Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 509internet

663 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 509internet

 1. 1. 2013ko uztailaren 12a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 509. alea Durangoko Musika Eskolako irakasle batek eta hiru ikaslek Free Ends jazz laukotea sortu dute 11 Kultura Gurutze Gorria, inoiz baino beharrezkoago Udalak baimen sektorial guztiak barik eman zuela Goiuri- ko ibarbideak lurrez betetzeko jarduera eta obra lizentzia azaldu zuen atzo Bilduk prentsaurrekoan. Bilboko 2. eta 5. epaitegietan, Goiuriko kofradiak eta auzokide batek bul- tzatutakoprozeduraadministratiboakepaitukodituztelas- ter. Prentsa oharrean Iñaki Totorikaguena alkateak azaldu duenez, “udalak bere eskumenen barruan eman ditu bai- menak.Errepidebaimenakbesteprozedurabatdute”. Goiuriko betelekuaren auzia epaileek “argitzea” gura du Iurretako Bilduk 3 Durangaldeko Gurutze Gorriak Zornotzan dauka bere egoitza. Ate Irekien jardunaldia egingo dute bihar 3 Baimenetan “akats larriak” gertatu direla dio Bilduk. Alkateak dio udalak bere eskumenen barruan jardun duela Durangaldea 3 AbadiñokezduelaErraldeko kredituaordaindukodioNavarrok Durango 4 TxosnaguneaaurtenPinondon jartzeaerabakiduudalak Berriz 6 Herrikobasoenzezpalagaz biomasaegiteaaztertzendabiltza Elorrio 7 Joseba Gorostizak botako du Ferixa Nausikoetako txupinazoa Otxandioko eta Amorebieta- Etxanoko jaiak 2013
 2. 2. 2 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak IURRETA OTXANDIO ATXONDO GARAI AITZIBERBASAURI Bilduren berbatan, baimen sek- torial guztiak eduki barik eman zuen udalak 2010ean Lukupeko Troka eta Luku-Txiki ibarbi- deak lurrez betetzeko jarduera eta obra lizentzia. Diotenez, es- katutako bost baimenetatik bi bainoezdituonartuForuAldun- diko Garraio Sailak: 2005ean, Goiuriko bidean behin-behineko obra sarbidea egiteko eta, 2011n, lurren lerradura eusteko proiek- turako, “beste jardueratara za- balgarria ez dena”. 2005eko foru araua ere aipatu dute: “Horrela- ko kamioi trafikoagaz, Goiuriko bideak erabilgarri izateari utzi- ko diola eta bide segurtasuna de- sagertuko dela dio, eta bidearen ezaugarriakezdiraaldatu”. Arau horrek udaletxean sa- rrera izan duela dio Bilduk, eta “ez ikusiarena” egin dutela, kal- te ekologiko, ekonomiko eta se- gurtasun arazoak sortuta: “Ahal dela,kalteokkonponduetaeragi- nakmurriztubehardira.Gutxie- nez, 200.000 m3 isuri da, batere kontrolik barik. 2007tik 2011ra ere isuri da baimenik barik, eta etorkizunean etorri daitekeenaz beldur gara”. Obra eta baimen li- zentzia ematean “akats larriak” egon direla dio Bilduk eta “zen- tzuzkoena” gaia prozedimentu judizialen esku uztea dela, “guz- tia argitzeko”. Bilboko 2. eta 5. epaitegietan Goiuriko kofradiak eta auzokide batek bultzatutako prozedura administratiboak epaitukodiralaster. Asturiasko Auzitegi Gore- nak ibarbideak lurrez betetzeko Jaurlaritzaren baimena balio- gabetu ondoren (URA agentzian irregulartasunak onartu zituen) hasi zuen udalak lizentziaren deusezte prozedura. Bilboko epaitegietako auzibideek ere amaitzekotramiteahasidute. Goiuriko betelekuaren auzia epaileek “argitzea” gura dute Bildukdiobaimensektorialguztiakedukibarikemanzuelalizentziaudalak Abentura parkea Olazar inguruan eraikiko dute. Bilduk prentsa agerraldia egin zuen atzo, Ibarretxe kultur etxean. J.D. Atxondoko igerilekuko taber- naren kudeatzaileek mus txa- pelketa antolatu dute. Gura duenak igerilekuan bertan eman dezake izena, uztailaren 20ra arte: 10 euro da bikoteko. Txapelketa bera uztailaren 27anegingodute. Iaz mus txapelketa antola- tzen saiatu ziren, baina egu- raldi txarra zela-eta, bikote gu- txi apuntatu ziren, eta bertan beherautzibeharizanzuten. Udarako beste hainbat eki- men prestatzen dabiltza. Dato- rren asterako, esaterako, ber- tso saio bat antolatu gura dute eta aurrerago, ipuin kontalari saio bat. Orain arteko ekime- nekharreraonaizandute;pasa den eguaztenean, rock abesti ezagunen bertsio jaialdia egin zuten. M.O. Trumoitte kultur elkarteak prestatu du aurtengo jaietara- ko egitaraua. Santiago, Santa Ana eta San Inazioren bueltan ospatzen dituzte jaiak, eta uz- tailaren 24an hasiko dira. Aur- tengo nobedade nagusia Iurre- ta eta Garaiko gazteen arteko desafioa izango da: harriagaz proban egingo dute. Iurretako jaietan egin zuten lehenengoz, eta orain errebantxa jokatuko dute,hilaren30ean,18:30ean. Erromeria plazan Jaietan, ia egunero eskainiko dute erromeria hainbat taldek: Luhartzek, Txomin Bedarrak, Ansorregik... Bestalde, hilaren 27an, bazkari herrikoia egingo dute. Hilaren20raartedagoizenaematekotartea ProbanegingoduteGaraietaIurretakogazteek Mus txapelketa egingo dute igerilekuan Gazteen arteko desafioa, jaietan HerritarrenKontseiluadeitzekoezdagutxienekoeskakizunikjaso; astelehenekoudalbatzarreanonartukoduteproiektuarenesleipena J.D. Azkenean, Abentura Parkea irekiko dute Olazar inguruan. Herritarren Kontseilua deitze- ko ez da gutxiengo eskakizunik jaso (hiru eskaera jaso dira, eta 20 behar ziren) udalak eguaz- tenera arte irekitako epean, eta ondorioz, prozeduragaz aurrera jarraituko dute. Gaur, kontratazio mahaiak behin -behineko izendapena egingo Abentura parkea irekiko dute azkenean, baina ez abuztuaren 1ean du, eta asteleheneko udalbatza- rrak (20:00etan) behin betikoa eman beharko dio. Ondoren, beste gestio batzuk faltako dira: Aldundiak lurrak esleitzea, esa- tebaterako. Proiektuaren sustatzaileek dioteirekieraepeaatzeratuegin- go dela. Abuztuaren 1erako au- rrikusita zegoen: “Abuztuan irekiko dugu edo hori da asmoa, baina oraindik ez dakigu data zehatzik”, adierazi du Joseba Gartzia proiektuko sustatzailee- takobatek. ParkekomaterialaFrantziako enpresa batetik dakarte. Aben- tura parkeak herrian zeresana eman eta udalak prozesu par- te-hartzaileari bidea eman zio- nean, enkargua behin-behinean geratu zuten. Orain, berriro egin duteeskaria. JONE GUENETXEA Iurretako Bilduk prentsaurre- koan emandako adierazpenen ildotik, prentsa oharra idatzi du Iñaki Totorikaguena alkateak. Goiuriako ibarbidearen auzian azaldu duenez, “jarduera eta obra lizentzia behar ditu, baita errepideen foru baimena ere”. Azken hau baina, beste prozedu- ra baten bidez ematen dela argi- tu gura izan du idatziaren bidez. Totorikaguenak azaldu duenez, “administrazio bakoitzak be- re eskumenen barruan jardun behar du kolaborazio eta koope- razio printzipioei jarraituta”. Udalak horrela egin duela dio, “Aldundiari lizentziaren berri emanez, horren arabera jardun dezan”. Udalak bere eskumenen barruan eta baimen guztiekin jardun duela argitu du alkateak, Aldundiaren baimenak aurretik juzgatu gabe. Beraz, Totorikak dioenez, obra eta jarduera lizen- tziak eduki daitezke, eta Errepi- de Zuzendaritzako baimenik ez izan,etaalderantziz. Ibarbideenauzian,obraetajardueralizentzia edukietaerrepideenaezizateaposibledeladiote Bere eskumenaren araberako baimenak eman dituela dio EAJk Errepide zuzendaritzaren baimena beste prozedura baten bidez ematen dela dio Totorikaguenak
 3. 3. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Herririk herri 3 DURANGALDEA Erralde ez ixteko egindako mobilizazioen irudia. DurangaldekoGurutzeGorrikokideakarlo sozialekolaguntzaneremurgildudiraazkenurtean Erraldeosatzenzuten15udalekbimilioieuroko kredituadutebanketxeeiordaintzeko MARKELONAINDIA “Krisia aurrera doala ikusten dugu. Beraz, ahalik eta gehien lagundu behar dugu”. Durangal- deko Gurutze Gorriko heziketa arduradunaren berbak dira, Esti Camararenak. Egoera ekonomi- ko eta sozial honetan, Gurutze Gorria inoiz baino beharrezkoa- go dela uste du Camarak. Euren lanaerebeharrizanhorrenarabe- ra zabaldu dute; lehen, larrialdie- tan bakarrik esku hartzen zuten, eta azken urtean arlo sozialean ere murgildu dira. Esaterako, hil amaierara heltzen ez direnen- tzako loteak prestatzen hasi dira: umeentzako janaria, garbiketa produktuak, xaboiak... Gainera, Durangon Lagunkide programa eta etorkinentzako berbeta-lagu- nak sortu dituzte. Garraio egoki- tuarenzerbitzuaerebadaukate. Baina, eurek ematen duten laguntza bideratzeko herritarren ekarpen ekonomikoa behar dute. Horretarako, kanpaina berria daukate martxan, ‘Orain inoiz baino gehiago’ lelopean. Beste- la ere, bazkideen diruagaz eta dohaintzako ekarpenekin fun- tzionatzen du Gurutze Gorriak, anbulantzien lanagatik Osakide- tzatikjasotzendutenazgainera. 80 kidetik gorako sarea Zornotzan dauka Durangaldeko egoitza Gurutze Gorriak. 