Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Branding for leaders tym

4,279 views

Published on

Thương hiệu dành cho lãnh đạo - Richard Moore - ANH TYM

 • Be the first to comment

Branding for leaders tym

 1. 1. TẠI SAO BẠN CẦN MỘT THƢƠNG HIỆU ?
 2. 2. “Nếu công ty này bị chia cắt, tôi sẽ giao cho bạn tài sản, nhà máy, thiết bị và tôi chỉ giữ lại thƣơng hiệu và nhãn hiệu, tôi sẽ kinh doanh tốt hơn bạn” – John Stuart, CEO của công ty Quaker Oats.
 3. 3. Giá trị trên thị trƣờng của Coke (có bao gồm cả giá trị thƣơng hiệu) là vào khoảng 120 tỷ Đô la. Giá trị trên thị trƣờng của Coke không bao gồm giá trị thƣơng hiệu là vào khoảng 50 tỷ Đô la. Nếu không có thƣơng hiệu, giá trị của Coke chỉ còn một nửa.
 4. 4. Vậy, thƣơng hiệu là gì?
 5. 5. Thƣơng hiệu giống nhƣ con ngƣời.
 6. 6. Tính cách thương hiệu B E C D A Chuyên nghiệp Tin cậy Quan tâm Sáng tạo Năng động Thƣơng hiệu cũng có tính cách và định hƣớng riêng.
 7. 7. Làm sao xây dựng đƣợc một thƣơng hiệu thành công ?
 8. 8. Bạn phải nhận ra các nét tính cách cốt lõi của thƣơng hiệu, từ đó phát triển văn hóa công ty.
 9. 9. Bạn cần phải nghiên cứu thị trƣờng để biết đƣợc khách hàng nghĩ gì về bạn.
 10. 10. Hình ảnh của bạn trong suy nghĩ của khách hàng có giống nhƣ hình ảnh của khách hàng trong suy nghĩ của bạn không?
 11. 11. Thiết kế các yếu tố của thƣơng hiệu Logo Mẫu thương hiệu Tên thương hiệu Kiểu chữ
 12. 12. Tên thƣơng hiệu và logo phải độc đáo và phù hợp với tính cách của thƣơng hiệu.
 13. 13. Tên thƣơng hiệu và logo Tên gọi phù hợp với tính cách Duyên dáng Tên gọi phù hợp với tính cách Trung thực Logo thể hiện cảm giác Niềm vui Logo thể hiện cảm giác Nguồn gốc từ biển Logo thể hiện cảm giác Tự nhiên thỏa mái
 14. 14. Bạn có thể phân biệt đƣợc màu sắc đặc trƣng của từng thƣơng hiệu sau không?
 15. 15. Màu sắc thƣơng hiệu
 16. 16. Sự nhận biết về màu sắc nhƣ vậy giúp tạo dựng một thƣơng hiệu mạnh.
 17. 17. Những thƣơng hiệu thành công chỉ nhấn mạnh một hay hai màu sắc.
 18. 18. Kiểu chữ của bạn phải phản ánh đƣợc tính cách thƣơng hiệu của bạn.
 19. 19. Kiểu chữ thƣơng hiệu Cổ điển chắc chắn Hóm hỉnh rõ ràng
 20. 20. Bạn nên chọn một hay hai kiểu chữ để sử dụng nhất quán trong truyền thông thƣơng hiệu.
 21. 21. Một thƣơng hiệu mạnh, cũng giống nhƣ một bát phở ngon, luôn cần một công thức hợp lý.
 22. 22. Mẫu thƣơng hiệu phải là một công thức linh động để có thể sắp xếp cân đối các tài liệu truyền thông gắn với thƣơng hiệu của bạn.
 23. 23. Tên thƣơng hiệu : Nutifood Logo của thƣơng hiệu : Biểu tƣợng đồ họa + kiểu chữ. Màu sắc thƣơng hiệu : màu xanh lá cây + trắng. Kiểu chữ của thƣơng hiệu : Không nhất quán. Mẫu thƣơng hiệu : Biểu tƣợng in mờ thống nhất trên các phƣơng tiện truyền thông tĩnh. Mẫu bao bì kết hợp với hình ảnh. Tính cách thƣơng hiệu: Phát triển, khoa học, quan tâm. Kinh nghiệm Nutifood Tạo lập cho tƣơng lai
 24. 24. Bạn đã đăng ký bảo hộ thƣơng hiệu của bạn chƣa ?
 25. 25. 1 Khi bạn đang tạo dựng thƣơng hiệu kiểm tra xem tên thƣơng hiệu của bạn đã đƣợc đăng ký pháp lý chƣa? 2 Hãy đảm bảo rằng, bạn có sẵn một số tên gọi dự phòng 3 Hãy thuê luật sƣ chuyên về lĩnh vực sở hữu trí tuệ 4 Nếu bạn có một thƣơng hiệu nhƣng chƣa đăng ký thì hãy đăng ký ngay tại các nƣớc mà bạn kinh doanh.
 26. 26. Làm thế nào để duy trì bản sắc thƣơng hiệu?
 27. 27. Tính cách thương hiệu phải phù hợp với công ty và thị trường Tạo tài liệu chỉ dẫn duy trì bản sắc thương hiệu Văn hóa công ty
 28. 28. Hãy thận trọng khi thay đổi thƣơng hiệu của bạn.
 29. 29. Hãy thận trọng khi mở rộng thƣơng hiệu của bạn. Nguy cơ Có thể làm lu mờ hình ảnh của thƣơng hiệu và đánh mất đi sự trung thành với thƣơng hiệu của khách hàng. Giải pháp Bạn nên sử dụng một dải quan hệ của thương hiệu để xem xét và quản lý việc mở rộng thƣơng hiệu.
 30. 30. Họ Thƣơng hiệu Thƣơng hiệu Nhánh Thƣơng hiệu đƣợc chấp nhận Chùm Thƣơng hiệu Dải quan hệ của Thƣơng hiệu Hiệu quả Truyền thông Marketing Tính linh hoạt trong Marketing Dải Quan hệ của Thương hiệu trải từ những sản phẩm liên quan cùng chia sẻ tính cách thƣơng hiệu đến một chùm thƣơng hiệu chẳng có liên quan một chút nào với nhau.
 31. 31. Những thƣơng hiệu thành công lâu dài nhất lại là những thƣơng hiệu vƣợt lên trên sự “độc đáo”, “nhất quán” trên cả những thành công nhanh chóng để theo một cách nào đó, có thể tác động tới chúng ta bằng một thứ cảm giác rất con ngƣời. KẾT

×