Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leren met de lerarenbeurs (juli 2010) in Punt, personeelsblad van het Ministerie van OCW

1,501 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leren met de lerarenbeurs (juli 2010) in Punt, personeelsblad van het Ministerie van OCW

  1. 1. lP Leren met de Lerarenbeurs 'Er mogen , uurtjes bij ••• Leraren willen bijleren en krijgen met de Lerarenbeurs een extra stimulans. Maar met een financiële bijdrage en twee uur vrijstelling per week ben je er nog niet... Punt spreekt drie lerende leraren. Rianne van der Lugt, lerares economie op De daarmee niet het gevoel kreeg dat ik nu vrese- Passie in Rotterdam, stond enkele jaren onbe- lijk werd ontlast.' voegd voor de klas in de bovenbouw. Geen ideale situatie ontdekte ze na verloop van tijd. In slaap gevallen Ze zag de bui al hangen als haar werkgever een Voor [acqueline van den Oever, docent leraar zou aannemen die wél zijn eerstegraads Geschiedenis en Maatschappijleer op het vrij te stellen, zodat zij zich aan hun studie bevoegdheid had. 'Dan moest ik waarschijn- Stedelijk Lyceum Enschede, was de leraren- kunnen wijden. Anders had ik het niet gered.' lijk naar de onderbouwvertrekken en dat trok beurs een uitkomst. 'Nu had ik eindelijk gele- Rianne van der Lugt beaamt dat het studiever- me niet.' Rianne besloot haar positie veilig te genheid om mijn eerstegraads bevoegdheid lof misschien wel belangrijker is dan de finan- stellen door een master Economie te gaan Geschiedenis te halen. In mijn ijver om de ciële vergoeding van de leraren beurs. 'Maar volgen. Gedurende haar eerste studiejaar beurs te verdienen, verzamelde ik dat jaar zelfs dan mogen er wel uurtjes bij. De twee uur die hoorde ze dat er een lerarenbeurs bestond, 32 studiepunten, twee meer dan voorgeschre- ik wekelijks kreeg, waren te mager. Ik denk dat een studietoelage voor leerkrachten die een ven. Voor mij was de beurs een stimulans om het ministerie meer studie-uren zal moeten hogere of bredere kwalificatie willen behalen mijn studie zo snel mogelijk af te ronden.' vergoeden, om scholing van leerkrachten nog of specifieke bekwaamheden willen verwer- Tijd blijkt een belangrijke factor voor de leer- meer te stimuleren. Ik heb veel vrije uren in ven. Rianne kwam in aanmerking voor de gierige docenten, en de beurs schept die moge- mijn studie moeten steken: iedere week beurs en vroeg hem aan. 'Mijn werkgever lijkheid. Iaqueline: 'De studiedruk is hoog, het gemiddeld twaalf uur.' Martijn Vroom (DL) kreeg hiermee een financiële vergoeding van kostte mij zo'n twintig tot dertig uur per week. hierover: 'Leraren maken met hun eigen de overheid. Voor mij was het prettig dat ik Het mooie is dat de school door de beurs subsi- school afspraken over het aantal uren dat zij twee uur minder hoefde te werken. Hoewel ik die krijgt om die leraren voor een aantal uren aan een opleiding besteden. Voor iemand met 1o.punt.or.zo i0
  2. 2. " Door Rob Hendriks en Caroline Togni. Foto's: Gerrit de Heus 1 ft een voltijd aanstelling vergoedt OCW maxi- sen aan een veranderende maatschappij. Met voorbeeld overeenkomsten en verschillen maal 160 klokuren per jaar.' de bagage die ik nu heb, weet ik hoe ik in de zoals die in de wereld bestaan. Er is meer diep- Volgens Anneke Duit, lerares groep 8 op de klas betere leerresultaten kan behalen.' gang, het maakt het vak interessanter. Zowel Gabrie Mehen School (GMS) in Amersfoort, is voor de leerlingen, als voor mezelf.' de beschikbaar gestelde tijd minstens zo Aanzien Rianne van der Lugt zegt achteraf dat ze haar belangrijk als het geld. 'Leraren hebben ten Het vak van leraar krijgt meer aanzien door de master ook had afgemaakt als ze geen beurs had opzichte van andere sectoren veel vakantie. lerarenbeurs, m~rkt lacqueline van den Oever. gekregen. Ze is geen uitzondering wat dat Toch merkte ik bij medestudenten dat ze de 'Ik hoor van veel collega's dat zij het overwe- betreft. Achtvan de tien lerarenbeurzen worden grootste moeite hadden om naast hun werk te studeren. Het is best pittig om dat te combi- gen voor verdieping van hun vakgebied. Je werkveld wordt ook breder als je de boven- gebruikt voor opleidingen die anders ook gevolgd zouden zijn, zo blijkt uit onderzoek van , I neren. Zelf ben ik ook wel eens achter mijn bouw les mag geven. Voor mij betekent het het Centraal Planbureau (CPB). Martijn Vroom: computer in slaap gevallen. Maar mijn gedre- vakinhoudelijk een grotere uitdaging. Zeker 'Recent onderzoek uitgevoerd door DUO geeft venheid was sterker, ik vond het heerlijk om in mijn vak, waar we veel praten en discussië- een heel ander beeld. Aan leraren met een lera- weer te studeren. Ik was zeer geïnteresseerd in ren over de maatschappij, kun je bovenbouw- ren beurs is gevraagd of zij zonder die beurs ook de vraag hoe het onderwijs zich kan aanpas- leerlingen actief laten meedenken over bij- zouden zijn begonnen met hun opleiding. De punt.07·2010.11
