Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Läslust & skolbibibliotek

329 views

Published on

Regionförbundets Östsams seminarium K2 & L15 20130418

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Läslust & skolbibibliotek

 1. 1. Litt.utredningen s. 400Läslust &skolbibliotekVad vet vi?NationellainitiativVad gör vi?
 2. 2. PISA 2009:Sverige tappar…• 15-åringars läsförståelse har försämratsunder de senaste 10 åren - från 13% till18% som inte läser tillräckligt bra för attklara gymnasiestudier• Likvärdighet - från topposition tillgenomsnittslandMer på Skolverket
 3. 3. • 10-åringars läsförståelse – har tappat enårskurs under de senaste 10 åren• Läsning av sakprosa har ytterligareförsvagats• Sverige fortf. över genomsnittet - men iDanmark och Norge har läsförmåganförbättratsPIRLS 2011:Svenska elever läser sämre…Mer på Skolverket
 4. 4. Pojkar och flickor• Flickor läser bättre än pojkar, men flickornasresultat har försämrats mer än pojkarnas• Olika läskompetens
 5. 5. ” Pojkars läsmotstånd inte bara ett skolproblemutan samhällsproblem…”Gunilla Molloy, läsforskare
 6. 6. Aktiv läsning är en förutsättning för att utvecklagod läsförståelseUngas läsning hänger samman medvuxengenerationens vanor
 7. 7. Elevernas egen inställning till läsningspelar stor roll för resultaten; de somtycker om att läsa, läser också bättre.
 8. 8. Läsandets kulturSlutbetänkande avLitteraturutredningenSOU 2012:65
 9. 9. • Läsförmåga och läsförståelse sjunker• Barns språkutveckling behöver stärkas• Fler politikområden• Läslyft• Skolbibliotek - en strategi
 10. 10. Ett läslyft för SverigeMål:Alla i Sverige ska, oavsett bakgrundoch förutsättningar, ha godläsfärdighet och tillgång till litteratur.Läsfärdigheten och motivationen skaavsevärt förbättras…….särskilt i grundskolans tidigaårskurser
 11. 11. • Barns språkutveckling behöver stärkas• Läsförmåga och läsförståelse har sjunkitmarkantLäslustLitt.utredningen s. 400forts. s. 400:”… Frågor om läsande och delaktighet harockså viktiga kopplingar till socialpolitik ochfunktionshindersfrågor. I förlängningen harfrågan även betydelse för en rad andra ……politikområden som näringspolitiken.””Det är viktigt att öka medvetenheten blandbeslutsfattare på nationell och lokal nivå omvilka effekter på läsningen olika beslut kanha ……och nå en samsyn om grundläggandeprioriteringar”
 12. 12. • Barns språkutveckling behöver stärkas• Läsförmåga och läsförståelse har sjunkitmarkantLäslustLagkrav påskolbibliotekfrån 1 juli 2011” Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,specialskolan, sameskolan, gymnasie-skolan och gymnasiesärskolan ska hatillgång till skolbibliotek.”Skollag (2010:800) svensk författningssamling (SFS)
 13. 13. CONSECUERLorem ipsum dolor sit amet, consecteturadipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore.Ett rum med bokhyllor?”ett skolbibliotek utan personal bliren boksamling som förlorar sin roll idet pedagogiska och läs- ochlitteraturfrämjande arbetet”Läsandets kultur, Litteraturutredningen, SOU 2012:65
 14. 14. Skolinspektionens definiton1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i denegna skolenhetens lokaler eller på rimligtavstånd från skolan som gör det möjligt attkontinuerligt använda biblioteket som en del avelevernas utbildning för att bidra till att nåmålen för denna.2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur ochskönlitteratur, informationsteknik och andramedier.3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov föratt främja språkutveckling och stimulera tillläsning.
 15. 15. Bertil Östberg statssekreterareUtbildningsdepartementet:− Skollagen är tydlig. Det måste finnasett skolbibliotek på skolan. Det finnsinget utrymme för en skolledare attsäga: Jag har inte råd. Det här handlarom att det är en lagstadgad skyldighetför alla att ha ett skolbibliotek och dåmåste man lokalt prioritera och avsättapengarna.
 16. 16. Hälften av landets elever saknartillgång till ett bemannatskolbibliotek.En av sex elever saknar heltskolbibliotek.Undersökningen Skolbibliotek 2012: Grundskolor ochUngdomsgymnasier. Kungliga Bibliotekethttp://www.kb.se/dokument/Bibliotek/statistik/Skolbibliotek2012/Skolbibliotek2012_webb.pdf
 17. 17. Östergötland?267 grundskolor/18 gymnasier = 285skolenheter252 skolenheter har svarat171 har tillgång till skolbibliotek81 har ej tillgång till skolbibliotek
 18. 18. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Bemanning i genomsnitt:9,6 tim /vecka - allaskolenheter6,4 tim/vecka - grundskolan3,0 tim/vecka på grundskolanexkl. Linköping och Motala12, 2 tim/vecka pågrundskolan i Linköping8,2 tim/vecka pågrundskolan i Motala
 19. 19. Öppet/kommunsammanlagd tidÖdeshög: 7 skolor -10 timYdre: 2 skolor -1 timKinda: 8 skolor - 36 timBoxholm: 4 skolor -13 timÅtvidaberg: 6 skolor -38 timFinspång: 16 skolor - 9 timValdemarsvik: 7 skolor – 18 timLinköping: 79 skolor – 818 timNorrköping: 80 skolor – 217 timSöderköping: 11 skolor – 12 timMotala: 26 skolor – 213 timVadstena: 4 skolor – 10 timMjölby: 14 skolor 96 timBemanning/kommun/grundskola sammanlagd tid
 20. 20. Friskolor får avslag…Av 764 ansökningarna inför läsåret2012/2013 fick totalt 395 avslag (52procent).Hälften av avslagen helt eller delvis pågrund av avsaknad av skolbibliotek.
 21. 21. Fokus på:”eleverna har tillgång tillskolbibliotek som används i skolanspedagogiska verksamhet meduppgift att stödja elevernaslärande”.Samarbete folkbibliotek – ej avtal, ejplanEj tillräckligt utbudTillsyn våren 2012
 22. 22. Ur Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapportLäsundervisning i ämnet svenska 7-9 2012-10-29 sid 36 ff.”….skolbiblioteken kan bidra till att utjämnasociala skillnader mellan barn som har tillgångtill böcker hemma och barn som kommer frånboksvaga hem, men att det är svårt att föra framdetta och få resurser till skolbibliotek.”
 23. 23. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Kompetensutveckling för attstärka och utvecklaskolbibliotek i fem län126 deltagareSkolbibliotekariens rollför måluppfyllelse iskolan
 24. 24. Utbildningsinnehåll• Styrdokument• Pedagogik och lärande• Digital kompetens• Informationskompetens• Litteratur och läsning i skolan• Utveckling av skolbiblioteksverksamheten
 25. 25. Folkbibliotek-SkolbibliotekUppdrag?Samarbete?Samordning?
 26. 26. Litt.utredningen s. 400Läslust &skolbibliotekMöjligheter - HelhetssynVad står ibiblioteksplanen?Skolbibliotek ikommunen?

×