Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

11 13 119b (1)נתונים ליום ירושלים

Download to read offline

 • Be the first to like this

11 13 119b (1)נתונים ליום ירושלים

 1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬:‫אתר‬www.cbs.gov.il:‫דוא"ל‬info@cbs.gov.il:‫פקס‬20-0401252: ‫בטל‬ ‫הדוברות‬ ‫יחידת‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫הסברים‬ ‫לקבלת‬20-0407254_____________________________________________________________________________________________________________‫ירושלים‬‫תשע"ג‬ ‫באייר‬ ‫כ"ו‬ ,6‫במאי‬310200023102‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬Selected Data on the Occasion of Jerusalem Day1‫של‬ ‫המשולב‬ ‫המפקד‬ ‫בעקבות‬3112‫ב‬ ‫ולכן‬ ,‫אוכלוסייה‬ ‫אומדני‬ ‫לחישוב‬ ‫חדשה‬ ‫שיטה‬ ‫הוכנסה‬-3100‫תוצאה‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ‫הגידול‬ ‫סך‬.‫הגידול‬ ‫מרכיבי‬ ‫סכום‬ ‫של‬‫ב‬ ‫הגדולה‬ ‫העיר‬ ‫היא‬ ‫ירושלים‬‫בישראל‬ ‫יותר‬‫בשנת‬ ;3100‫על‬ ‫עמד‬ ‫בירושלים‬ ‫התושבים‬ ‫מספר‬214,411‫מהם‬ ,‫נפש‬400,411‫יהודים‬(63%,)320,011( ‫מוסלמים‬23%,)04,,11‫(כ‬ ‫נוצרים‬-3%,)0,111( ‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫דת‬ ‫לפי‬ ‫מסווגים‬ ‫בלתי‬ ‫הם‬0%‫כ‬ ‫ועוד‬ ,)-311‫הם‬.‫הדרוזית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬‫שנת‬ ‫במהלך‬0211‫ירושלים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫גדלה‬ ,‫ב‬-10,222.‫תושבים‬‫כ‬ ‫נוספו‬ ‫לאוכלוסייה‬-02,,11‫טבעי‬ ‫מריבוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫איש‬‫ו‬-3,011‫ממנה‬ ‫ונגרעו‬ ‫בינלאומית‬ ‫הגירה‬ ‫ממאזן‬ ‫כתוצאה‬ ‫איש‬,,211‫שלילי‬ ‫פנימית‬ ‫הגירה‬ ‫ממאזן‬ ‫כתוצאה‬ ‫איש‬1.‫תל‬ ,‫ברק‬ ‫בני‬ :‫פנימית‬ ‫הגירה‬-‫אביב‬-‫שמ‬ ‫בית‬ .‫לירושלים‬ ‫מהגרים‬ ‫מהם‬ ‫העיקריים‬ ‫היישובים‬ ‫הם‬ ‫שמש‬ ‫ובית‬ ‫יפו‬‫תל‬ ,‫ש‬-‫אביב‬-‫יפו‬.‫העיר‬ ‫את‬ ‫עוזבים‬ ‫אליהם‬ ‫העיקריים‬ ‫היישובים‬ ‫הם‬ ‫עילית‬ ‫וביתר‬‫הפריון‬ ‫שיעור‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בירושלים‬ ‫הנשים‬ ‫של‬ )‫חייה‬ ‫לאורך‬ ‫לאישה‬ ‫ממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫(מספר‬ ‫הכולל‬-2.0‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ .‫לאישה‬ ‫ילדים‬( ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬2.1.)‫בממוצע‬ ‫מונה‬ ‫ירושלמי‬ ‫בית‬ ‫משק‬2.3‫נפשות‬‫ל‬ ‫(בהשוואה‬-2.2‫בערים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬ ‫גדול‬ ‫והוא‬ ,)‫הארצי‬ ‫בממוצע‬ ‫נפשות‬( ‫אשדוד‬ :‫האחרות‬ ‫הגדולות‬2.2( ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,)‫בממוצע‬ ‫נפשות‬2.0( ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ,)2.1( ‫חיפה‬ ,)3.3( ‫אביב‬ ‫ותל‬ )3.3.)‫אחוז‬‫בירושלים‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫המשתתפים‬‫ב‬-3103‫היה‬31.3%‫היה‬ ‫הארצי‬ ‫הממוצע‬ ‫בעוד‬62.6%‫.אחוז‬‫מועסקים‬ ‫הבלתי‬‫בי‬‫בשנת‬ ‫רושלים‬3103‫ל‬ ‫הגיע‬-,.2%(‫על‬ ‫עמדה‬ ‫הארצית‬ ‫הרמה‬6.0%.)24.4%‫ביישוב‬ ‫עובדים‬ ‫ירושלים‬ ‫תושבי‬ ‫מהמועסקים‬‫לעומת‬ ,‫מגוריהם‬,1.0%‫חיפה‬ ‫מתושבי‬,6,.3%‫מתושבי‬‫ו‬ ‫תקווה‬ ‫פתח‬-62.4%‫מתושבי‬‫אביב‬ ‫תל‬-.‫יפו‬20%‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬,40%‫לעומת‬ ‫מהיהודים‬02%.‫מהערבים‬3,%‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬ ‫נוספים‬‫ו‬ ‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬ ‫מרוצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬-03%.‫מרוצים‬ ‫אינם‬‫שיעור‬‫המרוצים‬)"‫"מרוצים‬ ‫או‬ "‫מאוד‬ ‫("מרוצים‬‫המגורים‬ ‫באזור‬ ‫מהניקיון‬‫על‬ ‫עומד‬ ,‫בירושלים‬42%‫לעומת‬3,%‫ביתר‬‫היישובים‬.,‫בירושלים‬ ‫היהודים‬ ‫מבין‬23%,‫חרדים‬ ‫עצמם‬ ‫מגדירים‬30%,‫דתיים‬ ‫עצמם‬ ‫מגדירים‬01%‫מסורתיים‬-,‫דתיים‬06%‫מסורתיים‬‫ו‬ ‫דתיים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬-00%‫כ‬ ,‫(היתר‬ ‫חילונים‬-3%)‫עצמם‬ ‫את‬ ‫הגדירו‬ ‫לא‬ ,.‫למדו‬ ‫תשע"ב‬ ‫בשנת‬2,.,.‫בירושלים‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫מוסדות‬ ‫בכל‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬‫ה‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫לנפש‬ ‫לתצרוכת‬ ‫הממוצעת‬ ‫החודשית‬ ‫ההוצאה‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שש‬ ‫מבין‬‫בירושלים‬ ‫יא‬-2,236‫ש"ח‬.‫והבידור‬ ‫התקשורת‬ ‫מוצרי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הבעלות‬ ‫אחוז‬ ‫בירושלים‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שש‬ ‫מבין‬.‫בשנת‬3103,0,613‫של‬ ‫(ירידה‬ ‫בירושלים‬ ‫נפגעים‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬ ‫מעורבים‬ ‫היו‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬04%‫לשנת‬ ‫ביחס‬3100.)‫לוחות‬