80 eta 100 kide bitarteko sarea osatzen dute, eta txandaka egiten dute beharra. Urte osoko ordu guztiak ezin izaten dituzte bete hala ere, eta horregatik, behargin batzuk kontratatuta dauzkate.Txanda bakoitzean, bi eta lau lagun bitar- te egoten dira gutxienez. Egunak JONEGUENETXEA Hiltegia osatzen duten 15 udalek Erraldeenpresamoduanlikidatu egin dute. Baserritar eta langilee- kin zituzten zorrak kitatu dituzte dagoeneko, baina Berrizen hilte- gi berria eraikitzeko erosi zuten lursailaren kreditua ordaintzea gelditzen zaie. Irtenbide moduan, Mikel Ansotegi Erraldeko pre- ez dira berdinak, Camarak azal- duduenez.Batzuetanzortziirtee- raedukitzendituzte,bestebatzue- tanhogeiraereailegatudira. Boluntarioen onurak Esti Camarak hamahiru urte daroaz Gurutze Gorrian. Bolon- dres hasi zen, eta orain heziketa arduraduna da. Pertsonalki ja- sotzen dutenaz hausnartu du: “Pertsonei laguntzeak onura asko ekartzen dizkizu. Norbaitek ‘eskerrik asko’ esateak bakarrik, gogobetetasun edo poztasun han- diaematendu”.Jendeaksarritan eskertzeneidieeurenlana. Alex Garciak duela hamabi urte hartu zuen Gurutze Gorrian sartzeko erabakia. Neba-arrebak ere badira kide, eta eurek ani- matuta hasi zen. “Bizitza osoa esan gura du niretzat. Pilo bat gustatzen zait lan hau”. Jendeari probatzeko gonbita egin dio, ba- tez ere, lehen sorospena jakiteari balioaemanda:“Lehensorospena oinarrizkoa dela uste dut; denok jakin beharko genuke”. Agustin Medinak urtebete pasa daroa bolondres, eta bere koadrilakoak ikastaroa egitera bultzatu ditu, “oso esperientzia polita” delako bereustez. Euren beharra bihar eraku- tsiko dute Zornotzan, Ate Irekien Eguna daukate-eta. Tailerrak eta istripu baten simulazioa egingo dituzte, besteak beste. Aurreran- tzean ere norabide berean lan egingo dutela diote, baina alda- keta bat edukiko dute behintzat: Osakidetzak, eurei barik, en- presa pribatu bati esleitu dio 112 zerbitzukoanbulantziengestioa. Gurutze Gorriak lehen sorospe- neko ikastaroak antolatzen ditu urtero-urtero. Aurten, uztai- lean 32 lagun dabiltza ikasten; aste osoan 21 eta asteburuetan 11. Hainbat gai lantzen dituzte: berpizte kardiobaskularra ze- lan egiten den umea edo nagu- sia izaterakoan, buxadura edo traba edukitzean, bihotzekoak jotakoan... “Denetarik. Azke- nean, 48 ordu dira eta askorako denbora ematen du”, esan du EstiCamarairakasleak. GurutzeGorrirakokideberri gehienak ikastaroetan topatzen dituztela azaldu du Camarak: “Honen helburua da jendeak jakitea zer egin behar den zer edo zer suertatzen zaizunean. Gero, boluntario izateko es- kaintzaereegitendugu”. Astegunetan, batez ere, gaz- teak dabiltza lehen sorospenak ikasten. Parte-hartzaileetako bat da Josu Garcia, eta aitortu du gustura dabilela ikastaroan. Soroslea izan gura du. Beste batzuek ere ideia beragaz dihar- dute. Izan ere, sorosle izateko beharrezkoa da ikastaro hau ja- sotzea,Camarakazalduduenez. sidenteak azaldu duenez, 90.000 metro karratuetatik 80.000 metro koadroko lur eremua saltzea planteatu dute. Hiltegi berria eraikitzeko 6.000 metro koadro nahikoak dituztela azaldu du Au- lestiko alkateak (Bildu). Gaine- rako lurrak salduta, bankuekin duten zorra ordaintzea litzateke helburua. Lursailaren kalifika- zioak mugatu egiten du salmen- ta, okelarekin lotutako jarduere- tarabideratutadago-eta. Abadiñoko Udala da Erral- den parte hartzen duen udalik handiena, bai eta diru kopuru handiena jarri duena ere. Jose Luis Navarro alkateak (Abadiño- ko Independienteak) adierazi duenez, Abadiñok ez du kreditu horren “euro bakar bat gehia- go” ordainduko: “Bankuekin hipoteka lursailaren kontra egin genuenez, gura badute hartu dezatela lursaila, baina ez dugu diru gehiago horretan gastatu- ko”. Lursaila saltzea litzatekeela irtenbideetako bat gaineratu du: “4 eta 4,5 milioi euroan baloratua dago”.Proiektuabetiegongodela hor dio Navarrok, baina egoera jasangaitza dela: “Nire aholkula- riekin berba egin ondoren hartu duterabakia”. Durangaldeko beste udal ba- tzuei gai honen inguruan galde- tu eta gero, bankuekin dituzten konpromisoak betetzen jarrai- tuko dutela jakitera eman dute eta kreditua ez ordaintzeak izan ditzakeen ondorioen inguruan kezkaagertudute.JosebaMujika Elorrioko alkateordearen (EAJ) berbetan, Elorriok bere zatia ordaintzen jarraituko du. Mila Mondragon Mallabiko alkateak (Bildu) ere adierazpen horrekin bategindu. Iaz egindako simulakroa, Gurutze Gorriaren lana erakusteko. Gurutze Gorria, inoiz baino beharrezkoago Abadiñok ez duela Erraldeko kreditua ordainduko dio Navarrok Boluntario berriak topatzeko bidea
 4. 4. 4 Herririk herri 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto DURANGO MARKELONANDIA Txosnak berriro Pinondon egongo dira aurtengo San Faus- to jaietan. Joan zen eguenean Kultura Batzordea egin zuten udalean,etaBilduetaAralarren botoekin onartu zen; gainera- koakabstenitueginziren.Histo- rikoki Pinondo izan da txosnen gunea, eta Txosna Batzordeak ere horrela defendatu izan du. Antza denez, Zumar kalea ere egon da aukeren artean, baina Txosna Batzordeak iaz ere esan zuen leku hori ez zela egokia eu- ren ustez. Gaztetxearen alboan, etxeak eraikiko dituzten gunea ere izan ei da beste aukera bat, baina lur hori deskutsatu egin beharkolitzateke. Duela urte batzuk, udalak erabaki zuen txosnagunea Ez- kurdin ipintzea etorkizunean, trengeltokiarenazaleran.Ordu- ra arte, urterik urte Pinondon, Zumar kalean eta Galtzaretan txandakatzea adostu zuten. Baina, obra atzeratu egin da, eta akordioa ere eten egin zen. Horren ostean, hainbat eztabai- da piztu izan dira kokaguneaz; azkenaiaz.Lehenaldizipinizen Kurutziaga kalean, eta auzota- rrak kexatu ziren. Udalak be- randu abisatu zituela kritikatu zuten. Jaietan, anbulantzia bat kalera ezin sartu ibili zen. Txos- naBatzordeakesanzuenudalak itxi egin zuela sarrera, eta inork ez ziela informatzeko deitu. Udalak ez zuen bere gain hartu erantzukizunik. Artatu behar izan zuten gaztearen amak ere kritikaeginzionudalari. Txosnagunea Pinondon ipiniko dute aurten, San Fausto jaietan BilduetaAralarrenbotoekinonartuda;gainerakoakabstenituegindira Montevideokaleaurbanizatzekohirugarrenfaseaeginda,proiektuosoa amaitudute;joanzenasteanzabalduzutenkaleatrafikorako Montevideo kalea eta musika eskola inguruko parkea zabaldu dituzte M.O. Durangoko tren geltoki berria 2012ko abenduan zabaldu zuten, baina oraindino badaude lanak egiteko. Gune komertziala erai- kitzen dabiltza, esaterako. Joan zen astean, beste urrats bat egin zuten prozesuan: aparkalekua zabaltzea. Euskotrenek prentsa oharra zabaldu du horren berri emanez. Alluitz kaletik dauka sarrera. Guztira, 96 leku dauzka eta 24 orduko epeak 0,80 euroko kos- tua ekarriko die erabiltzaileei. Aparkalekutik bertatik dago gel- tokiko harrera gunera sartzeko bidea,azaldudutenez. Funtzionamenduaren inguru- kodatuakereemandituzte.“Era- biltzaileek aparkalekuko sarrera nagusikomakinatiktxartelahar- tubeharkodute,etaeurenibilgai- luarekin hirugarren solairura jaitsi”, azaldu dute Euskotren zerbitzukoek prentsa ohar bidez. 96 lekuetatik 4 mugikortasun urria daukaten pertsonentzat izangodira. Aparkalekuaren hirugarren solairua da zabaldu dutena; falta diren biak ETSren esku daude, eta enpresa pribatu bati esleitu diote horren gestioa 30 urterako. Merkataritza gunea ere enpresa berakkudeatukodu. M.O. Barrenkalean dagoen Amazulo dendan bigarren eskuko gauzak saltzen hasi dira. Dendako espa- zio bat egokitu dute horretarako, eta erabiltzen ez diren gauzak eroateko gonbita egin diote jen- deari. Han dauzkate, esaterako, umeentzako kotxeak eta sehas- kak.Gero,bertanerosiahaldira, bai eta Internetez ere, arduradu- nekazaldudutenez. Umeen hazkuntza eta garape- na errespetatzen duten produktu naturalaksaltzendituzteAmazu- lon. Baina, dendaz aparte, beste gune bat ere eduki behar zuela uste zuten, topagune bat. Ha- sieran tailerrak eman zituzten, adibidez. Bestalde, ikastetxeetarako al- tzari motrizak saltzen hasi dira, posizio ugaritako aulkiak eta za- buak,besteakbeste. Alluitzkaletikdaukasarrera,eta96lekudauzka Bigarreneskukosehaskakdauzkate,esaterako Martxan dago tren geltoki berriko aparkalekua Bigarren eskuko zerbitzua zabaldu dute Amazulon M.O. Herrira mugimenduak deitu- ta, Herritarron Epaia ekime- na helduko da gaur Durango- ra. Euskal preso batzuei ezar- tzen zaien 197/2006 doktrina, Parot doktrina, indargabe- tzea eskatuko dute. Hainbat presori zigorrak luzatu diz- kiete doktrina hori erabilita, eta egungo egoeran kaltega- rria dela uste du Herrirak, “giza eskubideen kontrakoa” izateaz gainera. Estrasbur- goko epaitegiak legezkoa den edo ez ebatzi behar du. Erabakiaren esperoan, Herritarron Epaia dinamika sortu dute. 20:00etan izango da Andra Marin, eta herritar bakoitzakberealdarriaidatzi ahal izango du liburu berezi batean. 19:00etan, Jose Mari Sagardui Gatza preso ohia- ren inguruko dokumentala eskainiko dute Intxaurren. M.O. Montevideo kalea trafiko- rako zabaldu zuten joan zen astean, ingurua urbanizatze- ko proiektuaren hirugarren fasea burutu ostean. Mar- txoan hasi zuten. Proiektuari 2010ean ekin zion udalak, eta amaituberridute. Gainera, Montevideon ba- dago beste aldaketa esangu- ratsu bat: Bartolome Ertzilla musika eskola inguruko par- kea ere zabaldu dute. Harriz- ko hesia kendu dute, eta orain herritar guztiek daukate par- keansartzekoaukera. ‘Parot doktrina’ indargabetzeko eskaera, gaur EAJkinkestabereintereserakoerabilidueladio M.O. PSE-EE alderdiak prentsa oha- rra kaleratu du EAJko gober- nu taldeak agindutako inkesta baten harira. Sozialisten ustez, alderdiaren intereserako era- bili du EAJk, “usain partidista eta elektoralista” hartu diote: “Durangoko Udal Ikerketa izenagaz mozorrotutako zun- daketa elektoral honek 2011n egindakoa dakar gogora, EAJk udaleko 20.650 euro antzeko inkesta batera bideratu zitue- nean”. Pilar Rios zinegotziak azal- du du udalak 2011tik dauzkala aurrekontuak luzatuta, eta al- kateak horregatik eduki duela partida bat lan horretarako: “Ez du konplexurik eduki par- tida hori erabiltzeko, jasaten gabiltzan arazo ekonomikoen gainetik.BadirudiEAJkinkes- tetan milaka euro gastatu eta beste aldera begiratzen duela, Durangoko hainbat familia su- fritzen ari diren egoera larriaz ohartubarik”. Informazio falta Riosek azaldu du ekainaren 17an eduki zutela inkestaren berri,BozeroaleenBatzordean. Hala ere, gaiaren inguruko informazio falta kritikatu du: “Sail guztietan kontsultatu dugu, eta inork ez daki ezer kontratazioaz. Alkateordeak berak alkatetzara bideratu gaitu,berakezdakielaezeresa- nez”. Kontabilitate programan ez dela ezer agertzen eta udal idazkariak ere ez dakiela ezer ohartarazi du alderdi sozialis- takokideak. Arrazoi horiek emanda, Riosek uste du “iluntasunez in- guratuta” dagoela gobernu tal- deakgaratutakoinkestahori. PSE-EEk dio udal inkesta “partidista” dela Duela urte biko jaietan Pinondon hartutako irudi bat. Joan zen astean zabaldu zituzten kalea eta parkea.
