Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The ant

1,738 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The ant

 1. 1. orBerättelsen om”Myran”
 2. 2. Det var en gång en myra.Den gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta
 3. 3. Myran var flitig och gillade sitt jobb.
 4. 4. Ledaren, leijonet, blevöverraskad när han fickse att myran var effektivutan arbetsledning.
 5. 5. Han tänkte, om myran ärså effektiv utanarbetsledning, skullemyran vara ännueffektivare medarbetsledning.
 6. 6. Leijonet anställdeKackerlackan som hadeledarskapsutbildning ochvar känd för sinagrundliga rapporter
 7. 7. Kackerlackans förstauppdrag var att skapaett arbetsschema.
 8. 8. Han behövde även ensekreterare för att föraanteckningar…
 9. 9. ... Och han anställdespindeln för att hålla redapå arkivet och svara itelefonen.
 10. 10. Leijonet var exhalterad avde rapporter somkackerlackan lämnadeoch bad honom att göradiagrammer överproduktionen ochanalysera utveckligenDessa dokument kundeLejonet visa sin chef.
 11. 11. Kackerlackan var tvungen att köpa en dator...
 12. 12. . . Och anställa fluganför att ansvara för IT-avdelningen.
 13. 13. Myran, som var tidigare en glad och produktivarbetstagare, hatade sitt nya jobb, han var jutvungen att gå på olika kurser och beskriva sittarbete i olika rapporter och registrera avvikelser…!
 14. 14. Leijonet tyckte att det varen hög tid att anställa enchef till enheten där Myranjobbade.
 15. 15. Chefsjobbet gavs till Bromsen,vars första insats var att köpa enfin matta och en ergonomiskarbetsstol till kontoret.
 16. 16. Den nya chefen, Bromsen,behövde naturligtvis en dator ochen personlig assistent för attkunna framställa en plan attoptimera arbetet och budgeten…
 17. 17. Enheten där Myran jobbade varinte längre en trevlig arbetsplats,alla var irriterade och oroliga försin framtid...
 18. 18. Då föreslåg Bromsen tillLejonet att man bordegöra enarbetsmiljökartläggning.
 19. 19. Det framkom attMyrans enhet hadehögre kostnader ochproduktiviteten hademinskat.
 20. 20. Då anställde LejonetUgglan, envälrenomerad konsultsom skulle göra enundersökning ochlämna förslag påförändringar.
 21. 21. Ugglan granskadeverksamheten i tremånader och fickfram en gigantiskrapport vars resultatvisade att :““ Det finns för mångaDet finns för mångaanställda...”anställda...”
 22. 22. Gissa vem Leijonet avskedade först?
 23. 23. Naturligtvis Myran, då rapporten visade att han ledav “brist på motivation och hade en negativinställning”.
 24. 24. OBS!OBS!Figurerna i denna berättelse ärFigurerna i denna berättelse ärfiktiva och har inget samband medfiktiva och har inget samband medverkliga personer på dinverkliga personer på dinarbetsplats.arbetsplats.Eventuella likheter är bara enEventuella likheter är bara enslump...slump...
 25. 25. Adapted from Portuguese by PR. ObrigadoMário.

×