Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Карта міста безпечного для дітей

Download to read offline

Створення карти міста безпечного для дітей з нанесеними позначками небезпечних об’єктів та комфортних місць для перебування дітей та родин з дітьми.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Карта міста безпечного для дітей

 1. 1. КАРТА МІСТА БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ ДІТЕЙ 73. . ц х ~ д . х др. .. Ір. , -- „т „ , и чх» ЙдАЈІ< д . г 'л , " д. ї -ч по. ' д х] ~. { 1 , . «- ч 1 - , х е , „ ) , ж , „ х т - / ' К 1 . ж д, І т! ! ' 7 т ' г ц т. І г“ * . до *х І, ' 'Јд Ј д І . '~ ї а * ' "“ А' 7-9- - : у І ' 1 1 4* , * Ц и : г › д ц. : д, А* ч" *кю , .. *и 4'.13&4 - „їг ' К І . Х а: Ј т “І х . д - х Створення карти мІста безпечного для дІтей з нанесеними позначками небезпечних об'ектІв та комфортних мїсць для перебування дІтей та родин з дІтьми 555; МІськЦивІльПЕоект н с т и т а т, „ . у *1
 2. 2. »І 7,/ . , “ Т' Т. . 'жк І в“ - к * д у - , ц . , . г “Ж ИК. : и ~* -- * х З* Г „ А їт“ їм - *т Йк , “к я Х т Не* а щ! 5,. 1/ „в 1 у . Ч д и т г* в т . . «Карта мІста безпечного дпя дІтей» мае стати одним з Інструментїв змІн в мІському середовищІ з урахуванням точки зору дІтей, батькІв, педагогІв при спІвпрацІ 3 рїзними структурами мІста (органІзацІями, що можуть позитивно вплинути на реалІзацІю проекту). Проектом передбачаеться проведення монІторингу мІського середовища, виявлення небезпечних об'ектІв як в мІстІ в цІлому, так І в окремих дворах, будинках, пІдїздах, на щоденних маршрутах пересування дитини та контроль за лІквІдацІею небезпечних факторІв І перетворення небезпечних мїсць в безпечнї. Також проект включае в себе збІр Інформацїї про комфортнІ І безпечнї зони мІського простору, в яких можуть перебувати дІти.
 3. 3. @@6@@Ф МонІторинг та нанесення на карту мІста основних проблем: 'Х Ц Схибим Занедбане мІсце, будІвля, а Готови", ј Ъ . ~ 7 свалена ч Ч т: І/ Ж/ыц ч . МІсце, де зоираютьоя 4 д А ддтчд дЕснянськИЙ великІ, гучнІ компанІІ , Ј *г = дк/ Ями вибоїни на дорогах т :7 ~“ - , І І РІЛНЧ! .х І щ' 4 . ВїдкритІ люки б святошїнїїький поДІльЪькиЙ - 1 / „з -- »- ядливи „Ѕ 'диод , . х гггг ка и , Х Киш њзлроы ь? РА Н . .. . г -„/ ~ - Бпдщзгдвк : мии * І х/ Х/ „ вежди' д 7 Софт а архивни у он : х Ф . в ддз* гопошвйькийы т д^'°””дь'<”” Х жуйпци 4 а кошогїи ДвІр Із транзитним рухом автомобІлІв РАЙПН ВјдсутнІи тротуар для „ „ пІшоходІв На тротиарї паркуються автомобІлІ Необладнаний дитячий майданчик Поламаний дитячий майданчик
 4. 4. :Б . МонІторинг та нанесення комфортних мІсць для перебування: Дитячий майданчик ПІшохІдний перехІд СтадІон, спортивний майданчик Парк, зелена ЗОНЗ МІсце для протулянок з маленькими ДІТьМИ Парк розваг Гостомепь Іо енка ' и р ' ЕШ Ірпть коцюаимсьде гвпттдммгдыиье НАИыН топика “м” Петропавптпська Борщагтпка Софнвська Еорщагшка а вишнево Петртвгьхе оподка Крюктншича : мне Уараствка 'един Ір'л . д . Битка Епа оц Іьдапютянка ш Мдркетппкт- Гпеваха “щ” зывлиивтр Круцнимиа ат-нтвха т. Битигпрпд Ч о: ещина Щ! ІњІЈЛт/ Н! мии гднтї“ Пдшїгськњ' РАЛИ-І тНІЖЈШ шиш' щичм [ЈЙЗ „ 'В Д. : ; Нспоспгки Чабани щ, ша Хочц Жру-ттих ши шаикоы-щ Хоцосшха Рпсгавичт чанти: Креничп „шиш (їоодІс (ПРИКЛад) чавим ч Ношдби дїгмпнтькитт имим : ~ „гтднпгьмчг- : Анни 9 дчгнзшьмт шиш. їмдщч Вишеиькь' Кодът Скибин кад-танца Дими ' д Бровари Киижичт ЕЕ! ІІпг-птпки О [щ иуош: Щагпнве Маи Ревю Пгоытв
