Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loon    De kracht van kennis     op de arbeidsmarkt       naar                   leren  ...
k119 Witboek#loon naar leren.indd 2  7-6-11 09:28
Loon                                       naar                  ...
2  Witboek > Loon naar leren  Voorwoord                             A          ...
3                                                      Witboek > Loon...
4  Witboek > Loon naar leren          Samenvatting                          Volgens ...
5                                                             ...
6  Witboek > Loon naar leren                   Leren                   als    ...
7                                                             ...
8  Witboek > Loon naar lerenk119 Witboek#loon naar leren.indd 8  7-6-11 09:28
9                                     Witboek > Loon naar leren   Expertinterviews ...
10  Expertinterviews, deel I > Harry Starren           Quantity breeds                    ...
11                                                            ...
12  Expertinterviews, deel I > Isabel Coenen       Een               individueel advies       ...
13                                                            ...
14  Expertinterviews, deel I > Mathieu Weggeman                 Kiezen voor               ...
15                                                            ...
16  Witboek > Loon naar leren  Waarom is                          blijven          ...
17                                                            ...
18  Witboek > Loon naar leren                                            6  ...
19                                                            ...
20  Witboek > Loon naar leren                    nog maar de vraag of dat echt een oplossing zou zijn...
21                                                            ...
22  Expertinterviews, deel II > Bas Jacobs  Een kwestie van de                    juiste prikkels ...
23                                                            ...
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Witboek Loon Naar Leren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Witboek Loon Naar Leren

799 views

Published on

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt.
Terwijl we langer werken, veroudert ons kennis sneller. Blijven leren, je loopbaan lang, wordt voor grote groepen werknemers, oud en jong, relevant. In de praktijk komt er echter nog te weinig van terecht.
Wat zijn de belangrijkste knelpunten en hoe kunnen we die wegnemen?
Hoe kunt u als werkgever uw werknemers stimuleren om te blijven leren?
En waarom is dit zo belangrijk.
In ons nieuwe witboek Loon naar leren leest u hoe hoog de urgentie is om te investeren in talent. De vraag die daarbij centraal staat is wat er van alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers en de overheid) wordt verlangd om nu echt met een leven lang leren aan de slag te gaan.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Witboek Loon Naar Leren

 1. 1. Loon De kracht van kennis op de arbeidsmarkt naar leren Een Manpower witboek • 2011k119 Witboek#loon naar leren.indd 1 7-6-11 09:28
 2. 2. k119 Witboek#loon naar leren.indd 2 7-6-11 09:28
 3. 3. Loon naar De kracht van kennis op de arbeidsmarkt leren Inhoud 2 Voorwoord 4 Samenvatting 6 Leren als topprioriteit 8 Expertinterviews, deel 1 16 Waarom is blijven leren belangrijk? 22 Expertinterviews, deel 2 28 Een agenda voor de toekomst 34 Aanbevelingenk119 Witboek#loon naar leren.indd 1 7-6-11 09:28
 4. 4. 2 Witboek > Loon naar leren Voorwoord A ls je ’s ochtends in de spiegel kijkt en je denkt dat je er bent, bega je misschien wel de grootste fout van je leven. Ik ben cultureel ondernemer en vraag me, bij alle successen, iedere dag nog af: hoe kan het beter? Want het kan namelijk altijd beter. Kijk naar topsporters. Ze zullen altijd blijven trainen voor een hogere ‘ranking’, een aantrekkelijke transfer of voor de verbetering van dat magistrale record op de 100 meter sprint, de marathon of 500 meter schaatsen. In reguliere banen is het niet anders: ook daar worden records verbroken. In alle organi­ saties is vooruitgang namelijk cruciaal. Een Joop van den Ende bedrijf dat geen plannen ontwikkelt om zijn jaaromzet verder omhoog te stuwen, zal het op den duur niet volhouden, hoe goed het product op zich ook is. En voor die groei is een bedrijf voor een belangrijk deel afhankelijk van de gedrevenheid van zijn werknemers en hun inzet om inventiever, slimmer en kostenbewuster te werken.k119 Witboek#loon naar leren.indd 2 7-6-11 09:28
 5. 5. 3 Witboek > Loon naar leren Blijven leren, je loopbaan lang; dat betekent proces, is het zaak dat je je blijft openstellen voor mij niet dat werknemers continu cur­ voor nieuwe kansen. Want die zijn er in sussen moeten volgen of een avondstudie overvloed, als je je maar afvraagt hoe het moeten doen. Voor specifieke functies is dat beter kan. Ik heb kansen gekregen van soms nodig, maar er zijn veel meer vormen mensen die iets in mij zagen en ik heb ze van leren. Er bestaat ook nog zoiets als een met beide handen aangegrepen. Het heeft gezonde vorm van nieuwsgierigheid: wat mij mee gezeten en het heeft mij ook meer kun je nog meer uit het leven en je baan dan eens tegengezeten. Dat hoort er halen. De komende generatie moet tot zijn allemaal bij. Het belangrijkste is dat je vooruit 70ste werken. Stel dat je op je twintigste wilt blijven gaan. begint, dan praat je over vijftig jaar werken! Dan blijf je toch niet stilstaan bij je eerste De technologische veranderingen gaan te opleiding, je eerste baan of je eerste snel om stil te blijven zitten. Natuurlijk vraagt managementfunctie? In mijn geval was ik blijven leren niet alleen iets van de werk­ dan nu timmerman geweest. Niet dat dat nemers. Ook de managers in bedrijven verkeerd is, ik kan met bewondering naar moeten hun collega’s stimuleren om zich te het werk van een goed timmerman kijken. blijven ontwikkelen. En dan helpt het als er Maar ik wist dat ik meer kon bereiken en ook van de overheid en sociale partners een heb er alles aan gedaan om uit te vinden extra stimulans uitgaat. Over dit alles gaat waar mijn talenten het beste tot hun recht dit witboek. Ik wens u veel leesplezier en zouden komen. Ik heb de leerschool van inspiratie! het leven gevolgd en ben tot op de dag van vandaag op zoek naar nieuwe mogelijk­ heden. Kortom: ook als je al wat ouder bent en al een tijdje meedraait in het arbeids­k119 Witboek#loon naar leren.indd 3 7-6-11 09:28