 5. 5. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Publizitatea 5
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto BERRIZ ABADIÑOZALDIBAR MAÑARIA IZURTZA AMAIA UGALDE Basoak garbitzerakoan aterata- takozezpalagazbiomasaegiteko aukera aztertuko dute Berri- zen. Berogailuetarako energia sortzea izango litzateke asmoa. Horretarako udalak Hazi fun- dazioagaz eta EEE Energiaren EuskalErakundeagazhitzarme- nasinatukodu,basoenazterketa egin eta biomasaren prozesua egingarriadenikusteko. Orland Isoird alkateak azal- du duenez, herriko eta gertuko basoetatik ateratako zezpala erabiltzeko aukera aztertu gura dute. Biomasagaz, urtean gas naturalagaz baino 12.000-14.000 euro gutxiago gastatuko lirate- keelanabarmendudu. Ustiapen jasangarria Lehengo, Hazik basoen masa neurtuko du, eta gero, EEEk bio- masasistemaezartzekopausoak definituko lituzke. Udalbatzan aho batez onartu dute hitzarme- na. Bilduko Xabi Zalduaren ber- betan, Xabi Zalduak: “Azterketa ostean, ez daukagu konpromiso- rik sistema ezartzeko. Basoen ustiapena jasangarria izan behar dela bermatu beharko ge- nuke”.EAJetaPSE-EEbatetorri dirairizpidehorrekin. Biomasagaz, urtean gas naturalagaz baino 12.000-14.000 euro gutxiago gastatuko lirateke M.O. Mañariko Udalak oharra za- baldu du bere hilabetekarian, umeenparkekobelartzantxaku- rrik ezin dela sartu gogoraraz- teko. Bertan txakurren kakak topatzen jarraitzen dutela azal- du dute. Antza denez, batzuek bertara eroaten dute txakurra, eta ez dute kakarik batzen. “Ba- tzuek ondo egin arren, txaku- rren kakak topatzen jarraitzen duguegunero”. Umeek jolasteko lekua denez, kezka agertu du udalak: “Ara- zo honen erantzuleei eskatzen Herriko basoen zezpalagaz biomasa egiteko aukera aztergai HazifundazioakBerrizkobasoenmasaneurtukoduaukerarikdagoenjakiteko J.DERTEANO Orain urte bi hasi zen legegin- tzalditik Izurtzako Udalean Bil- du alderdiko zinegotzi izan den Maialen Sarasuak bere kargua uztea erabaki du. Erabaki ho- rren berri eman zuten joan zen eguen eguerdian egindako udal- batzarrean. Bere ordezko tokia Jose Mari Alberdik hartuko du. Bera zen zerrendan hurrengoa, joan zen astean egin zioten proposame- na eta Bilduko zinegotzi kargua onartzea erabaki du. Alberdik 54 urte ditu eta izurtzarra da. Ogibidez iturgina da, eta Asaser enpresanlanegitendu. Ez du esperientziarik udal jardueran, eta hauxe izango da zinegotzi lez jardungo duen lehenengo aldia. Postua gogo- tsu beteko duela adierazi du, eta zinegotzi karguak eskatzen dituen lanak egiteko denbora atera beharko duela: “Ilusioz onartu dudan kargua da. Ikusi egin beharko dut denbora non- dik ateratzen dudan, bestela ere hainbat kontutan nabil-eta. Nire denbora eta zereginak ordenatu beharkoditut”,dioAlberdik. Momentuz, legegintzaldi ho- netarako eman du baietza, azal- du duenez. Hurrengoan aur- keztuko den ala ez legegintzaldi amaieran baloratuko duela adie- razidu. Alberdik54urteditu,etaizurtzarrada;hauxeda horrelakokargubatizangoduenlehenengoaldia Jose Mari Alberdik ordezkatuko du Maialen Sarasua zinegotzi lez I.E. Kulturaetakirolkontseiluetan parte hartu gura duten aba- diñarrek izena emateko deial- dia egin du Abadiñoko Udalak. Izan ere, herritarrek kirolari eta kulturari dagozkion gaie- tan aholkulari jardutea gu- ra dute. Hala, kontseiluetan parte hartzeko gonbidapen berezia egin diete kultura eta kirolelkarteetakokideei.Izena eman duten herritarrek, udal taldeen ordezkari banak eta udaleko teknikariak osatuko dituztekontseiluhoriek. Udaleko Kontseiluen eraba- kiak ez dira lotesleak izango, baina gobernu taldeak azpi- marratu du udalgintzako era- bakiak hartzerakoan aintzat hartukodituztela. Ima Zapardiez kirol eta kul- tura arloko zinegotziak esan duenez, “herriko elkarteak egunero ari dira herrian la- nean, eta inork baino hobeto dakite zein diren arlo bakoitze- kobeharrizanak”. Udaleko kultura eta kirolen kontseiluetan parte hartzea I.E. Arantza Baigorri alkateak adierazi duenez, uztailaren 15ean ekingo dio Egoin en- presak haurreskolako aurre- fabrikaturiko eraikina mun- tatzeari. Eskola eremuan, eraikin berrietako sanea- mendurako, komunikaziora- ko eta elektrizitaterako hodi- teriaatontzendabiltzaorain. Denboraz oso estu abia- tu zuten obra, baina haren martxagaz oso pozik daudela diote udaleko arduradunek: “Dena oso ondo planifika- tuta dutela ikusten dugu”. Obraren jarraipena egiteko batzartu egiten dira eguene- ro, eta batzarrotan ematen dizkiete obraren arduradu- nek azalpen guztiak alkateari etahirigintzakozinegotziari. Ekainaren 17an abiatu zi- tuzten obrak, eta abuztuaren 31rako egiteko guztiak amai- tutzea aurreikusi dute. Hau- rreskolarako eraikin berria ipintzeaz gainera, biomasa bidezko galdara atontzeko la- nakereegingodituzte. Astelehenean ekingo diote haurreskola muntatzeari Domekaraartekojaiegitarauaprestatudute Batzuektxakurrakbertaraeroatensegitzendute ITSASO ESTEBAN Bostegunerakoegitarauapres- tatu du Mendiola auzoko Jai Batzordeak: martitzen ilun- tzean altxatu zuten donien atxa, eta domekara arte hain- batekintzaantolatudituzte. Gaur gauerako, esaterako, kontzertu interesgarria anto- latu dute: Durangaldeko The Mockers eta Trastorno taldeek eta Irungo BAD Sound System taldeek joko dute, 23:00etatik aurrera. Rock, punk eta reggae doinuak eskainiko dituzte hiru taldehoriek,hurrenezhurren. Egun guztirako eta gustu guztietarako ekintzak eskaini- ko dituzte Mendiolako jaietan, bihar ere: 09:30ean hiru orduko ibilaldiaabiatukoduteMendio- lan zehar; herri kirolak izango dira 11:30ean; kotxe klasikoen erakusketa 13:00etan; ondoren, herri bazkaria; umeentzako jolasak, ardi txakur, tortilla eta bolo txapelketak arratsaldean; etaamaitzeko,Luhartz. Domekan, 11:30eko mezaren ostean, auzoko Alluitz dantza taldearen 12:30eko emanaldia- gaz, eta jaietako errifen zozke- tagaz emango dituzte San Kris- tobal jaiak amaitutzat, donien atxakenduta. Martitzen iluntzean hasi zi- tuztenSanKristobaljaiakMen- diolan. Txistularien emanal- diagaz girotu zuten jaien hasie- ra. Bertsolarien saioa izan zen gozagai, gero: Aitor Bizkarra, Peru Magdalena eta Fredi Paia kantatuzuten. Jaietan murgilduta daude mendiolarrakmartitzenetik Umeen parkeko belartzan ezingo da txakurrik sartu Durangaldeko Trastorno eta The Mockers, eta Irungo BAD Sound System ariko dira bihar, zuzenean diegu inguru hau garbi man- tentzeko eta txakurren kakak dagokien tokian botatzeko”. Ber- tan, kakak botatzeko edukiontzi berezi bat dago, baita batzeko poltsakere. Zaintzeko deia Horretaz gainera, herriko bes- te berdeguneak ere zaintzeko eskatu du udalak, “horiek man- tentzeaz arduratzen diren udal langileei zor zaien errespetua- gatik”. Kanposantu aurrealdea edotaaparkalekuinguruaaipatu dituzte berdeguneen adibide legez. Momentuz legegintzaldi hau amaitu arte eman du baietza; gero erabakiko du hurrengoan zer egin “Ilusioz onartu dudan kargua da; denbora ateratzeko nire zereginak ordenatu beharko ditut” Eguaztenean udalbatzan onartu dute hitzarmena sinatzea. Alluitz taldearen dantza emanaldiagaz eta errifen zozketagaz emango dituzte jaiak amaitutzat
 7. 7. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Herririk herri 7 DURANGALDEA ASTEON ELORRIO MALLABIA JONE GUENETXEA Urtarrileko euriteek kalteak eragin zituzten Salamatu-Go- meziagako auzo bidean. Lui- ziak lur kantitate handia mu- giarazi zuen. Puntu bi izan zi- ren kaltetuenak, eta ondorioz, bidea itxi egin zuten. Mila Mondragon alkateak azaldu duenez, udala eguraldi ona- ren zain egon da bidea kon- pontzen hasteko. Construc- ciones Urre enpresari esleitu dizkiote lan horiek. 135.000 euroko aurrekontua izango dutebideakonpontzeko. Bidea itxita egon den epean, auzo horretako base- rrietako bizilagunek beste Salamatu-Gomeziagako auzo bidea konponduko dute ERREDAKZIOA Elorrioko Udalak Ferixa Nausi- koetako jai egitaraua aurkeztu du. Jakitera eman dutenez, Jose- baGorostizaElorriokotxirrindu- lari taldeko presidenteak botako du txupina jaiei hasiera ofiziala emateko. 2013ko Ferixa Nausikoek 139.000 euroko aurrekontua dute. Diru atal gehienetara iazkoagaz alderatuta %10 gutxiago bidera- tu dutela azaldu du Ana Otadui alkateak: “Azokako diru atala da jaitsi ez duguna, iaz murrizketa izan zuelako”. Aste bitarteko eki- taldietan murriztu dute gehien. Herritarrek parte hartzen duten ekitaldiak indartu gura izan di- tuzte. Aurten gainera, Jai Batzor- dea koadrilekin bildu da hainbat ekitaldi antolatzeko. Karrozen jaitsiera izan da foro berri ho- netako eztabaidagaietako bat. Aurten, 10 karrozek eman dute izena dagoeneko: “Uztailaren amaieran egingo duten batza- rreanaukeradagooraindikparte hartzeko”. Jaietako nobedadee- takobatElorriokoI.ArtzainTxa- kur Lehiaketa da. San Agustin auzoan orain 20 urte inguru an- tolatzeari utzi zioten txapelketa berreskuratukodute. Maialen Arregi da aurtengo Ferixa Nausikoetako kartelaren egilea. 500 euro jaso ditu Jone GuenetxeaAnbotoastekarikozu- zendariareneskutik. Joseba Gorostizak jaurtiko du Ferixa Nausikoetako txupinazoa TxirrindulariElkartekopresidenteakabuztuaren31nemangodiehasierajaiei MARKEL ONAINDIA Elorrioko Argazkilari Taldeak antolatzen duen Eskaparartek laugarren edizioa beteko du aurten. Uztaila hasteagaz batera ipinidute martxan, etainoizbai- no partaide gehiagogaz gainera. Guztira, 25 argazkilariren lanak egongo dira ikusgai herriko 25 komertziotan. Abuztua amaitu arte iraungo du, argazkilari tal- dekoekazaldudutenez. “Argazkia herritarrei hurbil- tzea da helburua, era desberdin Eskapararte martxan dago: 25 argazki 25 dendatan Aurtengo Eskapararte ekimenean 25 argazkilarik parte hartu dute. Sanfaustoetako kartela bozkatu daiteke udalaren webgunean Santa Mañako jaiak ospatuko dituzte datorren eguenean Iurretako Santa Mañan jaiak ospatuko dituz- te uztailaren 18an. 11:30ean, meza egongo da Santa Maña baselizan, eta ondoren, luncha eskainiko dute; tortilla eta karramarroak, esaterako. Tortilla txapelketa ere egingo dute: izen-emateak 10 euro balio du bikoteko. Igel txapelketa ere egingo dute. Ondoren, Amezke- tako eskolan briska txapelketa (18:00etan) eta umeentzakojolasak(18:30ean)egongodira. Bost kartel finalista aurkeztu ditu Du- rangoko Udalak. Botoa emateko auke- ra edukiko dute herritarrek Internet bidez. Hain zuzen udalaren webgu- nean (www.durango-udala.net) ikusi etabozkatudaitekekartelgustukoena. Guztira, hamaika irudi entregatu zi- tuzten, baina udalak bost sartu ditu finalistenartean. Elorrioko Argiñetako gune ar- keologikoan garatzen dabiltzan lanak ezagutzeko aukera eman du udalak. Hainbat egunetan bisitak eratu ditu, eta asteburu honetan egongo da azken aukera. Interes- dunek turismoa@elorrio.net helbi- de elektronikora idatzi behar dute, edo605726420telefonoradeitu. Zubiaurre familiaren inguruko berbaldia, bihar, Garain Argiñetako lanak ezagutzeko azken bisitak asteburuan Zubiaurretarren inguruko berbal- dia eratu dute biharko Elizabarrin, 12:00etan. Javier Viar Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendaria eta Iker Gonzalez-Allende Nebraskako unibertsitateko irakaslea izango dira hizlariak. XIX. mende amaie- rakoetaXX.mendehasierakoartis- takizanzirenZubiaurretarrak. batean”, adierazi dute antola- tzaileek. Eta, ekimena urterik urte sendotuz doala uste dute: “Ekintza, herritarren artean ezagun izatea lortu dugula uste dugu. Urtero, harrera ona izan du ikusleen aldetik, eta denda- rien eta argazkilarien arteko esperientziak hobetuta, lan ikus- garriagoak lortu ditugula uste dugu”. Parran, erakusketa Udaletxean eta Iturrin mapa bat egongo da eskuragarri, era- kusketa osoaren informazioa batzeko. Argazkilarien datuak eskainiko dituzte, bai eta bakoi- tzaren lana zein komertziotan dagoenere. Horretaz gainera, ekimena- ren gehigarri legez, Parra taber- nan beste erakusketa berezi bat ipiniko dute, Elorrioko Argaz- kiakizenpean. sarrera bat erabili dute joan- etorrietarako. Mallabiko Uda- la segurtasun neurriak har- tzen dabil orain. Mondrago- nek jakitera eman duenez, datorren aste inguruan lanei ekingo diete Salamatu-Gome- ziagako bidea prest uzteko. Hilabeteko epea aurreikusi dute lanak amaitzeko. Construcciones Urreari esleitu dizkiote lanak. 135.000 euroko aurrekontua dute Ezkerretik eskuinera, Gorostiza, Otadui, Arregi eta Guenetxea.
