Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

23,941 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
645
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

 1. 1. Diversitate tematica, stilistica si de viziune in perioada interbelica Grupa 1
 2. 2. Perioada interbelic ã desemneaz ã intervalul de 21 de ani între cele dou ã Razboaie Mondiale ( 191 8- 193 9).
 3. 3. <ul><li>C onceptul de art ã poetic ã define s te o oper ã literar ã în care autorul î s i prezint ã în mod particularizat viziunea ş i atitudinea asupra menirii poetului s i crea t iei sale. Arta poetic ã surprinde de asemenea sursele de inspira t ie ale poetului, temele, modalit ãt ile de crea t ie s i de expresie, precum ş i rolul poetului s i al crea t iei. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Poezia interbelic ã va asimila elemente din principalele curente literare ale epocii (avangardism , dar s i expresionism , simbolism, ermetism) , se va distan t a de „inim ã ” , de poezia de tip romantic , devenind practic o abandonare în voia for ţ elor magice ale limbajului . Forma se va desprinde de con ţ inut ş i vor ap ã rea o serie de inova ţ ii , cu prec ã dere în aspectele exterioare ale poeziei . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Cei patru mari poe ţ i din perioada interbelicã au fost: </li></ul><ul><li>George Bacovia </li></ul><ul><li>Tudor Arghezi </li></ul><ul><li>Lucian Blaga </li></ul><ul><li>Ion Barbu </li></ul>
 6. 6. George Bacovia <ul><li>Nascut pe data de 4 sau 17 septembrie 1881, Bacãu </li></ul><ul><li>Decedat pe data de 22 mai 1957, Bucuresti </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Numele cu care s-a nãscut este George Andone Vasiliu ; </li></ul><ul><li>Se pare cã pseudonimul sãu provine din limba latinã Bachus via , unde insemna Calea lui Bachus , dar are legãtur ã si cu denumirea orasului sãu natal, Bacãu. </li></ul>
 8. 9. Muzeul Bacovia din Bacãu
 9. 11. Masa de lucru a poetului
 10. 12. Receptarea criticã <ul><li>Despre George Bacovia s-a spus ini ţ ial cã e un poet simbolist, dar criticii au remarcat ulterior cã î ş i depã ş e ş te epoca, apar ţ inând poeziei române moderne. Dacã în primul sãu volum, Plumb, publicat în 1916, imediat dupã ce carnagiul din primul rãzboi mondial, se dezlãn ţ uise, influenţa poeziei simboliste era foarte vizibilă, abia din volumele următoare, în Scântei galbene sau Comedii în fond , Bacovia descoperã re ţ eta poeziei moderne, apropiatã de proza poeticã. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Criticii interbelici au v ã zut în Bacovia un neosimbolist (George C ã linescu) sau &quot;o bisericu ţ ã dintr-un lemn&quot; </li></ul><ul><li>(E. Lovinescu), un poet cu o materie poetic ã insuficient ã . Abia dup ã cel de-al doilea r ã zboi mondial, poezia sa este afiliat ã curentelor de gândire mai noi, fiind pus ã în paralel cu teatrul absurdului (M. Petroveanu), cu anumite curente ale modernismului poetic, cu suprarealismul, dicteul automat, imagismul sau chiar expresionismul dar ş i cu ş coli filozofice cum ar fi existen ţ ialismul (Ion Caraion) etc. Astfel, Bacovia ajunge unul dintre cei mai importan ţ i poe ţ i români, devenind autorul care execut ã un uria ş salt canonic de la statutul de poet minor la cel de autor clasic al literaturii române. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Premii ş i distinc ţ ii </li></ul><ul><li>În 1923 a fost premiat de Ministerul Artelor pentru volumul Plumb . </li></ul><ul><li>În 1925 prime ş te premiul pentru poezie al Societ ã ţ i Scriitorilor Români, ex aequo împreună cu Lucian Blaga </li></ul><ul><li>În 1934 Premiul Naţional de poezie este acordat lui George Bacovia şi lui Tudor Arghezi </li></ul>
