Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KPD 4033PENSYARAH: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR      TAJUK TUGASAN: ULASAN JURNAL     ...
Tajuk/Soalan           Jurnal 1:          Jurnal 2:            Jurnal 3 :         ...
masalah dalam topik yang  motivasi dalam tajukdiajar dalam bentuk              Rekabentuk dansoalan esei/uji...
2. Masalah kajian    Suasana di dalam kelas  Kaedah pengajaran dan            Perbezaan ketara dari segi  ...
menulis dalam kalanganpelajar.
3. Sampel kajian     Terdiri daripada 132 orang    Sampel kajian terdiri   Terdiri daripada 60 pelajar   Terd...
.4.Tempat kajian     Pelajar Maktab Rendah        SMK Bandar Maharani,       SMK Bukit Mertajam    ...
i)   Bahagian A :                                penulisan karangan         di...
kuantitatif.  Kajian  ini   ujian dijalankan     perisian Package For      Setuju.berbentuk      tinja...
7.Paparan data   Soalan soal selidik.       Jadual            Jadual              Soalan...
menentukan faktor diri      berbanding pencapaian     berbanding dengan        Bagi soalan kaji selidik ...
kedua berlokasikan SMK Bandar Maharani, Muar, Johor dan artikel jurnal yang ketiga ialah di Sekolah Menengah di sekitar Pu...
Pembelajaran koperatif merupakan satu pendekatan yang amat sesuai diamalkan di sesebuah sekolah atau institusi pengajian t...
diberikan peluang seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Secara langsung, ...
1. Jurnal        Pembelajaran     Koperatif   diperolehi   pada    10    April    2012    ...
Jurnal rivew
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jurnal rivew

2,433 views

Published on

 • Be the first to comment

Jurnal rivew

 1. 1. KPD 4033PENSYARAH: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR TAJUK TUGASAN: ULASAN JURNAL NAMA NO. MATRIK 1) ROSNANI BT SHAARI L20112008501 2) MUSLIHAH BT KAMARUDIN L20112008512 3) NURMAZIAH NADIRAH BT MOHD AZMI L20112008508 4) TENGKU ANITA BT TENGKU YAHYA L20112008497
 2. 2. Tajuk/Soalan Jurnal 1: Jurnal 2: Jurnal 3 : Jurnal 4 : Tinjauan Amalan Kesan Pembelajaran Kesan Penggunaan Peta Strategi Pengajaran Pembelajaran Koperatif Koperatif Teknik Think-Pair- Konsep dan Pembelajaran Pembelajaran Koperatif Share Terhadap Markah Koperatif Terhadap Prestasi Dalam Tajuk Rekabentuk Di Kalangan Pelajar Pencapaian Karangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran dan Penghasilan Projek Tingkatan Dua Maktab Bahasa Melayu Pelajar Sejarah Tingkatan 4 bagi Matapelajaran Rendah Sains Mara, Gerik, Tingkatan 4 Kemahiran Hidup. Perak. MOHAN RATHAKRISHNAN Tingkatan 1 dan MIMI MOHAFFYZA BT MUNSYI NORLIZA BT PROF. MADYA DR. AZIZI BALAN RATHAKRISHNAN MOHAMAD, ABUBAKAR HJ. YAHAYA dan INTAN MD.NAZARUDIN B. SARJI SAPINAS BINTI BAHURI dan MASITAH BT MISMAN Kajian tindakan yang  Kajian dijalankan untuk  Kajian ini dijalankan  Kajian dijalankan untuk  Kajian dijalankan untuk dilakukan oleh meninjau faktor-faktor dalam merangka mengkaji mengenai mengkaji tentang penyelidik yang mempengaruhi program bagi keberkesanan keberkesanan kaedah amalan pembelajaran meningkatkan strategi penggunaan strategi koperatif semasa pelajar koperatif dikalangan dan teknik mengajar kognitif peta konsep dan menjalani proses pelajar. guru dalam penulisan pembelajaran koperatif pengajaran dan Bahasa Melayu. untuk meningkat pembelajaran dan tahap kefahaman ,pengetahuan dan kemampuan selesai
 3. 3. masalah dalam topik yang motivasi dalam tajukdiajar dalam bentuk Rekabentuk dansoalan esei/ujian matapelajaran Sejarah Penghasilan Projek bagi Mata pelajaran Kemahiran Hidup.
