Advertisement
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
Advertisement
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
Advertisement
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
Advertisement
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf
Upcoming SlideShare
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
Loading in ... 3
1 of 17
Advertisement

More Related Content

Advertisement

P.E.3_q1_melc1_Mga Porma nan Lawas sanan Hingas_v1.pdf

 1. PHYSICAL EDUCATION Primero na Kwarter – Primero na Semana Mga Porma nan Lawas sanan Hingas (Sinurigaonon) 3
 2. 1 PHYSICAL EDUCATION – Grade 3 Most Essential Learning Competency (MELC) – Based Exemplar Primero na Kwarter – Primero na Semana: Mga Porma nan Lawas sanan Hingas Premiro na Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may- akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Development and Quality Assurance Teams Writer: Lady Jane G. Febra Illustrator: Ramiel P. Tolebas Layout Artist: Cirila P. Handugan Language Editor: Rio Isabel F. Langit Content Evaluator: Marianita Arquion Layout Evaluator: Julius D. Azarcon Management Team: Arlene B. Sumabat Princess Rotche O. Elizalde Judito Q. Huntanosas
 3. 2 Rasyonal An ProjectPPE (Portfolio Predicated on Exemplar) amo an tubag nan Dibisyon para sa pagpadajon nan edukasyon sa mga iskuylahan nan Surigao del Sursubay sa mga paningkamot nan mga kadagkoan nan Ahensya nan Edukasyon. Amo ini an paggamit nanlesson exemplar na tagpasajon an pormat para sa maestra sanan mga iskuyla gumikan nan krisis na tagdaya nan ini COVID-19. Kaibanannan inin mga exemplar an portfoliona magsumada nan kinaugalingon na pagsabot sanan pagkat-on nan mga iskuyla sa mga leksyon. Koleksyon an portfolio nan ila mga nahimo, diin makita an ila paningkamot, masubay nila kun bagan-o nay ila nakat-onan, mahinuklugan an ila mga abilidad sanan kapasidad na magplastar nan ila mga paninguha para sa sunod na mga pagkab-ot nan kahibayo. Pasiuna na Mensahe Para sa Magtutudlo: Madasigon na pagdawat nan subject na PHYSICAL EDUCATION– Grade 3 – Quarter 1 Exemplar para sa leksyon 1- Mga Porma nan Lawas sanan Hingas. Nahimo inin exemplar gumikan sa pagtinabangay nan mga eksperto gikan sa nagkalain-lain na mga iskuylahan dinhi sa ato Dibisyon, para matimbangan kaw sa pagtabangsa mga iskuyla na mahibayu-an an taglauman na mga tumong subay sa Most Essential Learning Competencies (MELCs) na tagpagawas nan Ahensya nan Edukasyon. Lujo inisapagsolbad nan problema nan edukasyon gumikan nan inin pandemya COVID-19. Paninguha nan ini na learning resource na masubay nan mga iskuyla an mga himounon sa ila kinaugalingon na pamaagi. Dugang pa dinhi, tumong nan ini na matabangan an mga iskuyla na makab-ot an mga tagkinahanglan na 21stcentury skills bisan pa man sa sitwasyon kuman na panahon.
 4. 3 Isip magtutudlo, taglauman an imo paggiya sa mga iskuyla kun unhon paggamit nan ini exemplar. Kinahanglan sab nimo sundan an ila paglambo pinaagi nan portfolio assessment. Para saIskuyla: Madasigon na pagdawat nan subject na PHYSICAL EDUCATION– Grade 3 – Quarter 1 Exemplar para sa leksyon 1- Mga Porma nan Lawas sanan Hingas. Taghimo ini exemplar para tagaan kaw nan mapuslanon na higayon na makakat-on nan kahibayo sa imo kinaugalingon na pamaagi sanan panahon. Giyahan kaw nan ini na learning resource na mahibayo, sa iskuylahan man o bisan sa bayay. Ini na exemplar jaoy kaiban na Weekly Portfolio Assessment na makatabang sa imo pagproseso nan imo mga nahibayoan sa leksyon. Tagaan kaw nan imo magtutudlo nan template na mahimo nimo na giya pagplastar nan imo portfolio. Ikaw na an magpunto kun unoy hitsura nan imo portfolio. Suyod nan inin exemplar an mga seksyon na jaoy kaiban na icon: Tun-an Dinhi na seksyon magpahibayo kun uno na kompetensi sanan mga katujoan na imo tun-an dinhi sa exemplar. Nahibayoan Makita dinhi an mga himounon isip pagtesting sa imo hinbay-an sa leksyon na itudloay pa. Susihon Maghatag ini nan pagpasabot sa leksyon. Dinhi, tabangan kaw sa pagdiskubre nan mga bag-o na konsepto o kahibayo. Himuon (1,2 & 3) Makita dinhi an mga himounon na mutabang sa imo pagbalhin nan imo nahibayoanngadto sa mga masinati nimo sa adlaw-adlaw na kinabuhi. Dumdumon Dinhi masukod an imo nahibayoan subay sa pagkab-ot sa katujoan nan leksyon.
