Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OSNOVNA ŠKOLA “NARODNI HEROJ SAVO ILIĆ” Dramska sekcija “Libro”   Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić”        ...
Dramska sekcija predstavlja jedan vid vaspitanja i obrazovanja kroz dramsko iskustvo idoţivljaje. Ovaj način rada sa djeco...
VERIGE ŢIVOTA-ŠKOLSKA PREDSTAVA DRAMSKE SEKCIJE             „LIBRO“    U OKVIRU PRIREDBE „Quot linguas ca...
European Day of Languages, 26 September 2011                   http://edl.ecml.at/     OBILJEŽAVANJE...
Program obiljeţavanja „Evropskog dana jezika“ u Osnovnoj školi            „Narodni heroj Savo Ilić“JOVANA: Dob...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plan časa školska predstava verige života

1,011 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plan časa školska predstava verige života

 1. 1. OSNOVNA ŠKOLA “NARODNI HEROJ SAVO ILIĆ” Dramska sekcija “Libro” Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić” Dijana Milošević 2011 NJEGOVANJE I OČUVANJE TRADICIONALE ZAVIČAJNE BAŠTINE
 2. 2. Dramska sekcija predstavlja jedan vid vaspitanja i obrazovanja kroz dramsko iskustvo idoţivljaje. Ovaj način rada sa djecom pomaţe učenicima u razvijanju njihovih posebnihpotencijala, osjećaja samopouzdanja, govornih i izraţajnih sposobnosti i vještina, mašte ikreativnosti, jača društvenu svijest i osjećaj odgovornosti učeći ih načinu korektne saradnje iuvaţavanja drugih.Predstavljanje nastavnih sadrţaja dramskim izrazom podstiče učenike na stvaralaštvo iiskazivanje svih svojih sklonosti i osobenosti.Glumom u nastavi podstičemo aktivnost djece,njihovu znatiţelju, maštu i originalnost u rješavanju problema. Na ovaj način djeca uneposrednom doţivljavanju raznih situacija i kroz mogućnost transformacije likovaispoljavaju svu svoju kreativnost.Dramski izraz u nastavi kao jedna od vaspitno obrazovnih metoda učenja predstavljaintegrirajući oblik učenja kojim se postiţe trajnije usvajanje nastavnih sadrţaja i pobuđujepotreba proširivanja znanja i van okvirnih granica postavljenih nastavnim planom, odnosnoslobodno kretanje i istraţivanje svijetom nauke i znanja.Dramski izraz u nastavi se sastoji od niza kratkih dramskih improvizacija, čiji je cilj sticanjeodređenih znanja i vještina i primjena stečenih znanja u realnim uslovima, kao i razvijanjekritičkog mišljenja, sticanje samopouzdanja i samostalnog prilaza raznim problemskimsituacijama.Rad dramske sekcije „Libro“ usmjeren je na čuvanje kulturne zavičajne baštine, uspomene naprošla vremena Boke Kotorske i istraţivanja o načinima nekadašnjeg ţivota.Plan rada se zasniva na osnovnim komponentama  Sakupljanje i biljeţenje izvornih priča naših starih  Očuvanje autentičnosti izvornog jezika Boke Kotorske  Istraţivanja o načinu školovanja u prošlosti  Pisanje kratkih igrokaza, pjesama ili priča tradicionalnim bokeljskim govorom  Publiciranje i pribliţavanje bogate kulturne riznice Boke Kotorske učenicima  Predstavljanje svojih radova učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zainteresovanim za rad sekcije
