Závěrečný úkol KPI

301 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Vliv dramatické výchovy na dítě v riziku poruchchování Klíčová témata:  dramatická výchova  dítě v riziku poruch chování  psychické kompetence  sociální kompetence  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Informace o tématu a názvu práce: Jako téma své závěrečné práce jsem si zvolila vliv dramatické výchovy na dítě v rizikuporuch chování. Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. První z nich je, že se o témazajímám v rámci tvorby bakalářské práce. Téma mě zajímá, protože se o dramatickouvýchovu zajímám již od dětství a mám zkušenosti s učením dramatické výchovy na Základníumělecké škole. Jelikož studuji speciální pedagogiku, obor etopedie, zaměřila jsem se na dětiv riziku poruch chování. Název práce jsem zúžila z tématu dramatická výchova, a vybrala sicílovou skupinu z oblasti etopedie. Tímto jsem vytvořila název „Vliv dramatické výchovy nadítě v riziku poruch chování“. Anotace: V textu se budu zabývat otázkou, kdo je dítě v riziku poruch chování, jakým způsobem jeukotvena tato terminologie a jakým způsobem se porucha chování u dítěte vyvíjí. Zmíním seo rizikových faktorech, které mohou na dítě působit a vést k poruše chování. Nezapomenu anizmínit základní informace o dramatické výchově, jejích metodách a způsobech využití. Večlánku budu vycházet ze svých zkušeností a výzkumu provedeném v nízkoprahovém zařízenípro děti a mládež EZOP. Článek poukazuje na výrazné zlepšení psychické a emoční stránkyklientů zařazených do výzkumu. Článek: Děti v riziku poruch chování jsou jednou z cílových skupin etopedie. V tomto případě se zaměřujepředevším na prevenci a diagnostiku, vhodná je také poradenská činnost. Dítě se v průběhu svéhovývoje učí:
  2. 2.  různým způsobům chování  řešit rozličné situace interakce  poznávat lidi a reagovat na jejich signály  zapojovat se různými způsoby do sociálních vztahů  vytvářet si sociální sítě atd. (VOJTOVÁ, 2008) Terminologie je v tomto případě náročná, jelikož existují různé druhy pohledu naproblematiku z hlediska vědních oborů a také dle individuálních zkušeností. Obecně lzeproblematiku chápat z medicínského, dimenzionálního, sociálního a školského hlediska. Dle medicínské klasifikace není dítě v riziku chápáno jako cílová skupina, alezaměřuje se především na poruchu chování jako na nemoc, hledá způsoby léčby. Středempozornosti je porucha. Dimenzionální hledisko pracuje s dimenzí projevů chování. Sleduje, jaký stupeňporuchy odpovídá daným projevům chování, jaká je hloubka poruchy a jak je chování jedincevýrazné a odlišné od běžného chování. (VOJTOVÁ, 2008) Ani hledisko sociální se nezabývá určením rizika poruch chování. Je ale důležitéupozornit, že právě sociální hledisko je jedním z hlavních faktorů, které nám na rizikopoukazují, či přímo pomáhá při diagnostice poruch chování. Školské hledisko se zabývá charakterem chování, sleduje, jak se problémy projevují.Zde lze mírně hovořit i o možnosti terminologie rizika poruch chování. Obecně lze říci, že riziko je vždy na počátku vývoje. Dle Bowera existuje 5 stupňůintenzity problémovosti, kdy minimálně prvnímu stupni předchází právě rizikové faktory areakce dítěte na ně: 1) reakce na problémy denního života 2) reakce na krizové životní situace 3) dítě se vymyká očekávání, neschopnost se přizpůsobit 4) zafixované a opakované nevhodné chování (lze ovlivnit a upravit) 5) zafixované a opakované nevhodné chování (intervence je nutná v segregovaném prostředí) Rizikových faktorů je celá řada, Vojtová (2008) je dělí na rizika spojená se školou,s rodinou dítěte, se společností a se školou. Faktory spojené s osobností dítěte jsou fyziologické, psychologické a vývojovéindividuální zvláštnosti, které ovlivňují vznik rizika poruch chování. Každé dítě má jinouhladinu ovlivnitelnosti a osobnostní charakter. Rizika v rodině dítěte se týkají nastaveného
