,‬ ‫כדי לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בתחום עיסוק מבטיח זה.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 5. 5. ‫9‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫תוכן הענינים‬ ‫6‬ ‫פרק א – מבוא ורקע קצר‬ ‫9‬ ‫פרק ב – חישוב העלות הנמנעת בייצור קווט"ש סולארי‬ ‫60‬ ‫פרק ג – תרומת הייצור הסולארי לביטחון אנרגטי במונחי קווט"ש‬ ‫12‬ ‫פרק ד – חישוב העלות הסביבתית הנמנעת בעת ייצור קווט"ש סולארי‬ ‫22‬ ‫פרק ה – חישוב תרומת הקווט"ש הסולארי לתעסוקה ולפריפריה‬ ‫22‬ ‫פרק ו – סיכום ומסקנות‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 6. 6. ‫8‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק א – מבוא ורקע קצר‬ ‫לפני למעלה מחצי שנה, במאי 2211, השלמנו עבודה מקיפה על התעשייה הסולארית בישראל . מטרת‬ ‫העבודה היתה לבחון את התועלת למשק הלאומי מהמשך מימוש תכנית הפיתוח הממשלתית של‬ ‫תעשיית האנרגיה המתחדשת, תוך התמקדות בתעשייה הפוטוולטאית המהווה את הנדבך העיקרי‬ ‫שלה.‬ ‫כזכור, החלטת הממשלה מינואר .111, החלטה מס 1433, קבעה כיעד כי עד שנת 1111 יסופקו %12‬ ‫מצורכי משק החשמל באמצעות מקורות אנרגיה מתחדשת, יעד נגזר של 1731 מגוואט1 מותקן. לאחר‬ ‫הקצאה ראשונית של מכסות למתקנים פוטוולטאים קטנים ובינוניים, החליטה הממשלה בראשית‬ ‫2211 לבחון מחדש את מדיניותה בנושא והמסמך שלנו נועד להציג את תרומת התעשייה הסולארית‬ ‫למשק הלאומי.‬ ‫מסקנתנו מהניתוח הכלכלי שבצענו באותו מסמך היתה כי הממשלה צריכה להמשיך במימוש‬ ‫המדיניות המוצהרת שלה מינואר .111 . קבענו גם כי התמיכה הניתנת לייצור אנרגיה סולארית‬ ‫פוטוולטאית אינה כה גבוהה, כפי שנטען, והערכנו את המדיניות הממשלתית בהקשר רחב יותר, לאור‬ ‫ההתפתחות הגלובלית של התעשייה הפוטוולטאית וסוגיית התחממות כדור הארץ. מצאנו גם‬ ‫שלישראל יתרון יחסי מובהק בתחום האנרגיה הסולארית, הן בגלל רמת הקרינה ומספר ימי השמש‬ ‫והן בגלל העדר מקורות אחרים של אנרגיה נקייה.‬ ‫בהמשך, התקבלה החלטת ממשלה 3434 ביולי 2211 המאשרת את המשך המדיניות שאימצה כבר‬ ‫בהחלטה מינואר .111, החלטה שהביאה לשחרור מכסות לאנרגיה מתחדשת בהיקף של 1442 מגואט‬ ‫מותקן עד לשנת 3211.‬ ‫באותה החלטה קבעה הממשלה כי סך המכסות שיוקצו לפרויקטים של אנרגיה סולארית עד למועד‬ ‫זה לא יעלו על 1432 מגוואט מותקן. אולם, הממשלה היתה ערה לכך שיתכן והעלויות של ייצור‬ ‫קווט"ש סולארי בעתיד יהיו נמוכות מסך העלויות הנמנעות והתועלות למשק בייצורן, ולכן היא‬ ‫השאירה פתח רחב להגדלת הייצור הסולארי בעתיד, מעבר למכסות, בתנאי שייצור זה, עלותו תהיה‬ ‫נמוכה מתועלתו למשק. וכך קבעהה הממשלה בהחלטה 3434 (סעיף 3) :‬ ‫ככל שתימצאנה טכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות אשר תועלתן המשקית גבוהה מעלותן הממשלה‬ ‫מנחה את רשות החשמל לבחון את הסדרתן מעבר למכסות הנגזרות מסעיף א 1 לעיל במסגרת סמכותה ועל פי הוראות‬ ‫להלן החוק לעניין זה קביעת העלויות והתועלות המשקיות תיעשה על ידי צוות‬ ‫חוק משק החשמל התשנ ו1991‬ ‫בינמשרדי בהשתתפות נציגי משרד האוצר משרד התשתיות הלאומיות המשרד להגנת הסביבה משרד התעשייה‬ ‫המסחר והתעסוקה רשות החשמל ובראשות משרד ראש הממשלה‬ ‫1 יעד דה מותאם להתייעלות אנרגטית של %00‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 7. 7. ‫8‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫עבודתנו להלן נכתבה על פי הזמנת איגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל והיא נועדה לבחון את‬ ‫התועלת המשקית בייצור קווט"ש סולארי בטכנולוגיה פוטוולטאית. הגדרתנו את התועלת המשקית‬ ‫בייצור קווט"ש סולארי היא זאת:‬ ‫התועלת למשק בייצור קווט"ש סולארי כוללת את העלות הנמנעת בעת יצור קווט"ש פוסילי, אשר‬ ‫כוללת את עלות הייצור בפועל בתחנת הכוח הפוסילית שמחליף הקווט"ש הסולארי, את העלות‬ ‫שנדרשת למשק ליצור ביטחון אנרגטי שמספק קווט"ש סולארי, את העלות הסביבתית הנמנעת‬ ‫בייצור קוט"ש סולארי במקום קווט"ש פוסילי וכן היא כוללת את כלל התועלות הייחודיות לייצור‬ ‫הסולארי, כל זאת במונחי אג לקווט"ש.‬ ‫בפרק הבא, פרק ב, נעסוק בעלות הנמנעת ביצור חשמל דלקי כאשר אנו מייצרים קווט"ש סולארי.‬ ‫בפרק ג נציג את העלות הנמנעת למשק בהשקעה בביטחון אנרגטי כאשר מיוצר קווט"ש סולארי.‬ ‫בפרק ד נציג את חישוב העלות הנמנעת הסביבתית למשק בייצור קווט"ש סולארי לעומת קווט"ש‬ ‫פוסילי.‬ ‫בפרק ה נציג ונכמת את התועלות הנוספות מייצור קווט"ש סולארי, בתחומי תעסוקה בפריפריה‬ ‫וחיזוק הפריפריה וכן נמנה שורה של תועלות נוספות שלא ניתן להן בטוי כמותי.‬ ‫בפרק ו נסכם את ממצאינו בארבעת הפרקים הקודמים, נעסוק בנושאים נוספים בהקשר של‬ ‫התעשייה הסולארית ונציע מספר המלצות לממשלה .‬ ‫צריך לציין כבר בשלב זה כי השוואת העלות הסולארית לתועלת הנובעת ממנה, ולא למשל למחיר‬ ‫החשמל בישראל כיום, מאפשרת דיון כלכלי בהתעלם מבעיית מחיר החשמל בישראל, הנמוך‬ ‫משמעותית ממחיר החשמל בכל מדינות אירופה.