Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcel, Rafa I Jose Antonio

249 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
  • Be the first to comment

Marcel, Rafa I Jose Antonio

  1. 1. Elements del sistema informàtic i del sistema operatiu Marcel Dalmas Rafa Garcia Jose A. Carmona 4t B
  2. 2. Índex Unitat central de procés (CPU)...........1 Elements perifèrics.............................2 Tipus d'elements perifèrics.................3 Programari...........................................4
  3. 3. Unitat central de procés (CPU) <ul><li>Unitat Central de Procés, també anomenat processador. És un component digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada. </li></ul><ul><li>La CPU ens permet dotar a un ordinador de la seva capacitat més fonamental que és la de programar-lo. </li></ul>
  4. 4. Elements perifèrics <ul><li>Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora de contenidor principal. Tot allò que no sigui la UPC, la memòria principal, la memòria secundaria i el bus del sistema, és considerat perifèric. </li></ul>
  5. 5. Tipus d'elements perifèrics <ul><li>Els perifèrics d'entrada són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a l'ordinador: teclat, ratolí, pantalla tàctil... </li></ul><ul><li>Els de sortida són aquells dispositius que han de estar construïts per enviar informació cap a fora de l'ordinador: impressora, altaveus, tarja gràfica </li></ul><ul><li>Els perifèrics d'emmagatzemament són aquells que permeten a un sistema informàtic emmagatzemar informació per a ser recuperada posteriorment: CD-ROM, DVD-R, memòria USB... </li></ul>
  6. 6. El programari <ul><li>El sistema operatiu és el programari responsable de gestionar els recursos en un ordinador. </li></ul><ul><li>Un Paquet ofimàtic és un paquet integrat per programes informàtics dissenyats per a treball d'oficina. </li></ul><ul><li>Computer-Aided Design (CAD) és l'ús d'ordinadors per a assistir en el disseny d'un producte. </li></ul><ul><li>Editors gràfics com per exemple del PhotoShop, Gimp, Corel... </li></ul><ul><li>Lleure com per exemple internet, el messenger o jocs d'ordinador. </li></ul>

×