Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

147 views

Published on

Prezentacja przedstawiona została podczas majowej Sesji Rady Miasta. Rada sprawozdanie przyjęła.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

 1. 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015
 2. 2. BUDŻET
 3. 3. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK 378 mln zł 358 mln zł 20 mln zł 28 mln zł 115 tys. zł 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody Rozchody wtysiącachzłotych
 4. 4. WYKONANIE BUDŻETU z uwzględnieniem relacji na podstawie artykułu art.242 u.o.f.p. 332 mln zł 332 mln zł 222 tys. zł 344 mln zł 317 mln zł 27 mln zł 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 dochody bieżące wydatki bieżące wynik operacyjny plan po zmianach wykonanie wtysiącachzłotych
 5. 5. DOCHODY BUDŻETOWEW 2015 ROKU 0 50 100 150 200 250 300 350 400 plan po zmianach wykonanie 372 mln 378 mln wmilionachzłotych
 6. 6. WYKONANIE DOCHODÓWWEDŁUGWAŻNIEJSZYCH GRUP dochody własne; 203 mln zł; 54% subwencje; 101 mln zł; 27% dotacje i środki; 74 mln zł; 19% dochody własne subwencje dotacje i środki
 7. 7. WYKONANIEWYDATKÓW BUDŻETOWYCH 0 50 100 150 200 250 300 350 400 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 332 mln 46 mln 378 mln 317 mln 41 mln 358 mln 95% 89% 95% Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania ( w %) wmilionachzłotych
 8. 8. GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCHWEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 135 mln zł 53 mln zł 46 mln zł 18 mln zł 24 mln zł 23 mln zł 17 mln zł 5 mln zł 884 tys. zł 8 mln zł 20 mln zł 682 tys. zł 3 mln zł 4 mln zł 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Oświata,wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska Transort i łączność Administracja publiczna Kultura i kultura fizyczna Pozostałe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe wtysiącachzłotych
 9. 9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 154 mln zł Zadania statutowe jednostek budżetowych; 87 mln zł Dotacje ; 41 mln zł Świadczenia ; 32 mln zł Programy z udziałem środków UE; 2 mln zł Obsługa długu; 741 tys. zł wtysiącachzłotych
 10. 10. WYKONANIEWYDATKÓW MAJĄTKOWYCHWEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP 6,5 mln 18 mln 16,5 mln 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Programy z udziałem środków UE będące przedsięwzięciami Wieloletnie przedsiewzięcia pozostałe zadania Zadania inwestycjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami wmilionachzłotych
 11. 11. GŁÓWNE DOPŁATY Z MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA • Oświata – 14 mln zł • Administracja publiczna – 892 tys. zł • Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 535 tys. zł • Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 313 tys. zł • Ośrodek dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytet TrzeciegoWieku – 287 tys. zł
 12. 12. • Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 107 tys. zł • Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 tys. zł • KomendyWojewódzkie Policji – 36 tys. zł • Nadzór budowlany – 31 tys. zł • Dodatki energetyczne – 23 tys. zł • Obrona cywilna – 6 tys. zł RAZEM DOPŁATY – około 17 mln zł
 13. 13. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA ZA 2015 ROK WEDŁUGWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 58,5 mln zł 46 mln zl 11 mln zł 0,7 mln zł 0,8 mln zł należności przyszłych okresów (długoterminowe) należności z tytułu kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe należności
 14. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU WIELKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ to 61 mln zł z tytułu: • wyemitowanych obligacji komunalnych – 30 mln zł • zobowiązań bieżących – 30 mln zł • zaciągniętych pożyczek – 1 mln zł
 15. 15. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2015 ROK
 16. 16. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA SKŁADA SIĘ Z: BILANSU BILANSU ZWYKONANIA BUDŻETU BILANSU ŁĄCZNEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RACHUNKUZYSKÓW I STRAT (łącznego jednostek budżetowych) ZESTAWIENIA ZMIAN FUNDUSZU (łącznego jednostek budżetowych)
