Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Patnubay para sa Masiglang Pakikibahagi sa Pagdiriwang ng Banal na Misa  25 Setyembre 2011           Ika-26 n...
P –Kaawaan tayo ng maka-       kiel, sa ngalan ng Diyos, ang       ikapagtatatag at ikapagpa-pangyarihang Diy...
natin ngayon, binibigyan-diin ni     mahan ng mga banal, sa kapata-      laging kalugud-lugod sa Iyo angHesus an...
dapat gawin, at kayo nawa’y        P –Pagpalain kayo ng maka-  PAKIKINABANG                bigyan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

26 sunday missal (tagalog)

6,074 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

26 sunday missal (tagalog)

 1. 1. Patnubay para sa Masiglang Pakikibahagi sa Pagdiriwang ng Banal na Misa 25 Setyembre 2011 Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon Taong A PAMBANSANG ARAW NG MGA MANDARAGAT / SIMULA NG LINGGO NG MGA LAYKO Paglilingkod Sa Panginoon Sa Ating PamumuhayN gayong huling Linggo ng Setyembre, pinasasalamatan natin ang Panginoon para sa maraming biyayang ipinagka-loob Niya sa atin sa buwang ito. Patuloy nawa ating bayan at sa iba pang panig ng daigdig. Nagtratrabaho silang malayo sa kani-kanilang tahanan alang-alang sa ikagiginhawa ng kanilang mga pamilya. Ang mga panalanginNiya tayong pagpalain sa ating pagganap sa natin para sa ating mga mandaragat nawa’ymga tungkulin at nawa patuloy rin tayong maging magandang tanda ng ating pakikiisatumulad sa magagandang halimbawa ni Hesus, sa kanila.na ating Kapatid at Huwaran. Ngayon din ay pagsisimula ng LINGGO NG Sa paggunita natin ngayon sa PAMBAN- MGA LAYKO. Sa paggunita sa tungkulin natinSANG ARAW NG MGA MANDARAGAT, bilang mga layko para magtatag ng Kaharian ngalalahanin natin nang buong pagmamahal at Diyos, nawa ang Eukaristiya natin ngayo’y magingmalasakit ang 300 libong Pilipinong nagli- bukal ng lakas at pagpapala para sa ating lahat.lingkod sa industriyang pangmandaragat sa Pagsisisi P –Diyos na nagkatawan-tao, PASIMULA hinalimbawaan mo sa amin P –Sa pagkakatipon natin ngayon ang kababaang-loob at pagi- sa harap ng Diyos para sa Euka- ging masunurin, ngunit mada- Pambungad ristiya, alalahanin natin ang ating las naming sinunod ang ibig (Ipahahayag lamang kung walang awiting pagiging di karapat-dapat, at hili- naming gawin sa halip ng naisnakahanda.) ngin natin ang pagpapatawad ng mong mangyari. Kristo, Lahat ng iyong ginanap ay maka- Panginoon sa ating mga kasalanan. kaawaan mo kami!tarungang lahat, yamang kami’y (Manahimik saglit.) B –Kristo, kaawaan mo kami!sumalungat, parusa’y ‘yong inilapat.Hiling namin ay patawad. P –Diyos Ama, pinarangalan Mo P –Banal na Espiritu, tuwina Ka kaming magtrabaho sa Iyong naming inspirasyon para Pagbati ubasan, ngunit madalas kaming matupad namin ang kaloobanP –Luwalhati’t papuri kay Hesu- nag-aksaya lamang ng aming ng Ama, ngunit sa halip aykristong itinanghal na Panginoon buhay tulad ng mga di naka- madalas naming sundin angng langit at lupa. Ang kanyang kikilala sa Iyong pagmama- sari-sarili naming mga planopag-ibig at kapayapaan ay suma- hal. Panginoon, kaawaan Mo at kagustuhan. Panginoon,inyong lahat! kami! kaawaan Mo kami!B –At sumaiyo rin! B –Panginoon, kaawaan Mo kami! B –Panginoon, kaawaan Mo kami!
