ZdN článek

629 views

Published on

Zdravotnické noviny, str. 13, 23/2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ZdN článek

  1. 1. aktuality Zdravotnické noviny 23 | 7. 6. 2010 | 13 Rizika v činnostech farmaceutické společnosti Třetí konference na téma Rizika v činnostech farmaceutické společnosti se usku- Co se dá zlepšovat Jak ve svém komentáři zmínil MUDr. tečnila 25.–26. května 2010 v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně. Tomáš Doležal, Ph.D., z Ústavu far­ makologie 3. LF UK, vývoj systému je neblahý i v tom, že negeneruje úspory v rychlém snížení cen gene­ rických léčiv, které by se daly využít např. pro oblast vysoce inovativních léků. „Nemáme k dispozici data, o kolik finančních prostředků při­ cházíme kvůli nefunkčnosti systé­ mu a nedosažení výsledků v podo­ bě včasných úspor,“ upozornil autor sdělení. Zazněl i apel na zjednodušení sys­ tému, který se stává natolik kompli­ kovaným, že mu rozumí pouze úz­ ká skupina odborníků, ale je téměř nepochopitelný pro lékaře či paci­ enty. Janotův balíček byl hodnocen jako nesystémové a nekoncepční Foto: Androsa opatření, které ve svém důsledku ne­ přinese požadovaný efekt. Pořadatelem byla společnost Andro­ gie, ani konkurenční výhoda nepo­ blémů. Možnost odvolání a nastave­ „Co lze zlepšovat za stávající situa­ sa, s. r. o., a moderátorem Tomáš může tam, kde chybí vztahy a zákaz­ ní lhůt pro jednotlivé kroky procesu ce? Určitě komunikaci mezi jednot­ Krejčíř. Program prvního dne odrá­ níkova loajalita. A mimo jiné platí, jsou určitě pozitiva, na druhé straně livými účastníky řízení, dohody žel „žhavá“ témata diskutovaná ve že prodej je z 80 procent realizován je velkým problémem nedodržová­ mezi plátcem a výrobcem, aplikovat farmaceutickém průmyslu: Trendy díky plnění potřeb a závazků,“ do­ ní těchto lhůt. Jednou z příčin je procesy typu hearing nebo scientific v sales force effectiveness, Etika v pro­ dal doktor Krejsta. omezená kapacita SÚKL neumožňu­ advice ze strany SÚKL směrem k vý­ pagaci a prodeji léků, Úloha area jící zvládnout všechna řízení. robcům. Dá se určitě zvyšovat od­ sales managementu ve farmaceutic­ Ceny a úhrady Nový systém znamenal také naru­ borná kvalita i bez ohledu na legis­ ké společnosti. Aktuálností vynikly Moderátor tematického bloku Mgr. šení dobře zavedeného systému re­ lativu. Lze tvořit společnou metodi­ zejména bloky „Hospital business ve Libor Štajer z advokátní kanceláře ferenčních skupin. Byla zmíněna ku či pracovat na referenčních sku­ farmacii“ a „Ceny a úhrady“. KMVS stručně shrnul procesy sta­ i obrovská administrativní nároč­ pinách nebo lépe spolupracovat novení cen, podmínek a výše úhrad nost, kdy je např. v praxi společnost s odbornými společnostmi,“ navrhl Hospital business ve farmacii a zároveň opatření vložená do sys­ účastníkem více než 300 řízení a do­ MUDr. Doležal. PharmDr. Michal Krejsta, MBA, ze tému tzv. Janotovým balíčkem. Po­ kumentace jednoho představuje ko­ Zdá se, že odborníci mohou dojít ke společnosti Pfizer upozornil, že čes­ té vznesl do pléna řečnickou otáz­ lem 300 stránek. Na druhé straně za­ shodě v otázce zda systém upravo­ ký trh má velmi regulovanou dyna­ ku: Je systém na rozcestí, nebo na ujímá odborné posouzení často vat, či tvořit nový – převažuje názor miku s průměrným měsíčním obje­ zhroucení? Diskuse, která se poslé­ pouze malou část dané zprávy. Ne­ systém upravovat, tedy nevnášet re­ mem nemocničních prodejů ve vý­ ze rozvinula, prodloužila o více než gativně je vnímána i praktická apli­ voluční změny. Ponechat pozitivní ši 1,3 mld. Kč. Trh se vyznačuje tur­ hodinu časový harmonogram a při­ kace nákladové efektivity či absen­ a měnit negativní články procesů. bulentní lékovou politikou, je zde nesla mnoho podnětů, jaké změny ce odborných lékařských společnos­ „Jak se toto podaří v realitě, oprav­ snaha nemocnic o snižování zásob aplikovat. Bude záležet na povoleb­ tí v posuzovacím procesu. du ukáže až čas a jistě budeme svěd­ na 1–2týdenní období, vypisováním ním politickém uspořádání a zadá­ ky mnoha dalších intenzivních dis­ mnoha veřejných zakázek se roz­ ní, které přinesou zákonodárci, nic­ kusí o systému stanovování cen táčí cenová spirála, nemocnice zři­ méně panel složený z řady odborní­ a úhrad farmaceutických příprav­ zují oddělení centrálního nákupu ků na danou problematiku našel ků,“ uzavřel Tomáš Doležal. a k centralizaci dochází i na úrovni mnoho shodných pohledů na chy­ krajů. Mezi hrozbami Michal Krejs­ by a problémy systému. 4. konference v říjnu ta ve své analýze mimo jiné uvedl Jaká pozitiva vyplývají z téměř dvou­ Druhý den konference byl věnován cenové a úhradové revize probíha­ leté zkušenosti s prací v novém sys­ dvěma tématům rozebíraným v rám­ jící na SÚKL, elektronické aukce ve tému stanovování cen a úhrad? Pa­ ci panelových diskusí: „Originály, fakultních nemocnicích či velmi nuje shoda, že jde o systém otevře­ generika a biosimilars“ a „Nové tren­ nízké nabídkové speciální ceny ný vůči všem účastníkům a je mož­ dy v marketingu Rx, OTC a doplň­ v tendrech od farmaceutických spo­ né kontinuálně sledovat průběh jed­ ků stravy“ (se zaměřením zejména lečností. Za této situace si doktor notlivých řízení na webu SÚKL. Na na využití internetu, sociálních sítí Krejsta ve své prezentaci položil dvě druhé straně stále panují pochyb­ apod.). Společnost Androsa plánu­ základní otázky: Uplatňujeme správ­ nosti o jeho transparentnosti a nej­ je na 19. říjen 2010 již 4. konferenci ný logistický model? Máme správný větší kritika míří na jeho nepředví­ „Rizika v činnostech farmaceutické přístup k našim zákazníkům? datelnost. Nemožnost předvídat společnosti“, která bude reflektovat „Co tedy nyní platí více než kdy jin­ a následně plánovat další aktivity vý­ volební výsledky a s tím související dy? Platí, že produkt neprodává, robců ve snaze umístit produkt na n Mgr. Libor Štajer vyvolal bouřlivou diskusi na dopady na farmaceutický trh. prodávají vztahy. Platí, že ani strate­ trh je jedním z nejpalčivějších pro­ téma stanovení cen a úhrad léků. | Foto: archiv ZDN (red) 13_ZN_2310.indd 13 3.6.2010 17:54:21

×