Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual de seductie

 • Be the first to comment

Manual de seductie

 1. 1. 2 Cuprins Introducere: ......................................................4 Capitolul 1: Inceputul ..........................................8 Capitolul 2: Îndeajuns de b!rbat ..........................16 Capitolul 3: Maestrul .........................................39 Capitolul 4: Totul despre tine ..............................48 Capitolul 5: Mentor într-ale progresului .................95 Capitolul 6: Cum s! determini orice fat! s! fac! orice ...............................................................103 Capitolul 7: Cum s! faci cuno"ti orice fata, oriunde ...........................................................189 Capitoul 8: Întreb!ri care cuceresc......................206 Capitolul 9: Cum s!-#i revii în urma desp!r#irii de orice fat!.................................................................228 Capitolul 10: Totul despre ea ............................ 238 Capitolul 11: Limbajul trupului .......................... 277 Capitolul 12: Tabloul complet ........................... 303 Capitolul 13: Decalogul damelor ........................ 310 Cuvânt de final .............................................. 321 Manualul De Seductie Juan.ro
 2. 2. 3 Dedic aceast! carte tuturor b!rba!ilor care nu au crezut c! vor putea cuceri o fat! ...pân! acum. Manualul De Seductie Juan.ro
 3. 3. 4 Introducere Felicit!ri! V! afla$i în fa$a ghidului perfect de cucerire a fetelor, dup! cum reiese din titlu. Afirma$ia, de%i poate p!rea exagerat!, sunt con%tient, este totu%i adev!rat!. Aceast! carte v! va dezv!lui tactici secrete de a în$elege %i influen$a fetele oricând, mai exact v! va o f e r i c h e i a d e a c c e s î n l u m e a a c e s t e i c r e a t u r i fascinante, frumoase care este fata %i v! va înv!$a cum s!-i influen$a$i modul de gândire %i ac$iune. Dac! %i voi, c! %i mine, credea$i c! nu ave$i nici o %ans! s! o cuceri$i pe fata superb! pe care o dori$i din tot sufletul, mai gândi$i-v!! Când ve$i st!pâni %i pune în aplicare tehnicile %i tacticile psihologice din aceast! carte, ve$i putea cuceri fete pe care nici nu visa$i vreodat! c! le ve$i cuceri. Ve$i fi unul dintre cei mai c!uta$i burlaci, iar prietenii v! vor admira capacitatea de a atrage fetele %i de a le determina s! fac! lucruri într-un fel în care al$i b!rba$i nu vor fi în stare. Manualul De Seductie Juan.ro
 4. 4. 5 De fapt ve$i în$elege uimitor de bine universul unei fete. Mai mult, v! ve$i în$elege uimitor de bine propria persoan!; ve$i deveni b!rbatul cu toate calit!$ile necesare pentru a cuceri o fat!, b!rbatul care exista deja în!untrul dumneavoastr! a%teptând metodele, tacticile %i secretele pentru a-%i dezl!n$ui talentele în arta cuceririi. Cei cu probleme în sfera seduc$iei nu vor mai trebui s! sufere respingeri dup! respingeri. Aceast! carte a fost conceput! s! ajute orice b!rbat; fie c! v! considera$i un Casanova sau tocmai opusul, ave$i aici metode concrete care v! vor ad!uga noi cuceriri la CV- ul sentimental. Aceast! carte este un ghid pas cu pas, în detaliu, exact despre cum s! cucere"ti orice fat!, oricând %i, în timp, înv!$aturile din aceast! carte vor deveni o a dou! natur! %i ve$i deveni în cele din urm! competent în mod involuntar. Ve$i fi capabil s! folosi$i metodele %i tacticile psihologice din aceast! carte în avantajul dumneavoastr!, cu orice fat!, oriunde, oricând, cu u%urin$!. În ceea ce m! prive%te, pe lâng! transformarea propriei vie$i sentimentale %i succesul spectaculos la Manualul De Seductie Juan.ro
 5. 5. 6 fete, am preg!tit mul$i prieteni, rude, colegi %i cunoscu$i s! fac! la fel, atât b!rba$i, cât %i femei. Pentru a captura esen$a acestei c!r$i inovatoare, a acestui cadou unic pe care îl fac b!rbatului singur, vom spune c! privim cucerirea femeilor ca pe o art!, o %tiin$!, dac! vre$i. Înainte de a aborda metodele acestei c!r$i, vreau s! spun c! eu apreciez, respect "i ador femeile %i în mare parte aceast! carte a fost inspirat! din %i a fost conceput! pentru a înv!$a %i în$elege mai multe despre captivanta dar derutanta femeie. Inten$ia "Manualului De Seductie" nu este aceea de a degrada femeile sau de a sugera c! ele pot fi manipulate, ci aceea de a oferi un rezumat util al legilor psihologice care influen$eaz! fiecare fat! %i pe parcursul acestei c!r$i sunte$i înv!$a$i s! aduce$i la suprafa$! nevoile %i dorin$ele ascunse ale femeilor. Aceast! carte a fost conceput! deci pentru a v! ajuta s! ob$ine$i acea prim! întâlnire, acel prim s!rut %i poate %i mai mult de la fata visurilor dumneavoastr!. Poate aceast! carte este foarte folositoare în m!sura în care v! d! %ansa s! cunoa%te$i o fat! pe care în mod Manualul De Seductie Juan.ro
 6. 6. 7 normal nu a$i fi abordat-o; dup! cum %ti$i, uneori e nevoie de foarte pu$in pentru a începe o rela$ie. „Manualul De S eductie” este dedicat tuturor b!rba#ilor %i tinerilor care se chinuie într-unul din cele mai importante domenii din via$!, tuturor tipilor care poate nu arat! foarte bine, au fost judeca$i aspru %i nu au cucerit fata visurilor...pân! acum. Deci abia a%tept s! pornim împreun! în aceast! aventur! incitant! care v! va duce într-o lume a posibilit!$ilor mult peste a%tept!rile voastre. Deci mame %i ta$i, încuia$i-v! fiicele, c!ci un alt student în arta seduc#iei este pe punctul de a absolvi Magna cum Laude! Câte cuno%tin$e, încredere %i putere ve$i avea! Manualul De Seductie Juan.ro
 7. 7. 8 Capitolul 1: Începutul Înainte de a intra propriu zis în datele problemei, v! voi spune o poveste despre un b!iat, un tân!r care î%i dorea f o a r t e m u l t d r a g o s t e % i afec$iune din partea sexului opus, mai mult afec$iune decât dragoste. Acest b!iat tocmai î % i î n c e p e a c ! l ! t o r i a î n necunoscuta %i foarte derutanta lume a fetelor. Avea 15 ani, nu avea studii, f!cea numai probleme %i se cam ab!tuse de la calea cea buna - ca s! folosim o expresie blând!, deci v! pute$i imagina c! mai avea mult pân! s! în$eleag! fetele %i avea %i mai mult pân! s! fac! cuno%tin$! cu vreuna. Acest tân!r f!cea adeseori tot ce-i st!tea în pu$in$! ca s! fac! cuno%tin$! cu vreo fat! %i spunea „Bun!!” sau „Salut, frumoaso!” aproape tuturor fetelor pe care punea ochii, dar gestul lui prietenos era de cele mai multe ori întâmpinat cu râsete, câte un „da, vezi s! nu!” sau „hai, dispari!”, %i asta într-o zi bun!! Manualul De Seductie Juan.ro
 8. 8. 9 Acest tân!r derutat st!tea de multe ori noaptea pân! târziu plângând %i întrebându-se ce îi lipsea, de ce ziceau „ele” despre el c! ar fi prea „urât” sau prea „prost” ca s! vorbeasc! cu el. Pe scurt, se sim$ea pierdut - chiar era, dar cumva, pe undeva el %tia c! toate astea se vor schimba. &i-a amintit cuvintele tat!lui s!u %i ele i-au dat speran$!: „B!iete, trebuie s! fii b!rbat ca s! po$i plânge!” S! fi devenit oare deja b!rbat, se întreba b!iatul? A%a c! a perseverat încercând s! cucereasc! vreo fat!, dar primea refuzuri peste refuzuri, ori a%a credea el. Situa$ia a devenit insuportabil! într-o prim!var!, când mai erau câteva zile pân! la balul de sfâr"it de an %i b!iatul era disperat dup! o partener! cu care s! mearg! la bal. Când a auzit c! Oana, cea mai frumoas! fat! din vecini nu avea înc! un partener, %i-a zis c! asta este marea lui %ans!, asta i-ar risipi tot ghinionul de pân! acum. A%a c! a pl!nuit s-o invite la bal. Diminea$! s-a trezit emo$ionat, alerg! prin cas! %i- %i îmbra$i%! mama, lucru care nu-i st!tea în fire, apoi s-a sp!lat pe din$i, s-a piept!nat, %i-a pus ochelarii, a Manualul De Seductie Juan.ro
 9. 9. 10 zâmbit cât putea el de frumos %i a ie%it glon$ pe u%! pân! la "coal!, s-o invite pe fat!. Sosise clipa cea mare; ajunsese cu 20 de minute mai devreme. Erau acolo to$i prietenii lui (cei 2 prieteni, mai exact) %i toat! lumea de la %coala lui parc!, a%a de mult! lume era, î%i spuse b!iatul c!utând-o din ochi pe frumoasa Oana de-a lungul holului aglomerat. O z!ri brusc, r!pitor de frumoas!, îndreptându-se spre grupul ei mare de prieteni de lang! sc!ri, locul unde st!teau de obicei. „Acum e momentul” î%i zise b!iatul, „asta e marea mea %ans!”. &tia c! fata v! fi acolo, se interesase %i, de%i avea mai mult tupeu decât minte %i mai multe co%uri decât realism, î%i trase umerii în spate, ridic! b!rbia %i, cu dreptul înainte, o porni c!tre acel înger. Cei doi prieteni ai lui îl încurajau, iar majoritatea râdeau %i se uitau cu groaz! la el întrebându-se ce naiba avea de gând, dar el o pornise în mica lui misiune de erou. B!iatul !sta %tia exact ce vroia, habar nu avea cum v! ob$ine ce dorea, dar în mod clar avea de gând s!-%i încerce norocul. Ajunse lâng! ea, în spatele ei %i prietenele ei începur! s! chicoteasc! cu r!utate %i s! %u%oteasc! Manualul De Seductie Juan.ro
 10. 10. 11 spre Oana, anun$ând-o de prezen$a curajosului tân!r din spatele ei. El a%tept! o reac$ie din partea ei %i în cele din urm!, în lipsa unei reac$ii, lu! taurul de coarne %i o b!tu pe um!r pe frumoasa Oana cu bucle negre. Aceasta se întoarse în$epat! %i îi spuse condescendent! b!iatului: „Ce vrei?” B!iatul î%i pierdu curajul pentru o clip! %i se întoarse spre prietenii care îi zâmbeau încurajator f!cându-i cu mâna. S-a întors spre frumoasa brunet!, %i-a dres glasul %i, bâlbâindu-se, i-a zis: „Aaa, %tii Oana, nu vreau s! par prea îndr!zne$, dar %tii, m! gândeam....Adic!, eu nu am cu cine s! merg la bal %i am auzit c! nici tu n-ai %i... m! gândeam c! a% putea s! merg cu tine.” Fata t!cu câteva clipe. B!iatul începuse deja s! transpire, fata începu s! râd! %i b!iatul zâmbi, pentru c! !sta era un r!spuns mai bun decât cele cu care era obi%nuit. Dar fata râdea din ce în ce mai tare %i, o dat! cu ea, râdeau %i prietenele ei %i cam toat! lumea din jur, ori cel pu$in a%a i se p!rea lui. Manualul De Seductie Juan.ro
 11. 11. 12 Râsul se opri %i b!iatul întreb! „Deci, s! în$eleg c! r!s p u n s u l e n e g a t i v ? ”, i a r fa t a s e m i l o s t i v i s!- i r!spund!: „E negativ, e nu %i nu %i nu !”, la care b!iatului îi pic! capul în piept %i i se pleo%tir! umerii mai devreme $an$o%i. Dar Oana nu terminase înc! %i începu o tirad! de genul: „Nici moart! n-a% ie%i s! m! vad! lumea cu tine! E%ti sl!b!nog, e%ti urât %i ar!$i ca un tocilar!”. B!iatul ar!ta ca un boxer care luase o b!taie crâncen!. Nu se sim$ise atât de umilit niciodat! pân! acum, sim$ea c! ajunsese ultimul om. Nu s-a dus la %coal! o s!pt!mân!, plângea nop$ile pân! târziu, îi era r!u tot timpul %i nici la bal nu s-a dus. B!iatul n-a în$eles c! episodul !sta era o lec$ie, dar în$elege asta acum %i, dac! n-a$i ghicit deja, b!iatul eram eu. Cam asta este via$a mea sentimental!, e%ecuri %i refuzuri unele dup! altele: am avut parte de palme, vorbe dure %i mi s-a spus „nu” în peste o mie de feluri. A%a c! acum sunt în postura de a v! înv!$a ceva de care sunt extrem de sigur, anume cum s! cucere%ti o fat!, oricând. Dac! v! întreba$i cum se poate a%a ceva %i v! spune$i c! sun! prea frumos ca s! fie adev!rat, v! propun s! ne ocup!m întâi de partea în care ar!t!m Manualul De Seductie Juan.ro
 12. 12. 13 cum se poate, apoi ve$i în$elege c! totul este cât se poate de real. În ceea ce m! prive%te, se poate %i s-a putut pentru c! de mult prea mult timp f!ceam lucrurile gre%it %i, de%i eram de râsul tuturor, mie nu mi se mai p!rea amuzant deloc. Salvarea mea %i lucrul care face c! aceast! carte s! fie credibil! este faptul c! am înv!$at din propriile gre%eli. Simplu, dar adev!rat. Re$ine$i ca pe m!sur! ce ve$i parcurge cartea de fa$! %i îi ve$i studia %i pune în aplicare principiile, ve$i înv!$a un principiu simplu, acela conform c!ruia o gre%eal! din care înve$i ceva nu este gre%eal!, dar dac! faci aceea%i gre%eal! de dou! ori, atunci asta se cheam! prostie. &i s! nu face$i gre%eala pe care am f!cut-o eu, crezand c! prostia este o virtute! Cum am schimbat situa$ia de la a nu avea niciodat! o prieten!, pân! la a putea cuceri orice fat! oricând? Cu ajutorul a dou! metode, prima fiind descris! pe scurt în capitolul 3, a doua fiind chiar lungul proces pe parcursul c!ruia am f!cut gre%eal! dup! gre%eal! - aproape toate gre%elile posibile - %i m- am întâlnit cu toate tipurile de fete %i de situa$ii %i am înv!$at din ele. Ideea este c!, dac! faci gre%eli dar e%ti o persoan! inteligent!, realizezi c! astfel înve$i; la fel Manualul De Seductie Juan.ro