 2. 2. P –Kaawaan tayo ng maka- kiel, sa ngalan ng Diyos, ang ikapagtatatag at ikapagpa-pangyarihang Diyos, patawarin prinsipyo ng personal na pana- palawak ng Kaharian. Kayatayo sa ating mga kasalanan, at nagutan. nga, siya ang ating perpektongpatnubayan tayo sa buhay na L –Pagpapahayag mula sa Aklat halimbawang moral, gaya ngwalang hanggan. ni Propeta Ezekiel pahayag ni San Pablo sa mgaB– Amen! tapat na mananampalataya ng Ito ang sinasabi ng Panginoon: Filipos at sa atin. Papuri “Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig ka- L –Pagpapahayag mula sa SulatB –Papuri sa Diyos sa kaitaasan ni Apostol San Pablo sa mgaat sa lupa’y kapayapaan sa mga yo, mga Israelita: Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang taga-Filipostaong kinalulugdan niya. Pinupuri baluktot. Mga kapatid: Nagbibigay ba saka namin, dinarangal ka namin, Kapag ang isang taong matuwidsinasamba ka namin, ipinagbu- inyo ng kasiglahan ang buhay na ay nagpakasama, mamamatay siya nakaugnay kay Kristo? Naaaliw babunyi ka namin, pinasasalamatan dahil sa kasamaang ginawa niya. Atka namin dahil sa dakila mong kayo ng kanyang pag-ibig? May ang masamang nagpakabuti at pagkakaisa ba kayo sa Espiritu San-angking kapurihan. Panginoong gumawa ng mga bagay na matuwid to? Kayo ba’y may nadaramangDiyos, Hari ng langit, Diyos ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod hangarin na tumulong sa iba? KungAmang makapangyarihan sa lahat. sa nagawa niyang kasamaan noong gayon, lubusin ninyo ang aking Panginoong Hesukristo, Bug- una, mabubuhay siya, hindi mama- kagalakan – maghari sa inyo angtong na Anak, Panginoong Diyos, matay.” pagkakasundo, mabuklod kayo ngKordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ang Salita ng Diyos! iisang pag-ibig at maging isa kayoIkaw na nag-aalis ng mga kasa- B– Salamat sa Diyos! sa puso’t diwa. Huwag kayong gaga-lanan ng sanlibutan, maawa ka sa wa ng anumang bagay dahil lamangamin. Ikaw na nag-aalis ng mga Salmong Tugunan Awit 24 sa hangad ninyong matanyag, bag-kasalanan ng sanlibutan, tanggapin kus magpakababa kayo at huwag B –Poon, iyong gunitain, wagas ipalagay na kayo’y mabuti kaysa iba.mo ang aming kahilingan. Ikaw mong pag-ibig sa ‘kin!na naluluklok sa kanan ng Ama, Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyongmaawa ka sa amin. Sapagkat ikaw R. M. Velez sarili.lamang ang banal, ikaw lamang Eb Bb Cm /Bb Magpakababa kayo tulad ni Kristoang Panginoon, ikaw lamang, O Hesus: Na bagama’t siya’y Diyos,Hesukristo, ang Kataas-taasan, hindi nagpilit na manatiling kapantaykasama ng Espiritu Santo sa Po- on, i- yong gu-ni- ta-in, ng Diyos, bagkus hinubad niya angkadakilaan ng Diyos Ama. Amen! lahat ng katangian ng pagka-Diyos, Ab Bb Eb nagkatawan-tao at namuhay na isang Panalanging Pambungad alipin. Nang maging tao, siya’y nag-P –Ama naming makapang- pakababa at naging masunurin hang-yarihan, ang iyong pinakada- wa-gas mong pag- i-ibig sa ‘kin! gang kamatayan, oo, hanggangkilang magagawa ay magpatawad kamatayan sa krus.at ang iyong laging ipinakikita