Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахилгаан.Ariunaa. 8r angi

17,812 views

Published on

 • Be the first to comment

цахилгаан.Ariunaa. 8r angi

 1. 1. Цахилгаан гүйдэл гэж юу вэ? Нэгж хугацаанд урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг гүйдлийн хүч гэнэ. Тэжээл үүсгэгчид хэрэглэгчийг залгахад гүйдэл гүйдэг.Гүйдлийн хүчний их багыг тодорхойлохдоо Ампер / товчоор А / гэсэн нэгж хэрэглэдэг Гүйдлийн хүчийг Амперметр гэсэн багажаар хэмждэг.
 2. 2. Цахилгаан цэнэг Цахилгаан цэнэгтэй биес харилцанүйлчлэлцэнэ. Ижил цэнэгтэй бол түлхэлцэнэ, эсрэг цэнэгтэй бол таталцана. Цахилгаанцэнэг алга болдоггүй, шинээр бий болохгүй. Үүнийг цэнэг хадгалагдах хууль гэнэ.
 3. 3. Цахилгаан цэнэгийг юу хөдөлгөөнд оруулдаг вэ? Цэнэгийг хөдөлгөж буй хүч нь хүчдэл, хүчдэлийг Вольт /товчоор В / нэгжээр илэрхийлдэг. Хэмжих багаж нь Вольтметр. Хэрэглэгч дээр хүчдэл унадаг.
 4. 4. Цахилгаан гүйдлийн хуульДамжуулагч дээр унах хүчдэл нь дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг дамжуулагчийн эсэргүүцлээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. U= I* RҮүнийг хэлхээний хэсгийн Омын хууль гэж нэрлэдэг.
 5. 5. Хэрэглэгчийг хэлхээнд хэдэн янзаар холбож болох вэ? Зэрэгцээ ба цуваа гэсэн 2 янзаар холбодог байна.
 6. 6. Холболтуудын тухай:Сүлд модны чимэглэлийн нэг гэрлийг унтраавал яах вэ? Яагаад Гэр ахуйн хэрэгслүүдийг цахилгаан хэлхээнд хэрхэн холбох вэ? Хэлхээнд цуваа ба зэрэгцээ холбосонхэрэглэгчийн тооцооллыг томьёогоор илэрхийлж болох уу?
 7. 7. Зэрэгцээ ба цуваахолболтын онцлог
 8. 8. Зэрэгцээ ба цуваа холболт Цуваа холболт: Зэрэгцээ холболт:Цуваа холболттой эсэргүүцэл Зэрэгцээ холболттой бага тус бүр дээрх гүйдлийн хүч эсэргүүцэл дээр их гүйдэл ижилхэн байна. гүйнэ. Их эсэргүүцэлтэй үед бага гүйдэл гүйнэ. I= const I=I1+I2, I1=U/R1, I2=U/R2 Цуваа холбогдсон эсэргүүцлүүдийн нийлбэр Åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéí óðâóó эсэргүүцэл нь эсэргүүцэл õýìæèãäýõ¿¿í íü ýñýðã¿¿öýë тус бүрийн нийлбэртэй тэнцүү. òóñ á¿ðèéí óðâóó õýìæèãäýõ¿¿íèé íèéëáýðòýé R= R1+ R2 òýíö¿¿. 1/R= 1/R1+1/R2
 9. 9. Холболтын онцлог Цуваа Зэрэгцээ Öóâàà õîëáîãäñîí Çýðýãöýý õîëáîãäñîí ýñýðã¿¿öë¿¿ä äýýð óíàõ ýñýðã¿¿öë¿¿ä äýýð åðºíõèé õ¿÷äýë íü èæèëõýí õ¿÷äýë óíàíà. ýñýðã¿¿öýë òóñ á¿ð äýýð U= constóíàõ õ¿÷äýëèéí íèéëáýðòýé òýíö¿¿. U=U1+U2, U1=I* R1, U2=I*R2
 10. 10. БодлогоХоёр ижил 3 ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчийг цуваа болон зэрэгцээ холбовол ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?20 ом ба 50 ом эсэргүүцлийг зэрэгцээ холбовол алинаар нь их гүйдэл гүйх вэ? 36В хүчдэлд холбосон бол ерөнхий гүйдлийн хүчийг олХэлхээгээр гүйдлийн хүч хэрхэн салаалдаг талаар зураг дээр сумаар дүрслэж үзүүлнэ үү
 11. 11. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×