 4. 4. 2. Masalah kajian  Suasana di dalam kelas  Kaedah pengajaran dan  Perbezaan ketara dari segi  Masalah pembelajaran lebih fokus kepada pembelajaran guru antara pemahaman dan prestasi yang melibatkan kognitif, peperiksaan. yang disarankan dalam keseluruhan yang afektif dan tingkah laku  Pelajar menjadi pasif untuk sukatan pelajaran disignifikan antara pelajar  Kognitif : Masalah melakukan tugasan. Salah sekolah bestari ialah yang menggunakan peta pencapaian akademik satu alternatif kepada pembelajaran secara konsep dan pembelajaran rendah dan masalah strategi pengajaran dan koperatif(KPM 1999) dan koperatif berbanding penumpuan dalam pembelajaran adalah dalam pelajaran bahasa, pelajar yang menggunakan pelajaran melalui pembelajaran strategi yang disarankan peta konsep sahaja dalam  Afektif : Kemahiran koperatif. ialah p&p berpusatkan mata pelajaran Sejarah interaksi lemah dan  Masalah kajian disini pelajar(PPK 2001) tingkatan 4 motivasi rendah adalah untuk mengkaji  Namun, penggunaan  Perbezaan ketara dari segi  Tingkah laku : Tidak faktor-faktor yang strategi pembelajaran penyelesaian masalah mudah menyesuaikan mempengaruhi amalan berpusatkan murid antara pelajar yang diri dan menyisihkan diri pembelajaran koperatif masih meluas digunakan menggunakan peta konsep dikalangan pelajar-pelajar dikalangan guru. dan pembelajaran koperatif semasa dan  Oleh pengajaran itu pengkaji berbanding pelajar yang pembelajaran Dilaksanakan berpendapat perlu untuk menggunakan peta konsep mengkaji penggunaan sahaja strategi p&p dalam meningkatkan kemahiran
 5. 5. menulis dalam kalanganpelajar.
 6. 6. 3. Sampel kajian  Terdiri daripada 132 orang  Sampel kajian terdiri  Terdiri daripada 60 pelajar  Terdiri daripada 35 orang dari Sekolah Menengah di pelajar Tingkatan 1 SMK pelajar Tingkatan Dua. daripada 30 orang Pulau Pinang sebagai Tun Aminah Batu Pahat,  Pelajar ini terbahagi pelajar Tingkatan 4 sampel kajian Johor Rancangan Khas Agama  Mereka terdiri daripada 2  Pelajar Tingkatan 1 kepada: buah sekolah menengah di dipilih kerana pelajar ini i. 26 pelajar dari kelas Alhena. yang akan menjalani luar bandar iaitu: merupakan pelajar yang i. SMK Bukit Mertajam mengalami perubahan ii. 26 pelajar dari kelas ujian rawatan kaedah ii. SMK Alma antara pembelajaran Adhara. koperatif think pair peringkat rendah dan peringkat menengah. iii. 27 pelajar dari kelas Al- share. -(Sekolah yang dipilih secara Nilam rawak ini dipilih sebuah kelas iv. 28 pelajar dari kelas untuk kajian. Sekolah pertama menerima strategi peta konsep Arcturus dan pendekatan koperatif, v. 25 pelajar dari kelas Alnair sementara sekolah kedua vi. 26 pelajar dari kelas menggunakan peta konsep tanpa pembelajaran koperatif) Alhena. -Sekolah ini dipilih kerana mempunyai masalah pembelajaran yang sama seperti tidak mempunyai buku kerja untuk membuat latihan, tidak mampu mengikuti kelas tuisyen dan melakukan kerja sampingan selepas sekolah