 6. 6. 4 Witboek > Loon naar leren Samenvatting Volgens organisatiepsycholoog Friso den Hertog ver­ Terwijl we langer werken, loor de kennis van een net afgestudeerde elektrotechni­ cus in 1997 in vijf jaar de helft van zijn waarde. Inmid­ veroudert onze kennis steeds dels is het 2011. Den Hertog heeft zijn onderzoek niet herhaald, maar het ligt voor de hand dat die halfwaar­ sneller: blijven leren, je loop­ detijd nog aanmerkelijk korter is geworden. Wat voor de elektrotechnicus geldt, geldt voor een baan lang, wordt voor grote grote groep werknemers, vooral vakkrachten en profes­ sionals: kennis veroudert steeds sneller. Blijven leren, groepen werknemers relevant. het liefst je werkzame leven lang, is dan ook het devies. Voor bedrijven is dat de enige manier om zich te verze­ In de praktijk komt er echter keren van talent, voor werknemers is het de beste manier om employable te blijven. Nederland (de poli­ nog te weinig van terecht. Hoe tiek, werkgevers en werknemers) zou aan een leven lang leren dan ook een topprioriteit moeten toekennen: kunnen we de knelpunten uit goed opgeleid personeel is een eerste voorwaarde om als kenniseconomie de strijd aan te gaan met andere de weg ruimen? Hoe kunnen landen. Naast de snelle technologische ontwikkelingen zijn de ontgroening en de vergrijzing een extra motivatie werkgevers meer werk maken om werk te maken van blijven leren. In sommige secto­ ren (zorg, onderwijs) worden de tekorten zo groot, dat van blijvend leren? het omscholen van grote groepen werknemers noodza­ kelijk is. Voor werkgevers is er tot slot nog een extra stimulans om serieus werk te maken van een leven lang leren. Waar toegang tot kapitaal en technologie door­ gaans van strategische betekenis waren, maakt nu menselijk kapitaal veelal het verschil. Manpowerk119 Witboek#loon naar leren.indd 4 7-6-11 09:28
 7. 7. 5 Witboek > Loon naar leren spreekt in dit verband van de Human Age. Getalen­ werknemers speelt ook de flexibiliteit van de arbeids­ teerde werknemers realiseren zich steeds beter dat ze markt een rol: steeds meer mensen werken op flexibele een schaars goed zijn en zullen steeds vaker kiezen basis. Werkgevers investeren minder snel in hen dan in voor bedrijven die hen blijvend de beste ontwikkelmo­ vaste medewerkers. Verder zijn er institutionele barriè­ gelijkheden bieden. res. Veel sectoren kennen O&O­fondsen (opleidings­ & ontwikkelingsfondsen). Het is bekend dat deze vaak Knelpunten gebrekkig functioneren. Wie bijvoorbeeld een opleiding Het belang van een leven lang leren is dus evident. En volgt die is bedoeld om de overstap naar een andere toch blijven de daden nog steeds achter bij de mooie sector te maken, hoeft niet te rekenen op een financiële woorden. Twee groepen werknemers springen er in tegemoetkoming. Tot slot: leren op de werkvloer wordt negatieve zin uit: laagopgeleiden en ouderen. Lagerop­ nog veel te weinig herkend. Bij leren denken we nog geleiden hebben het leren verleerd en bewaren boven­ steeds aan het volgen van opleidingen en cursussen. dien vaak weinig positieve herinneringen aan de school­ Maar steeds nadrukkelijker blijkt hoe belangrijk infor­ banken. Oudere werknemers voelen zich vaak te weinig meel leren is. geprikkeld: de arbeidsmarktmobiliteit van deze groep is zeer gering. Maar ook de werkgevers gaan niet vrijuit: Werken en leren zijn één zij investeren minder in lageropgeleiden omdat ze daar Dat laatste besef brengt ons meteen bij enkele belang­ minder rendement van verwachten en minder in oude­ rijke aanbevelingen voor werkgevers: leren en werken ren vanuit het (voor?)oordeel dat ze zich niet meer wil­ moeten veel meer met elkaar vervlochten worden dan len of kunnen ontwikkelen. nu het geval is. Voor bedrijven is het zaak om een cul­ Het witboek noemt een aantal knelpunten die een leven tuur te creëren waarin jezelf ontwikkelen gezien wordt lang leren in de weg staan. Zo is Nederland nog niet als de normaalste zaak van de wereld. Het zou goed ingesteld op langer doorwerken. Decennia lang zijn zijn als de scheiding tussen werken en leren groten­ ouderen gestimuleerd om vroeg te stoppen en plaats te deels zou verdwijnen. Kennis hoeft lang niet altijd in een maken voor jongeren. Veel prikkels om vroeg te stop­ klaslokaal aangeboden te worden. En managers doen pen (vut, prepensioen) zijn weliswaar verdwenen, de er goed aan om de verbinding te leggen tussen de effecten ijlen nog na. Veel werknemers vallen vanaf hun opleiding of cursus die hun medewerkers volgen en de 45ste al onder het ontziebeleid van hun werkgever. De dagelijkse praktijk. meeste werkgevers die een levensloopbeleid voeren, Tot slot vraagt het bevorderen van blijvend leren om geven hun geld uit aan leeftijdsverlof. Werkgevers, maar veranderingen op institutioneel niveau: onze sociale, ook werknemers, sorteren liever voor op een vroeg arbeidsrechtelijke en fiscale regelgeving stimuleert een afscheid, dan dat ze op latere leeftijd investeren in lan­ leven lang leren allerminst. Individuele werkgevers en ger doorwerken. Daarnaast wordt een leven lang leren werknemers kunnen daar weinig aan veranderen, hun belemmerd door de manier waarop de arbeidsmarkt vertegenwoordigers des te meer: hier hebben sociale functioneert. Naast het gebrek aan mobiliteit bij oudere partners – samen met de politiek – de sleutel in handen.k119 Witboek#loon naar leren.indd 5 7-6-11 09:28
 8. 8. 6 Witboek > Loon naar leren Leren als topprioriteit Talent vormt onze levensader: goed De halfwaardetijd van kennis opgeleid personeel is cruciaal in een Tegelijk is er nog iets anders aan de hand: onze kennis veroudert steeds sneller. Die ontwikkeling is al wat lan­ mondiale kenniseconomie. Een economie ger aan de gang en bracht organisatiepsycholoog Friso den Hertog in 1997 op het idee om het natuurkundige waarin innovatieve diensten en producten begrip halfwaardetijd toe te passen op kennisveroude­ ring. Halfwaardetijd is de tijd waarin de waarde van de bepalen of een land het wint van de kennis die een werknemer heeft met de helft is afgeno­ men. Voor een net afgestudeerd elektrotechnisch inge­ concurrentie. Talent is belangrijk in alle nieur bedroeg de halfwaardetijd in 1997 vijf jaar; tien 2 jaar eerder was dat nog tien jaar. Het is aannemelijk economische sectoren. Willen we in dat de halfwaardetijd inmiddels nog korter is geworden. Technologische innovatie is daarvan de belangrijkste Nederland een sterke concurrentiepositie drijvende kracht. Internationale concurrentie zorgt voor stroomversnelling. Volgens de Sociaal­Economische behouden, dan verdient investeren in Raad ondervinden steeds meer beroepsgroepen de 3 gevolgen van de mondialisering. En zo is de verkoper talent de hoogste prioriteit. Blijven leren is van gisteren de marketeer van nu, die met geavan­ ceerde internettoepassingen zijn doelgroep in kaart dus het devies. brengt en bewerkt; sjouwt de havenarbeider in Rotter­ dam geen vracht meer, maar is hij operator van com­ plexe technologische systemen; en grijpt de automon­ Hoe nodig het is om te blijven leren, zien we op de teur eerder naar zijn laptop om een storing uit te lezen, arbeidsmarkt. Stapels rapporten waarschuwen voor dan naar een sleutel. Dat continu leren hier de enige 1 toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve mismatches. oplossing is, behoeft nauwelijks een betoog. Ontgroening en vergrijzing leiden ertoe dat we langer moeten doorwerken. Daarmee kunnen we deels de De Human Age kwantitatieve nood op de arbeidsmarkt lenigen en Tot slot is er nog een andere belangwekkende ontwik­ onze welvaartsstaat betaalbaar houden. Langer werken keling, die we kunnen duiden als de emancipatie van betekent automatisch langer leren. De kwalitatieve mis­ de werknemer. Van alle productiefactoren is de mense­ match is minstens zo ernstig: vraag en aanbod op de lijke factor lange tijd de meest ondergeschikte geweest. arbeidsmarkt sluiten lang niet altijd op elkaar aan. De De inzet van menselijk kapitaal was nagenoeg vanzelf­ kennis en competenties die werkzoekenden te bieden sprekend in het oude, kapitalistische denken. Geld, hebben, komen niet overeen met wat werkgevers technologie (industriële tijdperk) en informatie (ICT) vragen. waren achtereenvolgens de belangrijkste motoren ach­k119 Witboek#loon naar leren.indd 6 7-6-11 09:28
