Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

160419 Digital kompetens är livsviktig

326 views

Published on

Inledning för alla skolledare för förskola och grundskola i Umeå kommun.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

160419 Digital kompetens är livsviktig

 1. 1. Digital kompetens är livsviktigt Andreas Skog, andreasskog.wordpress.com | @andreas_skog | 0738190863
 2. 2. #nätkärlek #duärfin #iloveu #pussochkram
 3. 3. #nätkärlek #duärfin #iloveu #pussochkram
 4. 4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_in_XXI_Century._School.jpg, Jean-Marc Cote,1899 Digital kompetens är livsviktigt Andreas Skog, andreasskog.wordpress.com | @andreas_skog | 0738190863
 5. 5. Är förskolan och skolan digital?
 6. 6. 1) everything that’s already in the world when you’re born is just normal;
 2) anything that gets invented between then and before you turn thirty is incredibly exciting and creative and with any luck you can make a career out of it;
 3) anything that gets invented after you’re thirty is against the natural order of things and the beginning of the end of civilization as we know it until it’s been around for about ten years when it gradually turns out to be alright really.” Douglas Adams Vad är normalt?
 7. 7. 1990
 8. 8. 1990
 9. 9. 2016
 10. 10. 2016
 11. 11. 2016
 12. 12. 62 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014YTD #ofPhotosUploaded&SharedperDay (MM) Flickr Snapchat Instagram Facebook WhatsApp Daily Number of Photos Uploaded & Shared on Select Platforms, 2005 – 2014YTD (2013, 2014 only) Photos Alone = 1.8B+ Uploaded & Shared Per Day Growth Remains Robust as New Real-Time Platforms Emerge Source: KPCB estimates based on publicly disclosed company data, 2014 YTD data per latest as of 5/14.
 13. 13. Bild: Joakim Jardenberg
 14. 14. Bild: Joakim Jardenberg
 15. 15. Bild: Joakim Jardenberg
 16. 16. 
 
 