 5. 4 Eksakto na mga Tubag Dinhi makita aneksakto na mga tubag sa tanan himounon dinhi sa exemplar. Paghatag nan Katujoan nan Portfolio Dinhi na seksyon, jaoy mga tugon/ instruksyon mahitungod sa paglista nan imo positibo sanan kongkretong plano/ tinguha idiser pa kaw mopadajon paggamit nan inin exemplar. Paghimo nan Portfolio- Kilay- anan nan imo Progreso Dinhi makita an mga pamaagi para maporma anportfolio. Jaoy isab ini rubric na mogiya sa imo kun unhon pag-evaluate an imo portfolio. Makita mo sab sa katapusan na parti nan exemplar inin taglaong na: Reference Listahan nan mga tagkuhaan nan ideya sanan impormasyon na taggamit sa paghimo nan inin exemplar.
 6. 5 Tun-an Most Essential Learning Competency: Ipakita an nagkalain-lain na mga porma sanan hingas sa lawas . -PE3BM-Ia-b-1 Sub-Competency Makahimo nan sakto na mga hingas gamit ang nagkalain-lainna porma sa lawas. Tumong Pagkahumannimosa mga himuonon dinhi sa exemplar, taglauman na sa imo na: A. Kahibayo (Knowledge): Makapakitanan sakto na hingas sa lawas subay sa tukar na nadunggan. B. Abilidad (Skills):Makahimonan sakto na hingas sa lawas subay sa tukar na nabatian. C. Moral (Affective):Makaapil sa mga makalingaw na pisikalna mgatrabahuon sa panimayay. Katujoan nan Portfolio Gamit an Portfolio Assessment Template na taghatag sa imo nan imo magtutudlo kaiban nan ini exemplar, imo na plastaron an imo sinemana na mga paninguha. An giya nimo nanini jadton tagsaysay na mga tumong. Mag-isip kaw nan mga positibo sanan tininuod na mga plano na gusto nimo matuman pinaagi nan ini exemplar. Ipanlista an imo mga plano. Dumduma: Ajaw ipadajon an pagtubag nan exemplar kun ya nimo malista an imo mga plano.
 7. 6 Nahibayoan Lantawa an mga drowing na makita sa ubos. Pilia an sakto na hingas na gipakita sa drowing. Isuyat an letra sa ijo tubag sa papel. 1. a. pagsajaw b. paglukso c. pagjagan d. pagduko 2. a. pasajaw b. paglukso c. pagduko d. pagjagan
 8. 7 3. a. pagbiad b. pagbikad c. pagduko d. pagjagan 4. a. pagtindog nan tul-id b. pagsajaw c. pagduko d.pagbiad 5. a. paglukso b. pagjagan c. pagbiad d. pagbikad
 9. 8 Susihon Makahimo ang ato lawas nan nagkalain-lain na mga porma sanan linya pareho nan tul-id, kulot sanan pinilipit. Makapakita ini nan nagkalain-lain na mga porma sanan mga aksyon. lantawa an drowing sa ubos na nagpakita nan nagkalain-lain na porma sanan hingas sa lawas. *Ipikit ang duha ka siki, ipataas ang bukton. *tindog pina-stride lubaga an lawas sa tuo iptaas an mga bukton sa iju kilid/side ward. *ibawog ang lawas sa atubangan na pinatul-id an likod, hampan alsaha an mga bukton pasingod sa atubangan.
