Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mce i+ii +iii 2013

762 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mce i+ii +iii 2013

 1. 1. Managementul clasei de elevi
 2. 2. Cuprins
 3. 3. Capitolul 1 Ce este Managementul clasei de elevi; Managementul clasei de elevi- Management educational
 4. 4. Capitolul IIDimensiuni ale managementului clasei de elevi1. Managementul spatiului si timpului educational;2. Managementul strategiilor si formelor de organizare a activitatii instructiv- educative;3. Managementul relatiilor interpersonale in grupurile scolare;4. Managementul comunicarii si conflictului in clasa de elevi;5. Managementul problemelor de disciplina scolara 
 5. 5. Bibliografie selectivă A Ghergut, C Ceobanu, G Diac, V Curelaru, A Marian,R Criu, 2010, Introducere in managementul clasei deelevi, Ed Universitatii “Al I Cuza, Iasi.  Baban, Adriana, 2001, Consiliere educationala, Psinet SRL, Cluj; Stan,  Emil,  2006,  Managementul clasei,  Ed  Aramis, Bucureşti Stan,Emil,  2004,    Despre pedepse si recompense ineducatiei, Ed Institutul European, Iasi
 6. 6. Ce este Managementul clasei de elevi? „Managementul clasei de elevi presupunetoate acele lucruri pe care trebuie să le facăprofesorul pentru a realiza un climat favorabilînvăţării şi pentru a-i determina pe elevi săse implice, să coopereze în /la realizareatuturor activităţilor din clasă” (Julie Stanford,Ed. Emmer, B. Clements -1983).
 7. 7. Ce este Managementul clasei de elevi?Managementul clasei un instrumentpentru intensificarea autocunoaşterii,autoevaluării şi internalizăriiautocontrolului la elevi” (M. McCaslin,Th. L. Good, 1992).
 8. 8.  Ce este Managementul clasei de elevi? =domeniul de cercetare în ştiinţele educaţiei; Propune  doua  perspective  de  abordare  a  clasei  de  elevi (didactică  şi  psihosocială)  şi  o  analiza  a  structurilor   functionale  ale  acesteia  (ergonomică,  psihologică, psihosocială,  normativă,  relaţională,  operaţională  şi creativă); Scopul-  facilitarea  intervenţiilor  cadrelor  didactice  în situaţii  de  criză  microeducaţională”  (indisciplină,  violenţa, nonimplicare  etc)  şi  evitarea consecinţelor negative aleacestora, prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale.”(R Iucu, 2000, p.43)
 9. 9. Managementul educaţional teoria şi practica managementului generalaplicate sistemului şi procesului deînvăţământ, organizaţiilor şcolare şi claselorde elevi; se aplică pe trei nivele de analiză:1. Managementul sistemului de învăţământ şial procesului de învăţământ;2. Managementul organizaţiilor scolare;3. Managementul claselor de elevi
 10. 10. Managementul clasei- nu poate fi separat de cel educational desi else raporteaza doar la resursele umane,materiale si financiare ale clasei de elevi; este eficient prin descentralizare reala, prinsituarea elevului in centru activitatiieducationale, prin motivarea adecvata aprofesorilor si elevilor, prin imbinarea rolurilorprofesorului cu functiile sale manageriale;
 11. 11. Obiective: Contribuie la obtinerea performantelor scolare; Previne aparitia conflictelor, a situatiilor de microcrizaeducationala prin optimizarea relaţiei profesor- elev dinpunct de vedere psihosocial, flexibilizarea acestei relaţiidin punct de vedere comportamental şi emoţionalafectiv; Sporirea eficienţei procesului de învăţământ mai cuseama sub aspectul laturii sale formative; Oferirea de soluţii pentru problemele psihosocialespecifice şcolii; Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesareorganizării activităţilor adiacente procesului de învăţare.