 2. 2. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.122( ‫שלה‬ ‫השיפוט‬ ‫שטח‬ ‫מבחינת‬ ‫הן‬ ,‫במדינה‬ ‫הגדולה‬ ‫העיר‬ ‫היא‬ ,‫ישראל‬ ‫בירת‬ ,‫ירושלים‬125.2‫מבחינת‬ ‫והן‬ )‫דונם‬ ‫אלף‬.‫בה‬ ‫המתגוררים‬ ‫התושבים‬ ‫מספר‬‫ב‬-0042‫ירושלים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מנתה‬23,011‫בסוף‬ .‫נפש‬3100‫העיר‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מנתה‬‫י‬‫רושלים‬214,411‫כ‬ ,‫תושבים‬-01%.‫המדינה‬ ‫תושבי‬ ‫מכלל‬‫כ‬ ‫מנתה‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬-400,411( ‫תושבים‬63%‫מנתה‬ ‫המוסלמית‬ ‫האוכלוסייה‬ ,)‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫מכלל‬‫כ‬-320,011‫(כ‬ ‫תושבים‬-23%‫מנתה‬ ‫הנוצרית‬ ‫האוכלוסייה‬ ,)‫כ‬-04,,11‫(כ‬ ‫תושבים‬-3%‫כ‬ ‫עוד‬ )-0,111‫במש‬ ‫דת‬ ‫לפי‬ ‫מסווגים‬ ‫בלתי‬ ‫היו‬ ‫תושבים‬( ‫הפנים‬ ‫רד‬0%‫כ‬ ‫וכן‬ )-311‫תושבים‬‫הדרוזית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫הינם‬.‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫מקורות‬‫שנת‬ ‫במהלך‬3100‫העיר‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫גדלה‬‫ב‬-06,211‫הטבעי‬ ‫מהריבוי‬ ‫בעיקרו‬ ‫נבע‬ ‫בעיר‬ ‫הגידול‬ .‫תושבים‬‫של‬ ‫תוספת‬ ‫שהיווה‬ )‫הפטירות‬ ‫מספר‬ ‫פחות‬ ‫לידות‬ ‫(מספר‬ ‫הגבוה‬‫כ‬-02,,11.‫איש‬‫עוד‬‫כ‬-3,011‫איש‬‫נוס‬‫פו‬‫הבין‬ ‫ההגירה‬ ‫במאזן‬-‫עולים‬ ‫אזרחים‬ ,‫עולים‬ ‫דהיינו‬ ,‫לאומית‬2‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫ההגירה‬ ‫ומאזן‬ ‫משפחות‬ ‫איחוד‬ ,.)‫ברציפות‬ ‫משנה‬ ‫יותר‬ ‫בחו"ל‬ ‫ששהו‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫וחזרות‬ ‫(יציאות‬‫וגרע‬ ‫שלילי‬ ‫להיות‬ ‫המשיך‬ ‫בירושלים‬ ‫הפנימית‬ ‫ההגירה‬ ‫מאזן‬‫כ‬-,,211.‫העיר‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫מהגידול‬ ‫תושבים‬‫ב‬-3100‫ב‬ ‫המצב‬‫תל‬ ‫כמו‬ ‫בישראל‬ ‫אחרות‬ ‫גדולות‬ ‫לערים‬ ‫דומה‬ ‫ירושלים‬-‫אביב‬-,‫ואשדוד‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫חיפה‬ ,‫יפו‬.‫שלילי‬ ‫הפנימית‬ ‫ההגירה‬ ‫שמאזן‬ ‫בעוד‬ ,‫הטבעי‬ ‫הריבוי‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫הגידול‬ ‫מקור‬ ‫בהן‬‫פנימית‬ ‫הגירה‬‫בשנת‬ ‫כאמור‬3100‫נגרעו‬‫כ‬-,,211‫תושבים‬–‫בין‬ ‫ההפרש‬‫כ‬-01,011‫לעומת‬ ‫לעיר‬ ‫שנכנסו‬ ‫תושבים‬‫כ‬-0,,411‫תל‬ ,‫ברק‬ ‫בני‬ .‫העיר‬ ‫את‬ ‫שעזבו‬ ‫תושבים‬-‫אביב‬-‫בית‬ .‫לירושלים‬ ‫מהגרים‬ ‫מהם‬ ‫העיקריים‬ ‫היישובים‬ ‫הם‬ ‫שמש‬ ‫ובית‬ ‫יפו‬‫תל‬ ,‫שמש‬-‫אביב‬-.‫העיר‬ ‫את‬ ‫עוזבים‬ ‫אליהם‬ ‫העיקריים‬ ‫היישובים‬ ‫הם‬ ‫עילית‬ ‫וביתר‬ ‫יפו‬.‫א‬ ‫לוח‬,‫עיקריים‬ ‫יישובים‬ ‫לפי‬ ‫פנימית‬ ‫בהגירה‬ ‫לירושלים‬ ‫נכנסים‬0211‫יישוב‬ ‫שם‬‫ל‬ ‫נכנסו‬‫ירושלים‬‫מ‬-)‫(באחוזים‬‫סה"כ‬100.0‫ברק‬ ‫בני‬6.2‫תל‬-‫אביב‬-‫יפו‬3.,‫שמש‬ ‫בית‬3.2‫אדומים‬ ‫מעלה‬4.3‫עילית‬ ‫ביתר‬2.0‫אשדוד‬3.0‫חיפה‬3.,‫ציון‬ ‫מבשרת‬3.4‫זאב‬ ‫גבעת‬3.3‫נתניה‬3.3‫היישובים‬ ‫שאר‬60.02‫עולה‬ ‫אזרח‬-.‫להשתקע‬ ‫בכוונה‬ ‫לישראל‬ ‫ונכנס‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהותו‬ ‫בעת‬ ‫ישראלי‬ ‫לאזרח‬ ‫שנולד‬ ‫אדם‬
 3. 3. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.123.‫ב‬ ‫לוח‬,‫עיקריים‬ ‫יישובים‬ ‫לפי‬ ‫פנימית‬ ‫בהגירה‬ ‫מירושלים‬ ‫יוצאים‬0211‫יישוב‬ ‫שם‬‫מירושלים‬ ‫יצאו‬‫ל‬-)‫(באחוזים‬‫סה"כ‬100.0‫שמש‬ ‫בית‬10.4‫תל‬-‫אביב‬-‫יפו‬2.4‫עילית‬ ‫ביתר‬3.1‫זאב‬ ‫גבעת‬4.,‫עילית‬ ‫מודיעין‬4.3‫מודיעין‬-‫מכבים‬-‫רעות‬4.1‫אדומים‬ ‫מעלה‬3.9‫ברק‬ ‫בני‬2.6‫ציון‬ ‫מבשרת‬3.6‫חיפה‬3.1‫היישובים‬ ‫שאר‬30.2‫נישואין‬‫בשנת‬3101‫החציוני‬ ‫הגיל‬ ,3‫של‬ ‫לגילם‬ ‫ביחס‬ ‫נמוך‬ ‫היה‬ ‫בירושלים‬ ‫והתגוררו‬ ‫לראשונה‬ ‫שנישאו‬ ‫וכלות‬ ‫חתנים‬ ‫של‬.‫בישראל‬ ‫לראשונה‬ ‫שנישאו‬ ‫והכלות‬ ‫החתנים‬ ‫כלל‬‫בירושלים‬ ‫לראשונה‬ ‫שנישאו‬ ‫וכלות‬ ‫חתנים‬ ‫של‬ ‫החציוני‬ ‫הגיל‬ .‫ג‬ ‫לוח‬‫ובישראל‬,‫דת‬ ‫לפי‬0212‫ירושלים‬‫ישראל‬‫חתנים‬‫כלות‬‫חתנים‬‫כלות‬‫סה"כ‬34.130.03,.234.2:‫מזה‬‫יהודים‬32.430.23,.233.3‫ופריון‬ ‫ילודה‬‫לידות‬‫שנת‬ ‫במהלך‬ :3103‫כ‬ ‫ירושלים‬ ‫לתושבי‬ ‫נולדו‬-33,211.