 7. 7. .4.Tempat kajian  Pelajar Maktab Rendah  SMK Bandar Maharani,  SMK Bukit Mertajam  SMK Tun Aminah Batu Sains Mara Gerik, Perak. Muar, Johor.  SMK Alma Pahat, Johor .5. Bagaimana kajian  Kaedah yang digunakan  Kaedah yang digunakan  Kaedah yang digunakan  Pelajar diberikan satu setdilakukan dalam kajian ialah adalah Ujian Pasca, Ujian-t adalah Ujian Pra, Ujian soal selidik yang terbahagi kaedah kuasai dan Anova. Pos dan Soal Selidik. kepada 2 bahagian eksperimen model single  Ujian ini terdiri daripada 21  Ujian Pra terdiri daripada  Data kajian dan analisis group pretest-posttest soalan yang terbahagi 10 soalan menggunakan perisian design.(Jackson 2003) kepada 3 bahagian (A,B, i) Dijalankan SPSS. GI: Kumpulan rawatan C) sebelum pelajar Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi amalan O1: Ujian Pra i) Bahagian A-10 soalan mempraktikkan pembelajaran X1: Eksperimen aneka pilihan kaedah koperatif O2:Ujian pasca ii) Bahagian B-10 soalan  Ujian Pos subjektif i) Dijalankan diakhir  G1 merupakan kumpulan iii) Bahagian C-Esei pengajaran i. Diri sendiri rawatan menggunakan  2 orang guru dipilih selepas strategi pembelajaran sebagai guru kumpulan menggunakan ii. Rakan sebaya koperatif think pair share. eksperimen dan guru kaedah koperatif iii. Guru Ujian pra diberi kepada kumpulan kawalan.  Soal selidik terdiri G1. Rawatan dalam daripada Bahagian A dan i) Kumpulan eksperimen-
 8. 8. i) Bahagian A :  penulisan karangan dibimbing membuat peta maklumat diri iv Suasana pembelajaran berpandu (kaedah konsep dan duduk dalam ii) Bahagian B : 20 koperatif) diberi selama 4 kumpulan untuk membuat soalan minggu. Kemudian diikuti latihan yang diberi. (sejauhmana dengan ujian pasca. ii) Kumpulan kawalan- pelajar berminat membuat peta konsep terhadap kaedah tanpa pembelajaran yang koperatif dilaksanakan dan keberkesanannya  Dalam pengumpulan6. Pengumpulan dan  Data diperolehi daripada  Ujian-t dan Anova satu  Item yang digunakan data pengkaji telahpenganalisaaan data soalan soal selidik yang hala digunakan untuk bagi Ujian Pra dan Ujian memilih sampel yang diberikan kepada pelajar mengenalpasti prestasi Pos ialah Skala Likert sesuai seterusnya untuk melihat faktor-faktor keseluruhan, kefahaman, iaitu nilai skala 1 bagi melakukan ujian pra, yang mempengaruhi penyelesaian masalah dan Sangat Tidak Setuju, 2 memberikan rawatan amalan koperatif dikalangan perbezaan pencapaian bagi Tidak Setuju, 3 bagi kepada kimpulan diikuti pelajar. antara pelajar lelaki Kurang Setuju, 4 bagi dengan ujian pasca. Setiap maklumat dengan perempuan Setuju dan akhir sekali dengan menggunakan skala 5 bagi Sangat telah ditafsirkan secara  Setiap kali rawatan dan
 9. 9. kuantitatif. Kajian ini ujian dijalankan perisian Package For Setuju.berbentuk tinjauan pengkaji akan Social Sceince (SPSS) for  Bagi ujian Pra dan ujiandeskriptif memeriksa karangan Windows. Pos, terdapat skor bagi mengikut skema markah ujian tersebut pemarkahan yang iaitu kadar skor 80 ditetapkan oleh hingga 100 adalah gred Lembaga Peperiksaan A, 60 hingga 79 gred B, Malaysia(2005). 40 hingga 59 gred C, 20 Setelah selesai rawatan hingga 39 gred D dan 0 dan ujian, data direkod hingga 19 gred E dan dianalisis serta  Bagi kaji selidik pula rumusan dibuat hasil terdapat Jadual daripada dapatan. Interprestasi Skor Minimum iaitu 1.00  Data dianalisis hingga 2.33 untuk tahap program SPSS versi pengetahuan rendah, 11.5 secara statistik 2.34 hingga 3.67 untuk tahap pengetahuan deskriptif. sederhana dan 3.68 hingga 5.00 dan ke atas untuk tahap pengetahuan tinggi.