 13. 15. Volume antume <ul><li>Plumb , Bucure ş ti, 1916 </li></ul><ul><li>Scîntei galbene , Bacãu, 1926 </li></ul><ul><li>Buc ã ţ i de noapte , Bucure ş ti, 1926 </li></ul><ul><li>Poezii , Bucure ş ti, 1929 </li></ul><ul><li>Cu voi... , Bucure ş ti, 1930 </li></ul><ul><li>Poezii , prefa ţ ã de Adrian Maniu, Bucure ş ti, 1934 </li></ul><ul><li>Comedii în fond , Bucure ş ti, 1936 </li></ul><ul><li>Opere , Bucure ş ti, 1944 </li></ul><ul><li>Stan ţ e burgheze , Bucure ş ti, 1946 </li></ul><ul><li>Poezii , Bucure ş ti, 1956 (edi ţ ie revizuitã ş i adãugitã de autor, 1957) </li></ul>
 14. 16. Tudor Arghezi <ul><li>Nacut pe data de 21 mai 1880, Bucuresti </li></ul><ul><li>Decedat pe data de 14 iulie 1967 </li></ul>
 15. 17. <ul><li>A fost un scriitor român cunoscut pentru contribu ţ ia sa la dezvoltarea poeziei ş i a literaturii pentru copii. Numele s ã u adev ã rat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul s ã u, Arghezi, provine, explic ã însu ş i poetul, din Argesis - vechiul nume al Argesului. </li></ul><ul><li>Ovid S. Crohmãlniceanu propunea în studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii române între cele douã războaie mondiale o altã explica ţ ie, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie ş i Geza. </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Tudor Arghezi a debutat în anul 1896, publicând versuri în revista Liga Ortodoxã , condusã de Alexandru Macedonski cu pseudonimul Ion Theo . La scurt timp de la debut, Macedonski afirma despre tânãrul poet: </li></ul><ul><li>&quot;Acest tânãr, la o vârstã când eu gângãveam versul, rupe cu o cutezan ţ ã fãrã margini, dar pânã astãzi coronatã de cel mai strãlucit succes, cu toatã tehnica versificãrii, cu toate banalitã ţ ile de imagini şi idei, ce multa vreme au fost socotite, la noi şi in strãinãtate, ca o culme a poeticii ş i a </li></ul>artei.&quot;
 17. 19. <ul><li>A început sã fie un admirator al simbolismului ş i a altor curente apar ţ inãtoare (cum ar fi Secesiunea vienezã) polemizând în articolele vremii cu George Panu de la Junimea' asupra atitudinii critice a celui din urmã privind Literatura modernistã. La 19 ani a intrat la m ã n ã stirea Cernica unde a stat patru ani, pân ã în anul 1904. În 1904, a publicat împreun ã cu Vasile Demetrius o revist ã proprie, Linia Dreapt ã , care a încetat s ã mai apar ã dup ã doar cinci numere.Arghezi, Gala Galaction, ş i Demetrius au fost lega ţ i printr-o strâns ã prietenie, din m ã rturisirea fiicei lui Demetrius, artista şi nuvelista Lucia Demetrius. </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Publicistul </li></ul><ul><li>La vârsta de 16 ani debuteaz ã în &quot;Liga ortodox ã &quot; a lui Alexandru Macedonski, sub sem ã n ã tura Ion Theo. </li></ul><ul><li>Pân ã în 1910 -când a început s ã conduc ã sau s ã editeze el însu ş i reviste ş i ziare cum sunt: &quot;Cronica&quot;, &quot;Cuget romanesc&quot;, &quot;Na ţ iunea&quot;, &quot;Bilete de papagal&quot;- public ã la mai multe periodice ale vremii: &quot;Revista modern ã &quot;, &quot;Via ţ a nou ã &quot;, &quot;Facla&quot;, &quot;Via ţ a romaneasc ã &quot;, etc.. </li></ul>