‬ ‫על כך ניתן ללמוד מהגרף להלן שנלקח מהדוח השנתי של חברת חשמל לשנת 1211 .‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 8. 8. ‫7‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫המחיר הנמוך, שמקורו בתשואה נמוכה על ההון העצמי ובעובדה שבמחיר החשמל בישראל לא‬ ‫כלולות הוצאות כלכליות מלאות של העלויות הסביבתיות , פוגע בהקצאת המקורות במשק. המחיר‬ ‫הנמוך גם נותן תמונה לא נכונה באשר לשיעור הנדרש של העלאת מחיר החשמל כדי לאפשר רכישת‬ ‫חשמל סולארי על ידי חברת החשמל. הגרף, אשר כאמור מבוסס על הדוח השנתי האחרון של חברת‬ ‫חשמל, משקף את תמונת המצב ההשוואתית לסוף שנת 1211 .‬ ‫בינתיים עלה מחיר החשמל הממוצע והוא עומד כיום על 4..73 אג לקווט"ש, עדיין נמוך מכל מדינה‬ ‫אחרת באירופה. צריך גם לציין כי העלאת המחיר נעשתה עקב עלויות השימוש המוגבר בסולר,‬ ‫בעקבות הפסקת הזרמת הגז המצרי והדלדלות מאגר ים תטיס, ולא במסגרת מהלך להעלאת מחיר‬ ‫החשמל כדי שישקף את העלות המשקית המלאה בייצורו.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 9. 9. ‫5‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק ב – חישוב העלות הנמנעת בייצור קווט"ש סולארי‬ ‫חישוב העלות הנמנעת בייצור קווט"ש סולארי מחייבת הצבת תנאי הייצור הסולארי בפועל לעומת‬ ‫העלות הנמנעת בייצור חשמל פוסילי, עלות של הטווח הקצר, משמע עלות משתנה, עלות דלקית,‬ ‫ועלות של הטווח הארוך , כלומר עלות ההשקעה הנמנעת , עלות ההון, ועלות התפעול.‬ ‫מבחינה מתודולוגית ההשוואה הנכונה והמדוייקת ביותר היתה מתאפשרת על ידי הרצת מודלים של‬‫אופטימיזציה בתכנון ההשקעות ובמהלך התפעול השוטף, מודלים שבהם משתמשת חברת חשמל דרך‬ ‫קבע. מדובר במודל ‪ EGEAS‬המאפשר קביעת תכנית פיתוח אופטימלית מבחינת היקף השקעות‬ ‫לחברת חשמל, כאשר ניתן להריץ את המודל עם הוספת, נאמר, 1112 מגוואט סולארי, וללא הוספה,‬ ‫וממנו להקיש על ההשקעה הנחסכת בפיתוח תחנות כוח דלקיות כתוצאה מתוספת 1112 מגוואט‬ ‫סולארי והרכב ההשקעה בין תחנות כוח מחז"מיות לטורבינות גז. הפיתוח הפוטוולטאי, אם כך,‬ ‫מחליף השקעות בתחנות כוח דלקיות.‬ ‫מודל נוסף המשמש את חברת חשמל, ‪ UCOD‬מאפשר סימולציה שעתית של צריכת הדלקים השונים‬ ‫בכל תחנות הכוח כדי להגיע למינימיזציה של הוצאות בכל רגע נתון.‬ ‫משני המודלים גם יחד ניתן לקבוע את החיסכון, העלות הנמנעת, במונחי קווט"ש פוסילי, הוצאות‬ ‫דלקיות, הוצאות הון והוצאות תפעול, בעת ייצור קווט"ש סולארי.‬ ‫היות ומודלים אלו אינם זמינים לנו, נבצע להלן הערכות שמהוות, קירוב לתוצאות אפשריות של‬ ‫מודלי הסימולציה. ההערכות להלן נעשו בעזרתו של יגאל פורת, בעבר מנהל אגף מחקר ופיתוח‬ ‫בחברת חשמל שסייע לנו גם בתחשיבים המופיעים בפרק הבא.‬ ‫הייצור הסולארי מתבצע במשך שעות היום בלבד, כ - 1174 שעות בשנה בממוצע בישראל, או 1142‬ ‫שעות בממוצע במונחי ייצור שעתי מלא. הייצור בשעות היום עולה בממוצע ב %12 לקווט"ש על עלות‬‫הייצור הממוצעת ב 31 שעות היום, שכן, ייצור ביום מחייב בשעות מסוימות שימוש בכל תחנות הכוח,‬ ‫כולל תחנות כוח פחות יעילות ותחנות שעובדות מספר שעות מצומצם בהשוואה לתחנות שעובדות‬ ‫ברציפות, תחנות ה ‪.BASE LOAD‬‬ ‫חישוב העלות הממוצעת בייצור בשעות היום, בהתבסס על שעות הייצור האפקטיביות של הייצור‬ ‫הסולארי2 , כאשר מחירי המש"ב המעודכנים של חברת חשמל משמשים קרוב לעלויות ייצור בכל‬ ‫מקבץ ביקוש, מופיע בטבלה להלן:‬ ‫2 משקל שעות הייצור נלקח ממסמך המשרד להגנת הסביבה ממרץ 1100‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 10. 10. ‫01‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫טבלה 1 חישוב עלות נמנעת ממוצעת ע"פ מחירי‬ ‫המש"בים.(מחירי נובמבר 1102) אג לקווט"ש‬ ‫אחוזי ייצור מחיר‬ ‫עלות‬ ‫משוקלל‬ ‫סולארי‬ ‫לקווט"ש‬ ‫40.4‬ ‫%61‬ ‫42.52‬ ‫שפל‬ ‫94.0‬ ‫%1‬ ‫79.84‬ ‫גבע‬ ‫58.0‬ ‫%1‬ ‫94.58‬ ‫פסגה‬ ‫חורף‬ ‫22.0‬ ‫%1‬ ‫65.12‬ ‫שפל‬ ‫02.2‬ ‫%8‬ ‫65.72‬ ‫גבע‬ ‫11.81‬ ‫%15‬ ‫5.53‬ ‫פסגה‬ ‫מעבר‬ ‫94.1‬ ‫%7‬ ‫3.12‬ ‫שפל‬ ‫37.1‬ ‫%5‬ ‫75.43‬ ‫גבע‬ ‫79.8‬ ‫%01‬ ‫66.98‬ ‫פסגה‬ ‫קיץ‬ ‫90.83‬ ‫%001‬ ‫36.43‬ ‫עלות שנתית ממוצעת‬ ‫90.83‬ ‫עלות בשעות ייצור סולארי‬ ‫עלות בשעות יום לעומת עלות ממוצעת %011‬ ‫המסקנה שעולה מהטבלה היא כי העלות הנמנעת של קווט"ש סולארי, כאשר אנו משווים אותו‬ ‫לעלות של קווט"ש פוסילי שמייצרת חברת חשמל בשעות היום, היא כ – 44 אג לקווט"ש בממוצע‬ ‫שנתי. חישוב זה מוצג אך ורק לצורך קביעת הרף התחתון של העלות הנמנעת בייצור קווט"ש סולארי‬ ‫ולהלן נציג תחשיב מקורב יותר לעלות הנמנעת.