 10. 10. 7.Paparan data  Soalan soal selidik.  Jadual  Jadual  Soalan ujian dan kaji selidik  Jadual.  Ujian –t yang dijalankan 8.Keputusan  Kajianvmenunjukkan  Bagi ujian Pra, dapatan  Keputusan menunjukkan mendapati terdapat faktor diri sendiri yang kumpulan yang dikaji menunjukkan bahawa perbezaan yang mempengaruhi amalan mempunyai keupayaan sebelum koperatif signifikan antara pembelajaran koperatif di dan kemampuan untuk dilaksanakan, pelajar pencapaian pelajar kalangan pelajar. mencapai keputusan yang mempunyai dalam ujian pra dan baik. pengetahuan yang ujian pasca penulisan  Faktor ini menunjukkan  Dapatan kajian rendah dalam topik karangan berpandu menunjukkan kumpulan tersebut. terdapat perbezaan yang Bahasa Melayu signifikan pelajar menggunakan  Bagi ujian Pos didapati menggunakan strategi gabungan pembelajaran bahawa penggunaan  antara faktor diri sendiri pembelajaran koperatif peta konsep dan kaedah koperatif adalah dengan jantina. teknik think-pair share. pendekatan koperatif sangat berkesan  Ini menunjukkan majoriti  Pelajar memperoleh mendapati pelajaran dipraktikkan dalam responden bersetuju pencapaian yang lebih mereka lebih menarik dan aktiviti pengajaran dan bahawa jantina baik dalam ujian pasca mudah difahami pembelajaran. mempengaruhi dalam
 11. 11. menentukan faktor diri berbanding pencapaian berbanding dengan  Bagi soalan kaji selidik sendiri sebagai faktor yang dalam ujian pra. kumpulan hanya didapati bahawa selepas dominan terhadap amalan menggunakan peta konsep penggunaan kaedah pembelajaran koperatif. sahaja. koperatif, pelajar  Dapatan kajian  Hubungan dengan guru mempunyai tahap mendapati penggunaan dan rakan sebaya pengetahuan yang tinggi strategi pembelajaran membolehkan pelajar yang dalam topik yang koperatif teknik think menggunakan peta konsep dipelajari. pair share telah dapat dan pendekatan koperatif merangsang daya menunjukkan prestasi yang berfikir pelajar.untuk tinggi dalam ujian pasca mrnjana idea bagi tersebut dan mereka mendapatkan memahami pelajaran maklumat. dengan cepat.Ulasan Jurnal1. Kesemua artikel jurnal di atas menekankan kepada amalan pembelajaran koperatif.2. Terdapat perbezaan dari segi tempat iaitu artikel jurnal yang pertama berlokasikan di Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Artikel yang
 12. 12. kedua berlokasikan SMK Bandar Maharani, Muar, Johor dan artikel jurnal yang ketiga ialah di Sekolah Menengah di sekitar Pulau Pinang. Seterusnya, artikel jurnal yang keempat ialah di SMK Tun Aminah Batu Pahat, Johor.3. Keempat-empat artikel ini menggunakan teknik yang sama iaitu menggunakan jadual untuk memudahkan perbandingan dilakukan.4. Kajian tindakan dalam artikel jurnal yang pertama di lakukan oleh pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Manakala kajian dalam jurnal ke dua di lakukan oleh pensyarah dari IPGM Kampus Perempuan Melayu Melaka. Seterusnya kajian Jurnal ketiga dibuat oleh Guru Sekolah Menengah Jit Sin, Pulau Pinang bersama dengan Pensyarah Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial Universiti Malaysia Sabah.5. Dalam artikel jurnal yang pertama, terdapat beberapa cadangan yang boleh dikemukakan untuk meningkatkan lagi keberkesanan amalan pembelajaran koperatif ini iaitu guru perlu membuat perancangan yang rapi supaya waktu pengajaran mencukupi. Selain itu, agihan tugas yang sesuai diberikan kepada pelajar supaya pelajar berupaya melibatkan diri secara koperatif. Guru juga perlu diberikan pendedahan dalam kaedah pembelajaran koperatif supaya mereka dapat memberikan komitmen yang lebih tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diadakan. Dalam jurnal ke dua pula dapatan kajian mendapati penggunaan strategi pembelajaran koperatif teknik think pair share telah dapat merangsang daya berfikir pelajar untuk menjana idea bagi mendapatkan maklumat berkaitan tema yang diberi sepanjang sesi pembelajaran. Perkongsian maklumat secara berpasangan dan berkumpulan telah dapat membantu pelajar untuk menyatakan dan menghuraikan idea dengan lebih bernas dalam wacana yang lebih menarik.Kajian juga mendapati proses berfikir berlaku secara berterusan dari awal sesi pembelajaran sehingga ke proses penulisan. Strategi ini telah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam penulisan karangan berpandu dari segi bahasa dan idea yang disampaikan.