 3. 3. VERIGE ŢIVOTA-ŠKOLSKA PREDSTAVA DRAMSKE SEKCIJE „LIBRO“ U OKVIRU PRIREDBE „Quot linguas calles, tot homines vales“ Nastavni sadrţaj Operativni ciljevi Vrijeme i mjesto odrţavanja*Dramski izrazom kroz Podsticanje i njegovanje ljubavi prematradiciju i kulturu svom rodnom kraju i njegovoj prošlosti Vrijeme: 90 min. Razvoj kulturnog identiteta*Proslava jezičke Očuvanje kulturne baštineraznolikosti i Razvijanje osjećaja poštovanja prema Mjesto: Amfiteatarpodsticanje na učenje tradicionalnom nasljeđu Sredne škole- Kotorjezika Očuvanje autentičnosti izvornog jezika Boke Kotorske*OBILJEŽAVANJE Razvoj kreativnih sklonosti u knjiţevnom„EVROPSKOG DANA JEZIKA“- stvaralaštvu26. Septembar Razvijanje kooperativnog rada kroz rad u grupama Organizacija Aktivnosti Kome je namijenjen sadrţajPovodom obilježavanja Evropskog Nastavnicimadana jezika Osnovna škola *Organizacija i pripremanje predstava Učenicima"Narodni heroj Savo Ilić", iz *Štampanje ulaznica RoditeljimaDobrote, organizovana je priredbu *Priprema scene Svim ostalim *Obaviještavanje madija zainteresovanimpod nazivom „Quot linguas calles, *Realizacija izvođenja priredbe građanimatot homines vales-Koliko jezikaznaš, toliko ljudi vrijediš“, u petak,30.09.2011. u amfiteatru Srednješkole, sa početkom u 18.00 sati Organizatori Program pripremili Učesnici programa Nastavnici: Nastavnici: Dramske sekcije Dijana Milošević Dijana Milošević Osnovne škole Damir Drašković Damir Drašković „Narodni heroj „Savo Dalija Ljutić Dalija Ljutić Ilić“-Dobrota Tijana Marić Kristina Janović Nataša Stojanović
 4. 4. European Day of Languages, 26 September 2011 http://edl.ecml.at/ OBILJEŽAVANJE „EVROPSKOG DANA JEZIKA“-26. SeptembarEuropski dan jezika utemeljilo je Vijeće Europe 2001. godine "Europske godine jezika" sciljem podsticanja jezičke različitosti, višejezičnosti i cjeloţivotnog učenja.Svake godine, 26. septembra, pod okriljem Vijeća Evrope ,Evropa obiljeţava Evropski danjezikaNaša škola je povodom obiljeţavanja Evropskog dana jezika priredila brojne aktivnosti, saciljem prezentacije bogate jezične i kulturne raznolikosti u našem okruţenju i podsticanjemna njegovanje komunikacije i razumijevanja različitih kultura. Završnim programom „Quotlinguas calles, tot homines vales-Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš“, ukazano je i navaţnost cjeloţivotnog učenja jezika, značaj i mogućnosti koje pruţa znanje jezika kao i napotrebu znanja jezika u svim aspektima obrazovanja.Nakon uvodne prezentacije profesorice informatike Nataše Stojanović, učenici naše školepredstavili su se nizom pjesmica i igrokaza na engleskom i italijanskom jeziku, kao ipredstavom dramske sekcije „Libro“, izvedenim tradicionalnim bokeljskim govorom.Organizatori programa su: zamjenica direktora: Dijana Milošević, profesori engleskog jezika:Damir Drašković i Dalija Ljutić. U pripremi programa učestvovale su i nastavnicaitalijanskog jezika Tijana Marić i pripravnica Kristina Janović. Quot linguas calles, tot homines vales. Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
