Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Operacions d’actiu i neutres. Banca electrònica u n i t a t 3
 
Operacions bancàries d’actiu Són les operacions que realitzen les entitats bancàries, posant recursos financers a disposic...
El risc en les operacions d’actiu L’entitat assumeix el risc que, al venciment de l’operació, el client d’actiu no retorni...
Préstecs i crèdits El préstec és un producte financer pel qual una entitat financera (prestamista) lliura un capital a...
Classificació dels préstecs Classificació segons el tipus d’interès aplicable No varia durant la vigència del contracte. E...
Característiques dels comptes de crèdit Principals característiques dels comptes de crèdit Documentació En pòlissa mercant...
El descompte comercial d’efectes Contracte pel qual una entitat financera (descomptant) anticipa al seu client (cedent) l’...
Altres operacions d’actiu Aval bancari Compromís d’una entitat financera autoritzada (avalador) de respondre de les obliga...
Serveis bancaris Les operacions neutres no suposen la captació ni el desemborsament de fons, sinó una prestació de serveis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat3

782 views

Published on

Operacions bancàries d'actiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat3

 1. 1. Operacions d’actiu i neutres. Banca electrònica u n i t a t 3
 2. 3. Operacions bancàries d’actiu Són les operacions que realitzen les entitats bancàries, posant recursos financers a disposició dels seus clients, els quals, al venciment del termini pactat, s’obliguen a retornar les quantitats rebudes més els interessos corresponents. S’anomenen operacions actives perquè figuren a l’actiu del banc, encara que per al client siguin un passiu. Operacions actives més demandades per les empreses Crèdits Lísing Préstecs Rènting Descompte comercial Factoring Aval Confirming
 3. 4. El risc en les operacions d’actiu L’entitat assumeix el risc que, al venciment de l’operació, el client d’actiu no retorni totalment o parcialment els diners rebuts o els interessos. Mesures de les entitats financeres per disminuir el risc Informació aportada pel client (justificants d’ingressos i patrimoni). Es comprova que el deute no excedeix d’un percentatge sobre els seus ingressos. Anàlisi prèvia de la solvència del client Informació obtinguda de Registres públics i privats (CIRBE, llistes de morosos, Registre Mercantil, Registre de la Propietat Immobiliària, etc). Es comprova la veracitat de les dades aportades pel client i que no té impagats. Exigència de garanties addicionals per assegurar el compliment de l’obligació
 4. 5. Préstecs i crèdits El préstec és un producte financer pel qual una entitat financera (prestamista) lliura un capital al seu client (prestatari), que l’ha de retornar i pagar-ne els interessos, les despeses i les comissions. Un compte de crèdit és un producte pel qual una entitat bancària s’obliga a posar a disposició del seu client (acreditat) diners fins a un límit i el client s’obliga a retornar el disposat, juntament amb els interessos produïts i les comissions pactades. Préstec Crèdit Capital rebut Tot Fins a un límit Devolució Seguint un pla Flexible Destinació idònia Finançament d’inversió o pagament amb venciment conegut Faltes de liquiditat a curt termini Avantatges Menors interessos Flexibilitat en la renovació
 5. 6. Classificació dels préstecs Classificació segons el tipus d’interès aplicable No varia durant la vigència del contracte. Es revisa segons el pactat, existint la possibilitat d’arrodoniment. Tipus de referència + diferencial Classificació de les garanties aportades pel client El patrimoni de les persones compromeses Un dret preferent sobre una cosa Interès fix Interès variable Personals Reals - Estudi - Obertura - Cancel·lació anticipada - Modificació de condicions o canvi de garanties Principals comissions en els préstecs
 6. 7. Característiques dels comptes de crèdit Principals característiques dels comptes de crèdit Documentació En pòlissa mercantil intervinguda per notari. Operativa Es poden realitzar cobraments i pagaments a través del compte. Devolució L’import del crèdit es retorna al vencimint. Es pot retornar abans per abonaments en compte. Límit de disponibilitat L’import del crèdit. Es pot autoritzar a superar aquest límit (excedits). Termini A curt termini, entre 6 i 12 mesos. Costos Interessos Creditor, deutor i excedit. Comissions - Obertura i estudi - No disponibilitat - Reclamació de saldos deutors - Cancel·lació anticipada Corretatge Pagament al notari
 7. 8. El descompte comercial d’efectes Contracte pel qual una entitat financera (descomptant) anticipa al seu client (cedent) l’importe d’un crèdit no vençut que té davant d’un tercer, restant-ne interessos, despeses i comissions i rebent-ne la titularitat del crèdit. Líquid a percebre = Nominal – (interessos + comissions + despeses) Si el deutor del cedent no paga l’efecte comercial, l’entitat financera es pot adreçar contra el cedent de l’efecte. Clàusula “salvant-ne la bona fi” Remesa d’efectes Factura de negociació Formes de dur a terme el descompte comercial Circumstancial: negociacions individuals de descompte. Línia de descompte: compromís de l’entitat a descomptar, fins a un límit, fixades unes condicions.
 8. 9. Altres operacions d’actiu Aval bancari Compromís d’una entitat financera autoritzada (avalador) de respondre de les obligacions econòmiques contretes per una altra (avalat) davant d’un tercer (beneficiari), en cas que l’avalat no ho faci. Lísing financer Contracte pel qual una entitat financera (arrendador) cedeix béns al seu usuari (arrendatari), a canvi del cobrament de quotes i amb una opció de compra al seu favor. L’ús dels béns ha de ser empresarial o professional. Rènting Contracte pel qual es cedeix l’ús de béns a canvi d’unes quotes que inclouen les despeses de conservació. Factoring Cessió a un factor (entitat de dipòsit o establiment financer de crèdit), per un preu determinat, dels crèdits comercials d’una empresa per tal que se n’ocupi del cobrament. Confirming Contracte a través del qual una entitat financera (confirmador) gestiona els pagaments d’una empresa client als seus proveïdors (beneficiaris).
 9. 10. Serveis bancaris Les operacions neutres no suposen la captació ni el desemborsament de fons, sinó una prestació de serveis per la qual percebran una remuneració (comissions). Modalitat de comunicació i prestació de serveis bancaris a través d’Internet. Banca electrònica Avantatges: estalvi de temps i diners, permet efectuar les operacions en qualsevol lloc, etc. Inconvenients: seguretat i ús d’informació personal. Operacions neutres Transferències i girs Operacions amb xecs Operacions de caixa Operacions amb divises Domiciliació de rebuts Lloguer de caixes de seguretat Gestió de cobrament d’efectes comercials Dipòsit i custòdia de valors Targetes Elaboració d’informes

×