 13. 13. 14 %i eu: a%a am început s! m! „de%tept”, încet dar sigur am început s! m! schimb, s! judec mai pu$in %i s! observ mai mult, s! ascult mai mult %i s! vorbesc mai pu$in. Am început s! m! adaptez la reac$iile pe care le primeam, mi-am schimbat comportamentul %i rezultatele au fost diferite, am devenit foarte receptiv %i am început s! în$eleg c! sunt lucruri pe care le faci %i lucruri pe care nu le po$i face când vine vorba de fete, am în$eles c! exist! ni%te re$ete sigure pentru succes %i altele pentru e%ec. Astfel, nu v! cer s! renun$a$i la propria gândire %i s! adopta$i modul meu de a gândi, pentru c! sunt multe lucuri pe care eu nu le %tiu, dar dac! %tiu ceva foarte bine, acel lucru este s! cuceresc femei. Ce v! cer îns! este s! fi$i deschi%i, s! cânt!ri$i cu aten$ie ceea ce v! spune aceast! carte %i s! fi$i în general deschi%i la sugestii. Cu alte cuvinte cartea de fa$! nu poate decât s! v! îmbun!t!$easc! situa$ia în materie de rela$ii sau s! v! sporeasc! nivelul de cuno%tin$e în acest domeniu. Nu trebuie decât s! înv!$a$i ce este în aceste pagini, s! adapta$i tehnicile %i metodele la propria voastr! personalitate %i la propriul stil %i nu ve$i mai fi Manualul De Seductie Juan.ro
 14. 14. 15 singur mult! vreme. Aceasta nu este o carte care s! v! schimbe, ci mai degraba o carte care s! scoat! la iveal! ceea ce ave$i mai bun în voi. Sunte$i minuna$i a%a cum sunte$i, altfel n-a$i fi rezistat pân! acum, a%a c! voi încerca numai s! v! %lefuiesc pu$in pentru a avea toate %ansele s! reu%i$i. Ideea este c! po#i s! cucere"ti orice fat! dore"ti, a%a c! ia cartea în ambele mâini %i, cu mintea deschis! %i cu entuziasm, s! ie%im la ag!$at! Puncte cheie de re$inut: • Ca s! ajungi departe porne%ti de jos • To$i câ%tig!torii pierd în prealabil • To$i cei care sunt în fa$! au fost cândva în spate • Înfrângerile de moment ascund victorii mari • Înva$! din gre%elile tale Manualul De Seductie Juan.ro
 15. 15. 16 Capitolul 2: Îndeajuns de b!rbat Încredere "i curaj Când eram adolescent nu prea m! puteam lauda cu nimic, în compara$ie cu palmaresul de cuceritor pe care îl am acum, îns! aveam Încredere %i Curaj %i a s t a r e i e s e p r o b a b i l % i d i n paginile prezentei c!r$i. Aveam un Curaj care sfida limitele ra$iunii %i pân! %i în fa$a obstacolelor aveam Încredere, nu de la început, dar a crescut din Curajul cu care m! ridicam de fiecare dat! dup! ce eram doborât. &tiam c! dac! perseveram în situa$iile cele mai dificile, cea mai frumoas! creatur! din lume - femeia, m! v! lasa s! intru în lumea ei; %tiam c!, într-o zi o s! am parte de fete %i a%a a %i fost. Întâlnirile cu fete peste a%tept!rile mele de frumoase au început ini$ial într-un tempo lent, apoi, pe m!sur! ce descopeream legile Atrac$iei, aveam din ce în Manualul De Seductie Juan.ro
 16. 16. 17 ce mai multe întâlniri. Întotdeauna trebuie s! ai încredere %i curaj. Îmi amintesc de o întâlnire în care am intrat în vorb! cu o fat! numai pentru c! am avut curaj, %i fata nu era obi%nuit!, ci era o tip! absolut senza$ional!! Era o zi superb! %i eram la mare la plaj! cu prietenii. Ne distram de minune în ap! jucând tot felul de jocuri, apoi ne-am hotarât s! st!m s! ne bronz!m %i „s! admir!m peisajul”, ca s! spun a%a. Cum st!team întin%i pe prosoapele noastre de plaj!, apare o danez! superb!. Ap!ruse din senin %i mergea sigur! de sine %i con%tient! de frumuse$ea %i înzestr!rile ei. Se mi%ca de parc! toat! suflarea de pe plaj! era cu ochii pe ea, ceea ce era adev!rat, %i se vedea c! f!cuse asta de multe ori. Noi eram ca hipnotiza$i, de parc! eram în trans! %i ne uitam mu$i de uimire la frumoasa care ne vr!jise. Am zis c! ne-a pus Dumnezeu mâna în cap când tipa s-a a%ezat lâng! noi, dar surpriza cea mare a venit când tipa, %tiindu-se privit!, "i-a scos sutienul. Dup! cum v! imagina$i, ne-au cam ie%it ochii din orbite %i sangele a început s! se îndrepte spre anumite p!r$i ale corpului. Manualul De Seductie Juan.ro
 17. 17. 18 Prietenii mei au început s! vorbeasc! despre cum ar fi s! ai a%a o prieten!, spunând c! numai în vise ar putea fi a%a ceva posibil, a%a c! eu le-am propus s! mearg! unul dintre ei %i s! o salute. Au râs to$i %i mi- au zis c! sunt nebun, i-am întrebat de ce %i ei mi-au zis c! una ca ea nu s-ar uita niciodat! la unii c! noi. (Vorbe%te în numele t!u, colegu’!, mi-am zis eu în gând). Apoi prietenul meu Mihai a propus s! m! duc eu %i s! o salut. Am acceptat provocarea pentru c!, la cei 18 pe care îi aveam atunci, avusesem parte de refuzuri %i nu vedeam un alt refuz ca pe o tragedie. M-am ridicat %i m-am îndreptat c!tre frumoasa d a n e z ! p e j u m ! t a t e g o a l ! ; m e r g e a m c a l m , c u încredere , concentrat %i aveam un plan, acela de a o saluta. Nu era cine %tie ce plan, dar am încercat oricum. Am ajuns la ea, am îngenuncheat %i am spus „Bun!!”. S-a ridicat %i maaaama ce priveli%te! I-am spus într-o maniera deschis!, prietenoas! „Bun!! Iart!-m! c! te deranjez, dar cred c! e%ti frumoas! %i, dac! e%ti %i dragu$! pe cât e%ti de frumoas!, cred c! a% vrea s! te cunosc mai bine.” (m! miram %i eu de unde o scosesem, Manualul De Seductie Juan.ro
 18. 18. 19 pentru c! suna al naibii de bine!) - în momentele acelea încercam s! m! uit în ochii ei %i nu mai jos. A r!spuns cu un zâmbet larg %i mi-a spus „Ce dr!gu$, sigur c! da!” Am cerut permisiunea înainte s! m! a%ez %i am stat de vorba cu ea vreo 20 de minute %i înainte s! plec îmi povestise toat! povestea vie$ii ei (a%a %tiu c! era danez!), îmi d!duse num!rul de telefon %i ne d!dusem deja întâlnire. La întoarcere, prietenii au zis c! sunt cel mai feroce mascul în via$! (%i v! spun eu sigur c! nu sunt), pur %i simplu nu le venea s! cread! c! am avut curajul s! m! duc %i s!-i spun „Bun!!” (vom vorbi mai pe larg despre saluturi într-un capitol ulterior). Dupa acest episod m-am întrebat ce se întâmplase, eram mai frumos decât prietenii mei? - nu, de fapt ei erau mai ar!to%i decât mine. Eram mai amuzant %i mai fascinant? - din nou, nu prea, sau poate foarte pu$in, %i atunci m! întrebam ce m! deosebise de ceilal$i, cum de m! preferase pe mine? R!spunsul este Curajul. Pur %i simplu mi-am l!sat ego-ul la o parte %i mi-am încercat norocul, %tiind c! nu am decât de câ%tigat din acea experien$! - %i chiar am câ%tigat, dar fiind un gentleman, nu v! voi spune mai Manualul De Seductie Juan.ro
 19. 19. 20 multe detalii. S! spunem doar c! dup! aceea m-am sim$it pu$in danez %i eu :) V! pot spune cum aceasta calitate, acest atribut numit curaj mi-a facilitat întâlniri nu numai cu fete inaccesibile pân! atunci, dar chiar %i cu tinere femei! Femei tinere, frumoase îmi observau curajul %i eforturile %i îmi dadeau posibilitatea s! le fac curte, tocmai pentru c! vedeau c! am curaj. &i m-am întrebat de ce nu f!ceau %i prietenii mei la fel, ce-i împiedica? De ce nu f!ceau %i ei ce f!ceam eu, c! doar nu era greu? r!spunsul este unul singur: de Fric!. Frica este în!untrul nostru al tuturor %i ne împiedic! s! progres!m %i s! cucerim fata pe care o dorim cu adev!rat. De ce? De ce ne temem? Din experien$a mea %i dup! cum vad eu lucrurile, ne temem de multe lucruri, dar în topul lungii liste se afl! dou! lucruri de care ne este cel mai fric!, în special când vine vorba de fete. Aceste dou! lucruri sunt teama de respingere %i teama c! nu e"ti de ajuns de b!rbat. Într-un capitol ulterior vom aborda metode de dep!%ire a acestora %i vom vorbi despre cum s! folosim teama în avantajul nostru. Pentru moment s! recunoa%tem c! teama este Manualul De Seductie Juan.ro
 20. 20. 21 de fapt o unealt!, un radar - dac! dori$i - pentru ceea ce trebuie f!cut, care se regleaz! pe frecven$a a ceea ce trebuie s! facem. Teama î$i face o list! cu lucruri pe c a r e t r e b u i e s! l e f a c i , a%a c! î n v!$! s!- i f i i recunosc!tor %i urmeaz!-i judecata. 'in s! subliniez importan$a deosebit! a Încrederii %i a Curajului. Dac! ai incredere %i curaj ajungi departe pe drumul spre fata visurilor tale, dar ce înseamn! asta mai exact? Ei bine, este vorba despre capacitatea de a-$i încerca norocul; s! nu-$i fie fric! s! ceri ceva ce î$i dore%ti, s! nu iei respingerile la modul personal %i capacitatea de a ie%i din zona proprie de confort %i siguran$! pentru a cuceri o fat!. De exemplu, dac! lucrez în vânz!ri %i fac tot ce trebuie pentru a vinde un produs, mai pu$in s! cer acest lucru, care sunt %ansele mele de reu%it!? Dragul meu frate mi-a demonstrat acest lucru în felul urm!tor: „Fra$ioare, îmi dai te rog capsatorul de pe birou %i, dac! tot e%ti acolo, d!-mi %i sticla cu ap!, stiloul, portofelul %i dup! asta vino, te rog, %i stai în stânga mea.” Eu am executat. Apoi îmi spuse c! a intrat în posesia tuturor acelor lucruri, capsator, sticla cu ap!, stilou, portofel numai Manualul De Seductie Juan.ro
 21. 21. 22 pentru c! le ceruse fratelui care acum st!tea în stânga sa. Morala povestirii este c!, dac! vrei o fat! trebuie s!-$i încerci norocul cu ea %i, cel pu$in s!-i ceri acest lucru. Gânditi-v!: dac! eu a% vrea s! vând o ma%in! cu 10000 de euro, ce %anse a% avea oare s! vin! cineva %i s!-mi ofere 12000 pe ma%in!? Zero %anse! Aceea%i regul! se aplic! %i în cazul fetelor: crede$i c! o s! v! dea ca prin farmec num!rul de telefon, c! o s! apar! ca din întâmplare la întâlnire sau c! o s! v! dea mai mult decât a$i cerut? Bineîn$eles c! nu! Dac!-i vre$i num!rul de telefon sau o întâlnire, cel pu$in trebuie s! i-o cere$i. Deci lec$ia num!rul unu este c!, în via$! $i se d! numai dac! ceri, dar ai nevoie de Curaj s! ceri ceea ce dore%ti. Vom aborda metodele %i tacticile de folosit pentru succes garantat într-un capitol ulterior, iar în capitolul urm!tor vorbim despre cum s!-$i faci un curaj de nezdruncinat, a%a c! nu dispera$i! Revin la mesajul meu ini$ial despre curaj: dac! nu ai curaj, dac! nu ai îndr!zneala, n-o s! umbli dup! fete %i n-o s! le ceri ceea ce vrei. Prin urmare, r!mâi numai cu eul t!u fragil %i f!r! fat!. Aminti$i-v! c! evolu$ia %i Manualul De Seductie Juan.ro
 22. 22. 23 progresul se întâmpl! în necunoscut, deci momentele de nesiguran$! %i de dificultate sunt de fapt pline de posibilit!$i %i v! ajut! s! progresa$i, v! ajut! s! cre%te$i în mai multe direc$ii, trebuie s! ave$i curaj pentru a descoperi asta singuri. Când ve$i în$elege cu adev!rat esen$a curajului %i o ve$i aplica în via$a de zi cu zi, n-o s! v! vina s! crede$i cât! încredere în sine o s! c!p!ta$i %i câte lucruri bune vi se vor întâmpla, inclusiv întâlniri cu fete frumoase. Prin urmare ie%i$i din zona proprie de confort %i siguran$!, asuma$i-v! un risc calculat %i încerca$i-v! norocul! Asta este foarte important, întrucât din momentul în care adopta$i aceast! tehnic! drept una de baz! a modului de abordare, în mod sigur ve$i ajunge la orice fat! dori$i, când dori$i. Crede$i-m! pe cuvânt. Merit! %i nu ve$i regreta. E adev!rat când se spune c! dac! nu ri%ti, nu câ%tigi. Puncte cheie de re$inut: • Înainte de toate, Încredere %i Curaj • Fetele %i femeile sunt atrase de Încredere %i Curaj • În via$! $i se d! numai dac! ceri Manualul De Seductie Juan.ro
 23. 23. 24 • Dac! o vrei, f! un pas în fata %i du-te dup! ea • Nu lua respingerile la modul personal • Înva$! s! î$i folose%ti frica, nu s! lup$i împotriva ei Teama este un obstacol Îmi amintesc ce mi s-a întâmplat prima dat! când am f!cut dragoste, cât eram de emo$ionat pentru c! fata era pu$in mai în vârst! decât mine. Eram în baie, cu câteva minute înainte de actul propriu zis %i îmi era îngrozitor de fric!. Nu %tiu de ce, poate pentru c! m! gândeam c! n-o s! m! descurc, poate pentru c! m! gândeam c! tipa o s! m! resping!, oricum îmi amintesc foarte clar c! eram speriat de moarte. Ar fi fost normal s! sar în sus de bucurie %i s! m! reped în camer!, unde m! a%tepta ea. Dar nu, mi se întâmpla tocmai opusul, eram foarte timorat, nesigur %i, în retrospectiv!, poate a fost mai bine. În fine, am înghi$it în sec, am tras aer adânc în piept, am strâns pumnii %i m-am dus! Cred c!, în parte, a%a am înv!$at s! privesc teama în mod pozitiv, precum %i urm!torul adev!r. Manualul De Seductie Juan.ro