‬ ‫כדאי להזכיר כי פרופיל הייצור של אנרגיה סולארית תואם במידה רבה את פרופיל הביקוש הכללי‬ ‫לחשמל בכך ששעות הקרינה החזקה מרוכזות כאשר הביקוש לחשמל בשיא. לפיכך, בעת החישוב של‬ ‫העלות הנמנעת של קוט"ש סולארי עלינו להביא בחשבון כי הייצור הסולארי מספק חשמל גם בשעות‬ ‫שיא הביקוש בקיץ, במשך כ – 114 שעות בחודשי יולי אוגוסט, כאשר הביקוש לחשמל מגיע לשיא ואז‬ ‫חברת החשמל מפעילה טורבינות גז סילוניות או תעשייתיות, או מחז"מים מטיפוס ‪ E‬או ‪ F‬הפועלים‬ ‫על גז, או על סולר במידה ולא מובטחת אספקת גז לשעות שיא אלו.‬ ‫עקומת עלות הייצור השולית של חברת חשמל ביום שיא בקיץ מופיעה להלן:‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 11. 11. ‫11‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫על פי גרף זה, שנלקחה ממצגת שהכין ד"ר צבי רוזנמן , העלות השולית לייצור קווט"ש פוסילי בשעות‬ ‫השיא בקיץ, בין השעות 1142-1122, עולה על 112 אג .‬ ‫על מנת לחשב את העלות הנמנעת האפקטיבית בייצור קווט"ש סולארי אנו בוחנים את העלות‬ ‫הנמענת בשלושה רכיבי הייצור: רכיב הדלקים, רכיב ההון ורכיב התפעול.‬ ‫0 . רכיב הדלקים‬ ‫על פי הערכתנו ייצור סולארי בשעות שיא בקיץ, מדובר ב 114 שעות בשנה בחודשים יולי אוגוסט,‬ ‫ימנע שימוש בסולר או בגז בתחנות הכוח השוליות שצויינו לעיל שחברת חשמל מפעילה בשעות אלו.‬ ‫בהמשך אנו מניחים כי ב 1142 השעות הנותרות של ייצור סולארי, יחליף הייצור הסולארי שימוש‬ ‫בתחנות כוח פחמיות היות ועקב מחירי הגז הנמוכים יחסית, $ 4.4 ‪ MBTU‬חברת חשמל עוברת‬ ‫לשימוש במחז"מים על גז בניצולת של כ - %34 כ ‪ BASE LOAD‬שעובדים כ- 1143 שעות בשנה‬ ‫ואילו תחנות הפחם שהניצולת שלהן היא %13 , במחיר פחם נוכחי של 432 דולר לטון, מספקות את‬ ‫עומסי הבינים. מחיר הפחם שנלקח הוא מחיר הפחם הנוכחי.‬ ‫חישוב העלות הנמנעת הדלקית מוצג להלן:‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 12. 12. ‫01‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫טבלה 2 עלות נחסכת בדלקים בייצור קווט"ש‬ ‫סולארי. אג לקווט"ש‬ ‫מספר‬ ‫מספר שעות‬ ‫שעות‬ ‫בשנה ללא‬ ‫בשנה כולל‬ ‫שימוש‬ ‫שימוש‬ ‫עלות דלק‬ ‫בסולר‬ ‫בסולר‬ ‫לקווט"ש‬ ‫0051‬ ‫0051‬ ‫2.91‬ ‫פחם‬ ‫003‬ ‫002‬ ‫6.12‬ ‫גז‬ ‫0‬ ‫001‬ ‫161‬ ‫סולר‬ ‫0081‬ ‫0081‬ ‫סה"כ‬ ‫6.91‬ ‫4.72‬ ‫עלות ממוצעת לקווט"ש‬ ‫חישוב עלות הדלקים לקווט"ש מתבסס על מחיר של 432 דולר לטון פחם, מחיר של 4.4 דולר ל‬ ‫‪ MBTU‬לגז ומחיר של 7142 דולר לטון סולר, כולל בלו. שער החליפין הוא 4.4 ₪ לדולר. כמויות‬ ‫הדלקים לקווט"ש מתבססים על נתוני רשות החשמל.‬‫לצורך הדיון נתעלם מעלות השימוש בסולר, שכן, אנו בוחנים את התועלת השולית המשקית של 1112‬ ‫מגוואט סולארים שוליים, לאחר שכבר הותקנו 1142-1112 מגוואט מכוח החלטת ממשלה במסגרת‬ ‫המכסות ומכסות אלו הן שתחסוכנה למשק את השימוש בסולר. ההתבססות על מחיר סולר מלא,‬ ‫כולל בלו, נובעת מהעובדה שמחיר זה משמש את חברת חשמל לצורך אופטימיזציה בהקמת תחנות‬ ‫כוח חדשות ולצורך החלטות של אופטימיזציה בייצור השוטף.‬ ‫אולם לענייננו העלות הנחסכת הדלקית היא 7..2 אג לקווט"ש בלבד שמבטאת את העלות‬ ‫המשוקללת של פחם וגז. כאן המקום לציין כי רשות החשמל הודיעה על שימוע בנושא "השלת‬ ‫צרכנים באירוע מחסור" שעבורה היא מוכנה לשלם 42.4 ₪ לקווט"ש עבור השלת עומס בשעות שיא‬ ‫הביקוש. מדובר על כמות של 144 מגוואט.‬ ‫2 . עלות נחסכת הונית‬ ‫העלות הנחסכת ההונית היא העלות של הטווח הבינוני, כיצד התקנת 1112 מגוואט סולארים נוספים‬‫משפיעה על תכנית ההשקעות של חברת חשמל, אלו תחנות כוח היא מחליפה, מהי ההשקעה הנחסכת.‬ ‫כל 1112 המגוואט הנחסכים הם מגוואטים של תחנות כוח המופעלות על גז, לאור החלטת הממשלה‬ ‫שלא לפתח יותר תחנות המונעות בפחם. בהעדר אפשרות לבצע סימולציה במודל של חברת חשמל‬ ‫אנו נדרשים להערכה, אילו תחנות כוח הפועלות על גז לא יקומו כאשר יותקנו 1112 מגוואט‬ ‫פוטוולטאים.‬ ‫ההערכה היא, גם על בסיס שיחות לא פורמליות עם אנשי חברת חשמל העוסקים בנושא, היא כי על‬ ‫כל 1112 טון מגוואט פוטוולטאים שיותקנו תחסך הקמתם של 113 מגוואט של מחז"מים העובדים‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 13. 13. ‫31‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫בהספק שנתי של 1143 שעות בממוצע ו 114 מגוואט של טורבינות גז העובדות בממוצע 114 שעות‬‫בשנה. כמו כן נלקח בחשבון ‪ CREDIT CAPACITY‬של 7.1 המתבסס על העובדה שקווא"ט סולארי‬ ‫אינו מהווה תחליף מושלם לקווא"ט פוסילי, הן עקב אמינות האספקה בעיתות של עננות והן בגלל‬ ‫העובדה שהקווא"ט הסולארי אינו זמין בשעות השיא בלילה בחורף , אף שהן פחותות משעות השיא‬ ‫בקיץ. דעתנו היא, והדבר מגובה בייעוץ הנדסי של יגאל פורת, כי שילוב מקדם יכולת של 7.1 מאפשר‬ ‫תחשיב כלכלי נכון של העלות האפקטיבית של ההון הנמנע.‬ ‫הטבלה להלן מציגה את העלות הנחסכת ההונית בהתקנת קווא"ט סולארי.