 10. 9 An drowing sa taas nagpakita nan mga porma sanan hingas sa ato lawas kon magtindog. An nahibay-an nato sa ato lawas sanan an mga hingas na ija mga parte makatabang sa ato pagkat-on pagkahibayo sa hamok pa na mga posibilidad nan paghimo na mga porma sanan hingas na makalingaw sanan makapausbaw nan kagana nan lawas. An pagtinanbangay, kaugalingon disiplina sanan kinabubut- on na paghingas puro importante sa paghimo nan nagkalain-lain na mga himuunon.
 11. 10 Himuon 1 (Kopya nan Maistra) Himoa an mga porma sanan hingas na makita sa ubos.Markahi nan tsek (/) an Oo na column kon imo nahimo (X) an waya, kon waya nimo nahimo. Mga Porma/Hingas Oo Waya 1. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod: a. Iban ra an duha ka siki b. Tindog na pina-stride c. Pinatakilid na pagka-lunge 2. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod na mga porma na ako ra isa o may kapareha: a. Tul-id b. Kurba c. lubag 3. Nakig-iban ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. 4. Nalingaw ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. Note: Samtang taghimo nimo an mga nagkalain-lain na posisyon kinahanglan magpapicture kaw sa imo ginikanan o sin-o na membro sa pamilya. Kon wayay ijo mga gadgets, tubaga an PAGPAMATUOD. PAGPAMATUOD Ako si ____________________ (ngayan sa ginikanan) ginikanan ni ______________________ na nagpamatuod na an ako bata naghimo nan mga nagkalain-lain na mga porma sanan hingas sa lawas. Ako sija tag-tagaan nan grado basi sa ija posisyon na nahimo. _______________________ Perma sa nagpamatuod
 12. 11 (Kopya nanGinikanan) Himoa an mga porma sanan hingas na makita sa ubos. Markahi nan tsek (/) an Oo na column kon imo nahimo (X) an waya, kon waya nimo nahimo. Mga Porma/Hingas Oo Waya 5. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod: d. Iban ra an duha ka siki e. Tindog na pina-stride f. Pinatakilid na pagka-lunge 6. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod na mga porma na ako ra isa o may kapareha: d. Tul-id e. Kurba f. lubag 7. Nakig-iban ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. 8. Nalingaw ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. Note: Samtang taghimo nimo an mga nagkalain-lain na posisyon kinahanglan magpapicture kaw sa imo ginikanan o sin-o na membro sa pamilya. Kon wayay ijo mga gadgets, tubaga an PAGPAMATUOD. PAGPAMATUOD Ako si ____________________ (ngayan sa ginikanan) ginikanan ni ______________________ na nagpamatuod na an ako bata naghimo nan mga nagkalain-lain na mga porma sanan hingas sa lawas. Ako sija tag-tagaan nan grado basi sa ija posisyon na nahimo. _______________________ Pirma sa nagpamatuod
 13. 12 Himuon 2 Kantahon ang isa ka hinbay-an na kanta-hingas. Mokanta kaw kuman iban nan bisan kinsa sa imo pamilya; sanan himuon sab nimo ang mga aksyon. Ako si takuri Ako si takuri mubo sanan dako Ini an kuptanan,ini an ipisan Kon magsubo, magkulo-kulo Ipisan mo ako sanan ibubo. Mga pangutana: 1. Uno man na mga aksyon an imo nahimo mintras kamo nagkanta? 2. Uno man na mga porma ang imo nangahimo? 3. Uno man ang parte nan imo lawas ang nagamit sa paghimo nan porma? 4. Umay imo tagbati samtang imo taghimo/tagkanta an “Ako si Takuri”? Dumdumon Pili-a ang letra nan na nagpakita nan saktu na porma sa lawas. Isuyat an letra sa ijo tubag sa papel. 1. Nagtindog nan tul-id A. B. C.
 14. 13 2. Nagtindog na pina-stride na an bukton nakapatong sa hawak. A. B. C. 3. Nagtindog nan naka alsa ang duha ka bukton pataas. A. B. C. 4. Nagtindog nan naka-alsa ang duha ka bukton paabante. A. B. C. 5. Nagtindog nan nakadupa ang duha ka bukton sa ijo kilid.