 8. 8. 8 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Berbaz Jose Luis Lizundia Askondo | Euskaltzain emeritua | 75 urte, Abadiño AMAIA UGALDE Euskaltzain emeritua zara. Eus- kaltzainditik jubilatu egin zarela esan gura du horrek? Ezin dut botoa delegatu, ez dau- kat kargurik, batzordeak ere utzi ditut. Unibertsitateko ira- kasleakereemerituizaterapasa- tzen dira. Emerituek zer egiten duten? Doktore tesi bat zuzendu, hitzaldiren bat eman... Ezin du- te eskolarik eman. Ni hileroko batzarretara joango naiz, eta Azkue biblioteka eta artxiboan ikerketakegingoditut...Bainaez dutkargurikezkargarikizango. Euskaltzaindiak bere ibilbidean egin dituenetatik, zer lorpen nabarmenduko zenuke? Hizkuntza normalizatzeko, arlo guztietan egon behar da: irakas- kuntzan, hasi haurtzaindegitik eta unibertsitatera; administra- zioan, hasi udaletxean eta gore- neraino; eta komunikazio sozia- lean. Hemen egoera horren guz- tiz kontrakoa izan genuen, eta hori gainditzea lortu dugu. Hori denaegitekoakademiabatbehar zen.Hizkuntzarennormalizazio- ko parte bat normatibizazioa da, nahiz eta bakarra ez izan. Asko- tan esaten da; “Euskaltzaindiak zenbat arautzen duen!”. Eta gaz- telaniak? Gure eta gaztelania- ren artean oinarrizko alde bat dago: bere garaian, euskararen, galegoaren eta katalanaren ono- mastika batzordeek batzarrak egin genituen, RAEk toponimo batzuk ofizialki gaztelaniaz ipini gura zituelako. Prentsaurreko batean, kazetari batek galdetu zigun ea hiru hizkuntzetako onomastika batzordeak batu bai, baina zelan ez ginen RAEko batzordeagaz batu. Ez daukala- ko! Eta ez du behar. Gaztelaniak 150 urteko zentralismoa dauka, eta eskoletan, administrazioe- tan eta komunikabideetan ez dira zalantzan ipintzen lekuen izenak. Gure hizkuntzek norma- lizazioaduelagutxihasidute,eta perspektiba historiko hori ez da ahaztubehar. Esaten dute hizkuntza gutxitu askorentzat jarraitzeko eredua dela euskararen normalizazio prozesua... Kitxuek eta beste hizkuntza komunitate askok hori esaten dute, bai. Hemen, izugarrizko abiaduran egin dira aldaketak. Gure hizkuntzak minoritarioa izateaz gainera, gutxitua da; Gaztelak hizkuntza dominantea transportatu du gurera, eta ikus- tekoa da Araban eta Nafarroan hizkuntzak zelako atzerakada geografikoa egin duen. Orain mende bat, euskara ia Lizarrai- no iristen zen. XIX.mendearen amaiera partean oraindik Bara- kaldon euskaraz egiten zen. Gu- retzako hizkuntzaren berresku- ratzean oinarrizkoa izan da ofi- zialtasuna eta ikastolen eragina, D eredua, eskola publikoaren legera pasatzea... Nik ametsetan ere ez nuen pentsatuko eredu hori ofizialtasunera pasatuko zenik. Hizkuntza bat normali- zatzeko, hezkuntzan euskara erabiltzea ezinbestekoa da. Bal- dintza ezinbestekoa da, baina ez da nahikoa, baldintza ezin- bestekoa den moduan euskara batua. Baina hori bakarrik ere ez da nahikoa. Pazientzia histo- rikoa behar dugu. Finlandiak ia 80 urte behar izan zituen han- go hizkuntza normalizatzeko. Euskarak hain urte gutxian egin duen aurrerapausoa ikara- garria da, baina alor batzuetan oraindik asko dago egiteko. Osa- sun Sailean, adibidez, ez da egin ganorazkoeuskalduntzeplanik. Euskararen erabilera zelan ikus- ten duzu? Hor beste analisi bat egin behar- ko litzateke, zergatik euskara jakinda ez duen egiten jendeak. Kontzientziazio falta bat dago. Euskal Herriaren gehiengoa abertzalea izango da, baina Eus- kal Herriaren gehiengoa ez da euskaltzalea. Ni parlamentarioa izan nintzenean, galegoek eta katalanek ez zuten ulertzen ze- lan euskaldunen artean gutxien- go batek egiten zuen euskaraz. Ez da egia, zoritxarrez, euskal gizartea euskaltzalea denik. Guraso askok umeak eskolan euskalduntzera eroan bai, baina gero etxean ez dute euskara era- biltzen.Fishmansoziolinguistak behinola Gasteizen esan zuen irakaskuntza eta ofizialtasuna oinarrizkoak direla hizkuntzen normalizaziorako, baina oina- rrizkoena familia dela. Familian hizkuntza ohikoa, egunerokoa, euskara izatea lortzen ez den bitartean, ez da euskararen nor- malizazioriklortuko. Euskaltzaindiak orain momen- tuan zer erronka izan beharko lituzke? Gizartearen eskariak entzuten jakin beharko du Euskaltzain- diak. Normatibizazioan euska- rak erronka asko dauzka orain- dik. Esate baterako, onomasti- kako alorrean, herri izendegian lan asko egin da, baina oraindik herri toponimian gauza asko fal- ta da egiteko. Administrazioak Euskaltzaindiarekiko zorro- tzagoak izan beharko lirateke. Ikerketak egiteko eskatu eta baliabideak eman behar dituzte. Gaur egun, zergatik oraindino Atxondok, Abadiñok, Izurtzak, Mañariak, Mallabiak, Iurretak, Garaik... ez daukate toponimia ikerketarik? Udal administra- zioek baliabide ekonomikorik ez badute, goragoko adminis- trazioek diruz lagundu behar lukete. Gaur egun, euskal filo- logo eta historialari asko dago langabezian, horrelako lanak egiteko prestatuta, edo presta- tzeko moduan. Euskaltzaindian ikastaro bereziak eskaintzen di- tugubeharhorietarako. Orain ikerketan jardun gura du- zula esan duzu. Badaukazu zer edo zer esku artean? Euskaltzaindiaren historia lan- tzen ibili naiz, baina hori albo batean utzi dut, eta orain, eus- kalgintzaren historia aztertzea gurako nuke. 1970 eta 1980 ha- markadetako euskalgintzaren barnekohistoria. “Euskarak hain urte gutxian egin duen aurrerapausoa ikaragarria da” 75urtebetetakoaneuskaltzainemerituizendatuduteJoseLuisLizundia.Urtehauetanguztietanegindakolanaktiboautzita, ikerketetanibilikodaabadiñarra.Euskaltzaindiakorainarteegindakolanarietaetorkizunariburuzkogalderakerantzunditu Zergatik ez daukate gaur egun, Atxondok, Abadiñok, Izurtzak, Mañariak, Mallabiak, Iurretak, Garaik... toponimia ikerketarik?”
 9. 9. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Publizitatea 9 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Errezeta hau osatzeko hainbat osagai beharditugu. Lehenengo, gisatuari kolorea emangodiogu zartaginean. Ondoren, barazkiak egingoditugu. Azkenik, okela, barazkiak eta salda kazolaberean batu, eta su txikitan utziko ditugu. Gisatua egin dugun olio bera aprobetxatuta,barazkiak egingo ditugu zartaginean. Kipula etaberakatza lehenengo; ondoren, piper berdea,piper gorria eta azenarioa. Barazkiak prest daudenean,gisatuagaz nahastu eta apurka salda gehituko diogu.Ondoren, su txikitan egiten utziko dugu. Lehenengo gisatua urunagaz nahastu behardugu. Ez da komeni urun gehiegi, gisatuagainealdetik estaltzekoa adina bakarrik.Ondoren, gisatuari zartaginean kolorea emangodiogu, dena kazolan batu aurretik. Gisatua bigundu denean, eta osagai denekinnahastu denean, zerbitzea bakarrik geratukoda. Gisatuari laguntzeko, Eusko Labelekoletxuga freskoagaz eta kipulagaz egindako entsaladaproposatzen dugu. Eusko Label errezeta: Gisatua • sei lagunentzat OSAGAIAK: • Eusko Labelen 1,5 kilo gisatu (Gallastegi harategia) • 2 piper berde • 3 azenario • Tomate bat • 2 piper gorri • 3 kilo patata • 2 kipula • 4 berakatz ale • Salda • Olioa • Gatza • Eusko Labeleko letxuga 1 2 4 3 Miren Txabarri Zuazo Montoste txokoa Eusko Label produktuekin osatutako otzara irabazi gura baduzu, bidali mezua zure izen eta telefono zenbakiarekin zozketa@anboto.org-ra. Asteburuan jasotzen ditugun mezuen artean zozketatuko dugu.
 10. 10. 10 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto URDASPAL BOLINAGA Bildu SEI HANKAKO MAHAIA TXOSNAK Uztailean gaude, eta jai giroa da nagusi Euskal Herriko hainbat he- rritan. Urte osoan gogor lan egin ostean, merezitako oporrak heltzen doaz,etahainbereziakdirenjaietaz gozatzekogaraiada,merezidugu. Bereziak dira jaiak Euskal He- rrian, eta ez bakarrik antolatzen diren jai erraldoiengatik; tokiko gobernu desberdinek hartzen du- ten jarrera ulergaitzengatik ere bai. Iruñean adibidez, San Ferminak 20 minutu berandu hasi ziren, ikurrin erraldoi bat zegoelako eta bertako gobernu taldeari (UPN) baita beste alderdiei –tartean Nafarroako PNV- ri (NaBai)– desegokia iruditzen zitzaielako ikurrinaren presentzia. EuskalHerrian! Durangon, pasa den astean era- baki zen aurtengo San Faustoetan txosnek izango duten kokalekua; Pinondo. Urtero-urtero azken or- dura arte ez denez kokapena eraba- kitzen, Txosna Batzordeak aurrea hartu eta uda hasierarako koka- lekua aukeratuta egoteko eskatu zuen, eta horretarako toki desber- dinakproposatuzituen.Aukeratzea tokatzenzenmomentuan,harrituta geratuginenikusteanAralarreketa guk (Bildu) bakarrik eman genue- la gure iritzia, beste taldeak –PNV, PSOE eta PP– abstenitu egin bai- tziren. Ez zitzaien toki bat bera ere egokia iruditzen antza, edo agian, ez dituzte txosnak nahi, nahiz eta jaien bukaeran hiru alderdiek urte- ro esaten dituzten haien inguruko hitzpolitak. Zergatik jarrera horiek? Behar- bada, beraien kontroletik kanpo geratzen direlako, eta kontrolpean ez izate horrek urduri jartzen di- tuelako? Hori ardura falta da! He- rritar guztien ordezkariak zarete, eta ez bakarrik zuen alderdietako jarraitzaileena. Gora jai parte-har- tzaileak!!! Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik. Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Laguntzaileak: Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Administrazioa: Miren Abasolo. Publizitatea: Goretti Alonso, Amaia Huarte, Itxaso Altuna. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia eta Amaia Ugalde. Maketazioa: Nuria Hernández. Zuzentzailea: Goiatz Etxeita. Argazkilariak: Kepa Aginako, Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 ale Bixente Kapanaga, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23 Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org 2013ko uztailaren 12a 11. urtea - 508. alea Iritzia gutuna@anboto.org eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK Udal honetatik adierazi nahi dugu gure haserrea eta gure desadosta- suna, hainbat mediotan publikatutako (eta ez publikatutako) albis- teadela-eta. 1. Jaietako kartela: ideiak, ideiak dira. Gu ez gara inor per- tsona baten hitza zalantzan jartzeko, eta ez dugu inolaz ere onartuko gureherritarbatierrespetuagaltzea. 2. Hainbat mediotan ikusi dugu kartelaren berria, eta horie- tako batzuetan (digitala edo mistoa), jendeak bere iritzia eman ahal izandu.Batzuetan,osodesegokiaketairaingarriakereizandira,eta medioakezdumugarikjarri. 3. Zaldibarko jaietan gauza gehiago ere izaten ditugu, ez baka- rrikbestekartelbatenantzekoadengurekartela. 180 partaide izan duen Bizkaiko Birako etapa internazionala, Durangaldeko esku pilotako finala, Nafarroatik etorritako erraldoi konpartsa (hemen ez direnak sarri ikusi), olinpiadetan herriko 7 el- kartek parte hartzea.... Herritarren arteko giro aparta... Non daude notiziahoriek?Nondaudeargazkiak?Nonkazetariak? Zaldibarko Udala Zaldibarko jaiak eta kartela Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Bixente Kapanaga 9, 48215 - astekaria@anboto.org • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • NAN zenbakia Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideei jarraituz zuzenduta publikatuko dira. -DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO- KLIK BATEAN “Dagoeneko urtebete pasa da animalien ordenantza onar- tu zenetik, eta zoritxarrez, gure herriko kaleek kakaz bete- ta jarraitzen dute. Noiz hartuko ditu EAJk hartu beharreko neurriak?” Elorrioko Bildu Kakarik nahi? Ez, eskerrik asko
 11. 11. @anbotokultura ITSASO ESTEBAN Musikari bezala, zer ematen di- zue Free Ends taldeak? Itziar Castrillo: Jazz musika jotzeko musikariak hurbil topa- tzea ez da erraza, oraindik ere musika minoritarioa baita, eta jende nagusiagoari lotua. Opari bat izan da. Nabarmentzekoa da baita, taldekideen gaztetasuna: bereizgarria da gazteak izanda jazz musikan horrela murgil- tzea. Aukera bikaina da hemen bertanjazzalantzeko. Liher Granados: Ikasteko au- kera paregabea da: musika asko gustatzen zait, eta talde honek egunean mantentzen nau. Asko ikastenduteurekin. Zer esperientzia izan duzue au- rretik musikan? Dani del Valle: Hasi, heavy metal talde batean hasi nintzen 15 bat urterekin, Zangalatraba bikotean aritu nintzen Mariano Estudillorekin,geroTabulaRasa taldean,Mongorekinerejodugu, Cuestión de Costumbre taldean ere bai... Eta orain Iratzar erro- merian, Baraia abeslariarekin, etaFreeEndsenerebadihardut. I.C.:Niksaxoikasketaklasikoak egin nituen, eta duela bost urte inguru hurreratu nintzen jaz- zera eta inprobisaziora. Sutik ska rock taldean hasi nintzen, Al Jazeera taldean funk rocka egin genuen zortzi urtez, Kata- maloren azken birako kontzer- tuetanjonuen,etaTheTraveling Brothers Big Band eta Free Ends taldeetannabilorain. L.G.: Saxoa jotzen nuen umetan, baina baxura aldatu nintzen. Trapatoni, Sokaide, Mongo, Zir- kin, eta Tabula Rasa taldeetan jo dut, eta Baraia abeslariagaz eta FreeEnds-endihardutorain. Oso anitza da taldea. L.G.: Bai, baina azken finean, musikan gauza bera bilatzen dugun denok: ondo pasatzea, eta gure artean taldekideak ez ezik lagunakereizatea. I.C.: Adin tarte desberdineta- koak gara, eta bakoitzak ibilbide eta helburu bat du, baina azken harreman estua egin dugu, eta jotzerakoan begirada batekin badakigu ondo goazen, edo baten batgaldutadabilen... Jazzean oso garrantzitsua da musikariek elkar ezagutzea. D.V.: Bai, asko igarri dugu zen- bat eta gehiago jo asko hobetzen dugula: hasieran, bakoitzak be- rea egiten zuen, eta orain, askoz erosoago gabiltza, besteak jotzen dutenaentzuten. I.C.: Irailean hasi ginen, eta azaroan Durangoko Plateruene- ko Jam saioa zabaldu genuen. Erronka horiek izan ditugu akuilulaneanjarraitzeko. Zer da zuentzat inprobisatzea? Musikari denek dute inprobisa- dore bat barruan? D.V.: Zure lengoaia propioa ga- ratzea da inprobisazioa. Besteen lengoaia imitatzen ikasi behar duzu, baina gero zurea garatu. Askolandubeharradago. I.C.: Jazz estandarra hartzen dugu gida bezala, eta horren interpretazio bat egiten dugu. Estandarrak baina, askatasun osoaematendumelodiaetaerrit- moak garatzeko. Buruan ma- terial eta baliabide asko eduki behar duzu momentu batean ga- norazkozerbaitinprobisatzeko. Durangaldean zelan dago jazz mugimendua? I.C.: Jam saioak antolatzen hasi ginenetikagertzendamunduho- rretan dabilen jendea, baina ez gara asko. Plateruenean eta Elo- rrion jam saioak egiten ditugu. Halakorik antolatzen ez bada, entzuleekezdaukatemusikamo- ta hau ezagutzeko aukerarik, eta musikariakezdaukanonjo. Musikenen goi mailako musika ikasketak egiteko sarrera proba gainditu berri duzu. D.V.: Asierren eta bion goi mai- lako musika ikasketetarako probak prestatzeko sortu genuen Free Ends. Klasikoak baino lotu- ra handiagoa daukalako guk en- tzuten dugun musikarekin auke- ratu dugu jazza. Jazza ikasteko motibaziobikainaizandataldea. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto 11 Kultura MUSIKA “Elkarri begiratuta badakigu ondo goazen edo norbait galduta dabilen” AsierElias,DanidelValleetaLiherGranadosgazte durangarraketaItziarCastrillomusikaeskolako irakasleadiraFreeEndsjazzlaukotea.Azken hirurakbatudirataldeariburuzkoelkarrizketan Buruan material eta baliabide asko eduki behar duzu momentu batean ganorazko zerbait inprobisatzeko” Durangoko musika eskolan eskaini zuten lehenengo kontzertua Traña-Matienako Basoa ta- bernako monologoen lehia- ketan ezagutu zuten Itziar eta Dani taldekideek elkar: lehiaketa horren finalean jotzeko talde bat sortzea proposatu zuen Itziarrek, eta horrela sortu zuten Free Ends honen aurrekaria den Pans&Company taldea. Durangoko musika es- kola izan dute urte batzuk geroago elkargune: bertan saxo irakasle dihardu Be- rangon jaio eta Abadiñon bizi den Itziarrek, eta eskola horretan egin dituzte musi- ka ikasketak beste hiru tal- dekideek. Azaldu digutenez, jazzarekin lehenengo hartu- emana, Ander Ertzilla musi- kari durangarrarekin egin zuten taldekideek. Ekaina- ren 7an, emanaldia eskaini zuen laukoteak Durangoko musika eskolan (www.mys- pace.com/free.ends helbidean dauzkate emanaldi hartako bideo bi ikusgai). Astero-astero behin edo birritan elkartu izan dira azken hilabeteetan entse- guetarako. “Ez genuen uste horrelako serio ariko gine- nik”, diote: “Musika eskola- ko konboan, irakasle baten gidaritzagaz jotzera ohituta geunden, baina jazza gure kontura egitea esperientzia berria izan da”. Erreperto- rioa aukeratu eta zelan lan- du erabaki dute, eta lauren artean eman diote abesti bakoitzari forma.