‬ ‫טבלה 3 עלות הון נחסכת בייצור קווט"ש סולארי‬ ‫טורבינת גז‬ ‫מחז"מ‬ ‫057‬ ‫0521‬ ‫עלות קוו"ט מותקן . דולרים‬ ‫%88.8‬ ‫%88.8‬ ‫החזר הון שנתי‬ ‫76‬ ‫111‬ ‫עלות הון שנתית לקוו"ט מותקן‬ ‫003‬ ‫0057‬ ‫מספר שעות פעילות בשנה‬ ‫22.0‬ ‫10.0‬ ‫עלות הונית לקווט"ש‬ ‫%03‬ ‫%07‬ ‫משקל יחסי בהשקעה נמנעת‬ ‫770.0‬ ‫עלות הונית משוקללת לקווט"ש‬ ‫6.0‬ ‫זקיפת יכולת ‪credit capacity‬‬ ‫640.0‬ ‫עלות לאחר זקיפת יכולת‬ ‫6.71‬ ‫עלות באג לקווט"ש‬ ‫3 . עלות נחסכת בהוצאות תפעול‬ ‫הקוו"אט הסולארי חוסך את הוצאות התפעול של התחנות המחז"מיות ושל טורבינות הגז.‬ ‫פרוט מופיע בטבלה להלן:‬ ‫טבלה 4 עלות תפעול נחסכת בייצור קווט"ש סולארי‬ ‫טורבינת גז‬ ‫מחז"מ‬ ‫22‬ ‫7.3‬ ‫עלות תפעול לקווט"ש באגורות‬ ‫%03‬ ‫%07‬ ‫מקדם שימוש אפקטיבי בשנה‬ ‫2.9‬ ‫עלות משוקללת לקווט"ש‬ ‫2 . עלות נחסכת בשימוש בסולר‬ ‫הניסיון בשנה הקודמת ובשנה הנוכחית מוכיח כי למשק החשמל בארץ דרוש גבוי של סולר לעיתות‬ ‫שבהן אין אספקת גז זמינה, ואין מדובר רק בשעות שיא הביקוש, סולר יכול להחליף גז גם בשעות‬ ‫תפעול רגילות במשך היום כאשר חלים שיבושים באספקת הגז, ושיבושים אפשריים צריכים להילקח‬ ‫בחשבון.‬ ‫תוספת של 1112 מגוואט סולארי יכולה להקטין את השימוש בסולר בשעות היום כאשר מתרחשת‬ ‫תקלה זמנית באספקת גז. החיסכון נובע מכך שעלות הסולר לקווט"ש היא 272 אג כיום ואילו העלות‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 14. 14. ‫41‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫הדלקית הנמנעת היא 7..2 אג. הבה נניח כי מתוך 1142 השעות הסולאריות האפקטיביות, %1 מהן,‬ ‫משמע 74 שעות בלבד, הקווט"ש הסולארי של 1112 המגוואט הנוספים מחליף קווט"ש שמיוצר‬ ‫בסולר. (הנחה של שימוש בסולר ברמה של %1 מקובלת בחברת חשמל) להלן נחשב את תרומת‬ ‫החיסכון בשימוש בסולר במונחי קווט"ש סולארי.‬ ‫טבלה 5 חישוב החיסכון הממוצע לקווט"ש סולארי בייצור החוסך שימוש בסולר. אג‬ ‫000,000,1‬ ‫כמות קווא"ט מותקנים‬ ‫0081‬ ‫מספר שעות תפעול בשנה‬ ‫000,000,008,1‬ ‫ייצור שנתי של קווט"ש‬ ‫%2‬ ‫אחוז המחליף סולר‬ ‫63‬ ‫מספר שעות בשנה‬ ‫000,000,63‬ ‫כמות הקווט"ש המיוצרת בשעות אלו‬ ‫161‬ ‫עלות קווט"ש המיוצר בסולר . אג‬ ‫6.91‬ ‫עלות קווט"ש סולארי. אג‬ ‫141‬ ‫חיסכון לקווט"ש‬ ‫חיסכון עבור כל הכמות המיוצרת בסולר 000,004,090,5‬ ‫חיסכון לקווט"ש בממוצע עבור כל הקווט"ש הסולארי המיוצרים בשנה‬ ‫38.2‬ ‫5 . עלות נחסכת בצמצום אי אספקת חשמל‬ ‫על פי מחקר מעודכן שהזמין המשרד לאנרגיה ומים3 הנזק למשק בממוצע לסקטור משקי הבית‬ ‫ולסקטור היצרני מאי אספקת חשמל עומד על 222 ₪ לקווט"ש. משמעות הדבר היא כי בעת כשל‬ ‫באספקת החשמל, אם ניתן היה לספק את החשמל במחיר של 222 ₪ לקווט"ש, היה כדאי למשק‬ ‫לשלם מחיר זה. הקווא"ט הסולארי נותן מענה למצב דברים כזה עקב זמינותו גם במצבי כשל , פועל‬ ‫יוצא של הפיזור הגדול של הייצור,עתירות השטח שלו והפגיעות הנמוכה שלו.‬ ‫קווא"ט מותקן סולארי מייצר כידוע 1142 קווט"ש לשנה. אם במשך שש שנים, בעת ייצור של 114,12‬ ‫קווט"ש, קווט"ש סולארי אחד מנע אי אספקת חשמל לצרכן כל שהוא, הרי ניתן לייחס תועלת של 2‬ ‫אגורה לייצור סולארי, תרומה ייחודית נוספת.‬ ‫6 . סיכום פרק זה‬ ‫הטבלה להלן מסכמת את חישובינו בחמשת הסעיפים הקודמים המבטאים את העלות הנמנעת‬ ‫הישירה בייצור קווט"ש סולארי:‬ ‫3 אומדן עלות אי אספקת חשמל – צד הביקוש נובמבר 1100‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 15. 15. ‫91‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫טבלה 6 סיכום עלות נמנעת בייצור קווט"ש סולארי. אג‬ ‫6.91‬ ‫עלות דלקים ללא שימוש בסולר‬ ‫6.71‬ ‫עלות הון‬ ‫2.9‬ ‫עלות תפעול‬ ‫8.2‬ ‫חיסכון בשימוש בסולר‬ ‫חיסכון במניעת אי אספקה של קווט"ש 0.1‬ ‫2.05‬ ‫סה"כ עלות נמנעת‬ ‫לעומת חישוב ממוצע של 44 אג, הנובע מהעובדה שהייצור הסולארי נעשה בשעות האור, ולפיכך הוא‬ ‫חוסך 44 אג לעומת הייצור הפוסילי בשעות היום (ו 4.4 אג יותר מאשר הייצור הממוצע בכל שעות‬ ‫היממה) הרי בחישוב יותר מפורט, באומדנים מקורבים, הגענו לחיסכון של 12 אגורות נוספות, לאחר‬ ‫שלקחנו בחשבון אילו תחנות כוח יחליף הייצור הסולארי בעת הייצור השוטף, תחנות כוח פחמיות‬ ‫וטורבינות גז, אילו תחנות ימנע את הקמתן, טורבינות גז ומחז"מים וכן הוספנו תועלות בחיסכון‬ ‫בשימוש בסולר ומניעת אי אספקת חשמל.‬ ‫כל אלו הביאו אותנו לתוצאה של 1.14 אג עלות נמנעת ישירה לקווט"ש סולארי‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 16. 16. ‫81‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק ג – תרומת הייצור הסולארי לביטחון אנרגטי במונחי קווט"ש‬ ‫בשנת 1211 יוצר %34 מהחשמל בישראל מגז טבעי. הצפי הוא, לאור מדיניות הממשלה שלא להקים‬ ‫עוד תחנות כוח פחמיות ואף להסב תחנות קיימות לייצור בגז, כי עד סוף העשור יהיה מרכיב הגז‬ ‫בייצור חשמל כ %14-13. עקב מחירו הנמוך של הגז לעומת פחם וזמינותו במאגרים קרובים בים‬ ‫התיכון בשטח בשליטת ישראל, הוא הופך להיות מקור האנרגיה הראשוני כאשר תחנות המונעות בגז‬ ‫מועמסות ראשונות לפני התחנות הפועלות על פחם. מעבר למחיר, יש לגז יתרונות סביבתיים‬ ‫מובהקים על הפחם, הוא פולט פחות פחמן ומזהמים.