 9. 9. 7 Witboek > Loon naar leren ‘I’d rather invest in training people who might leave than not to invest in people who might stay’ 5 Gartner Group ter de economische vooruitgang. Voor bedrijven waren woord te kunnen voegen: wat is er nodig om nu echt deze productiefactoren dan ook van strategisch belang met een leven lang leren aan de slag te gaan? om zich van hun concurrenten te onderscheiden. Nu de arbeidsmarkt kantelt van een aanbodmarkt naar een Hoewel een leven lang leren voor iedere werknemer vraagmarkt, realiseren steeds meer bedrijven zich dat relevant is, is de uitdaging het grootst bij twee doel­ de komende jaren de menselijke factor de meest groepen: onderscheidende zal zijn. Wie de juiste mensen op de • Werknemers die het niet lukt om hun vaardigheden juiste plekken heeft, kan onwaarschijnlijk veel bereiken en kennis up-to-date te houden. Vaak zijn dat lager­ en geeft de concurrentie het nakijken. Werknemers zul­ opgeleiden. len zich steeds meer bewust worden van de kracht van • Oudere werknemers die straks wel langer moeten hun positie: in toenemende mate bepalen werknemers doorwerken, maar in wie op dit moment veel te aan wie en onder welke condities zij hun talenten weinig wordt geïnvesteerd. beschikbaar stellen. Werknemers zullen dan ook kriti­ scher worden in hun keuzes. De mogelijkheden die Daarnaast is het uiteraard zaak om ook werknemers werkgevers hen bieden om blijvend te investeren in hun voor wie een leven lang leren vanzelfsprekend is, te talent, zullen steeds vaker doorslaggevend zijn. Om die blijven inspireren (en faciliteren) om verder te leren. 4 reden spreekt Manpower wel van de Human Age. Leeswijzer De centrale vraag Dit witboek laat zien hoe hoog de urgentie is om te De ontwikkelingen die we hier noemen, stellen werkge­ investeren in talent. Het is niet alleen een oproep aan vers en werknemers voor een stevige opdracht. Bijblij­ de werkgevers, maar evengoed aan de werknemers, ven en doorleren zijn niet meer facultatief of vrijblijvend. de overheid en het onderwijs. Een leven lang leren is Integendeel: in onze complexe en snel veranderende in Nederland verre van vanzelfsprekend. Dit witboek maatschappij is blijven leren noodzakelijk om te overle­ geeft aan hoe we daarin verandering kunnen brengen. 1 Zie Manpower (2010) ven. Dat geldt zowel voor individuele werknemers als U vindt een antwoord op de vraag waarom leren zo Potentiële pasvorm: wer- ven voor het kritieke tekort. voor organisaties. Over een leven lang leren wordt al belangrijk is op de arbeidsmarkt, een analyse van de 2 heel erg lang gesproken; de daden staan hierbij in schril knelpunten die zich voordoen, en vervolgens de con­ Hertog, Friso den & Edward Huizenga (1997) contrast. Werkgevers staan niet te trappelen om te touren van een agenda voor een leven lang leren. Het De kennisfactor: concurre- ren als kennisonderneming. investeren in de (bij)scholing van vooral oudere werkne­ laatste deel van het witboek vermeldt een aantal con­ mers. Maar ook een groot deel van de werknemers crete aanbevelingen. Sommige leiden op lange termijn 3 SER (2008) Duurzaam vindt een spreekwoordelijke teruggang naar de school­ tot structurele veranderingen. Andere kunnen morgen globaliseren: een wereld te winnen. banken geen lonkend perspectief. opgevolgd worden en leiden overmorgen tot zichtbaar 4 De vraag die in dit witboek centraal staat, is dan ook resultaat. www.manpower.com/ humanage wat er van de betrokken partijen (werknemers, werkge­ 5 vers en de overheid) wordt verlangd om de daad bij het www.centrumvoortalent- ontwikkeling.nlk119 Witboek#loon naar leren.indd 7 7-6-11 09:28
 10. 10. 8 Witboek > Loon naar lerenk119 Witboek#loon naar leren.indd 8 7-6-11 09:28
 11. 11. 9 Witboek > Loon naar leren Expertinterviews Hoe kunnen bedrijven hun werknemers stimuleren om te blijven leren? Welke mogelijkheden biedt samenwerking? Wat zijn in de praktijk de belangrijkste knelpunten en hoe kunnen we die wegnemen? En tot slot: wat kunnen overheid en sociale partners doen om blijven leren alle ruimte te geven? Zes experts geven hun visie. 3k119 Witboek#loon naar leren.indd 9 7-6-11 09:28
 12. 12. 10 Expertinterviews, deel I > Harry Starren Quantity breeds q Het is de emotie die mensen beweegt om iets te gaan leren, en niet het verstand: leren is nauwelijks planbaar en sen. Als ze een studie willen volgen, hebben ze daar voorspelbaar, aldus Harry Starren, directeur van de Baak. motieven voor die zich wel zullen openbaren. Laat mensen daarom zoveel mogelijk leren wat ze zelf De overtuiging dat planbaarheid en doelmatigheid willen en vertrouw erop dat een nuttige toepassing zich zwaar worden overschat, heeft zich bij de directeur van de Baak vertaald in een eenvoudig en nuchter oplei­ vanzelf aandient. dingsbeleid: ‘Wie bij mij komt met een gepassioneerd verzoek om een opleiding te volgen, krijgt in elk geval de helft van de studie vergoed. Ook als ik nog niet ‘In de tram zie je wel eens jongens en meisjes van de begrijp wat wij ermee kunnen. De kans is namelijk kunstacademie met van die grote mappen. Daarin zit groot dat de meerwaarde voor de Baak vanzelf aan het hun werk, hun portfolio. Zij staan voor mij model voor licht komt. Wie een opleiding wil volgen en ons ook de moderne werknemer. Met zijn map laat hij zien wel­ nog kan overtuigen van het nut voor de Baak, kan ke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt.’ Er is één rekenen op 90 procent vergoeding. En als wij zelf belangrijk verschil tussen de studenten en de werkne­ iemand vragen een studie te volgen, betalen we uiter­ mers: wat werknemers nog in hun map stoppen, is aard alles.’ veel minder planbaar, aldus Harry Starren, directeur van de Baak, het opleidings­ en trainingscentrum van Generatieverschillen VNO­NCW. ‘Leren zien we als een rationeel proces. Eén van de uitdagingen bij een leven lang leren, is het Maar in werkelijkheid gaat het anders. Ga jezelf eens inspelen op generatieverschillen. Hoe doet de Baak na: er zijn periodes waarin het leven op stilstaand dat? ‘Jongeren groeien op met het idee dat alles gratis water lijkt en tijden waarin het leren en leven als een is. Waarom zouden ze betalen voor een cursus? Oude­ waterval over je heen komen. Bovendien is het vooral ren zijn daarentegen opgegroeid met het idee dat je in de emotie die voor de ontsteking zorgt, niet het ver­ een klasje moet zitten om te leren. Het is de kunst om stand. Je raakt gefascineerd door iets wat je hebt gele­ ouderen op een jonge manier te leren hoe ze kennis zen en wilt er alles over weten. Daarna herschep je dit kunnen verwerven: je brengt ze de moderne vaardighe­ alles naar de functie die je ambieert. Dan blijkt dat de den bij om kennis te verwerven. Wat vervolgens bij jon­ kennis die je hebt opgedaan prima van pas komt in de geren én ouderen belangrijk is, is de context waarin je baan die je altijd al wilde hebben.’ die kennis aanbiedt. Die blijft onbetaalbaar: wie breng je bij elkaar? hoe zet je een programma op en hoe facili­ Onderbewuste teer je dat?’ Wat Starren met de context bedoelt, maakt Als mensen leren vanuit fascinatie en niet zozeer vanuit hij duidelijk aan de hand van een voorbeeld bij de Baak. nut en noodzaak, hoe voer je dan een goed oplei­ ‘Toen we enkele jaren geleden een traditioneel leider­ dingsbeleid? Starren: ‘Ik pleit voor abundance in plaats schapsprogramma aanboden, hadden we de grootste van efficiency. Hoe meer mensen leren, des te groter moeite om voldoende deelnemers te werven. Vervol­ de kans dat ze hun kennis kunnen inzetten in een gens hebben we het programma omgedoopt tot Route bepaalde functie. Quantity breeds quality.’ Wat Starren 66: we bieden ontmoetingen aan rondom het thema lei­ wil zeggen: vertrouw op het onderbewuste van men­ derschap en ondernemerschap. Er melden zich nuk119 Witboek#loon naar leren.indd 10 7-6-11 09:28