 17. 17. BILANS PRZEDSTAWIA WARTOŚĆ MAJĄTKU (AKTYWA) I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA (PASYWA)  Aktywa trwałe – 934 mln zł Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe  Aktywa obrotowe – 181 mln zł Zapasy (materiały, towary, wyroby gotowe) Należności krótkoterminowe Środki pieniężne  Fundusz – 957 mln zł Fundusz jednostki Wynik finansowy  Aktywa netto budżetu – 23 mln zł Wynik wykonania budżetu Rezerwa na niewygasające wydatki Skumulowany wynik budżetu  Zobowiązania i rezerwy oraz inne pasywa – 135 mln zł Zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki) Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Suma Aktywów = Suma Pasywów
 18. 18. MIENIE
 19. 19. INWESTYCJE
 20. 20. DROGI
 21. 21. POZATYM: • przebudowa ul. Kasztanowej, przebudowa ul. Wolności • przebudowa ul. Świerklańskiej • przebudowa wiaduktu na drodze 933, budowa DGP – zjazdy indywidualne, skomunikowanie z ul. Pszczyńską
 22. 22. OŚWIATA IWYCHOWANIE
 23. 23. POMOC SPOŁECZNA
 24. 24. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 25. 25. • oświetlenie ulic Herberta, Powstańców Śląskich, Lechonia, Kasprowicza, Wierzyńskiego i Krasickiego (trakt do torów kolejowych) • zakupiono nowe urządzenia zabawowe dla gminnych placów zabaw przy ul. Kaszubskiej, Kusocińskiego, Pomorskiej,Wrzosowej, Moniuszki (BOB) i Mazurskiej (BOB)
 26. 26. SPORT I REKREACJIA
 27. 27. Modernizacja Krytej Pływalni Laguna
 28. 28. REWITALIZACJA
 29. 29. POZATYM: • LOKALE: termomodernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej 101, 101A (prace przeprowadzone dla budynku OSP oraz Domu Soleckiego) • CMENTARZE: wykonanie kolejnych prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - plac górny), w tym: wykonanie projektu rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1a, rozbudowa cmentarzy przy ul. Bednorza i Norwida, budowa kwartałów "E" i "F" w ramach rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap I - plac górny), modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego • I INNE: przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D (Zadanie nie zostało zakończone. Do wykonania pozostało: dokończenie budowy dwóch wiat pod samochody (zadaszenie), wykonanie nawierzchni części placu górnego i części placu dolnego wraz z siecią kanalizacji deszczowej, obsada zieleni), budowa Gminnego Punktu ZbieraniaOdpadów Niebezpiecznych (wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nowej nawierzchni, wybudowano dwa silosy żelbetowe ze stalowym zadaszeniem do przechowywania odpadów wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej, wybudowano najazdową wagę samochodową do 60t wraz z osprzętem, modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida (Etap I), montaż parkomatów (przy skrzyżowaniu ul.Witczaka z ul. 1 Maja, przy siedzibie MZN, tj. przy ul. 1 Maja 55), przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5 (w ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy obiektu, struktury towarzyszącej oraz zagospodarowania terenu)
 30. 30. Przygotowanie inwestycji na lata następne – projektowanie i pozyskanie środków finansowych • Projekt przebudowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska • Projekt przebudowy ul.Wolności na dł. około 1500 m bieżących od posesji nr 20 do ul. 3 Maja • Projekt przebudowy ul. Świerklańskiej na dł. Około 370 m od posesji nr 168 do ul. Myśliwskiej • Projekt przebudowy ul. K.Wielkiego • Projekt przebudowy ul. Dubielec • Projekt przebudowy ul.Wyzwolenia • Projekt przebudowy przepustu w ciągu ul. Popiełuszki • Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul.Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi.
 31. 31. Środki pozyskane na inwestycje i remonty w 2015 r. • Remont ul.Wodzisławskiej – 146,9 tys. zł. • Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II – 3,73 mln zł. (refundacja poniesionych wydatków). • Przebudowa ul. Kasztanowej – 321 tys. zł. (refundacja poniesionych wydatków). • Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym – 2,5 mln zł. (refundacja poniesionych wydatków).
