Soalan Kertas 3 Prinsip Perakaunan 2012

6,398 views

Published on

Published in: Education, Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soalan Kertas 3 Prinsip Perakaunan 2012

  1. 1. TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 3756/3PRINSIP PERAKAUNANPROJEK TINGKATAN 5Kertas 3April – Mei 20121. Kertas ini mengandungi satu tugasan.2. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu.3. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan.4. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 5) dari bulan April hingga bulan Mei.5. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan.6. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah. Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  2. 2. TERHAD 2 3756/3TUGASAN PROJEK TINGKATAN LIMALatar belakang perniagaan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan.Anda telah menjalankan suatu perniagaan di tempat anda dengan tunai di tangan sebanyakRM60 000 dan sebuah kenderaan bernilai RM30 000 sebagai modal perniagaan. Perniagaantelah mula beroperasi pada 1 April 2008 dengan dibantu oleh seorang pekerja yang dbayargaji sebanyak RM1 400 sebulan.[Nota: Calon dikehendaki menyatakan satu jenis perniagaan]1. Maklumat tambahan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. (a) Stok akhir dinilai pada harga berikut: Harga kos : RM52 800 Harga pasaran : RM52 680 (b) Pengiraan susut nilai kenderaan ialah mengikut kaedah ansuran tetap manakala perabot disusutnilaikan 10 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan. (c) Kenderaan yang berkos RM30 000 telah dilupuskan pada harga RM15 000 pada 30 April 2012. (d) Salah seorang penghutang telah diisytiharkan muflis. (e) Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar yang sesuai. (f) Dua item belanja terakru. (g) Satu item belanja terdahulu. (h) Satu item hasil terdahulu. (i) Pembetulan kesilapan: - Pilih mana-mana dua jenis kesilapan.2. Maklumat berikut perlu diambil kira semasa penyediaan belanjawan tunai. (a) Baki awal tunai pada 1 Oktober 2012 dijangka berjumlah suatu amaun tertentu. [Nota: Calon dikehendaki menyatakan jumlah amaun, dalam RM, baki awal tunai] (b) Jualan dijangka meningkat 10 % setahun daripada tahun sebelumnya. (c) Pinjaman dijangka diperoleh pada bulan Oktober dan bayaran ansuran bulanan bermula pada bulan berikutnya beserta dengan kadar faedah sebanyak 6 % setahun. (d) Seorang pekerja akan diambil bekerja mulai bulan November 2012. (e) Bayaran ansuran bulanan kenderaan ialah sebanyak RM420.3. Berdasarkan catatan dalam Jurnal Am dan Buku Tunai dalam Lampiran A, anda dikehendaki menyediakan: (a) Pengenalan perniagaan (b) Profil perniagaan (c) Catatan dalam lejar (d) Imbangan Duga (e) Senarai pelarasan pada tarikh imbangan (f) Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar (g) Akaun Kawalan (h) Imbangan Duga Terselaras (i) Penyata Pendapatan (j) Kunci Kira-kira3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  3. 3. TERHAD 3 3756/3 (k) Pengiraan nisbah: (i) keberuntungan (ii) kecairan (iii) kecekapan (l) Tafsiran nisbah (m) Belanjawan tunai untuk tiga bulan (n) Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan (o) Rumusan4. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: (a) Saiz kertas: A4 (b) Saiz fon: 12 (c) Jenis fon: Times New Roman (d) Dokumen perniagaan: Saiz fon, jenis fon dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian.5. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan projek (April – Mei 2012).6. Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu.7. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek. TUGASAN TAMAT [Lihat halaman sebelah3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  4. 4. TERHAD 4 3756/3 Lampiran A JURNAL AM JA 1 Tarikh Butir Folio Debit Kredit 2012 RM RM April 1 Bank BT 1 31 900 Tunai BT 1 2 800 Stok LA 1 48 500 Premis LA 2 120 000 Kenderaan LA 3 30 000 Perabot (Tarikh beli: 1 April 2009) LA 4 20 000 Penghutang: Syarikat Maju Jaya LJ 1 1 500 Mewah Enterprise LJ 2 7 400 Perniagaan Muthusamy LJ 3 15 200 Sewa diterima LA 5 1 300 Deposit kadar bayaran LA 6 500 Pemiutang: Goh. Sdn. Bhd. LB 1 3 500 Indah Permai Enterprise LB 2 14 700 Permata Trading LB 3 17 900 Peruntukan Hutang Ragu LA 7 482 Susut nilai terkumpul kenderaan LA 8 24 000 Susut nilai terkumpul perabot LA 9 5 420 Modal LA 10 213 098 (Aset, liabilti dan modal pada tarikh ini) 279 100 279 100 April 1 Kenderaan LA 3 45 000 Auto Motors Sdn. Bhd. LA 11 45 000 (Beli kenderaan secara kredit) April 30 Alatan Pejabat LA 22 2 600 Modal LA 10 2 600 (Membawa masuk komputer untuk kegunaan perniagaan)3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  5. 5. TERHAD 5 3756/3 JURNAL BELIAN JB 1 Tarikh Butir Folio No. Invois Amaun 2012 RM April 8 Goh Sdn. Bhd. LB 1 4537 7 180 9 Indah Permai Enterprise LB 2 3322 8 270 13 Permata Trading LB 3 8876 5 400 27 Permata Trading LB 3 9114 3 140 30 Akaun Belian LA 13 23 990 JURNAL PULANGAN BELIAN JPB 1 Tarikh Butir Folio No. Nota Kredit Amaun 2012 RM April 11 Goh Sdn. Bhd. LB 1 NK 221 480 17 Indah Permai Enterprise LB 2 NK 103 2 320 19 Permata Trading LB 3 NK 24 2 640 30 Akaun Pulangan Belian LA 23 5 440 JURNAL JUALAN JJ 1 Tarikh Butir Folio No. Invois Amaun 2012 RM April 5 Mewah Enterprise LJ 2 3333 10 150 12 Perniagaan Muthusamy LJ 3 3334 7 800 16 Usaha Jaya Trading LJ 4 3335 5 600 19 Perniagaan Muthusamy LJ 3 3336 9 700 22 Mewah Enterprise LJ 2 3337 6 620 29 Perniagaan Muthusamy LJ 3 3338 5 150 30 Akaun Jualan LA 14 45 020 JURNAL PULANGAN JUALAN JPJ 1 Tarikh Butir Folio No. Nota Kredit Amaun 2012 RM April 11 Mewah Enterprise LJ 2 NK 2100 1 130 17 Perniagaan Muthusamy LJ 3 NK 2101 2 850 30 Akaun Pulangan Jualan LA 24 3 980 [Lihat halaman sebelah3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
  6. 6. BUKU TUNAI BT 1 Tarikh Butir No. resit Fol. Disk. Tunai Bank Tarikh Butir No. Cek Fol. Disk. Tunai Bank3756/3 2011 RM RM RM 2011 RM RM RM TERHAD April 1 Baki b/b 2 8 0 0 31 900 April 1 Auto Motors 2 Bank K 2 500 Sdn. Bhd. 230011 LA11 10 000 3 Perniagaan 2 Tunai K 2 500 Muthusamy 5640 LJ3 7 200 4 Ambilan LA12 500 4 Jualan J120 LA14 200 2 700 5 Belian LA13 3 660 4 Mewah 5 Goh Sdn. Bhd. 230012 LB1 175 3 325 Enterprise 5641 LJ2 148 7 252 6 Indah Permai 7 Sewa diterima 5642 LA5 1 300 Enterprise 230013 LB2 4 500 7 Komisen 9 Permata Trading 230014 LB3 3 800 diterima 5643 LA16 480 12 Belian 230015 LA13 5 320© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 10 Perniagaan 17 Alat tulis LA15 420 Muthusamy 5644 LJ3 10 500 20 Pengiklanan 230016 LA17 500 15 Jualan J121 LA14 2 000 22 Belanja Am LA18 200 6 18 Modal 5645 LA10 3 000 25 Derma 230017 LA19 300 23 Jualan J122 LA14 4 500 28 Insurans LA20 570 24 Usaha Jaya 29 Kadar bayaran LA21 380 Trading 5646 LJ4 280 5 320 30 Auto Motors 31 Sewa diterima 5647 LA5 1 300 Sdn. Bhd. 230018 LA11 450 30 Upah 230019 LA25 800 30 Gaji 230020 LA26 1 400 30 Baki h/b 2 250 42 077 4 2 8 7 9 8 0 74 972 175 7 980 74 972 Mei 1 Baki b/b 2 2 5 0 42 077TERHAD 3756/3

×