 13. 13. 11 Witboek > Loon naar lerens quality ‘Het is de kunst om ouderen op een jonge manier te leren hoe ze kennis kunnen verwerven’ meer kandidaten aan dan we kunnen plaatsen. Eerst met een leven lang leren. ‘We meten alleen het formele werd de opleiding ervaren als een dure plicht. Nu bie­ leren, de opleidingen en cursussen die mensen volgen. den we een veel speelsere manier van leren aan.’ Maar het leren zoekt steeds meer andere wegen, bui­ Chaostheorie ten de universiteiten en scholen om. Je kunt eenvou­ Starren is – het zal niet verbazen – aanhanger van de digweg niet overleven in deze chaostheorie. Maar wat kan bijvoorbeeld een fabrieks­ complexe maatschappij directeur met zijn gedachtegoed? Wat kun je ermee als als je niet continu door de vergrijzing op cruciale plekken functies onbe­ leert. En we zijn zet raken die je alleen kunt opvullen als je tijdig mensen aan het overle­ opleidt? ‘Het steeds opnieuw afstemmen van vraag en ven, dus leren aanbod werkte in de industriële werkelijkheid, die op we.’ beheersing was gebaseerd. In deze tijd kunnen we de werkelijkheid veel minder goed van bovenaf naar onze hand zetten. In plaats daarvan kunnen we de situatie beter aanvaarden en de voorwaarden creëren waarin mensen zelf een houding aannemen om zelf oplossin­ gen te bedenken.’ Voor wie het moeilijk vindt om daar­ op te vertrouwen, heeft Starren nog een bemoedigend woord: ‘We onderschatten het nut van sommige pro­ blemen en de natuurlijke manier waarop oplossingen zich kunnen aandienen. In de gezondheidszorg zullen grote tekorten ontstaan, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Dat gaan we niet alleen oplossen door heel veel mensen te scholen. Het betekent gewoon­ weg dat er veel innovaties zullen plaatsvinden. Beleggers ruiken dat en zoeken de gezondheids­ zorg om die reden op. Uiteindelijk komt dus alles toch wel goed, alleen op een andere manier dan we vooraf dachten.’ Starren hoort niet thuis in het kamp van de pes­ simisten, die vinden dat het maar niet wil vlotten ‘Je kunt eenvoudigweg niet overleven in deze complexe maatschappij als je niet continu leert’ k119 Witboek#loon naar leren.indd 11 7-6-11 09:28
 14. 14. 12 Expertinterviews, deel I > Isabel Coenen Een individueel advies v scholing soms minder goed te vinden. Of ze denken Alle werknemers recht op een eigen scholings­ dat scholing niet voor hen is weggelegd, ze zien de budget? Graag! Maar uiteindelijk gaat het niet noodzaak er niet van, durven hun werkgever er niet op aan te spreken of zijn onbekend met hun rechten.’ alleen om geld, stelt Isabel Coenen van FNV Maar, vervolgt ze, ook werkgevers zien niet altijd het Vakcentrale. nut van een goed scholingsbeleid, al zijn er ook werk­ gevers die juist wel investeren in laagopgeleide werk­ nemers. ‘Het kan dus wel’, besluit Coenen, ‘maar het Scholing voor werknemers was altijd al een vakbonds­ moet nog gewóón worden om je blijvend te ontwikke­ thema, maar sinds een paar jaar staat ‘een leven lang len.’ leren’ hoger op de FNV­agenda dan ooit. ‘Internationa­ lisering en de veranderende arbeidsmarkt vragen om Adviseurs een breed opgeleide bevolking. Door de vergrijzing is Hoe verander je deze cultuur? De FNV stelt een reeks dit in een stroomversnelling gekomen’, bevestigt Isabel maatregelen voor. De recente brochure ‘Scholing is Coenen, beleidsadviseur bij FNV Vakcentrale. ‘Je ken­ vooruitgang’ somt alle vakbondswensen op, verdeeld nis veroudert, je functie verandert, verdwijnt of wordt over drie niveaus: werknemers, sociale partners en te zwaar. Iedereen onderschrijft dat, maar ik zie een overheid. Vooral de overheid doet het niet zo goed, groot verschil tussen theorie en praktijk.’ meent Coenen. Het gaat zelfs de verkeerde kant op: ‘Ik zie van de overheid meer ontmoediging dan stimu­ Zelfverzekerd lans. Er wordt veel bezuinigd op onderwijs voor vol­ Goede voorbeelden zijn er al wel. In de bouw heeft wassenen. In het kader van het streven naar een ken­ iedere werknemer elke vijf jaar recht op een loopbaan­ niseconomie en naar langer doorwerken voor iedereen, advies. Al bijna tienduizend werknemers maakten er kán die houding gewoon niet. We hebben nu juist gebruik van. Coenen is er zeer van gecharmeerd. extra infrastructuur nodig voor de ontwikkeling van vol­ ‘Iedereen zou hier recht op moeten hebben: eens in de wassenen. Deeltijdstudies dus, bbl­trajecten en maat­ zoveel tijd een goed loopbaanadvies. Onafhankelijk, werktrainingen.’ individueel en kosteloos.’ Investeren zou een veel beter idee zijn dan bezuinigen, De ziekenhuis­cao kent een soortgelijke afspraak. vindt de FNV. De overheid kan bijvoorbeeld het indivi­ Andere cao’s bevatten ook afspraken over ontwikke­ duele loopbaanadvies voor iedereen financieren: het ling, EVC of loopbaanadvies, maar in de praktijk zijn eerste advies zou gratis moeten zijn voor werknemers. het vooral jongeren en hoogopgeleiden die er gebruik Ook zou de overheid er in de ogen van de vakbond van maken. Coenen: ‘Jongeren, vooral de hoogopge­ goed aan doen een bijdrage te leveren aan de leide, zijn over het algemeen zelfverzekerder. Zij ken­ omscholing van werknemers die willen overstappen nen hun marktwaarde, weten wat ze willen en kloppen naar een andere sector. aan bij hun werkgever.’ Coenen heeft nog meer ideeën. In Groot­Brittannië Hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder cursussen loopt een succesvol project, waarbij zo’n tienduizend er worden gevolgd. De deelname aan scholing neemt werknemers worden opgeleid tot scholingsadviseur. Zij ook af met het klimmen der jaren. Coenen: ‘Terwijl enthousiasmeren hun collega’s op de werkvloer om scholing juist voor ouderen en laagopgeleiden zo scholing te volgen. De Britse overheid neemt de helft belangrijk is. Maar laagopgeleiden weten de weg naar van alle kosten voor haar rekening. Iets dergelijks zouk119 Witboek#loon naar leren.indd 12 7-6-11 09:28
