Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«Вісник Мрії — новий формат»

583 views

Published on

Єлькін, А. Медіаосвітній проект «Вісник Мрії — новий формат» як засіб формування екологічної культури школярів / Андрій Єлькін, Ганна Тандура // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 4. — C. 98–104.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

«Вісник Мрії — новий формат»

  1. 1. 98 ШБІЦ № 4/2013ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИХОВНОГО ПРОЦЕСУВажливою складовою модернізації освіти є проведення широкомасштабногопоетапного всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти, пріоритетомякого є започаткування практики шкільної медіаосвіти заради забезпеченнявсебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасноюсистемою медіа, формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності тамедіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.Питання запровадження медіаосвіти в школах України пере-йшли зі сфери побажань у практичну площину. У цього процесує об’єктивні причини, а найголовніша — перехід до інформацій-ного суспільства. Той, хто володіє інформацією, володіє світом.Сьогодні за бажанням кожний може бути обізнаним у будь-якихсферах. Практично всі засоби масової інформації мають свої елек-тронні аналоги у Всесвітній мережі. А сама мережа Інтернет є неупе-редженим та швидким засобом масової інформації. Навички орі-єнтування в об’ємних потоках інформації формує медіаосвіта.До екологічної культури через медіаосвітуОсновними завданнями медіаосвіти є підготовка нового по-коління до життя в умовах інформаційного суспільства, дооб’єктивного сприймання різних потоків інформації, навчанняшколярів розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на психі-ку, опановувати способи спілкування на основі невербальнихформ комунікації за допомогою технічних засобів. Безперечно,медіаосвіту розуміють насамперед як безперервний розвитокМедіаосвітній проект «Вісник Мрії —новий формат» як засіб формуванняекологічної культури школярів1Андрій ЄЛЬКІН,керівник медіаосвітньогопроекту «Вісник Мрії —новий формат»,учитель-методист,педагог-організаторЗапорізького НВК № 19Ганна ТАНДУРА,директор ЗапорізькогоНВК № 19ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ1Автори висловлюють вдячність Ірині Сергіївні Лапшиній, доценту кафедри менеджментута психології ЗОІППО, канд. пед. наук, за надання науково-методичної підтримкив організації медіаосвітнього процесу.
  2. 2. 99ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціяособистості, як виховання активних небайдужих громадян, наді-лених культурою взаємодії за допомогою засобів масової комуні-кації. У наші дні усталюється більш широке розуміння медіаосві-ти — не тільки як певного компонента шкільної чи вузівськоїосвіти, а і як довгострокової суспільно-просвітницької діяль-ності, що поширюється на дітей і дорослих.Одночасно пріоритетним напрямом реформування системивиховання в сучасній школі є розроблення моделі динамічної ви-ховної системи, в умовах якої можливе формування в учнів гро-мадянської відповідальності та правової самосвідомості, духо-вності та культури, ініціативності, самостійності, толерантності,здатності до успішної соціалізації в суспільстві та активної адап-тації на ринку праці.Зважаючи на глобальні проблеми людства, важливим на-прямом у процесі формування майбутнього громадянина Украї-ни є підвищення громадянської свідомості в питаннях екологіїта охорони природи. Для ефективної реалізації вищезазначено-го завдання ми маємо створювати інформаційний простір із пи-тань збереження навколишнього середовища, реалізовуватиекологічно спрямовану освітню політику та забезпечувати ста-лий розвиток.Виникає обґрунтована потреба в об’єднанні двох напряміврозвивальних дій педагогів. Ідеться про інтеграцію форм і мето-дів формування медіакомпетенцій та розвитку екологічного сві-тогляду учнів. Адже в Концепції національної екологічної політи-ки України на період до 2020 року2саме це визначено пріоритет-ним завданням: така робота повинна починатися з дитинства, зішкільної парти.У Запорізькому навчально-виховному комплексі № 19(ЗНВК № 19) система виховної роботи будується з урахуваннямпринципів дитячо-юнацької громадської організації «РеспублікаМрія» (засновник — А.В. Єлькін). Ці принципи передбачають ак-тивне залучення підростаючого покоління до природоохоронноїта пізнавальної діяльності, спрямованої на усвідомлення цінностідовкілля, за допомогою створеного інформаційного середовища.