Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KIEÅM TRA BAØI
CUÕ: hiện tác dụng từ của
Câu 1. Trong thí nghiệm phát
dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?
A. Tạ...
KIEÅM TRA BAØI
CUÕ:
2. Hãy dùng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a. Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện
một từ t...
I. TỪ PHỔ:
1. Thí nghiệm:
Raéc ñeàu một lớp maït saét leân taám nhöïa
trong. Ñaët taám nhöïa naøy leân treân moät thanh
na...
I. TỪ PHỔ:
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

S

N

Trong töø tröôøng cuûa thanh nam chaâm, maït
saét ñöôïc saép xeáp thaønh nhö...
 Nôi naøo maït saét daøy thì töø tröôøng
maïnh, nôi naøo maït saét thöa thì töø tröôøng
yeáu.
 Hình aûnh caùc ñöôøng maï...
I. TỪ PHỔ:
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ:
1. Ve õ vaø xaùc ñònh c hie àu
ñöôøng bút lông tô dọc theo các đ...
I. TỪ PHỔ:
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ:

1. Ve õ vaø xaùc ñònh c hieàu
ñöôøng scác kim nam châm nhỏ đặt ...
I. TỪ PHỔ
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng
söùc töø:
 Chiều đường sức từ...
I. TỪ PHỔ

1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng
c) Haõy dùng muõi teân ñaùnh d...
I. TỪ PHỔ
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ:

S

N

2. Kết luận:
- Caùc đ...
III. VẬN DỤNG

C4: Cho hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U. Hãy vẽ
TLC4: sức từ của nó hai từ cực về nam các đường
các đườn...
III. VẬN DỤNG
C5. Biết chiều một đường sức từ như hình vẽ.
Hãy xác định tên các từ cực của nam châm?

A

B

N

S
III. VẬN DỤNG
C6: Cho hình ảnh từ phổ của hai nam châm đăt
gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều
của chúng.
1.Veà nhaø hoïc baøi vaø traû lôøi laïi caùc C
cuûa baøi hoïc.
2. Laøm caùc baøi taäp 23.1  23.5 SBT.
3. Xem vaø soaïn tr...
Bai 23 tu phoduong suc tu(1)
Bai 23 tu phoduong suc tu(1)
Bai 23 tu phoduong suc tu(1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 23 tu phoduong suc tu(1)

404 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bai 23 tu phoduong suc tu(1)

 1. 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: hiện tác dụng từ của Câu 1. Trong thí nghiệm phát dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào? A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì. kì B. Song song với kim nam châm. châm C. Vuông góc với kim nam châm. châm D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn. nhọn
 2. 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 2. Hãy dùng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: a. Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện một từ trường tồn tại ......................... b. Nam châm hoặc dòng điện đều có khả năng tác lực từ dụng ........... lên kim nam châm đặt gần nó. c. Người ta dùng kim nam châm để nhận biết từ ........................... trường.
 3. 3. I. TỪ PHỔ: 1. Thí nghiệm: Raéc ñeàu một lớp maït saét leân taám nhöïa trong. Ñaët taám nhöïa naøy leân treân moät thanh nam chaâm roài goõ nheï. Quan saùt hình aûnh maït saét vöøa ñöôïc taïo thaønh treân taám nhöïa. C1: Các mạt sắt xung quanh nam châm được S N sắp xếp như thế nào? Caøng ra xa nam TLC1: thì sắt được sắp chaâmMạt maät ñoä xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia cuûa caùc ñöôøng của nam châm. Caøng ra xa nam chaâm caùc ñöôøng naøy caøng thöa daàn. naøy seõ ra sao?
 4. 4. I. TỪ PHỔ: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: S N Trong töø tröôøng cuûa thanh nam chaâm, maït saét ñöôïc saép xeáp thaønh nhöõng ñöôøng cong noái töø cöïc naøy sang cöïc kia cuûa nam chaâm. Caøng ra xa nam chaâm, nhöõng ñöôøng naøy caøng thöa daàn.
 5. 5.  Nôi naøo maït saét daøy thì töø tröôøng maïnh, nôi naøo maït saét thöa thì töø tröôøng yeáu.  Hình aûnh caùc ñöôøng maït saét xung quanh nam chaâm trong thí nghieäm treân ñöôïc goïi laø töø phoå. Töø phoå cho ta moät hình aûnh tröïc quan veà töø tröôøng.
 6. 6. I. TỪ PHỔ: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: 1. Ve õ vaø xaùc ñònh c hie àu ñöôøng bút lông tô dọc theo các đường mạt sắt nối a). Dùng s öùc töø: từ cực này sang cực kia của nam châm treân taám nhöïa, ta seõ ñöôïc caùc ñường lieàn neùt, bieåu dieãn ñöôøng söùc cuûa töø tröôøng (goïi laø ñöôøng s öùc töø). S N S N
 7. 7. I. TỪ PHỔ: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: 1. Ve õ vaø xaùc ñònh c hieàu ñöôøng scác kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau b) Dùng öùc töø: trên một đường sức từ vừa vẽ ñöôïc. C 2: Nhaän xeùt veà söï saép xeáp cuûa kim nam S N chaâm naèm doïc theo moät ñöôøng söùc töø nhö hình beân. Trên mỗi đường sức từ kim nam châm định hướng TLC2: theo một chiều nhất định.
 8. 8. I. TỪ PHỔ 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ 1. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø:  Chiều đường sức từ là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim nam châm đặt cân bằng trên đường sức đó. S N N S
 9. 9. I. TỪ PHỔ 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ 1. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng c) Haõy dùng muõi teân ñaùnh daáu chieàu caùc söùc töø: ñöôøng söùc töø vöøa veõ ñöôïc. S N S N TLC3: ÔÛ be ân ngoaøi thanh nam c haâm, beân ngoaøi thanh C3: ÔÛ c haâm, ñöôøng s öùc töø c où c hie àu ñi vaøo c öïc töø c où c hie àu ñi vaøo c öïc
 10. 10. I. TỪ PHỔ 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ 1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ: S N 2. Kết luận: - Caùc đường sức từ coù chiều xaùc định. Beân ngoaøi nam chaâm, caùc ñöôøng söùc töø coù chieàu đi ra từ cực Bắc, đi vaøo cực Nam của nam chaâm. - Nôi naøo töø tröôøng maïnh thì ñöôøng söùc
 11. 11. III. VẬN DỤNG C4: Cho hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U. Hãy vẽ TLC4: sức từ của nó hai từ cực về nam các đường các đườngỞ khoảng giữa và nhận xétcủa dạng châm chữ U các đường sức cực sức từ ở giữa hai từ từ gần như song song với nhau.
 12. 12. III. VẬN DỤNG C5. Biết chiều một đường sức từ như hình vẽ. Hãy xác định tên các từ cực của nam châm? A B N S
 13. 13. III. VẬN DỤNG C6: Cho hình ảnh từ phổ của hai nam châm đăt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng.
 14. 14. 1.Veà nhaø hoïc baøi vaø traû lôøi laïi caùc C cuûa baøi hoïc. 2. Laøm caùc baøi taäp 23.1  23.5 SBT. 3. Xem vaø soaïn tröôùc Baøi 24: “Töø trư ôøng cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua”. + Noäi dung quy taéc: “Naém tay phaûi”. + Xaùc ñònh chieàu cuûa ñöôøng söùc töø vaø teân töø cöïc cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua.

×