 12. 12. Ce ar trebui sa stie profesorii: Aproximativ 85 % din impresia ulteriora este directinfluentata de prima impresie; Nu trebuie sa detina doar cunostinte de specialitate ciin egala masura si cunostinte psihopedagogice ; Sa se automotiveze zilnic; Trebuie sa-si intemeieze relatia cu elevii sa-I peputere, autoritate si legitimitate; Motivarea elevilor poate sa apara si din oferirealibertatii de a alege; interzicerea unui comportamentpoate sa duca la aparitia fenomenului de reactantapsihologica;
 13. 13. Ce ar trebui sa stie profesorii: Sa- I ajute pe elevii lor sa devina persoane autonome si independentedin punct de vedere psihic, socio-moral, cognitiv…; Sa se asigure ca ambianta fizica si psihosociala in care se petreceprocesul de invatamant este un factor catalizator; Sa cunoasca si sa intelega in mod autentic problemele elevilor; Folosirea prenumelor elevilor atunci cand li se va adreseaza acestorapoate fi calea spre un mod eficient de comunicare ; Sa devina tot mai empatici cu elevii adica sa reactioneze lasentimentele lor si nu la cuvintele lor; Sa ofere un feed back suportiv; Sa fie flexibili- daca o metoda nu a mers de prima oara, sa mai incerceo data; Sa fie sinceri si sa investeasca cu incredere in elevii lor; Sa analizeze dialogul pe care-l au cuelevii lor si sa echilibreze limbajul directiv cu cel nondirectiv,pentru a se asigura ca promoveaza o comunicare eficienta;
 14. 14. Ce ar trebui sa stie profesorii: Oferiti un feed back pozitiv si asigurati-va ca ati fost corect intelesde elev; Practicati ascultarea activa; Puneti in practica principiile participarii active a elevilor, al lucruluiin echipa, al interactivitatii, atractivitatii informatiei, creativitatii; Modul in care adresam si raspundem la intrebari in clasa poatesa fie motivator sau nu; astfel, nu formulati mai multe intrebariodata, distribuiti-le in mod echitabil, reformulati-le daca ele aufost sau nu intelese, gradati-le de la cele de tip factual, empiricpana la cele de tip evaluativ;
 15. 15. Premise teoretice de bază aleacestui domeniu:instituirea unui climat în care toţi elevii se simtîn siguranţă, confortabil şi în care pot să-şiactualizeze şi să-şi dezvolte abilităţile sociale şiacademice;responsabilizarea elevilor fata de propriainstruirii prin antrenarea activa în construireasensurilor, în formarea şi dezvoltarea abilităţilorcognitive
 16. 16. Premise teoretice de bază aleacestui domeniu dezvoltarea la elevi a sentimentuluiresponsabilităţii, autoeficienţei în ceea ce priveştepropria învăţare; formarea /dezvoltarea la elevi a unor abilităţi carevor putea fi transferate în alte contexte de învăţare(colaborativă sau concurenţială); o atentă selecţia/reconfigurare a valorilor şicredinţelor proprii, a abilităţilor profesionale prinprisma trebuinţelor/nevoilor elevilor.(V. Jones & L. Jones, 2007, p.29)
 17. 17. Functiile/rolurile manageriale aleprofesorului Planificarea,programare, proiectare; Organizarea; Coordonarea; Controlul si indrumarea; Decizia; Evaluare; Consilierea
 18. 18. Aspecte structural funcţionale alemanagementului clasei de elevi1. Managementul spatiului si timpului educational;2. Managementul strategiilor si formelor de organizare aactivitatii instructiv- educative;3. Managementul relatiilor interpersonale in grupurilescolare;4. Managementul comunicarii si conflictului in clasa deelevi;5. Managementul problemelor de disciplina scolara