Окремі випуски періодичного видання дитячо-юнацької гро-мадської організації «Республіка Мрія» наведено на компакт-дискуПочинаючи з 2002 року, система екологічного вихованняшколярів переросла в такий медіаосвітній простір. За ініціативоюшкільного видавництва «Вісник Мрії — новий формат» (далі —«ВМ-НФ») (http://rm.pp.net.ua/) силами дитячо-юнацької гро-мадської організації «Республіка Мрія» у мережі Інтернет бувстворений унікальний в Україні електронний ресурс — «Порталшкільної преси ЗНВК № 19» (далі — Портал) (http://school19-vm.at.ua/), який щороку об’єднує в собі двадцять періодичних виданьдитячих ЗМІ. Сьогодні в проекті працюють більше ста учнів і два-дцяти педагогів, які створюють цікавий для школярів та батьків-2Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року [Електроннийресурс] : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р.№ 880-р). — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80. — Наз-ва з екрана. — (Дата звернення 13.03.2013).Див. додатки 1–2
  3. 3. 100 ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціяської громадськості інформаційний простір, навчаються та роз-повсюджують корисну інформацію щодо власної природоохорон-ної діяльності, підвищують екологічну свідомість читачів.Технологія формування навчально-виховногомедіапросторуМедіапростір школи — це універсальне середовище, різнома-нітні ресурси якого провокують школяра на культурний і творчийрозвиток у будь-яких сферах діяльності. Таким чином, виховна мі-сія школи в процесі екологічного виховання трансформуєтьсяв культурно-інтеграційний інформаційний простір, спрямованийна збирання та збереження творів, моделей, експонатів та архівів,координування й стимулювання практичної діяльності школярівна розвиток культурних цінностей.Діяльність учнів у проекті «ВМ-НФ» органічно пов’язує триосновні аспекти: педагогічний (робота під час уроків у рамках шкіль-ної програми курсу «Екологія рідного краю» (1–11-тікласи)); культурологічний (позаурочна виховна діяльність); технічний (організація роботи інтернет-ресурсу «Пор-тал шкільної преси ЗНВК № 19»).В основу створеногомедіаосвітнього просто-ру були покладені інно-ваційні освітні (груповіформи роботи, проект-на діяльність), виховні(діяльність на основі взаємодії та взаємовпливу) та комп’ютернітехнології (веб-програмування, веб 2.0, використання комп’ю-терних програм роботи з текстовою, відео- та аудіоінформацієюі т. ін.).Портал шкільної преси ЗНВК № 19 — дієва система інформу-вання учнів, учителів та батьків про стан навколишнього середо-вища та планування і виконання заходів із покращання його еко-логічного стану. Конструктивний вплив Порталу на свідомістьюних громадян неможливо не оцінити, адже вони, самостійноформуючи такий потужний інформаційний простір, не залиша-ються осторонь від сучасних тенденцій щодо розвитку мас-медіа.Проте виховна робота не обмежується лише процесом інфор-мування, значна увага приділяється питанню залучення шкіль-ної спільноти до процесів вирішення виявлених екологічних про-блем, проведенню позашкільних практичних занять із учнями,учителями та батьками відносно рішень, спрямованих на покра-щання стану навколишнього середовища та активне формуванняв населення громадянської свідомості з питань охорони навко-лишнього середовища.Під час урочної діяльності застаріла схема — учитель пояс-нює матеріал, а учень закріплює його за підручником та відтво-СкладовіінноваційногопроектуПортал шкільної преси ЗНВК № 19 — дієва системаінформування учнів, учителів та батьків про станнавколишнього середовища та планування і виконаннязаходів із покращання його екологічного стану
  4. 4. 101ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціярює отримане — трансформована в діалогічну інтерактивну фор-му; матеріали підручника значно розширюються інформацієюз Порталу. Безмірна цінність такої інформації обумовлена тим,що її готують самі учні, а це, у свою чергу, значно підвищує довірудо неї з боку тих учнів, які користуються цими даними, учить від-повідальності за якість інформації, що подається на сторінкахмедіапорталу.Змінюється також і роль класних керівників, яких на Порталіназивають тьюторами. Тепер учні сприймають їх не як безпере-чне закостеніле джерело інформації, а як помічників, координа-торів та провідників індивідуального освітнього маршруту. По-ступово трансформується і система відносин: від холодно-офіцій-них до дружньо-конструктивних. Портал дозволяє активізуватиполеміку між учителем та учнями, яка тепер проходить у рамкахфоруму і не обмежена часом та психологічними бар’єрами. Най-більш актуальні питання, виявлені на форумі, обговорюються підчас уроків. Часто урок виходить за рамки класної кімнати: у кож-ному класі створено екологічні куточки, у кожній групі дошкіль-ного відділення — «живі» куточки, екологічна стежка тощо.