Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitālā Ēra 2016 - Arnis Puksts - Pers.datu. atbilstības novērtējums

676 views

Published on

Informējam, ka jau trešo gadu pēc kārtas, kopīgi ar “Latvijas Serticēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, SIA Data Security Solutions rīko semināru “Digitālā Ēra”, lai, sanākot kopā nozares vadošajiem specialistiem no valsts un privātā sektora, tiktu apspriesti jautājumi par privātumu internetā, kā arī par datu aizsardzību, aplūkojot jaunākās regulatīvās normas kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā.

Datu noplūdes problēma kļūst arvien aktuālāka ne tikai tehnoloģiju straujās attīstības kontekstā, bet arī kibernoziedznieku un pat valstu algotu specdienestu izsmalcinātības kontekstā. Īpašs uzsvars Eiropas Savienības kiberdrošības darba kārtībā ir tieši personas datu drošībai, ikviena digitālajam privātumam. Kā rūpēties par personas datu aizsardzību no tiesiskā, administratīvā, un tehnoloģiskā skatupunkta? Kādi ir apdraudējumi un kādi ir risinājumi? Kāda ir Eiropas Savienības vīzija datu drošības izaicinājuma novēršanai? Diskutēsim par to 21.aprīļa seminārā “Digitālā Ēra 2016”!"

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitālā Ēra 2016 - Arnis Puksts - Pers.datu. atbilstības novērtējums

 1. 1. Personas datu atbilstības novērtējuma problemātikas Arnis Puksts Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Asociācijas līdzpriekšsēdētājs
 2. 2. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 2 Saturs ● Atbilstības novērtējums – obligātums vs loģiskums ; ● Atbilstības novērtējums – cik daudz IT ?; ● Atbilstības novērtējums – kad veicams ?; ● Atbilstības novērtējums un tā veicējs ; ● Koppārziņi un operatori ;
 3. 3. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 3 Obligāti? ● MK 2015.gada noteikumu Nr.216 "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu", turpmāk ANMKN, 2.punkts imperatīvi nosaka, ka noteikumi attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām tad, ja tām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi ; ● Vienlaicīgi, MK 2001.gada noteikumu Nr.40 "Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības", turpmāk OPMKN, 6.punkts nosaka, ka ikvienam pārzinim obligāti jāveic ieviesto tehnoloģisko un organizatorisko novērtējumu, atbilstoši ANMKN pielikuma (tabulas) III daļai "Personas datu aizsardzības un drošības pasākumi".
 4. 4. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 4 Loģiski ? ● Atbilstības  novērtējuma  veikšana,  pirmkārt,  ir  paša pārziņa interesēs ! ● Ņemot vērā, ka pārziņa pienākumi, saskaņā ar  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma,  turpmāk FPDAL,  10.panta  pirmo  daļu  ir  citādāk zināmie « personas datu aizsardzības  principi » - tikai pilnīga Atbilstības novērtējuma  veikšana  un  konstatēto  trūkumu  novēršana  pārzinim ļauj apgalvot – ka viss ir kārtībā !
 5. 5. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 5 Atbilstības novērtējums – cik daudz  IT ? ● ANMKN, 3.punktā paustā tēze : « Vērtējot personas datu apstrādes faktiskos apstākļus, novērtētājs intervē personas, kas iesaistītas personas datu apstrādē un aizsardzībā, pārbauda iekšējās procedūras, veic vizuālo novērtēšanu un pārbauda dokumentus. » ● Bet – viens mazs piemērs [skat.nākošo slaidu!] ; ● Secinājums – bez IT zināšanām jēgpilnu Atbilstības  novērtējumu nav iespējams izveikt !
 6. 6. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 6 Situācijas piemērs... 1.Ir tīmekļa (www) serveris; 2.Klienta-servera  sesijas  tiek  šifrētas,  izmantojot  SSL sertifikātu (protokols HTTPS); 3.Daļa no datiem datu bāzē arī ir šifrēta → tātad,  var  prezumēt,  ka  dati  gan  pārsūtīšanas,  gan  glabāšanas laikā ir pieejami tikai pārzinim.  Maza nianse – ir trešās puses pārvaldīts DdoS aizsardzības risinājums...
 7. 7. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 7 Atbilstības novērtējums – kad veicams ? ● Atbilstoši ANMKN 4.punktam, Atbilstības novērtējums jāveic : – pirms personas datu apstrādes uzsākšanas jaunam personas datu apstrādes mērķim ; – pēc Datu valsts inspekcijas pieprasījuma ; – pirms tādu izmaiņu veikšanas personas datu apstrādē, kas ietekmē datu subjekta tiesības vai intereses personas datu aizsardzības jomā; – pēc iestādes iniciatīvas.
 8. 8. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 8 Atbilstības novērtējums un tā veicējs ● Atbilstības novērtējuma mērķis – obligāti, « ķeksīša pēc » vai – lai patiesi pildītu pārziņa pienākumus ? ● Neatkarīgums un objektivitāte - vai veicējs tāds ir ? ● Zināšanas personas datu aizsardzībā ? ● Zināšanas IT (skat. slaidu Nr.5) !
 9. 9. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 9 Operatora un pārziņa attiecības ● Atbilstības novērtējums ir pārziņa pienākums – pārzinis izvēlas « atbilstības novērtējuma veicēju » ; ● Saskaņā ar FPDAL 14.pantu, operators rīkojas saskaņā ar rakstveidā noslēgto vienošanos ; ● Praksē ir problēmas ar operatoru attieksmi pret « trešo pusi » - neatkarīgu Atbilstības novērtējuma veicēju.
 10. 10. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 10 Kopīgie pārziņi ● Saskaņā ar FPDAL 3.panta ceturto daļu « Ja personas datu apstrādei ir vairāki pārziņi un normatīvajos aktos nav noteikti katra pārziņa pienākumi, viņi rakstveidā var vienoties par savstarpējiem pienākumiem, lai izpildītu šo likumu. » ● Šādā gadījumā neatkarīgs Atbilstības novērtējuma veicējs ir būtisks !
 11. 11. 21.04.2016 ©Arnis Puksts 11 Jautājumi ? Piebildes ? Komentāri ? Epasts arnis.puksts@gmail.com m.t. 29235250

×