 24. 24. 25 Dac! $i-e team! de un lucru, nu faci decât s!-l aduci asupra ta; dac! $i-e team! de respingere sau dac! $i-e team! c! nu e%ti îndeajuns de b!rbat, atunci chiar asta se va întâmpla. Teama este cea care ne paralizeaz! pe to$i , dac! o l!s!m s! pun! st!pânire pe noi %i ne împiedic! s! realiz!m orice ne dorim, dar în special s! ajungem la fata pe care o dorim %i o merit!m. Este un du%man comun, dup! cum ar spune majoritatea oamenilor. Întrebarea mea c!tre voi este urm!toarea: o s! l!sa$i teama s! pun! st!pânire pe voi, sau o s! o controla$i voi pe ea? Dac! nu v! ve$i st!pâni teama, dac! nu ve$i în$elege c! e în avantajul vostru s! v! folosi$i frica, nu s! lupta$i împotriva ei, v! ve$i distruge via$a %i v! ve$i spulbera visele %i pute$i s! v! lua$i adio de la fete. Pentru a în$elege teama, dup! mine trebuie s! analiz!m cele dou! mari temeri esen$iale, anume teama de respingere %i teama c! nu e%ti de ajuns de b!rbat. Acestea dou! par s! fie cele mai comune. Ulterior vom vorbi despre cum s! le dep!%im, dar pân! atunci s! vedem cum putem privi teama într-o perspectiv! diferit! %i cum aceasta poate fi un inconvenient care pân! la urm! se dovede%te a fi un lucru bun. Manualul De Seductie Juan.ro
 25. 25. 26 Teama nu-$i este du%man, î$i este de fapt aliat %i, dac! în$elegi acest lucru, via$a ta se poate schimba pentru totdeauna, la fel cum s-a schimbat %i via$a mea. Toate lucrurile de care m-am temut în via$! au fost de fapt lucruri importante pe care trebuia s! le înfrunt sau s! le fac. &i teama întotdeauna m-a r!spl!tit cu ceva, fie m-a înv!$at ceva, fie m-a determinat s! fac un pas pe care trebuia s!-l fac, fie m-a adus mai aproape de rezultatul dorit. La început nu mi-am dat seama, dar teama lucra pentru mine, nu împotriva mea %i a trebuit s! în$eleg asta pentru a vedea beneficiile sentimentului de team!. Am în$eles c! orice lucru de care m! temeam îmi m!rginea serios via$a pentru c! îl vedeam ca pe un lucru negativ %i îl l!sam s! m! controleze, gândindu-m! c! era un semnal de avertisment ori un sentiment care m! oprea de la a face vreo gre%eal!. Am descoperit c! lucrurile st!teau tocmai invers când am luat hot!rârea de a face tocmai lucrul de care m! temeam. De ce nu? L!sând teama s! m! impiedice tot timpul nu rezolvam nimic, a%a c! m-am gândit s! încerc %i altfel, iar dac! nu mergea, puteam reveni la varianta ini$ial! de abordare a lucrurilor. Manualul De Seductie Juan.ro
 26. 26. 27 Toate au început s! îmi mearg! din plin ca prin minune %i asta numai pentru c! am ales s! privesc lucrurile diferit %i s! m! folosesc de team!, nu s! lupt împotriva ei. Acum privesc lucrurile de care m! tem ca pe ni%te puncte din lista cu lucruri pe care trebuie s! le fac; orice lucru de care-mi e fric!, trebuie s!-l fac, întrucât este spre binele meu. Am în$eles repede c!, folosind teama în avantajul meu, voi înv!$a, voi progresa %i m! v! duce cu un pas mai aproape de ceea ce-mi doream în via$!. Am descoperit c! teama ac$ioneaz! ca un radar, detectând lucrurile pe care trebuie s! le facem; în special când vine vorba de fete, teama î$i spune când se ive%te oportunitatea, dar este viclean! %i te întreab! cam ce pre$ e%ti dispus s! pl!te%ti. Vei avea curajul s! faci ce trebuie, sau o s! te retragi ca un melc în cochilia lui cu mâna goal!? Teama va crea obstacole sau oportunit!$i în calea ta; depinde de tine s! hot!r!%ti. Ne este team! de femei dintr-un singur motiv: eul nostru; sim$im c! suntem respin%i %i sim$im c! nu suntem îndeajuns de b!rba$i pentru c! ne identific!m cu trupurile %i personalit!$ile noastre %i ne tr!im vie$ile ca ni%te ostateci ai eului. Eul este fragil, are nevoie mereu de încuraj!ri %i poate fi d!râmat printr-o simpl! Manualul De Seductie Juan.ro
 27. 27. 28 remarc!. Pân! %i un str!in ne poate spune c! „nu suntem buni de nimic” %i teama c! acesta s-ar putea s! aiba dreptate porne%te din sentimentul de nesiguran$! al eului. Experimentând fie %i numai o singur! dat! ceea ce în$elegem noi c! e respingere, ne poate face s! ne fie team!, s! ne îndoim de noi în%ine. Cu toate astea, nu tu, ci eul t!u poate fi judecat; tu nu po$i fi judecat, numai eul t!u poate. Nu-$i tr!i via$a ca sclav al eului, pentru c! eul este falsa ta personalitate; el este slab, dar tu nu e%ti. Pentru a preg!ti terenul de st!pânire a fricii %i pentru a folosi teama în avantajul t!u, trebuie s! în$elegi %i s! urmezi cele de mai jos. Puncte cheie de re$inut: • Con%tientizeaz! %i spune-$i zilnic c! nu e%ti acela%i cu eul t!u • Teama este un radar care detecteaz! oportunit!$ile %i ceea ce trebuie s! faci • St!pâne%te-$i teama, sau te va st!pâni ea pe tine Manualul De Seductie Juan.ro
 28. 28. 29 Fetelor le plac tipii care ac$ioneaz! Sunt destui tipi care dau din gur! bine, unii chiar foarte bine, problema fiind faptele, care r!mân mult în urma vorbelor, dovedind c! ei sunt într-o stare de iner$ie fizic!, cu alte cuvinte numai vorbe %i prea pu$ine fapte. La o clasificare mai larg!, exist! dou! tipuri de oameni: unii care pun accentul pe cuno%tin$e %i al$ii care pun accentul pe ac$iune, pe fapte. Tu din care categorie faci parte? Trebuie s! recunosc c! eu când eram adolescent habar n-aveam ce f!ceam, dar de cele mai multe ori treceam la fapte, ascultand de sfatul tat!lui meu: „ nu trebuie s! reu%e%ti, trebuie numai s! t r e c i l a fa p t e !”. Î n t o t d e a u n a î m i s p u n e a c â t d e important este s! treci la fapte, cum vorbele f!r! fapte nu fac doi bani, întrucât chiar dac! ai avea toate cuno%tin$ele din lume, ele nu $i-ar fi de nici un folos f!r! ac$iune. Ve$i spune c! po$i $ine o prelegere sau po$i scrie o carte despre asta, dar nu e a%a; pentru toate astea e nevoie de ac$iune %i informa$iile "i cuno%tin$ele nu î$i folosesc la nimic altceva decât s! te fac! o companie pl!cut! pentru conversa$ii la cafea. Manualul De Seductie Juan.ro
 29. 29. 30 Când vine vorba s! o cucere%ti pe fata pe care o dore%ti cu adev!rat, pe cea cu zâmbet simpatic %i mici gesturi care te innebunesc parc!, ce %anse crezi c! ai dac! inten$iile tale sunt foarte bune dar nu întreprinzi nici o ac$iune? Trebuie s! ac$ionezi! (i când treci la fapte, o vei face dintr-o postur! care degaj! încredere %i curaj. Fetelor nu le pas! de inten$iile tale, pe ele le intereseaz! faptele %i îi r!spl!tesc pe tipii care ac$ioneaz!, a%a stau lucrurile. Dac! nu-$i pl!te%ti factura la electricitate, dar ai avut inten$ia s-o faci, va avea oare compania furnizoare de electricitate mil! de tine %i va în$elege oare faptul c! tu e%ti un om cinstit, care a avut inten$ia s! pl!teasc! facturile? Bineîn$eles c! nu! Ei, ca tot restul lumii %i toate fetele pe care ai s! le întâlne%ti, sunt interesa$i de ceea ce faci, de ac$iunile tale. De ce nu trecem la fapte? Din nou, teama este în capul listei de motive, urmat! de amânare din cauza lipsei de încredere %i de o concentrare pe întregul proces %i nu pe rezultat. Unii nu trec la fapte pentru c! simt c! nu au competen$a necesar! pentru asta %i nici nu au încredere Manualul De Seductie Juan.ro
 30. 30. 31 s! treac! la ac$iune, dar oare competen$a %i încrederea nu sunt unul %i acela%i lucru? Da %i nu; cu cât e%ti mai competent într-un domeniu, cu atât ai mai mult! încredere , este adev!rat, dar dac! a%tep$i s! fie totul perfect, s! atingi nivelul optim de competen$!, nu vei trece niciodat! la fapte, la ac$iune. Ac$ioneaz! din postura în care e%ti %i cu ce ai în momentul respectiv %i pe parcurs î$i vei însu%i tehnici %i deprinderi superioare. Treci la fapte pentru a-$i îmbun!t!$i încrederea de sine. S-a spus c! „drumul spre iad e pavat cu inten$ii bune” %i c! „o mie de vorbe doi bani nu fac”, prin urmare... la atac! Treci la fapte %i ac$ioneaz! dac! vrei o întâlnire cu femeia viselor tale %i ai s! vezi c! se întâmpl! ceva ca prin minune când ac$ionezi cu curaj, nu %tiu nici eu ce, pentru c! mai am multe de înv!$at, dar ce %tiu este c! de fiecare dat! fetele %i via$a în general r!spl!tesc pe cei care ac$ioneaz!. Puncte cheie de re$inut • Cuno%tin$ele f!r! ac$iune sunt inutile • Pe fete nu le intereseaza numai inten$iile • Nu trebuie s! reu%e%ti, trebuie numai s! treci la fapte Manualul De Seductie Juan.ro
 31. 31. 32 • Fetele %i via$a în general r!spl!tesc pe cei care ac$ioneaz! Tu le înve$i pe fete cum s! te trateze Capitolul acesta este foarte important în strategia de ansamblu, pentru c! de fiecare dat! când abordezi o fat!, se poate întâmpla s! ai parte de reac$ii mai pu$in civilizate. Din p!cate oamenii în general te trateaz! urât sau rece în cel mai bun caz pentru a ob$ine ceea ce doresc, situa$ie în care $ie nu-$i r!mâne decât s!-$i ridici standardele %i s! nu tolerezi niciodat! un comportament necivilizat. Dac! nu le la%i pe fete s! te trateze urât, ele te vor respecta %i în final vor face poate coad! la u%a ta. Dar dac! nu le înve$i pe fete cum s! te trateze frumos, dac! nu-$i ridici standardele, fetele te vor c!lca în picioare. Mesajul clar %i f!r! compromisuri din acest capitol este urm!torul: nu tolera niciodat! comportamentul necivilizat din partea vreunei fete. Asta poate fi greu de acceptat sau de pus în practic!, din cauza adev!rului Manualul De Seductie Juan.ro
 32. 32. 33 foarte simplu conform c!ruia b!ie$ii sunt fraieri %i pot foarte u%or s! fie pur %i simplu vr!ji$i de vreo fat!. Asta se întâmpl! din dou! motive: în primul rând b!ie$ii ar face aproape orice ca s! ob$in! %tii-tu-ce %i în al doilea rând b!ie$ii tolereaz! comportamentul urât din partea fetelor pentru c! au anumite sentimente pentru ele. Amândou! sunt gre%eli de evitat, primul pentru c! tipa n-o s! te ia în serios dac! %tie c! o vrei numai pentru %tii-tu-ce (cu excep$ia situa$iei în care a#i c!zut de acord asupra acestui aspect), iar al doilea, mai important, pentru c! felul sentimentelor tale %i felul în care la%i o fat! s! se poarte cu tine sunt dou! lucruri d i fe r i t e . N u î n c e r c a s! g!s e%t i e x p l i c a$i i p e n t r u compotamentul ei spunându-$i c! î$i place prea mult de ea astfel încât s! o la%i s! te calce în picioare. Felul în care la"i o fat! s! se poarte cu tine reflect! felul în care te por$i cu tine însu$i. B!ie$i, eu am tr!it %i am v!zut toate aceste scuze %i scenarii de multe ori, astfel încât v! pot spune pentru a v! scuti de neplaceri %i în cazul în care nu %tia$i deja: nu face$i a%a ceva, nu tolera$i a%a ceva, nu merit!! Manualul De Seductie Juan.ro
 33. 33. 34 Adev!rul este c! tu le înve$i pe fete cum s! se poarte cu tine. Oricare ar fi situa$ia în rela$ia ta de cuplu, tu %i numai tu ai pornit-o a%a, deci tu e%ti singurul r!spunz!tor. Dac! o fat! de care-$i place te trateaz! ca pe un gunoi, tu o la%i s! fac! asta. Dac! întârzie la întâlniri sau dac! te trateaz! cu r!ceal!, din nou, tu o la%i s! se poarte a%a. Nu vreau s! spun c! trebuie s! te por$i ca %i când ai fi st!pânul ei, dar tu cu siguran$! e%ti st!pân pe felul în care o la%i s! se poarte cu tine; uneori prin ac$iunile tale sau prin lipsa oric!rei ac$iuni, îi transmi$i c! poate s! fac! asta %i tu tot o vei a%tepta, poate s! te trateze a%a %i n-o s! se i se spun! nimic. Deci cum anume e%ti singurul r!spunz!tor %i cum s! înve$i fetele cum s! se poarte cu tine? Mul$i dintre voi ve$i obiecta spunând „da, dar cum r!mâne cu ea? Eu nu sunt st!pânul ei s!-i spun cum s! se poarte.” Într- adev!r, nu sunte$i st!pân pe reac$iile nim!nui în afar! de ale voastre, dar sunte$i st!pân pe felul în care interpreta$i reac$iile fetei %i modul în care reac$iona$i la acestea. Reac$iile tale determin! felul în care te trateaz! fata. Pe scurt, tu înve$i oamenii cum s! se poarte cu tine, deci dac! vrei s! te respecte fata, respect!-te pe tine însu$i întâi. Manualul De Seductie Juan.ro