Структурно-змістові засади ПорталуОкрема сторінка сайту «Новини проекту ″ВМ-НФ″» періодич-но оновлюється матеріалами про міські, обласні, національніпроекти та конкурси екологічної та журналістської спрямованос-ті. Ми намагаємося своєчасно інформувати наших читачів проможливості реалізації великих та значущих проектів. З недавніхпір Портал поповнився навчальними матеріалами, які допомага-ють учням удосконалити необхідні вміння та навички. На сайтірозміщуються гіперпосилання та банери дружніх інтернет-ре-сурсів — сайтів урядового та не-урядового секторів. Для нашогоресурсу — це взаємокориснаспівпраця, а для користувачів —можливість швидко орієнтувати-ся під час пошуку необхідної ін-формації. З будь-якої сторінки сай-ту можна перейти на інтернет-ре-сурси медіаосвітнього і еколо-гічного змістового формату.Розділ новин має багаторів-неву навігацію: окремо новинигазет і єдиний канал новин, щодозволяє користувачу здійсню-вати зручний перехід зі сторін-ки на сторінку. Ми намагаємосяпублікувати інформацію про ці-каві події в школі, країні, м. За-поріжжі та області. А щодо філь-тра новин — користувачам сай-ту (тобто зареєстрованим пред-
  5. 5. 102 ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціяставникам шкільних редакцій — «модераторам») наданаможливість самостійно розміщувати свої матеріали на сайті. Утакий спосіб ми дотримуємося головного принципу ресурсу —принципу відкритості. Гості Порталу мають змогу залишати ко-ментарі та оцінювати практично всі матеріали сайту. Це має ве-лике значення для налагодження діалогу між читачами та шкіль-ним видавництвом, а також для формування ефективного інтер-активного розвивального середовища.Засновники сайту потурбувалися про те, щоб кожний від-відувач Порталу мав можливість у режимі онлайн висловитисвою думку та враження щодо окремих матеріалів сайту. Для цьо-го кожному користувачеві нашого сайту достатньо відкритивласну тему на форумі, ініціювати опитування та вести конфе-ренцію з будь-якого питання, що його хвилює. Усе це сприяєпрактичному спрямуванню навчання, націленому на результат,а як наслідок — підвищенню мотивації та якості навчання.Процес взаємодії учнів із учителями не закінчується післяуроків. Портал шкільної преси ініціював розвиток інноваційно-го потенціалу дистанційної виховної системи, системи соціаль-ного партнерства всіхучасників виховногопроцесу. Однією з важ-ливих проблем системиосвіти є проблема підви-щення соціальної актив-ності учнів. Розвиток громадянської позиції школяра неможливийбез включення його в соціальну діяльність. А соціальна діяль-ність неможлива без організації ефективного соціального парт-нерства. Тож Портал об’єднує в собі на засадах партнерства двад-цять періодичних видань дитячих ЗМІ. Така спроба, створити ін-тернет-ресурс шкільної медіаосвіти, уперше здійснена в Україні.Окремі випуски дитячих газет наведено в додатках на ком-пакт-дискуПедагогічне супроводження проектуЯкість, науковість, достовірність матеріалів, які розміщують-ся на Порталі, постійно контролюється його засновником та го-ловним редактором — Андрієм Єлькіним — директором міжна-родного громадського екологічного видавництва «Вісник Мрії»,володарем сертифікатів Центру лідерства Бібліотеки КонгресуСША Open World та програми Community Connections. Для забез-печення можливості прийняття колегіальних рішень, оцінюван-ня зусиль шкільних редколегій, допомоги в організації раціо-нальної діяльності, підготовки рекомендацій щодо подальшогорозвитку видань Портал має експертну раду. До її складу входятьадміністрація навчального закладу та керівники найефективні-ших у Запорізькій області екологічних недержавних громадськихорганізацій, письменники — офіційні автори Мрії, а також пред-ставники Оргуського центру Держуправління охорони навко-лишнього середовища в Запорізькій області.Див. додатки 3–9Портал об’єднує в собі на засадах партнерства двадцятьперіодичних видань дитячих ЗМІ. Така спроба, створитиінтернет-ресурс шкільної медіаосвіти, уперше здійсненав Україні