 15. 15. 13 Witboek > Loon naar lerens voor iedereen in Nederland ook goed kunnen werken, meende de niet iedereen zo’n budget, als het er is, benut. Gebrek FNV en stelde het voor bij de overheid. Coenen: ‘Ze aan begeleiding is vaak de oorzaak. Daarom vindt vinden het een leuk plan, maar ze doen niet mee. Coenen het belangrijk dat ook werknemers die buiten Uiteraard zijn we er wel zelf mee aan de slag gegaan. een cao vallen (zoals een deel van de flexibele en tijde­ Maar met een beetje steun zouden we het veel groter lijke werknemers, en zzp’ers), recht hebben op scho­ kunnen aanpakken.’ ling en begeleiding. Coenen: ‘De leerwerkloketten moeten weer opbloeien. Iedereen moet ergens terecht Leerwerkloketten kunnen. Je hebt iemand nodig bij wie je testen kunt Via cao’s wil de FNV meer afspraken maken over doen, met wie je kunt praten over je scholing. Denk aan een individueel scholings­ loopbaan en je scholingsmogelijk­ budget voor elke werknemer, gefinancierd heden. Iemand die niet je directe door het O&O­fonds. Zodat werknemers baas is, maar die wel jouw meer zeggenschap krijgen over hun sector kent. Iemand die zegt: eigen ontwikkeling. Maar geld is niet dit zijn je mogelijkheden, hier voldoende. De ervaring leert dat lang heb je recht op.’ ‘Het moet gewoon worden om je blijvend te ontwikkelen’ k119 Witboek#loon naar leren.indd 13 7-6-11 09:28
 16. 16. 14 Expertinterviews, deel I > Mathieu Weggeman Kiezen voor het vak o Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan Meer dan de helft van alle werknemers ziet de de faculteit Technologie Management van de TU Eind­ halfwaardetijd van zijn kennis steeds korter wor­ hoven, is streng in de leer: hij spreekt alleen van een leven lang leren als hij doelt op de inspanningen van den, schat Mathieu Weggeman. Bedrijven doen professionals om hun vak bij te houden. ‘Denk aan de daar veel te weinig aan. Maar door de crisis en chirurg die altijd gewend was om bij operaties grote de omslag op de arbeidsmarkt kan dat snel ver­ incisies te maken en nu moet overstappen op endo­ scopisch opereren. Hij moet wennen aan een totaal anderen. andere oog­handcoördinatie. En in plaats van naar een lichaam, kijkt hij nu naar een plat beeldscherm. Zo’n arts kan onmogelijk zeggen: ach, die ontwikkeling laat ik maar aan mij voorbij gaan.’ Weggeman schat dat een leven lang leren relevant is voor vijftig tot zeventig procent van alle werknemers: het overgrote deel van hen bestaat uit kenniswerkers die bovendien geen ambitie hebben om manager te worden. Aan een deel van de arbeidsmarkt gaat een leven lang leren dus voorbij. ‘Voor bijvoorbeeld bakkers, buschauffeurs en serveersters verandert er niets. En in Barneveld blijven ze gewoon de eieren in een doosje stoppen.’ Heldere keuzes Veel bedrijven zijn tot nu toe vrijblijvend omge­ gaan met een leven lang leren. Maar de vraag is hoelang ze zich die houding nog kunnen per­ mitteren. De gevolgen van de crisis en de omslag op de arbeidsmarkt dwingen bedrij­ ven heldere keuzes te maken, verwacht Weg­ geman. ‘De arbeidsmarkt verandert van eenk119 Witboek#loon naar leren.indd 14 7-6-11 09:29
 17. 17. 15 Witboek > Loon naar lerenk of voor de centen aanbodmarkt in een vraagmarkt: de professionals heb­ kwaam: de werktuigbouwkundige die alles van tand­ ben het straks voor het zeggen. Werkgevers moeten wielen weet, bedenkt voor elk vraagstuk een oplossing zich bovendien realiseren dat de werknemer is veran­ met tandwielen. Hij weet dat een hydraulische oplos­ derd: bedrijven die status en hoge bonussen belangrij­ sing beter zou zijn, maar ja, hij ontbeert de kennis om ker vinden dan de maatschappelijke relevantie van hun daar goed advies over te geven. Daarna komt de fase producten en de relatie met hun werknemers, boeten waarin de professional onbewust onbekwaam is. Hij in aan populariteit.’ De combinatie van die twee ont­ heeft als het ware een verhaal gemaakt waarin hij wikkelingen maakt volgens Weggeman voor bedrijven woont: “Als ze bij míj komen, dan wéten ze toch dat ze de vraag actueel of ze meer volgens het Anglo­Ameri­ tandwielen krijgen! Ik ben toch zeker de tandwielen­ kaanse model of het Rijnlandse model willen werken. specialist?” In de laatste fase is sprake van skilled ‘Wie voor het eerste model kiest, investeert weinig in incompetence: je bent heel goed in iets waar helemaal mensen. Je neemt ingenieurs aan die in vijf jaar “alles geen vraag meer naar is.’ Organisaties die professio­ van zich af leren”. Daarna is hun kennis obsolete en ga nals hebben die in de laatste fasen van deze life cycle je op zoek naar nieuwe. De werknemers verdienen zitten, zijn niet te benijden. Het is een pittige job om weliswaar een hoog salaris, maar moeten na vijf jaar professionals die onbewust onbekwaam zijn weer in op eigen kracht hun kennis weer up­to­date zien te het leerspoor te trekken. ‘Met een eenvoudig functio­ krijgen. Bedrijven die daarentegen het Rijnlandse neringsgesprek kom je er niet. Je zult echt de diepte in model aanhangen, investeren continu in training en moeten. ’ opleiding. Ze nemen voor lief dat de productiviteit lager ligt, omdat opleiden nu eenmaal veel tijd kost. De Voorbeelden van bedrijven die hun (leer)zaken goed werknemers nemen genoegen met een wat lagere voor elkaar hebben, zijn volgens Weggeman Philips beloning. In de wetenschap dat ze tot in lengte van (met name het NatLab) en Ernst & Young. ‘Dit soort jaren hun vak state of the art kunnen uitoefenen.’ bedrijven heeft van alles geregeld om ervoor te zorgen Met de krapte die zich aandient en de komst van een dat hun professionals hun kennis state of the art kun­ nieuwe generatie (minder materialistisch ingestelde) nen houden. Ze kennen gewone en inverse meester­ werknemers, weet Weggeman wel waar hij zijn kaarten gezelrelaties, er zijn faciliteiten voor diepte­leren, je op zou zetten. ‘Anglo­Amerikaans georiënteerde kunt promoveren onder werktijd. Er zitten mensen in bedrijven moeten zich afvragen: komen ze nog wel, die het management die zelf uit het vak afkomstig zijn en werknemers die alleen gaan voor de centen?’ er zijn stevige relaties met kennisinstituten, zoals TNO en de universiteiten. Ook komt het aan op de juiste Onbewust onbekwaam recrutering: je moet die professionals uit de markt Bedrijven die geen heldere keuze maken, door profes­ halen die hun vak belangijker vinden dan de centen. sionals lang in dienst te houden en weinig in hen te Maar in de arbeidsmarkt die we tegemoet gaan, kan investeren, lopen serieuze risico’s. De kennis, de pro­ dat het grootste probleem niet zijn.’ ductiviteit en het arbeidsgeluk hollen achteruit. Wegge­ man kan er aanstekelijk over vertellen: ‘Eerst gaan deze professionals problemen definiëren in de termen ‘De arbeidsmarkt verandert van een aanbodmarkt van de oplossingen die zij kunnen bieden: ze zien in een vraagmarkt: de professionals hebben het overal toepassingen voor datgene waar zij toevallig goed in zijn. In de volgende fase zijn ze bewust onbe­ straks voor het zeggen’ k119 Witboek#loon naar leren.indd 15 7-6-11 09:29