 34. 34. 35 Prin urmare cum le înve$i mai exact pe fete cum s! se poarte cu tine? Înainte s! vorbim despre asta, trebuie s! l!murim faptul c! majoritatea fetelor care sunt feminine nu agreeaz!, nu respect! %i nici nu au timp pentru un tip moale, un tip care se poart! ca un c!$elus în les!, un tip care spune „da, iubito, cum zici tu”, când de fapt î%i spune sie%i „Da iubito, sunt de-a dreptul fraier %i nu am nici un fel de demnitate sau respect de sine.” Ceea ce ar trebui s! fac! un astfel de tip este s! se gândeasc! la sine în primul %i în primul rând %i s! spun! ceva de genul „iubito, în$eleg c! asta este p!rerea ta, asta este p!rerea mea” %i ironia aici este c! dac! faci asta, dac! î$i place de tine însu$i %i te tratezi cu respect, a%a te va trata %i ea! Tu impui standardele. Sunt multe lucruri care le plac %i care nu le plac fetelor, dar în mod sigur nu le plac b!ie$ii moi, care se las! condu%i. Excep$ie fac fetele care sunt predominant masculine %i fetele tic!loase c!rora le place s! le gâdili amorul de sine pe socoteala ta %i-$i dau cu piciorul înainte s! ob$ii ce doreai de la ele. Vi se pare amuzant? Într-adev!r, nu e amuzant deloc pentru cine nu vrea s! ajunga de râs. Tu le înve$i pe fete cum s! se poarte cu tine, a%a c! ridic!-$i standardele. Manualul De Seductie Juan.ro
 35. 35. 36 Principiul este c! oamenii fac ce li se permite %i dac! li se trece cu vederea, oamenii vor întinde coarda, asta este valabil pentru noi to$i. Chiar %i eu, care m! mândresc cu punctualitatea mea, am aflat în diferite împrejur!ri c! sunt situa$ii în care întârzierea se trece cu vederea %i alte situa$ii în care întârzierile nu sunt tolerate, asta numai pentru c! oamenii cu care m-am întâlnit m-au înv!$at cum s!-i tratez %i ce mi se trece cu vederea. Mai sunt înc! r!spunz!tor? Absolut, dar este în natura umana s! intinzi coarda %i s! testezi limitele, s! vezi cât $i se permite %i unde s! te opre%ti, s! ob$ii ceea ce dore%ti cu minimum de efort. Dac! v-a$i pune mâna în ap! cald!, cam cât timp v-ar lua s! v! da$i seama c! nu e r!u deloc, c! pute$i suporta temperatura apei %i v! place senza$ia de c!ldur!? Cinci, zece minute, depinde de fiecare, dar dac! v-a$i baga mâna în apa clocotit! cât timp v-ar lua s! v! da$i seama c! nu v! e bine? O frac$iune de secund!! Asta pentru c! oamenii fac ce le merge %i ce li se trece cu vederea. A%a c!, atunci când e vorba, nu trece$i cu vederea dac! ceva nu este bine %i pute$i discuta problema deschis. Asta nu înseamn! s! v! lega$i de ele din orice, mai degrab! alege$i cu grij! Manualul De Seductie Juan.ro
 36. 36. 37 subiectele asupra c!rora vre$i s! aduce$i vorba, subiecte care sunt importante pentru voi %i pentru evolu$ia rela$iei. De exemplu, dac! sim$i nevoia s! discu$i despre sex, dicut!, dac! nu e%ti mul$umit pentru c! v! vede$i prea rar, spune-i, nu fi pasiv, pentru c! astfel ea v! în$elege c! asta e ok %i se va comporta la fel în continuare. Prin urmare sfatul meu este s! începi rela$ia cu dreptul discutând despre limite de la început, ce e în regul! ce nu e în regul! %i faci asta mai mult prin ceea ce faci, nu prin ceea ce spui. Aminte%te-$i s!-$i sus$ii vorbele cu fapte, altfel va crede despre tine c! nu e%ti constant, c! nu e%ti sigur pe tine %i comportamentul lor nu se va schimba. Puncte cheie de re$inut: • E%ti r!spunz!tor de felul în care întemeiezi o rela$ie • Oamenii fac numai lucruri care li se trec cu vederea • Dac! tu nu te pre$uie%ti, nimeni n-o va face • Ac$iunile, reac$iile tale le înva$! pe fete cum s! se poarte cu tine • Dac! îi permi$i, te va c!lca în picioare Manualul De Seductie Juan.ro
 37. 37. 38 • Traseaz! limitele la începutul rela$iei • Ca s! fii luat în serios, fii constant • Impune standardele prin propriul comportament Manualul De Seductie Juan.ro
 38. 38. 39 Capitolul 3: Maestrul Totul a început când aveam 22 ani. Acesta a fost unul dintre momentele cheie din via$a mea, un moment care mi-a schimbat întreaga traiectorie în via$!, un moment de care se leag! unele dintre cele mai fericite amintiri din via$a mea %i cele mai importante lec$ii, în special în ceea ce prive%te eternul mister al femeilor. Am cunoscut un b!rbat în$elept care avea mult peste anii mei. Avea 52 de ani mai exact, îl chema Vali %i a fost o persoan! central! în via$a mea timp de mul$i ani pân! la moartea lui. L-am cunoscut pe Vali într-un moment dificil al vie$ii mele, la scurt timp de la moartea tat!lui meu vitreg. Era o perioad! foarte grea pentru mine, plin! de triste$e %i dezordine; problemele mele se agravaser! când cea pe care la vremea respectiv! o consideram dragostea vie$ii mele, fata viselor mele mi-a spus c! nu putem fi împreun! %i c! „putem fi prieteni cel mult”. Dup! cum v! pute$i imagina, asta a fost prea mult pentru un tân!r ca mine, prea pu$in preg!tit s! Manualul De Seductie Juan.ro
 39. 39. 40 fac! fa$a unor asemenea situa$ii %i lucrurile p!reau foarte sumbre când soarta mi l-a scos în cale pe Vali. Era într-o sear! întunecoas! %i înnorat! când m-am dus la cinema s! vad un film %i s!-mi înec amarul în ni%te cola %i popcorn. Mi-aduc aminte c! am r!mas în scaun mult dup! ce filmul se terminase, st!team acolo f!r! s! clipesc singur în ultimul rând pe scaunele din stânga. Dup! vreo 20 de minute a ap!rut seful s!lii, un om bine f!cut, s! m! întrebe „care e problema”. St!team %i nu puteam s!-i r!spund la întrebare, încercând s! nu izbucnesc în plâns. La început mi s-a adunat o singur! lacrim! în ochi, apoi am început s! plâng f!r! s! m! pot controla, f!r! s! pot scoate vreun cuvânt în fa$a omului total str!in de care îmi era ru%ine. Omul se uita în t!cere la mine de la în!l$imea celor aproape 1.90 metri ai lui apoi, f!r! s! scoat! un cuvânt, s-a aplecat %i m-a îmbr!$i%at cu cele 125 kg ale sale. Mi-a spus c! îl cheam! Vali, s-a a%ezat lâng! mine spunându-mi c! este seful s!lii %i m- a întrebat de ce sunt a%a de suparat. I-am spus acestui om toate necazurile mele dintr-o perioad! în care nim!nui nu p!rea s!-i pese prea tare de mine. Am vorbit timp de o or!, apoi mi-a dat num!rul lui de telefon %i mi-a spus c! trebuie s! se intoarc! la Manualul De Seductie Juan.ro
 40. 40. 41 munc! %i s! repare acoperi%ul din toaleta femeilor, care începuse s! curga de la ploaia grea de afar!. Am luat num!rul de telefon %i am plecat mul$umindu-i %i sim$indu-m! apropiat de acest uria% blând. În diminea$a urm!toare dup! ce m-am trezit %i mi- am amimtit de Vali, care îmi f!cuse impresia unui gentleman perfect, l-am sunat s!-i mul$umesc. A fost din nou foarte amabil, am stabilit s! ne întâlnim peste câtva timp %i am devenit buni prieteni. Unora li s-a p!rut ciudat c! am un prieten mai în vârst! decât tat!l meu, dar mie nu mi-a pasat. Am petrecut mult timp vorbind despre problemele din via$a mea, astfel încât el %tia toat! povestea vie$ii mele, iar eu pe a lui. Vali avea diploma în psihologie, dar dup! ce lucrase ca psiholog aproape toat! via$a, a renun$at %i s- a hotarât s!-%i urmeze visul de a fi proprietar de cinematograf, pentru c! era o fire artistic! %i era pasionat de filme înc! din copilarie. Am petrecut mult timp împreun! %i mereu subiectul „femei” era printre primele de pe list!. Vorbeam ore în %ir despre toate experien$ele prin care trecusem, lec$iile pe care le înv!$asem, momente dramatice %i momente de neuitat din aventurile noastre cu fete. Manualul De Seductie Juan.ro
 41. 41. 42 Momentul crucial a fost într-o zi când Vali mi-a spus c! î%i petrecuse toat! via$a aproape încercând s! în$eleag! femeile, s! descifreze indiciile pe care acestea le las! în urma lor pentru a fi cucerite. Am întrebat de ce era lucrul asta a%a de important pentru el, pentru c! mie mi se p!rea un pic cam ciudat. Mi-a spus c! nici el n-a fost bine v!zut de fete,cu excep$ia mamei sale, %i a fost deseori judecat aspru, ceea ce a f!cut s! nu prea aiba respect de sine %i pu$ini prieteni. Numai a%a n-ar fi trebuit s! fie, în special în perioada de maturizare emo$ional!, dar asta era cruda realitate pe când era el adolescent. Tocmai aceast! perioad! trist! din adolescen$a de mult apus! l-a f!cut pe Vali s! fie a%a de hot!rât %i l-a ajutat cu o voin$! de fier în inten$ia lui de a înv!$a tot ce se poate %i de a-i înv!$a la rândul lui pe al$ii, poate chiar la scar! mai larg!, astfel încât cât mai mul$i b!rba$i s! fie scuti$i de experien$a prin care a trecut el. Vali spunea de multe ori: „Dac! faptul c! am petrecut toat! via$a f!când cercet!ri despre cum s! cucere%ti femei va ajuta fie %i numai un singur b!iat s!-%i dea întâlnire cu o fat! %i s! nu sufere, atunci pot spune c! totul a meritat.” &i asta a f!cut Vali, a petrecut ani la rând cu nasul în c!r$i, f!când experimente %i înv!$ând Manualul De Seductie Juan.ro
 42. 42. 43 din propria experien$! %i din experien$a celor din jur, s- a înscris pân! %i la facultate s! studieze psihologia, totul într-un efort imens de a cuceri o fat!, orice fat! %i de a-i înv!$a %i pe al$ii cum s! o fac!. Vali a înv!$at atât de multe lucruri, încît era ca o bibliotec! ambulant!, avea atât de multe de oferit %i pl!nuise s!-%i expun! cuno%tin$ele unui public larg într- o zi, dar din p!cate n-a mai avut ocazia, cel pu$in pân! acum. Vali mi-a spus c! eu sunt cel c!ruia trebuie s!-i împ!rt!%easc! toate vastele sale cuno%tin$ele, cel care îi va continua munca atunci când el nu va mai putea. Credea într-adev!r c! ne întâlnisem pentru un scop important, spunea c! era clar ca bun! ziua c! el trebuia s! m! înve$e pe mine, s!-mi fie mentor %i s!-mi dezv!luie secretele ghidului perfect de cucerire a fetelor - Manualul De Seductie - cum s! cucere%ti orice fat!, oricând. &i astfel am început, st!team la telefon ore întregi, eu înv!$am ce îmi preda el; st!team prin cafenele, baruri %i cluburi sau chiar în locuri publice uitându-ne la fete %i gândindu-ne la moduri în care am putea cunoa%te pe alte membre ale sexului opus, totul în numele %tiin$ei (vezi s! nu!) Manualul De Seductie Juan.ro
 43. 43. 44 Vali a început s! m! înve$e pas cu pas metodele de cucerire a fetelor %i eu credeam c! e pu$in s!rit de pe fix la început, dar mi-am spus: ce naiba... ce am de pierdut ?! Vali m-a asigurat c! n-am nimic de pierdut, numai de câ%tigat, a%a c! am promis s!-i accept înv!$!turile, s! le cânt!resc, s! le analizez, s! le pun în aplicare %i s! vad care dintre ele func$ioneaz!. Îmi aduc aminte într-o sear!, când am pornit spre un club %i ne-am r!t!cit pe drum am ajuns acolo foarte târziu. Dup! cum v! pute$i imagina, nu ar!tam foarte bine când am ajuns, deci p!rea c! începutul nostru de weekend este compromis. Intrând în barul clubului mi-a s!rit în ochi o blond! frumoas! care st!tea cu o prieten! mai în vârst! la bar. De%i eram timid, i-am spus repede lui Vali de blonda de la bar %i el mi-a r!spuns pe un ton hotarât %i convingator: „O s! pui mâna pe ea înainte de terminarea petrecerii, î$i promit!” Asta mi-a dat ceva speran$!, dar tot mi-am zis c! e nebun %i, de%i m!rturisesc c!-mi pl!cea ideea habar nu aveam ce voia s! zic! ori cum avea de gând s-o aga$e pe tip!.Mi-aduc aminte c! l-am întrebat: „Aaa, %i cum o s! reu%e%ti, Vali?”, iar el mi-a r!spuns: „Lec$ia num!rul unu: nimeni n-o s! fac! asta pentru tine vreodat!, tu o s! reu%e%ti singur!” Am înghi$it în sec %i m-am gândit Manualul De Seductie Juan.ro
 44. 44. 45 s! plec, dar ceva m! tr!gea înapoi. Apoi Vali mi-a spus: „de%i la final tu va trebui s! ape%i pe tr!gaci, nu altcineva, tot trebuie s! te înve$e cineva. Eu te înv!$, iar tu faci manevrele. Mi-a vorbit apoi despre Pescuit, (despre care vorbim pe larg în capitolul Limbajul trupului, la subcapitolul Tacticile tenta$iei), mi l-a explicat rapid, mi-a spus cum s!-l pun în aplicare, iar eu am fost de acord s! încerc. Înc! nu m! înv!$ase la ce semnale trebuie s! m! a%tept de la fete, a%a c! m-a asigurat el c! îmi va spune ce semnale îmi trimite blonda %i cum s!-i r!spund la rândul meu. Toate no$iunile astea noi îmi p!reau foarte complicate, dar mi-am zis c! merita s! încerc ceva nou. Deci am aplicat tehnica de Pescuit, care sigur c! s- a dovedit a fi un succes, judecând dup! semnalele blondei. Apoi mi-a spus care trebuie s! fie urm!toarea mi%care, cum s-o abordez, ce s!-i spun exact. A mers f!r! probleme. În cele din urm! i-am luat num!rul de telefon, am fixat o întâlnire, iar bonusul a fost un s!rut! Nu-mi venea s! cred ce se întâmplase. Mai avusesem eu succes la fete, dar numai pe baza curajului, dar genul asta de ac$iune era la un nivel complet diferit, era vorba de m!iestrie aici, pentru c! era o art! în sine cu tehnici %i tactici alese cu grij! în Manualul De Seductie Juan.ro