 12. 12. 12 Kultura 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto FERNAN RUIZ Berbaroko kidea GEURE DURANGALDEA Gela txiki batean batu gara zortzi gaixook. Psikologo gai- jartzaileak gaia eman digu: militantzia. Hor ari gara zer ote den azaldu guran. Konpro- miso, inplikazio, konplizitate, aktibista berbak zerrendatu eta esplikatzen saiatu. Surfean ikasten dabilenaren antzera ari gara, orain taula gainean zutunik, orain urpean taula galdutaetaolatuanondikdato- rren igarri ezinean. Hamarka- da batzuk atzera jo dugu, ordu- koeredueierreparatuetaikas- penik edo har daitekeen. Egon badagoela ebatzi dugu, baina hori dela, ikaspena. Badirudi ikasle alferrak izan garela, maneiatzen utzitakoak, ingu- ruko kutsaduraren biktima… Gaixoetako batek gogoetarako zaletasun gehiegi dugula bota du, ez dugu elkar entzuten eta entzundakoa paperean idatzi- ta uzten dugu. Gaixoaren jato- rrira jo behar dugula dio beste batek eta, horretarako, life coachakontratatubehargenu- keelakontzientziairatzarrieta indarrazjabearazteko.Tira! Aipaturiko eztabaidak bu- ruan, albiste interesgarria irakurri dut Berrian. Bitxia iruditu zait izenburua: “Itsa- soa, militantziaren hoztea”. Eider Rodriguezek doktoretza tesia amaitu berri du. Joseba Sarrionandiaren obra litera- rioan itsasoak izan duen pre- sentzia eta bilakaera aztertu ditu. Eiderrek dio Sarrik itsa- soa erabiltzen duela metafora gisa bere militantziaren sinbo- lotzat,etahiruitsasoirudikatu ditu bere ibilbidean; baina bo- rroka berriak asmatu beharra iradokitzendu. Gela txikiko zortzi gaixoon gaiarekin antzekotasunik? Itsaso berririk ez dakit topa- tuko dugun, baina, bila gabil- tzala, seguru nago dugunaren soinuaz eta kresal usainaz gozatukodugula.Udaonapasa irakurle,militante,Itsaso... Itsasoak ZINEMA ARGAZKIGINTZA Uztailean eta abuztuan eskaini- ko dituzte filmak Elorrioko eta Atxondoko gaztetxeetan. Bosna dokumental eskainiko dituzte. Uztailaren 18an, 22:00etan, La estrategia del caracol eskainiko dute, Atxondon. Sergio Cabre- ra kolonbiarrak zuzenduriko lana da: eraso inmobiliarioari, elkartasunari eta askatasunari buruzkoa. Uztailaren 23an, Elo- rrion, DIAZ, no limpiéis esta sangre emango dute: 2001ean Genevan G8aren kontra mobili- zatu zirenen kontrako errepre- sioabortitzarenkontakizuna. Dokumenalak Elorrion eta Atxondon Uztailaren18an,DurangokoKurutzesantu museoaneskainikodute‘Gauzak’ikuskizuna ITSASO ESTEBAN Jose Luis Canal Burgosko pia- nistaketaFranLasuenmusikari eibartarrak elkarlanean abia- tutako proiektua da Gauzak. Lasuen biolinean eta kantuan, eta Canal pianoan dabiltza ikus- kizunhorretan. Uztailaren 18an, Durangoko Kurutzesantu museoan ariko di- ra Lasuen eta Canal, Uda Kalean Bizi programazioaren barruan. Euren kantuetan, “gogoak, ke- xak, galderak eta saudadeak” eskainiko dituztela azaldu dute musikariekeurek. Iazko urte amaieran, Zorno- tzan eskaini zuten kontzertuan estreinatu zuten Gauzak. Diskoa aurkezteko kontzertuak eskaini beharrean, beste ordena batean dihardu musikari handion biko- teak: kontzertuak ematen hasi dira lehenengo, eta aurrerago daukate zuzeneko diskoa graba- tzekoasmoa. Folk-rock progresiboa egiten zuen Izukaitz taldearen sortzai- leetariko bat izan zen Fran La- suen. Dozena bat urtez Oskorri taldean ere jardun zuen, eta an- tzerkirako musikak sortu izan ditu azken urteetan: Gorakada taldearenMunduariitzuliaobra- renmusikaegindu,esaterako. Bost urtez El Consorcio tal- dearekin pianista jardundakoa da,bestalde,Canal,etaKepaJun- keraren Etxea lanean ere parte hartuzuen. Fran Lasuen biolinean eta kantuan, eta Jose Luis Canal pianoan ariko dira Kurutzesantun MUSIKA Lasuen biolina jotzen eta kantuan, eta Canal pianoan dabiltza ‘Gauzak’ izeneko ikuskizun honetan Biolina jo eta kantatu egiten du Fran Lasuenek ikuskizunean. Pianoan jarduten du Jose Luis Canalek. Deser Studioren erretratu bat saritu dute Andaluzian Andaluziako argazkilarien eta bideogileen AFIAN elkarteak antolatzen duen lehiaketan jaso du Durangoko Deser Studiok saria. Lehiaketa horretako erre- tratuen sailean saritu dute Argi Aramberri argazkilariak sinatu- rikoalbokoargazkia. Estudioa Durangoko Kuru- tziaga kalean daukaten Argi Aramberri eta Sergio Zubiza- rreta argazkilariek aurkeztu- riko argazki bi izendatu zituen Andaluziako argazkilarien el- karteak erretraturik onenaren saria jasotzeko. Sariren bat ja- sotzeko izendapena jaso duten 40 argazkietatik 11 euskaldune- nakizandira. Uztailaren 4an, Granadan bu- rutu zuten argazki lehiaketaren saribanaketaekitaldia. Kontzertuak ematen hasi dira lehenengo, eta zuzeneko diskoa aurrerago grabatzeko asmoa dute
 13. 13. JAIAK! 2013ko UZTAILA | OTXANDIO 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto OTXANDIOKO UDALA
 14. 14. | 2 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto JAIAK! OTXANDIOKO JAIEN EGITARAUA Uztailaren 13a, zapatua Gazte Eguna 13:30 Trikipoteoa tabernarik taberna. 15:00 Gazte bazkaria, herriko plazan. 18:00 Gazte olinpiadak. 23:00 Kontzertuak gaztetxean. 23:00-02:00 Mariachi Real Azteca (Mexiko) kalejira eta musika tabernetan. Uztailaren 14a, domeka III. Herri Kanta Eguna 12:30 III. Herri Kanta Eguna. Soinubilen eskutik. 14:30 Kantu-bazkari herrikoia, Mainondoko gimnasio berrian. 18:00 Soinubil kultur elkartearekin kantak eta dantzak, herriko plazan. Uztailaren 17a, eguaztena 19:00 Kalejira herriko txistulariekin. 19:30 Ohiko Salve Regina abestuko dute, Santa Marina elizan. 20:00 Otxandioko presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea plazan. 21:00 Txupinazoa, auzolanean ibili den herritar taldearen eta suhiltzaile boluntarioen eskutik. 21:05 Danborrada Musika Bandaren eskutik. 22:30 Berbena Ai Ene! taldearen eskutik. Uztailaren 18a, eguena Santamaña Eguna 11:00 Otxandioko musika bandaren eta herriko txistularien kalejira. 12:00 Meza nagusia Santa Marinaren omenez, Oihandi abesbatzagaz. 13:15 Urduri dantza taldeak herriko plazan. 17:15 Pilota partiduak Mañondon. Afizionatuak: Beñat Mendia-Ibon Urrejola eta Beñat Iturbe-Jokin Etxebarria. Nesken gomazko paleta partidua: Arrizabalaga-Etxaniz (Bizkaia) eta Pradera-Isasmendi (Bizkaia-Araba). Lehen mailako amateurrak: Uriona-Zabala (Bizkaia) eta Andreu-Tolosa (Gipuzkoa). 19:15 Pikor konpainiak gazte eta helduentzako Atsoak dantzan obra eskainiko du, plazan. 20:15 Luhartz taldeak musikaz girotuko ditu arratsaldeko azken orduak. 23:00 Herriko koadrilen play back txapelketa eta jarraian berbena, Luhartz taldearen eskutik. Uztailaren 19a, barikua Umeen Eguna 10:30 Orienteeringa: mapa eta iparrorratza eskuetan, etxeko txikienek herriko bazterrak zeharkatuko dituzte. 11:45 Eskolako 6. mailako ikasleek umeen eguneko txupina botako dute udaleko balkoitik. 12:00 Urteroko Iluntxo pilota eskolaren partiduak, Plaza Nagusian. 12:30 Arimen meza. 12:30 Zirku tailerra, herriko plazan. 17:00 Jolas txokoa adin guztietako umeentzako, plazan. 17:00 Urteroko tute, mus eta briska txapelketa. 18:00 Zirika Zirkus konpainia: Txarlestrup. 19:00 Buruhandi, erraldoi eta txistularien kalejira. 19:30 Otxandioko Oihandi abesbatzak, Zaldibarko koral elkarteak eta Aiarako abesbatzak ekitaldia eskainiko dute, elizan. 20:00 Eskolako 6. mailako ikasleek eguneko azken txupina botako dute. 20:05 Pilota txapelketa finala, plazan. Eguraldi txarra izanez gero, umeen eguneko ekitaldiak Mañondon izango dira. Uztailaren 20a, zapatua San Martin 09:00 Peska txapelketa, mataderoan. 12:30 Meza, San Martinen. 14:00 San Martinen paella txapelketa, bolo txapelketa eta fanfarrea. 19:30 Herri kirolak oinarri dituzten umeentzako jolasak, Andikonan. 19:30 Bentazaharreko mutiko alaien txaranga. 23:30 Kontzertuak: Riot Propaganda (Habeas Corpus + Los Chikos del Maíz). Ondoren, Izargi. Uztailaren 21a, domeka 07:30 Diana eta kalejira. 08:00 Sokamuturra. 12:00 Meza Nagusia. 13:00 Omenaldia 1936 urteko bonbardaketan hildakoei, Andikona plazan. 13:45 Ohiko limonada, plaza nagusian. 19:00 Urduri dantza taldea eta Kriskitin, plazan. 20:00 Drindots musika taldearen emanaldia. 22:30 Drindotsekin erromeria. 00:30 Agur Santa Marina abestuz, jaiei amaiera emango zaie.