 15. 14 Nahibayoan 1. B 2. A 3. B 4. C 5. b Dumdumon 1. b 2. a 3. b 4. c 5. a A. B. C. Mga Eksaktong Tubag Paghimo nan Portfolio – Kilay-anan nan imo Progreso Baliki an imo portfolio hampan trabahoa an mga parti nasubay sa imo mga tanlista na mga plano. Hunahunaa naan imo portfolio, koleksyon nan imo mga nahimona tinabangan nan ini exemplar. Gumikan nan ini na paghatagnan pagtagad sa imo paglambo, makita nimo an imo mga nahimo, mga paningkamot, bagan-o nay imo nakat-onan, sanan mahinuklugan an imo mga
 16. 15 abilidad sanan kapasidad na magplastar nan imo mga paninguha para mahibayo. Sa pagtapos nan inin portfolio, himoa na giya an rubric na jaon nakakahon. Portfolio rubric sa paghatag nan grado LEBEL Krayterya Huyang Pa (1-3) Medyo Listo (4-6) Listo (7-8) Pinakalisto (9-10) Iskor 1. Paglambo nan Tinguha (Senimana na Listahan nan Ako Himuunon) Dili kon tininuod an mga plano para makab-ot an tinguha. Positibo sanan tininuod an mga plano o tinguha. An tanan proseso o pamaagisa tinguhakay positibo sanantininuod. Tin-aw an pag pagpasabot nan mga plano/tinguhasan an kaya abton sa pagpalambo nan abilidad. ____ gikan sa 10 2. Kaugalingon na Repleksyon/Pa gsusi sa Test Nagpakita nangamay ra na ebidensya. Nagpakita nan sakto na ebidensya. Nagpakita nan marajaw na ebidensya. Nagpakita nanpinakamaraja w na ebidensya na repleksiyon sanan jaoydokumentasy on. ____ gikan sa 10 3. Ako na Masusihon Nagpakita nangamay ra na ebidensya para mulambo an kahibayo. Nagpakita nan sakto na ebidensya para mulambo an kahibayo. Sakto an pagkahimosana n nagpakita nan kinatibuk-an na paglambo. Pinakamrajaw sanan pinakaklaro an tagpakita na ebidensya sa kinatibuk-an na paglambo. ____ gikan sa 10 4. Pinakalisto Ko na Test 5. An Ako mga Taghimo na Koneksyon Nagpakita nangamay ra na ebidensya. Nagpakita nan sakto na ebidensya. Nagpakita nan marajaw na ebidensya. Grabe ka klaro sanan jaoy unique na ebidensya na tagpakita. ____ gikan sa 10 [1-2] [3] [4] [5] Kinatibuk-an naPresentasyon Dili kon plastado an pagkaistorya sa aytem. Nahipasa an halostananayte m sanan an portfolio plastado. Nahipasa an tananaytem sanan an portfolio plastado an pagkasunod- sunod o marajaw na pagkahimo. Napakita an tin- aw/klaro, plastado sanan kompleto, limpyo sanan elegante na portfolio ____ gikan sa 5 Kapaspason Ulihi nagpasa na (5-6 ka adlaw)an nilabay sa adlaw na tagkaujunan . Ulihi nagpasa na (3-4 ka adlaw)an nilabay sa adlaw na tagkaujunan . Ulihi nagpasa na (1-2 ka adlaw)an nilabay sa adlaw na tagkaujunan . Naipasa sa sakto na oras/adlaw. ____ gikan sa 5
 17. 16 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd Surigao del Sur Division – Schools District of Lanuza Address: Vete Street Barangay Zone 4, Lanuza, Surigao del Sur Contact Number: Email Address: Markahi nan tsek (/) an Oo na column na nuhaum sa imo taghimo (X) an waya, kon waya nimo mahimo. Mga Porma/Hingas Oo Waya 9. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod: g. Iban ra an duh aka siki h. Tindog na pina-stride i. Pinatakilid na pagka-lunge 10. Nahimo ba nako pagdajaw an mga mosunod na mga porma na ako ra isa o may kapareha: g. Tul-id h. Kurba i. lubag 11. Nakig-iban ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. 12. Nalingaw ba ako sa mga nagkalain-lain na mga himuunon. Reference Voltair V. Asildo, et.al. 2014, Kagamitan ng Mag-aaral, Sinurigaonon, MAPEH Grade 3; pp. 222-231 Voltair V. Asildo, et.al.2015, Teacher’s Guide MAPEH Grade 3; pp. 210-215
Advertisement