 32. 32. REMONTY
 33. 33. POZATYM: • REMONTY PORĘCZY I BARIER: ul. Cieszyńskiej, ul. Podhalańskiej ul. Ranoszka, ul. Granicznej, ul. Wodzisławskiej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Słonecznej, ul. Skotnia, ul. Kasztanowej i ul. Zdziebły • REMONTY CZĄSTKOWE na drogach powiatowych i gminnych - naprawiono łącznie 22,7 tys. m² dziur • REMONTY cmentarzy komunalnych: remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei, remont schodów i chodników położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz tablicy podświetlanej • REMONT pomnika „Marsz Śmierci” – Cmentarz Jastrzębie-Górne: dokończono rozpoczęty w 2014r. remont pomnika "Marsz Śmierci" położony na cmentarzu parafialnym św. Katarzyny przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Górnym • REMONT pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy: remont Grobu wojennego Teodora Bujaka, Jana Szmuka i Józefa Firuta poległych w czasie walk powstańczych 3 marca 1921 roku zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy • REMONT schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 • REMONT targowisk miejskich
 34. 34. • REMONTY LOKALI UŻYTKOWYCH: wymieniono 12, 04 m2 wkładów okiennych na kwotę 3, 7 tys. zł., w pawilonie handlowym przy ul. Jasnej 1A wymieniono witryny, w budynku NZRL „REHMED” przy ul.Turystycznej 5A wykonano wymianę grzejników na kwotę 16 tys. zł., wykonano remonty budynków użytkowych, nawierzchni oraz terenów przyległych do budynków przy ul.Wrzosowej 4-8-12, ul. Jasnej 1A, ul. Gajowej 11, ul. Klubowej 2, ul.Turystycznej 5, ul. Dworcowej 17 E, ul. 1 Maja 55 na łączną kwotę 790, 5 tys. zł., wykonano remont wejść do przychodni zdrowia przy ul.Turystycznej 5a wraz z rozbiórką tarasu i uzupełnieniem ogrodzenia, wykonano remonty i usuwanie usterek bieżących i wynikających ze zleceń pokontrolnych na kwotę 349, 5 tys. zł., w ramach remontów instalacji elektrycznych wykonano m. in. naprawę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku dworca autobusowego przy ul. Sybiraków 2, wyremontowano instalację elektryczną w budynku użytkowym przy ul.Wrzosowej 12A, wykonano naprawę schodów w PPH „B”, remont dojść do budynku użytkowego przy ul. 1 Maja 45, remont chodnika przy budynku użytkowym przy ul. Wrocławskiej 12, wymieniono balustrady stalowe przy schodach terenowych na ul. Jasnej 1A, wykonano rozbiórkę 3 budynków użytkowych znajdujących się przy ul. Komuny Paryskiej 9.
 35. 35. UTRZYMANIE MIASTA
 36. 36. W 2015 r. utrzymanie zimowe miasta obejmowało 17 kwartałów o powierzchni 2,38 mln m2 dróg i chodników oraz 2 mln m2 terenów zielonych. Wydatkowano 2,08 mln zł.
 37. 37. Ponadto środki zostały wydatkowane na letnie utrzymanie Miasta w zakresie utrzymania dróg, chodników, koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych oraz terenów zielonych poprzez zbieranie odpadów na powierzchni 1,63 mln m2 . Wydatkowano 3,9 mln zł.
 38. 38. W 2015 r. w okresie letnim zieleń utrzymywana była na 17 kwartałach o powierzchni 2 mln m2 w zakresie koszenia i grabienia trawy, zbierania liści, przycinania krzewów i żywopłotów oraz utrzymywania czystości na placach zabaw. Wydatkowano 4,3 mln zł.
 39. 39. W 2015 r. utrzymywano Park Zdrojowy im. M.Witczaka o powierzchni 126 tys. m2. Do zakresu prac należało m.in. bieżące usuwanie nieczystości z deptaków i placów, pielęgnacja trawników, krzewów i kwiatów, utrzymanie koszy i ławek, usuwanie wywrotów i wyłomów z terenów leśnych. Wydatkowano 309 tys. zł.
