Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Säljande texter - Anna Hass Glimra Expressiva - Webcoast 2012

3,371 views

Published on

Skriv säljande texter - ett seminarium av språkkonsult Anna Hass från Expressiva, @glimra på Twitter, från knytkonferensen Webcoast i Göteborg i mars 2012. Hör gärna av dig till Anna.Hass (a) expressiva.se eller 08-549 00 555 om du vill veta mer.

 • Gym guru exposes fat burning secret! I'm going to reveal to you the secret method that allows you to get the equivalent exercise of 45 minutes at the gym, in just a few minutes per day! Just watch this short video explaining how it works, JUST CLICK HERE  http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Säljande texter - Anna Hass Glimra Expressiva - Webcoast 2012

 1. 1. Skrivsäljande texterAnna Hassspråkkonsult i svenska
 2. 2. Skrivandets tre faser TÄNKA SKRIVA BEARBETA2
 3. 3. Kommunikationsprocessen EFFEKT! (Mottagaren agerar) SÄNDARE MOTTAGARE3
 4. 4. Kommunikationsprocessen EFFEKT! (Mottagarna gör rätt) MOTTAGARE SÄNDARE4
 5. 5. När du skriver, utgå ifrån • Effekten: Vad vill du att läsarna ska göra? Känna? • Läsaren: Vilka ska läsa? Hur ser deras situation och behov ut? Vad vill de veta? Vad vill de kunna göra? • Texttypen: Vilka krav och förväntningar finns på texten?5
 6. 6. Skriv säljande texter • Prata om läsarna, inte om dig • Prata om nyttan de får, inte om saken du säljer • Balansera känslor, fakta, pondus • Ge texten en användbar struktur • Väck uppmärksamhet, intresse, köplust, handling • Ge en tydlig uppmaning6
 7. 7. Alla texter är instruktioner • Förstå läsarens process och hjälp henne genom den. • Var tydlig med vad du vill att läsaren ska göra, hur och när • Motivera genom att i rätt proportioner ge faktaargument, väcka rätt känslor och inge förtroende.7
 8. 8. Var tydlig med vad läsarna ska göra Rehabiliteringsåtgärder Rehabiliteringsåtgärder Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än Som argivare ska du göra det som behövs för att en sjuk att vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren eller arbetsskadad mbetsedarbetare ska kunna återgå i ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. arbete hos dig. Arbetsgivaren har inom ramen för den allmänna Gör det som kan göras hos er för att personen försäkringen en skyldighet att överväga alla de ska kunna komma tillbaka arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad genomföras inom eller i anslutning till arbets-givarens rehab-ilitering som kan genomföras i eller nära er verksamhet. Vilka åtgärder som sedan måste vidtas får verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du bedömas från fall till fall med beaktande av flera faktorer, bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens medarbetarens egen medverkan. egen medverkan. Arbetsgivarens skyldigheter att vidta Du kan behöva medverka till arbetsträning eller rehabilite-ringsåtgärder är i och för sig inte begränsade omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att till sådana åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen, medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i anslutning till den igen. egna arbetsplatsen”. I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren Överväg flera olika möjligheter medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att eller omskol-ning utanför arbetsplatsen, detta under hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma - anpassa arbetsmiljön tillbaka till arbets-givaren igen. - ändra arbetet Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren - omplacera personen skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning. den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli Men du behöver inte göra det om det redan från början fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet, är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta den bedömningen bör du också väga in medarbetarens är att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig sådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan för att inte erbjuda rehabilitering. från början framstår som uppenbart