Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metropol Strategi 2020

223 views

Published on

Metropol har en vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne.

Med denne vision introducerer vi fem strategiske mål, som forholder sig offensivt til den virkelighed, vi står i: At der fra mange sider er pres på de professionelle medarbejdere: De skal opfinde nye arbejdsgange; levere bedre og mere effektiv undervisning, pleje og behandling; styrke sammenhængen i vores velfærdsydelser; kende, forstå og implementere nyeste viden og forskning; samt i deres professionelle virke være klædt på til at træffe velbegrundede og afgørende valg på det grundlag.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metropol Strategi 2020

 1. 1. Strategi 2020 5 mål for 2013-2020
 2. 2. FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv med- skaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddan- ner til og sammen med. Det er en ambition, som først og fremmest forudsætter uddannelser af høj kvalitet. For Metropol betyder høj kva- litet i uddannelserne, at de skal være funderet i praksisnær forskning og god praksis i professionerne. For at kunne drive en fokuseret og systematisk professionsfaglig ud- vikling skal Metropol styrkes som uddannelsesinstitution. Dermed bliver vi en endnu stærkere og attraktiv samar- bejds- og videnspartner såvel nationalt som internatio- nalt. Vi har fem strategiske mål, som skal være Metropols lede- stjerner frem til 2020, og som samler institutionen på den virkelighed, vi står i. En virkelighed, hvor der fra man- ge sider er pres på de professionelle: De skal opfinde nye - ning, pleje og behandling; styrke sammenhængen i vores velfærdsydelser; kende, forstå og implementere nyeste vi- den og forskning; samt i deres professionelle virke være på det grundlag. Du kan formentlig selv fortsætte listen. Med denne strategi tager vi afsæt i det momentum, der er skabt af omverdenens pres og krav til professionsud- øverne samt den indre vilje og drøm om mere markant og fokuseret at uddanne de mennesker, der skal udvikle fremtidige, samfundsbærende professioner. Strategien er et forsøg på at præsentere et ambitiøst, ud- dannelsesmæssigt svar på samfundsmæssige afgørende udfordringer. En strategi, som styrker de dimittender vi uddanner og de professioner, vi uddanner til.
 3. 3.  er innovativefagprofessionelle med stærkidentitet  er reflekterede og kan argumenterefor løsninger  kan arbejdepå et veldokumenteret grundlag  kan bedømme og kritiskforholde sig til metoder  tænker tværfagligt og evner at samarbejde, organisere og koordinere  har en veludviklet teknologisk dannelse og anvender smidigt nye teknologier  har den bedste viden om praksis og forskninginden for professionen  har kompetencer som matcher aftagernes behov  har mulighed for livslang læringinden for og mellem professioner Dimittender fra fremtidens Metropol
 4. 4. Adgang til viden 24/75 Bedre integration af praksis i undervisningen 2 De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen 3 Stærkere studerende og højere krav 4 Flere undervisere, der forsker 1
 5. 5. Se tegnefilmen, som sætter billeder på Metropols strategi, og fortæller hvorfor og hvordan vi vil skabe de bedste uddannelser nogensinde. Hvordan ser Metropol ud i 2020?
 6. 6. MÅL 1 Flere undervisere, der forsker
 7. 7. 50 %af alle fastansatte undervisere er forskningskvalificerede. Ambition for 2020 Alle fastansatte undervisere deltageri forsknings- og udviklingsarbejde 100 % af forsknings- og udviklingsprojekter omsættes til/anvendes i ydelser for studerende, kursister og/eller partnere Som underviser på Metropol deltager man i forsknings- og udviklingsarbejde. Det skaber et bredere og stærkere fagligt forsknings- og udviklingsmiljø på den enkelte uddannelse og bidrager samtidig til at øge vidensniveauet i undervisningen. Alle resultater af forsknings- og udviklingsarbejder på Metropol er relevante for praksis og uddannelserne og formidles ad alle relevante og anerkendte kanaler. Se Metropols ph.d. projekter her Besøg Metropols forsknings- og udviklingsmiljøer her
 8. 8. MÅL 2 Bedre integration af praksis i undervisningen
 9. 9. 50 %af alle fastansatte undervisere har en professionsbaggrund 50 % af alle fastansatte undervisere har undervist praksissammen med en fra Som underviser på Metropol har man den nyeste og bedste viden og erfaring med udvikling og udfor- dringer i professionens praksisfelt. Ambition for 2020 35 % af alle fastansatte undervisere har været på i praksis i løbet af det seneste år.praktikophold i løbet af det seneste år
 10. 10. MÅL 3 De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen
 11. 11. Ambition for 2020 Professions- og praksisrelevante øvelser og træning er en velintegreret del af undervisningen på alle uddannelser Det er et mål at øge simulation og træning i undervisningen for at styrke de studerendes handlekompetencer og arbejdsparathed. Alle trænings- og øvelsesfaciliteter på uddannelserne er opdateret.
 12. 12. MÅL 4 Stærkere studerende og højere krav
 13. 13. Ambition for 2020 Der er en veletableret og stærk samlet studenterorganisation, som agerer professionelt og engageret internt og eksternt Studenterrådene (SR/DSR) er en aktiv partner, der selv bidrager og tager initiativer til videreudviklingaf Metropols uddannelser og institution i dialogmed ledelsen 90 %af de studerende oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium 90 % af de studerende oplever, at der stilles høje kravtil deres faglighed og deltagelse i deres uddannelse Der er gode og varierende studiemiljøer med en fremtrædende plads til studiefaglige og frivillige aktiviteter. De studerende skal i endnu højere grad opfatte sig som selvstændige studerende. Det indebærer, at de tager et stærkt ansvar for egen uddannelse og deltager velforberedte i undervisningen – fordi vi laver uddannelser for og med de studerende. De er studerende på fuld tid, og alle udfordres til kanten af deres potentiale.
 14. 14. MÅL 5 Adgang til viden 24/7
 15. 15. Strategi 2020 Juli 2014 Udgiver: Professionshøjskolen Metropol Tagensvej 18 2200 København N. 72 48 75 00 www.phmetropol.dk twitter@PHMetropol www.phmetropol.dk/facebook www.phmetropol.dk/linkedin Fotograf: Das Büro, Colorbox, Metropols egne fotos Film: Bulldogandpartners Grafisk design: Adman

×