ay * Ang kalooban mo’y ituro, O Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos, ituro mo sana sa aba mong Diyos at binigyan ng pangalang higitpagkahabag. Padaluyin mo sa lingkod; ayon sa matuwid, ako ay sa lahat ng pangalan. Anupa’t angaming walang humpay ang kagan- turuan, ituro mo Poon, ang katoto- lahat ng nilalang na nasa langit, nasadahang-loob mong sa ami’y ini- hanan; tagapagligtas ko na inaasa- lupa, at nasa ilalim ng lupa ay mani-laan upang sa pagkakamit namin han. B. nikluhod at sasamba sa kanya.sa pangako mong bigay kami’y At ipapahayag ng lahat na sigawin mong kasalo sa ipagka- * Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa’y HESUKRISTO ANG PANGINOON, sakaloob mo sa kalangitan sa pama- ikararangal ng Diyos Ama! nahayag. Patawarin ako sa pagkaka-magitan ni Hesukristo kasama ng sala, sa kamalian ko nang ako’y bata Ang Salita ng Diyos!Espiritu Santo magpasawalang pa; pagkat pag-ibig mo’y hindihanggan. B– Salamat sa Diyos! nagmamaliw, ako sana, Poon, ayB–Amen! alalahanin! B. Aleluya Gw 16:14 * Mabuti ang Poon at makataru- B –Aleluya! Aleluya! PAGPAPAHAYAG ngan, sa mga salari’y guro at pat- Ang tinig ko’y pakikinggan ng NG SALITA NG DIYOS nubay; sa mababang-loob siya ya- kabilang sa ‘king kawan; ong gabay, at nagtuturo ng kanyang ako’y kanilang susundan.Unang Pagbasa Ez 18:25-28 kalooban. B. Aleluya! Aleluya! Sa pagkakapatapon sakanila sa Babilonia, dumaing Ikalawang Pagbasa Fil 2:1-11 Mabuting Balita Mt 21:28-32ang mga Israelitang sila’y Sa kanyang pakumbabang Laging sinusubok ng Diyos angpinarurusahan sa mga kasa- pagsunod sa kalooban ng ating katapatan sa Kanyanglanan ng kanilang mga ninu- Ama, si Hesukristo ay siyang kalooban. Marami ang tumutugonno. Sa gayon, muling ipina- ganap na “OO!” sa paanyaya sa kanilang magagandanghayag ng propetang si Eze- ng Amang magsikap para sa pananalita lamang. Sa parabula25 Setyembre 2011
 3. 3. natin ngayon, binibigyan-diin ni mahan ng mga banal, sa kapata- laging kalugud-lugod sa Iyo angHesus ang higit na kahalagahan waran ng mga kasalanan, sa aming mga asal gaya ng kasiyahanng gawa kaysa salita. pagkabuhay na muli ng nangama- Mo kay Hesus na Iyong Anak.P –Ang Mabuting Balita ng Pa- tay na tao at sa buhay na walang Isinasamo namin ito sa ngalan ni nginoon ayon kay San Mateo hanggan. Amen! Kristong aming Panginoon. B –Amen!B– Papuri sa iyo, Panginoon! Panalangin ng Bayan Noong panahong iyon, sinabi P –Hinahamon pa rin ng Diyos PAGDIRIWANGni Hesus sa mga punong saserdote ang lahat ng taong magpaunlak NG HULING HAPUNANat mga matatanda ng bayan: “Ano sa Kanyang paanyayang mag-ang palagay ninyo rito? May isang trabaho sa Kanyang Kaharian.tao na may dalawang anak na lalaki. P –Manalangin kayo . . . Batid ang ating kahinaang tumu- B –Tanggapin nawa ng Pangi-Lumapit siya sa nakatatanda at sina- gon sa magagandang pananalita noon itong paghahain sa iyongbi, ‘Anak, lumabas ka at magtrabaho lamang, hilingin natin ang Kan- mga kamay sa kapurihan niya atsa ubasan ngayon.’ ‘Ayoko po,’ tugon yang pagpapala’t tulong habang karangalan, sa ating kapakina-niya. Ngunit nagbago ang kanyang nananalangin tayong: bangan at sa buong Sambayananisip at siya’y naparoon. Lumapit din niyang banal.ang ama sa ikalawa at gayundin ang B –Panginoon, dinggin mo kami!kanyang sinabi. ‘Opo,’ tugon nito, * Para sa pamayanan ng lahat Panalangin ukol sa mga Alayngunit hindi naman naparoon. P –Ama naming Lumikha, loobin Sino sa dalawa ang sumunod ng mga nananalig sa buong daigdig: Nawa manguna ito sa mong ikalugod ang amingsa kalooban ng kanyang ama?” paghahandog at ito nawa ay siyang“Ang nakatatanda po,” sagot nila. pag-ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa magkaloob ng iyong pagpapalangSinabi sa kanila ni Hesus, “Sinasabi sa ami’y umaagos sa pamama-ko sa inyo: ang mga publikano at matuwid at makatarungan. Mana- langin tayo! B. gitan ni Hesukristo kasama ngmasasamang babae’y nauuna pa sainyong pasakop sa paghahari ng Espiritu Santo magpasawalang * Para sa Santo Papa at lahat nating hanggan.Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si pinunong espirituwal: NawaJuan at ipinakilala ang matuwid na B– Amen! maganyak tayo ng kanilangpamumuhay, at hindi ninyo siya pina- mabuting halimbawa sa pagtupad Prepasyo IIniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya sa plano ng Diyos para sa ikalalagong mga publikano at ng masasamang P –Ama naming makapang-babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi ng Kaharian. Manalangin tayo! B. yarihan, tunay ngang marapat napa rin kayo nagsisi at naniwala sa * Para sa ating mga pinuno sa ikaw ay aming pasalamatan sakanya.” pamahalaan at iba pang nanu- pamamagitan ni Hesukristo na nungkulan: Nawa manguna sila aming Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Pa- sa pagsunod sa batas ng bayan at Lubhang nabagbag ang kan- nginoon!B –Pinupuri ka namin, Pangi- sa gayo’y patnubayan tayo sa yang loob sa pagkakamali ng tao noong Hesukristo! pagsulong ng kapakanang pan- sa sansinukob, kaya’t minabuti lahat. Manalangin tayo! B. niyang siya’y ipanganak ng Bir- Homiliya heng bukod mong pinagpala sa * Para sa ating mga mandaragat babaing lahat. Sa labi ng imbing Sumasampalataya na nagsasakripisyo para sa kapa- kamatayan kami ay inagaw ngB –Sumasampalataya ako sa Diyos kanan ng kanilang mga pamilya: namatay mong Anak. Sa pagka-Amang makapangyarihan sa lahat, Sila nawa’y maging karapat-dapat buhay niya, kami’y kanyang binu-na may gawa ng langit at lupa. na mga kinatawan ng ating bayan hay upang kaugnayan namin sa Sumasampalataya ako kay at ng ating pananampalatayang iyo’y huwag magwakas.Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Kristiyano saanman sila naroroon. Kaya kaisa ng mga anghel naPanginoon nating lahat. Nagka- Manalangin tayo! B. nagsisiawit ng papuri sa iyo nangtawan-tao siya lalang ng Espiritu * Para sa lahat ng layko, na walang humpay sa kalangitan,Santo, ipinanganak ni Santa bumubuo sa higit sa 99% ng kami’y nagbubunyi sa iyongMariang Birhen. Pinagpakasakit Simbahan: Nawa tumugon tayo