 15. 15. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto 3 | JAIAK! ITSASO ESTEBAN Jaien hasierako txupinazoa uz- tailaren 17an botako badute ere, lehenago abiatuko dute jai egi- tarau oparoa Otxandion. Gaur, Gazte Eguna ospatuko dute, eta domekarako,HerriKantaEguna antolatu dute hirugarren urtez. Soinubil kultur elkarteak bul- tzaturikoa da ekimena, eta Txo- min Bengoa elkarteko kidearen berbetan, “berez kantuzalea den herrian, kantuzaletasuna kalera ateratzea”dutehelburu. Herriko umeek eta kantatzen laguntzera hurreratzen direnek abiatuko dute 12:00etan, herriko plazan, kantuzaleen eguna: Kan- tuzaleak abestu, eta 14:30era arte kantuan ariko dira Otxandion zehar, kalejiran. Kanturako zale- tasun handiko herria da Otxan- dio, eta umeak ere “kantuzale- tzea” da Soinubil elkartearen helburuetakobat. Goizeko kantaldiaren ostean, lagunarteko bazkarian batuko dira kantuzaleak, eta ondoren, iluntzera arte jardungo dute kantuan eta dantzan. Andikona 36 lako bertako kantak, Arratia- ko Zeanuritik baraurik moduko inguruko herrietakoak, edota Ituringo arotza, Baratze bat edo Loretxoa kanta ezagunak eskai- nikodituzte,esaterako. Orain hamabost urte ingu- ru ofizialdu zuten Soinubil el- kartea, baina ordura arte ere Otxandion lan handia egina zuten kantagintzari lotuta: Emi- lio Donadok, esaterako, herriko kanta zaharrak berreskuratu eta liburuxka batean argitaratu zituen.Azkenurteetan,Donadok bildutako kanta horiek diskoe- tan ere argitaratu dituzte, Soinu- bil elkartearen ekimenez: Gabon kanten disko bat eta ume kanten bestebatkaleratudituzte. Ekimena burutu duten aurre- ko bi urteetan 300 eta 400 lagun bitarte batu izan dira Otxandio- ko Herri Kanta Egun honetan. Bazkaritara ere ehun lagun bai- nogehiagobatuizandira. Otxandioko kaleak beteko dituzte kantuzaleek, domekan SoinubilkulturelkarteakantolatududomekahonetakoHerriKantaEguna Ekimena burutu duten aurreko bi urteetan 300 eta 400 lagun bitarte batu dira Otxandioko Herri Kanta Egunean T. Bengoa: “Berez kantuzalea den herrian, kantuzaletasuna kalera ateratzea da ekimen honen helburua” Rap eran emandako politika eta gizarte gaiei buruzko letra zorrotzak eta rock doinuak es- kaintzen dituzten talde biren batura da Riot Propaganda: Madrilgo Habeas Corpusek musika eta Valentziako Los Chikos del Maízek letrak ipi- nita sorturikoa. Zortzi kanta- ko diskoa kaleratu zuten, eta abesti horiek han-hemen zuze- neko emanaldietan eskaintzen diharduteazkenhileetan. Uztailaren 20an joko du Riot Propagandak; 23:30ean. Os- tean, Izargi taldearen erro- meriak jarraituko du, zapatu gauekogiroaberotzen. Habeas Corpus eta Los Chikos del Maíz taldeen batura: Riot Propaganda Uztailaren20an,23:30eanhasitaarikodiraRiot Propagandataldekoak,Otxandiokojaietan I.E. Urduri dantza taldeak makina- txobatlanegitenduurteosoan: lau urtetik gorako umeei era- kusten,dantzataldeakmanten- tzen eta plazako emanaldiak antolatzen, besteak beste. Bai- na horrez gainerako ekimena da uztailaren 21ean Otxandio- ko jaietan erakutsiko dutena: ikuskizun bat prestatu dute Durangoko Kriskitin dantza taldearekinelkarlanean. Otxandioko dantza taldeko gazteei plazako ohiko emanal- dietatik aparteko ekimenetan parte hartzeko aukera eskain- tzekoasmozantolatudute. Kriskitin taldeko dantza- rieketamusikariek,etaUrduri taldeko 16 eta 40 urte bitarteko 28 dantzarik jardungo dute emanaldian. Iurretako Gorula- riena dantzatuko dute, besteak beste, eta erromeria giroan amaitukodutesaioa. Bestalde, jaietako ohituraz- ko dantza emanaldia ere es- kainiko dute, uztailaren 18an, 13:15ean, Urduri taldeko 80 umedantzarikherrikoplazan. Kriskitin eta Urduri taldeen elkarlanetik sorturiko ikuskizuna Uztailaren21eaneskainikoduteherrikoUrduri taldeaketaDurangokoKriskitinekemanaldia Kriskitin taldeko dantzariek eta musikariek eta Urduri taldeko 28 dantzarik jardungo dute emanaldian
 16. 16. | 4 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto JAIAK! MARKEL ONAINDIA Bihar ospatuko dute Otxandion aurtengo Gazte Eguna. Berez jaiak ofizialki hasi barik egongo diren arren, jaien barruan ko- katu dute ekimena, urtero jaien bueltan egin ohi da-eta. Aurten laugarren edizioa beteko du Gaz- te Asanbladak antolatzen duen jaialdi horrek, eta helburua au- rreko urteetako berbera izango da, asanbladako kideek adierazi dutenez: “Herriko gazte guztiak elkartu eta denon eguna izatea”. Era honetan, bihar bertan ha- siko da festa giroa Otxandioko kaleetan. Uztailaren 21era arte jarraitukodujaiak. Batu, antolatzeko ere bai Ekitaldiak askotarikoak izan- go dira, ahalik eta jende gehien batzeko intentzio horri lotuta. Baina, antolaketan ere norabide bera aplikatu dute. Asanbladako kideek eratutako ekintzak izan arren, guztietan herriko gazteen partaidetza sustatu dute, Gazte Asanbladakoek esan dutenez. Esate baterako, bazkarirako pa- rrillada gazte batzuek antolatu dute, olinpiadak beste talde ba- tek eta kontzertuekin ere gauza bera gertatu da. Ahalik eta gazte gehien jaien antolaketan inpli- katzea izan da asanbladakoen nahia. Olinpiadak, arrakastatsu Eguerdiko 13:30ean hasiko dute eguneko egitaraua, tabernarik taberna egingo duten trikipo- teoagaz. 15:00etan gazteen baz- karian elkartuko dira. Horren ostean, 18:00etan, olinpiadetan parte hartuko dute. Arratsalde- tik gauera joanda, kontzertuak egongo dira gaztetxean: Eskean Kristo, Krome eta Itzartu tal- deak. Azkeneko talde honek erromeria eskainiko du, lehe- nengo bien rock musikaren os- tean. Gazte Eguneko ekitaldi arra- kastatsuena olinpiadena dela adierazi dute asanbladakoek. Bai behintzat, partaide kopurua- ri dagokionez. Izan ere, gazteez gainera, beste adinetako jendeak ere parte hartu ohi duela azaldu dute. Jokoen inguruan hainbat talde sortzen dituzte, eta ikus- leen artean ere giroa sortzen dute. Oraindino badago olinpia- detan parte hartzeko aukera; bihar bertan eman ahal izango dute izena interesdunek. Horre- taz gainera, bazkaria ere bada eguneko ekintza garrantzitsu bat. Iaz 60 bat gazte batu ziren, eta aurten ere beste horrenbeste batzeaesperodutegutxienez. Tabernetan, mariatxiak Gazte Eguneko egitarauan ba- dago ekintza bat gazteek eurek antolatu ez dutena. Herriko ta- bernariek programa osatu dute proposamen berezi bategaz: mariatxiak. Gaueko 23:00etatik 02:00etara, Mariachi Real Azte- ca talde mexikarraren musika egongo da tabernetan. Gainera, tabernazkanpokalejiraereegin- godute. Auzolanari omenaldia Gazte Asanbladakoek gazteen partaidetza sustatu duten mo- duan, herrian auzolanean ere jardun dute hainbatek. Jaietan kaleak garbitzen, neguan elurra kentzen, mendi martxetan bide- gurutzeak zaintzen... Bada, aur- tengo jaietan behar horretan ibi- li diren guztiak omendu gura di- tuzte. Horregatik, euretako ba- tzuek botako dute txupinazoa. Biharkoaren ostean, hori izango dajaienbigarrenhasiera. Herriko gazte guztiak batzeko asmoagaz, laugarren edizioa beteko du Gazte Egunak Bihar ospatuko dute Otxandion aurtengo Gazte Eguna; eguerdiko 13:30ean hasiko da egitaraua, trikipoteoagaz Ahalik eta gazte gehien jaien antolaketan inplikatzea da gazte asanbladakoen nahia
 17. 17. JAIAK! 2013ko UZTAILA | ZORNOTZA Babeslea: AMOREBIETA -ETXANOKO UDALA 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto
 18. 18. | 2 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto JAIAK! ZORNOTZAKO JAIEN EGITARAUA Uztailaren 13a, zapatua Egun guztian VII. Open “Karmenak” + II. Balcon de Bizkaia scalextric txapelketa, Txiki Otaegin. Goizean Rallysprint Amorebieta-Etxano, auzoetatik. 17:00 Gurutze Gorriaren erakustaldia, Zelaieta parkean. Uztailaren 14a, domeka Goizean VII. Open “Karmenak” + II. Balcon de Bizkaia scalextric txapelketa, Txiki Otaegin. 10:30 Amorebieta-Etxanoko Udala Saria, Nafarroa kalean. EH Junior. Uztailaren 15a, astelehena 20:00Pregoiaeta txupinazoa,Herrikoplazan. Ondoren,kalejira:Amorebieta Etxano,Udazken,Buztintxurieta Uztargierraldoietaburuhandien konpartsak,gaiteroaketa txistulariak. 20:30 Wombo Orchestra (2012ko epaimahaiaren sari berezia), Kalbario-Euskal Herria enparantzan. 22:00 Bongo Botrako, Zubiondo parkean. Uztailaren 16a, martitzena Karmen eguna 11:00 Udazken taldearen kalejira, herrian zehar. Goizean Karmengo jaia, Larrean: meza, bertsolariak, Udabarri dantza taldea eta Triki Piu taldeagaz euskal erromeria. Ondoren herri kirolak, Larreako landetan. Urrezko aizkolari txapeldunen liga: Bizkaiko txapeldun Aitzol Atutxa “Atutxa II” vs Gipuzkoako txapeldun Joseba Otaegi. Inhar Urruzonok harrijasoketan eta ingudean jardungo du. 18:00 Abentura parkea: eskalada, tirolina, zubiak... Zelaieta parkean 18:00 Pilota partidu profesionalak Amorebieta IV frontoian: Urrutikoetxea-Iza Elezkano-Apraizen kontra. Eta, Olaizola II-Ibai Zabala Bengoetxea VI-Beroizen kontra. 20:00 Orsai kale antzerkia (Malas compañias zirko taldea), Herriko plazan. 21:30 Kalakan, Zubiondo plazan. Uztailaren 17a, eguaztena 20:00 Koadrilen arteko play back lehiaketa, Zelaieta parkean. 22:00 Sete Sóis Sete Luas festibala, Zubiondo plazan: Melech Mechaya (Portugal). Uztailaren 18a, eguena 11:00 La Bombonera. Futbola 3x3. Zelaieta parkean. 18:00 Umeen txirrinka irteera, Zubiondo parkean. 22:00 Sete Sóis Sete Luas festibala, Zubiondo plazan: Kamafei (Italia). Uztailaren 19a, barikua Egun osoan Koadrilen Eguna, txosnetan: koadrilen bazkari herrikoia eta beste hainbat ekintza. 16:00 Tenis Lehiaketako finalerdiak, Ganen. 17:00 50 xake partida Bizkaiko txapeldun Jon Axel Goiriaren kontra. 18:00 Kutxen jolasa, txosnetan. 19:00 Umeen danborrada. 21:00 XIII. Txistularien Kontzertua. Abeslari gonbidatua: Jaurne Gaminde. 22:30 Kontzertua, txosnetan: Hesian eta EH Sukarra. 23:00 Alkoholemia karpa, txosnetan. Uztailaren 20a, zapatua Goizean marmitako lehiaketa, Zubiondo parkean. 09:00 LXXXIX. Usakume Tiro ofiziala, Boroa industrialdean. 11:00 Tenis Lehiaketako finalak,Ganen. 17:00 XXXII. Xake Txapelketa. Agustin Zamakona Memoriala. 18:00 Karmenetako VI. Eskupilota Txapelketa, Amorebieta IV frontoian. Federatuen finalak. 22:30 Kontzertua, txosnetan: Green Dog eta Honat. 23:00 Kanp berbena: Varadero Orchestra, Zubiondo plazan. 03:00 Erotic Urban Cross, txosnetan. Uztailaren 21a, domeka Goizean umeentzako jolas parkea, Zelaieta parkean. 09:00 LXXXIX. Usakume Tiro ofiziala, Boroa industrialdean. 11:00 Bizkaiko V. Abelburu PiriniotarrenTxapelketa, Jauregibarrian. 11:00 Itsas modelismo erakustaldia, Jauregibarrian. Bilbo Model Cluba. 11:00 Amorebieta-Etxanoko II. Milia eta Jaietako Lasterketa, Zubiondo parkean eta Jauregibarrian. 11:30 Pala partiduak. Herriko txapelketaren finalak, Amorebieta IV frontoian. 12:00 Arku tiroa, Jauregibarria parkean. 12:30 Areatzako Musika Banda, Herriko plazan. 21:00 Gozategi, Zelaieta parkean. Uztailaren 22a, astelehena 17:00 Koadrilen arteko bolo txapelketa, Gure Kirolak bolatokian. 21:00 Bertsolariak: Arkaitz Estiballes, Julio Soto, Iker Zubeldia, Oihana Bartra, Herriko plazan. Gai jartzailea: Zornotzako bertso eskola. Uztailaren 23a, martitzena Egun guztian umeentzako II. Rally Slot Amorebieta Txapelketa. 18:00 Puzzle lehiaketa eta ludoteka, Herriko plazan. 21:00 Nazioarteko dantzak: Group Jangar (Kalmykia- Rusia), Herriko plazan. Uztailaren 24a, eguaztena 18:30Koadrilenartekopiragua jaitsiera,Ibaizabalerrekan. 20:30 Zirku antzerkia: No hay tiempo que perder (El gran Rufus), Gernika plazan. 21:00 Bilbainadak. Los 5 Bilbainos, Zelaieta parkean. 22:30 Kaleko zinea, Herriko plazan. 22:30 Kontzertua: Zain eta Narco. Uztailaren 25a, eguena Santiagoeguna Goizean baserritarren azoka, Zelaieta parkean. Egun guztian aitita- amamen jaia: meza, aurreskua, erromeria... 09:00 Umeentzako arrantza lehiaketa, Ibaizabal errekan. 17:00 Karmenetako VI. Eskupilota Txapelketa, Amorebieta IV frontoian. 18:30 Koadrilen arteko herri kirolak, Zelaieta parkean. 19:00 S.D.A. Taldearen Aurkezpen partida. III. Amorebieta-Etxanoko Udala Saria, Urritxe futbol zelaian. 20:00 Ongintzakokontzertua: SayàSangidorj.Pianoa (Mongolia),ZornotzaAretoan. 20:30 Zu Zeu Artista!!! IV. Herriko Gazteen Proposamen Eszenikoen Lehiaketa (+11), Zubiondo plazan. 21:30 Blanco y en botella, Zubiondo plazan. 22:30 Su artifizialak: Zaragozana piroteknia, Jauregibarrian. 22:45 Memoria de Pez, Zubiondo plazan. Uztailaren 26a, barikua Santana eguna Egun guztian umeentzako jolas parkea, Zelaieta parkean. 20:00 Umeentzako antzerkia: Zoozoom (Markeliñe). 22:30 Danborrada. 23:00 Kontzertua txosnetan: Steepers, Primeros Auxilios eta Raxfer. Uztailaren 27a, zapatua Santanatxu eguna 19:30 XIV. Koadrilen Arteko Mozorro Lehiaketa eta Fiebre del sabado noche ikuskizuna. Colectivo Birloque. 20:30 Mozorro lehiaketaren sari banaketa, Herriko plazan. 21:00 Kaleko musika: Beat N’Blow (2011ko epaimahaiaren sari berezia), Kalbario-Euskal Herria. 22:00 Disko festa: Concept Club, DJ Eneko Baranda, DJ Chuchi, DJ Jordi K.Dantzariak. 22:00 Kontzertua txosnetan: Puzkerpunk eta Joxpa taldeagaz erromeria.