  3. 3. systému rodiny, kdy je velice důležité zvolit správný přístup k dítěti s ohledem na jeho věk aosobní potřeby. Je důležité hned na počátku stanovit pravidla a jasné hranice chování provšechny členy domácnosti. Společnost a blízké okolí jsou dalšími z rizikových faktorů prodítě. Týká se to zejména prostředí, kde se dítě sociálně setkává se svými vrstevníky, ale idalšími osobnostmi. Dítě se zde osamostatňuje od rodinného prostředí, tvoří si vlastní postojea žebříček hodnot. Rizika spojená se školou vycházejí jak z rizik spojených s kontaktems vrstevníky, tak se změnou prostředí, na které nemusí být dítě dostatečně připraveno. Právěneúspěch ve škole a nepřiměřené nároky učitelů jsou častým počátečním impulzem prorozvinutí poruch chování. Přejděme nyní k dalšímu tématu této práce, dramatické výchově. Její základním principemje dramatická hra a improvizace. Správně pojaté principy podněcují u dětí a žáků pozornost asoustředění, představivost, fantazii a myšlení, pohybovou kulturu, komunikaci a to jak slovní,tak i mimoslovní, techniku řeči a projevu a celkovou kreativitu jedince. Možnosti uplatnění dramatické výchovy jsou velice široké. Může směřovat k divadelníčinnosti, ale může se soustředit jen na interní práci, jejímž jediným cílem je a úkolem jeosobnostní rozvoj zúčastněných dětí. Může být pěstována systematicky a ve větším časovémrozsahu, ale lze ji také používat příležitostně. (TVOŘIVÁ DRAMATIKA, 1990) Dramatická výchova je oborem spojujícím mnoho disciplín, mimo jiné to jsou:psychologie (a mnohé z jejích složek), pedagogika, literatura, dramaturgie, dramatika, režie,herectví, scénografie, technika a rétorika. Od učitele je v tomto oboru vyžadována více než kde jinde tolerance, laskavost a velkátrpělivost. To ale samo o sobě nestačí, je třeba mít estetické cítění, vkus, ale také jednats dítětem jako s partnerem, je třeba velká míra empatie, jelikož je třeba vycházetz individuálních předpokladů dítěte. Na závěr práce je třeba seznámit čtenáře s výzkumem avizovaným na začátku práce.Tento výzkum proběhl v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež EZOP v Novém Městě naMoravě. Zde po dobu 2 měsíců probíhala dramatická výchova založená na dobrovolnédocházce, kde se zároveň promítalo, zda klienty dílna baví. Klienti docházeli na dílnu jednoutýdně na 1,5 hodiny. Dílna dodržovala místní pravidla stanovené nízkoprahovostí zařízení.Jde o základní princip služby. „Nízký práh“ spočívá ve snaze odstranit či zmírnit jakékolipřekážky, které by mohly bránit nebo komplikovat využití služby. Proto je anonymní, diskrétní,bezplatná a dobrovolná.(www.sdruzeninovemesto.cz, 2012) Klienti byli na počátku výzkumudiagnostikováni v oblasti kognitivních dovedností a emočních a sociálních kompetencí. Po 2měsících byli klienti diagnostikováni znovu formou her. Sledoval se jejich vývoj
  4. 4. v jednotlivých oblastech. Ve většině případů došlo alespoň k mírnému zlepšení, předevšímv komunikačních dovednostech. Zlepšení v oblasti paměti popisuje graf níže. 20 18 16 14 12 10 8 Před 6 Po 4 2 0 Obrázek 1 Zlepšení paměťových schopností na počátku a na konci dílny u jednotlivých klientů Na závěr je třeba říci, že vliv dramatické výchovy byl již několikrát prokázán, ale vždy jetřeba mnoha faktorů (rodina, okolí, škola …), aby byl vliv dlouhodobý.VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I: Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. vyd.Brno: Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-210-4573-6. 1) autor je odborník v oboru 2) kniha je recenzována nezávislým odborníkem 3) nový zdroj s novými informacemi 4) vydavatelem je univerzita 5) široké pojetí problematikyPROVAZNÍK, Jan. Schola Ludus. Tvořivá dramatika [online]. 1990, roč. 1, č. 1, s. 4-8 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td1990-0.pdf 1) časopis je na trhu již dlouho, je kvalitní 2) obsahuje aktuální data i přes datum vydání 3) bezchybnost v oblasti jazyka 4) objektivita informací 5) hloubka problematikySdružení Nové Město na Moravě. SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ. EZOP: Sdružení NovéMěsto [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://www.sdruzeninovemesto.cz/ezop.php 1) vydavatelem webové stránky jsou odborníci z praxe 2) informace jsou zaštítěny odbornou institucí 3) informace jsou aktuální 4) odkazy jsou funkční 5) informace jsou objektivní

×