 5. 5. Монїторинг та контроль процесу лІквІдацІї небезпечних факторІв позначення цих процесІв на картІ мїста (з можливІстю, в подальшому, роботи в Інтерактивному режимї) І І Бишгпрпд НебезпечнІ мІсця та І , (ттгщина Гостомгпь : тим а І оренкаї Е Кадшш“ 'І И ' ПыЈЛт/ Н! мии „дшдди РАНО“ и в Ч на 7 7 7 ' , Цїгмтнтыкитт дими- КомфортнІ мІсця для ж Ірпть › „ 7 т перебУйання ш 9 ~ вповаги коцюаиксые ~ я 7 т . , І І ј ПовІ омлення п о есІ * 3 гвпттиттмгдыите двд“ ' . НАИыН ” об об . гтдыпгькъчду- р ки о О ш Петропавптпська . : Борщаппка д' их, *А Пдидгськин „ . РАЛИ-І ' * е ЗЗПОКУ УСУНВНО В! дтн/ Щ щ, ырщшш” шиш шыш- д. .. „^ ' щиом ”И ' ц и! Вишневе г! . . Нгпгки О Петртвгьке “' „ч щ' ьуоум оппдка ч ј ј, Крюктншича ' гд Е ' [аме Нспоспгки 1 Уарасшка „От” Чабани щ] їмдщ ~ . а . т, . 'Рї' Бпярка Епа оц ова › Маи “РУМ ш Вишеиькн Іх-Іапютянка - ' 7 . р ш Еп Мдрквтптъкг- *”“"'“°”^'“* Ходоснш Гпеваха “К” ЗЕгІвнИИБІР Рпсгавичт Нтздпчз Крем“ Нтдттпы Попита Круцниыиа Ип Кодът Синди*
 6. 6. МешканцІ мІста, ГромадськІ органІзацІї ДІти, батьки, педагоги, якІ пІдключаються до активної участІ в перетвореннІ мІста в безпечне середовище (участь в аналІзуваннІ та нанесеннІ умовних знакІв на карту, монІторинг І контролювання виконання робІт по усуненню проблем) ЦІльова аудиторІя: АдмІнІстрацІя мІста СпецІалІзованІ служби УправлІння соцІальної полІтики, Департамент освІти І науки, молодІ та спорту, Департамент архІтектури І мїстобудування, Департамент транспорту, Департамент житлово- комунальної Інфраструктури, депутати Комунальнї пїдприемства, ЖЕКи, ДАІ, соцІальнІ служби, дІльничнІ, патрульнІ тощо
 7. 7. МешканцІ мїста, Громадськї органІзацІї ВІдсутне вІдчуття безпеки; ВІдсутне вІдчуття приналежностІ до власного мІста; НеможливІсть висловити свою думку І бути почутими; Велика кїлькІсть травм І летальних випадкІв дІтей на вулицях мІста; НаявнІсть на вулицях мІста спокус для дитини. Чому їм потрІбен проект хдд: (а , г . и „їїїзк АдмІнІстрацІя мІста - ВІдсутне ефективне координування у вирІшеннІ нагальних проблем ; - Слабкий зв'язок з населенням, особливо з дІтьми та молоддю; - Низький рІвень довІри у населення. „ „ ? г""^- СпецІалІзованІ служби ВІдсутне чІтке розподІлення зон вІдповІдальностІ; Перекидання обов'язкІв на ІншІ служби, в результатї проблема не вирІшуеться; Високий рІвень злочинностІ; Високий рІвень травматизму серед дїтей; Низький рІвень здоров'я населення, особливо дІтей.
 8. 8. ъ МешканцІ мІста, ГромадськІ органІзацІї - МожливІсть самостІйно працювати з картою (отримувати та вІдправляти Інформацїю про небезпечнї І комфортнІ мІсця в мІстІ); - Планувати щоденний маршрут дитини з урахуванням небезпек; - При запускуїнтерактивної версІї Карти, здІйснення контролю за лІквІдацІею небезпечних об'ектІв та якІстю виконаних робІт. РІшення проблеми: АдмІнІстрацІя мІста Завдяки зв'язку з населенням, швидке визначення актуальних проблем; Структура Карти дозволить чІтко координувати І розподІляти завдання для вирІшення проблем. СпецІалІзованІ служби ЧІтке означення та розподІлення задач дозволить полегшити роботу І визначити зони вІдповІдальностІ; При своечасному реагуваннІ на виявленІ проблеми покращиться кримІногенна ситуацІя в мІстІ, технІчний стан обладнання, загальний рІвень здоров'я населення, санІтарно-епІдемІологІчний стан.
 9. 9. Наш секретний рецепт в тому, що ми маемо досвїд роботи в соцІальних проектах направлених на розвиток мІста, а наЙголовнІше те, що ми безмежно любимо дІтей І турбуемось про них!
