Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Berria05012018

Torturei buruzko txostena: erreakzioak eta gogoetak - erriki, Eusko Jaurlaritzak1960tik 2014ra bitartean Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektuaaurkeztu du, Laura Pegok, Francisco Etxeberriak eta Carlos Martin Beristainek zuzendutako lan sakon bat.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Berria05012018

  1. 1. Urtezahar gaua E gunbatzukpasatzenutziditut,alde batetik,beroanezidazteko,baina baita,gertatutakoareneiteanekdoti- koaatzeanutzita,irakaspenazabaldu etaegoeragehiagoetaraaplikagarriagertatzeko ere.Esaterako,dagoenekoikusiditutneurebu- ruarengan,antzaldatuta,hurrengoparagrafoan salatukodudanjokabidearenantzekojarrera batzuk. Aurten,urtezahargaua orduzonaezberdineko herrialdebateanigaro dut,2018.urtearihiruro- geiminutukoatzerape- narekinharreraeginez. Telefonozdeitunituen etxekoakurtezaharretik, sufestaketakontzertuhandiaegitenzutenpla- zarantzabiatzennintzela.Bidaiabereanadiski- debatzuekerabakiazutenurteberriaEuskal Herrikoorduanapartamentuanmahatsakjanez etaEspainiakotelebistakokanpaikadakikusiz gelditzea,gainera,gero,geundenherrrialdeko ospakizunetaragehitugabe.Kaikukeriaizuga- rritzatjogenuenkontrakoaegingenuennire bestelagunbateketabiok.Gerorakontatudio- danjendeahaiekikoulerberaagertuda,behar- badaniresuhartasunaapaltzeko. �Gorostiangorosti,DonostianDonosti�esan ohidaeuskaraz.Portugesez,emRoma,s�ro- mano.Egunbatzukpasatzenutziditut,urteko lehenkaikukerianniereerorinaizenarte.Az- karibilinaiz. JIRA AngelErro Erosketak I azkourteanAmazonenbidez5.000mi- lioiartikulutikgorasalduondoren,Jeff Bezosek,plataformarensortzaileak, mundukogizonikaberatsenarentronu- tikegotziduBillGates.Ikusiizanduzu,bai, zeukerelankidea(dendarikdendaibiltzekoas- tirikbarik,etxetikbulegoraetabulegotiketxera bizidena)arropa,oinetakoak,elektrotresnak, jostailuak,liburuak,kosmetikoaketajatekoa ereenkargatzen.Ikusi izanduzupaketeazabal- duordukoosteraereza- rratuetabueltanbidal- tzen,�lasai,debaldeda� edo�konturatunaizez dudalabehar�esanez. Etazuk,zeuresorginean, harendamualdiaaprobe- txatumahaikideariurteparebateanherrian zenbatdendaitxidituztengogoraraztekoedo aukeratzen,erabakiakhartzen,ezdakielaira- dokitzeko. Irtenizanzara,bai,lantokitikzentimetropare bathazitaetaeginizanduzutopoetxeanxaboi ekologikoakegitendituenlagunarekin;harate- giraetaarrandegiratuperraeroatenduenhare- kin.EtaesanizandizuErrotakoPilirenzainda- goela,asterobezala,sasoikobarazkienotzara ekardiezaion.Berakonturatugabegogorarazi izandizusupermerkaturajoatenzarelagehie- netan(kotxean,noski),hantxe,produktueko- logikoenpasilloan,beherapenetaguztisaltzen dituztenkontzientziaaringarrienbila.Etahala- xe,bestezentimetroparebattxikituta,itzulara- ziizanzaituzeuretamainanaturalera. BIRA MirenAmuriza BERRIA Ostirala, 2018ko urtarrilaren 5a Iritzia16 Torturei buruzko txostena: erreakzioak eta gogoetak AndresKrakenberger Gizaeskubideenekintzailea B erriki,EuskoJaur- laritzak1960tik 2014rabitartean Euskadingertatu- takotorturaeta tratutxarrak ikertzekoproiektuaaurkeztudu, LauraPegok,FranciscoEtxeberriak etaCarlosMartinBeristainekzuzen- dutakolansakonbat.HalaEtxeberria nolaMartinBeristainosoezagunak direnezgero,ezdabeharrezkoabeste- rikesateahaiekproiektuanegoteak dakarrenbermeariburuz.Aldiz,adie- razinahidutLauraPegorekinlanegi- tekoaukeraizandudalabesteekimen batzuetan,etapertsonagutxiezagu- tzenditudalahurabezainmetodiko- ak,arduratsuaketazorrotzakdire- nak;beraz,horrekaregehiagoindar- tzenduproiektuarenseriotasuna. Orobat,horibainoaskozereapala- goazentxostenbatenesparruanlane- anaritunintzen2014an,zeinarenba- rruan45kasubainoezbaitzirenazter- tuIstanbulgoProtokoloekin;eta ordukohartan,EuskoJaurlaritzaren txosteneanpartehartudutenpsikolo- goetapsikiatretakobatzuekinjardun nuen.Pertsonahoriekareneurrihan- diagoansendotzendituztebermeak. Oraingohonetan,berriz,202kasuaz- tertudiraIstanbulgoProtokoloaren bidez,etatxostenaosatzeko,4.113tor- turakasudokumentatudira.Nire