Kurator

1,879 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kurator

 1. 1. KURATOR SĄDOWY: funkcjonariuszpubliczny, pełniący swoje obowiązki wzespole kuratorskiej służby sądowej irealizujący określone przez prawo zadania ocharakterze wychowawczo –resocjalizacyjnym, diagnostycznym,profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzywykonują swoje zadania zarówno wśrodowisku osób których dotyczypostępowanie, czyli podopiecznych, wmiejscu ich zamieszkania, jak i na tereniezakładów zamkniętych i placówek ich pobytu
 2. 2. Kuratorów sądowych możnapodzielić na: KURATORÓW ZAWODOWYCH›Dla dorosłych›Rodzinnych KURATORÓW SPOŁECZNYCH
 3. 3. Zasady organizacji służbykuratorskiej i wykonywaniaobowiązków przezkuratorów sądowych orazstatus kuratorówsądowych określaodrębna ustawa – Ustawao kuratorach sądowych
 4. 4.  Sprawowanie dozorów Organizowanie i kontrolowaniewykonywania kary ograniczenia wolnościoraz obowiązków nałożonych naskazanego odbywającego tę karę Kontrolowanie zachowania skazanego wokresie próby oraz żądanie od niegoniezbędnych informacji i wyjaśnień
 5. 5.  Kontakty ze skazanym, któremu sądudzielił przerwy w karze, zobowiązanymdo utrzymywania kontaktów z sądowymkuratorem zawodowym w czasie przerwy Nadzór nad wykonywaniem środkakarnego, obowiązku powstrzymywania sięod przebywania w określonychśrodowiskach lub miejscach, zakazukontaktowania się z określonymi osobamilub zakazu opuszczania określonegomiejsca pobytu bez zgody sądu
 6. 6.  Udzielanie pomocy z funduszupomocy postpenitencjarnej Składanie wniosków owszczęcie postępowańincydentalnych lub modyfikacjęorzeczeń (lub ich części) Uczestniczenie w posiedzeniachsądu
 7. 7.  Przygotowanie skazanego dożycia na wolności pozwolnieniu z zakładu karnego Przeprowadzanie wywiadówśrodowiskowych wpostępowaniu przedwydaniem orzeczenia przezsąd karny
 8. 8.  Przeprowadzaniem wywiadówśrodowiskowych w postępowaniuwykonawczym Czynności wykonywane przezkuratora zawodowego w ramach„systemu dozoru elektronicznego”.
 9. 9. W ujęciu encyklopedycznym pojęciedozoru kuratora zostało określone jako„forma oddziaływaniawychowawczego na osobę skazaną zwarunkowym zawieszeniemwykonania kary lub warunkowoprzedterminowo zwolnioną ododbycia kary pozbawienia wolności.”
 10. 10. Dozór na gruncie prawakarnego nie jest zwykłymśrodkiem administracyjnym,który skazany miałby odczuwaćjako dolegliwość, lecz jest tośrodek służący roztoczeniupieczy nad życiem skazanego iułatwieniu mupozytywnego przebiegupróby.
 11. 11. Oddziaływaniewychowawcze na sprawcę izapobieganie popełnieniuprzez niegokolejnegoprzestępstwa.
 12. 12. Cel ten powinienbyć realizowanyprzez udzielaniesprawcy pomocyw readaptacjispołecznej orazkontrolę ścisłegowykonywanianałożonych naniegoobowiązków.
 13. 13.  warunkowego zawieszeniawykonania kary pozbawieniawolności warunkowego zwolnienia z odbyciareszty kary pozbawienia wolności warunkowego umorzeniapostępowania karnego
 14. 14.  warunkowego zwolnienia skazanego, którypopełnił przestępstwo w stanieograniczonej poczytalności , a Sąd orzekłumieszczenie go w zakładzie stosującymśrodki lecznicze lub rehabilitacyjne (…) skierowania skazanego za przestępstwapopełnione w związku z uzależnieniem odalkoholu lub innego środka odurzającegona leczenie ambulatoryjne lub rehabilitacjęw placówce leczniczo –rehabilitacyjnej (…)