 17. 17. VS En expert Ett perspektiv Antik lärandesyn Kunskap är statisk Upphovsrättsskyddat Lär oss inte källkritik Ett språk Få uttrycksformer Många ”experter” Många perspektiv Modern lärandesyn Kunskap är dynamisk Fritt för alla Utvecklar källkritiska förmågor Många språk Multimedialt, ex Qwiki
 18. 18. VS Skriva för fröken Svår att ändra Liten respons Få uttrycksmedel Skrivstil Ensamarbete Färdigt resultat Skriva för riktig publik Lätt att ändra Mycket respons Multimedialt, ex Tegelbobarn Tangentbordsträning Samarbete Fördjupar och leder vidare
 19. 19. Förskolan Uven Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald och lärande.
 20. 20. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations- samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster.” Strategins vision om att alla elever ska ha uppnått adekvat digital kompetens är sålunda inte statisk utan föränderlig över tid i harmoni med utvecklingen av användandet, tekniken och tjänsterna. Digital kompetens
 21. 21. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations- samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Digital kompetens
 22. 22. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations- samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster.” Digital kompetens
 23. 23. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations- samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster.” Strategins vision om att alla elever ska ha uppnått adekvat digital kompetens är sålunda inte statisk utan föränderlig över tid i harmoni med utvecklingen av användandet, tekniken och tjänsterna. Digital kompetens
 24. 24. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations- samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster.” Strategins vision om att alla elever ska ha uppnått adekvat digital kompetens är sålunda inte statisk utan föränderlig över tid i harmoni med utvecklingen av användandet, tekniken och tjänsterna. Digital kompetens
 25. 25. Digital kompetens Flexibilitet Förståelse och motivation Livskompetens från erfarenheter på och utanför nätet Informationsvärdering Trollkompetens Samtida människosyn, kunskapssyn och lärandesyn Nödvändig för att lära och arbeta nu och i framtiden
 26. 26. Framtidskompetenser  - Tillit - Likvärdighet - Meningsfullhet
 27. 27. 1:1 är inte ett it-projekt - det är ett förändringsprojekt som förändrar av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och arbetsvillkor. Utmaningen är att organisera samarbete så att vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar
 28. 28. Några huvudsakliga iakttagelser från IT-uppföljningen • En datortätare förskola och skola • Surfplattans genombrott i förskola och skola • Användningen av IT ökar bland elever • Fortsatt stort behov av kompetensutveckling inom IT bland förskolepersonal och lärare • Sms och sociala medier kan störa studiero
 29. 29. 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 Stationär dator Bärbar dator Surfplatta Surfplattans genombrott Förskola Grundskola Gymnasie-
 skola Grund-
 särskola Gymnasie-
 särskola Komvux Antal surfplattor 2008: 0 2012: 10 600
 2015: 46 000 Antal surfplattor 2008: 0 2012: 38 000
 2015: 236 000 Något vanligare att en bärbar dator är en elevs personliga jämfört med surfplatta - - Andel surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer 
 avsedda för barn/elever (svar från rektorer)
 30. 30. Barns användning av IT ökar Andel förskolepersonal som uppger att barnen använder dator eller surfplatta på egen hand i förskolan (svar från förskolepersonal) 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2015 2012 Varje dag eller en/flera ggr per vecka En/flera ggr per månad eller mer sällan Aldrig Andel förskolepersonal som använder dator eller surfplatta i barngruppen varje dag eller varje vecka. 2015: 67% 2012: 47% 75% 54%
 31. 31. Andel barn som alltid eller ofta använder dator eller surfplatta inom vissa områden, när barnen använder på egen hand (svar från förskolepersonal) Utveckla sitt språk Lyssna på musik/sagor a intresse för matematik a intresse för skriftspråk turvetenskap och teknik Rita, måla, skapa a/titta i böcker, tidiningar 0 15 30 45 60 2015 2012 Barns användning av IT ökar
 32. 32. Andel elever som använder dator, surfplatta eller smartphone på alla eller de flesta lektionerna i olika skolämnen (svar från elever) 0 25 50 75 100 Bild, musik, slöjd** Matematik Engelska Svenska Bild, musik, slöjd* NO ämnen och teknik SO ämnen 2012 2015 * Ingick ej i mätningen 2012 Årskurs 7-9Gymnasieskola ** Besvarades endast av elever i 
 grundskola Elevers användning av IT ökar - -- - -
 33. 33. IT som pedagogiskt verktyg Programmering/Kodning Skapa eller hantera bild/ljud/film Förebyggande av kränkningar Säker användning av internet Lag och rätt på internet Källkritik Verktyg för att skapa presentationer Verktyg för kalkyl Administration Grundläggande datorkunskap Verktyg för ordbehandling Informationssökning Verktyg för e-post 0 25 50 75 100 2015 2012 Grundskollärare * Ingick ej 2012 Andel grundskollärare som har ett mycket stort eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom IT för olika områden (svar från lärare) Fortsatt behov av kompetensutveckling inom IT -* * 29% av lärarna upplever att de inte behöver kompetensen 42 procent av rektorerna uppger att skolan har en IT-strategi som inbegriper hur lärarna ska ges kompetensutveckling inom IT
 34. 34. Strategi för att nå visionen 2022
 förslag på åtgärder inom fem områden
 VISION för 2022 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
 35. 35. Områden i strategin Skolans styrdokument ska 
 tydliggöra uppdraget att ge 
 eleverna adekvat digital kompetens Förskolechefer, rektorer och 
 personal som arbetar med 
 barn och elever i förskola, 
 förskoleklass, skola och 
 fritidshem behöver adekvat 
 digital kompetens Barn, elever och personal som arbetar med 
 barn och elever i förskola, förskoleklass, skola 
 och fritidshem skall ha tillgång till digitala verktyg Undervisning och 
 administration 
 skall ta tillvara 
 digitaliseringens 
 möjligheter Forskning och uppföljning
 är nödvändig Styrdokument Digital kompetens Likvärdighet Digitaliseringens potential Forskning
 36. 36. Vi ska vara främst i landet på att med hjälp av digitala verktyg, skapa en utbildning som våra barn och elever upplever meningsfull. = Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter + Umeå ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa ett 
 meningsfullt lärande =Du måste göra nåt
 37. 37. 55 http://omvarld.blogg.skolverket.se http://edwardrektor.blogspot.se/ http://etik.blogspot.se/ http://www.kulturer.net/ http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan http://www.skoloverstyrelsen.se/
 38. 38. Skolutvecklingsprogram Digitalisering Att undervisa i tekniktäta klassrum
 • Varför digitalisering? • När? • Hur? • Vad? Digitalt berättande
 • Kreativt skapande • Publicering • Bedömning Säker och kritisk användning av nätet
 • Källkritik • Informationssökning • Säkerhet och integritet Första delarna publiceras oktober 2016
 39. 39. Andreas Skog Tel: 073-8190863 Twitter: @andreas_skog Instagram: @andreasskog Mail: andreas.skog@regionvasterbotten.se

×