 40. 40. POZATYM: • UTRZYMANIE ZIELENI - prowadzenie nasadzeń kwiatów jednorocznych na skrzyżowaniach i zieleńcach oraz grobach wojennych i pomnikach w ilości 2, 5 tys. szt., obsada zieleńca przy ul. Dworcowej, modernizacja skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Połomską – wyłożenie terenu agrotkaniną i obrzeżami gardenbord, pokrycie gresem, uzupełnienie ziemią i obsada bylinami w ilości 770 szt., opryski na cmentarzach, koszenie poboczy dróg publicznych oraz terenów zielonych na terenie miasta o łącznej powierzchni ponad 1 tys. m2., prześwietlenie drzew i krzewów zasłaniających widoczność w pasie drogowym dróg publicznych • UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – bieżąca obsługa schroniska dla psów przy ul. Norwida 50 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt • UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH - wymiana i naprawa oznakowania pionowego dróg oraz sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach ulic • Eksploatacja 7226 pkt. oświetlenia ulicznego kosztowała Miasto 319 tys. zł., zaś zakup energii to 2,24 mln zł. (na kwotę 2,71 mln zł.).W 2015 roku wyremontowano 30 punktów świetlnych (ul. Katowicka, ul. Opolska, ul. Kusocińskiego, ul. Zielona, ul. Krasickiego i ul. Pszczyńska) • UDEKOROWANIE MIASTA w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wydatkowano 108 tys. zł.
 41. 41. GOSPODARKA ODPADAMI
 42. 42. W 2015 r. odebrano i zagospodarowano od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 30 094,32 Mg odpadów komunalnych. Wydatkowano 5,1 mln zł.
 43. 43. W ramach selektywnej zbiórki surowców wtórnych zebrano: 542 Mg makulatury, 826 Mg szkła oraz 2 521 Mg tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych.
 44. 44. W punkcie selektywnego zbierania odpadów zielonych (PSZOZ) w 2015 r. zostało przyjętych 1351 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wydatkowano 3,4 tys. zł.
 45. 45. W 2015 r. z usługi dodatkowej, polegającej na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich konserwacji, myciu i dezynfekcji, skorzystało 35 podmiotów. Wydatkowano 138 tys. zł.
 46. 46. Przygotowano specjalnie dla przedszkolaków pakiet ekologiczny: „Zostań mistrzem segregacji”. Głównymi bohaterami są przedszkolaki z naszych jastrzębskich przedszkoli oraz Jastuś maskotka Jastrzębia-Zdroju, którzy w pięknej scenerii Parku Zdrojowego zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatkowano 17 tys. zł.
 47. 47. Zakupiono 39 sztuk pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów. Zostały one przekazane placówkom oświatowym w ramach edukacji ekologicznej. Wydatkowano 8,3 tys. zł.
 48. 48. Zakupiono 16 sztuk koszy ulicznych. Wydatkowano 13 tys. zł. Zakupiono 19 sztuk ławek ulicznych. Wydatkowano 24,7 tys. zł.