 19. 19. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto 3 | JAIAK! Andoni Agirrebeitia kultura teknikariak eta David Latxaga Zornotzako alkateak Karmengo jaiak aurkeztu dituzte asteon. AMAIA UGALDE Astelehen iluntzean C.D. Zorno- tzak botatako pregoiagaz hasiko dituzte aurtengo Karmenak Amorebieta-Etxanon. Besteak beste, Zornotzako Nazioarteko Krosaren antolatzailea da kluba, eta haren lana aitortzeko eraba- kiduteaurten. Motorrak asteburu honetan hasiko dira hamahiru eguneko jaietarako berotzen. Zapatuan 14.Rallysprinta egingo dute, eta domekan, Open Karmenak Sca- lextricarentxandaizangoda. Andoni Agirrebeitia kultura teknikari eta Jai Batzordeko pre- sidenteak eta David Latxaga al- kateak eman dute egitarauaren berri. Jaietan herriko elkarteek eta norbanakoek duten parte- hartzea nabarmendu dute Agi- rrebeitiaketaLatxagak. Txosnetako kontzertuak Aurten ere txosnagune bi egon- go dira jaietan: Ogenbarrena auzoan bost txosna egongo dira, eta Zubiondon lau. Zubiondo- koak uztailaren 15ean zabalduko dituzte, eta Ogenbarrenakoak 19an. Zubiondon, besteak bes- te, Bongo Botrako –uztailaren 15ean–, Kalakan –uztailaren 16an– eta Memoria de Pez –uztai- laren 25ean– taldeek eskainiko dituzte kontzertuak. Ogenba- rrenan Hesian eta EH Sukarra izango dira lehen gonbidatuak, hilaren 19an. Zain eta Narco tal- deek uztailaren 24an eskainiko dituzte kontzertuak. Gozategi ere etorriko da Zelaietara, uztai- laren21ean. Uztailaren 19ko Koadrilen Egunaz gainera, koadrilek play back txapelketa edukiko dute uztailaren 17an, eta piragua jai- tsiera uztailaren 24an. Gainera, aurten, lehenengoz, uztailaren 25eko goizaldean Erotic Urban Cross edo galtzontzilo eta kulero lasterketaegingodute. Koadrilentzako beste egun be- rezi bat marmitako lehiaketaren eguna izango da. Iaz 2.000 par- te-hartzaile baino gehiago batu ziren, eta aurten ere antzeko par- te-hartzea espero dute uztailaren 20an. Lehiaketan izena emateko azken unea uztailaren 15ean izangoda,14:00etan. Horrez gainera, Sete Sóis Se- te Luas nazioarteko jaialdiko kontzertu bi ere izango dira Zu- biondon: Portugalgo eta Italiako musikaz gozatzeko aukera egon- goda. Umeentzako,abenturaparkea antolatu dute, aurten lehenen- goz, Karmen Egunerako, Zelaie- tan. Nagusienek betiko doinu dantzagarriez gozatu ahal izan- go dute Varadero berbenagaz eta Loscincobilbainostaldeekin. Kirol jardueren artean berriz, Karmen Eguneko pilota parti- duen barruan, Olaizola II txa- peldunak jokatuko du, besteak beste. Badator hamahiru eguneko jai giroa, Jai Batzordeari eta kultura elkarteei eskerrak C.D.ZornotzakirakurrikoduaurtengoKarmenetakopregoia.Jaienaurkezpeneanherrikoelkarteenlankidetzanabarmendudute Bongo Botrako, Kalakan, Memoria de Pez, Hesian, EHSukarra eta Gozategi egongo dira, besteak beste M. O. La Otra Mirada izeneko Durangoko Gobernuz Kan- poko Erakundeak Ulaan Baatorretik gertu daukan proiektuaren alde kontzer- tua eskainiko du 25ean Sayá Sangidorj piano-jo- tzaile mongoliarrak. San- gidorj oso ezaguna da Mon- golian, eta bere ibilbideari Arte Ederretako masterra eman dio UNESCOk. Ho- rrez gainera, “Kultura En- baxadore” izendatu zuen Mongoliako gobernuak 2000. urtean. La Otra Mi- rada elkarteak Mongolian egiten duen lana ezagutu zuenean, Euskal Herrian kontzertuak emateko es- kaini zuen bere burua. La Otra Mirada erakun- dea egitasmo nagusi bitan dabil orain lanean: dutxa publiko batzuk erakitzen Nalaikha herrian, eta kris- talezko hezurren gaixota- suna duten neba-arreba biri laguntzen. Mongoliako piano-jotzaile entzutetsua, bere herriaren alde SayáSangidorjpiano-jotzaileakkontzertuaeskainikoduuztailaren25ean
 20. 20. JOSEBA DERTEANO Noiz jakin zenuten jaietako pre- goia irakurri eta txupina botako zenutela? Herriko kirol elkarte gehienek txupina botata zutenez, esan de- zagun, elkarte antzinakoeneta- tik gu geratzen ginela. Guk oso pozik hartu dugun ohorea da. Orain klubean gaudenetatik ha- rago, klubaren historia osoari egindako aitorpen lez hartzen dugu. Nortzuk igoko dira udaletxeko balkoira? Asko ere ez gara sartzen. Nik pregoia irakurriko dut. Miguel (Bilbao) ere igoko da; derrigor igo behar da klubeko sortzailee- takoa delako. Hori bai, batzen garen denak zornotzarrak izan- go gara; atleta handi asko iga- ro da klubetik (Martin Fiz, Mai- te Zuñiga…), baina etxekoekin egingo dugu, sasoi batekoak eta gauregungoakbatuta. Pregoian zer esango duzu? Ez da luzea izango. Euskarazkoa eta gaztelaniazkoa batuta, minu- tu bat eskas iraungo du. Atletis- moa apur bat jaiekin lotzen saia- tukonaiz.Azkenbatean,jendeak ezduazalpenluzeetaaspergarri- rikentzungura. Zenbat atletek osatzen dute kluba? Gaur egun, 30 bat atleta dabiltza, denak Amorebieta-Etxano edo ingurukoak: Gernika, Lemoa, Igorre eta Dimakoak. Gehienak juniormailatikbeherakoakdira. Zelan definituko zenuke kluba- ren gaur egungo egoera? Batez ere, harrobiagaz lan egi- ten dugu. Ez dugu giza baliabide handirik. Izan ditugu sasoi ho- beak. Sasoi batean Martin Fiz lako atletak izan zenituzten, eta emakumeen taldea erreferen- tea izan zen. Bai, gure talderik indartsuena emakumeena zen, eta denak biz- kaitarrak ziren. Sei-zazpi ur- tean Espainiako Ohorezko Mai- lan egon ginen. 1995ean emaku- meen taldea desagertu egin zen finantziazio faltagatik. Ia ez ze- goen dirulaguntzarik, eta oso gaitza zen taldeari eustea. Esan daiteke, gaur egun Bidezabalek hartu duela testigua, zelanbait esanda, orduan guk egin genue- nari jarraipena eman diola. Atle- ta gazte onak irten dira gure klu- bean harrezkero ere, baina apur- ka beherantz egin du. Hala ere, nire ustez atletismoak toki guz- tietanegindubehera. Klubaren exijentzia maila ere aldatu egin da urte hauetan? Gure filosofia hau da; ez dugu ki- rol emaitzarik exijitzen. Kirolari bakoitzaribereaukerenbarruan lehiatzen erakusten diogu, baita garaipenak zein porrotak ondo onartzen ere. Exijitzen duguna konpromisoa da, kirolari bakoi- tzak bere onena eman dezala, bai entrenamenduetan, bai lehian. Badaesaldibat behinEuskadiko Atletismo Federazioko presiden- te ohi Andres Sanchezek esan zuena, eta buruan grabatuta ge- ratu zaidana. Honela zioen: “At- letismoa gure denbora librean egitendugunkirolaizateakezdu esanguraserioaezdenik”. Klubak nazioarteko kros eza- guna antolatzen du urtero. Es- parru horretan puntarengo ja- rraitzen duzue. Datorren urtean 60. aldia egingo dugu. 20 bat urte zituenean Mi- guel Bilbaok sortu zuen, eta al- di guztietan egon da. Txapelketa askorik ez zegoen sasoian, apur- ka izena hartzen joan zen. Na- zioarteko izendapena lortu zuen 70eko amaieran. Babesleak eta erakundeetako laguntzak gehi- tu eta 80ko hamarkada amaiera- rako oso lasterketa ezaguna zen nazioartean. 1993an munduko txapelketa hartu zuen. Harrez- kero, bere gorabeherekin, erre- ferente izan da. Datorren urteko krosa lotuta duzue? Kontua gaitz dago, oso gaitz. Baina nik uste dut aurrera ate- rako dugula. Diru gutxiago ba- dago, diru gutxiagogaz antolatu beharko da. Gauza bat argi du- gu: ez dugu bertan behera uzte- ko inolako intentziorik. Jaietan ekitaldirik antolatzen duzue? Ez. Orain 25 bat urte koadrilen arteko pentathloia antolatzen genuen. Ez zuen klubak antola- tzen, nire koadrilak baizik, bai- nakoadrilakogehienokklubean genbiltzan. 100 eta 800 metroek, pisu jaurtiketak, errelebo pro- bak eta altuera edo luzera jau- ziak osatzen zuten txapelketa. Denborak hartu eta jauzietan metroakneurtzengenituen.Lau edobosturteanantolatugenuen. Urte batzuetan, 30 bat koadrilek parte hartu zuten. “Klubaren historiari egindako aitorpen lez hartzen dugu ohorea” ClubDeportivoZornotzariemandioteaurtenpregoiairakurrietatxupina botatzekoaukera.JuanJoseAnderezek27urtedaramatzaklubean | 4 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto JAIAK! JUAN JOSE ANDEREZ | Amorebieta-Etxano, 56 urte | Club Deportivo Zornotzako idazkaria Pregoia ez da luzea izango; atletismoa jaiekin lotzen saiatuko naiz; jendeak ez du gura azalpen luzerik” Datorren urteko krosa gaitz dago, oso gaitz, baina ez dugu bertan behera uzteko inolako intentziorik” Azken urteetan behera egin du klubak; atletismoak, oro har, toki guztietan behera egin duela uste dut” Emakumeen taldeak prestigio handia lortu zuen finantziazio faltagatik desagertu zen arte.