 45. 45. 46 func$ie de situa$ie %i de mediul în care eram. Vali a rezumat, spunând c! „trebuie s! %tii ce rezultat vrei s! ob$ii, s! oferi impulsul corect, s! te adaptezi la semnalele pe care le prime%ti %i s! ac$ionezi.” I-am spus c! eu credeam c! ai nevoie de curaj %i trebuie s!-$i dep!%e%ti frica pentru a le cuceri fete, iar Vali a fost de acord c! asta este baza de la care porne%ti, dar a ad!ugat c! „pentru a înv!$a cum s! te ca$!ri într-un copac, trebuie ca acesta s! aib! multe crengi, întrucât cu cât are copacul mai multe crengi, cu atât mai multe posibilit!$i ai s! ajungi în vârf.” în mintea mea Vali c!p!tase o aur! de zeu, de Maestru într-ale cunoa%terii fetelor %i îmi amintesc c! unul din sfaturile lui importante era „înv!$! pe parcurs %i întodeauna pleac! de la rezultatul scontat.” Dup! episodul !sta am început s!-i spun „Maestre”, dar Vali era foarte modest %i nu $inea neaparat la apelativul !sta. Mie mi se p!rea îns! amuzant %i vesel s! îi spun a"a. El a început s!-mi spuna Juan %i, în timp, prietenii %i chiar %i colegii au început s!-mi zic! „Juan” %i a%a mi-a r!mas numele. Asta a fost povestea unui om cu adev!rat luminat, de origine modest!, un om cu poft! de via$! %i dragoste Manualul De Seductie Juan.ro
 46. 46. 47 pentru femei. Un om care m-a influen$at enorm %i mi-a schimbat via$a în bine pentru totdeauna, un om care mi-a transmis mie %tafeta, un om care mi-a dat pân! %i numele %i datorit! c!ruia sunt ceea ce sunt ast!zi. Dar b!rbatul adev!rat, adev!ratul Maestru acum %i pentru totdeauna este Vali. Pentru mine el a fost %i este legendarul Vali Maestrul. Manualul De Seductie Juan.ro
 47. 47. 48 Capitolul 4: Totul despre tine Îndeajuns de b!rbat pentru a pune mâna pe orice fat! Aceasta carte v! este dedicat! vou!, cei care face$i tot ce v! sta în pu$inta pentru a cuceri femei. Cartea este împ!r#it! în dou! par#i: Totul despre tine %i Totul despre ea, mai mult de dou! treimi din carte fiind despre tine, nu despre ea. Oamenii cred cel mai adesea c!, pentru a ob$ine rezultate, trebuie s!-%i concentreze toat! energia asupra rezultatelor. Gresit. Cine ob$ine acele rezultate? Dac! un #!ran vrea s! ob$in! ni%te oua superioare, extraordinare chiar, %i-ar concentra atentia asupra oualor, sau asupra gainii? La fel %i în cazul t!u; hai s! ne concentram asupra ta, cel care produce rezultatele care duc la cucerirea femeii - daca tu functionezi mai bine, atunci %i Manualul De Seductie Juan.ro
 48. 48. 49 rezultatele tale vor fi mai bune. Deci, pentru a cuceri o fata, exista dou! componente: tu %i ea. Ne vom concentra asupra ta acum %i asupra ei mai târziu. Prin urmare ce înseamn! s! face$i tot ce v! sta în pu$inta %i cum trebuie s! actionati pentru a cuceri orice fata, oricând. Înainte s! vorbim despre cum trebuie s! actionati, s! ne asiguram c! ave$i cuno%tin$ele de baz! bine fixate; am stabilit c! este absoluta nevoie de Încredere %i Curaj pentru a v! spori capitalul de ac$iune. Înainte de orice, s! analizam cum s!-$i faci curaj %i o încredere de nezdruncinat. Fa-$i curaj "i o încredere de nezdruncinat Tot ce a$i înv!$at din proprie experien$! sau din paginile acestei c!r$i depinde de priceperea cu care puneti în aplicare tehnicile %i tacticile recomandate cu curaj %i încredere . Acestea trebuie s! fie în ordine pentru a crea efectul de procesiune care ne intereseaza. Ca %i la domino, prima piesa trebuie corect amplasata pentru a se crea efectul scontat, iar dac! nu cade prima pies!, nu se întâmpla nimic nici cu celelalte, oricat de bune %i de bine preg!tite ar fi acestea. Prin urmare, Manualul De Seductie Juan.ro
 49. 49. 50 înainte de a v! da tehnicile %i tacticile mortale, s! s t a b i l i m c u m s!-$i fa c i C u ra j %i o Î n c re d e re d e nezdruncinat pentru a te asigura c! progresezi %i pentru a-$i oferi o baza solida atunci când vrei s! ac$ionezi %i s! faci un pas c!tre fata pe care o dore%ti. Afirmatii: Aceasta este o metoda eficienta pe care o pute$i folosi pentru a v! face curaj. De%i nu %tiam la vremea aceea de metoda afirmatiei, când eram copil îmi spuneam adeseori mie insumi „Pot s! fac asta”, „sunt puternic” %i „imi place de mine”. Repetandu-$i de nenum!rate ori afirmatia care s! contina calitatea dorita, curajul în cazul nostru, ajungi s! crezi c! este adev!rat, aceasta prin repetitie %i spunând-o cu convingere, cu sentiment %i în mod constant. Ar trebui s! mai scriu o carte pentru a explica acest procedeu în sine %i felul în care func$ioneaz!, dar a%a stau lucrurile. Daca-$i spui în repetate randuri lucruri negative de genul „ N-o s! ies niciodat! cu fata asta”, „Sunt un prost” sau „Nu sunt eu destul de bun”, atunci asta ve$i ajunge s! crede$i, prin urmare opusul este absolut valabil. Trebuie s!-$i concentrezi toat! energia pe limbajul pozitiv în legatur! cu ceea ce dore%ti %i ceea ce vrei s! ajungi spunând lucruri de genul „Îmi place de mine”-asta este o afirmatie deosebit de puternica, Manualul De Seductie Juan.ro
 50. 50. 51 deoarece cu cât î$i place mai mult de propria persoana, cu atât î$i v! creste încredere a în sine %i curajul. Tactica aceasta n-o s! v! dezamageasca, deci lucrati asupra ei! Trebuie s! în$elegeti faptul c! v! vorbesc d o u! i n s t a n t e : p ro p r i a vo c e %i d i a l o g u l i n t e r i o r. Controla$i ce spune fiecare dintre acestea %i face$i corecturile de rigoare dac! vocea interioara incearca s! v! reduca la tacere. Vom mai vorbi despre asta în subcapitolul "Cum s! gânde%ti", dar este suficient s! în$elegeti c!, dac! vre$i s! ave$i femei trebuie s! lucrati la Afirmatii; încerca$i singuri aceasta tehnica %i v! ve$i da seama c! este adev!rata. Fizicul: Pentru unii este uimitor cum Fizicul ne poate influenta oricând %i poate avea un puternic efect asupra felului în care ne sim$im. Atunci când ai nevoie de curaj, po$i adopta sentimentul acesta dac! î$i folose%ti trupul. Îmita atitudinea, postura %i mi%c!rile unei persoane curajoase. Cred c! %ti$i deja: barbia înainte, ridica umerii, stai drept %i mergi cu siguran$a care lasa impresia c! ave$i o tinta, v! îndreptati undeva. Din nou, vom discuta amanuntit despre asta în subcapitolul "Cum s! mergi", dar pân! atunci exersati aceasta postura pentru spectacolul de mai târziu. Manualul De Seductie Juan.ro
 51. 51. 52 Concentrarea: Datorita faptului c! aceasta este o notiune foarte importanta, o vom dezbate pe larg în subcapitolul "Cum s! gândesti", dar o vom descrie pe scurt %i aici. E n e r g i i l e v i t a l e %i c o n c e n t ra r e a s u n t s t r â n s corelate, prin urmare dac! vrei s! capeti curaj, trebuie s! te concentrezi asupra acestuia. Ai starea interioara necesar!, ai curaj %i încredere s! porne%ti s! cucere%ti f a t a , d a r a s t a s e va î n t â m p l a n u m a i d a c! e%t i concentrat, dac! e%ti atent. Adev!rul este c! atunci când ai nevoie de curaj, curajul este în tine, dar depinde tot de tine, mai exact de gradul t!u de concentrare pentru a-l gasi %i a te conecta la aceasta sursa. Trebuie s! te concentrezi pe exact ceea ce dore%ti în momentul respectiv. De exemplu, dac! vrei s! faci cunostinta cu fata din celalat capat al incaperii, sau dac! deja ai vorbit cu ea %i vrei s!-i ceri num!rul de telefon dar $i-e teama, trebuie s! te concentrezi pe curaj %i încredere %i s! te întrebi ce ar face aceste dou! calitati în momentul respectiv. Dac! e%ti imprastiat %i zapacit în interior, asta se va vedea în exterior, a%a c! trebuie s! acordati intreaga aten$ie %i concentrare curajului %i increderii în acele momente. Manualul De Seductie Juan.ro
 52. 52. 53 Aten#ia este esen$ial! în momentele în care dracu"orul interior te apuc! de gât %i te strânge, î$i spore"te b!t!ile inimii. Acest dracu"or este propria ta fric! %i cheia pentru a o invinge în prima faza este prin concentrare; aceasta trebuie s! fie extrem de clar!, precis!, pozitiv!, de nezdruncinat %i direc#ionat! în totalitate pe ceea ce dore"ti, nu pe ceea ce nu dore"ti. Este nevoie de mult! practica, dar po$i înv!$a cu efort, voin#! %i perseveren#!. Aceast! tehnic! este incredibil de puternic!, iar odat! ce o st!pâne"ti pe aceasta la perfec#ie, s-ar putea s! nu mai fie nevoie s! cite"ti restul c!r$ii. Înfrânge teama Desensibilizarea treptat!: în to$i acesti ani de piedici %i a%a numite respingeri din partea fetelor, am descoperit c! procesul numit desensibilizare treptat! functiona în cazul meu foarte bine %i se insinua adânc în sufletul meu. &tiu c! suna pretentios, dar nu este chiar a%a, pentru c! în termeni simpli desensibilizarea Manualul De Seductie Juan.ro
 53. 53. 54 treptat! este procesul prin care faci ceva în repetate rânduri (în cazul nostru ceva de care î#i este team!, de exemplu s! abordezi o fata) pân! când nu mai e%ti sensibil la respectivul stimul. In cazul meu, de exemplu, am f!cut lucrul de care îmi era cel mai teama %i m-am dus s! intru în vorba cu cât mai multe fete, de cât mai multe ori. Am f!cut lucrul !sta atât de des, încât dup! o vreme nu mi-a mai fost teama, ci a devenit o a dou! natura pentru mine. Oamenii vor percepe asta ca pe curaj, când de fapt este vorba de desensibilizare la ceva de care î$i este teama. Cu toate astea te va ajuta s!-$i faci curaj %i încredere . Î n f r â n g e t e a m a d e r e s p i n g e r e : N u l u a respingerea ca pe ceva personal %i, mai mult, nu o privi ca pe o respingere. In primul rând oamenii nu te %tiu îndeajuns de bine pentru a te respinge pe tine personal, a%a c!, de fiecare dat! când te sim$i respins, pune-$i urm!toarele întrebari: "Chiar m! cunoa%te?" %i "Oare îmi vrea binele?" De cele mai multe ori r!spunsul la aceste întrebari este nu %i nu! Deci ceea ce fac %i spun ace"ti oameni îi caracterizeaza pe ei, nu pe tine. Manualul De Seductie Juan.ro
 54. 54. 55 „Respingere” nu e un cuvânt care s!-mi plac!, pentru c! a privi ceva ca pe o respingere nu are conotatii pozitive; priviti-o mai degraba ca pe o lec$ie, o piedica temporara, înv!$a$i s! o priviti în mod diferit, drept judecata gresita din partea celor care v! resping, ceva care v! înv!$a %i v! ajuta s! avansati un pas spre ceea ce v! dori$i din tot sufletul. Înfrânge teama c! nu e"ti de ajuns de bun: Asta este o mare problema pentru mine, întrucât m-am sim$it astfel mult timp, chiar dac! aveam curaj %i încredere s! fac primul pas, m! simteam sigur pe mine %i nu m! detestam c! persoana, aveam mereu senza$ia c! nu sunt îndeajuns de bun, îndeajuns de b!rbat, în special când venea vorba de cucerit vreo fat!. &tiu c! sunt o multime de oameni care se simt astfel, inferiori, %i îi compatimesc, pentru c! este absolut gresit, e o prostie s! crezi c! nu e%ti de ajuns de bun. De asemenea, cei care cred asta sufera foarte tare %i asta îi face s! se multumeasca în via$a cu lucruri pe care nu %i le doresc cu adev!rat, în special când vine vorba de fete, prieteni %i orice rela$ie în general. Pentru a înfrânge acest sentiment, trebuie din nou s! te disociezi de eul t!u, s!-$i dai seama c! tu e%ti mai Manualul De Seductie Juan.ro
 55. 55. 56 mult decât eul t!u %i c! numai acesta din urm! se poate sim$i inferior %i poate fi judecat de cineva. Trebuie s!-$i înt!re"ti încrederea în sine cunoscându-$i punctele forte %i fiind con%tient c! ai atât de multe de oferit %i ceea ce fac %i spun ceilal$i nu î$i pot influenta starea de spirit; asta numai tu o po$i face. Deci recapituleaz! pa"ii de mai sus despre cum s!- $i faci curaj %i o încredere de nezdruncinat %i ia hot!rârea con%tient! de a nu mai ceda vreodat! puterea altora. Recâ%tig!-$i puterea %i hot!r!"te tu singur cum te sim$i, nu l!sa vorbele %i faptele altora s!-$i schimbe starea de spirit. F! din teama un prieten: Practica cele de mai sus %i concentreaza-te s! dobandesti noi obiceiuri %i vei vedea cum strategia ta de abordare a femeilor se schimba dramatic în momentul în care teama se va transforma în ajutor, în prieten. Imagineaza-$i toate posibilit!$ile pe care le vei recunoa%te %i asupra c!rora vei actiona, fetele pe care le vei cunoa%te, fete care ar fi fost înainte doar o dorinta neindeplinit!. Adev!rul este c! de multe ori fata la care te uiti cu jind st! %i se întreab!: „Ce mai a%tep$i? Sunt aici %i Manualul De Seductie Juan.ro