 49. 49. OCHRONA ŚRODOWISKA
 50. 50. • Wypłacone zostały dotacje celowe na budowę 21 oczyszczalni i 149 przyłączy na kwotę 227, 4 tys. zł. • Wypłacone zostały dotacje celowe na zakup i montaż: 201 kotłów grzewczych (96 węglowych, 99 gazowych, 4 opalane biomasą, 1 elektryczny, 1 olejowy), 1 przyłącza do sieci c.o., 68 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (19 kolektory słoneczne, 44 pompy ciepła, 3 wentylacje mechaniczne z rekuperatorem oraz 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych) na kwotę 780, 7 tys. zł. • Z 17 posesji na terenie miasta odebrane i unieszkodliwione zostało ok. 30 ton odpadów. Wydatki z tym związane: 11, 2 tys. zł • W ramach obchodów Dnia Ziemi zakupiono sadzonki drzew i krzewów – 49 tys. zł - sadzonki zostały przekazane m.in. szkołom, przedszkolom, zarządom osiedli. • Zorganizowano warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyło ponad 800 dzieci z jastrzębskich przedszkoli. Koszt: 29, 3 tys. zł • Opracowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Wydatkowano 29, 2 tys. zł. • Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, udzielone w trybie „małych grantów” przyznano Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy, Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu oraz Kołu Łowieckiemu „ODRA”. Wydatkowano 19, 5 tys. zł
 51. 51. MIESZKALNICTWO
 52. 52. W skład zasobów MZN wchodzą: • Gminne budynki mieszkaniowe oraz socjalne – 19 budynków • Wspólnoty mieszkaniowe – 88 budynków • Nieruchomości gruntowe (niezabudowane) – 44 nieruchomości • Lokale użytkowe – 51 obiektów
 53. 53. W ramach wykonanych konserwacji zrealizowano 3 821 zgłoszeń awarii i usterek na łączną kwotę 1, 7 mln zł. Na remonty budynków mieszkalnych wydatkowano środki w wysokości 1,9 mln zł. (107 budynków mieszkalnych, w tym 19 gminnych, 88 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, oraz 29 mieszkań w budynku przy ul. Śląskiej 33-35-37, których właścicielem jest gmina.
 54. 54. BUDYNKI MIESZKALNE GMINNEWTYM SOCJALNE Na remonty w gminnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach socjalnych wydatkowano środki w wysokości 1, 2 mln zł
 55. 55. • W całości zasobów wymieniono stolarkę okienną w ilości 119 m2 (tj. 46 szt.) na kwotę 68, 8 tys. zł oraz 7, 33 m2 wkładów okiennych na kwotę 3 tys. zł. • W całości zasobów wymieniono stolarkę drzwiową na łączną kwotę 96, 2 tys. zł • Usprawniając wentylowanie lokali mieszkalnych zamontowano nawiewniki ciśnieniowe w ilości 33 szt. na kwotę 3 tys. zł. • Usprawniając odprowadzenie spalin gazowych przez przewody kominowe zamontowano 8 szt. Nasad kominowych typu Ekon, na kwotę 4 tys. zł • Wykonano roboty remontowe budynków socjalnych znajdujących się przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 na kwotę 57, 5 tys. zł • Wykonano remont chodników i ciągów komunikacyjnych przy budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 • Wykonano remont 30 lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem na kwotę 494, 3 tys. zł • Wykonano remonty i usuwanie usterek bieżących i wynikających z zaleceń pokontrolnych na łączną kwotę 463, 5 tys. zł.W ramach robót remontowych ogólnobudowlanych wykonano m. in. remonty chodników i ciągów komunikacyjnych przy budynkach przy ul. Hanki Sawickiej 10-12 oraz ul. Wyspiańskiego 9-11 • Wykonano remonty balkonów w mieszkaniach gminnych budynków przy ul. Morcinka 10-12, 13-15, 19 oraz ul. Piastów 7, 13.
 56. 56. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Łącznie budynki Wspólnot Mieszkaniowych obejmują 76, 5 tys. m2. Z tej liczby wykupionych zostało 28 tys. m2, co stanowi 601 mieszkań, natomiast mieszkań gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych pozostaje 1 027.
 57. 57. • W ramach podjętych uchwał w budynkachWspólnot Mieszkaniowych zrealizowano remonty na łączną kwotę 938, 2 tys. zł, z czego środki przeznaczone przez Gminę wyniosły 684, 4 tys. zł.W roku 2015 zrealizowano 73 uchwały. • Stolarkę okienną wymieniono: w 17 klatkach schodowych w 5 budynkach, w 18 piwnicach w 6 budynkach, natomiast w dwóch budynkach wymieniono okienka w 6 pomieszczeniach pralni. W jednym budynku wymieniono drzwi wejściowe do 2 klatek. • Wyremontowano: 12 klatek schodowych w 3 budynkach, 11 suszarni w 6 budynkach z czego w 3 wymieniono grzejniki typu FAVIR oraz wykonano remont węzła c. o. w 1 budynku.W 1 budynku wykonano nową wylewkę w piwnicy. • W 4 budynkach wykonano remont dachu, w 4 wykonano wymianę rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym, w 8 budynkach wyremontowano kominy, w 3 budynkach wykonano naprawę zadaszeń nad wejściami, natomiast w jednym budynku zamontowano nowe zadaszenia. • W 4 budynkach wykonano docieplenia ścian szczytowych, a w jednym wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z drenażem. • W 2 budynkach wykonano roboty w zakresie instalacji domofonowej. • W 5 budynkach wykonano remont chodników, a przy 1 budynku zagospodarowanie skarpy z utwardzeniem terenu. • Wykonano remont instalacji wewnętrznej w budynkach.