 18. 18. 16 Witboek > Loon naar leren Waarom is blijven leren belangrijk? om te blijven leren. Bijscholen is bedoeld om een ken­ Technologische innovatie is vaak de aanjager, nisachterstand weg te werken. Dat kan een korte trai­ ning zijn om met een nieuwe technologie overweg te de mondialisering doet de rest: steeds meer kunnen. Maar het kan ook om een langduriger traject gaan, dat een werknemer moet volgen om gekwalifi­ werknemers lopen een kennisachterstand ceerd te blijven voor zijn functie. Tot slot kan doorleren de betekenis krijgen van op als de bereidheid ontbreekt om kennis en omscholen. Daarvan is sprake als bepaalde functies volledig dreigen te verdwijnen als gevolg van economi­ vaardigheden continu op peil te houden. sche ontwikkelingen. Zoals het beroep van tolbrug­ wachter verdween met de komst van de geautomati­ seerde brug, zo raken ook veel machinebestuurders in Voor een werknemer is een leven lang leren van belang fabrieken hun werk kwijt door verdere automatisering. om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan Of als de arbeidskracht zelf, om een andere reden dan wel om te voorkomen dat hij op afstand van de een kennisachterstand, niet langer in staat is zijn functie arbeidsmarkt komt te staan. Afhankelijk van de kracht uit te oefenen. Denk aan oudere werknemers die fysiek van zijn positie op de arbeidsmarkt, heeft leren een van zware beroepen uitoefenen. Voor hen is omscholing de volgende vier doelen: omscholen, bijscholen, bijhou­ een must, willen ze perspectief op werk houden. den of innoveren (zie figuur 1). In de praktijk is het niet realistisch dat iedereen aan de De sterkste positie hebben werknemers die doorleren rechterzijde van het spectrum verkeert. Integendeel: om vervolgens zelf nieuwe kennis voort te brengen, doordat kennis sneller veroudert en we langer moeten zoals consultants en researchers. Zij vormen de voor­ doorwerken, komen steeds meer werknemers aan de Zo hoede van de kenniseconomie, stuwen de verkorting linkerzijde van het spectrum terecht. De gevarenzone, van de halfwaardetijd van kennis op en versterken ons waar scholing noodzakelijk is om aantrekkelijk te blijven innovatief en concurrerend vermogen. Wie eveneens op de arbeidsmarkt. De eerste signalen daarvan zijn al een goede positie hebben, zijn de werknemers die leren zichtbaar. om bij te blijven. Deze werknemers zijn geen ‘kennis­ makers’; bij hen ligt de nadruk op het up-to-date hou­ Een veelzeggend signaal: de kwalitatieve den van hun kennis, zodat hun productiviteit op peil mismatch op de arbeidsmarkt blijft of toeneemt. Als ze daar in slagen, behouden ze Het belangrijkste signaal dat erop wijst dat werkzoe­ een stabiele positie op de arbeidsmarkt. kenden in de gevarenzone komen, is de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt: in een aantal sectoren Aan de linkerzijde wordt de positie van de werknemer al lukt het niet om voldoende goed personeel aan te trek­ kwetsbaarder: daar is sprake van een acute noodzaak ken, terwijl er wel aanbod van arbeid is. De werkzoe­k119 Witboek#loon naar leren.indd 16 7-6-11 09:29
 19. 19. 17 Witboek > Loon naar leren Figuur 1: nut en noodzaak van een leven lang leren Achterstand Voorsprong Zwakke arbeidsmarktpositie Sterke arbeidsmarktpositie Omscholen Bijscholen Bijhouden Innoveren • Functie/specialisme • Achterstand in kennis • Kennis up­to­date • Zelf nieuwe kennis is vervallen op eigen functie­ houden, achterstand voortbrengen met • Niet langer in staat gebied/speialisme voorkomen relevantie voor functie/specialisme wegwerken • Werken aan verdieping functie/specialisme uit te voeren en verbreding van • Voorloper op eigen kennis vakgebied kenden beschikken niet over de juiste kwalificaties voor waardoor werknemers bijvoorbeeld na ontslag een de openstaande vacatures. Een aanzienlijke groep zwakke arbeidsmarktpositie hebben. werkzoekenden komt op die manier op steeds grotere Een deel van de beroepsbevolking slaagt er niet in zich afstand van de arbeidsmarkt te staan. om te scholen, bij te scholen of de kennis actueel te Dat een deel van het arbeidspotentieel onbenut of houden. Onderzoek van Manpower (2010) onder ruim onderbenut blijft, komt doordat de kwalificaties van de 35.000 werkgevers uit 36 landen laat zien dat 31% van werkzoekenden niet langer overeenkomen met de eisen de werkgevers moeite heeft met het invullen van vaca­ die werkgevers stellen. Kennis is slecht bijgehouden, tures vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel. Figuur 2: maatregelen van bedrijven met wervingsproblemen als Figuur 3: binnen welke beroepsgroepen verwachten werkgevers tot 2014 gevolg van de vergrijzing, 2010 (meerdere antwoorden mogelijk) (zeer) grote knelpunten bij werving van gekwalificeerd personeel? Bron: UWV (2010) Bron: ROA (2009) Scholingsmaatregelen Beroepsgroep % werkgevers dat (zeer) grote knelpunten verwacht Huidig personeel bijscholen 23% Medische en paramedische beroepen 100% Huidig personeel omscholen 15% Pedagogische beroepen 76% Relatief veel Verzorgende en dienstverlenende beroepen 75% knelpunten Wervingsmaatregelen Totaal 40% Zoeken nieuwe doelgroepen bij werving 11% Technische en industrieberoepen 39% Relatief weinig Werven in het buitenland 2% Sociaal­culturele beroepen 21% knelpunten Zittend personeel meer laten werken 4% Economisch­administratieve beroepen 18% Creatieve beroepen 13% Aanpassing arbeidsvoorwaarden Openbare orde­ en veiligheidsberoepen 7% Extra beloning om door te werken na pensionering 5% Agrarische beroepen 0% Aanpassen functie­eisen 1% Transportberoepen 0% Aanpassen werktijden 6% Informaticaberoepen 0% Overige maatregelen 55%k119 Witboek#loon naar leren.indd 17 7-6-11 09:29
 20. 20. 18 Witboek > Loon naar leren 6 In Nederland ligt dit percentage op 17. Uiteraard zijn laat zien dat werknemers op grote schaal van sector 9 de dreigende tekorten niet in alle sectoren even groot. wisselen (zie ook figuur 4). 64% van de werkzoeken­ Ook staat niet in elke sector een even grote groep min den die weer aan de slag gingen, stapten over naar een of meer werkloos aan de zijlijn. andere sector. Bij 17% kon een uitzendbureau daarbij De intellectuele bagage van werknemers wordt boven­ helpen. dien veel belangrijker. Door de jaren heen stijgt het Mobiliteit tussen sectoren hangt onder meer samen opleidingsniveau dat werkgevers van hun werknemers met opleidingsniveau en leeftijd. Zo wisselen hogerop­ 7 verlangen. Het UWV becijferde dat in 2010 voor 31% geleiden eerder van sector dan lageropgeleiden en 10 van alle vacatures minimaal hbo­niveau werd gevraagd switchen jongeren makkelijker dan ouderen. Het func­ 8 (was 28% in 2009). Het blijft niet bij woorden alleen: tioneren van de arbeidsmarkt zou erbij gebaat zijn als ook het gemiddeld opleidingsniveau van nieuwe werk­ de mobiliteit tussen sectoren verder zou toenemen. nemers stijgt. In 2010 had 35% van alle kandidaten die Omscholing kan werknemers helpen om soepel over de werden aangenomen minstens hbo op zak. Werkgevers schotten te springen die tussen de krimpende en de hebben dus een ruime keuze uit hoogopgeleiden. Maar krappe sectoren staan. aangezien er ook nog altijd hoogopgeleiden zijn die onder hun niveau werken, staat er een groeiende groep Minder jongeren, meer ouderen (lageropgeleiden) toe te kijken vanaf de zijlijn. Bij het voorspellen van toekomstige tekorten spelen ontgroening en vergrijzing een belangrijke rol. Dat de Stuivertje wisselen als oplossing? Nederlandse bevolking vergrijst, is overigens niets Werkgevers in zorg en onderwijs verwachten op korte nieuws; dat proces is al meer dan een eeuw aan de termijn grote tekorten (zie figuur 3). Andere sectoren gang. Wel nieuw is het tempo waarin dat gebeurt. Het 6 Manpower Talent voorzien geen enkel probleem of juist een overschot: aandeel van ouderen in de totale bevolking neemt snel Shortage Survey 2010 wat ligt er meer voor de hand dan de mobiliteit tussen toe doordat we niet alleen langer leven, maar ook min­ 7 sectoren te bevorderen? Onlangs liet UWV WERKbedrijf der kinderen krijgen (ontgroenen). Hierdoor voltrekt de ROA (2009) De arbeids- markt naar opleiding en voor het eerst haar licht schijnen op deze kwestie. vergrijzing zich in 2011 