 19. 19. Managementul spatiului scolar
 20. 20. RepereRolul distantelor in clasa de elevi;Controlul vizual; Amenajarea spatiului clasei de elevi
 21. 21. PROXEMICA este studiul comunicarii în cadrul spaţiului fizic,precum şi al influenţei spaţiului asupra modului deinteracţiune dintre oameni; Propusa de antropologul Edward T. Hall, în 1966; Distanţele dintre persoane reflectă în mod directsau indirect intenţia de comunicare a acestora dar şidiverse mesaje pe care acestea le transmit direct sauindirect ; Are efecte in planul disciplinei scolare princontrolul proximităţii
 22. 22. Distanţa socială - Distanţa fizicăCategorii de spatii interpersonaleDistanţa intimă (40-50 cm)Distanţa personală (50-75cm)Distanţa socială (1,2-3 m)Distanţa publică (3-6m)
 23. 23. Controlul vizual în situatiieducaţionaleÎn manieră directă profesorul se poateangaja într-un contact vizual nemijlocit,poate emite şi poate recepta mesajevizuale;În manieră indirectă controlul vizualpresupune „scanarea” rapidă a claseisau a spaţiului educaţional astfel încâtsă se poată percepe eventuale situaţiiproblematice
 24. 24. Sectoare perceptuale:Foarte ingust – 2-3 gr – zona de controlvizual direct;Extins 30-45 gr.- control vizual rezonabil;Maxim pana la 170 gr. –control vizualpartial, fragmentar;
 25. 25. Exigenţe constructive ale spatiuluişcolar: Igiena spatiului activităţii (un anumit volum şiun anumit spaţiu alocat pentru fiecarepersoană); Ergonomie (dimensiunile sălii de clasă,dispunerea, raportul între iluminatul natural şicel artificial, potenţialii stimuli perturbatori); Funcţionalitate şi securitate (adecvareaspaţiului la activitatea de bază, respectareanormelor PSI, etc.); Estetică (crearea unui spaţiu plăcut,stimulant).
 26. 26. Aspectul ergonomic Amenajarea salii declasa Dispunereamobilierului din salade clasa; Pozitionarea elevilorin banci=Vizibilitatea;
 27. 27. Amenajarea salii de clasa Suprafaţa şi volumul unei clasesunt determinate de numărulminim şi maxim de elevi dintr-oclasă în conformitate cuprevederile legale; Luminarea claselor ; Orientarea claselor ; Accesul si deplasarea in clasa; Aranjarea mobilierului şcolar ; Aranjarea şi plasarea catedrei; Organizarea spaţiilor dedepozitare a materialelordidactice din clase; Elementele de expunere vizuală
 28. 28. Mobilierul educational din sala de clasa:Vizeaza-mobilierul destinat elevilor, celdestinat cadrului didactic, spatiile dedepozitare , tablele si avizierele;trebuie să corespundă caracteristicilorpsiho-somatice ale elevilor şi să fieadecvat spaţiului din clasă;acesta trebuie instalat şi reglat dupăobiectivele instructiv-educative aleactivităţii.
 29. 29. Exigenţe in aranjarea mobilierul dinsala de clasă; simplitate, funcţionalitate, durabilitate, instrucţionalitate, modularitate(D Ullich, 1995 )
 30. 30. Vizibilitatea= adaptarea spaţiului şcolar al clasei(si a mobilierului) la necesităţilesomato-fiziologice şi de sănătate aleelevilor in strânsă dependenţa şi cuparametrii de tip social şiinstrucţional astfel încât obiectivelepropuse să fie atinse cu toţi copii.
 31. 31. Variabila cultural- estetică inamenajarea claseielemente de individualizare (o mascotă,o insignă, un cantec etc) pentru: formarea şi dezvoltarea sentimentului deapartenenţă la acelaşi grup; eficientizarea structurii grupale interioareprin intermediul unui spaţiu amenajat dupălegile instructiv- educative, estetice şimanageriale.
