Kunstcampus groep4

355 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kunstcampus groep4

  1. 1. PaperKeuzemodule Art|Object & DesignGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO)
  2. 2. Gebruikersscenario 2Bevraging 4Vragenlijst 7 1
  3. 3. Hoe het gebruikt moet worden niemand, aangezien er door middel van de tun- nel niemand langs deze kant door moet.Aangezien onze constructie uit verschillende on-derdelen bestaat, wordt ons gebruikersscenario Het tweede scenario speelt in op een persoonook opgedeeld in verschillende gebruikers: die even wil snelladen. Deze persoon is door deauto’s, voetgangers en fietsers. Onze constructie stad aan het rijden en beseft plots dat zijn autospeelt in op alle verschillende eindgebruikers. bijna geen elektriciteit meer heeft. Hij besluit naar de kunstcampus te rijden om hem daar snel bij te laden. Hij parkeert zijn auto parallel op deAuto snellaadplaats en plugt zijn eigen kabel in voorHet eerste scenario speelt in op de persoon die het snel laden. Hij wacht een kwartiertje en be-zijn elektrische wagen komt opladen in Hasselt. taalt hier ook voor. Tijdens dat kwartier kan hijDeze persoon gaat shoppen in Hasselt en komt kijken aan de binnenkant van de tunnelconstruc-van net buiten het stad. Hij rijdt langs de kunst- tie naar de informatie over de stad Hasselt. Nacampus om naar het stad te gaan en ziet plots de het kwartiertje plugt hij zijn kabel uit en rijdt hijelektrische laadplaats, aangezien dit een eye- verder.catcher is. Hij besluit hier te parkeren, aangezienhij gratis kan laden tijdens het parkeren. Hijparkeert zich op de lange oplaad parkeerplaats. VoetgangerTen eerste koopt hij een beetje verderop een Persoon X loopt van haar appartement de stadticket om te mogen parkeren. Het tweede wat hij binnen. Aan de kunstcampus ziet ze een grotedoet is zijn kabel nemen en deze koppelen aan constructie die ze nog nooit eerder had gezien.de laadpaal en zijn auto. Hij betaalt de meter en Ze ziet dat er een ruime doorgang is, waar dekan rustig gaan shoppen. Hij gaat door de tunnel andere voetgangers doorlopen. Aangezien deom over het voetpad te lopen. De kabel stoort anderen dit doen, besluit zij ook hierdoor te wan- delen. De tunnel is zo gemaakt dat hij licht Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) 2
  4. 4. binnenlaat een geen claustrofobisch gevoel na 2 uur en haalt de kabel weg, stapt zijn auto increëert. Aan de binnenkant van de tunnel ziet de en rijdt verder.vrouw in één oogopslag allerlei informatie overde stad Hasselt en deze constructie. Ze besluit Persoon T heeft een grote elektrische auto eneven stil te staan en zich te informeren door te gaat laden aan de kunstcampus. Hij parkeert zijnlezen wat er staat. Hierna loopt ze door de tun- auto, maar deze is zo groot dat hij twee parkingp-nel, de stad in. laatsen inneemt. Hij besluit daarom snel te laden, zodat hij weer snel wegkan om de parking vrijFietser te maken. Hij betaalt voor snel te laden en kijktPersoon Y fietst van zijn huis naar de kunstcam- in de tussentijd rond naar het infopunt. Na eenpus om er les te komen volgen. Bij aankomst ziet kwartier haalt hij de kabel uit zijn auto en rijdtde persoon in de verte dat de constructie af is voort.en dat hij niet meer via het voetpad zijn fiets kanparkeren. Hij moet dus, net voor de constructie, Voetgangerrechts afdraaien om zijn fiets op de fietsparking Persoon Z besluit de stad in te wandelen via dete zetten. Hij kan wel nog de tunnel doorfietsen, Kunstlaan. In de verte ziet hij een grote construc-maar roekeloos en gevaarlijk de voetgangers de tie opdagen. Als hij dichterbij komt besluit hij erpas afsnijden zal er niet meer inzitten. niet door te wandelen, maar