Successfully reported this slideshow.

Like Father, Like Son 122913

377 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Like Father, Like Son 122913

 1. 1. Our Father LOVES us so Lubos ang Pag-ibig ng Ama sa much atin “Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga Anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: Hindi nila kinikilala ang Diyos.”
 2. 2. We shall be LIKE Him Dapat natin siyang TULARAN “2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Cristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. 3 Kaya’t ang sinumang may ganitong pag-asa ay
 3. 3. We will be like Kanyang Him in Matutulad tayo sa Character kong ang mabuting gawang “3 Natitiyak Karakter/Pagkatao pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng We will be ni Jesu-Cristo.” Him in Physical Pagbabalik like Kanyang PisikalMga Taga Matutulad tayo sa na anyo “42 Ganyan Filipos form 1:6 din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling nabuhay; 43 pangit at mahina nang ilibing, maganda’t malakas kapag muling nabuhay; 44 Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit.
 4. 4. We are to be HOLY for He is Dapat tayong magpakabanal sapagkat HOLY We are to live pure Lives Siya ay Banal “Kaya’t ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Cristo”sinful Christian is an 1 John -A “6 Ang nananatili sa 3:3 Oxymoron kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. 9 Ang tinanggap ng Diyos bilang Anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa
 5. 5. We are not Perfect, but our Hindi tayo perpekto ngunit ang ating Lifestyle changes pamumuhay ay nagbabago “Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa Kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.” 1 John 3:4 “7 Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Cristo. 8 Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. Kaya’t
 6. 6. We are to Love kung paano tayoas one another Tayong mag-ibigan God loves us inibig ang mensaheng narinig na “Ito ng Diyos ninyo sa simula pa: MAGMAHALAN tayo.” 1 John 3:11 “Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi
 7. 7. - Demonstrate special Love to your Bros and sis in Magpakita tayo ng espesyal Christ na pag-ibig sa ating mga kapatid sa pananampalataya “Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.” Galacia
 8. 8. - True Love let’s go of Ang tunay na pag-ibig ay Bitterness mapagpatawad “14 Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. 15 Mamamatay-tao ang napopoot sa sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan
 9. 9. - True Love requires Ang tunay na pag-ibig ay may Sacrifice “16 Dito natin nakikilala ang tunay sakripisyo na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya’y umiibig sa Diyos? 18 Mga

×