Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Expressiva gör texter användbara - Anna Hass - språkkonsult

  1. Expressiva har gjort denna webbtext mer användbar i struktur, perspektiv, meningsbyggnad & ordval Rehabiliteringsåtgärder [original] Rehabiliteringsåtgärder Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att Som arbetsgivare ska du göra det som vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska behövs för att en sjuk eller arbetsskadad kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har medarbetare ska kunna återgå i arbete hos dig. inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet Gör det som kan göras hos er att överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliterings- för att personen ska kunna komma tillbaka åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan rehabilitering som kan genomföras i eller nära er måste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du av flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens medarbetarens egen medverkan. skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för Du kan behöva medverka till arbetsträning eller sig inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig anslutning till den egna arbetsplatsen”. igen. I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning Överväg flera olika möjligheter eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska tillbaka till arbetsgivaren igen. - anpassa arbetsmiljön Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren - ändra arbetet skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa - omplacera personen den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning. fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet, Men du behöver inte göra det om det redan från början omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om den bedömningen bör du också väga in medarbetarens sådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig från början framstår som uppenbart onödigt på grund av för att inte erbjuda rehabilitering. att det står klart för arbetsgivaren från början att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något Överväg att fördela om arbetsuppgifter arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorgani- bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning om sationen om det behövs, till exempel genom att fördela situationen beaktas. om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg i en dom … arbetsorganisation ansåg AD i en dom …
Advertisement