 58. 58. INWESTYCJE Na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 960 tys. zł.
 59. 59. • Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul Szarych Szeregów 1-3-5 (na kwotę 289 tys. zł) – w ramach inwestycji przeprowadzono roboty remontowe mające na celu zamianę sposobu użytkowania 3 lokali zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 1 mieszkanie chronione oraz 2 mieszkania komunalne. • Układ telemetrii sterowniczej – montaż systemu prognozowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112 • Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 – w celu opracowania dokumentacji dla inwestycji oraz przeprowadzenia prac remontowych wykonana została ekspertyza techniczna budynku z określeniem możliwości nadbudowy jednej kondygnacji.W celu zwiększenia zakresu planowanej inwestycji z uwzględnieniem efektywnego pozyskania środków w ramach RPO na lata 2014- 2020, opracowano ekspertyzę techniczną budynku z określeniem możliwości nadbudowy dwóch kondygnacji (koszt został poniesiony w 2016 r. ze środków niewygasających 2015)
 60. 60. POZATYM: • Przygotowano program rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz z możliwością pozyskania środków zewnętrznych • Budownictwo mieszkań w dzielnicy Zdrój – nastąpiła zmiana w starym projekcie, dostosowano go do obowiązujących wymogów • Miało miejsce losowanie mieszkań do remontu oraz przekazanie bezpośrednie po opinii komisji. Potrzebujący otrzymali w ten sposób 70 mieszkań. • Przy ul. Szarych Szeregów powstały mieszkania chronione.
 61. 61. POLITYKA SPOŁECZNA
 62. 62. • W roku 2015 miasto objęło pomocą 1 609 rodzin, z pomocy skorzystały 3 542 osoby, pracą socjalną objęto 728 rodzin, w których pracowano z 1 725 osobami.W 2015 r. liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją administracyjną wynosiła 2 406. • W czerwcu 2015 r. zakończył się Projekt Systemowy ,,O KROK DO PRZODU” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program szkoleń dostarczających uczestnikom niezbędnej wiedzy i potrzebnych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym. Wartość projektu w okresie styczeń-czerwiec 2015 wyniosła 172, 2 tys. zł. • Utworzono Klub Integracji Społecznej oraz Punkt Interwencji Kryzysowej • Objęto pomocą 454 rodziny ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności. W minionym roku 163 rodzinom przyznano pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (spadek o 38 %), w tym było 144 rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych 15. • 167 osób z terenu miasta otrzymało pomoc z powodu bezdomności (w tym 11 kobiet i 6 dzieci). Wydatki poniesione na zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w 2015r. wyniosły 274, 1 tys. zł + 5 tys. zł ,,Omega”. Kwota wypłaconych zasiłków celowych to 103, 3 tys. zł. Ogółem pomoc dla bezdomnych – 383, 2 tys. zł. Koszt utrzymania noclegowni w 2015 r. wyniósł 245 tys. zł.
 63. 63. • Z gorącego posiłku przygotowanego przez Jadłodajnię przy Parafii Św. Katarzyny korzystało miesięcznie 102 osoby i 6 osób z Restauracji ”Jedynka”. Miasto obejmuje pomocą dzieci w przedszkolach ,szkołach poza terenem Jastrzębia- Zdroju oraz dzieci typowane przez szkoły bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego w liczbie 194 dzieci. Ogółem na program posiłek wydatkowano w 2015r kwotę 1, 3 mln zł. • W okresie wakacji wysyłano dzieci na dwutygodniowe pobyty kolonijne. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci, które wypoczywały nad morzem w miejscowości Darłówko. Wydatkowano - 84 tys. zł. • W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano 1, 4 mln zł. • W ramach programu Aktywny Samorząd, którym objęto osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydatkowano 86, 4 tys. zł. • Na zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym wydatkowano 2 mln zł.