‬ ‫ההסתמכות ההולכת וגוברת על הגז כמקור האנרגיה העיקרי בייצור חשמל מעלה ביתר שאת את‬ ‫סוגיית אמינות אספקת הגז, שאלת הביטחון האנרגטי של ישראל. בצד התמודות עם הסוגיות של‬ ‫ביטחון הזרמת הגז מהבארות הימיים באמצעות צנרת ימית, ברור כי גיוון מקורות האנרגיה מלבד גז‬ ‫ופחם, דהיינו מקורות אנרגיה מתחדשים וזמינים , תורמת לביטחון האנרגטי של ישראל. הדברים‬‫נכונים בעיקר לאנרגיה הסולארית שאינה נשענת על אספקת מקור אנרגיה מחוץ למדינה ויכולה לספק‬ ‫אלפי מגוואט בשעות היום שבהן מתרחשת עיקר הצריכה.‬ ‫על פי התכנית יחובר מאגר תמר בשני צינורות תת ימיים באורך של כ – 142 ק"מ למאגר ים תטיס,‬ ‫אשר מחובר כבר בצינור ימי לחוף. ברור כי לשם אבטחת אספקת הגז צריך יהיה להקים נקודות‬ ‫כניסה נוספות לגז בצפון הארץ ויש להקים מאגרים אסטרטגים בים ואולי גם ביבשה.‬ ‫אי אספקת גז אשר מחייבת שימוש בסולר גובה מחיר כלכלי גבוה מאד מהמשק. המחסור בגז‬ ‫המצרי, על פי הודעת חברת חשמל, גבה בשנת 2211 הוצאה עודפת של 7.2 מיליארד ₪ וצפוי לגבות‬ ‫סך נוסף של 2.3 מיליארד ₪ בשנת 1211 .‬ ‫מעבר לסוגיית העלות הכספית לענייננו חשובה שאלת אמינות האספקה של הגז מהמאגרים הימיים.‬ ‫תקלות טכניות באספקת הגז או תקלות עקב רעידת אדמה או חבלה מכוונת הן תרחישים שיש לקחת‬ ‫אותם בחשבון בעת הערכות לתכנון לאומי לטווח ארוך, למרות ההסתברויות הנמוכות לארועים אלו.‬ ‫בארועים קיצוניים אי אספקת גז תביא לפגיעה באספקת חשמל וכבר ציינו בפרק הקודם כי כל‬ ‫קווט"ש שלא מסופק מביא נזק4 של 222 ₪.‬ ‫בנוסף, תחנות הכח הקונוונציונאליות מאויימות באמצעות נשק תלול מסלול, עשרות אלפי טילים‬‫ורקטות שמצויות בידי גורמים עוינים מחוץ לגבולות המדינה. אמצעי לחימה אלה משתפרים כל הזמן‬ ‫בטווח וברמת הדיוק כאשר ברור שבעוד שנים ספורות הנשק תלול המסלול המדוייק, כולל כלי טייס‬ ‫זעירים בלתי מאויישים, ישלטו בזירה. מן המפורסמות הוא שתחנות הכח מהוות את היעדים‬ ‫האסטרטגיים הראשונים במעלה ואליהן יכוונו מאמצי הפגיעה של נשק התמ"ס המדויק. הפגיעה‬ ‫4 הנזק האסטרטגי של אי אספקת גז הוא כמובן גבוה יותר ואין צורך לפרט‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 17. 17. ‫81‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫יכולה לקרות בארבעה מוקדים: אסדות הגז, מערכות הולכת הגז, תחנות הכוח ומערכות הולכת‬ ‫החשמל.‬ ‫הייתרון של האנרגיה הסולארית הוא שהיא מיוצרת על בסיס משאב מקומי שלא ניתן לפגוע בו,‬ ‫קרינת השמש והשדות הסולארים. שדה סולארי של 72 מגוואט משתרע על פני 141 דונם ולכן קשה‬ ‫לשתק את פעילותו, וגם כאשר נפגעים מספר עשרות פנלים סולאריים בעקבות תקיפה מכוונת של‬ ‫טילים או מטוסים, ניתן לתקן אותם בפרק זמן קצר.‬‫מאידך, בתחנת כוח מחז"מית על דונם אחד ממוקמים 42 מגוואט ופגיעה בתחנת כוח מביאה לשיתוק‬ ‫של עשרות ומאות מגוואטים שתיקונם עלול לארוך תקופה ממושכת.‬ ‫כאן טמון יתרון ממשי בייצור אנרגיה סולארית.‬ ‫לפיכך, תרומת האנרגיה הסולארית לביטחון האספקה מתבטאת הן בגיוון מקורות האספקה של‬ ‫מקור האנרגיה והן בפיזור אתרי הייצור.‬ ‫0 . חישוב הערך של ביטחון אנרגטי לקווט"ש – תחנה דו דלקית‬ ‫אחת השיטות הכלכליות המקובלות בתיאוריה ובפרקטיקה לחשב את ערכם של מוצרים ושירותים‬ ‫שמחירם אינו נקבע בשוק הוא שיטת ההעדפות הנגלות, ‪ . Revealed Preferences‬על פי שיטה זו‬ ‫אתה בוחן את התנהגות הצרכן או היצרן בסיטואציה מסוימת וממנה אתה מסיק על המחיר שאותו‬ ‫הוא מוכן לשלם עבור המוצר או השירות.‬ ‫כך בעבודה של משרד האנרגיה לחישוב עלות אי אספקת חשמל שהושלמה בנובמבר 2211, נבחנו‬ ‫ההשקעות של מפעלי התעשייה במערכות גבוי למקרה של תקלה באספקת חשמל וממנה גזרו את‬ ‫הערך שנותן היצרן כדי להבטיח את הקווט"ש השולי בעת הפסקת חשמל.‬ ‫בשיטה זו נלך כאשר נבחן את החלטת הממשלה להקמת תחנת הכוח ‪ D‬באשקלון, תחנת כוח דו‬ ‫דלקית שניתנת לתפעול בגז ובפחם.‬ ‫מדובר בתחנת כוח שעל הקמתה כבר הוחלט והיא תתחיל לפעול בשנת 3211 בהספק מותקן של 1712‬ ‫מגוואט. התחנה אמורה לפעול על גז אבל תוכננה כך שבעיתות משבר, כשלא תהיה אספקת גז, היא‬ ‫תוכל לעבוד גם על פחם.‬ ‫במלים אחרות: במקום להקים מחז"ם שעובד רק על גז בנצילות של %44 ובעלות דלק, תפעול והון‬ ‫נמוכות יחסית, הוחלטו להקים תחנת כוח דו דלקית, גז ופחם, אשר עלויות ההקמה, ההון, עלויות‬ ‫הדלקים לקווט"ש והתפעול שלה גבוהות מאלו של מחז"ם. והכוונה היא כמובן לעלויות השוטפות‬ ‫כאשר התחנה פועלת על גז.‬ ‫ההשוואה בין שתי התחנות מוצגת להלן:‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 18. 