Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема 8 мм

2,041 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тема 8 мм

 1. 1. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 2. 2. ТЕМА КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ
 3. 3. Звітність у міжнародному менеджменті Техніка контролю в міжнародних корпораціях Основні системи контролю в міжнародних корпораціях Особливості контролю в міжнародних корпораціях План 1 2 3 4
 4. 4. 1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях Контроль – це особливий вид діяльності на підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом управління та на його оцінці
 5. 5. СКЛАДОВІ КОНТРОЛЮ установлення стандартів оцінка виконання коригування
 6. 6. Бажане виконання Фактичне виконання Оцінка фактичного виконання Порівняння фактичного виконання зі стандартними показниками Розпізнавання відхилень Аналіз причин відхилень Програма коригуваль- них дій Коригування Рис. Контроль як зворотний зв'язок системи
 7. 7. Вимоги до контролю в міжнародних компаніях Стандарти в МНК повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі, так і місцеві умови Інформація, що міститься у звітах, повинна віддзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти Управлінські дії щодо коригування відхилень є завершальним кроком функції контролю
 8. 8. Проблеми контролю в міжнародних компаніях Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загальнокорпоративними цілями Цілі партнерів спільного підприємства суперечать корпоративному менеджменту Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов'язані з культурними відмінностями між менеджерами країни походження і країни-господаря
 9. 9. ТИПИ КОНТРОЛЮ В МНК Прямий контроль Непрямий контроль  наради в штаб-квартирі;  відрядження вищих менеджерів до зарубіжних відділень;  контроль поточної діяльності персоналу;  контроль за допомогою організаційної структури  щомісячна звітність, що надсилається до офісу країни походження ;  додатки до оперативної звітності, включаючи фінансові звіти ;  фінансові співвідношення
 10. 10. Причини обмеженості засобів прямого контролю Віддаленість філій Культурні фактори
 11. 11. 2. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях Особистий контрольБюрократичний контроль Контроль за Культурний контроль результатами Система контролю в МНК
 12. 12. Особистий контакт з підлеглими, у процесі якого здійснюється безпосередній нагляд за їхніми діями або ж з'ясовуються причини відхилень від стандартів чи шляхи усунення недоліків Перевага: в менеджерів вищого рівня формуються особисті враження щодо діяльності підлеглих Недолік: велика трудомісткість і обмеженість через завантаженість вищих менеджерів Особистий контроль
 13. 13. Система процедур і правил, що регламентують діяльність підрозділів Бюрократи- чний контроль
 14. 14. Види бюрократичного контролю Перевага: простота і малі витрати часу, оскільки бюджети є інструментом не лише контролю, а й планування Недолік: зміщення фокусу контролю з кінцевого використання на використання коштів, що призводить до завищення бюджетів Бюджетний контроль ґрунтується на використанні валютних ресурсів
 15. 15. Види бюрократичного контролю Перевага: узгодження поточної діяльності зарубіжних відділень із загальними цілями компанії Недолік: Додаткові витратами часу на узгодження рішення Правила капітальних витрат – це обмеження повноважень менеджерів підрозділів корпорації, насамперед зарубіжних відділень, у прийнятті рішень щодо закупівлі капітальних активів
 16. 16. Орієнтація підрозділу на досягнення кінцевих цілей Перевага: простота та орієнтація на досягнення зарубіжними підрозділами таких кінцевих результатів, які пов'язані із загальними цілями корпорації Недолік: складність пошуку таких ключових показників, які б вичерпно віддзеркалювали кінцеві результати діяльності зарубіжних підрозділів Контроль за резуль- татами
 17. 17. Етапи контролю за результатами 1 2 3 Встановлення цілей підрозділу Кількісний вираз цілей через певні показники Оцінка діяльності менеджерів за їхньою здатністю досягати цілі
 18. 18. Регулювання поведінки працівників за допомогою спільних цінностей, норм, традицій, ритуалів, переконань та інших складових організаційної культури Культурний контроль
 19. 19. • Фінансовий контроль • Ревізія • Контроль якості • Контроль діяльності персоналу • Контролінг 3. Техніка контролю в міжнародних корпораціях
 20. 20. РЕВІЗІЯ – це цільові спеціальні перевірки працівниками центрального офісу результатів діяльності зарубіжних відділень Встановлює не лише об'єктивність наданої звітності, а й причини, що призвели до наявного стану, а також розробляються шляхи поліпшення діяльності відділення і подолання негативних результатів
 21. 21. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ – чітке визначення відповідальності належних підрозділів у досягненні встановлених рівнів якості Статистичні методи контролю якості: -діаграма Паретто; - причинно-наслідкова діаграма; - стратифікація (розшарування); - відомості перевірки; - гістограми; - діаграма розсіювання (кореляції); - контрольні карти Шухарта.
 22. 22. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ – оцінка виконання працівниками своїх обов'язків Дозволяє: - визначити шляхи поліпшення діяльності працівників; - пов'язати винагороду з виконанням; - визначити кандидатів на службове виконання
 23. 23. КОНТРОЛІНГ – поєднання планування, регулювання і контролю шляхом інтегрованого інформаційного забезпечення з метою управління прибутком Включає: - питання документування шляхом бухгалтерського обліку; - підготовка і передача первинної, орієнтованої на результат інформації; - формування певних процедур, правил
 24. 24. 4. Звітність у міжнародному менеджменті Бухгалтерська Фінансова
 25. 25. Фінансова звітність  публікується як у фінансовій пресі;  публікується у спеціальних виданнях корпорації;  реєструється на фондових біржах
 26. 26. Проблеми звітності у міжнародних корпораціях Розмежування результатів роботи зарубіжних відділень та їх керівників Вплив структури витрат і систем бухгалтерського обліку на результати діяльності зарубіжних відділень, розташованих у різних країнах Вплив політичних ризиків на результати діяльності в країні неможливо віддзеркалити у звітності
 27. 27. Підходи до вимірювання результатів діяльності зарубіжних відділень міжнародних корпорацій Множинний вимір. Встановленням для відділень фінансових і нефінансових показників, що відіграють різну роль в оцінці діяльності підрозділу та його менеджера Бюджетний вимір. Визначенням цілі для кожної філії і закріпленням за кожною з них відповідних ресурсів
 28. 28. Інформаційні потоки звітності у МНК включають 1. загально корпоративну інформацію для координації з центру; 2. зовнішню інформацію щодо політичної ситуації і стану економіки в приймаючих країнах; 3. зворотний зв'язок між штаб-квартирою і філіями; 4. міжфіліальну загальнокорпоративну інформацію, яка циркулює між взаємозв'язаними зарубіжними відділеннями; 5. інформацію для зовнішньої звітності.
 29. 29. Моделі стандартів обліку Британо-американо-голландська Використовує принципи і правила ведення обліку і складання звітності, які регулюються національними загальноприйнятими стандартами, що розробляються незалежними професійними організаціями бухгалтерів, а не встановлюються національним законодавством Європейсько-японська орієнтована на державні інтереси оподаткування і макроекономічне планування суспільних ресурсів Південно-американська орієнтована на податкові державні інтереси, тому бухгалтерський облік законодавчо уніфікований

×