Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 k.davidová, advokát

580 views

Published on

Právní pohled, K.Davidová, KMVS

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 k.davidová, advokát

 1. 1. 26.10.2010 CENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXICENOVÁ SOUTĚŽ V PRAXI PRÁVNÍ SOUVISLOSTIPRÁVNÍ SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLEVS POSKYTOVÁNÍM SLEV Kateřina DavidováKateřina Davidová
 2. 2. OBSAH 26.10.2010 Obsah:Obsah: 1. Veřejnoprávní úprava ceny 2. Způsob určení ceny v kupní smlouvě 3. Dohody narušující soutěž (§ 3 ZOHS) 4. Zneužívání dominantního postavení (§ 11 ZOHS) 5. Bid rigging
 3. 3. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 26.10.2010 PRÁVNÍ PŘEDPISYPRÁVNÍ PŘEDPISY:: - z. č. 526/1990 Sb., o cenách; - z. č. 143/2001 Sb., ZOHS; - z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; - z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; www.compet.cz
 4. 4. VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 Dohoda o ceně vznikne také tímDohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadovanépřed převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.prodávajícím. Dohoda o ceně Dohoda o výši ceny Dohoda o způsobu, jak bude cena vytvořena - za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.
 5. 5. VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 Prodávající Nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch: a) prodejem za sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk; b) prodejem za vyšší než maximální nebo pevně úředně stanovenou cenu; c) prodejem za cenu vyšší, než by odpovídalo pravidlům cenové regulace.
 6. 6. VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA CENY – zákon o cenách 26.10.2010 KupujícíKupující Nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch: a) nákupem zboží za sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů nebo nižší, než je cena obvyklá; b) nákupem zboží za cenu nižší než minimální nebo pevně úředně stanovenou cenu.
 7. 7. ZPŮSOB URČENÍ KUPNÍ CENY VE SMLOUVĚ 26.10.2010 Určení kupní ceny: - podstatná náležitost kupní smlouvy; - nesmí být v rozporu se zákonem o cenách, jinak je neplatná. Určení výše kupní ceny: 1)určitá částka přímo ve smlouvě / příloze, změna ceny dodatkem; 2) dodatečné určení ceny způsobem stanoveným ve smlouvě – dohoda stran, dostatečně určitý způsob; 3) kupní cena obvyklá – pokud se neuplatní ad1) nebo ad2) + strany souhlasí s uzavřením smlouvy bez jejího určení.
 8. 8. ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Dohody soutěžitelů, horizontální i vertikální, o obchodní spolupráci s cílem / výsledkem citelného narušení soutěže na relevantním trhu, jsou zakázané a neplatné, ledaže splňují výjimku. Relevantní trh = trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné; - věcné a geografické určení.
 9. 9. ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 CitelnostCitelnost == aplikační vodítko praxe: Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/ Oznameni_De-Minimis.pdf) VýjimkyVýjimky obecná legální výjimka (§ 3 odst.4 ZOHS)obecná legální výjimka (§ 3 odst.4 ZOHS) povolená prováděcím předpisem ÚHOSupovolená prováděcím předpisem ÚHOSu bloková výjimka (§ 4 ZOHS)bloková výjimka (§ 4 ZOHS)
 10. 10. ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 Cenové kartely = vždy zakázanéCenové kartely = vždy zakázané - dohodydohody (vertikální i horizontální),(vertikální i horizontální), které přímo nebo nepřímo,které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo s jinými ujednáními mají za cíl určení cen popř.samostatně nebo s jinými ujednáními mají za cíl určení cen popř. jiné obchodní podmínky.jiné obchodní podmínky. Příklady:Příklady: • přímá či nepřímá fixace ceny,přímá či nepřímá fixace ceny, • určování pevných prodejních a nákupních cen,určování pevných prodejních a nákupních cen, • závazné kalkulační vzorce,závazné kalkulační vzorce, • přesně stanovená výše marže,přesně stanovená výše marže, • minimální prodejní cena určitým zákazníkům či na určitém území.minimální prodejní cena určitým zákazníkům či na určitém území. Doporučení:Doporučení: volit nezávazné doporučené ceny pro další prodej zboží, alevolit nezávazné doporučené ceny pro další prodej zboží, ale nevynucovat je např. poskytováním zvláštních slev či jiných výhod.nevynucovat je např. poskytováním zvláštních slev či jiných výhod.
