Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

197 views

Published on

Tarkastelimme tiedolla johdetun markkinoinnin nykytilaa Suomessa toteuttamalla laajan kyselytutkimuksen 300 suomalaiselle yritysjohtajalle. Katson tutkimuksen tulokset raportista.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

 1. 1. 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?
 2. 2. Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta jo heti ensimmäisenä vuonna 18%. Tulokset ovat linjassa McKinseyn (2013) tutkimuksen kanssa. Siinä todettiin tuottoasteen sijoittuvan 15% ja 20% väliin. +18% MROI * Impact of Data Driven Marketing to Marketing ROI – A Meta Study in the Nordics
 3. 3. Tiedolla johdettu markkinointi on ymmärrystä, joka perustuu kuluttuja- tai yritysdatan analysointiin, ja joka jalkautetaan tehokkaasti yrityksen operaatioihin Lisätietoa: Financial Times Lexicon Selausdata Dataa saadaan mm. näistä lähteistä: Hakukoneet Kuluttajakysely Some-data Asiakastietokanta Julkiset datalähteet
 4. 4. Halusimme tietää, miten yritys- ja markkinointipäättäjät näkevät tiedolla johdetun markkinoinnin tilan Suomessa vuonna 2016
 5. 5. Tässä tulos
 6. 6. Soitimme 300 johtavalle markkinoinnin ja liikejohdon yrityspäättäjälle ja kysyimme heidän näkemystään Kohderyhmä Toimitusjohtajat ja markkinointijohtajat Suomessa B2B- ja B2C-yrityksissä Menetelmä Kvantitatiivinen puhelinkysely (CATI). Tiedonkeruu: Norstat Finland Oy. Otos 300 yrityspäättäjää ympäri Suomea
 7. 7. 93%yrityspäättäjistä näkee tiedolla johdetun markkinoinnin keskeisenä yrityksen menestyksen kannalta 7%
 8. 8. Mitkä ovat tiedolla johdetun markkinoinnin tärkeimmät osa-alueet?
 9. 9. 7/10 Yritysjohtajista Näkee markkinoinnin kohdentamisen erittäin tärkeänä tiedolla johdetussa markkinoinnissa
 10. 10. Kohdentaminen ”Kohdentamisen takia saadaan parhaat tulokset, seuranta perustuu tutkimustietoon joka parantaa mainonnan ja markkinoinnin tehokkuutta” - Tutkimusvastaaja Minkä takia koet tiedolla johdetun markkinoinnin tärkeänä?
 11. 11. Faktaa mutun sijaan “Yritys, jolla on hallussaan markkinaan liittyvä data pystyy johtamaan yritystoimintaansa vahvemmin” - Tutkimusvastaaja Minkä takia koet tiedolla johdetun markkinoinnin tärkeänä?
 12. 12. Vertailimme toimitusjohtajien ja markkinointijohtajien näkemyksiä tärkeimpien älykkään markkinoinnin osa-alueiden välillä
 13. 13. Markkinoinnin kohdentamisen tärkeydestä vallitsee laaja yksimielisyys yritysjohdossa, mutta muilla osa-alueilla oli suuriakin eroja Kuinka keskeisinä tehtäväalueina tiedolla johdetulle markkinoinnille pidät seuraavia asioita? (Erittäin keskeisenä)
 14. 14. Uusasiakashankinnan tärkeys 57 44 Toimitusjohtaja Markkinointijohtaja Toimitusjohtajilla on selvästi markkinointipäättäjiä suurempi fokus uusasiakashankinnassa TJ MJ vs. Kuinka keskeisenä tehtäväalueena pidät uusasiakashankintaa tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin keskeisenä)
 15. 15. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisen ja optimoinnin tärkeys Yllättävästi toimitusjohtajat eivät pidä markkinoinnin euromääräisen vaikutuksen ja tuoton mittaamista yhtä usein tärkeänä kuin markkinointijohtajat TJ MJ vs. 51 65 Toimitusjohtaja Markkinointijohtaja Kuinka keskeisenä tehtäväalueena pidät markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista ja optimointia tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin keskeisenä)
 16. 16. Vertailimme vastauksia myös B2B- ja B2C-yritysten päättäjien välillä
 17. 17. B2B-yritykset kokevat tiedolla johdetun markkinoinnin hyväksi välineeksi uusasiakashankintaan, kun taas B2C-yrityksissä sen katsotaan palvelevan myös nykyisiä asiakkaita Kuinka keskeisinä tehtäväalueina tiedolla johdetulle markkinoinnille pidät seuraavia asioita? (Erittäin keskeisenä)
 18. 18. Uusasiakashankinnan tärkeys 54 33 B2B B2C B2B B2C vs. Kuinka keskeisenä tehtäväalueena pidät uusasiakashankintaa tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin keskeisenä) B2B-yritykset näkevät älykkään markkinoinnin huomattavasti useammin keskeisenä uusasiakashankinnan välineenä
 19. 19. Asiakaspoistuman ehkäisyn tärkeys B2C-puolen lyhyemmät asiakassuhteet heijastuvat tärkeysasteisiin: markkinointia halutaan useammin käyttää nykyisten asiakkaiden poistumisen ehkäisyyn B2B B2C vs. 45 71 B2B B2C Kuinka keskeisenä tehtäväalueena pidät asiakaspoistuman ehkäisyä tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin keskeisenä)