 32. 32. Principii generale privind aranjareaclasei: Profesorul trebuie să aibă un controlvizual „rezonabil” asupra tuturor elevilor; Elevii trebuie să aibă o vizibilitate foartebună asupra prezentărilor, demonstraţiilor,tablei,etc.; Materialele didactice utilizate frecventtrebuie să fie uşor accesibile; Zonele de circulaţie şi culoarele trebuie săfaciliteze accesul facil şi rapid în şi dinclasă; Aranjarea mobilierului clasei trebuie săfaciliteze aranjarea rapidă a elevilor înperechi, grupuri mici, grupuri mari; Sălile de clasă trebuie să fie organizate şipoziţionate astfel încât să evite apariţiastimulilor senzoriali care pot conducecătre distragerea atenţiei elevilor.(Marzano, Marzano, Pickering, 2003)
 33. 33. Managementul timpului
 34. 34. CronemicaPerceptia si semnificatia utilizarii timpului
 35. 35. Managementul timpului=“procesul prin care ne intrebam in modconstant ce este important si prin carene stabilim prioritatile care sa reflectealegerile facute “ (Menard, 2002)
 36. 36. Competenta managementuluitimpului Cunostinte declarative= concepte despretimp, durata, frecventa, perioada, momentcronologic, ordine, simultaneitate; Cunostinte procedurale: stabilirea sarcinilorde indeplinit, a listei de prioritati, planificareaactivitatilor, monitorizarea activitatilor,gestionarea intreruperilor; Cunostinte atitudinale: utilizarea constienta atimpului, evitarea pierderii timpului
 37. 37. Managementul timpuluiO problema de alegere, de planificare siorganizare a evenimentelor;Presupune organizarea activitatilor si aresurselor disponibile pentru a obtine unmaximum de eficienta in tot ceintreprinde o persoana
 38. 38. Mituri referitoare la mangementultimpuluiPierderea de timp este cauzata de altii;Pauzele lungi si dese..;Ce nu poti face astazi…;….(completati aceasta lista cu alte mituri)
 39. 39. Timpul scolar=Resursa pedagogica de naturamateriala (determinabila si finita),antrenata la nivelul sistemului deinvatamant prin intermediul unorvariabile complementare: anul scolar,saptamana scolara, ziua scolara.
 40. 40. Timpul educational trebuie să conducă spre atingerea uneiperformanţe cât de mici şi către obţinerea unuisucces educaţional; trebuie să fie folosit pentru activităţi utile,folositoare pentru elev, care să-i permităcreşterea şi dezvoltarea personală; Sunt mai importante tipul si eficienta sarciniiderulate intr-un interval de timp decatcantitatea de timp petrecuta in sarcina
 41. 41. Tipologia timpului in spatiul scolarMacrotimpul= timpul generalalocat:semestru, an, ciclu scolar;Microtimpul: ore, zile, saptamana
 42. 42. Tipologia timpului in spatiul scolar: Timpul elevului trebuie să fie orientat cătreformare de noi deprinderi, achiziţii de priceperişi competenţe, cu alte cuvinte este un timp cese materializează în propria educaţie. Timpul profesorului este, dintr-o perspectivăcotidiană, un timp de lucru, un timp dedicatactivităţii de zi cu zi, dar, în egală măsură, esteun timp ce se materializează în educaţiaaltora
 43. 43. Timpul in spatiul scolar Didactic= proiectarea curentă a activităţiididactice, transmiterea de conţinuturi, pentrufixare, pentru evaluare (50% din timpul uneiore); Nedidactic =cât timp dintr-o oră este alocatpentru rezolvarea problemelor de disciplină,pentru oferirea de feed-back, pentruorganizarea clasei, pentru respectareanormativităţii şi a rutinelor, pentruadministrarea curentă a activităţii clasei.