‫תינוקות‬‫כ‬ ‫מתוכם‬-04,611‫יהודיות‬ ‫לנשים‬(‫כ‬-64%)‫ו‬-,,011‫מוסלמיות‬ ‫לנשים‬(‫כ‬-23%.)‫מהווים‬ ‫ירושלים‬ ‫לתושבי‬ ‫שנולדו‬ ‫התינוקות‬02.2%‫ה‬ ‫מסך‬‫שנולדו‬ ‫תינוקות‬.‫זו‬ ‫שנה‬ ‫במהלך‬ ‫בישראל‬‫פריון‬‫לאישה‬ ‫ילדים‬ ‫מספר‬ :-‫נתוני‬ ‫עפ"י‬3100‫של‬ )‫חייה‬ ‫לאורך‬ ‫לאישה‬ ‫ממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫(מספר‬ ‫הכולל‬ ‫הפריון‬ ‫שיעור‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫בירושלים‬ ‫הנשים‬2.02( ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ .‫לאישה‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬2.11‫הפריון‬ ‫שיעור‬ .)‫ב‬ ‫יהודיות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫הכולל‬‫שנת‬3100‫על‬ ‫עמד‬ ‫בירושלים‬4.34‫מילד‬ ‫ביותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ,‫לאישה‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬‫יהודיות‬ ‫של‬ ‫ארצי‬ ‫לממוצע‬ ‫יחסית‬–3.02‫היה‬ ‫בירושלים‬ ‫המוסלמיות‬ ‫הנשים‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ .2.,0–‫נתון‬‫על‬ ‫שעמד‬ ‫המוסלמיות‬ ‫של‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוה‬2.30‫בשנת‬ ‫ילדים‬3100.3‫החציוני‬ ‫הגיל‬–‫מצויי‬ ‫שמתחתיו‬ ‫הגיל‬‫השנייה‬ ‫המחצית‬ ‫ומעליו‬ ‫הנישאים‬ ‫מחצית‬ ‫ם‬
 4. 4. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.124‫כו‬ ‫פריון‬ ‫שיעור‬ .‫ד‬ ‫לוח‬,‫לל‬‫ב‬‫ירושלים‬‫וב‬,‫ישראל‬0211‫ירושלים‬‫ישראל‬‫סה"כ‬2.022.11‫ואחרים‬ ‫יהודים‬4.033.01‫יהודים‬ :‫מזה‬4.343.02‫ערבים‬2.622.21‫מוסלמים‬ :‫מזה‬2.,02.30‫ומשפחות‬ ‫בית‬ ‫משקי‬4‫כ‬ ‫בירושלים‬-314‫אלף‬‫בית‬ ‫משקי‬–‫כ‬-0%‫בממוצע‬ ‫מונה‬ ‫ירושלמי‬ ‫בית‬ ‫משק‬ .‫בישראל‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫מכלל‬2.0‫נפשות‬‫(בהשוואה‬‫ל‬-2.2( ‫אשדוד‬ :‫האחרות‬ ‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬ ‫גדול‬ ‫והוא‬ ,)‫הארצי‬ ‫בממוצע‬ ‫נפשות‬2.2‫נפשות‬( ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,)‫בממוצע‬2.0( ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ,)2.1( ‫חיפה‬ ,)3.3( ‫אביב‬ ‫ותל‬ )3.3.)‫באוכלוסייה‬ ‫ממוצע‬ ‫בית‬ ‫משק‬ ‫גודל‬‫היהודית‬‫על‬ ‫עמד‬ ,‫בירושלים‬2.2( ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫נפשות‬2.0‫בממוצע‬ ‫נפשות‬‫באוכלוסייה‬ ‫ממוצע‬ ‫בית‬ ‫משק‬ ‫גודל‬ .)‫הארצי‬‫הערבית‬‫על‬ ‫עמד‬ ‫בירושלים‬3.2( ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫נפשות‬4.2‫בממוצע‬ ‫נפשות‬.)‫הארצי‬‫כ‬-24%‫וכ‬ .‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫אחת‬ ‫משפחה‬ ‫לפחות‬ ,‫הכוללים‬ "‫"משפחתיים‬ ‫הנם‬ ‫הירושלמים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬-06%‫הנם‬‫ב‬ ‫משקי‬ ‫הם‬ ‫המכריע‬ ‫(רובם‬ "‫משפחתיים‬ ‫"לא‬ ‫בית‬ ‫משקי‬‫כ‬ ‫לבד‬ ‫הגרים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ית‬-00%.)‫כ‬-66%.)‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫(ילדים‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫זוג‬ ‫הכולל‬ ,‫מסורתי‬ ‫מבנה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫בירושלים‬ ‫מהמשפחות‬00%‫אחד‬ ‫ילד‬ ‫לפחות‬ ‫עם‬ ‫הן‬ ‫הוריות‬ ‫החד‬ ‫מהמשפחות‬ ‫ממחצית‬ ‫יותר‬ .‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫הוריות‬ ‫חד‬ ‫הן‬ ‫מהמשפחות‬‫גיל‬ ‫עד‬0,‫(כ‬-6%.)‫עבודה‬‫אחוז‬‫הע‬ ‫בכוח‬ ‫המשתתפים‬‫בירושלים‬ ‫בודה‬‫ב‬-3103‫היה‬31.3%‫היה‬ ‫הארצי‬ ‫הממוצע‬ ‫בעוד‬62.6%.‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫המשתתפים‬ ‫אחוז‬ ‫הגיע‬ ‫בירושלים‬ ‫היהודית‬ ‫באוכלוסייה‬‫בשנת‬3103‫ל‬-33.4%‫וזאת‬‫לאוכלוסייה‬ ‫בהשוואה‬‫היהודית‬‫היה‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫המשתתפים‬ ‫אחוז‬ ‫שבה‬ ‫הארץ‬ ‫בכלל‬66.0%.‫המשתתפים‬ ‫אחוז‬ ‫היה‬ ‫הערבית‬ ‫באוכלוסייה‬‫העבודה‬ ‫בכוח‬‫בירושלים‬41.4%(46.,%‫האוכלוסייה‬ ‫בכלל‬)‫בארץ‬ ‫הערבית‬.‫אחוז‬‫הבלתי‬‫מועסקים‬‫בשנת‬ ‫בירושלים‬3103‫הגיע‬‫ל‬-,.2%(‫על‬ ‫עמדה‬ ‫הארצית‬ ‫הרמה‬6.0%.)4‫בית‬ ‫משק‬–‫משותף‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ‫השבוע‬ ‫ימות‬ ‫ברוב‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫אחת‬ ‫בדירה‬ ‫יחד‬ ‫הגרים‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬.‫משפחה‬ ‫קרובי‬ ‫שאינם‬ ‫אנשים‬ ‫לכלול‬ ‫יכול‬ ‫בית‬ ‫משק‬ .‫למזון‬.