 20. 20. Mitkä ovat pullonkaulat tiedolla johdetun markkinoinnin jalkauttamisessa?
 21. 21. 9/10 Pitää haastavana järjestelmissä olevan datan yhdistämistä tehokkaasti hyödynnettävään muotoon Yritysjohtajista
 22. 22. Datan yhdistäminen ”Luotettavan datan saaminen ja sen pohjalta oikeiden johtopäätösten teko. On pystyttävä pureutumaan riittävän syvälle oikeisiin asioihin” - Tutkimusvastaaja Mitä haasteita koet tiedolla johdetussa markkinoinnissa?
 23. 23. Henkilöstön kyvykkyydet ”Osittain resurssointi, voisi sanoa, että myös tiedolla johtaminen markkinoinnin osalta on vielä yrityksissä vähäistä tai tietämys vähäistä johdon tasolla” - Tutkimusvastaaja Mitä haasteita koet tiedolla johdetussa markkinoinnissa?
 24. 24. Miten toimitusjohtajien ja markkinointijohtajien vastaukset eroavat älykkään markkinoinnin haasteiden suhteen?
 25. 25. Markkinoinnin perinteinen kipukohta, tuloksellisuuden mittaaminen, koetaan yleisesti haastavaksi. Myös dataan liittyvät tekijät koetaan hankaliksi. Kuinka haastavana koet seuraavat tekijät tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (erittäin haastavana + jokseenkin haastavana)
 26. 26. Markkinointijohtajien ja toimitusjohtajien näkemykset eivät juurikaan eroa markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisen suhteen TJ 84% MJ 90% Kuinka haastavana koet markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisen tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin haastavana + jokseenkin haastavana)
 27. 27. Haasteet liiketoiminnan tavoitteiden muuntamisessa markkinoinnin tavoitteiksi 48 23 Toimitusjohtaja Markkinointijohtaja Suurin prosentuaalinen näkemysero älykkään markkinoinnin haasteista markkinointijohtajien ja toimitusjohtajien välillä löytyy liiketoiminnan tavoitteiden muuntamisesta markkinoinnin tavoitteiksi TJ MJ vs. Kuinka haastavana liiketoiminnan tavoitteiden muuntamisen markkinoinnin tavoitteiksi? (% erittäin haastavana + jokseenkin haastavana)
 28. 28. Näin B2B- ja B2C-yrityksissä vastaukset eroavat älykkään markkinoinnin haasteiden suhteen
 29. 29. B2B-yrityksissä koetaan tiedolla johdettu markkinointi haasteellisemmaksi kuin B2C-yrityksissä. Suurimmat näkemyserot ovat datan laadussa ja kanavien hallinnassa. Kuinka haastavana koet seuraavat tekijät tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (erittäin keskeisenä + jokseenkin keskeisenä)
 30. 30. Datan laatu B2B-yritykset kokevat datan laadun kaikkein haastavimmaksi tekijäksi. Vaikka datan laatu koetaan haastavaksi myös B2C- yrityksissä, kokemuksemme mukaan B2C-yritykset ovat tottuneempia käsittelemään dataa eri lähteistä. B2B B2C vs. 87 71 B2B B2C Kuinka haastavana koet datan laatuun liittyvät tekijät tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin haastavana + jokseenkin haastavana)
 31. 31. Omien markkinointikanavien ja maksetun median kanavien synerginen rinnakkaiskäyttö B2C-yritykset tunnistavat enemmän haasteita omien ja maksettujen mediakanavien rinnakkaiskäytössä kuin B2B- yritykset. Kokemuksemme mukaan tämä johtuu B2C- yritysten laajemmasta mediakanavien käytöstä sekä vaikeudesta yksilöidä asiakas eri kontaktipisteissä. 44 75 B2B B2C Kuinka haastavana koet omien markkinointikanavien ja maksetun median kanavien synergisen rinnakkaiskäytön tiedolla johdetussa markkinoinnissa? (% erittäin haastavana + jokseenkin haastavana) B2B B2C vs.
 32. 32. mitattua osa-aluetta 9/11 joissa B2B-yritykset kokevat enemmän haasteita kuin B2C- yritykset
 33. 33. B2B B2C vs. Yli puolet on hyödyntänyt ulkopuolista apua Kolme neljästä on hyödyntänyt ulkopuolista apua Tiedolla johdetussa markkinoinnissa
 34. 34. 9/10 Uskoo tiedolla johdetun markkinoinnin roolin kasvavan tulevaisuudessa Yritysjohtajista
 35. 35. YHTEENVETO 93% 9/11 Yrityspäättäjistä pitää tiedolla johdettua markkinointia tärkeänä yrityksen menestyksen tekijänä Tiedolla johdetun markkinoinnin tärkeimmäksi tehtäväksi nousee selvästi markkinoinnin kohdentaminen B2B-yritysten johtajat kokevat tiedolla johdetun markkinoinnin yleisesti haastavampana kuin B2C- yritysten johtajat. Markkinoinnin tuloksellisuuden luotettava mittaaminen koetaan useimmiten älykkään markkinoinnin suurimpana haasteena
 36. 36. Annalect auttaa älykkäässä markkinoinnissa Vieraile osoitteessa www.annalect.fi ja tutustu ajatuksiimme sekä tarjontaamme. Voit myös lukea case-esimerkin siitä, miten McDonald’s Suomi on jalkauttanut tiedolla johdetulla markkinoinnin kulttuurin liiketoimintaansa.

×