18. ‫71‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫טבלה 7 השוואה בין עלות לקווט"ש במחז"מ לעומת תחנה דו דלקית‬ ‫דולרים‬ ‫תחנת כוח‬ ‫תחנת כוח‬ ‫דו דלקית‬ ‫מח"זמית‬ ‫0022‬ ‫0521‬ ‫השקעה לקווא"ט מותקן‬ ‫%88.8‬ ‫%88.8‬ ‫החזר הון שנתי‬ ‫4.591‬ ‫0.111‬ ‫החזר הון שנתי לקווא"ט מותקן‬ ‫0057‬ ‫0057‬ ‫מס שעות פעולה בשנה‬ ‫620.0‬ ‫510.0‬ ‫עלות הונית לקווט"ש‬ ‫5.5‬ ‫5.5‬ ‫מחיר ל ‪MBTU‬‬ ‫0597‬ ‫5885‬ ‫צריכת גז לקווט"ש ב ‪BTU‬‬ ‫527340.0‬ ‫5763230.0‬ ‫עלות גז לקוט"ש‬ ‫900.0‬ ‫800.0‬ ‫עלות תפעול קווט"ש‬ ‫970.0‬ ‫550.0‬ ‫סה"כ עלות לקווט"ש‬ ‫88.7‬ ‫25.5‬ ‫עלות לקווט"ש בסנטים‬ ‫9.92‬ ‫0.12‬ ‫עלות לקווט"ש באגורות‬ ‫0.9‬ ‫הפרש בין שתי התחנות באגורות‬ ‫לאור זאת, עלות הקווט"ש בתחנה הדו דלקית שתפעל על גז, כל עוד יהיה גז, היא ...1 אג.‬ ‫אם המשק היה מעוניין להקים את התחנה הזולה והיעילה ביותר, שתעבוד רק על גז ולא תוכל לשרת‬ ‫אותו כאשר יהיה כשל באספקת הגז, הוא היה בונה מחז"מ ומשלם 21 אג לקווט"ש.‬ ‫ההפרש בעלות הקווט"ש בין התחנה הדו דלקית שנבנית לבין המחז"מ שלא נבנה, היא ההוכחה‬ ‫להעדפה הנגלית של המשק לביטחון אנרגטי. המשק מוכן לשלם פרמיה של . אגורות, עבור כל‬ ‫קווט"ש שהוא מקבל מהתחנה הדו דלקית כדי להבטיח אפשרות של ייצור בתקופת חרום, כאשר לא‬ ‫יהיה גז. ומכאן עולה המסקנה שערך הביטחון האנרגטי של קווט"ש סולארי, שאינו מותנה באספקת‬ ‫גז, וגם לא פחם, הוא . אג לקווט"ש.‬ ‫2 . חישוב הערך האנרגטי לקווט"ש – הקמת מאגר אסטרטגי של גז נוזלי‬ ‫באותה שיטה, שיטת ההעדפות הנגלות, אנו בוחנים פרויקט שהוצע, הקמת מאגר נוזלי של גז ליד‬ ‫מספר מחז"מים. מדובר בהשקעה של 144 מיליון דולר, השקעה עודפת, כדי להקים מתקן אחסון לגז‬ ‫נוזלי ומתקן גזיפיקציה של גז טבעי, אשר יעשה בו שימוש בעת משבר, כאשר לא תהיה אספקת גז.‬ ‫אנו מחשבים מהי כמות הקווט"ש שניתן להפיק ממיכלי הגז הנוזלי בעת משבר, וממנה גוזרים מהי‬ ‫העלות העודפת שהמשק מוכן לשלם עכשו כדי להיות מסוגל לייצר את אותה כמות קווט"ש כ – 3.2‬ ‫מיליארד קווט"ש, במהלך 14 שנות פעילות התחנה.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 19. 19. ‫51‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫טבלה 8 עלות עודפת באחסון גז לתקופת משבר. דולרים‬ ‫000,000,055‬ ‫השקעה ב 2 מיכלים של 000,002 מ"ק מתקן ניזול ומתקן רגזיפיקציה‬ ‫השקעה ברכישת גז לשני המיכלים 58 אלף טון למיכל לפי $5.5 ל ‪46,000,000 MBTU‬‬ ‫000,000,695‬ ‫סך ההשקעה באחסון גז אסטרטגי לשעת משבר‬ ‫051,149,25‬ ‫עלות השקעה שנתית בהנחה של ריבית של %8 ל 03 שנה‬ ‫067‬ ‫הספק של שני מחז"מים של 083 ‪MGW‬‬ ‫248,1‬ ‫מספר שעות פעילות של התחנות ע"פ כמות הגז האגורה‬ ‫000,029,993,1‬ ‫כמות הקווט,ש שיווצרו בשעות אלו‬ ‫87.3‬ ‫עלות עודפת פר קווט"ש המיוצר בעת משבר. סנטים‬ ‫73.41‬ ‫עלות עודפת פר קווט"ש המיוצר בעת משבר. אגורות‬‫עבור אפשרות לייצר עוד כ – 3.2 מיליארד קווט"ש, בארוע של כשל באספקת הגז, המשק , אם ההצעה‬ ‫תאומץ, יהיה מוכן לשלם עוד 34.32 אג עבור כל קווט"ש שניתן יהיה לייצר בתקופה זאת, תקופה של‬ ‫כשלושה חודשים.‬ ‫במלים אחרות: המשק מוכן להשקיע מידי שנה סכום עודף של כ – 44 מיליון דולר כדי לשמר יכולת‬ ‫לייצור חשמל של 3.2 מיליארד קווט"ש כאשר לא תהיה אספקת גז.‬ ‫ההעדפה הנגלית של המשק לקבלת קווט"ש בעת משבר, על פי חישוב זה, היא 34.32 אג לקווט"ש,‬ ‫שאותה ניתן לייחס ליכולת לייצור קווט"ש סולארי בעת אי אספקת גז. לאור העובדה שמדובר‬ ‫בפרויקט שלא אושר לביצוע בארץ, לא נשתמש במספר הגבוה שחושב כאן לחישוב עלות הביטחון‬ ‫האנרגטי ונסתפק במחיר שחושב בתחנת הכח הדו דלקית.‬‫ברצוננו להוסיף כי השדות הסולאריים הגדולים המחוברים לרשת ההולכה מאפשרים לחברת החשמל‬ ‫ניהול גמיש של כלל רשת החשמל כאשר מספר תחנות כוח גדולות "נופלות" מכל סיבה שהיא.‬ ‫המתקנים הסולאריים על הגגות, מאידך, מאפשרים חיסכון בהשקעה במערכות הולכת חשמל, שכן‬ ‫הם מחוברים למערכות החלוקה. מרכיב ההשקעה בהולכה של חברת החשמל לקווט"ש הוא 4 אג.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 20. 20. ‫00‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק ד – חישוב העלות הסביבתית הנמנעת בעת ייצור קווט"ש סולארי‬ ‫בחישובינו בפרק זה אנו נשענים על מתודולוגיה מוסכמת ומקובלת לחישוב העלות הסביבתית, הנזק‬ ‫הסביבתי במונחי אג לקווט"ש, בעת ייצור קווט"ש פוסילי. במתודולוגיה זו עשתה שימוש וועדה‬ ‫בינמשרדית בשנת 4111 כאשר חישבה את העלות הסביבתית של קווט"ש פוסילי ממוצע.‬ ‫בניתוח שלנו אין אנו מתיחסים לקווט"ש ממוצע אלא לקווט"ש השולי אשר לא ייוצר כאשר ייוצר‬ ‫הקווט"ש הסולארי. על פי המודל שהצגנו בפרק ב, הייצור הסולארי הממוצע של קווא"ט מותקן,‬ ‫מחליף בשנה 114 שעות של ייצור חשמל בגז, בטורבינת גז, ו 1142 שעות של ייצור חשמל בפחם.‬ ‫לכן חישוב פליטת פחמן ומזהמים של הקווט"ש הפוסילי צריך להתבסס על תמהיל דלקים זה.‬ ‫חישוב משקל המזהמים בתמהיל הנמנע בעת הייצור הסולארי מוצג להלן.‬ ‫טבלה 9 כמות נחסכת של פליטת פחמן ומזהמים בעת ייצור קווט" ש סולארי.