over te steken om zo de constructie te vermijden.Wat er mis kan lopen Fietser Fietser X rijdt naar de kunstcampus om les teAuto volgen, hij ziet de constructie en besluit er doorPersoon W besluit te gaan laden aan de kunst- te fietsen, om dan gewoon zo aan de fietsenpark-campus, hij rijdt hier naartoe en parkeert zich ing te geraken, zoals hij altijd al deed. Al snelparallel. Hij wil graag lang laden, maar parkeert merkt hij dat hij niet meer zo aan de parking ger-zich op de snellaadparkingplaats. Hij merkt dit aakt en dat hij een toertje moet doen om aan deop het moment dat hij wil gaan betalen voor te juiste kant uit te geraken. Hier parkeert hij zijnladen. Daarom verzet hij zijn auto, plugt deze fiets en loopt verder naar de kunstcampus omopnieuw in en betaalt. Hierna verlaat hij de par- zijn les te volgen.ingsplaats om het stad in te gaan. Hij komt terug 3
  5. 5. Na een eerste, ruwe uitwerking van het concept In totaal waren 7 mensen bereid dit te doen enwerd ons aangeraden om dit uit te testen bij de hebben we toch zeer verschillende en bruikbareprimaire gebruikers ervan. We hadden al contac- resultaten mogen ontdekken. Ook opmerkelijkten gelegd met het conservatorium en haar af- was dat na nog geen vijf minuten op de parkingdelingshoofden, maar nog niet met de dagelijkse gestaan te hebben, de stadswacht ons al onmid-gebruikers van de fietsenstalling en parkingp- dellijk kwam vergezellen. Ze waren zeer nieu-laatsen op de Kunstcampus te Hasselt. wsgierig naar onze bedoelingen en wilden zelf maar al te graag meehelpen om de vragen teOm het concept te testen hebben we een kle- beantwoorden.ine vragenlijst opgesteld, zodat we vooraf goedwisten welke vragen we wilden stellen om Uit de resultaten bleek dat de meeste mensenspecifieke antwoorden bij het doelpubliek los wel kennis hebben over wat elektrisch rijdente krijgen. Het leek ons ook effectief om in de inhoud. Ze geven aan dat er op dit moment eenenquête enkele kennis vragen te stellen in ver- grote tendens heerst in de media en dat de be-band met het elektrisch rijden en zo rekening te langstelling steeds groter wordt. Op de vraag ofkunnen houden met de achtergrondkennis van ze zelf ooit met een elektrische wagen zoudende ondervraagde personen. Het is belangrijk rijden, antwoordt bijna iedereen ‘ja’. Een per-om te ontdekken of mensen weten wat elektrisch soon dit ‘nee’ antwoordde is een grote autolief-rijden is en of ze misschien zelf met een elek- hebber en is tegen het principe van elektrischetrische wagen rijden om de resultaten juist te wagens. Het geluid en de motor zijn volgens hemkunnen interpreteren. niet meer hetzelfde en de prijs van de wagens is te duur. Ook de andere persoon die er niet meeWe zijn dus op verschillende momenten op pad zou rijden, vindt de prijzen van elektrische wa-gegaan op zoek naar gebruikers die even tijd gens op dit moment nog te hoog. Wat elektrischewilden nemen om onze vragen te beantwoorden. fietsen betreft, is ze nog in goede conditie om Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) 4
  6. 6. zelf te trappen. Ook de andere gebruikers die locatie een oplaadpunt tot stand te brengen. Ook‘ja’ antwoordden, hebben hier meestal nog een hier weer wezen de meeste ondervraagden ons‘maar’ aan toegevoegd. Ze zouden het rijden op het doorgaand verkeer en de veiligheid vanmet een elektrische wagen wel willen proberen de voorbijgangers. Het was voor enkele deelne-omdat dit beter is voor het milieu, maar het moet mers zeer belangrijk om er makkelijk in te kun-betaalbaar zijn. nen rijden en ook terug weg te geraken, zonder opstoppingen te veroorzaken. Er dient voldo-Onze derde vraag ging over de locatie zelf. Meer ende plaats te zijn