aburuz,txostenasendoaetafidagarria da,etabesteoksakonaztertubeharko dugu,egia,justiziaetaerreparazioa bilatzekolaneannolaeginaurrera hausnartzeko,etabatezere,biktima horiekezdiskriminatzeko. Halaber,gogoraekarribehardugu torturaezdelaeuskaltestuinguruan soilikgertatzen.Estatukogainerako tokietaneresalaketakipintzendira, etabiktimakaskotarikoakdira;sala- ketetakoaskotratutxarrakjasandi- tuztenetorkinekjarriakdira,arrazis- mokutsunabariarekin,etabadira, orobat,mobilizaziosozialetanatxilo- tutakoensalaketakere.Horrek,dena den,ezdiogarrantziakentzentxosten berrihorri;txostenarengarrantzia handiagotzendu,ordea. Txostenarekin,EuskoJaurlaritzak aitortuetaagerianjarridutorturager- tatuegitendela.Orain,prebentziozko neurriakaregehiagoindartzeaizango litzatekejokabidekoherentea,salake- tagutxiagoegotekoeta,ahaldela,bat beraereezegoteko.Etabestalde,go- bernuzentralarentxandadaorain,gai horretanaskozeskumengehiagobai- titu,etajendaurreanaitortubeharra dutorturaketabestetratutxarba- tzuekeragindutenkaltea.Ildobere- tik,argietagarbiadierazibeharduhe- mendikaurreraezdirelaonartuko atxilotuenaurkakotratutxarrak.Eta txostenhorieredutzathartuta,tortu- rarenaplikazioariburuzkodatuxehe etaxehatuakbilduetaargitaratube- harkolirateke,datuguztiaketakasuz kasu.Datuhoriekin,agintaripolitiko, legegileetajudizialekzuzenekobikti- meietasenideeiestatuosoaneman- dakoerantzunaebaluatueginbehar- kolitzateke.Etahorrenarabera,hiru arlohorietanbehardenmoduanjoka- tubeharkolitzateke. Txostenaargitaratuetaaurkezteak askotarikoerreakzioakekarriditu, baitakritikakere,nolaez.Txostena kritikatzeko,adierazidaerabiliden metodologiaazalpenezkoabainoez dela,bildutakosalaketakazaltzekoa besterikez.Bada,ezdahala.Doku- mentatudirenkasugehienakezdira aldezaurretikikertu,edoosogutxi ikertudira,etabistandenez,horrela- koakdokumentatzendituenhasiera- kotxostenbatean,azalpenenzatiabe- hardakasuakzerrendatzeko,logikoa denez,arazoarenmuntaaztertzealde- ra.Gainera,proiektuarenamaieran, osoondorioetagomendioosatuak jasodituzte.Hartara,ezindaadierazi dokumentubateanazalpenaksoilik ematendirelaondorioaketagomen- dioakerejasotabadaude,azterlanzo- rrotz-zorrotzadelaegiaztatzenduen metodologiaxehe-xehedeskribatu ondoren. Nolanahiere,arelarriagoairuditzen zaittxostenakritikatzeaesanezezda- goelasalaketakegiazkoakdirelaziur- tatzenduenzigorjudizialik.Polizia gizaeskubideendefentsarenlehenle- rroadirelaesatendudanean,pertsona askoezdatozbatnirekin.Bainabadi- rudijarrerakorporatibistabatzueksa- garustelakonartzendituztelaepaigu- txidaudelako;jarrerahorieknire baieztapenhorizalantzanjartzen dute,hortaz,etahorrezgain,nork bereburuariiruzuregiteada.Epaigu- txidaude,bai,gutxienaitortzendiren delituetakobatdelakotortura,eta mundukoherrialdeguztietangehien ezkutatzendirenetakobat.Berezkoa duia-ia.Zenbaitetan,delituaegindela ikustenda,bainazigorrikgabegera- tzendaezinzaielakopertsonazeha- tzeiegotzi.Espainian,badiraildoho- rretatikdoazenAuzitegiGorenaren epaibatzuk.Halaber,dokumentatu direnbestekasubatzuetan,atxilotua hertsatuizanduteazterketamediko- anauzitegikomedikuariesangodio- narenharira.Horrenbestez,epaigutxi daudeezinbestez,etaezdirabaliagarri arazoarenmuntaneurtzeko,jakina. Horiekhorrela,ezdaustekabekoa GizaEskubideenEuropakoAuzite- giakEspainiabehinetaberrizzigortu izana,eztorturaizanagatik,baiziketa torturabeharbezalaezikertzeagatik. Horretarako,funtzionariopolizialen aurkakosalaketakikertzekomeka- nismoindependentebatbeharkoli- tzateke,besteakbeste;ezalferrik,hori dahalaurrutikonolaingurukohe- rrialdeugarikhautatudutenirtenbi- dea.Baina,horretarako,borondate politikoabeharda.Etaborondatepo- litikoaegoteko,botoemaileensumin- durapiztubeharradago.Etaezdut ustehoriezinezkoadenik.Horrelako txostenbatbesteurratsbatdanorabi- dehorretan. Txostenarekin,Eusko Jaurlaritzakaitortudu etaagerianjarridu torturagertatu egitendela ZUZENKETA: OstegunekoBERRIArenazkenorrialdean,JosebaMercaderrenelkarrizketan,hutsbatzegoen.Mercaderrek garunparalisiaduelaargitaratugenuen,bainadistoniadu.Barkamenakharietairakurleei.

×