 11. 11. ZAKÁZANÉ DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ - § 3 ZOHS 26.10.2010 VýjimkaVýjimka ((bloková):bloková): vertikální kartel – výrobce může prodejci určit maximální cenu nebovertikální kartel – výrobce může prodejci určit maximální cenu nebo doporučenou cenu, v jejímž rámci si distributor může stanovit svojidoporučenou cenu, v jejímž rámci si distributor může stanovit svoji konkrétní cenu.konkrétní cenu.
 12. 12. ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ (§ 11 ZOHS) 26.10.2010 Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů neboZneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno.spotřebitelů je zakázáno. Dominantní postavení:Dominantní postavení: •soutěžitelsoutěžitel (i společná dominance)(i společná dominance),, •tržní sílatržní síla (zjišťuje se objemem dodávek nebo nákupu na relevantním trhu(zjišťuje se objemem dodávek nebo nákupu na relevantním trhu za zkoumané období a dalšími ukazateli – hospodářská síla, struktura trhu,za zkoumané období a dalšími ukazateli – hospodářská síla, struktura trhu, tržní podíl konkurentů),tržní podíl konkurentů), •nezávislé chování na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích,nezávislé chování na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, •nebude-li prokázán opak, 40% tržní podíl = dominance.nebude-li prokázán opak, 40% tržní podíl = dominance.
 13. 13. ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ (§ 11 ZOHS) 26.10.2010 Zneužívání (negativní vliv pro soutěž) - § 11 odst. 2 písm. a), c), e)Zneužívání (negativní vliv pro soutěž) - § 11 odst. 2 písm. a), c), e) • nepřiměřeně vysoké cenynepřiměřeně vysoké ceny ze strany dodavatele,ze strany dodavatele, nepřiměřeně nízkénepřiměřeně nízké cenyceny požadované odběratelem;požadované odběratelem; • slevy a rabatyslevy a rabaty –– množstevní ANO x věrnostní NE !!!množstevní ANO x věrnostní NE !!! ((věrnostní: např. zvýhodnění v ceně za exkluzivitu, odebírání celého spektravěrnostní: např. zvýhodnění v ceně za exkluzivitu, odebírání celého spektra nabízeného sortimentu, závazek odebírání určitého minimálního množství,nabízeného sortimentu, závazek odebírání určitého minimálního množství, závazek nevypovězení smlouvy před určitým pevně stanoveným datem apod.)závazek nevypovězení smlouvy před určitým pevně stanoveným datem apod.) • predátorské cenypredátorské ceny – dlouhodobost, nepřiměřená nízkost, možný následek– dlouhodobost, nepřiměřená nízkost, možný následek narušení soutěženarušení soutěže xx zaváděcí ceny.zaváděcí ceny.
 14. 14. BID RIGGING (SMLUVENÁ NABÍDKA) 26.10.2010 • hypotetičtí konkurentihypotetičtí konkurenti (uchazeči ve VZ)(uchazeči ve VZ) • tajná dohoda zejména ohledně nabídkové cenytajná dohoda zejména ohledně nabídkové ceny (zvýšení / snížení).(zvýšení / snížení). Varovné signály pro zadavatele:Varovné signály pro zadavatele: a)a)náhlé a shodné zvýšení cen / cenového rozpětí mezi uchazečináhlé a shodné zvýšení cen / cenového rozpětí mezi uchazeči neospravedlnitelné zvýšením nákladů,neospravedlnitelné zvýšením nákladů, b)b)očekávané slevy nebo rabaty náhle zmizí,očekávané slevy nebo rabaty náhle zmizí, c)c)odstranění slev na trhu, kde jsou slevy historicky dány.odstranění slev na trhu, kde jsou slevy historicky dány.
 15. 15. 26.10.2010 DĚKUJI ZA POZORNOST www.kmvs.cz

×