 10. 10. Етап 1 ІнІцІатори проекту на пїдготовчому етапІ проводять пїдготовку та створення Інформацїйної бази, необхїдної для Інформування цІльової аудиторйї проекту та проведення монІторингу у рамках проекту Склад проекту: Етап 2 До проекту ІнІцІаторами пІдключаються представники адмІнІстрацІї мІста, громадських органІзацІй, освІтнїх установ, депутатського корпусу, тим самим створюючи робочу групу проекту Етап З На базІ проведеното монІторингу та аналІзу ситуацІї в мІстІ з точки зору безпеки дІтей, розробляеться І представляеться для широкото загалу базова Карта мІста безпечного для дІтей з певною кІлькІстю зазначених небезпечних І комфортних факторІв І мІсць для знаходження дІтей І родин з дІтьми Результатом даного проекту стане базова Карта з певною кІлькІстю нанесених небезпечних І комфортних факторїв І мІсць для перебування дІтей І родин з дІтьми
 11. 11. Етап 1 Розробка програмното забезпечення І перенесення ІнформацІї з базової Карти на Інтерактивну версІю. Створення сервІсної служби І гарячо'І' лІнІї для забезпечення функцІонування Карти на базІ мІської адмІнІстрацІї. Впровадження І пІдтримка роботи Інтерактивної Карти мІста безпечного для дитини. ІнформацІйно-рекламна кампанІя по поширенню Ідей Проекту Подальший розвиток проекту: Етап 2 Робота Із класними керІвниками, учнями, батьками через закпади освІти, де призначасться спецІалІст «провІдник проекту». До процесу монІторингу пІдключаються дІльничнІ мІлІцІонери, представники громадських органІзацІй Етап З За результатами монІторингу небезпечних І комфортних мІсць для перебування дІтей та родин з дІтьми, проведеному населенням, Інтерактивна карта мІста працюе в двох форматах: - для дІтей, батькІв та педагогІв (для запобІгання небезпечних ситуацІй з дІтьми); - для спецІалІзованих служб, з Інформацїею, що вказана населенням, яку не рекомендовано виносити для широкото загалу, щоб не спровокувати асоцІальну поведІнку дІтей (наприклад, мІсця продажу алкоголю І наркотикІв) ПерехІд до Інтерактивної версІї Карти
 12. 12. Наш проект допоможе: Об'еднати мІську спІльноту (мешканцїв, адмїнїстрашї мІста, спецІалІзованих служб, громадських ортанІзацІй) навколо питання дитячоїбезпеки задля її реалїзацїїї Забезпечити активну участь дїтей, батькїв, педатотїв у перетвореннІ мІста в безпечне середовище (участта аналІзуваннІ та нанесеннї умовних знакІв на карту, монІторинтї контролювання виконання робІт по усуненню проблем); Провести монІторинтІ виявитибезпечнї І НебезпечнІ : мІсця для перебування дІтей І родин з дІтьми; Розробити «Карту мІста безпечного для*дІтей» з нанесенням умовних знакІв, якІ позначатимуть сприятливї І несприятливІ мІсця для перебування дІтей та родин з дІтьми. Розташування таких мІсць вказуватиметься мешканцями; Надати необмежений доступ до користування картою, забезпечити можливІсть самостІйното нанесення умовних знакїв несприятливих І сприятливих мІсць для перебування дїтей та родин з дІтьми, контроль за усуненням проблем, внесення пропозицІй щодо полІпшення роботи карти.
 13. 13. Дарина Билим, провІдний архІтектор Наша команда: Ганна Астаулова-Ільницька, провїдний архІтектор 533; МІськЦивІльПЕоект ": "їнститут „тт мъськогв щампа Проектуванът Анна Бондар, архїтектор М *#71
 14. 14. :4/7/(36/*40 за убсхау. / 353; МІськЦивІльПЕоект . ':'.1нститут тьститут мтського цивтпьногв проектуввння Ганна Астаулова-Ільницька +ззо 67 220 90 17 +З80 44 593 31 32 аазїаиІоча@игьапбезїоп. сот. иа
 • LesiaVitiuk

  May. 13, 2015

Створення карти міста безпечного для дітей з нанесеними позначками небезпечних об’єктів та комфортних місць для перебування дітей та родин з дітьми.

Views

Total views

889

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

143

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×