 64. 64. PONADTO: • Zakupiono sprzęt medyczny na użytek szpitali z terenu miasta Jastrzębie- Zdrój. Na ten cel wydatkowano łącznie 323, 6 mln zł. • Zakupiono piec do fusingu szkła do pracowni witrażu dlaWarsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju za kwotę 8, 2 tys. zł. • Powołano Radę Pożytku Publicznego, Radę Seniorów, Radę ds. Osób Niepełnosprawnych • Rozszerzono WTZ o 5 osób, wydano pozytywną opinię o poszerzeniu ZAZ • Prowadzono działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 65. 65. EDUKACJA
 66. 66. • Od września 2015 finansowanie oświaty zostało urealnione – zlikwidowano SKUU, wydzielono wydatki na wynagrodzenia (nauczyciele, administracja, obsługa), obliczanie wydatków na wynagrodzenia przebiegało na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół, określono wysokość wydatków rzeczowych na podstawie średniego wykonania za lata 2011-2014 • Rozpoczęto prace nad planem rozwoju oświaty.
 67. 67. WYDATKI NA OŚWIATĘ: • Wydatki bieżące w zakresie oświaty wyniosły 135 mln zł, wydatki majątkowe natomiast – 5, 5 mln zł • Ogółem wydatki na zadania objęte subwencją (działy 801, 854), pomniejszone o dochody do odliczenia to 110 mln zł (subwencja oświatowa = 95, 7 mln zł, dopłata Miasta do subwencji = 14, 3 mln zł) • Ogółem wydatki na oświatę ponad subwencję oświatową za rok 2015 to 34, 5 mln zł, w tym: 20, 2 mln zł na zadania oświatowe nie finansowane z subwencji (m. in. przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, pomniejszone o żywienie, pobyt dziecka w przedszkolu i dotacje), 14, 2 mln zł jako dopłata Miasta do zadań realizowanych z subwencji
 68. 68. SPORT
 69. 69. WYDATKI NA SPORT: • Dotacje na rozwój sportu dla Ludowy Klub Sportowy "Żar" Szeroka (8 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Zryw" Jastrzębie-Bzie (15 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Granica" Ruptawa (90 tys. zł), Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie (20 tys. zł), Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (200 tys. zł + 300 tys. zł), Klub Sportowy JastrzębskiWęgiel SpółkaAkcyjna (33 tys. zł + 130 tys. zł), Klub Sportowy "GKS 1962 Jastrzębie" SpółkaAkcyjna (472 tys. zł), Uczniowski Klub Hokejowy "Białe Jastrzębie" (12 tys. zł) – ogółem wydatkowano 850 tys. zł + 430 tys. zł • Dotacje na kulturę fizyczną dla m. in. Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (64 500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" (14 tys. zł), Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia (4, 2 tys. zł), Klub Pływacki H2O (15, 5 tys. zł), Klub Judo KOKA Jastrzębie (29, 7 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Zryw" Jastrzębie-Bzie (8 tys. zł), Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus-Jastrzębie (46, 7 tys. zł), Jastrzębski KlubTenisa Stołowego (30 tys. zł), Szkółka Piłkarska "MOSiR" Jastrzębie (43 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Żar" Szeroka (5, 7 tys. zł), Oddział RegionalnyOlimpiady Polska - Śląskie (6 tys. zł), Klub Sportowy "GKS 1962" S.A. (57, 3 tys. zł) – ogółem wydatkowano 657, 9 tys.zł. • We wrześniu po wprowadzeniu zmian do regulaminu przyznano dodatkowe środki na sport w wysokości 470 tys. oraz na promocję miasta przez sport w wysokości 140 tys. zł.
