Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filosofia i Internet

4,223 views

Published on

Presentació tesina

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Filosofia i Internet

 1. 1. Una reflexió internàutica de la filosofia Anna Sarsanedas Darnés Treball de recerca - Tesina UdG 2004
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Realitzar una recerca de la relació que es pot establir entre la Filosofia i Internet. </li></ul><ul><li>Fer una breu anàlisi filosòfica de la tecnologia i d’ Internet. </li></ul><ul><li>Mostrar quina Filosofia es pot fer i es fa a Internet. </li></ul><ul><li>Comprendre les novetats que representa la Filosofia amb Internet. </li></ul>
 3. 3. METODOLOGIA <ul><li>Empírica: observació i recollida de dades. </li></ul><ul><li>Analítica: extrapolació causes. </li></ul><ul><li>Comprensiva: interpretació. </li></ul>EN LA RECERCA EN LES WEBS <ul><li>Descriptiva: què hi ha? </li></ul><ul><li>Fenomenològica: com es presenta? </li></ul><ul><li>Hermenèutica: com s’interpreta? </li></ul>
 4. 4. APARTATS <ul><li>I. Filosofia d’ Internet </li></ul><ul><li>II. Filosofia a Internet </li></ul><ul><li>III. Filosofia amb Internet </li></ul><ul><li>IV. Conclusions </li></ul>
 5. 5. I. Filosofia d ’ Internet Tecnofòbia? Tecnofília? 1. Filosofia de la tecnologia
 6. 6. M. Heidegger : Perill de la dominació tècnica Crítiques Propostes <ul><li>J. Ortega y Gasset: La tècnica com a </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>comèdia-tragèdia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>J. Ellul: Poder de la tècnica </li></ul></ul>H. Jonas: Destrucció del planeta P. Virilio: Domini de la velocitat Unabomber: Problemes socials i psicològics Necessitat de preguntar-se per la tècnica Meditació racional No participació Imperatiu de responsabilitat Reflexió racional Revolució violenta 1.1. Tecnofòbia: crítica de la tecnologia
 7. 7. <ul><ul><li>E.S. Raymond: Catedral / Basar </li></ul></ul><ul><li>Model tancat passiu / </li></ul><ul><li>Model obert: estimula participació </li></ul><ul><ul><li>P. Himanen: l’ètica del Hacker </li></ul></ul><ul><ul><li>Monestir: ordre i control / </li></ul></ul><ul><ul><li>Acadèmia: col·laboració, </li></ul></ul><ul><ul><li>crítica, creativitat </li></ul></ul><ul><ul><li>i autocorrecció </li></ul></ul>1.2. Tecnofília: en defensa de la tècnica
 8. 8. 2. Internet un nou món feliç o una capsa de pandora? 2.1. Realisme crític: G. Graham Poder de transformació social. Verificació de la informació Relacions no virtuals 2.2. Thamus i Theuth Identitat del jo? Repercussions socials? Implicacions ètiques?
 9. 9. II. Filosofia a Internet Introducció Es pot fer Filosofia a Internet? Apologia de la Filosofia en xarxa. Dels sentits de la Filosofia i la seva aplicació a Internet.
 10. 10. PRIMERA PART 1.1. Quin nou espai ofereix Internet a la Filosofia?
 11. 11. EINES DE SUPORT
 12. 12. 1.2. Esquema d’avaluació i classificació de la Filosofia a Internet. Direcció url: Imatge de la web: Títol i data de consulta: Autor o gestió: Tipus de web: Breu descripció dels continguts: Recursos interactius: A qui es dirigeix: Apartats principals: Objectius: Anàlisi fenomenològica i hermenèutica:
 13. 13. SEGONA PART <ul><li>Webs pedagògiques de filosofia i ètica </li></ul><ul><li>Webs d’ètica </li></ul><ul><li>Webs d’estètica </li></ul><ul><li>Webs de lògica i epistemologia </li></ul><ul><li>Webs de sociologia </li></ul><ul><li>Webs sobre filòsofs </li></ul><ul><li>Webs personals </li></ul><ul><li>Webs de recursos </li></ul><ul><li>Webs de revistes </li></ul><ul><li>Webs temàtiques </li></ul><ul><li>Webs d’associacions </li></ul><ul><li>Webs de consultoria </li></ul><ul><li>Webs de comunitats </li></ul><ul><li>Fòrums </li></ul><ul><li>Xats </li></ul>2.1. Anàlisi de webs