voor de fietsers en we moetenbepaald over wat ze ervan zouden vinden moest aandacht schenken aan de veiligheid van deer op deze plaats in Hasselt een oplaadpunt ko- schoolkinderen en kinderen die les volgen aanmen. Hier waren de meningen meer verdeeld. het conservatorium.Iets meer dan de helft van de ondervraagden Andere punten die geregeld uit de enquêtesvond het een geschikte locatie omwille van de naar voren kwamen zijn dat de laadpaal makkeli-bereikbaarheid binnen Hasselt zelf. De anderen jk te bedienen moet zijn, met aanwezige stroom-stonden er niet negatief tegenover, maar wezen voorziening en er een eenvoudige manier om teons wel op het feit dat dit een zeer gevaarlijk betalen nodig is. Ook nutsvoorzieningen zoalspunt is, waar veel verkeer voorbij komt. Er mo- een drankautomaat en eventueel een kleine car-gen dus zeker geen opstoppingen veroorzaakt wash, om het wachten te verzachten, biedt vol-worden. Eén persoon had er problemen mee dat gens een aantal mensen een meerwaarde.we enkele gewone parkeerplaatsen voor auto’szouden wegnemen en omvormen tot laadzones. Als laatste onderdeel van de vragenlijst hebbenEr heerst nu reeds een groot parkeerprobleem we ons concept aan de gebruikers voorgesteld,en dit mag niet verergerd worden. Ook kregen met een korte duiding van alle elementen. Hetwe enkele keren de opmerking of de laadzone leek ons interessant om dit pas op het einde vanniet beter op een rustigere en grotere plaats bin- de enquête te doen, zodat de gebruikers eerstnen Hasselt zou komen, en vooral, dichter in de alle andere vragen onbevooroordeeld kondenbuurt van de grote ring. beantwoorden en pas achteraf met ons con- cept geconfronteerd werden. We hebben henWe wouden door onze enquête vooral te weten gevraagd wat ze van het concept vonden enkomen waar we volgens de hoofdgebruikers rek- of al hun vooropgestelde eisen hierin aan bodening mee kunnen houden om op deze kwamen. 5
  7. 7. Ook hier waren de antwoorden eerder positief.De meeste mensen vonden het concept heelmooi en functioneel. Er zijn geen negatieve reac-ties uit voort gekomen. Wel hebben we van dedame van de stadswacht een zeer vernieuwendekijk op de situatie gekregen. Zij zou het probl-eem helemaal anders aanpakken dan in ons con-cept. Allereerst zou de fietsenstalling volledigweg mogen en verplaatst worden naar de anderekant van het gebouw. In de plaats van de fietsen-stalling zou ze een ‘kiss en ride zone’ inbouwen,waar de ouders kunnen afdraaien en hun kin-deren op een rustige en veilige manier naar delessen begeleiden. Het grootste probleem ligtvolgens haar momenteel bij de ouders die hierzomaar roekeloos stoppen om hun kinderen af tezetten voor het conservatorium.Deze kleine test was zeer nuttig voor de verdereuitwerking van ons concept. De reacties warenveelal positief en we hebben enkele nuttige tipsgekregen die zeker nog in het finale ontwerpgeïntegreerd kunnen worden. Ook de eigenzin-nige kijk van de dame van de stadswacht ne-men we in overweging. Het is ons al meermaalsmeegedeeld dat een ‘kiss en ride zone’ echtnodig is op de Kunstcampus. Door plaatsgebrek,zijn we hier in ons concept nooit verder op in-gegaan, maar op de manier die zij voorstelde, isdit wel mogelijk Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) 6
  8. 8. Vijf vooropgestelde vragen werden gevraagd aan voorbijgangers op de Kunstlaan. 1. Hebt u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? 2. Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt waren? 3. Wat denkt u ervan dat er hier een oplaadpunt zou komen? 4. Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee rekening mee houden? 5. Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten aan bod komen? 7

×