twee keer zo snel als in de jaren beroep tot 2014. Onderzoek onder 240.000 (voormalig) werkzoekenden ervoor. Dat komt doordat de eerste babyboomers de 8 UWV (2010) Vacatures in Nederland 2010: de vacaturemarkt en perso- 9 neelswerving in beeld. Figuur 4: top 5 van beroepen met de grootste sectorale mobiliteit Figuur 5: top 5 van beroepen met de laagste sectorale mobiliteit UWV (2010) Sectorale mobiliteit van werkzoe- Bron: UWV (2010) Bron: UWV (2010) kenden in het crisisjaar 2009. Beroep % verandert van sector Beroep % verandert van sector 10 ECORYS (2010) Onderwijskundig medewerkers 79% Leerkrachten basisonderwijs 68% Vacatures nader geanalyseerd. Organisatiedeskundigen 79% Ziekenverzorgenden 61% 11 Juridisch, bestuurlijk medewerkers 78% Landbouwmachinebestuurders 58% CBS (2010a) Bevol- kingsprognose 2009- en vissers Procestechnologen 78% 2060. Boekhouders en secretaresses 78% Therapeuten en verpleegkundigen 57% 12 Beets, Gijs en Tineke Verplegenden en doktersassistenten 55% Fokkema (2005) Misverstanden over de Docenten exacte, medische en 55% vergrijzing: wensenpak- verzorgende vakken (1e graads) ket van velen niet te rea- liseren.k119 Witboek#loon naar leren.indd 18 7-6-11 09:29
 21. 21. 19 Witboek > Loon naar leren Figuur 6: gemiddelde leeftijd per sector 2009 pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereiken. Dat Bron: CBS dubbele tempo blijft zich voordoen tot circa 2040. Het aandeel 65­plussers in de Nederlandse bevolking is Sector Gemiddelde dan toegenomen tot 24%. leeftijd personeel Door de vergrijzing neemt de klassieke beroepsbevol­ Landbouw en visserij 44,8 king (de 20­ tot 65­jarigen) tussen nu en 2040 met een 10 Onderwijs 43,6 miljoen af. Die daling is niet in alle sectoren even Overheid en openbaar bestuur 42,5 sterk. Het sterkst vergrijsd zijn landbouw en visserij met Onroerend goed 42,2 een gemiddelde leeftijd van 44,8 jaar. Daarna volgen Industrie 42,1 het onderwijs (43,6 jaar) en overheid en openbaar 11 Vervoer en opslag 42,0 bestuur (42,5 jaar). De minst vergrijsde sectoren zijn Energie 41,6 de horeca (34,4 jaar) en de handel (38,2) (zie ook figuur Water en afvalbeheer 41,3 6). Uitzendkrachten zijn met 32,5 jaar gemiddeld zelfs Gezondheidszorg en welzijn 41,3 nog jonger. Cultuur en sport 41,2 Hoewel politiek gezien nog geen gelopen race, is het Specialistische zakelijke dienstverlening 40,8 Relatief oud onder experts duidelijk dat iedereen langer moet door­ Totaal 40,7 werken om de gevolgen van de vergrijzing op te van­ Financiële dienstverlening 40,6 Relatief jong gen. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd Overige zakelijke diensten 40,6 is een eerste stap. Daarnaast is het belangrijk om de Overige diensten 40,6 arbeidsparticipatie (vooral van vrouwen) te verhogen. Bouwnijverheid 40,0 Die maatregel helpt om kwantitatieve tekorten te ver­ Informatie en communicatie 38,4 kleinen en draagt ook bij aan het betaalbaar houden Handel 38,2 van pensioenen, aow en sociale voorzieningen. Een Horeca 34,4 andere manier om de krimp op te vangen is de grenzen openstellen voor meer arbeidsmigranten. Jaarlijks zou­ 12 den er zo’n 300.000 migranten nodig zijn. En het is Figuur 7: top 5 van maatregelen waardoor werknemers Slechts 1 op de 5 oudere werknemers wil langer doorwerken als na hun 65ste willen doorwerken hij/zij een aanvullende opleiding mag volgen. Bron: Van Loo e.a. (2005) Bron: Van Loo e.a. (2005) 1 Extra seniorendagen 2 Minder werkdruk 3 Mogelijkheden tot deeltijdwerk/deeltijdpensioen 4 Flexibele werktijden 5 Ingezet worden als deskundige of specialistk119 Witboek#loon naar leren.indd 19 7-6-11 09:29
 22. 22. 20 Witboek > Loon naar leren nog maar de vraag of dat echt een oplossing zou zijn. deze doelgroep weggegooid geld. Dat is ernstig, want Migranten worden ook oud. Zo dient het vergrijzings­ doorwerken verzacht weliswaar de kwantitatieve pijn op vraagstuk zich alleen wat later aan, als deze migranten de arbeidsmarkt, maar als ouderen niet beschikken zich tenminste blijvend in Nederland vestigen. over actuele kennis en vaardigheden, ontstaat dat andere tekort waarover we spraken: het kwalitatieve. Het verschil tussen woord en daad Dat besef dringt bij werkgevers nog nauwelijks door. Er is overtuigend bewijs voor de stelling dat een leven Opmerkelijk is dat 69% van de bedrijven die binnen lang leren nuttig en zelfs noodzakelijk is. En hoewel twee jaar wervingsproblemen verwachten als gevolg velen dat ook weten, komen werkgevers en werkne­ van de vergrijzing helemaal geen maatregelen hebben 14 mers nog veel te weinig in beweging. Onderzoek wijst getroffen om die problemen te lijf te gaan. Van de uit dat werkgevers niet staan te trappelen om te inves­ bedrijven die wel maatregelen nemen, laat 23% het hui­ teren in de (bij)scholing van oudere werknemers. Maar dige personeel bijscholen en 15% het huidige personeel liefst 76% van de werkgevers in het bedrijfsleven omscholen (zie ook figuur 2). 13 beschouwt hen als ‘total loss’ voor de onderneming. In de ogen van deze werkgevers kosten zij meer dan ze Maar ook een groot deel van de werknemers toont zich opleveren; investeren in scholing is volgens hen voor weinig enthousiast om te blijven leren. Met name onder Figuur 8: door werknemers (%) genoemde top 5 van redenen om deel te nemen aan een leven lang leren: Nederland in Europa Bron: EUROSTAT 1 Om beter te presteren en carrièrekansen te Nederland 66,4 vergroten Estland 80,2 2 Om kennis en vaardigheden op te bouwen Nederland 42,4 over interessante onderwerpen Verenigd Koninkrijk 82,0 3 Om kennis en vaardigheden op te bouwen Nederland 40,2 die nuttig zijn voor het dagelijks leven Portugal 81,6 4 Omdat het verplicht is Nederland 39,5 Slowakije 66,1 5 Om een kwalificatie te verkrijgen Nederland 23,7 Griekenland 48,6 Nederlandse werknemers Europees land met hoogste scorek119 Witboek#loon naar leren.indd 20 7-6-11 09:29
 23. 23. 21 Witboek > Loon naar leren ‘We moeten oppassen voor een tief en creatief zijn. Bovendien is de tijd waarin investe­ leven lang leuteren over een leven ringen in opleidingen terugverdiend moeten worden lang leren’ 16 korter dan bij jongeren. Het gevolg is dat onder 19 Theo Bovens, voorzitter Open Universiteit 60­plussers slechts 6% deelneemt aan postinitieel 17 onderwijs. Daarbij moeten we opmerken dat deze cij­ fers geen inzicht geven in informele kennisverwerving 18 lager en middelbaar opgeleiden is het animo laag. Ter­ en de betekenis van ervaring. wijl van de hoger opgeleiden bijna 24% een cursus of Over het algemeen zijn er drie redenen voor werkne­ opleiding volgt, is dat onder middelbaar en lager opge­ mers om niet deel te nemen aan een leven lang leren. leiden respectievelijk 17% en 8,5%. Zoals de cijfers uit­ Zie figuur 9: zij hebben geen tijd door gezin/familie wijzen, is het animo vooral onder lager opgeleide werk­ (29,9%), vinden het te duur (25,1%) of voelen zich nemers gering; een opleiding volgen associëren ze met beperkt vanwege gezondheid/leeftijd (23,8%). een gang terug naar de schoolbanken. En daar heeft niet iedereen positieve herinneringen aan. Daar komt bij Een basis voor een agenda dat werkgevers deze groep niet echt vertroetelen: zij Deze analyse vormt de basis voor een agenda voor een verwachten nu eenmaal dat een investering in een leven lang leren, gericht op het stimuleren van perma­ hoger opgeleide meer rendement oplevert dan een nent leren onder alle lagen van de beroepsbevolking. 