‫אחת‬ ‫משפחה‬ ‫לפחות‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫בית‬ ‫משק‬ :‫משפחתי‬ ‫בית‬ ‫משק‬‫משפחה‬–‫כהורה‬ ‫או‬ ,‫נשואים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נשואים‬ ‫זוג‬ ‫כבני‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫וקשורים‬ ‫בית‬ ‫משק‬ ‫באותו‬ ‫הגרים‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ )‫גרעינית‬ ‫(משפחה‬.‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫יחיד‬ ‫הורה‬ ‫או‬ )‫הצעיר‬ ‫הילד‬ ‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫שונות‬ ‫גיל‬ ‫(בקבוצות‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫זוג‬ ,‫בלבד‬ ‫זוג‬ :‫הם‬ ‫העיקריים‬ ‫המשפחה‬ ‫סוגי‬ .‫וילד‬‫מב‬ ‫ומשפחות‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫על‬ ‫הנתונים‬‫לשנת‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקר‬ ‫על‬ ‫וססים‬3103,‫בקיבוצים‬ ,‫במוסדות‬ ‫הגרים‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫אינם‬ ‫הנתונים‬ ..)‫ואחרים‬ ‫בדרום‬ ‫(בדווים‬ ‫ליישובים‬ ‫מחוץ‬ ‫הגרים‬ ‫ואת‬ ‫סטודנטים‬ ‫במעונות‬
 5. 5. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.125‫אחוז‬‫מועסקים‬ ‫הבלתי‬‫ב‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬ ‫בירושלים‬-3103‫על‬ ‫עמד‬6.4%‫ה‬ ‫הרמה‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬‫כלל‬‫ארצית‬‫היהודי‬ ‫בקרב‬‫ם‬‫על‬ ‫שעמדה‬6.1%‫בלתי‬‫מועסקים‬.‫אחוז‬‫בירושלים‬ ‫מועסקים‬ ‫הבלתי‬‫היה‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬00.,%(03.3%‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בכלל‬.)‫בארץ‬‫מתוך‬‫כ‬-304‫אלף‬‫מועסקים‬,‫בירושלים‬ ‫העובדים‬0,.0%( ‫החינוך‬ ‫בענף‬ ‫עבדו‬03.,%,)‫הארץ‬ ‫בכלל‬03.,%( ‫עסקיים‬ ‫בשירותים‬02.,%,)‫הארץ‬ ‫בכלל‬02.4%( ‫וסעד‬ ‫רווחה‬ ‫בריאות‬ ‫בשירותי‬01.1%,)‫הארץ‬ ‫בכלל‬00.,%‫במסחר‬‫ותיקונים‬ ,‫וקמעוני‬ ‫סיטונאי‬(03.4%)‫הארץ‬ ‫בכלל‬,01.3%( ‫ציבורי‬ ‫במינהל‬01.4%)‫הארץ‬ ‫בכלל‬.‫אחרים‬ ‫בענפים‬ ‫עבדו‬ ‫והשאר‬24.4%‫לעומת‬ ,‫מגוריהם‬ ‫ביישוב‬ ‫עובדים‬ ‫ירושלים‬ ‫תושבי‬ ‫מהמועסקים‬,1.0%‫חיפה‬ ‫מתושבי‬,6,.3%‫מ‬‫תושבי‬‫תקווה‬ ‫פתח‬,62.4%‫מתושבי‬‫אביב‬ ‫תל‬-,‫יפו‬33.2%‫אשדוד‬ ‫מתושבי‬‫ו‬-26.0%‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫מתושבי‬.‫בשנת‬3103,4.2%‫לעומת‬ ,‫מועסקים‬ ‫עם‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫היו‬ ‫בירושלים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬,2.2%.‫הארצי‬ ‫בממוצע‬,‫בירושלים‬ ‫היהודית‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫מתוך‬,0.,%‫ובא‬ ,‫מועסקים‬ ‫עם‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫היו‬‫הערבית‬ ‫וכלוסייה‬–21.1%.,‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫מבין‬01.0%‫ב‬ ‫בירושלים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬-3103‫מפרנס‬ ‫ללא‬ ‫הם‬‫לעומת‬ ,3.6%‫בממוצע‬.‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫באוכלוסייה‬‫דיור‬ ‫צפיפות‬‫מעל‬ ‫(שבהן‬ ‫האחרות‬ ‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שבחמש‬ ‫מזו‬ ‫גדולה‬ ‫בירושלים‬ ‫הדיור‬ ‫צפיפות‬311,111.)‫תושבים‬‫ממוצע‬‫הנפשות‬‫בשנת‬ ‫עמד‬ ‫בירושלים‬ ‫לחדר‬3103‫על‬0.02‫לחדר‬ ‫נפשות‬‫לעומת‬1.01,‫באשדוד‬1.20‫תקווה‬ ‫בפתח‬,1.,0,‫לציון‬ ‫בראשון‬1.,2‫בחיפה‬‫ו‬-1.,4‫אביב‬ ‫בתל‬-‫יפו‬‫על‬ ‫עמד‬ ‫הארצי‬ ‫(הממוצע‬1.20).‫בינוי‬‫באפריל‬ ‫רשומות‬ ‫היו‬ ‫בירושלים‬3103‫כ‬-310‫למגורים‬ ‫דירות‬ ‫אלף‬–‫כ‬ ‫של‬ ‫שיעור‬-340‫ל‬ ‫דירות‬-0,111.‫תושבים‬‫אביב‬ ‫תל‬ :‫האחרות‬ ‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫מחמש‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫שנרשם‬ ‫מזה‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬-( ‫יפו‬4,2‫חיפה‬ ,)‫דירות‬(434( ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,)‫דירות‬204( ‫אשדוד‬ ,)‫דירות‬302( ‫תקווה‬ ‫ופתח‬ )‫דירות‬246.)‫דירות‬‫שנת‬ ‫במהלך‬3103‫כ‬ ‫של‬ ‫בנייתן‬ ‫בירושלים‬ ‫נסתיימה‬-0,,61‫בכ‬ ‫גבוה‬ ,‫חדשות‬ ‫דירות‬-20%‫ממס‬‫הדירות‬ ‫פר‬‫ב‬ ‫נסתיימה‬ ‫שבנייתן‬-3100‫בכ‬ ‫נמוך‬ ‫אך‬ ,-2%‫ב‬ ‫נסתיימה‬ ‫שבנייתן‬ ‫הדירות‬ ‫ממספר‬-3101.‫בשנת‬3103‫ב‬ ‫הייעודים‬ ‫לכל‬ ‫בירושלים‬ ‫הבנייה‬ ‫גמר‬ ‫שטח‬ ‫הסתכם‬-310.0‫כ‬ ‫מתוכן‬ ,‫מ"ר‬ ‫אלף‬-60%‫בנייה‬‫כ‬ ,‫למגורים‬-33%‫כ‬ ,‫ציבור‬ ‫לבנייני‬-00%‫וכ‬ ‫ומשרדים‬ ‫למסחר‬-2%.‫תעשייה‬ ‫לבנייני‬