 19. 21. <ul><li>Opere </li></ul><ul><li>Cuvinte potrivite , poezii, 1927 </li></ul><ul><li>Icoane de lemn , tablete, 1929 </li></ul><ul><li>Poarta neagr ã, tablete, 1930 </li></ul><ul><li>Cartea cu juc ã rii , poeme pentru copii </li></ul><ul><li>Tablete din Ţara de Kuty , povestiri swiftiene, </li></ul><ul><li>1933 </li></ul><ul><li>Ochii Maicii Domnului , 1934 </li></ul><ul><li>C ã rticica de sear ã, poezii, 1935 </li></ul><ul><li>Cimitirul Buna-Vestire , roman parabolic, 1934 </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Versuri , 1936 </li></ul><ul><li>Ce-ai cu mine vântule? , 1937 </li></ul><ul><li>Lina , roman, 1942 </li></ul><ul><li>Eminescu , studiu critic, 1943 </li></ul><ul><li>Versuri alese , 1946 </li></ul><ul><li>Bilete de papagal , 1946 </li></ul><ul><li>Prisaca , 1948, poeme pentru copii </li></ul><ul><li>1907-Peizaje , 1955 </li></ul><ul><li>Pagini din trecut , publicisticã, 1955 </li></ul><ul><li>Cântare omului , 1955 </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Frunze , 1961 </li></ul><ul><li>Poeme noi , 1963 </li></ul><ul><li>Caden ţ e , 1964 </li></ul><ul><li>Silabe , 1965 </li></ul><ul><li>Rãzle ţ e , 1965 </li></ul><ul><li>Versuri lungi , 1965 </li></ul><ul><li>Ritmuri , 1966 </li></ul><ul><li>Litanii , 1967 </li></ul><ul><li>Noaptea , 1967. </li></ul>
 22. 24. Lucian Blaga <ul><li>Nascut pe data de 9 mai 1895 la Lancrãm, lângã Sebes, judetul Alba </li></ul><ul><li>Decedat pe data de 6 mai 1961 la Cluj </li></ul>
 23. 25. <ul><li>A fost un filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar ş i diplomat român. Personalitate impunãtoare ş i polivalentã a culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat perioada respectivã prin elemente de originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitate . </li></ul>
 24. 26. <ul><li>A debutat în ziarele ar ã dene Tribuna , cu poezia Pe ţ ã rm (1910), şi în Românul , cu studiul Reflec ţ ii asupra intui ţ iei lui Bergson (1914). Dup ã moartea tat ã lui, familia se mut ã la Sebe ş în 1909. În anul 1911 c ã l ã tore ş te în Italia, unde î ş i petrece timpul în libr ã rii, c ã utând c ã r ţ i de filosofie, ş i vizitând vestigiile istorice ale acestei ţ ã ri. </li></ul>
 25. 27. <ul><li>A urmat cursurile Facult ã ţ ii de Teologie din Sibiu ş i Oradea în perioada 1914–1916, pe care le-a finalizat cu licen ţ ã în 1917. A studiat filosofia ş i biologia la Universitatea din Viena între anii 1916 şi 1920, ob ţi nând titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, cea care îi va deveni so ţ ie. A revenit în ţ ar ã în ajunul Marii Uniri. În anul 1916, în timpul verii, Blaga viziteaz ã Viena, unde descoper ã Expresionismul. </li></ul>
 26. 28. <ul><li>În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de Rosa del Conte ş i de criticul Basil Munteanu, dar se pare c ã ideea a pornit chiar de la Mircea Eliade pentru a primi premiul Nobel pentru literatur ã . Cei doi nu locuiau în România, Rosa del Conte era autoarea unei c ã r ţ i despre Eminescu, iar Basil Munteanu locuia la Paris, unde se exilase din motive politice. Autorit ã ţi le comuniste nu au sprijinit în niciun fel aceste gesturi, pentru c ã Blaga era considerat un filosof idealist, iar poeziile lui au fost interzise pân ã la edi ţ ia din 1962 îngrijit ã de George Iva ş cu. Rosa del Conte a recunoscut c ã paternitatea ideii îi apar ţ ine lui Mircea Eliade, cel care publicase la moartea lui Blaga, în 1961, un emo ţ ionant necrolog intitulat Tăcerile lui Lucian Blaga . </li></ul>