 56. 56. 57 astept s! facem cunostinta!” %i singurul lucru care te împiedica s! faci acest pas minunat, care-$i poate schimba via$a, este teama. Îmi place s! compar teama cu un urs, pentru c! este un aliat puternic, care nu poate fi imblanzit, poate fi cel mult ghidat, unul parte integranta din mama natura, celalalt parte integranta din natura umana. Învata cele de mai sus %i vei face cuno"tin#! cu fata pe care cândva o credeai mult peste puterile tale. Vei fi de neoprit %i vei fi avansat considerabil pe drumul la capatul c!ruia vei putea cuceri orice fata, oricând. Puncte cheie de re$inut: • Desensibilizarea treptata; f! lucrul de care-$i este frica, pentru a-l înfrânge • Re s p i n g e r e a n u e s t e n i c i o d a t! c e va p e r s o n a l ; inlocuieste termenul „respingere” cu piedica temporara • Tu nu e%ti acela%i lucru cu eul t!u, care este slab %i fricos, nu tu • Teama este prietenul t!u, ascult-o %i lupta alaturi de ea, nu împotriva ei Manualul De Seductie Juan.ro
 57. 57. 58 Atrac$ie "i farmec personal Acesta este un fel de enigma, un secret al meseriei evaziv pe care aproape to$i încearc! s!-l imite, dar pu$ini îl posed! cu adev!rat. Eu am fost la ambele extreme, de la a fi fermecator ca o pereche de "osete, pân! la a mi se spune în mod repetat c! posed aceast! calitate. Singura diferent! intre cele dou! extreme a fost una de timp %i a contat ce am f!cut în acest timp. Ideea este c! exista sperant!: dac! am reu%it eu, po$i %i tu. Deci din experien$! mea de la cele dou! extreme, %tiu sigur c! oricine poate schimba situa$ia în favoarea sa %i poate cel pu$in s! devina un tip mai placut %i mai carismatic. De ce este acest aspect important? Dac! ai farmec te po$i alege cu multe întâlniri, po$i stârni adev!rate pasiuni %i po$i avea parte %i de randevu-uri nocturne. Dar ai nevoie de farmec? Ei bine, asta depinde de tine; unii considera farmecul o trasatur! de dorit, altora nu prea le pasa, dar dac! vrei s! intri în st!pânirea unui i n s t r u m e n t p r e t i o s î n r e l a $ i i l e c u m a j o r i t a t e a Manualul De Seductie Juan.ro
 58. 58. 59 reprezentantelor sexului frumos, atunci fii atent, c!ci asta asta te va ajuta foarte mult. Mentorul %i prietenul meu Vali era de departe cel mai fermecator om pe care l-am întâlnit vreodat!. Vrajea batrane reci ca ghea#a, fermeca fete care puteau s!-i fie nepoate %i m-a vr!jit pân! %i pe mine! M! întrebam %i îl întrebam mereu cum reuseste. Din fericire într-o zi m-a luat deoparte s!-mi arate cum se face %i mi-a spus: „Ei, tinere, acum o s!-$i arat cum poate un tân!r inteligent %i fermec!tor ca tine s! vrajeasc! orice fat! dore"te el.” Dup! cum v! pute$i inchipui, remarca mi-a captat aten#ia: „Arata-mi! Fac orice e nevoie, numai arata-mi!”, am r!spuns. Apoi Vali m-a întrebat: „Cum te-a f!cut s! te sim$i ce ti-am spus acum? Ti-am parut fermecator?” I-am r!spuns c! ascultandu-l chiar m! gândeam la acela%i lucru, anume cât de placut suna tot ce-mi spunea. „Foarte bine, a spus el, asta a fost lec$ia num!rul unu!” Am zâmbit. M! p!c!lise %i de data asta! Era tot timpul pe faza, foarte de%tept %i avea dreptate, tocmai îmi predase prima lec$ie. Eu nu prea în#elesesem %i l-am întrebat ce vroia s! zic!. Mi-a spus c! o s!-mi zica ce trebuie s! fac pentru a deveni un tip Manualul De Seductie Juan.ro
 59. 59. 60 fermecator %i cum s! pun în aplicare ce m! v! înv!$a. Am ramas surprins c! o asemenea trasatura de invidiat, pe care to$i %i-o doreau, precum farmecul personal, se poate înv!$a ca un proces stiintific. R!spunsul lui Vali a fost scurt: „Se poate. Daca-$i zice Vali c! se poate, bineîn$eles c! se poate.” Am c!zut de acord c! voi avea încredere în el, voi cânt!ri %i m! voi gândi la tot ce-mi va spune, voi pune în aplicare %i, dac! func$ioneaz! în cazul meu, voi înv!$a %i eu la randul meu pe al$ii. A%a am f!cut, iar acum e timpul s!-mi onorez promisiunea. Ceea ce urmeaz! a fost testat de Vali pe multe femei frumoase, transmis apoi mie %i acum e randul meu s! v! prezint... Reteta de Atrac$ie "i farmec personal a lui Vali Maestrul Imagineaz!-$i c! e%ti atr!g!tor %i fermec!tor; vizualizeaza-te într-o ipostaza de tip plin de farmec, v r!j i n d o f a t! f r u m o a s!. F! e x e r c i#i u l !s t a d e i m a g i n a$i e î n f i e c a r e z i c â n d e%t i c a l m , s i n g u r, vizualizându-te în aceast! ipostaz! de tip plin de farmec, încrez!tor, capabil. F! asta câte zece minute în fiecare zi timp de o luna %i î$i vei forma un nou obicei. Manualul De Seductie Juan.ro
 60. 60. 61 Cite"te subcapitolul "Cum s! gânde"ti" pentru a în$elege cum func$ioneaz! aceast! tehnic!. Momente din trecut: gânde"te-te la momente din trecut, mai mult sau mai pu$in importante, când ai dat dovad! de farmec %i folose"te-le pentru a-$i forma o imagine clara %i a te vedea în ipostaze placute de farmec personal. Asta î$i va da încredere c! po$i da dovada de farmec personal, precum ai mai f!cut-o, iar dac! î$i pierzi încrederea în farmecul t!u personal, cite"te din noi aceste paragrafe. Imagine clar!: formeaza-$i o imagine clar! a p e r s o a n e i p l i n e d e f a r m e c c a r e v r e i s! d e v i i . Vizualizeaz! exact zâmbetul, cuvintele %i gesturile pe care vrei s! le folose%ti pentru a-$i dezvalui calit!#ile latente de Atrac$ie %i Farmec. Modele: stai pe lâng! cineva care are reputa#ie de persoan! plin! de farmec, prive%te-l cu aten#ie, studiaz!-l %i observ! toate micile detalii care degaj! farmec, fixeaz!#i-le în minte %i pune-i %i diverse întrebari pentru a vedea cum reac$ioneaz! în diverse situa$ii. Manualul De Seductie Juan.ro
 61. 61. 62 Observa#i atitudinea lor pozitiv! fa#! de orice femeie %i felul în care trateaz! toate femeile în mod egal. Po$i începe %i tu s! faci la fel, pentru c! astfel vei exersa %i vei avea un standard format pentru atunci când vei avea nevoie, în plus femeilor le place s! le tratezi ca pe egalul t!u, cel pu$in pân! când rela$ia nu evolueaz! în ceva mai serios. F! apel la complimente: aceasta e cea mai sigur! modalitate de a fi perceput drept o persoana fermecatoare, dar pentru a avea succes trebuie s! pui în practic! sfaturile de aici, a%a c! nu încerca metoda singur, pentru c! nu vei avea succes. M e t o d a f u n c $ i o n e a z ! d a t o r i t a f a p t u l u i c ! majoritatea oamenilor sunt subjugati de eul lor, sunt la mila acelui judecator interior care-i judec! aspru %i datorita c!ruia via$a %i calitatea vie$ii lor în general depinde de felul în care sunt tratati. Cum pu$ini sunt cei c!rora le pas! de noi, înseamn! c! respectul de sine al fiecaruia dintre noi fluctueaz! în func#ie de tratamentul celorlalti. (i eu am fost sclavul eului meu mul$i ani la rând, de aceea %tiu cât de u%or este s! fii considerat Manualul De Seductie Juan.ro
 62. 62. 63 fermecator atunci când flatezi eul cuiva. Trist dar adev!rat: flateaz!-le eul %i te vor crede fermecator. Pentru a flata eul cuiva, trebuie s! complimentezi atât calitatile superficiale, cât %i cele intelectuale dorite de c!tre persoana respectiv!. Dac! femeia %i-a format un anume ideal despre sine %i tu te vei adresa ei conform acestui ideal sau dac! vei comenta asem!n!ri între ea %i idolii ei, te vei afla pe drumul cel bun %i mercurul din termometrul farmecului t!u personal va ajunge limita superioara în scurt timp. Fizicul: postura %i felul în care te mi"ti sunt elemente cheie pentru atrac#ia %i farmecul personal, d e c i t r e b u i e s! a i c e e a c e s e c h e a m! e n e r g i e predominant masculin! (vezi %i "Energie masculin!"). Trebuie s! stai drept pentru a spori impresia de înaltime, într-o postura increzatoare, dar f!r! s! pari arogant - exist! o limit! de distinc#ie între a fi arogant %i a fi încrezator în sine - pe scurt trebuie s! degajezi siguran$! %i încredere în sine. Gesturile %i manierismele tale sunt importante pentru c! adaug! la imaginea general! de Atrac$ie %i farmec personal. Cunoa"te "i renun$!: dup! ce ai trecut de stadiile în care vizualizai imaginea proprie, defineai ce Manualul De Seductie Juan.ro
 63. 63. 64 anume trebuie s! faci pentru a proiecta acea imagine, dup! ce ai înv!$at de la o persoana fermec!toare, mai f! singurul lucru care trebuie f!cut. Relaxeaz!-te. Ai înv!$at, acum relaxeaza-te. Când e%ti în punctul primei vizualiz!ri, atunci e momentul s! te relaxezi. Precum atle#ii profesioni"ti, care nu se gândesc la fiecare mi%care care face parte din sprint, pentru c! au exersat la antrenamente deajuns, înaintea competi#iei concentreaz!-te pe o atitudine pozitiva %i las! restul s! curga de la sine. Pentru o strategie general! f!r! gre" %i mai multe % a n s e d e a -$ i s p o r i f a r m e c u l % i a t r a c # i a , v e z i subcapitolele despre cum s! vorbe"ti %i ce întreb!ri s! pui. Puncte cheie de re$inut • Vizualizeaz!-te în postura de persoan! fermecatoare, c o n t e m p l! i m a g i n e a %i u r m a r e"t e - o c u m d e v i n e realitate • Adu-$i aminte de momente în care ai dat dovada de farmec %i carism! %i mediteaz! asupra acestora • Formeaz!-$i o imagine clara a persoanei fermecatoare care vrei s! devii Manualul De Seductie Juan.ro
 64. 64. 65 • Flateaz! eul, c!ci este fragil %i u%or de influen#at • Folose"te-$i fizicul pentru a pune în aplicare farmecul t!u personal • Fii sigur de rezultat %i relaxeaza-te Cum s! ac$ionezi Prin urmare ce implic! felul de a ac#iona atunci când vine vorba de a crea o strategie general! de cucerit orice fata, oricând? R!spunsul: Factorii esen$iali în ac$iunea de cucerire sunt precum organele vitale ale corpului: inim!, creier, pl!mâni. Aceasta implica 4 p!r$i distincte: cum ac$ionezi, cum vorbe"ti, cum ar!$i %i cum mergi. Am pus aceste p!r$i în ordinea importantei - creierul opera$iunii: cum gândesti, fiind primul, întrucât de aici începe totul. Vom începe deci de la acesta de fiecare dat! %i #in s! subliniez c! fiecare factor este vital %i nici unul nu trebuie ignorat. Manualul De Seductie Juan.ro
 65. 65. 66 Cum s! gândesti Via$a este adesea descris! ca o lupt! în care ai multe b!t!lii de purtat %i, de%i eu personal nu m! conduc dup! aceast! metafor!, sunt de acord c! sunt anumite b!t!lii în via$! care trebuie purtate, iar prima %i cea mai important! batalie %i victorie este cea cu tine însu$i. B!t!liile se poart! în mintea fiecaruia întâi, deci acolo câ%tigi sau pierzi, pentru ca rezultatul s! prinda contur în lumea material!. La acest adev!r se rezum! totul în ceea ce prive%te acest factor vital, care este de departe %i cel mai puternic dintre to$i. Daca-$i st!pâne"ti mintea %i o po$i controla în vederea atingerii unui scop, atunci e%ti cu adev!rat pe drumul cel bun, nu numai în ceea ce prive%te rela$iile cu sexul opus, ci %i o buna stare general! mental! %i fizic! %i orice altceva î$i dore%ti. Pentru a analiza acest f a c t o r, t r e b u i e s! i n t r a m î n l u m e a p r o f u n d! %i complicata a psihologiei, unde g!sim valori absolute %i dispute eterne. Manualul De Seductie Juan.ro
 66. 66. 67 Pe scurt, prin puterea gândului %i tot ce implic! aceasta, po$i deveni, avea %i face orice î$i dore%ti. Afirmatia este grandioasa, adev!rat, dar absolut %i f!r! echivoc adev!rat!. Gândeste-te pu$in la urm!torul aspect: dac! omul, prin puterea gândului, a reu%it s! duc! al#i oameni pe lun!, s! fac! miliarde de dolari, s! descopere leacuri pentru boli, s! fie sursa de inspira#ie pentru alti oameni %i s!-%i lase amprenta asupra lumii pentru totdeauna, ce te face s! crezi, fie %i pentru o clipa c! nu vei putea s-o cucere%ti pe fata pe care o meri#i %i o dore%ti din tot sufletul? Dac! în$elegi cu adev!rat acest adev!r pe care filozofii %i cele mai luminate min#i ale timpurilor noastre ni le-au transmis de-a lungul secolelor în diferite forme, %i tu vei avea parte de incredibila boga#ie pe care o meri#i. Dac! pui în aplicare aceasta suprem!, infinit! putere de a-$i controla mintea %i gândurile, atunci po$i cuceri orice fata! Asta pare ridicol în compara$ie cu ce au reu%it marile min#i, dar mi se pare incredibil de fascinant faptul c! ne putem conecta la aceasta energie dac!-i în$elegi natura %i exersezi puterea alegerii, concentrarea %i vointa. Manualul De Seductie Juan.ro
