Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt onderzoekscyclus

1,953 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ppt onderzoekscyclus

  1. 1. Onderzoekscyclus D1 Probleemstelling Verkenning Onderzoeksvragen Onderzoeksgroep Onderzoeksstrategie Gegevens verzamelen Analyseren en interpreteren Rapportage Uitkomsten gebruiken praktijk van alledag
  2. 2. Eisen onderzoeksplan   Onderdeel Beschrijving Aanwezig / voldoende ? 1 Titelblad <ul><li>Complete titel en eventueel ondertitel </li></ul><ul><li>Naam onderzoeker </li></ul><ul><li>Datum en plaats </li></ul><ul><li>Instituut </li></ul><ul><li>Naam begeleider </li></ul>  2 Inhoudsopgave     3 Inleiding <ul><li>Aanleiding tot het onderzoek </li></ul><ul><li>Doel van het onderzoek </li></ul><ul><li>Literatuur </li></ul><ul><li>Probleemstelling en deelvragen </li></ul><ul><li>Begripsafbakening/ operationalisatie </li></ul><ul><li>Theoretische ondersteuning </li></ul>  4 Methode <ul><li>Populatie en steekproef + verantwoording </li></ul><ul><li>Meetinstrumenten (operationalisatie) </li></ul><ul><li>Dataverzamelingsmethode en verloop veldwerk </li></ul><ul><li>Analysemethode </li></ul>  5 Bijlagen en literatuur <ul><li>Alfabetische literatuurlijst volgens de APA-methode </li></ul><ul><li>Controleer de verwijzingen in de tekst en de literatuurlijst </li></ul><ul><li>  </li></ul> 
  3. 3. <ul><li>Aanleiding tot het onderzoek </li></ul><ul><li>Beschrijving van het probleem: </li></ul><ul><li>WAT is het praktijkprobleem? </li></ul><ul><li>WIE heeft daarmee te kampen? </li></ul><ul><li>WANNEER is het een probleem? </li></ul><ul><li>WAAROM is het een probleem? </li></ul><ul><li>WAAR doet het probleem zich voor? </li></ul><ul><li>HOE is het probleem ontstaan? </li></ul><ul><li>Verkenning </li></ul><ul><li>Doel van het onderzoek </li></ul><ul><li>Welke bijdrage gaat je onderzoek leveren aan de oplossing van het praktijkprobleem? </li></ul><ul><li>Het doel is: </li></ul><ul><li>Afgebakend </li></ul><ul><li>Eenduidig </li></ul><ul><li>Haalbaar </li></ul><ul><li>Besproken met betrokkenen in de school </li></ul>

×