‬ ‫פליטת פחמן ומזהמים לקווט" ש בגרמים‬ ‫חלקיקים‬ ‫חנקן‬ ‫גפרית‬ ‫שעות בשנה משקל ב % פחמן‬ ‫מקור אנרגיה‬ ‫70.0‬ ‫5.2‬ ‫4.2‬ ‫358‬ ‫%3.38‬ ‫0051‬ ‫פחם‬ ‫30.0‬ ‫54.0‬ ‫540.0‬ ‫786‬ ‫%7.61‬ ‫003‬ ‫גז‬ ‫60.0‬ ‫61.2‬ ‫10.2‬ ‫33.528‬ ‫%001‬ ‫סה"כ/ממוצע לקווט" ש סולארי 0081‬ ‫הערכים הכמותיים של פחמן, גפרית, תחמוצת חנקן וחלקיקים שהוצגו בטבלה ישמשו אותנו כעת‬ ‫לחישוב העלות הסביבתית הנמנעת בייצור קווט"ש סולארי. ערכים אלו נלקחו מהדוח הסביבתי‬ ‫האחרון של חברת חשמל לשנת 1211 . נתוני פליטת פחמן ומזהמים של גז מותאמים לנצילות של‬ ‫טורבינת גז שנצילותה הממוצעת היא כ %14 לעומת נצילות של %34 במחז"ם.‬ ‫על המחיר השלילי לטון של פחמן ושל המזהמים השונים יש הערכות שונות וקיימת ספרות ומחקרים‬ ‫רבים העוסקים בכך.‬ ‫על מנת להציג הערכה שמרנית השתמשנו במחיר פחמן לטון של 42 יורו בלבד שבו השתמשו‬ ‫בחישובים קודמים שנעשו על ידי הוועדה הבינמשרדית. לגבי מחירי המזהמים השונים השתמשנו‬ ‫במחירי המזהמים לטון ששררו בשנת 3111 על פי התחשיב של המשרד להגנת הסביבה. לטענת‬ ‫המשרד, יש להעלות את מחירי העלות של המזהמים ע"פ מקדם עליית התוצר לנפש הצפוי ועל פי‬ ‫עליית הצפיפות במדינה כתוצאה מגידול האוכלוסיה הצפוי. גם מחיר הפחמן המעודכן שנוקב המשרד‬ ‫בתחשיביו המעודכנים גבוה בכ – %32 מהמחיר שבו אנו משתמשים במסמך זה.‬ ‫יחד עם זאת, אנו מקבלים את טענת המשרד כי לאור ההתפתחויות בנושאי האקלים וההסכמים‬ ‫הגלובליים שיחתמו בשנת 1211, ולאור עליית רמת החיים והצפיפות, יש מקום להעלות , עליה‬ ‫ריאלית, את מחיר הפחמן ואת מחיר המזהמים כדי לשקף שנוי מגמה ומדיניות עולמיים בתחום‬ ‫ההתחממות הכללית וקנס על זיהום, ולפיכך העלנו את המחירים ריאלית ב %4.1 לשנה, עד לשנת‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 21. 21. ‫10‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫היעד 1111 כפי שנעשה במסמך של הוועדה הבינמשרדית משנת 4111 . אנו מקבלים גם את הטענה‬ ‫שככל שעולה התוצר לנפש כן עולה המחיר השלילי של פליטת פחמן ומזהמים.‬ ‫התחשיב של העלות הנמנעת הסביבתית של קווט"ש סולארי מוצג להלן.‬ ‫טבלה 01 עלות פליטת מזהמים ופחמן לקווט" ש הנחסכת בייצור קוו" ש מאנרגיה סולארית.‬ ‫עלות פליטה באג לקוו"ש‬ ‫היקף פליטה בגרם לקווט"ש מחיר לטון בש"ח‬ ‫המזהם‬ ‫91.6‬ ‫57‬ ‫33.528‬ ‫2‪CO‬‬ ‫62.5‬ ‫912,62‬ ‫10.2‬ ‫2‪SO‬‬ ‫82.3‬ ‫581,51‬ ‫61.2‬ ‫‪Nox‬‬ ‫42.0‬ ‫324,73‬ ‫360.0‬ ‫‪PM‬‬ ‫79.41‬ ‫סה"כ לקווט"ש‬ ‫2.91‬ ‫סה"כ עלות לשנת 0202‬ ‫העלות הסביבתית הנחסכת של קווט"ש סולארי, בהתבסס על הקטנת השימוש בפחם ובגז כפי שפורט‬ ‫לעיל היא 1..2 אג לקווט"ש.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 22. 22. ‫00‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק ה – חישוב תרומת הקווט"ש הסולארי לתעסוקה ולפריפריה‬ ‫מאז הקמת המדינה אימצו כל ממשלות ישראל את היעד של פיזור אוכלוסין ופיתוח הפריפריה.‬ ‫לצורך פיתוח התעסוקה בפריפריה הושקעו במהלך השנים עשרות מיליארדי דולר במענקים למפעלים‬ ‫מאושרים שהתמקמו בפריפריה וכן הושקעו מיליארדי דולרים בפיתוח תשתיות פיסיות לתעשייה‬ ‫ותעסוקה.‬ ‫ניתן לטעון, ברמת העיקרון, כי המדינה מוכנה להשקיע משאבים כספיים כדי לעודד תעסוקה‬ ‫בפריפריה.‬ ‫הפרויקט הסולארי מתרכז בפריפריה, שם מחירי השטח לאתרים הם נמוכים וזמינות האתרים היא‬ ‫גבוהה בהעדר חלופות כלכליות עדיפות לאתרים אלו . לכן הקווט"ש הסולארי, כשהוא מיוצר‬ ‫בפריפריה, תורם את תרומתו לפיתוח תעסוקה.‬ ‫ההשקעה בשדה סולארי היא השקעה עתירת הון והיא נזקקת למעט כוח אדם בשלב הייצור.‬ ‫על מנת לתרגם את תרומת הקווט"ש הסולארי לתעסוקה בפריפריה, אמצנו את המתודולוגיה של‬ ‫המשרד להגנת הסביבה במסמך המסכם שלו ממרץ 2211, בהתבסס על התנאים הניתנים למשקיעים‬ ‫באזורי עדיפות לאומית במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. לא אמצנו את המספרים שהמשרד נקב‬ ‫בהם, אך אימצנו את המתודולוגיה.‬ ‫אם נבחן את מסלול התמיכה בתעסוקה הקיים כיום במסגרת המסלולים שמציע מרכז ההשקעות,‬ ‫המשרד מוכן לכסות %42 מעלויות כוח האדם של מפעל מאושר באזור עדיפות לאומית.‬‫הקמת מגוואט סולארי מצריכה 12 שנות אדם ותפעול מגוואט סולארי מצריך חצי שנת אדם בממוצע.‬ ‫לכן ניתן לגזור, במונחי קווט"ש את הערך של התעסוקה שיוצר הקווט"ש הסולארי כפי שמפורט‬ ‫בטבלה כאן:‬ ‫טבלה 11 אומדן העדפת הממשלה לתעסוקה בפריפריה במונחי קווט"ש סולארי‬ ‫השקעה . מגוואט‬ ‫תעסוקה . מגוואט‬ ‫000,000,1‬ ‫עלות מוכרת להשקעה למשרה אחת $‬ ‫5.0‬ ‫מספר מועסקים למגוואט בשלב הייצור‬ ‫%02‬ ‫שיעור המענק‬ ‫01‬ ‫מספר מועסקים למגוואט בשל ההקמה‬ ‫000,002‬ ‫מענק בפועל $‬ ‫02‬ ‫מספר שנות פעילות‬ ‫000,067‬ ‫מענק למשרה בש"ח‬ ‫מספר מועסקים בשנה בשלב ההשקעה בממוצע 5.0‬ ‫000,000,63‬ ‫ייצור קווט"ש ב 02 שנה‬ ‫1‬ ‫סה,"כ מועסקים למגוואט‬ ‫תמיכה גלומה לקווט"ש בשלב ההשקעה באג 1.2‬ ‫000,021‬ ‫עלות שנתית לעובד בש"ח‬ ‫000,81‬ ‫מענק של %51 לתעסוקה לאדם בפריפריה‬ ‫1‬ ‫שווי מענק לכוח אדם בממוצע לקווט"ש באג‬ ‫השווי הכלכלי במונחי יצירת תעסוקה של קווט"ש סולארי הוא 2 אג.