 67. 67. 68 Iata trei tehnici prin care î$i po$i controla mintea %i cuceri orice femeie, oricând: Alegerea: aceasta tehnic! este atât de simpl! %i puternic!, încât uneori este ignorat!. Se bazeaz! pe simplul adev!r conform c!ruia nu po$i s! nu alegi; trebuie s! faci alegeri în fiecare zi, a%a stau lucrurile. Pân! %i a alege s! nu alegi este o alegere în sine. Deci sfatul meu c!tre voi este s! alegi s! te controlezi pe tine însu$i, mintea, energia %i aten#ia ta %i s! le îndrep#i mai degrab! c!tre rezultatul dorit decât spre ceea ce nu dore%ti. Ai stat vreodat! s! analizezi %i s! te gândesti unde te duc alegerile tale? Dac! te gândesti, o s! te uimeasc! profunzimea aceastei legi psihologice. Trebuie s! te concentrezi asupra direc$iei în care te duc a l e g e r i l e t a l e % i t r e b u i e s! î n v e $ i s ! s t u d i e z i consecin#ele acestor alegeri. Puterea alegerii te poate duce oriunde, la orice fat! dore%ti; e uimitor dac! te gânde"ti cum lucrurile sunt conectate între ele, cum un lucru te duce la alt lucru prin intermediul alegerilor pe care le faci. Analizeaz! %i observ! legaturile dintre lucruri %i importan#a deciziilor tale %i ia hot!râri în#elepte. Manualul De Seductie Juan.ro
 68. 68. 69 Concentrarea este o lege care pentru mine a fost cheia multor succese, ajutându-m! s! trec peste dificulta#i %i s! vad în ansamblu când p!rea c! sunt pierdut în cea#!. Pentru a v! face o idee despre importan#a %i profunzimea acestei tehnici, a acestei deprinderi de maestru, trebuie s! recunosc c! nu %tiu cu exactitate nici eu cum func$ioneaz!, dar dac! a% vrea s! explic cum func$ioneaz! din ceea ce stiu, ar trebui s! mai scriu o carte numai despre asta. Sunt foarte multe de spus în legatur! cu Concentrarea, dar sunt %i mai multe de descoperit. Când am înv!$at despre ea, mie mi s-a prezentat Concentrarea drept energia etern!, care este mereu undeva în tine %i la care po$i apela oricând pentru a întoarce situa$ia în favoarea ta simplu. Trebuie numai s! te concentrezi adânc, intens asupra a ceea ce-$i dore%ti, ceea ce ai nevoie %i ceea ce trebuie s! faci pentru a ob$ine ceea ce $i se cuvine. Concentrarea este abilitatea de a te concentra asupra unui lucru în mod clar %i constant %i puterea de a bloca gândurile %i influentele negative. Se pot scrie volume întregi despre ceea ce nu %tiu în legatur! cu acest subiect, dar ceea ce %tiu sigur este c! dac! accep#i acest concept drept principiu calauzitor, Manualul De Seductie Juan.ro
 69. 69. 70 $i se va întâmpla ceva magic. Nu a% putea s! descriu ce, dar acest ceva î#i va schimba via$a %i va fi al!turi de tine, deci concentreaz!-te %i calatorie pl!cut!. Voin#a este un subiect care m! uime"te ori de câte ori vorbesc despre el. Este uimitor ce poate realiza cineva cu ajutorul voin#ei, chiar cineva aflat în condi#ii extrem de dificile. Am v!zut oameni care au f!cut lucruri care pareau imposibile numai prin puterea voin#ei, perseverând cu îngerul voin#ei al!turi, %tiind c! nu se poate s! nu reu"easc!, %tiind c! vor gasi cumva o cale. La fel se va întâmpl! %i în cazul t!u: în momentul în care î$i vei sim$i voin#a arzând prin fiecare celul! a corpului, vei în$elege c! tot este posibil, c! a cuceri orice fata oricând e floare la ureche. Voin#a zace în noi to$i, e nevoie de dorin#! pentru a o desc!tu"a, %i atunci ve$i ob$ine de la via$! ceea ce dori$i %i cere$i. E de ajuns s! vrei. Acum voi fi dur cu tine, pentru binele t!u, crede- m!. Ai dou! alegeri: ori î#i controlezi %i î$i ghidezi mintea c!tre ceea ce vrei, dându-$i %anse mari de succes, ori te pui singur în boxa acuzatilor %i te Manualul De Seductie Juan.ro
 70. 70. 71 concentrezi asupra a ceea ce nu-$i dore%ti. Tu alegi. Nu exist! cale de mijloc. Ce alegi? Deci cum po$i s! aplici asta la titlul %i subiectul acestei c!r$i? În primul rând trebuie s! te gânde"ti la persoana care dore%ti %i trebuie s! ajungi pentru a cuceri orice faemeie. Trebuie s! te vizualizezi în postura b!rbatului încrez!tor în for#ele proprii, care poate face fa#! cuvântului „nu” cu ajutorul Concentrarii. Trebuie s! te vizualizezi în postura b!rbatului care poate aborda orice fat! dore"te %i se poate relaxa, adapta %i poate face un pas c!tre ceea ce-"i dore"te în mod încrez!tor %i relaxat cu ajutorul vointei. Trebuie s! te gândesti la toate lucrurile pe care le dore%ti %i la toate lucrurile pe care le ai %i apoi s! î$i dezvolti gândurile c!tre acest scop %i s! te îndrepti spre el cu ajutorul Alegerii. Trebuie s! te consideri o persoan! încrezatoare, independent!, care se perfec#ioneaz! mereu, un individ c a r e h o t ! r !" t e s i n g u r c u m s e s i m t e % i c u m reac$ioneaz!, cineva care controleaza situa$iile, nu invers. Manualul De Seductie Juan.ro
 71. 71. 72 Trebuie s! te gânde"ti foarte atent la cele de mai sus, deoarece succesul t!u în rela$iile cu sexul opus depinde de asta. Sunt sigur c! cineva sceptic cite"te aceast! carte chiar acum poate, dar v! asigur c! to$i d i n v â r f u l p i r a m i d e i , t o$i o a m e n i i p u t e r n i c i î%i controleaz! gândurile %i nu astfel ob$in rezultatele dorite. În principiu, devii lucrul la care te gânde"ti %i dintre toate sarcinile pe care le vei îndeplini în via$a ta, capacitatea de a-$i controla mintea este cea mai important! %i este absolut vital! dac! vrei s! cucere%ti femei. Cu toate acestea, nu este un lucru u%or %i î$i poate lua o via$a întreag! s! st!pâne"ti aceast! tehnic!, dar recunoscând-o ca pe un factor important %i muncind asupra ei de pe acum, po$i c!p!ta un avantaj real în fa#a „câinilor care umbl! dup! ciolan” %i în fa#a altora în general. Deci prin efort constant %i perfec#ionare continu!, (tehnica descris! într-un capitol ulterior) po$i înv!$a s!- $i controlezi gândurile prin Alegere, Concentrare %i Voin#!. Î$i po$i transforma via$a, po$i cuceri fete %i po$i ajunge maestru în Arta Seduc#iei. Manualul De Seductie Juan.ro
 72. 72. 73 Puncte cheie de re$inut • Prima %i cea mai important! victorie este cea împotriva ta • Alegerea: alege s!-$i controlezi mintea • Concentreaz!-te: aceast! tehnic! te va ajuta s! vezi ceea ce nu po$i vedea singur • Voin#a: aceast! tehnic! va g!si mereu o cale de rezolvare Cum s! vorbe%ti Când vine vorba s! comunici cu o fat! atunci când îi faci curte, limbajul trupului câ%tiga locul întâi fiind cel mai important factor, dar esen$ial este %i ce v! iese pe gura %i mai ales cum v! iese; mesajul de pe plan fizic trebuie s! complimenteze mesajul verbal. Acest subcapitol v! ar!ta cum. Din cercetarile %i nenum!ratele experimente cu sexul opus, am în$eles puterea a ceea ce spui %i cum spui mai ales. În orice caz, tot ceea ce spui trebuie s! aiba legatura cu personalitatea celei cu care vorbesti, Manualul De Seductie Juan.ro
 73. 73. 74 cu situa$ia în care te afli, dar s! vorbim mai întâi despre ce trebuie s! spui %i apoi despre cum spui. In situa$ia în care e%ti la un eveniment public, de exemplu, este incredibil cât de mult poate face un „Buna”. Dup! ce înve$i cum s! descifrezi semnele vizuale (tratate în subcapitolul Semnale din capitolul Limbajul trupului) care denota interes din partea fetei dorite, primesti verde, cu alte cuvinte, nu trebuie decât s! spui „Bun!!”. Mul$i b!rba$i îns! nu au curajul s! spun! acest cuvânt, pentru c! se tem de cel mai infricosator cuvânt din dou! litere de pe lume, anume „Nu”, sau o varianta a acestuia. Dac! nu reu%e%ti s! spargi gheata %i s! saluti, nu ajungi nicaieri, decât acasa- cu o expresie de caine abandonat %i cu acea întrebare chinuitoare în cap, „Ce ar fi fost daca...?”, prin urmare invinge-$i teama %i f! c e l m a i s i m p l u p r i m p a s %i s p u n e „ B u n!!” s a u „Salut!”.Chiar e simplu s! initiezi contactul verbal dac! la%i acasa complexele când pleci la vanatoare de fete. Din nou, eu am descoperit urm!toarea metoda a fi foarte eficienta: salut fata care m! intereseaza, apoi m! relaxez %i astept s! se întâmple magia. Ce vreau s! spun mai exact? Am descoperit c! e foarte simplu s! o Manualul De Seductie Juan.ro
 74. 74. 75 abordez pe fata, s!-i spun „salut!”, apoi s! m! opresc %i s! observ cu aten$ie r!spunsul ei. Acest scurt moment este incredibil de înc!rcat de semnifica#ii %i trebuie numai s! fii atent %i s! %tii ce s! urm!re"ti. Gânde"te- te la propriile tale experien#e %i î$i vei da seama c! este adev!rat. Problema este c! ne concentram mai mult asupra noastra %i mai pu$in pe fat! în sine %i pe semnalele pe care le primim de la ea. Dac! te concentrezi asupra ta, vei spune prea mult, vei rata mult prea multe aluzii %i vei p!rea excesiv de entuziast %i interesat mai mult de propria persoan! decât de fat! %i nu asta vrei. Dup! cum spunea tat!l meu, niciodat! s! nu ratezi "ansa de a t!cea din gur!, a%a c! salut-o, pune-i întreb!ri %i fii atent. Ce s! urm!re"ti: dup! ce ai salutat fata pur %i simplu opre"te-te, relaxeaz!-te %i urm!re"te-i reac$iile. E foarte simplu; salutul cu care î$i va r!spunde î$i va spune ce %anse ai s-o cuno%ti mai bine. Ce s! urmaresti? Trei semnale de interes din partea ei: - o reac$ie entuziast!, înso#it! de un zâmbet - de preferat s! se uite în ochii t!i, ceea ce poate indica %i respectul ei de sine - are o pozitie degajat! %i st! cu corpul spre tine Manualul De Seductie Juan.ro
 75. 75. 76 Aceste trei semnale indic! faptul c! este probabil singur! %i deschis! sugestiilor, spunând parc! „Ei, ia s! te vedem!”. În primul %i în primul rând vrei s! vezi entuziasm, pentru a-$i da seama dac! fata este interesata este doar prietenoas! sau este interesat! de tine la un alt nivel, dar ai grija, pentru c! unor fete la place s! te necajeasc!. O s! le po$i deosebi pe fetele tic!loase pentru a evita s! le gâdili amorul de sine în subcapitolul "Tipuri de personalitate" %i vei înv!$a cum s! le r!spunzi. Dac! nu vezi nici unul dintre cele trei semnale, înseamn! c! fata nu e interesata, dar adaptându-$i limbajul trupului la situa$ia respectiv!, ar trebui s! po$i evita aceast! postur! în primul rand. Chiar %i a%a, nu dispera, pentru c! orice experien$! e buna dac! înve$i ceva din ea. Deci, de fiecare dat! când primesti un „nu” verbal sau de alt fel, fii recunosc!tor, pentru c! asta înseamn! c! e%ti cu un pas mai aproape de un r!spuns afirmativ! Prin urmare ai f!cut primul pas %i ai ini#iat contactul verbal salutand-o %i astfel #i-ai sporit %ansele de reu%ita. Pân! acum ar trebui s! în$elegi importan#a acestui subcapitol %i a salutului; ar trebui s! %tii deja destul de bine ce s! spui în prima faz! %i ce semnale s! Manualul De Seductie Juan.ro
 76. 76. 77 urm!re"ti pentru a vedea dac! abordarea ta este eficient! %i pentru a putea r!spunde reac$iilor ei. Nu e cine %tie ce filozofie, adic! s! spui „Bun!!” sau „Salut!”, nu-i asa? Gresit! Foarte mul$i tipi nici nu fac acest prim pas, pentru c! - de"i simplu %i eficient - este adesea trecut cu vederea. Acum s! vorbim despre Cum trebuie s! vorbe%ti. Ce spui este important dar nici pe departe la fel de important c! felul în care o spui. (tim asta cu to$ii, dar s! recapitul!m %i s! clarificam unele lucruri pentru a v! da vou!, viitori Casanova, un avantaj asupra altora. Din experien$a mea a% spune c! sunt trei factori care influen#eaz! Cum spui lucrurile %i cât de eficiente sunt cele spuse de tine: -Starea în care te afli -Postura fizica -Inflexiunile vocii Starea în care te afli este vital! în ceea ce prive%te felul în care spui ce ai de spus. De exemplu, dac! te-ai afla într-o stare de îndoial! %i confuzie, cum crezi c! ar percepe o fat! ceea ce spui? 'i-ar afecta asta %ansele cu ceva? R!spunsurile sunt „nu prea bine” %i „extrem de mult”! Vrei c! fata s! reac$ioneze cu empatie, nu cu Manualul De Seductie Juan.ro
 77. 77. 78 mil!, iar îndoiala %i confuzia î$i garanteaz! mila. Tu ai nevoie de empatie dac! vrei s! formezi o legatur! între tine %i fat! %i s! o cucere%ti pe aceasta în cele din urm!. Trebuie s! te afli într-o stare de încredere , sigur pe ce vrei în sinea ta %i asta se va vedea cu siguran$!. Dac! tu e%ti sigur pe tine, mai sigur decât este ea pe t i n e , o v e i c u c e r i î n f i n a l p e n t r u c! s i g u r a n$a influen#eaz! nesiguran$a. N o t a : s! n u c o n fu n z i n i c i o d a t! a r o g a n#a c u încrederea în sine. Exista o distinc#ie subtil! între cele dou! %i, cum totul se reduce la modul în care e%ti perceput, nu vrei s! pari arogant. Nu vei avea nici o "ans!, deci adapteaz!-te la reac$iile ei. Postura fizic! este un alt factor important care trebuie st!pânit %i exersat. Trebuie s! fii con%tient de postura %i pozitia corpului, întrucât starea de spirit este s t r â n s l e g a t a d e p o s t u r a f i z i c a . C o n t r o l e a z a %i adapteaza postura fizica pentru a p!rea sigur pe tine, iar asta v! crea o baza solida pentru ceea ce spui %i va avea un impact mai puternic asupra fetelor. Manualul De Seductie Juan.ro
