Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surat-perjanjian-sewa kenderaan

52,153 views

Published on

Surat-perjanjian-sewa kenderaan

  1. 1. SURAT PERJANJIAN SEWA KERETA TARIKH : 22 MAC 2013 NO KENDERAAN: MODEL: TARIKH: MAKLUMAT PENYEWA NAMA : ________________________________________________________ NO K/P : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ TEL H/P : TEL RUMAH ALAMAT RUMAH: ALAMAT PEJABAT: RUJUKAN: NAMA TEL H/P : RUJUKAN: NAMA TEL H/P :
  2. 2. SURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAAN Perjanjian ini adalah dibuat pada di antara pemilik _________________________________ ________________ dan penyewa ____________________________________________ BUTIR – BUTIR KENDERAAN NO PENDAFTARAN : MODEL KENDERAAN : TARIKH SEWA: BERMULA SEHINGGA ____________________ DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT: 1. Harga sewa kenderaan ini adalah RM ____________/ b u l a n . 2. Pemilik berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat dikembalikan selepas tamat tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 6 .00 / jam. 3. Kenderaan ini tidak digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia. 4. PENYEWA adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku penyalahgunaan kenderaan ini seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia. 5. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman, kompaun atau denda dalam tempoh sewa seperti di atas. 6. PEMILIK berhak menuntut sebarang ganti rugi jika berlaku sebarang kerosakan / kemalangan yang melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti di atas. 7. Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk selepas tempoh sewa kenderaan ini seperti di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk menanggung segala kos yang kenderaan ini. dikeluarkan oleh PEMILIK yang melibatkan
  3. 3. 8. PEMILIK berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen Memandu/ Kad Pelajar PENYEWA kenderaan ini untuk tujuan rujukan. AKUAN PIHAK PENYEWA: Saya No Kad Pengenalan telah membaca dan memahami syarat surat perjanjian sewa kenderaan yang bernombor pendaftaran dan berjanji mematuhi kesemua syarat-syarat yang telah ditetapkan ini. Sekiranya salah satu syarat di atas gagal saya penuhi, tindakan undang-undang berhak dikenakan ke atas saya. NAMA: NO K/P: TARIKH:

×