‬ ‫בטבלה גם הצגנו את מרכיב מענק ההשקעה כשהוא מגולם בקווט"ש סולארי.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 23. 23. ‫30‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬‫כאמור 2 מגוואט מייצר משרה אחת בפרויקט הסולארי. הממשלה מוכנה לתת מענק השקעה של %11‬ ‫למפעלים מאושרים בפריפריה. כיום עומדת השקעה במגוואט על 4.1 מיליון דולר, ואם השקעה כזו‬ ‫מייצרת רק משרה אחת, מדובר בהשקעה גבוהה פר משרה.‬ ‫הנחנו השקעה "מוכרת" של 2 מיליון דולר בלבד, למגוואט או למשרה, חישבנו את מרכיב המענק‬ ‫וממנו גזרנו את המענק במונחי קווט"ש סולארי, 2.1 אג.‬ ‫הדבר נעשה רק לצורך המחשה ואין בכוונתנו להשתמש במרכיב מענק ההשקעה לצורך חישוב‬ ‫התועלת התעסוקתית של הקווט"ש הסולארי.‬ ‫נדגיש, הפרויקט הסולארי לא קודם כדי לייצר תעסוקה בפריפריה, וודאי שיעילותו כמייצר תעסוקה‬ ‫היא נמוכה מאד, בהשוואה למשל להשקעות אחרות בתעשייה.‬ ‫אנו גם לא חושבים שיש הצדקה להכיר בפרויקטים הסולארים כפרויקטים הזכאים למעמד של מפעל‬ ‫מאושר, אין כל הצדקה כלכלית לכך.‬ ‫אולם יש בכל זאת תרומה מסויימת של הפרויקט הסולארי לתעסוקה והמדינה מוכנה להעדיף‬ ‫השקעות בפריפריה המייצרות מקומות עבודה חדשים, והיא אף מייצרת מסלולים מיוחדים לעידוד‬ ‫מעבר של מפעלים לפריפריה. לכן התרומה של 2 אג לקווט"ש הסולארי נראית לנו מוצדקת על בסיס‬ ‫ניתוח כלכלי.‬ ‫יש עוד היבט לפיתוח שדות סולארים בפריפריה שכדאי לציין בהקשר זה, ההיבט של יצירת הכנסות‬ ‫הוניות לתושבי הפריפריה עקב השימוש במשאב הקרקע העומד לרשותם.‬ ‫אם נניח כי דמי חכירה מקובלים לדונם של שדה סולארי הם 111,12 ₪, יותר מהרווח מדונם חקלאי‬‫שאותו מחליף השדה הסולארי, הרי הסבת 141 דונם לשדה סולארי מבטיחה הכנסה שנתית מובטחת,‬ ‫במשך 11 שנה לפחות, של 4.1 מיליון ₪ לקיבוץ או למושב או יישוב בדואי שעל אדמותיו מוקם‬ ‫הפרויקט.‬‫זוהי הכנסה מובטחת, שמייצבת את תזרים המזומנים של כל ישוב בפריפריה, ערובה לשמירה על רמת‬ ‫חיים מינימאלית ושיפור מצבו של הישוב בכלל.‬ ‫יש כאן למעשה הסטה של הכנסות ממרכז הארץ לפריפריה, עבור שימוש בגורם ייצור ,שדה או גג,‬ ‫שהשימוש הסולארי הוא הניצול המועדף שלו. הדברים נכונים עוד יותר אם מדובר בקרקעות או גגות‬ ‫שאין להם שימוש כלכלי חלופי.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬
 24. 24. ‫40‬‫.‪Yarom Ariav Ltd‬‬ ‫ירום אריאב בע"מ‬‫‪Economical and Social Projects‬‬ ‫פרוייקטים לתועלת המשק והחברה‬ ‫פרק ו – סיכום ומסקנות‬ ‫הטבלה להלן מסכמת את תחשיבינו בארבעת הפרקים הקודמים.‬ ‫טבלה 21 סיכום התועלת הגלומה בייצור‬ ‫קווט"ש סולארי. אג‬ ‫2.05‬ ‫עלות נמנעת בייצור‬ ‫0.9‬ ‫שווי ביטחון אנרגטי‬ ‫2.91‬ ‫עלות נמנעת סביבתית‬ ‫1‬ ‫תרומה לתעסוקה‬ ‫3.97‬ ‫סה"כ תועלת למשק‬ ‫התועלת הגלומה למשק בייצור קווט"ש סולארי היא 4..3 אג.‬ ‫נראה לנו כי מדובר באומדן זהיר ושמרני.‬ ‫בחישוב העלות הנמנעת לא לקחנו בחשבון, כפי שעשינו בעבודה קודמת שלנו, את השימוש האפשרי‬ ‫בסולר בשעות שיא הביקוש בקיץ, מה שהיה מעלה את האומדן לקווט"ש ב 4 אגורות. התוצאה‬ ‫שקיבלנו בסעיף זה גבוהה רק ב 12 אג מאומדן העלות הנמנעת בממוצע לשעות האור, שבהן פועלות‬ ‫המערכות הסולאריות, תחשיב שנשען על מחירי המש"ב הנוכחיים של חברת חשמל, המייצגים את‬ ‫פערי העלויות במקטע הייצור בתשעת מצרפי השעות: חורף, קיץ, מעבר, פסגה, גבע ושפל.‬ ‫בחישוב השווי הכלכלי של הביטחון האנרגטי במונחי קווט"ש סולארי נשענו על ההעדפה הנגלית‬ ‫בפרויקט התחנה הדו דלקית שכבר נמצאת בביצוע, ולא הסתמכנו על ההעדפה הנגלית בפרויקט‬ ‫אחסון הגז הנוזלי, מה שהיה מוסיף עוד 4 אג לתחשיב שלנו.‬ ‫בחישוב התועלת שבמניעת הוצאה סביבתית לקווט"ש סולארי השתמשנו במחיר פחמן ומחירי‬ ‫מזהמים נמוכים מאלו שבהם השתמש המשרד להגנת הסביבה. הצבת המספרים שבהם השתמש‬ ‫המשרד להגנת הסביבה היתה מעלה את האומדן בעוד 7 אג.‬ ‫בחישוב התועלת שבתרומה לתעסוקה לקווט"ש סולארי הסתפקנו בחישוב מזערי של 2 אג לקווט"ש‬ ‫ולא כללנו הטבות נוספות שלהן זוכות השקעות באזורי עדיפות לאומית כגון מענקי השקעה, פיתוח‬ ‫תשתיות, מחירי קרקע זולים והטבות מס ניכרות.‬ ‫מכל אלה עולה כי התחשיב שלנו הוא שמרני ויכול להוות נקודת סף תחתי לחישוב התועלת של ייצור‬ ‫קווט"ש סולארי.‬ ‫אנו חושבים שכל ניתוח כלכלי המשווה את עלות הייצור הסולארי לעלות הקווט"ש במחז"מים‬ ‫העובדים 1150 שעות בשנה בנצילות של %55 , כפי שעולה מתחשיבים שנעשו בעבר ברשות החשמל‬ ‫ובמשרד האוצר, מחטיא את המטרה ומציג באור לא נכון את השיקולים הכלכליים העומדים בבסיס‬ ‫הדיון.‬‫50809 ‪POB 84734 Mevasseret Zion‬‬ ‫‪Yarom.ariav@gmail.com‬‬ ‫ת.ד. 84347 מבשרת ציון 90705‬‫:‪P‬‬ ‫3190335-20‬ ‫טלפון: 3150339-00‬‫:‪M‬‬ ‫8028026-050‬ ‫נייד: 7007008-090‬

×