 6. 6. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.126‫חינוך‬‫בירושלים‬ ‫סטודנטים‬‫בירושלים‬ ‫שלומדים‬ ‫סטודנטים‬:‫למדו‬ ‫תשע"ב‬ ‫בשנת‬27.7‫בירושלים‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫מוסדות‬ ‫בכל‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬.31.6‫סטודנטים‬ ‫אלף‬,‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫למדו‬00.4‫ו‬ ‫אקדמיות‬ ‫מכללות‬ ‫בשבע‬ ‫למדו‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬-3.,‫מכללות‬ ‫בחמש‬ ,‫אלף‬.‫לחינוך‬ ‫אקדמיות‬‫ת‬ ‫בשנת‬ ,‫השוואה‬ ‫לשם‬,‫שבעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫מוסדות‬ ‫בכל‬ ‫למדו‬ ‫ש"ס‬32.0‫באוניברסיטה‬ .‫סטודנטים‬ ‫אלף‬‫למדו‬ ‫העברית‬30.4,‫סטודנטים‬ ‫אלף‬2.3‫ו‬ ‫אקדמיות‬ ‫מכללות‬ ‫בחמש‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬-4.0‫בארבע‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬.‫לחינוך‬ ‫אקדמיות‬ ‫מכללות‬‫תש"ס‬ ‫השנים‬ ‫בין‬-‫קב‬ ‫בקצב‬ ‫גדלה‬ ,‫ירושלים‬ ‫במחוז‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אוכלוסיית‬ ,‫תשע"ב‬‫של‬ ‫וע‬3.3%.‫לשנה‬ ‫בממוצע‬‫כלל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬ ‫לשיעור‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫משמעותי‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫זהו‬ ‫מוחלט‬ ‫שבאופן‬ ‫אף‬ ‫על‬‫(שיעור‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫בישראל‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אוכלוסיית‬2.3%‫שיעור‬ ‫אחרים‬ ‫במחוזות‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ .)‫לשנה‬ ‫בממוצע‬‫באופן‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫הסטודנטים‬ ‫במספר‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬‫צפון‬ ‫(במחוז‬ ‫משמעותי‬–01.2%‫יהודה‬ ‫ובאזור‬‫ושומרון‬–0.3%.)‫הסטודנטים‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫חלקם‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫בארץ‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ,‫בתשע"ב‬ ‫בעיר‬ ‫שלמדו‬-04.6%‫כולל‬ ‫(לא‬.)‫הפתוחה‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫שלמדו‬ ‫הסטודנטים‬06.4%‫באוניברסיטה‬ ‫למדו‬ ‫באוניברסיטאות‬ ‫מהסטודנטים‬‫כאשר‬ ,‫העברית‬00.3%‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫שבירושלים‬ ‫במכללות‬ ‫למדו‬ ‫האקדמיות‬ ‫במכללות‬ ‫מהסטודנטים‬02.0%‫ה‬ ‫במכללות‬ ‫מהסטודנטים‬.‫לחינוך‬ ‫אקדמיות‬‫בירושלים‬ ‫למדו‬ ‫תשע"ב‬ ‫בשנת‬3,‫לקראת‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬‫ראשון‬ ‫תואר‬‫ל‬ ‫(בהשוואה‬-31.2,)‫בתש"ס‬ ‫אלף‬2.0‫ו‬ ‫שני‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬-3.3‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫המכללות‬ ‫בכל‬ ‫למדו‬ ‫תש"ס‬ ‫בשנת‬ .‫שלישי‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬‫ב‬ ‫נלמדו‬ )‫שלישי‬ ‫ותואר‬ ‫שני‬ ‫(תואר‬ ‫מתקדמים‬ ‫התארים‬ ‫כאשר‬ ,‫בלבד‬.‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫זמנו‬‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬( ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬ ‫במספר‬ ‫ירידה‬ ‫הייתה‬00.4‫לעומת‬ ‫בתשע"ב‬ ‫אלף‬03.,‫אלף‬( ‫שני‬ ‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬ ‫במספר‬ ‫מתונה‬ ‫עלייה‬ ,)‫בתש"ס‬6.6‫לעומת‬ ‫אלף‬6.4‫במספר‬ ‫ועלייה‬ )‫בהתאמה‬ ,‫אלף‬( ‫שלישי‬ ‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬3.3‫לעומת‬ ‫בתשע"ב‬ ‫אלף‬3.0‫א‬‫אקדמיות‬ ‫במכללות‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .)‫בתש"ס‬ ‫לף‬‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬ ‫במספר‬ ‫עלייה‬ ‫הייתה‬–‫מ‬-2.3‫ל‬ ‫בתש"ס‬ ‫אלף‬-01.2‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫בתשע"ב‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬‫לחינוך‬ ‫אקדמיות‬ ‫במכללות‬–‫מ‬-4.0‫ל‬ ‫אלף‬-3.3.‫בהתאמה‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬,‫בעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫במוסדות‬ ‫הלומדים‬ ‫מהסטודנטים‬04.3( ‫אלף‬20.4%,)‫(מהם‬ ‫ירושלים‬ ‫במחוז‬ ‫גרו‬03.2,)‫עצמה‬ ‫בעיר‬ ‫גרו‬ ‫אלף‬6.,( ‫אלף‬02.2%,‫מרכז‬ ‫במחוז‬ ‫גרו‬ )4.3( ‫אלף‬03.3%,‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫באזור‬ )2.3‫אלף‬(0.4%,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫במחוז‬ )2.3( ‫אלף‬2.2%,‫הצפון‬ ‫במחוז‬ )3.3( ‫אלף‬6.2%‫הדרום‬ ‫במחוז‬ )‫ו‬-0.0( ‫אלף‬3.3%).‫חיפה‬ ‫במחוז‬‫בירושלים‬ ‫שגרים‬ ‫סטודנטים‬‫כ‬ ‫בירושלים‬ ‫התגוררו‬ ‫תשע"ב‬ ‫בשנת‬-33.3‫כאמור‬ ,‫סטודנטים‬ ‫אלף‬03.2‫למדו‬ ‫ואחרים‬ ,‫בעיר‬ ‫למדו‬ ‫מהם‬ ‫אלף‬.‫לה‬ ‫מחוצה‬40.2%,‫באוניברסיטאות‬ ‫למדו‬ ‫בעיר‬ ‫שהתגוררו‬ ‫מהסטודנטים‬02.3%,‫הפתוחה‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫למדו‬21.4%‫ו‬ ‫אקדמיות‬ ‫במכללות‬ ‫למדו‬-04.2%-.‫לחינוך‬ ‫אקדמיות‬ ‫במכללות‬