 15. 15.  wymierzania kary ograniczeniawolności wniosku skazanego przedzwolnieniem z zakładu karnegojeżeli warunki oczekujące go pozwolnieniu z tego zakładumogą mu utrudniać społecznąreadaptację.
 16. 16.  Zapoznanie się z treścią orzeczenia(wyrok, postanowienie) Nawiązanie kontaktu z dozorowanym Ustalenie z dozorowanymharmonogramu realizacji jegozobowiązań i częstotliwości kontaktów Ustalenie koniecznych rodzajówpomocy w readaptacji społecznej
 17. 17. (…) Apaszkiewicz wskazała optymalnymodel postępowania resocjalizującegow którym wszystkie zabiegiwychowawcze są spójne, uzasadnione iprowadzą do oczekiwanego rezultatu.Schemat postępowania ten zawierastałe elementy w realizacji procesuwychowania resocjalizującego opartymna Metodzie indywidualnychprzypadków- Casework.
 18. 18. Składa się z 3 diagnozcząstkowych: Diagnozy stwierdzająca fakt Diagnozy genetycznej Diagnozy prognostycznej
 19. 19.  - wywiad - rozmowa - obserwacja własna - wywiad środowiskowy - analiza dokumentów - konsultacje specjalistyczne
 20. 20.  Reedukacji i wszechstronnegorozwoju osobowości Wszechstronnej i perspektywicznejopieki Wymagań Akceptacji Respektowania
 21. 21.  Bezpośrednie metody postępowania1) bezpośrednie ciągi rozmów ze skazanym2) dyskusje na temat aktualnej sytuacjidozorowanego3) doradzanie w drodze racjonalnej dyskusji natemat występujących problemów4) pobudzanie do działania, analizowanieodczuć5) aprobata i dezaprobata określonychzachowań6) weryfikowanie podjętych nieskutecznychrozwiązań problemów i wprowadzenie innych
 22. 22.  Metoda rozwiązywaniaproblemów w kryzysie Pośrednie metodypostępowania Metody środowiskowe Metoda pracy grupowej
 23. 23.  Przestrzeganie obowiązkówustanowionych przez sąd w orzeczeniu. Bezzwłoczne zgłoszenie się do kuratorasądowego tego sądu rejonowego, wokręgu którego dozór ma byćwykonywany, a najpóźniej w ciągu 7 dniod powzięcia wiadomości o oddaniupod dozór.
 24. 24.  Stawianie się na wezwanie sądulub kuratora i udzielanie wyjaśnieńco do przebiegu dozoru iwykonywania nałożonych naniego obowiązków. Umożliwianie kuratorowi wejściedo mieszkania oraz informowaniego o zmianie miejscazatrudnienia, zamieszkania lubpobytu.
 25. 25.  W sytuacjach, w których sprawcynie podporządkowują sięnałożonym na nich obowiązkomsądowym, koniecznością staje sięprzeprowadzenie zpodopiecznymi rozmów ocharakterze dyscyplinującymbądź ostrzegawczym.
 26. 26.  Ostateczną instytucją, z którejmoże skorzystać kuratorzawodowy wobecniesubordynowanegodozorowanego, jest złożeniewniosku o zarządzenie wykonaniawarunkowo zawieszonej karypozbawienia wolności lub oodwołanie warunkowegozwolnienia.
 27. 27.  Jedynak T., Zarys metodyki pracy kuratorasądowego, Warszawa 2010 Kamiński J., Milewski S., Resocjalizacja skazanych.Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979 Majer J., Zostań kuratorem, Warszawa 1984 Paszkiewicz A., Wychowanie racjonalizujące wśrodowisku otwartym – zarys teorii, Białystok 2005 Skafiriak B., Pomoc postpenitencjarna w kontekściestrategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007 Urban B., Stanik J. M. (red), Resocjalizacja, t. 1,Warszawa 2008 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_s%C4%85dowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Resocjalizacja

×