  3. 3. " helft geeft aan dat zij dat niet zouden hebben gedaan! Bovendien onderzocht het CPBalleen de eerste tranche, met daarin waarschijnlijk de meest gemotiveerde leraren. Daarom hebben we met het CPB afgesproken dat het een ver- volgmeting gaat uitvoeren.' Ook Anneke Duit zou haar master Onderwijs- kundig Ontwerp en Advisering zonder beurs hebben gevolgd. 'Mijn collega's wilden ook ~- graag een master volgen, maar konden dat niet betalen. De lerarenbeurs stimuleert scholing bij leraren die zich dit financieel niet kunnen veroorloven', denkt Anneke. Zelf kon ze met de beurs haar collegegeld betalen. Evenals Rianne was Anneke al met haar opleiding (de premas- ter) begonnen toen ze voor het eerst over de lerarenbeurs hoorde. 'Mijn collega's atten- deerden me erop dat de sluitingsdatum in zicht was. Gelukkig was ik er nog op tijd bij. Dankzij de beurs is het voor mij financieel veel gunstiger om mijn master te doen. Bovendien kreeg ik - met de omvang van mijn baan - acht dagen studieverlof per schooljaar, wat me meer armslag gaf. De master, waarvoor twee jaar staat, heb ik dankzij het studieverlof in anderhalf jaar kunnen afronden.' .,1 "De Lerarenbeurs gaf me de zet die ik nodig had!" De Lerarenbeurs gaat weer van start. De aanrneldings- termijn loopt van 1 april tot '3 mei 2010. Er zijn ongeveer 5.000 beurzen beschikbaar. Wacht daarom niet te lang! Deltrarenbtursblcdtlerartneenflinke finlndiletpgemoetkomlnglndekostenViln een$!!idit.Zokul'ilul,IWvakUlmisverbreden enUWQ~n>penpeo;liefwrgroten.Biin.1 14.ooo~l3fengingenuvoo.! Meer weten? Ga naar www.ocwduo.nf. 12.pUnt.07.201 0
  4. 4. Inhoud ." Er kwamen prachtexemplaren binnen bij punt@minocw.nl, na de oproep van de 06 FAVORIETE CITATEN redactie favoriete citaten in te sturen. 'Liefhebbers zijn daar dol op.' Zewaren blij met het geld dat de school kreeg om hen het (verder) leren mogelijk te maken, de docenten die 10 ALTIJD WAT gebruik maakten van de Lerarenbeurs. Maar iets meer tijd zou ook fijn zijn. 13 N IEU W E PC' S Alsalles goed verloopt, heeft iedere OCW'erin september een nieuwe pc. Eh...werkplekomgeving. 14 BLIJE MI RKO 'Onderwijs iseen Brusselse ambitie', zegt Mirko van Muijen (IE). En hij maakt het allemaal van dichtbij mee. 16 CU L'JU U R LANGS DE AUTOBAH N',tgebied is Europese snelweg zijn? Het Duitsejaar. I ' Hoe kan een Culturele Hoofdstad dit Ruhr- mcei Mark van Overbeeke (voorzitter van de ORvan het JeN) langs zijn eigen 18 JEZELF ONTWIKKELEN competentiemeetlat. Allochtoon, jong en ondernemend zijn ze. En ze waren op bezoek bij OCW. 20 JONGE ONDERNEMERS Punt portretteert. o G 06 10 7'- '-rut Elk bereikt doel is het begin van een nieuwe tocht .~-~ ..~ VE RDE R 04 Redactioneel, 04 Korte berichten, 05 Zonen & Oochters, 24 Column, 26 Buitenwacht, 28 Thuis, 30 Emo Punt. is het magazine voor medewerkers van het ministerie van OCW· Jaargang 08· nummer 6· juni 2010 COLOFON Punt is het interne magazine van het Ministerievan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het verschijntelfkeer per jaar. De inhoud van Punt weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van het ministerie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen naar eigen inzicht te plaatsen. BLADCONCEPT Maters & Hermsen Journalistiek, Leiden HOOFDREDAaEUR Diek-Oert Smid REDACTIE Jas de Ree, Heidi Ripmeester. Maters & Hermsen (Arjan Berben en Caroline Togni) AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Maters & Hermsen (Galiëne Gerritsen, Rob Hendriks, Saskia Klaassen, Rody van der Pols, Joke van Rooyen en Fieke Walgreen) REDACTIEADRES Ministerie van OON, redactie Punt, IPC 5600. postbus 16375. 2500 BJ Den Haag. telefoon 070-4'2 3422. e-mail: punt@minocw,nIFOTOGRAFIEGerritdeHeus,ArgosjMarcel Terlouw ILLUSTRATIE Nanne Meulendijks VORMCONCEPT EN OPMAAK Zabriski Media. Leiden DRUKWERK Giethoorn Ten Brink, Meppel METVUT. FPU OF PENSIOEN EN PUNT ONTVANGEN? stuureen e-mail metnaamenadres.ondervermeldingvandatumuitdiensttredingenlaatstedirectie.naarderedactie(punt@minocw.nl) punt.07·2010.03

×