 7. 7. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.127‫ש‬ ‫היחסי‬ ‫חלקם‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫בארץ‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ,‫בעיר‬ ‫שגרו‬ ‫הסטודנטים‬ ‫ל‬-,.4%‫חלקם‬ ,‫השוואה‬ ‫(לשם‬‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ‫ירושלים‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫היחסי‬01.2%.).‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫לגודל‬ ‫אינדיקציה‬ ‫מהווים‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫א‬ ‫לשנה‬ ‫סטודנטים‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬‫שג‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬,‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫עלה‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬ ‫הלומדים‬ ‫מספר‬ ,‫בעיר‬ ‫רו‬( ‫הקודמת‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬4.6‫לעומת‬ ‫בתשע"ב‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬4.3.)‫בתשע"א‬ ‫סטודנטים‬ ‫אלף‬06.4%.‫מתקדמים‬ ‫בתארים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫היחסי‬ ‫חלקם‬ .‫עולים‬ ‫היו‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬04.,%‫מהסטודנטים‬,‫עולים‬ ‫היו‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬30%‫ו‬ ‫שני‬ ‫לתואר‬ ‫מהסטודנטים‬-33.6%‫של‬ ‫היחסי‬ ‫חלקם‬ .‫שלישי‬ ‫לתואר‬ ‫מהסטודנטים‬( ‫הארצית‬ ‫הסטודנטים‬ ‫באוכלוסיית‬ ‫לחלקם‬ ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫בירושלים‬ ‫הגרים‬ ‫העולים‬ ‫הסטודנטים‬02.6%.)‫על‬ ‫עמד‬ ‫בתשע"ב‬ ‫בירושלים‬ ‫שגרו‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ‫הערבים‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫חלקם‬,.3%‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫שהוא‬ ,‫לחלקם‬‫בכלל‬( ‫השנה‬ ‫באותה‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אוכלוסיית‬00.0%.),‫בתשע"ב‬ ‫בירושלים‬ ‫שגרו‬ ‫הסטודנטים‬ ‫בקרב‬32.0%,‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫למדו‬3.,%‫בר‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫למדו‬-,‫אילן‬4.0%‫ו‬ ,‫ילין‬ ‫דוד‬ ‫ע"ש‬ ‫לחינוך‬ ‫במכללה‬-2.2%‫לטכנולוגיה‬ ‫הגבוה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬–.‫לב‬ ‫מכון‬26.2%‫שגר‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫מהסטודנטים‬‫(לעומת‬ ‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועות‬ ‫למדו‬ ,‫בעיר‬ ‫ו‬33.3%‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬.‫האמנות‬ ‫ומקצועות‬ ‫להוראה‬ ‫וההכשרה‬ ‫החינוך‬ ‫מקצועות‬ ‫את‬ ‫בתוכו‬ ‫כולל‬ ‫זה‬ ‫תחום‬ .)‫בישראל‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬‫הארצי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לעומת‬ ‫בירושלים‬ ‫שגרו‬ ‫הסטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫היו‬ ‫אלו‬ ‫מקצועות‬ ‫של‬ ‫השיעורים‬‫(בחינוך‬ ‫ת‬‫להוראה‬ ‫והכשרה‬–33.2%‫לעומת‬03.0%‫האמנות‬ ‫במקצועות‬ ,‫בהתאמה‬–6%‫לעומת‬2.2%‫שיעור‬ .)‫בהתאמה‬‫לתואר‬ ‫הסטודנטים‬ ‫לכלל‬ ‫בהשוואה‬ ‫בירושלים‬ ‫הגרים‬ ‫בקרב‬ ‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫היה‬ ‫הרפואה‬ ‫בתחום‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫הלומדים‬( ‫בארץ‬ ‫ראשון‬0.3%‫לעומת‬1.0%‫הפיזיקאל‬ ‫במדעים‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,)‫בהתאמה‬( ‫יים‬0.6%‫לעומת‬0.3%‫לעומת‬ .)‫בהתאמה‬ ,( ‫החברה‬ ‫מדעי‬ :‫היו‬ ‫הארצית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫היה‬ ‫ששיעורם‬ ,‫בעיר‬ ‫שגרו‬ ‫סטודנטים‬ ‫שלמדו‬ ‫התחומים‬ ,‫זאת‬03%,‫לעומת‬30.,%( ‫המחשב‬ ‫ומדעי‬ ‫סטטיסטיקה‬ ,‫מתמטיקה‬ ,)4.4%‫לעומת‬3.4%( ‫ואדריכלות‬ ‫הנדסה‬ ‫וכן‬ )‫בהתאמה‬ ,02%‫לעומת‬06.0%.)