 78. 78. 79 De exemplu, nimeni nu te va lua în serios dac! vorbe"ti cu capul în jos, umerii l!sa$i %i s!pând cu degetul mare de la picior covorul. Alta este impresia pe care vrei s-o creezi. Stai cu capul drept, umerii drepti %i tra"i în spate, iar pieptul scos în afar! de parc! ai avea o bucata de sfoar! legat! în jurul pieptului care te trage spre tavan. Când vorbe"ti, stai cu fa#a spre tip!, sigur pe tine dar atent s! n-o intimidezi (aici din nou adapteaza-te la limbajul trupului ei). Fii cu totul sigur pe tine %i relaxat în interior %i ar!t! asta atât cât trebuie. Inflexiunile vocii. Pe mine m-a înv!$at un tip care se descurca incredibil de bine cu fetele într-un moment în care eu eram foarte departe de idealul de f a r m e c p e r s o n a l . M i - a s p u s c!-$i p o$i m o d i f i c a inflexiunile vocii dup! bunul plac pentru a accentua anumite cuvinte care dau întregii fraze sensul dorit în vederea ob$inerii unui anume rezultat. A exemplificat cele spuse începand o conversatie cu o fat! dragu$! care st!tea lâng! noi la bar. În prealabil îmi spusese c! vrea s! accentueze cuvântul „întâlnire”, deci l-a folosit de multe ori în conversa#ia cu fata, punand clar accentul pe acest cuvânt, nu ca s! sune prea evident sau ridicol, ci într-un mod subtil, schimbându-"i tonul Manualul De Seductie Juan.ro
 79. 79. 80 vocii. A f!cut acela%i lucru cu termenii „deschis la sugestii” %i „în curând”. Si ca prin minune, dup! cum a spus c! se va întâmpla, el a ghidat-o c!tre ceea ce dorea plantând întâi semin#ele, udându-le %i tipa imediat a fost receptiva la sugestii %i %i-au dat întâlnire foarte curând dup! aceea. Uimitor! Aproape am c!zut de pe scaun, ne%tiind la vremea respectiv! de existen#a anumitor legi psihologice (dezbatute pe larg în capitolul Tactici de influen$are) care l-au ajutat. Dar nu am nici o îndoial! ca un impact major l-a avut %i îndelung exersata lui abilitate de a-"i folosi vocea în propriul avantaj prin felul în care spunea ceea ce spunea. Absolut nici o îndoial!. Exersând pu$in la schimbarea tonului propriei voci, pute$i avea un impact devastator asupra tipelor singurele. Prin efort inteligent, exerci#iu, încerc!ri %i e%ecuri, odat! ce faci to$i acesti factori s! lucreze împreun! pentru tine, vei avea re#eta ve"nic! pentru convingere %i te vei afla pe drumul cel bun inspre galeria burlacilor celebri. To$i prietenii te vor admira, pentru c! vei fi în stare s! cucere%ti orice fata, oricând. Manualul De Seductie Juan.ro
 80. 80. 81 Puncte cheie de re$inut: • Ce spui %i felul în care spui conteaz! enorm. • Salut! fata - trebuie s! spargi ghea#a cumva • Urmare"te semnale de interes din partea ei ca s! %tii ce s! spui dup! aceea • Intr! în starea de spirit necesar!, corecteaz!-#i postura %i folose"te-$i inflexiunile vocii pentru a da for#! discursului t!u Cum s! mergi Ca %i în cazul celorlalti factori, %i acesta este unul esen$ial când vine vorba de cucerit fete, deci %i felul în care mergi necesita mult! grij!, fiind mereu în vizorul fetelor. De%i discut!m în am!nunt limbajul trupului într- un capitol separat, nu stric! s! amintim aici câteva aspecte cheie. Ca fapt general uman ne intereseaza! adev!rul conform c!ruia gândurile noastre se manifest! fizic, de aceea gândurile oricarui om pot fi observate, analizate în tacere. Unele modele de comportament fizic %i mesajele acestora sunt extrem de evidente, în timp ce altele sunt mult mai subtile, de exemplu comportamentul b!rba$ilor Manualul De Seductie Juan.ro
 81. 81. 82 este mai evident decât al femeilor %i acestea las! indicii ascunse, dar dac! %tii ce s! urm!re"ti, nici femeile nu sunt cu mult mai greu de descifrat. De aceea este important s! merge#i cum trebuie - pentru c! sunte$i un mesaj ambulant. Felul în care merg %i postura oamenilor poate varia de la individ la individ %i depinde de o multime de factori precum: personalitatea, cultura, mediul %i chiar impulsurile, stimulii la care r!spunde individul. Deci este important s! face$i tot ce pute$i pentru a avea postura potrivit! în vederea atingerii scopului propus. I n t r - u n s t u d i u r e a l i z a t p e 1 0 0 0 d e f e m e i , participantele intre 18 %i 28 de ani au fost întrebate care trebuie s! fie postura unui b!rbat. Rezultatul a fost covarsitor, 87% dintre femei declarând c! le plac b!rba$ii care stau drept, într-o manier! care degaj! siguran$! %i care merg hot!rât. Deci opusul, cum era de a%teptat, este calitatea cea mai indezirabila: 92% dintre femei au spus clar c! nu le plac b!rba$ii care merg coco"a#i %i nesiguri pe ei, f!r! vreo destina#ie. Deci respectând %i punând în practic! cele de mai sus, schimbând felul în care merge#i %i postura pute$i Manualul De Seductie Juan.ro
 82. 82. 83 îmbun!ta#i felul în care v! privesc femeile. Face$i un efort sustinut în acest domeniu zilnic timp de o lun! %i ve$i crea un nou obicei care în timp va deveni o a doua natur!. Trebuie practic s! exersati mersul dintr-o postur! relaxat! %i sigur! pe sine care va crea impresia de în!l#ime, de asemenea imprima#i mersului vostru un scop, l!sa$i impresia c! v! îndreptati undeva %i %ti$i unde. Fetelor feminine nu le plac tipii care nu par siguri pe ei, pe nimic din ce-i înconjoar! %i deci nici pe fata de lâng! ei; crede$i-ma, a%a gândesc fetele. Nu fi$i unul dintre tipii care merg de parc! nu se gr!besc nic!ieri. Puncte cheie de re$inut: • Postura %i felul în care mergi spune foarte mult despre tine • Ai grija ca mersul t!u s! se coordoneze cu restul mesajului pe care vrei s!-l transmi$i • Femeile sunt atente la detalii %i observ! tot timpul • Exerseaza mersul sigur, degajat, cu direc$ie Manualul De Seductie Juan.ro
 83. 83. 84 Cum s! ar!#i Acesta este ultimul dintre factorii esen$iali în procesul de cucerire a fetelor, cu siguran$a nu cel din urm!, de%i eu îl consider cel mai pu$in important, în ciuda valorilor promovate de societatea de ast!zi. Motivul pentru care acest factor nu e cel mai important pentru mine este pentru c! nu arat c! Brad Pitt, dar nici ca Mr. Bean. Am reu%it s! înving obstacole l e g a t e d e a s p e c t u l m e u f i z i c , c a ra c t e r i z a t d re p t „ n e a t ra g!t o r ” f!c â n d c â t e va s c h i m b!r i s i m p l e %i întorcând situa$ia în favoarea mea. Rezultatul a fost un exterior ingrijit %i apoi un succes nebun la fete frumoase. Acesta nu se vrea un ultimatum dac! nu e%ti frumuse$ea întruchipat!; nu-$i f! griji, pentru c! î$i vei da toat! silinta %i în cele din urma îi vei dep!%i pe adversarii mai ar!to%i decât tine. Este vital îns! s! î$i dai toat! silinta dac! - la fel c! mine %i mul$i al$ii- nu e%ti teribil de înzestrat la capitolul frumuse$e. Trebuie s! la%i impresia de s!n!tate %i încredere în t i n e , p re c u m %i u n î n a l t re s p e c t p e n t r u p ro p r i a persoan!. Ce urmeaz! merit! întreaga ta aten#ie, a%a Manualul De Seductie Juan.ro
 84. 84. 85 c! iat! care sunt condi#iile esen$iale pentru a ar!ta îngrijit, pentru a prezenta lumii o imagine s!n!toas!, încrezatoare %i pentru a te men#ine pe pozi#ii în acest domeniu. F! sport - condi#ie absolut obligatorie, pentru c! are o importan#! covâr"itoare asupra felului în care ar!#i, a energiei pe care o degajezi, a posturii tale %i chiar %i asupra pielii. Eram unul dintre cei care credea c! sportul %i sala de for#! sunt pentru fanatici, nu pentru mine. M-am inselat amarnic. Dac! vrei s! ai mai mult! energie, s! fii mai în forma, s!-$i creasca nivelul de rezisten#! %i încredere în tine, atunci sportul este cea mai buna solu#ie, iar ca s! nu par! totul monoton po$i gasi ceva ce $i se potrive%te %i ceva care s!-$i faca placere, pentru a nu o percepe ca pe o sarcin! sau obliga#ie. &i majoritatea fetelor apreciaz! un tip care se îngrije"te de aspectul lui %i consider! c! s!n!tatea, forma fizic! %i longevitatea sunt importante. Nu-mi pas! cine e%ti, pentru c! dac! nu ai sanatate nu ai nimic %i n-ai %anse nici la vreo bunicu#!, dar!mite la fete tinere %i frumoase. Deci fii activ, simte-te bine %i da-$i toat! silin#a. &i nu uita c! la sal! vin multe fete frumoase, dar vom vorbi despre asta mai târziu. Manualul De Seductie Juan.ro
 85. 85. 86 Regim alimentar - daca ai avea un Ferrari, ai b!ga gunoaie în rezevor? La ce bun s! fii numai în aparen#! s!n!tos, dac! în interior lucrurile nu stau deloc a%a %i în plus ri%ti s! strici un vehicul foarte pre#ios care te poate duce unde dore%ti! La fel %i corpul t!u: dac! în permanen#! îl hr!ne"ti cu prostii %i îl privezi de hrana de care are nevoie %i pe care o merita, vei suferi, vei functiona mult mai prost %i la un pre$ mult mai mare. Ia-$i gândul de la a cuceri orice fat!, pentru c! nu vei avea energia necesar! s! tii pasul nici cu una singur! %i s-o mul#ume"ti. Deci ce alegi? Mancarea de la fast food sau fetele frumoase? Vrei fete frumoase oricând? Sau vrei s! fii încet, f!r! forma fizica %i neatr!g!tor? Alegerea este a ta. Deci cump!r! ni%te c!r$i despre nutri#ie %i regim alimentar, nimic preten#ios, numai despre principiile de baz!, pentru c!, în cele din urm!, meri#i! Îngrijire %i igiena personal! - ai grij! de p!rul din cap, cel de pe fa#! %i cel de pe corp, dantura %i igiena personal! în general. Fetelor le plac b!rba$ii cura#i care miros frumos, deci începe cu asta, apoi gândeste-te s!- $i tai parul lung %i neîngrijit, pentru c! foarte pu$ine femei agreeaz! parul lung la b!rba$i. Manualul De Seductie Juan.ro
 86. 86. 87 Alt aspect asupra c!ruia aproape toate femeile sunt de acord este parul de fata: deloc sau foarte pu$in. Eu personal am mai purtat barba neras! de vreo câteva zile, dar cu foarte pu$in succes la fete. Majoritatea fetelor par s! nu fie atrase de barb!, deci nu m-a% aventura s! port barba mai mare de 2 zile. In ceea ce prive%te p!rul de pe corp, de obicei nu e o problema, decât dac! ai sange mediteranean (ca mine) %i în consecin#! p!r în locuri nedorite (pe spate, de exemplu). Atunci ar trebui s! iei masuri pentru a nu îndep!rta fetele de la prima vedere. (i ultimul dar nu cel din urma aspect sunt din#ii. Fetelor le plac din#ii cura#i, îngriji#i, deci las-o mai moale cu cafeaua su #ig!rile, mergi la dentist în mod regulat %i, dac! ai probleme cu dantura, repar!-le la dentist. Am v!zut b!rba$i care au investit bani în asta %i eforturile le-au fost r!spl!tite. Îmbr!c!mintea trebuie s! impresioneze, dar nu exagera - încearc! s!-$i creezi propriul stil, propriile diferen#e %i preferin#e, dar ai grij! s! nu ie%i din codul vestimentar al mediului în care te afli, pentru c! nu vrei s! pari deplasat. Manualul De Seductie Juan.ro
 87. 87. 88 Asigura-te c! te sim$i comod în hainele pe care le porti, atât fizic cât %i psihic. Mie nu-mi place s! m! simt incomod, pentru c! asta se vede %i poate constitui o piedica serioasa. Ar trebui s! ai o gerderoba decent!, cu haine variate, care s! se potriveasc! mai multor ocazii, întrucât nu %tii ce idei au fetele %i e bine s! fii preg!tit pentru orice. Fetele fac mari eforturi când vine vorba de felul în care arat!, se îmbrac! pentru a face impresie buna, deci f! %i tu un efort pentru a ar!ta ca-$i pas! pentru c! fetele observa asta. Puncte cheie de re$inut • F! sport %i î$i vei ar!ta mult mai bine • )ine regim, pentru c! e%ti ceea ce m!nânci, deci nu fi haplea • Îngrije"te-te: ai grij! de igiena personal!, p!r %i un zâmbet sclipitor • Îmbr!c!mintea: vezi care sunt noile tendin#e %i adapteaz!-le la stilul t!u personal %i la mediul în care te afli • Combina to$i acesti factori pentru a ar!ta bine %i vei avea un avantaj net asupra adversarilor care nu %i- au f!cut tema %i nici n-o s!-%i dea sema când le sufli Manualul De Seductie Juan.ro

×