onödigt på grund av att det står klart för arbetsgivaren från början att Överväg att fördela om arbetsuppgifter medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något Du har också viss skyldighet att ändra arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna arbetsorganisationen om det behövs, till exempel genom bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning att fördela om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller om situationen beaktas. arbetsskadade medarbetaren kan få nya uppgifter. AD Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra ansåg i en dom … arbetsorganisation ansåg AD i en dom …8
 9. 9. Skriv ur läsarnas perspektiv Skriv ur läsarnas perspektiv • Svara på de frågor läsaren har, i den ordning hon har dem • Stöd läsaren i hennes process; hon ska inte behöva lära sig er process • Tala till läsaren med du-tilltal och uppmaningar • Låt ”du” komma före ”vi” i texten • Låt ”du” vara den som gör något i texten: ”Du kan få” hellre än ”Vi ger dig”9
 10. 10. Skriv ur läsarnas perspektiv Kunde börja med Du kan ... Syftet med stöd till start av näringsverksamhet är att ge företrädesvis dig som är arbetslös, som inte kan få ett arbete och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet, bidrag till försörjningen under inledningsskedet av verksamheten.10
 11. 11. Ge texten en användbar struktur • Orientera så att rätt person läser på rätt plats: ”Du som är under 25 år ...” • Svara på läsarnas frågor i den ordning de ställer dem • Sätt det viktiga först i texten, i stycket, i meningen • Gör texten överskådlig med rubriker och punktlistor • Skriv informativa mellanrubriker med styckets tre viktigaste ord plus ett verb11
 12. 12. Ge texten en användbar struktur Orientera, informera, aktivera • Om verksamheten upphör på ovanstående adress eller om verksamheten överlåts på annan huvudman så bör ni snarast meddela miljöförvaltningen om detta. Den som är registrerad som verksamhetsutövare den 1 januari blir debiterad den årliga avgiften för aktuellt år. • Om verksamheten utökas med nya lokaler ska detta anmälas till miljöförvaltningen enligt 38 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. • Om ni avser att överklaga beslutet ska avgiften ändå betalas.12
 13. 13. Ge texten en användbar struktur13
 14. 14. Skriv lättlästa meningar Låt verbet komma tidigt Deltagare i jobbgarantin för ungdomar och i vissa fall jobb- och utvecklingsgarantin och Arbetslivsintroduktion erhåller utvecklingsersättning, se särskilt faktablad. Du kan få utvecklingsersättning när du deltar i jobbgarantin för ungdomar, och i vissa fall även i jobb- och utvecklingsgarantin och Arbetslivsintroduktion. Se särskilt faktablad.14
 15. 15. Välj vanliga snabbegripliga ord Ordförrådet ALLMÄNNA FACKORD: 30-zon, farthinder, FORMORD fordon, km/h om, för, att, som, den, en PERIFERA FACKORD: upplagssnitt, GC-bro, ALLMÄNORD: frifältsvärde, f/d bil, cykla, bro, skylt, torg, parkera15
 16. 16. Välj vanliga snabbegripliga ord Varför krångla till det? pappa diskar i köket en mansperson diskar i köket det diskas i köket det diskas i sektorn för matberedningsfunktionen det utensiliesaneras i sektorn för matberedningsfunktionen utensiliesaneringsverksamhet bedrivs i sektorn för matberedningsfunktionen16
 17. 17. Välj vanliga snabbegripliga ord Använd korta prepositioner Undvik Använd istället avseende om, av, i, kring angående om rörande om, för vad gäller om, för när det gäller om, för gällande om beträffande om, av med avseende på om, till, för i fråga om om i enlighet med enligt, som17
 18. 18. Skrivandets tre faser •Svara på läsarnas frågor, i rätt ordning •Vilka skriver du för? •Säg hur de ska göra •Vad vill de veta och •Hjälp läsarna i deras göra? process •Vad vill du att •Skriv ”du” före ”vi” de ska göra? •Prata om nyttan de får, TÄNKA SKRIVA inte saken du säljer •Balansera fakta, känslor, pondus BEARBETA •Hitta det viktigaste •Fråga någon vad som är bäst o sämst •Lyft upp det viktigaste för läsaren först18
 19. 19. Tack!Välkommen att höra av dig så kan vi diskuterahur era texter kan bli bättre.www.effektivatexter.se@expressiva_ab08-549 00 555

×