kadakilaan:ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, ng “oo” sa panawagan ng Diyos B– Santo, santo, santo Pangino-namatay, inilibing. Nanaog sa na pagtatatag sa Kanyang Kaharian ong Diyos ng mga hukbo. Napu-kinaroroonan ng mga yumao. di lamang sa pamamagitan ng ating puno ang langit at lupa ng kada-Nang may ikatlong araw nabuhay kilaan mo. Osana sa kaitaasan! salita kundi sa atin ding gawa. Pinagpala ang naparirito sana mag-uli. Umakyat sa langit. Manalangin tayo! B. ngalan ng Panginoon. Osana saNaluluklok sa kanan ng Diyos kaitaasan!Amang makapangyarihan sa lahat. * Tahimik nating ipanalanginDoon magmumulang paririto at ang ating mga pansariling kahi- lingan. (Tumigil saglit.) Pagbubunyihuhukom sa nangabubuhay at B –Sa krus mo at pagkabuhaynangamatay na tao. Manalangin tayo! B. kami’y natubos mong tunay, Sumasampalataya naman ako P –Ama naming mapagmahal, Poong Hesus naming mahal,sa Diyos Espiritu Santo, sa banal patnubayan Mo ang aming mga iligtas mo kaming tanan ngayonna Simbahang Katolika, sa kasa- hakbang sa buhay nang maging at magpakailanman. Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 4. 4. dapat gawin, at kayo nawa’y P –Pagpalain kayo ng maka- PAKIKINABANG bigyan-lakas para ito’y matupad. pangyarihang Diyos: Ama, B –Amen! Anak, at Espiritu Santo. B –Amen!B –Ama namin . . . P –Tibayan nawa kayo sa oras ngP –Hinihiling namin . . . tukso at iligtas kayo sa lahat P –Humayo kayo sa kapayapaanB –Sapagkat iyo ang kaharian at ng panganib. upang bukas-palad na magsikapang kapangyarihan at ang kapu- B –Amen! sa ubasan ng Panginoon.rihan magpakailanman! Amen! B –Salamat sa Diyos! P –Pagkalooban nawa kayo ng kalusugan at kapayapaan para Malapit na . . . Paanyaya sa Kapayapaan Siya’y mapaglingkuran nang buong galak. Setyembre 28 – San Lorenzo Ruiz Paghahati-hati sa Tinapay B –Amen!B– Kordero ng Diyos . . . Paanyaya sa Pakikinabang Sa Alaala Ng Mga MandaragatP –Ito si Hesus, ang Kordero ngDiyos na nag-aalis ng mga kasa- At Kanilang Mga Mag-anaklanan ng sanlibutan. Mapalad angmga inaanyayahan sa kanyangpiging. S a araw na ito, nagdiriwang tayo upang parangalan ang ating mga Pilipinong mandaragat at ipanalangin ang kanilang mga mag-anak. Sa katunayan, ang Pilipinas ang may pinakamaramingB– Panginoon, hindi ako kara- mandaragat (higit sa 200,000 nagpapalaot sa dagat o maluluhong barkongpat-dapat na magpatuloy sa iyo aliwan) sa buong mundo. Libu-libo ang lulan ng sasakyan para sangunit sa isang salita mo lamang pangingisda sa laot at higit sa 60,000 ang naglilingkod sa mga sasakyangay gagaling na ako. pandagat sa kapuluan. Pinapagninilay tayo sa kanilang mahirap at madalas na mapanganib na buhay. Taun-taon ay may nagaganap naAntipona ng Pakikinabang sakunang ikinapaglalaho ng kanilang mga pangarap. Mayroon din sa (Ipahahayag lamang kung walang awiting kanilang napagsasamantalahan ng kanilang mapang-apingnakahanda.) pinaglilingkuran. Higit na nakalulungkot para sa iba ang matagal na Ang pangako mo sa akin ngayo’y pagkawalay sa kanilang mga mahal sa buhay at pagkakasira ng kani-iyong