 14. 14. Webs pedagògiques de filosofia i ètica
 15. 15. Webs pedagògiques de filosofia i ètica
 16. 16. Webs pedagògiques de filosofia i ètica
 17. 17. Webs d’estètica
 18. 18. Webs d’ètica
 19. 19. <ul><li>Transparència del pensament </li></ul><ul><li>Senzillesa i accessibilitat en la presentació dels continguts </li></ul><ul><li>Simplicitat en la complexitat </li></ul><ul><li>Interactivitat en l’aprenentatge </li></ul><ul><li>Construcció i creació de pensament flexible </li></ul>III. Filosofia amb Internet 1. Què hi ha de nou?
 20. 20. 2. Aplicacions interactives: segons les aplicacions. Exercicis amb preguntes tipus webquests o propostes d’exercicis relacionats amb els continguts exposats). Entre usuaris connectats a la xarxa (a través de fòrums o xats) (Scripts de Java, hotpotatoes, formularis...)
 21. 21. 2. Aplicacions interactives: segons la interactivitat <ul><li>USUARI – ORDINADOR: </li></ul><ul><li>Webs on s’ofereixen exercicis d’autoavaluació, la majoria realitzats amb el programa Hotpotatoes i amb Scritps de Java, com per exemple: </li></ul>ESPECULAR : http://especular.webcindario.com/ qüestionaris... FILÒPOLIS: http://filopolis.net mots encreuats, completar textos, buscar definicions... WEB DE LÒGICA DE LES ILLES BALEARS: Exercicis de taules de veritat de lògica proposicional o d'enunciats. http://weib.caib.es/cgi-bin/tveritat/tveritat.exe
 22. 22. USUARI – ORDINADOR – USUARI : Webs on es pot participar en fòrums i xats per expressar les pròpies idees i compartir-les amb els altres usuaris, que les poden rebatre, com per exemple: TALLER VIRTUAL DE FILOSOFIA del Seminari de filosofia IES Rubió i Ors, http://www.xtec.es/~gpalleja/Raco/index.htm FILOSOFIA AL CARRER : http://www.xtec.es/~lalegret/ proposa un calendari de xats amb alumnes d’altres instituts. DEPARTAMENT DE FILOSOFIA de l’IES Salvador Espriu de Salt: http://iessalvadorespriu-salt.xtec.es/~filosofia/
 23. 23. ORDINADOR – USUARI/S: Webs que condueixen la reflexió més enllà de l’ordinador connectat a la Xarxa. En aquest sentit és aplicable a aquelles webs que proporcionen reflexions sobre autors o temes com per exemple: Les Pàgines de Filosofia http://usuarios.lycos.es/JoaquinFeliu/ Filosofia i Pensament http://alcoberro.info La Història de la filosofia http://www.inicia.es/de/diego_reina/
 24. 24. 3. Aprendre filosofia amb Internet? Què es pot aprendre, filosòficament parlant, a través d’Internet? A saber fer dissertacions, treballs... A trobar les idees principals d’un text, A raonar de manera lògica. A saber fer comentaris de text. A descobrir fal·làcies i discursos erronis A distingir conceptes A conèixer el pensament d’alguns filòsofs sobre alguns temes representatius de les diferents èpoques històriques. A argumentar les pròpies idees a través de fòrums o xats temàtics.
 25. 25. CONCLUSIONS <ul><li>1. Per què és necessària una filosofia d ’ Internet? </li></ul>Conscienciar als seus detractors que els seus efectes són proporcionals al seu ús Comprendre les repercussions d’Internet a llarg i curt termini Combatre l’afany de domini de la tecnologia sobre la vida humana
 26. 26. 2. Com és la filosofia a Internet? Promou valors Provoca reflexió més enllà de la xarxa Interactiva Eficaç en la navegabilitat dels continguts
 27. 27. 3. Quina filosofia es pot fer amb Internet? Una filosofia compartida i en procés de canvi constant Una filosofia a la carta on l’usuari tria el que vol saber. Una filosofia dinàmica, interactiva, flexible, elàstica, creativa i fins i tot lúdica.

×