Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Expressiva har gjort denna webbtext mer användbar i struktur, perspektiv, meningsbyggnad & ordvalRehabiliteringsåtgärder [...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Expressiva gör texter användbara - Anna Hass - språkkonsult

Den här webbtexten har jag redigerat så att syftet är tydligare, det framgår vad läsaren ska göra, meningsbyggnaden är mer effektiv, orden är mer lättbegripliga, uppställningen är mer lättöverskådlilg. En klarspråksredigering utgår från de 38 faktorerna som påverkar texters begripligheter, som du kan läsa om i myndigheten Språkrådets checklista Klarspråkstestet, se www.språkrådet.se/testet eller kontakta oss så kan vi berätta mer, www.expressiva.se

  • Login to see the comments

Expressiva gör texter användbara - Anna Hass - språkkonsult

  1. 1. Expressiva har gjort denna webbtext mer användbar i struktur, perspektiv, meningsbyggnad & ordvalRehabiliteringsåtgärder [original] RehabiliteringsåtgärderArbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att Som arbetsgivare ska du göra det somvidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska behövs för att en sjuk eller arbetsskadadkunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har medarbetare ska kunna återgå i arbete hos dig.inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet Gör det som kan göras hos eratt överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliterings- för att personen ska kunna komma tillbakaåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktadarbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan rehabilitering som kan genomföras i eller nära ermåste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får duav flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek ochmedarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens medarbetarens egen medverkan.skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för Du kan behöva medverka till arbetsträning ellersig inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är attarbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos diganslutning till den egna arbetsplatsen”. igen. I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivarenmedverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning Överväg flera olika möjlighetereller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter attförutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma hjälpa medarbetaren, till exempel om du skatillbaka till arbetsgivaren igen. - anpassa arbetsmiljön Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren - ändra arbetetskyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa - omplacera personenden sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning.fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet, Men du behöver inte göra det om det redan från börjanomplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan kommasom till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du göratt arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om den bedömningen bör du också väga in medarbetarenssådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan egen uppfattning om situationen innan du beslutar digfrån början framstår som uppenbart onödigt på grund av för att inte erbjuda rehabilitering.att det står klart för arbetsgivaren från början attmedarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något Överväg att fördela om arbetsuppgifterarbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorgani-bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning om sationen om det behövs, till exempel genom att fördelasituationen beaktas. om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg i en dom …arbetsorganisation ansåg AD i en dom …

×