gunitain. Pag-asa kong tatang- kanilang pamilyang pinaglalaanan sana ng kanilang mga sakripisyo sagapin kahit aba sa ‘yong tingin ang paghahanapbuhay.pagsamo ko’t dalangin. Sa bagay na ito, madalas silang pagkamalang mga mambababae at mga lasenggo. Malayo sa katotohanan at nakasasakit ito sa maramingPanalangin Pagkapakinabang tunay namang mga embahador ng mga mabuting pagpapahayag ng kultura’t pagpapahalagang Pilipino at mga patunay sa kanilang katapatan saP –Ama naming mapagmahal, pananampalatayang Kristiyano. Kabilang sa kanila ay mga ministro ngang aming banal na pakikinabang Eukaristiya sa mga barko, namumuno sa pagsambang pan-Linggo atay magdulot nawa ng kagalingan nagpapakomunyon. May mga pinunong Kristiyanong para talagangsa aming katauhan upang kami’y mamuno sa kanilang kapwa mandaragat sa pagdarasal at pag-aaral atmakatambal sa kaluwalhatian ng pagninilay sa Bibliya, tagapayo at tagaagapay sa kanilang mgaaming nilalahukan sa tiniis na kasamahang nahaharap sa krisis kapag nakakatanggap ng malulungkotkamatayan na amin ngayong ipina- na balita buhat sa kanilang pamilya o kapag nahihirapan sa kanilanghayag sa ginanap na pagdiriwang trabaho.sa pamamagitan ni Hesukristo kasa- Sa mga pangunahing daungan sa mundo, isang pangkat ng mga Ministrong Kristiyano, mga karaniwang Katoliko’t mga boluntaryo ayma ng Espiritu Santo magpasa- nakalaang dumalaw sa kanila sa barko at tumulong o magdulot ngwalang hanggan. kasiya-siya’t malinis na libangan sa kanilang pagpapahinga sa maramingB– Amen! Stella Maris Centers o Seafarers’ Centers na sadyang itinatag para sa kanila. Kapag naman naospital nang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga mandaragat ay kinakalinga rin ng Mabubuting Samaritanong PAGWAWAKAS ito. Ipanalangin nating ang mga mandaragat at kani-kanilang kapamilyaP –Sumainyo ang Panginoon. ay magtamo ng lakas na espirituwal para magsumikap sa kapangakuanB –At sumaiyo rin! nila sa tapat na pag-ibig at pamumuhay Kristiyano. Nawa pakumbabang tanggapin ng mga nalihis sa mabuting landas ang kanilang mga pagkuku-P –Magsiyuko kayo at ipanalangin lang at magbalik-loob sa Diyos. Ano mang saglit na pagkalimot o ang pagpapala ng Diyos. pagkakamali ay hindi kasiraan sa mata ng Diyos na nakauunawa sa (Manahimik saglit.) ating kahinaan at nakapagpapabago sa kalungkutan upang ito’y maging Liwanagan nawa ng Panginoon kagalakan, at sa pagkakasala upang ito’y maging isang biyaya. ang inyong mga isip upang Fr. Savino Bernardi, CS makilala ninyo ang buting (Isinalin ni Cecilia G. Valmonte, EdD) Don Bosco Compound, A. Arnaiz Ave. cor. Chino Roces Ave., Makati, Metro Manila WORD & LIFE Postal Address: P.O. Box 1820, MCPO, 1258 Makati, Metro Manila, Philippines Tel. Nos. 894-5401/02; 892-2169; 475-8945 • Telefax: 894-5241 • E-mail: PUBLICATIONS editorial@wordandlife.org, marketing@wordandlife.org • Website:www.wordandlife.org Editorial Team: Fr. S. Putzu, G. Ramos, V. Dumanacal, D. Daguio, V. David Translator: C. G. Valmonte • Illustrations: S. Fabris, B. Cleofe • Circulation: F. Edjan

×