 70. 70. • Dotacje w zakresie turystyki dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego (3 tys. zł), PolskiegoTowarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Jastrzębie-Zdrój (6, 2 tys. zł), Polskie TowarzystwoTurystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie-Zdrój (800 zł) – ogółem wydatkowano 10 tys. zł. • Na utrzymanie obiektów sportowych (zakup materiałów, usług pozostałych, energii) wydatkowano ogółem 4, 1 mln zł. • Na organizację imprez sportowych w 2015 r. wydatkowano ogółem: 605, 4 tys. zł
 71. 71. ATAKŻE: • Ferie zimowe 2015 z Miejskim Ośrodkiem Kultury blok imprez dla dzieci i młodzieży (73 imprezy – 3698 uczestników),Wakacje 2015 z Miejskim Ośrodkiem Kultury (248 imprez – ok. 19000 uczestników), Ogólnomiejskie konkursy plastyczne,Turnieje, gry, zabawy rekreacyjno-sportowe zorganizowane w placówkach,Turnieje, quizy, zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane w placówkach MOK, Konkursy i zabawy plastyczne dla dzieci i młodzieży, organizowane w placówkach MOK, Popisy sekcji artystycznych działających w MOK, Lekcje muzealne dla uczniów jastrzębskich szkół i przedszkoli organizowane w Galerii Historii Miasta, wystawy eksponowane w galerii „Eπcentrum”, a także w Galerii Historii Miasta
 72. 72. KULTURA
 73. 73. WYDATKI NA KULTURĘ: • Małe granty dla Fundacji Harmonicznego Chaosu (4 tys.zł), Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” (3, 7 tys. zł), Stowarzyszenia „Chór Miejski” (1.961,00 zł). Łącznie: 9, 7 tys. zł • Stypendia w dziedzinie kultury dlaWitolda Englendera (6, 3 tys. zł), Paulina Goranov (5 tys. zł), Malwiny Musioł (5, 5 tys. zł), Agnieszki Korbel (6, 5 tys. zł), Renaty Raszyk (1, 7 tys. zł). Łącznie: 25 tys. zł • Wydatki na utrzymanie obiektów kulturalnych ogółem: 1, 1 mln zł • Wydatki na organizację imprez kulturalnych w 2015 r. ogółem: 873, 7 tys. zł
 74. 74. W 2015 r. odbywały się: przeglądy, festiwale, konkursy (3 imprezy – ok. 1300 uczestników), imprezy okolicznościowe (10 imprez – ok. 9000 uczestników), spektakle teatralne dla młodzieży i widzów dorosłych (2 spektakle – 331 osób), spektakle teatralne dla dzieci (11 spektakli – 3009 widzów), wydarzenia muzyczne (6 koncertów – 1128 uczestników), występy kabaretowe realizowane w ramach cyklu ŚMIECHOTERAPIA (3 występy – 1058 widzów), Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów” (ok. 800 uczestników), Noc w Galerii (70 uczestników), akcja „Cała Polska widzi zioła” spotkania nt. ziołolecznictwa w Parku Zdrojowym (2 spotkania – ok. 90 osób), „Święta zwykłe i niezwykłe” cykl imprez edukacyjnych realizowany w świetlicach MOK-u (37 imprez – 532 uczestników), „Podróże małego artysty” (11 imprez – 161 uczestników)
 75. 75. POZATYM: • Ferie z Detektywem Pozytywką, Noc z Andersenem. W zaczarowanym wehikule czasu, Jastrzębski Maraton Literacki, Konferencja popularno-naukowa: Nowoczesne technologie i cyfrowy świat – wyzwania współczesnego bibliotekarstwa,Wesoła Noc w Bibliotece, AfrykańskaWioska w Parku Zdrojowym , Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa przy Galerii Jastrzębie, Rockowy Muzyczny Październik, Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece, Wieczór Kobiet w Bibliotece, Jazztrzębie 2015 ,WakacyjnaAkademia (międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych), Projekt Jastrzębie-Zdrój – przestrzeń dialogu, FilmOFFisko, Dyskusyjny Klub Książki,Winyl Giełda, Surfujący senior
 76. 76. Dziękuję za uwagę.

×