 27. 29. <ul><li>Volume de versuri </li></ul><ul><li>1919 - Poemele luminii </li></ul><ul><li>1921 - Pa ş ii profetului </li></ul><ul><li>1924 - În marea trecere </li></ul><ul><li>1929 - Lauda somnului </li></ul><ul><li>1933 - La cumpãna apelor </li></ul><ul><li>1938 - La cur ţ ile dorului </li></ul><ul><li>1942 - Poezii , edi ţ ie definitiv ã </li></ul><ul><li>1943 - Nebãnuitele trepte </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Cicluri de versuri editate postum </li></ul><ul><li>Vârsta de fier 1940-1944 </li></ul><ul><li>Cântecul focului </li></ul><ul><li>Corãbii cu cenu ş ã </li></ul><ul><li>Ce aude unicornul </li></ul>
 29. 31. Ion Barbu <ul><li>Nascut pe data de 18 martie 1895 la Câmpulung-Muscel </li></ul><ul><li>Decedat pe data de 11 august 1961 la Bucure ş ti </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Ion Barbu este pseudonimul matematicianului Dan Barbilian sub care a devenit cunoscut ca unul dintre cei mai importanti poeti români din secolul trecut, „dacã nu cumva cel mai mare”, scrie Alexandru Ciorãnescu în volumul sãu publicat în 1981 la Twayne Publishers si tradus în limba românã în 1996). Dan Barbilian era fiul judec ã torului Constantin Barbillian (care ş i-a latinizat numele initial Barbu) si Smaranda, nãscutã Ş oiculescu. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>În anul 1919, Dan Barbillian începe colaborarea la revista literarã Sbur ã torul , adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului sãu, Ion Barbu. În timpul liceului îl cunoa ş te pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin una din cele mai lungi ş i mai frumoase prietenii literare. </li></ul>
 32. 34. <ul><li>Debutul sãu artistic a fost declan ş at de un pariu cu Tudor Vianu. Pleca ţ i într-o excursie la Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu cã va scrie un caiet de poezii, argumentând cã spiritul artistic se aflã în fiecare. Din acest &quot;pariu&quot;, Dan Barbilian î ş i descoperã talentul ş i iubirea fa ţ ã de poezie. Dan Barbilian spunea cã poezia ş i geometria sunt complementare în via ţ a sa : acolo unde geometria devine rigidã, poezia îi oferã orizont spre cunoa ş tere ş i imagina ţ ie. </li></ul>
 33. 35. <ul><li>Criticul ş i prietenul sãu Tudor Vianu îi consacrã o monografie, consideratã a fi cea mai completã pânã în ziua de azi. Una din cele mai cunoscute poezii a autorului, Dupã melci , apare în 1921 în revista Via ţ a Româneasc ã. Tot în acest an pleacã la Göttingen (Germania) pentru a- ş i continua studiile. Dupã trei ani, în care a fãcut multe cãlãtorii prin Germania, ducând o via ţ ã boemã, se întoarce în ţ arã. </li></ul>
 34. 36. <ul><li>Opere </li></ul><ul><li>Dupã melci , Editura Luceaf ã rul, 1921 </li></ul><ul><li>Joc secund , Editura Cultura Na ţ ional ã , 1930 </li></ul>
 35. 37. Precizãm ca melodiile prezentate apartin compoztorului George Enescu.
 36. 38. Va multumim!
 37. 39. Clasa a 12-a D Colegiu National Grigore Ghica Dorohoi
 38. 40. Realizatori: <ul><li>Cojocariu Anca </li></ul><ul><li>Crâ ş mariuVictoria </li></ul><ul><li>Hãidãu ţ u Patricia </li></ul><ul><li>Sãrban Cornelia </li></ul><ul><li>Zugravu Ciprian </li></ul>
 39. 41. The

×