 5. 5. Program obiljeţavanja „Evropskog dana jezika“ u Osnovnoj školi „Narodni heroj Savo Ilić“JOVANA: Dobro došli na našu završnu predstavu povodom obiljeţavanja Evropskog dana jezika.VASIL: Evropski dan jezika utemeljilo je Vijeće Europe 2001. godine "Evropske godine jezika" sciljem podsticanja jezičke različitosti, višejezičnosti i cjeloţivotnog učenja.Svake godine, 26. septembra, pod okriljem Vijeća Evrope, Evropa obiljeţava Evropski dan jezika.JOVANA: Naša škola je povodom obiljeţavanja Evropskog dana jezika priredila brojne aktivnosti, saciljem prezentacije bogate jezične i kulturne raznolikosti u našem okruţenju i podsticanjem nanjegovanje komunikacije i razumijevanja različitih kultura. Programom „Quot linguas calles, tothomines vales-Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš“,ukazat ćemo na vaţnost cjeloţivotnog učenjajezika, značaj i mogućnosti koje pruţa znanje jezika kao i na potrebu znanja jezika u svim aspektimaobrazovanja.VASIL: Nakon uvodne prezentacije, koju je izradila profesorica informatike Nataša Stojanović,učenici naše škole predstavit će vam se nizom pjesmica i kratkih predstava na engleskom iitalijanskom jeziku, kao i predstavom „Verige ţivota“, na tradicionalnom bokeljskom govoru.JOVANA: Na početku našeg programa učenici 6 razreda otpjevat će Vam pjesmu "The show time".Molim Vas jedan veliki aplauz za njih.VASIL: A sada nešto zaista sjajno. Nadam se da se ne bojite kostura ili što bi naši mali prijateljirekli-Skeletona, jer naši skeletoni nisu tu da Vas preplaše već da Vam pokaţu da i kosturi znaju da sezabave i da plešu. Pozdravite ih aplauzom i uţivajte. "I ‘M A SKELETON SONG", djeca 2.razreda samo za Vas.JOVANA: Sada pogledajte porodicu, lopove i dobre duhove, koji će pomoći porodici da se vrateukradene stvari i otkriju lopovi. Učenici 6. razreda u predstavi "GHOST HOUSE" samo za Vas.Uţivajte.VASIL: Sigurno volite da pjevate i sigurno ste čuli za brod i istoimenu pjesmu "TITANIC". MolimVas aplauz za učenice 4. razreda koje izvode pjesmu "Let’s sing",hajde da pjevamo!JOVANA: Gladan ljubimac, nepaţljiva učenica, dva dobra prijatelja našla su se u nevolji. AnjaRadonjić i njen ljubimac u kratkoj predstavi "A DOGGY ATE MY HOMEWORK", a zabrinutaučiteljica je Dejana Pavićević, obje učenice 7 razreda.VASIL: Učenici 5. razreda pjevaju pjesmu "MY toys, MY body and My food".JOVANA: Zabrinuta mama, da njen sin stigne u školu na vrijeme kao i svi ostali pokušava da ubijedisvog sina da ustane iz kreveta i krene u školu. Sin kao i svaki sin pravi oko toga malo problema.Učenici 7. razreda u predstavi "GET OUT OF BED". Pogledajmo!VASIL: Ja sam pirat, ja sam vila...glume i pjevaju za vas učenici 3. razreda sa pjesmicom "MYCLOTHES". Pozdravimo ih aplauzom.JOVANA: Danas je dan za nečiji rođendan i to u vrlo neobičnom restoranu. Porodica Money Bagproslavlja rođendan na neobičan način. Učenici 6. razreda glume za Vas u predstavi "HAPPYBIRHTDAY LADY MONEY BAGS". Aplauz, molim.VASIL: A sada se opet vraćamo muzici i na pjesmu koja će vas sigurno podsjetiti na neku davnuljubav. Učenici 7. Razreda sa pjesmom "YESTERDAY". I ponovo LET’ SING -HAJDE DAPJEVAMO.JOVANA: Dali ste ikad bili zaljubljeni, to sigurno jeste. Dakle i naši učenici su takođe. Učenici 9.Razreda pokazat će Vam kako to i nije baš lako. Aplauz molim."IL FIDANZAMENTO".VASIL: Učenica 6. razreda Drinčić Ţeljka otpjevat će Vam pjesmu ’’ISPOD ZEMLJESAKRIVEN ’’ na njemačkom jeziku. Pozdravite je i podrţite je aplauzom.JOVANA: U okviru podsjećanja na tradicionalni bokeljski govor, slijedi školska predstava "Verigeţivota", a nakon toga pogledajte naše Bokeljsko kolo u izvođenju učenika 3. razreda.VASIL: Od nas za Vas na raznim jezicima svijeta, za sada toliko. Nadamo se da ste uţivali u našemmalom programu.

×