 8. 8. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.128‫החברתי‬ ‫הסקר‬ ‫מתוך‬0210‫בני‬ ,02‫ומעלה‬‫ואופטימיות‬ ‫שונים‬ ‫מתחומים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬40%‫הם‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬‫מחייהם‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬,31%‫זאת‬ .‫מחייהם‬ ‫מרוצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬ ‫נוספים‬‫לעומת‬23%‫ו‬-32%.‫בהתאמה‬ ,‫היישובים‬ ‫ביתר‬:‫היהודים‬ ‫מבין‬43%‫בירו‬ ‫מחייהם‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬‫לעומת‬ ,‫שלים‬24%:‫הערבים‬ ‫מבין‬ .‫היישובים‬ ‫ביתר‬ ‫מהיהודים‬26%‫לעומת‬ ‫בירושלים‬ ‫מחייהם‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬3,%.‫היישובים‬ ‫ביתר‬ ‫מהערבים‬,‫הכל‬ ‫בסך‬00%‫מרוצים‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬5.‫מחייהם‬‫תרשים‬1‫בני‬ ‫של‬ ‫מהחיים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ .02,‫הישובים‬ ‫וביתר‬ ‫בירושלים‬ ‫ומעלה‬‫אוכלוסייה‬ ‫קבוצת‬ ‫לפי‬41 4536 32 342750 485453 54508 7 10 14 12230%20%40%60%80%100%‫סהכ‬ ‫יהודים‬ ‫ערבים‬ ‫סהכ‬ ‫יהודים‬ ‫ערבים‬‫ירושלים‬ ‫הישובים‬ ‫יתר‬‫או‬ ‫מרוצה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬‫מרוצה‬‫מאוד‬ ‫מרוצה‬‫תרשים‬ ‫לנתוני‬120%‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬,40%‫לעומת‬ ‫מהיהודים‬02%.‫מהערבים‬3,%‫נוספים‬‫ו‬ ‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬ ‫מרוצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬-03%.‫מרוצים‬ ‫אינם‬‫מאוד‬ ‫מרוצים‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ,‫היישובים‬ ‫ביתר‬( ‫מגוריהם‬ ‫מאזור‬23%‫ו‬ )-42%.‫מרוצים‬ ‫נוספים‬‫המרוצים‬ ‫שיעור‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫מבין‬3( ‫בירושלים‬ ‫המגורים‬ ‫מאזור‬22%( ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ )26%‫אשדוד‬ ,)(23%( ‫חיפה‬ ,)22%( ‫תקווה‬ ‫ופתח‬ ),2%( ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫המרוצים‬ ‫משיעור‬ ‫ונמוך‬ )02%.)‫שיעור‬‫המרוצים‬3‫המגורים‬ ‫באזור‬ ‫מהניקיון‬‫על‬ ‫עומד‬ ,‫בירושלים‬42%‫לעומת‬3,%‫המרוצים‬ ‫שיעור‬ .‫היישובים‬ ‫ביתר‬( ‫אביב‬ ‫תל‬ :‫האחרות‬ ‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫ברוב‬ ‫מהשיעור‬ ‫נמוך‬ ‫בירושלים‬33%( ‫חיפה‬ ,)63%( ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,),3%‫ואשדוד‬ )(36%‫בפתח‬ ‫המרוצים‬ ‫משיעור‬ ‫גבוה‬ ‫ומעט‬ ,)-( ‫תקווה‬40%‫מבי‬ .)( ‫יותר‬ ‫הקטנות‬ ‫הערים‬ ‫ן‬011,111‫שיעור‬ )‫תושבים‬ +( ‫ברק‬ ‫שבבני‬ ‫לזה‬ ‫דומה‬ ,‫בירושלים‬ ‫מגוריהם‬ ‫באזור‬ ‫מהניקיון‬ ‫המרוצים‬43%( ‫שבע‬ ‫ובבאר‬ )42%.)5.‫מרוצים‬ ‫או‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬
 9. 9. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.129‫תרשים‬0.‫בני‬ ‫של‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬02,‫אחוזים‬ ,‫מגוריהם‬ ‫באזור‬ ‫מהניקיון‬ ‫ומעלה‬0210177138810141339688766534265525954464242514447403738373737360 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100`‫היישובים‬ ‫יתר‬‫לציון‬ ‫ראשון‬‫חולון‬‫יהודים‬ - ‫חיפה‬‫חיפה‬‫אשדוד‬‫יהודים‬ - ‫אביב‬ ‫תל‬‫אביב‬ ‫תל‬‫רחובות‬‫נתניה‬‫אשקלון‬‫גן‬ ‫רמת‬‫ברק‬ ‫בני‬‫יהודים‬ - ‫ירושלים‬‫ירושלים‬‫שבע‬ ‫באר‬‫תקוה‬ ‫פתח‬‫ים‬ ‫בת‬‫אחוזים‬‫מאד‬ ‫מרוצים‬‫מרוצים‬‫תרשים‬ ‫לנתוני‬0‫שיעור‬‫המגורים‬ ‫באזור‬ ‫הירוקים‬ ‫והשטחים‬ ‫הפארקים‬ ‫מכמות‬ ‫המרוצים‬‫על‬ ‫עומד‬ ,‫בירושלים‬42%‫לעומת‬61%‫ביתר‬( ‫אביב‬ ‫תל‬ :‫האחרות‬ ‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫בחמש‬ ‫מהשיעור‬ ‫נמוך‬ ‫בירושלים‬ ‫המרוצים‬ ‫שיעור‬ .‫היישובים‬,0%( ‫חיפה‬ ,)3,%,)( ‫לציון‬ ‫ראשון‬,6%( ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ,)40%( ‫ואשדוד‬ ),0%( ‫יותר‬ ‫הקטנות‬ ‫הערים‬ ‫מבין‬ .)011,111‫שיעור‬ )‫תושבים‬ +( ‫ברק‬ ‫שבבני‬ ‫מזה‬ ‫גבוה‬ ,‫בירושלים‬ ‫מגוריהם‬ ‫באזור‬ ‫הירוקים‬ ‫והשטחים‬ ‫הפארקים‬ ‫מכמות‬ ‫המרוצים‬23%‫לזה‬ ‫דומה‬ ,)( ‫שבע‬ ‫שבבאר‬43%.‫הערים‬ ‫יתר‬ ‫מכל‬ ‫ונמוך‬ )
 10. 10. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.1201‫תרשים‬2.‫בני‬ ‫של‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬02,‫אחוזים‬ ,‫מגוריהם‬ ‫באזור‬ ‫הירוקים‬ ‫והשטחים‬ ‫הפארקים‬ ‫מכמות‬ ‫ומעלה‬021022132016242216191121181110712141083763555548495546493939454142333433270 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100‫היישובים‬ ‫יתר‬‫לציון‬ ‫ראשון‬‫גן‬ ‫רמת‬‫חולון‬‫יהודים‬ - ‫אביב‬ ‫תל‬‫אביב‬ ‫תל‬‫אשדוד‬‫נתניה‬‫ים‬ ‫בת‬‫יהודים‬ - ‫חיפה‬‫חיפה‬‫אשקלון‬‫רחובות‬‫תקוה‬ ‫פתח‬‫שבע‬ ‫באר‬‫יהודים‬ - ‫ירושלים‬‫ירושלים‬‫ברק‬ ‫בני‬‫אחוזים‬‫מאד‬ ‫מרוצים‬‫מרוצים‬‫תרשים‬ ‫לנתוני‬2‫ירושלים‬ ‫תושבי‬‫מרוצים‬6‫הכלכלי‬ ‫ממצבם‬‫יותר‬ ‫מעט‬:‫הישובים‬ ‫ביתר‬ ‫מאשר‬30%‫לעומת‬33%‫יהודים‬ .‫בהתאמה‬‫מרוצ‬( ‫בירושלים‬ ‫הן‬ ,‫ערבים‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הכלכלי‬ ‫ממצבם‬ ‫ים‬62%,‫מהיהודים‬33%( ‫הישובים‬ ‫ביתר‬ ‫והן‬ )‫מהערבים‬30%,‫מהיהודים‬43%.)‫מהערבים‬43%‫בקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫יהיו‬ ‫חייהם‬,33%‫ו‬ ‫מהיהודים‬-23%‫ביתר‬ .‫מהערבים‬‫היישובים‬–40%.‫בחייהם‬ ‫לשיפור‬ ‫מצפים‬22%‫ו‬ ,‫ישתנו‬ ‫לא‬ ‫חייהם‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬-2%‫חייהם‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬.‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫טובים‬ ‫פחות‬ ‫יהיו‬‫יהודים‬ ‫של‬ ‫דתיות‬ ‫רמת‬,‫בירושלים‬ ‫היהודים‬ ‫מבין‬23%,‫חרדים‬ ‫עצמם‬ ‫מגדירים‬30%,‫דתיים‬ ‫עצמם‬ ‫מגדירים‬01%‫מסורתיים‬-,‫דתיים‬06%‫דתיים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫מסורתיים‬‫ו‬-00%‫(היתר‬ ‫חילונים‬‫כ‬ ,-3%,‫הישובים‬ ‫ביתר‬ .)‫עצמם‬ ‫את‬ ‫הגדירו‬ ‫לא‬ ,2%‫עצמם‬ ‫מגדירים‬,‫חרדים‬0%,‫דתיים‬04%‫מסורתיים‬-,‫דתיים‬32%‫כל‬ ‫לא‬ ‫מסורתיים‬-‫דתיים‬ ‫כך‬‫ו‬-46%.‫חילונים‬6.‫מרוצים‬ ‫או‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬
 11. 11. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.1200‫תרשים‬5‫בני‬ ‫של‬ ‫דתיות‬ ‫רמת‬ .02‫ומעלה‬‫הישובים‬ ‫וביתר‬ ‫בירושלים‬9328102191410142316234419460%20%40%60%80%100%‫הכל‬ ‫סך‬ ‫ירושלים‬ ‫הישובים‬ ‫יתר‬‫ידוע‬ ‫לא‬‫חילוני‬ ,‫דתי‬ ‫לא‬‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫מסורתי‬‫דתי‬‫דתי‬ ‫מסורתי‬‫דתי‬‫חרדי‬‫תרשים‬ ‫לנתוני‬5‫השכלה‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫בירושלים‬ ‫אקדמי‬ ‫תואר‬ ‫בעלי‬ ‫שיעור‬32%‫לעומת‬ ,30%.‫הישובים‬ ‫ביתר‬36%‫אקדמאים‬ ‫בירושלים‬ ‫מהיהודים‬‫לעומת‬20%.‫הישובים‬ ‫ביתר‬ ‫מהיהודים‬20%‫לעומת‬ ,‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫חסרי‬ ‫הינם‬ ‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬24%‫היהודי‬ ‫מבין‬ .‫הישובים‬ ‫ביתר‬:‫ם‬23%‫ירושלים‬ ‫מתושבי‬( ‫הישובים‬ ‫ליתר‬ ‫בדומה‬ ,‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫חסרי‬20%.)‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫מסקר‬ ‫נתונים‬0211‫בישראל‬ ‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫בית‬ ‫במשקי‬ ‫לתצרוכת‬ ‫ההוצאה‬ ‫השוואת‬7‫(לוח‬1)‫בירושלים‬ ‫היא‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫לנפש‬ ‫לתצרוכת‬ ‫הממוצעת‬ ‫החודשית‬ ‫ההוצאה‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שש‬ ‫מבין‬-2,236‫ש"ח‬.( ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הוא‬ ‫בירושלים‬ ‫בית‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫הנפשות‬ ‫מספר‬2.0‫בית‬ ‫במשקי‬ ‫הממוצע‬ ‫המפרנסים‬ ‫מספר‬ .)( ‫זהה‬ ‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫בירושלים‬0.3.)‫בית‬ ‫למשק‬ ‫מפרנס‬‫ועופות‬ ‫בשר‬ :‫על‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫החודשיות‬ ‫ההוצאות‬ ‫בירושלים‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שש‬ ‫מבין‬233‫ש"ח‬‫שיניים‬ ‫,ריפוי‬330‫ש"ח‬‫ההוצ‬ .‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ :‫על‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכות‬ ‫אות‬003‫ש"ח‬‫לבית‬ ‫וציוד‬ ‫,ריהוט‬2,2‫ותקשורת‬ ‫תחבורה‬ ,3,103‫ש"ח‬.‫(לוח‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬0):‫והבידור‬ ‫התקשורת‬ ‫מוצרי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הבעלות‬ ‫אחוז‬ ‫בירושלים‬ ,‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫שש‬ ‫מבין‬‫ל‬-,0.2%‫הבית‬ ‫ממשקי‬‫ו‬ ‫מחשב‬ ‫יש‬ ‫בירושלים‬36.,%‫ה‬ ‫ממשקי‬.‫לאינטרנט‬ ‫מנויים‬ ‫בית‬‫ל‬-63.0%, ‫טלוויזיה‬ ‫יש‬ ‫בירושלים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬22.2%‫ובלוויין‬ ‫בכבלים‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫מנויים‬‫צלחת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫אחוז‬ ‫ואילו‬‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הוא‬ ‫לוויין‬–31%.7‫ל‬ ‫מעל‬ ‫המונות‬ ‫ערים‬-211,111‫תושבים‬
 12. 12. ‫ירושלים‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬20.24.1202‫תחבורה‬‫בשנת‬3103‫בירושלים‬ ‫רשומים‬ ‫היו‬‫כ‬-3,3‫ו‬ ‫לנהוג‬ ‫מורשים‬ ‫אלף‬‫כ‬-022‫כלי‬ ‫אלף‬-‫רכ‬‫ב‬,‫כ‬ :‫כלומר‬-0.3‫מורשים‬.‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫לכל‬ ‫לנהוג‬‫כ‬-4,‫שנת‬ ‫בין‬ ‫התווספו‬ )‫בירושלים‬ ‫הרשומות‬ ‫חברות‬ ‫(או‬ ‫ירושלים‬ ‫תושבי‬ ‫בבעלות‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫אלף‬3113‫לשנת‬3103‫כ‬ ‫של‬ ‫(עלייה‬-24%‫כ‬ ‫מתוכם‬ ,)-20‫כ‬ ‫של‬ ‫(עלייה‬ ‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫אלף‬-26%.)‫בשנת‬3103‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫ע"י‬ ‫נחקרו‬03,"‫ת‬ ‫מסוג‬ ‫נפגעים‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬‫בהן‬ ,‫בירושלים‬ ‫שאירעו‬ ,‫ד‬‫נפגעו‬0,33,‫אנשים‬‫של‬ ‫(ירידה‬02%‫של‬ ‫וירידה‬ ‫בירושלים‬ ‫נפגעים‬ ‫עם‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫במספר‬03%‫במספר‬‫לשנת‬ ‫ביחס‬ ,‫בהן‬ ‫הנפגעים‬3100.)‫עירוניות‬ ‫בדרכים‬ ‫הארצי‬ ‫לממוצע‬ ‫בדומה‬ ,‫הנפגעים‬ ‫מבין‬-,‫הרוגים‬ ‫היו‬‫(לעומת‬00‫בשנת‬ ‫הרוגים‬3100‫מתוכם‬ ,)6‫כהול‬ ‫נהרגו‬.‫רגל‬ ‫כי‬04%‫בני‬ ‫ילדים‬ ‫היו‬ ‫הנפגעים‬ ‫מכלל‬04-1.‫בשנת‬3103,0,613‫של‬ ‫(ירידה‬ ‫בירושלים‬ ‫נפגעים‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬ ‫מעורבים‬ ‫היו‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬04%‫לשנת‬ ‫ביחס‬3100‫כ‬ .)-63%:‫היו‬ ‫השאר‬ .‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫היו‬01%,‫משאיות‬0%,‫אופנועים‬2%,‫ומיניבוסים‬ ‫אוטובוסים‬0%‫ו‬ ‫אופניים‬-01%.‫אחרים‬

Views

Total views

291

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×