 44. 44. Tipologia timpului in spatiul scolar timpul general alocat= o perioadă educaţională globală,prevăzută prin intermediul programei, a curricullum-ului şi prindocumentele referitoare la structura anilor şcolari; acestacorespunde macrotimpului; timpul instrucţional = timpul dedicat efectiv instruirii elevilor;timpii instrucţionali de durată redusă se suprapun microtimpului; timpul de rezolvare a sarcinilor= timpul alocat de elevi pentruîndeplinirea sarcinilor educaţionale, fie în şcoală, fie în afaraacesteia, acasă, în timpul pregătirii individuale; timpul dedicat evaluărilor sumative, finale- perioada în careelevii demonstrează însuşirea conţinuturilor şi a deprinderilor.(Wong, Wong 1998)
 45. 45. Managementul macrotimpuluiPlanificarea si proiectarea didacticajudicioasa;Continuitatea la clasa a profesorilor
 46. 46. Managementul timpului
 47. 47. Managementul timpuluiPresupune: Planificarea, Organizarea, Controlul timpului.
 48. 48. Planificarea timpului:1. Fixarea obiectivelor − termen lung, mediu, scurt şi, atât la nivel individual cat si de grup2. Identificarea sarcinilor de îndeplinit− precizarea tuturor sarcinilor de îndeplinit în timpul zilei, săptămânii, lunii;− descrierea detaliată a sarcinilor;− evidenţierea legăturii dintre sarcini şi obiective.3. Clasificarea si Ierarhizarea sarcinilor :- identificarea sarcinilor foarte importante şi a celor mai puţin importante;− identificarea sarcinilor urgente şi a celor mai puţin urgente.-prioritate A: sarcini urgente, sarcini care decurg din obiective, sarcini importanate;− prioritate B: sarcini care au doar una din caracteristicile sarcinilor din categoria A;− prioritate C: sarcini mai puţin importante5. Estimarea duratei execuţiei − stabilirea unei valori temporale pentru fiecare sarcină; se faceraportarea la experienţele anterioare şi/sau utilizarea unor surse de informaţie foarteriguroase;6. Planificarea executarii sarcinilor(
 49. 49. Organizarea activitatilor Reguli generale : Stabilirea unui program zilnic; Fixarea de termene; Stabilirea unor obiective clare, masurabile, realiste; Evitarea planificarii unor activitati in timp f scurt; Rezolvarea problemelor mai dificile; Alternarea activitatilor placute/relaxante cu celedificile; Identificarea momentelor zilei in care lucram maibine;
 50. 50. Modalităţi concrete de organizare atimpului profesorului: Ţineţi o agendă zilnică, organizată, clară în care să înregistraţi toateîntâlnirile, evenimentele, termenele, întâlnirile, etc. Stabiliţi rutine clare pentru toate activităţile zilnice; treptat, acestea potdeveni obişnuinte care vor economisi atât timpul profesorului cât şi alelevilor; Pregătiţi întotdeauna activităţi scurte sau aplicaţii practice, relaxantepentru a umple eventuali „timpi morţi” sau pentru a capta atenţia copiilor; Asiguraţi-vă întotdeauna că rutinele şi elementele normativităţii claseişi şcolii sunt succinte şi bine înţelese; Încercaţi să ajungeţi la şcoală cu suficient timp înainte de a începelecţiile; astfel veţi avea timp să vă pregătiţi pentru activităţile din ziuacurentă; Încercaţi să vă prioritizaţi activităţile în funcţie de importanţă şi determenul final; Organizaţi-vă timpul de lucru pentru sarcinile educaţionale (pregătirealecţiilor pentru ziua următoare, corectarea lucrărilor, documentare) şirespectaţi această organizare.
 51. 51. Reguli generale pentru organizareatimpuluiSa afisam un program si sa urmarimrespectarea lui;Sa analizam cauzele intreruperilor;……Atentie- completati lista cu alte reguli!
 52. 52. Controlul timpuluiJurnal personal-Constientizarea nevoii de a ne organiza maibine timpul;Dezvoltarea capacitatii de autocontrol atimpului;Evidentierea disfunctionalitatilor;“Prelungirea” memoriei;

×