 13. 13. Pembelajaran koperatif merupakan satu pendekatan yang amat sesuai diamalkan di sesebuah sekolah atau institusi pengajian tinggi. Iadisokong oleh Jurnal ketiga. Dalan jurnal ini, pembelajaran koperatif iaitu pembelajaran yang dilakukan apabila beberapa individu yangmempunyai pencapaian yang sama atau berbeza duduk dalam satu kumpulan untuk membincang sesuatu topik lebih bekesan berbandingdengan pelajar yang menyelesaikan sesuatu topik (soalan) sendiri. Selain itu, melalui pembelajaran secara koperatif, pelajar lebih mudahmemahami pelajaran dengan cepat kerana wujudnya interaksi antara guru dan rakan-rakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Disamping itu juga, pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman terhadap topik yang dijar, malah dapat menggunakan pengetahuanyang baru diperolehi daripada pembelajaran secara koperatif untuk meyelesaikan masalah dengan lebih yakin. Seterusnya, jurnal yang keempat juga telah terbukti keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kepada aras Taksonomi Bloom, terdapat dua aras yang diuji dalam kajian ini iaitu aras pengetahuan dan kefahaman. Bagi aras pengetahuan, ujian Pra telah dijalankan. Ujian ini dijalankan sebelum pelajar menjalani kaedah koperatif dalam pembelajaran. Dapatan menunjukkan bahawa sebelum koperatif dilaksanakan, pelajar mempunyai pengetahuan yang rendah dalam topik tersebut. Bagi aras kefahaman pula, ujian Pos telah dilaksanakan. Ujian Pos dijalankan selepas kaedah koperatif dijalankan selepas pengajaran guru. Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan kaedah koperatif adalah sangat berkesan dipraktikkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, soalan kaji selidik menunjukkan bahawa selepas penggunaan kaedah koperatif, pelajar mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dalam topik yang dipelajari. 6. Kesimpulannya, kaedah pembelajaran secara koperatif ini lebih berkesan berbanding kaedah biasa yang digunakan oleh guru. Berdasarkan kepada kaedah ini, pelajar akan lebih banyak terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, pelajar tidak akan mudah berasa bosan untuk menimba ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, pelajar akan berasa lebih berani untuk memberikan idea kerana mereka telah
 14. 14. diberikan peluang seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Secara langsung, kaedah ini dapatmengubah pelajar yang pasif ke arah menjadi pelajar yang aktif. Sehubungan dengan itu, guru perlulah lebih kreatif dalam mempelbagaikanstrategi pengajaran dan pembelajaran agar dapat meningkatkan minat dan keupayaan berfikir pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaianpelajar. Keupayaan dan kemahiran berfikir para pelajar perlu ditingkatkan dan dirangsang melalui penggunaan pelbagai kaedah dan strategipengajaran untuk melahirkan pelajar yang berdaya fikir. Sehubungan dengan itu, strategi pengajaran memainkan peranan yang amat pentingdalam meningkatkan prestasi pelajar dalam apa jua matapelajaran. Strategi pembelajaran koperatif terbukti dapat meningkatkan pencapaianpelajar, meningkatkan kemahiran kognitif dan pelajar dapat menjalin hubungan sosial yang lebih baik dalam kumpulan. Dari itu guruseharusnya mempraktikkan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajarannya di dalam kelas dengan pelbagai gaya dan cara demimeningkatkan lagi minat dan pencapaian murid. Dengan ini, hasrat kerajaan bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi ,rohani, intelek dan sosial akan tercapai seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. BIBLIOGRAFI
 15. 15. 1. Jurnal Pembelajaran Koperatif diperolehi pada 10 April 2012 melalui http://www.journaldatabase.org/articles/kesan_penggunaan_peta_konsep_dan.html2. Jurnal pembelajaran koperatif teknik Think-Pair-Share terhadap markah pencapaian karangan Bahasa Melayu diperolehi pada 11 April 2012 melalui http://www.scribd.com/doc/32899089/Pembelajaran-Koperatif-Think-Pair-Share3. strategi pengajaran pembelajaran koperatif dalam tajuk rekabentuk dan penghasilan projek (matapelajaran kemahiran hidup http://eprints.uthm.edu.my/114/1/mimi_mohaffyza_mohamad.pdf4. Tinjauan amalan koperatif Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara, Gerik, Perak. http://eprints.uthm.edu.my/6040/1/aziziyah_koperatif.pdf5.

×