  6. 6. 103ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціяШкола має підтримку з боку методичного відділу комуналь-ного закладу «Запорізький обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Державногоуправління охорони навколишнього природного середовищав Запорізькій області, інформаційно-аналітичного методичногоцентру Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізь-кої міської ради.Значну роль в організації роботи медіаосвітнього просторуЗНВК № 19 відіграє керівництво навчального закладу, для якогоконцептуальним підходом до організації управління екологічнимвихованням у навчальному закладі є парадигма: управляти —не означає обмежувати. Робота адміністрації закладу з управлін-ня інноваційною виховною системою непомітна, проте дуже ва-гома. Для створення необхідних умов у закладі проведено значнуроботу щодо модернізації його технічної бази (наявність чоти-рьох комп’ютерних класів, медіалабораторії, локальної мережі,автоматизації робочих місць адміністративних працівників, кабі-нету вільного доступу до комп’ютерної техніки педагогів, швид-кісного підключення до мережі Інтернет усіх структурних під-розділів ЗНВК № 19).У школі розроблена і працює система вивчення індивіду-альних особливостей та здібностей кожної дитини. За основуберуться показники здоров’я, психологічного та розумовогорозвитку. Визначається також рівень екологічної культури кож-ної дитини, що дозволяє пропонувати їй певну роботу в медіа-освітньому просторі. Паралельно проводиться діагностика еко-логічної культури та медіакомпетентностей педагогів, вивча-ється їх професійна готовність до здійснення інноваційної ро-боти. З урахуванням результатів моніторингу плануютьсяметодичні заходи, спрямовані на корекцію виявлених неадекват-ностей. Здійснюється адресна персональна допомога, до співп-раці залучаються науковці та психологи, представники громад-ських організацій.Усе це дозволяє забезпечити неформальний підхід до діяль-ності педагогів у рамках проекту «Вісник Мрії — новий формат»медіаосвітнього порталу ЗНВК № 19.На компакт-диску наведено матеріали педагогічної ради«Формування медіакультури та медіакомпетенції учнів у рамкахзагальношкільного медіаосвітнього проекту ″Вісник Мрії — новийформат″ ЗНВК № 19»: програма, рішення та презентаціяОсвітні цілі. Практичні результати. ПерспективиРобота в проекті «ВМ-НФ» порталу шкільної преси спрямо-вує екологічне виховання в площину практичної діяльності. Проце свідчать багаточисельні перемоги в обласних та міських еко-логічних конкурсах, шкільні екологічні заходи, такі як агітбрига-ди з екології людини, трудові десанти, акції «Зустрічаймо птахів»,висадження дерев, свята на природі. Таким чином, діяльністьучнів у рамках медіаосвітнього простору не обмежується лишеінформаційною компонентою. Проведення туристичних зльотівДив. додатки 10–12
  7. 7. 104 ШБІЦ № 4/2013Інформаційне забезпечення виховного процесу Організаційна інформаціязгідно з «Положенням про зльоти туристів Республіки Мрія»,природоохоронних акцій, зелених десантів, конкурсів творчихробіт на порталі шкільної преси сприяє формуванню спеціальнихумінь і навичок, які необхідні мешканцю міста, туристу під часпоходу, громадянину в повсякденному житті.Проект «ВМ-НФ», перш за все, вирішує освітні завдання,пріоритетне місце серед яких належить формуванню екологічнограмотної особистості. Тисячі сторінок сайту містять авторськіматеріали юних журналістів, що інформують відвідувачів про ді-яльність дитячо-юнацької екологічної громадської організації«Республіка Мрія» ЗНВК № 19. Героями публікацій стають одно-класники — учасники екологічних марафонів, туристичних зльо-тів, природоохоронних волонтерських акцій.Освітні можливості інтернет-проекту «ВМ-НФ» включаютьмаксимальний спектр навчальних заходів, що дозволяє не лишеформувати компетенції майбутніх журналістів та розвиватиуміння у сфері сучасних веб-технологій, але і формувати медіа-грамотність підростаючого покоління, розв’язувати завдання,передбачені Основними засадами розвитку інформаційного су-спільства в Україні на 2007–2015 рр.3З 2011 року Запорізький навчально-виховний комплекс № 19має статус експериментальної школи та в рамках проекту «ВМ-НФ»бере участь у всеукраїнському експерименті з упровадженнямедіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ України4. На цейчас розглядається питання входження авторського інноваційно-го проекту «Вісник Мрії — новий формат» до Всеукраїнськогомедіаосвітнього консорціуму.Ресурс став першим і доки єдиним порталом шкільної пресив Україні і має відповідну популярність в інтернеті. За нетрива-лий період роботи до жовтня 2012 року, згідно зі статистичнимиданими, сайт набрав 620 тис. переглядів і 160 тис. відвідувачів.Відомості про хід реалізації проекту шкільна громада оперативноотримує з інформаційних бюлетенів, окремі випуски яких наведе-но на компакт-диску.Див. додатки 13–202Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр. : затв. За-коном України від 9 січня 2007 року № 537-V.4Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення всеукраїн-ського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загально-освітніх навчальних закладів України» від 27 липня 2011 р. № 886.Ідентифікаційне вікно:Підсистема — виховний процесВид інформації — організаційнаВид документа — статтяШифр документа — 070.073.000070.075.000

×