15 investering in een vakkracht. Het gaat dus niet alleen om werknemers die het al van­ 13 Stichting Nederland Een tweede groep werknemers die in negatieve zin zelfsprekend vinden om hun kennis bij te houden, maar Kennis land (2010) Kennis economie Moni- opvalt, zijn de ouderen. Vaak schatten ze het nut van ook om groepen die een kennisachterstand hebben of tor. scholing niet hoog in, terwijl werkgevers terughoudend zich moeten omscholen. En uiteraard gaat het niet 14 zijn om in hen te investeren. Oudere werknemers wor­ alleen om jongeren, maar ook om oudere werknemers UWV (2010) Vacatures in Nederland 2010: de den gezien als relatief dure krachten die minder produc­ in wie werkgevers op dit moment weinig investeren. vacaturemarkt en personeelswerving in beeld. 15 Figuur 9: door werknemers (%) genoemde top 3 van TNO, 2005; Gesthuizen, 2008; Fouarge e.a., obstakels om deel te nemen aan een leven lang leren: 2009. Nederland in Europa Bron: EUROSTAT 16 Denktank Leren en Wer- ken (2009) Tijd voor 1 Geen tijd vanwege Nederland 29,9 Ontwikkeling gezin/familie Cyprus 67,9 17 Hartgers, Marijke en Astrid Pleijers (2010) 2 Te duur Nederland 25,1 Een leven lang leren met cursussen en lange Polen 61,3 opleidingen. 18 Van Dalen, Harry, Kène 3 Gezondheid of leeftijd Nederland 23,8 Henkens en Joop Schip- pers (2008) Vergrijzing en het onderschatte belang van informele kennisverwerving. Zie ook pag. 28 van dit boek: wat weten we? Wat meten we? Nederlandse werknemers Europees land met hoogste score 19 www.scienceguide.nlk119 Witboek#loon naar leren.indd 21 7-6-11 09:29
 24. 24. 22 Expertinterviews, deel II > Bas Jacobs Een kwestie van de juiste prikkels Hoe krijgen we werkgevers en werknemers zo ver dat Het betoog van Bas Jacobs, hoogleraar economie en ze écht aan de slag gaan met een leven lang leren? overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit in Rot­ terdam, is helder: we geven de verkeerde prikkels aan Een goed antwoord op die vraag krijgen we alleen door zowel werkgevers als werknemers om te blijven leren. te kijken naar de manier waarop we onze arbeidsmarkt, En met ‘we’ doelt hij op ‘de instituties’ waarvan de sociale zekerheid en pensioenvoorzieningen hebben sociale partners en de overheid de belangrijkste zijn. Hoe nadelig die verkeerde inzet van carrots & sticks ingericht, aldus Bas Jacobs. uitpakt, wordt het beste zichtbaar bij de positie die ouderen op de arbeidsmarkt hebben. Werkgevers wordt vaak een gebrek aan animo verweten om in hen te investeren. Werkgevers zouden last hebben van vooroordelen. Maar er zijn wel degelijk rationele (eco­ nomische) overwegingen die hun houding rechtvaardi­ gen, aldus Jacobs: ‘Tot ongeveer het 45ste levensjaar houdt de stijging van het salaris van werknemers gelij­ ke tred met hun toename in productiviteit. Daarna loopt het uit de pas: veel oudere werknemers verdie­ nen gewoonweg te veel. Juist door te investeren in scholing en opleiding zou je daar iets aan kunnen doen. De kosten daarvan zijn echter heel hoog. Wie een opleiding volgt, ontvangt wel salaris maar is niet productief. Door hun hoge salaris tikt dat bij oudere werknemers extra hard aan. Bovendien is de terug­ verdientijd bij hen kort: hoewel de fiscale voordelen van vut en prepensioen zijn afgeschaft, verlatenk119 Witboek#loon naar leren.indd 22 7-6-11 09:29
 25. 25. 23 Witboek > Loon naar leren ‘De polder moet over haar eigen schaduw heen springen.’ veel ouderen nog steeds relatief vroeg de arbeids­ Alom wordt voorspeld dat de krapte op de arbeids­ markt. Bedrijven zijn geen filantropische instellingen; je markt ervoor gaat zorgen dat ouderen vanzelf interes­ kunt het hen dus niet kwalijk nemen dat ze investerin­ santer worden voor werkgevers. Als dat gebeurt, komt gen in ouderen achterwege laten.’ (bij)scholing van deze groep ook in het vizier. Gaat de De beschermde positie van oudere werknemers (ww wal het schip keren? Jacobs: ‘De grotere vraag naar en hoge ontslagvergoedingen) draagt ook al niet bij arbeidskrachten zal niet automatisch leiden tot meer aan de bereidheid op latere leeftijd te investeren in participatie van ouderen als er verder niets verandert. menselijk kapitaal. ‘Wie een baan heeft, wordt te wei­ Door de schaarste die ontstaat zullen werknemers en nig geprikkeld om zich te blijven ontwikkelen: binnen vakbonden zich machtiger wanen en hogere looneisen ben je veilig, de drempel om bij een andere werkgever stellen. De toegenomen vraag naar ouderen dooft hier­ aan de slag te gaan is hoog. En wie op latere leeftijd door uit.’ ontslagen wordt, lukt het sowieso bijna niet meer om weer aan het werk te komen. Dat is de ultieme vernieti­ Het veranderen van, zoals Jacobs het noemt, instituti­ ging van menselijk kapitaal.’ onele afspraken gebeurt in Nederland doorgaans in een ingewikkeld samenspel van vakbonden, werkge­ Glijbaan omhoog vers en de overheid. De polder zorgt weliswaar voor Kortom: het is economisch gezien heel verklaarbaar draagvlak, maar staat niet bekend om zijn snelheid en dat werknemers vooral in het begin van hun loopbaan slagvaardigheid. De vraag is dus hypothetisch, maar veel in zichzelf investeren en werkgevers bereid vinden toch: wat zou Jacobs meteen veranderen als hij het om daaraan bij te dragen. ‘Als je er dan in slaagt om voor het zeggen had? ‘Het ontslagrecht moet versoe­ flink carrière te maken, kom je bijna vanzelf in een glij­ peld worden, de ww kan korter. Pensioenregels moe­ baan omhoog terecht.’ Die glijbaan krijgt niet alleen ten mensen stimuleren langer door te werken. Dat kan vaart door de manier waarop de arbeidsmarkt en soci­ door fiscale voordelen om veel pensioen op te bouwen ale zekerheid zijn ingericht. Fiscale stimulansen als de te beperken. Ook ben ik een voorstander van een snel­ hypotheekrenteaftrek en subsidie op pensioenopbouw le invoering van de Bos­belasting, het fiscaliseren van zorgen voor nog een extra zetje. Jacobs: ‘Het is heel de aow. Verder zouden we nu moeten beginnen de eenvoudig: financieel kapitaal en menselijk kapitaal zijn aow­leeftijd te verhogen, totdat we doorwerken tot ons substituten. Als je geld naar de toekomst wilt overhe­ 68ste. Daarna moet de pensioenleeftijd meestijgen met velen, kun je jezelf blijven ontwikkelen of je geld stop­ de levensverwachting. Maatschappelijk gezien zouden pen in pensioenopbouw of je eigen woning. Die laatste dit soort maatregelen heel logisch zijn. Er is een over­ twee vormen worden fors gesubsidieerd. Daardoor is vloed aan financieel kapitaal en er is schaarste op de het volgen van een opleiding, zeker op latere leeftijd, arbeidsmarkt. Wat ligt meer voor de hand dan investe­ economisch gezien nauwelijks interessant. De politieke ren in menselijk kapitaal? Het enige dat we moeten discussie gaat steeds over de vraag hoe we nog meer doen is de prikkels afstemmen op de maatschappelijke spaarpotjes kunnen creëren om mensen te bewegen te doelen die we willen bereiken, in plaats van op deelbe­ blijven leren. Maar zolang je op institutioneel niveau langen. De polder moet, kortom, over haar eigen scha­ niets verandert, heeft dat nauwelijks effect.’ duw heen springen.’k119 Witboek#loon naar leren.indd 23 7-6-11 09:29

×