 21. 21. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Publizitatea 13
 22. 22. 14 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Aisialdia MENDI IBILBIDEAK Mendiko ibilbideak auzolanean konpontzeko aldarria MARKEL ONAINDIA Oiz menditik igarotzen den BTTko ibil- bidebatkonpontzendabiltzaauzolanean herritar batzuk. Azken asteetan, mendi gainean dagoen zati bat garbitu eta kon- pondu dute, eta oraindik ere lan apur bat egin barik dutela esan dute. Eurek bada- biltza beharrean, baina herritarrengana ideia bera zabaltzeko nahia daukate; mendiaren erabiltzaileek ingurunearen garbitasunaz eta egokitasunaz kontzien- tziahartzeaguradute. Arazo handiena, bizikletariek Mendiko ibilbideetan sarri topatu ahal dira enborrak, adaxkak, harriak... Bizi- kletari hauek kritikatu dute inork ez di- tuelabideokzaintzen;bestebatzuenlana den arren, euren kabuz ekitea erabaki dute. Aldundiko Basozaintza Sailaren menpe dago horietako askoren kudeake- ta, udalen esku beste batzuena. Bidean trabak topatzean, oinezkoek errazago edukitzen dute pasatzeko; arazo handie- na bizikletariek edukitzen dute: bizikle- tatik jaitsi eta gainean daroatela egin behar izaten dute aurrera. Ganadua- rentzako atramadekin ere antzekoa ger- tatzen zaie, eta bide publikoan, “denon bidean”, horrelako hesiak ez zirela egon beharkoustedute. Filosofia zabaltzeko beharra Bizikletari batek Oizen egindako lana erakutsi du. Harri batzuk findu dituzte borrekin, harri handiren bat aparta- tu bidetik, zuloak estali dituzte, tarte berriak zabaldu... Filosofia hori erabil- tzaile guztiengana zabaltzeko beharra ikusi du, bakoitzak ahal duen neurrian. “Koadrilanzoaztelaenborbatgurutzatu- ta ikusten baduzue, bizikletatik jaitsi eta apartatu”, ipini du adibide legez. Oinez doazenentzako ere eskaera bera egin du. Helburua,bizikletatikjaitsibarikahalik etatartegehienegiteada. Mendi bizikleta goraka doan kirola edo afizioa da, eta Durangaldean hain- bat bide daude horretarako. Auzolanean parte hartu duen bizikletariak mendiko kirolaren balioaz berba egin du. “Ona da osasunerako, psikologikoki estresak gainditzen laguntzen du...”. Natura eta ingurunea ezagutzeko aukera ematen duela gogorarazi du, eta eraiki gura den gizarteereduaneraginaduelaustedu. Durangaldea, turismo gune Baina, bere ustez ez da praktika hori behar beste sustatzen. Gainera, Duran- galdea horrelako turismoa garatzeko leku ezin hobea dela dio: “Europako lekurik ederrenetakoa da”. Txirrindu- lariak adierazi du Abadiño leku esangu- ratsua dela, ibilbideak egiteko dauzkan hamaika aukerengatik. Hori dela-eta, txangozaletasunagaz lotutako zentro edo topagune bat sortzeko leku ona dela aldarrikatu du. Tornosolo trinketean BTTko zentroa ipiniko dute, baina bere ustez, oinezkoentzako zentroa ere izan beharkolitzateke. Auzolanean konponketak egin ostean, bizikletagaz ibilbidetik pasatzen. Azkenasteetan,OizgaineandagoenBTTkoibilbidebatkonpontzenibilidirahainbatlagun; eurekbadabiltzabeharrean,bainaideiaberaherritarrenganazabaltzekonahiadaukate Durangaldea horrelako turismoa garatzeko leku ezin hobea dela dio: “Europako lekurik ederrenetakoa da” Filosofia hori erabiltzaile guztiengana zabaltzeko beharra ikusi du, bakoitzak ahal duen neurrian Kritikatu dute inork ez dituela bideok zaintzen; beste batzuen lana den arren, euren kabuz ekitea erabaki dute
 23. 23. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto 15@anbotokirola Kirola JOSEBA DERTEANO Motor hotsa, turismoak lokatze- tan derrapatzen, autoak zuzen- gunean parez pare bihurgunera nork arinago sartuko desafio- ka… Autokros zaleek hori eta gehiago gozatu ahal izango dute bihar, 15:30etik aurrera, hainbat herritarren ekimenez Atxondon antolatu duten autokros txapel- ketan. Izaera herrikoia du eta 52 turismok parte hartuko dute. Iazko aldian, aldatu egin zuten lasterketa eredua (lur orotariko ibilgailuen abilezia probetatik turismoen lasterketetara pasa- tuta), eta aldaketagaz gustura geratu zirenez, aurten formatu horri eutsi diote. Gainera, zelan- bait esanda, Gizaburuagan ber- tan behera geratu zen autokros probaren oinordekotza hartu zuten. Antolatzeko orduan ere, buruhauste gutxiago eragiten ditulasterketabatek. Apatan, Markoidako landetan prestatukodutezirkuitua:“Iazko antzekoa da. Ibilbideak bihur- gune asko ditu, eta gune batzuk lokaztu egingo ditugu uragaz bustita”,azalduduOierOlaetxea antolatzaileetako batek. Hala ba- da, abiaduraz gainera, trebezia ere beharrezko osagai izango du irabaziguraduenak. Autokros proba federatu ga- beko auto zaleei zuzenduta dago, eta turismo denek parte hartu dezakete,4x4kotrakzioadutenek izanezik. Lasterketa garatzeko sistema sailkapen fase bidezkoa izan- go da. Parte-hartzaileak seiko taldeetan banatuko dituzte, eta horietatik aurreneko biak pa- satuko dira hurrengo fasera. Horrela finalera arte. Hasierako sailkapen probak bost itzulira izango dira; finalerdiak zortzira, eta finala hamar itzulira. Arra- tsalde osoan, edariak erosteko tabernabategokitukodute. Sariak eta jai giroa Sariei dagokienez, gutxi gora- behera iazko ereduarekin ja- rraitzea da asmoa: iaz irabaz- leak txapela eta erreminta kaxa bat jasoko zituen; bigarrenak erreminta kaxa eta xanpaina, eta hirugarrenak 30 euro eta xanpaina. Iaz, lehenengoz, turismoen arteko lasterketa antolatu zuten Markoidako landetan. Turismoen autokros txapelketak 52 parte-hartzaile batuko ditu Apatan Zapatuan,15:30etikaurrera,Markoidakolandetanegokitutakozirkuituanlehiatukodiraturismoak “Ibilbidea iazko antzekoa da. Bihurgune asko ditu eta gune batzuk lokaztu egingo ditugu uragaz bustita” Gotzon Gomez Errugbia Errugbi munduan zerbaitek ikusmina sortzen badu, lau urterik behin Lionsek egiten dituenbirakdira. British eta Irish Lionsen sorrerak XIX. mendearen amaieran du jatorria. Urte haietan, bi uharteak koroa britainiarraren parte ziren, eta bi irlak ordezkatuko zuen taldeasortzeaerabakizuten. 1888. urtean, Ingalaterra, Gales, Irlanda eta Eskoziako federazioek bultzatuta sortu zuten taldea. Hasieran, hel- burua dirua lortzea zen, eta horretarako hego hemisferio- tik birak antolatzen zituzten. 1888an burututako biran 27 garaipenekin amaitu zuen taldeak. Sekulako arrakasta, kontuan harturik elkarrekin jokatzen zuten lehen aldia zela. 1910. urtean onartu zuen Errugbi Batzordeak British eta Irish Lions talde bezala. 1947. urtean Lions osatzen zu- ten lau herrialdeek bat egin zuten, eta nazioarteko batzor- dea osatzeko elkartu ziren. 90. hamarkadara arte jokala- riek ez zuten sosik ere kobra- tzen, baina 1993. urtean profe- sionalbihurtuziren. Aurten,birandabiltzaAus- tralian. Ekainaren 22an joka- tu zuten lehen partida Walla- biesen aurka. Amaieran 21-23 ipar hemisferiokoen alde. Joan zen larunbatean, ANZ Stadiumeaneta84.000zaleren aurrean, 41-16 irabazi zuten. Ikuskizun ederra bi talde mi- tikoenartean.AnimoTata. ADITUAREN TXOKOA Lions-en bira
 24. 24. 16 Kirola 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto PARAPENTEA Kanpoan ez geratzeko borrokan dabil Iñigo Gabiria Alpeetan RedBullXAlpsprobakoseigarrenjardunaldialehiatzendabilelorriarra JOSEBA DERTEANO Red Bull XAlps parapente laster- ketabizirauteprobabatdaberez. Lo falta, 17 orduko jardunaldiak parapentean zein korrika, euria, halamoduzko elikadura… Baina gogortasunagatik ez ezik, laster- ketan duen kokapenagatik ere (azken aurreko dago) proba bizi- raute kontu bat bihurtu da Iñigo Gabiriarentzat (Elorrio, 43 urte). Horrela izan da domekan laster- ketari ekin zionetik. Egun birik behin azkenengo doan parapen- telaria eta bere taldea probatik kanporatu egiten dituzte. Orain arte libratu dira, baina datozen egunetan ere borroka handia aurreikusten dute atzetik dabil- tzanenartean. Domekan Salzburgon (Aus- tria) hasi zen proba, eta 15 bat eguneta1.031kilometrokoibilbi- dean Alpeak alderik alde zehar- katu ondoren, Monakon izango dute helmuga. Gabiriak eta bere taldekideek (Xabi Amorrortu elorriarra eta Iñigo Arizaga eibartarra) adierazi dute laster- keta hiru multzotan banatuta dagoela: irabazteko borrokan dabiltzanak, lasterketa ahalik goren amaitzea helburu dute- nak eta kanpoan ez geratzeko egunero eraginkortasun azter- keta bat gainditzera behartuta daudenak. Gabiriak bigarren multzoan ibili gura zuen, baina hainbatfaktorek(esaterako,ezin izan dute parapentea nahi beste bider erabili) azken postuetara eroan dute. Maurer liderrari 430 kilometro falta zaizkio amai- tzeko;Gabiriari800inguru. Arerioak diren arren, azken sailkatuen artean dagoen adita- suna azpimarratu dute; elkarri- laguntzekoprestdaude. Parapentean ezin duenean, korrika pilatu behar ditu kilometroak. ‘xalps-basqueteam.com’ Gurutze Frades Getxoko proba irabazi ostean. J.D. Gurutze Frades iurretarrak (MugarraTT) Getxoko Extrem Man proba irabazi zuen joan zen asteburuan. Iron man er- diko distantzia zuen proban erraz nagusitu zen; emaku- meetandenborarikonenamar- katu zuen sektore denetan, eta helmugan 46 minutuko aldea atera zion bigarrenari. Hurrengo hitzordua Gasteiz- ko Challenge-a (iron man dis- tantzia) du uztailaren 28an. Aurten distantzia luzeko mun- duko txapelketan zazpigarren sailkatu da iurretarra, eta he- mendik aurrera Gasteizko hitzorduari begirako entrena- menduagauzatukodu. Gasteizko hitzordura sasoi betean helduko da Frades GetxokoExtremeManprobairabazidu TRIATLOIA J.D. Joan zen zapatuko Garaiko triatloia Javier Miguel Benedi- tedek(Andoain,35urte)irabazi zuen; Alberto Bravo sailkatu zen bigarren. Biak batera hel- du eta elkarrekin jaso zituzten besoak, baina Benedited sartu zen aurreneko. Aitor Regillaga izan zen hirugarrena. Emaku- meetan Nerea Etxeberria az- peitiarrak irabazi zuen. Aran- tzazu Perez de Arenaza eta VeronicaDominguezizanziren bigarren eta hirugarren. Uri- barri Egia (Abadiñoko Laubi- deta triatloia taldea) laugarren helmugaratuzen. Benedited eta Etxebarria geratu ziren Euskadiko txapeldun Garain JavierMiguelBeneditedeketaAlbertoBravok elkarrekinjasozituztenbesoakhelmugan Nerea Etxeberria irabazlea erdian, podiumean lagun izan zituenekin. Joan zen asteburuan Tolo- san jokatutako Euskal Herriko Igeriketa Txapel- ketan urrezko domina ira- bazi zuen Eñaut Vidalek (Durango, 15 urte) tximeleta- erako 50 metrotan. Haur- kategorian (1998an jaiota- koak) parte hartu eta 29.88ko denbora behar izan zuen 50 metroak egiteko. Vidal Gal- dakaoko igeriketa klubagaz lehiatzen da. Orain asteburu bi, Bizkaiko Txapelketan hi- rugarren denborarik onena eginda sailkatu zen Euskal Herrikofinalerako. Vidalek urrea, Euskal Herriko txapelketan IGERIKETA Bastidara irteera antolatu du Berriz Bizikletari Elkarteak Uztailaren21eanegingoduteurterokoegunpasa; bizikletanzeinautobusezegindaitekeibilbidea TXIRRINDULARITZA J.D. Bastidarako irteera Berriz Bi- zikletari Elkarteak urtero an- tolatzen duen egunpasa da. Uz- tailean, Santiago egunaren in- guruan, Frantziako Tourraren azkeneko etaparen egun berean, egiten dute. Aurten uztailaren 21ean izango da. Berriz eta Bas- tida arteko ibilbidea bizikletaz edo autobusez egin ondoren (100 kilometro inguru), bertako upategi batean bazkalduko dute elkartekokideek. Berrizko Fonda tabernan egin daiteke izen-ematea. Uz- tailaren 21ean, 08:00etan, ipini dute irteera ordua Olakueta plazan. Autobusez doazenak 10:00etan irtengo dira. 12:00etan Bastidako igerilekuan bainu fresko bat hartzeko asmoa dute bazkaltzera batu aurretik. Buel- tako autobusa 18:00etan irtengo da. Autobusa, bideko hornidura eta igerilekuko sarrera Berriz Bizikletari Elkartearen kontura izangodira.
 25. 25. 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto Kirola 17
 26. 26. 18 2013ko uztailaren 12a, barikua | anboto I 2012ko azaroaren 23a, barikua anboto20 Higiezinak ETXEBIZITZAK SALDU Bolibar(Bizkaia). Bolibarrenetxeasal- gai,lursailekinedo gabe.Telefonoa: 660-358067 Abadino.Pisuasal- gai/alokairuanMun- tsaratzen.Sukalde- egongela,3logela, bainugelaetakomu- na,balkoihandia,igo- gailuaetaberogailua. Garajeaetaganbara. Tel.:94-6816891. Durango.Pisuasalgai Durangokoerdigune- an. Bilogela.Berrizta- tuta.Denakkanpora ematendu.Osoargi- tsuaedoeguzkitsua. 120.000euro. Tel.:695-702461. Elorrio.Etxebizitza salgaiElorriokoerdi- gunean,estrenatzeko. 3logela,bikomun,su- kaldeekipatua, 8m2- kotrasteroaetaigo- gailua.Prezioa: 198.000euro Tel.:634-457201. Garai.Oarbeaskoaba- serriasalgai.10.000 m2-kolursaila.Garai- kosanmigelauzoa,6. 8.500m2-kobelardi soroa,nahikolaua. 200m2kobaratza, frutalak.Nekazaltu- rismoaedonekazari- tzaekologikorako aproposa.Tokilasaia, hegoalderabegira. Erreabilitazioabehar du.Bifamiliarraegite- kobaimena.Udale- txea,frontoia,kultur etxea,osakidetzakon- tsulta,jatetxeak(2) etabusgeltokitik150 metrotara.Durangotik 10minutura.Ap-8au- topistatik5minutara. Telefonoa: 639833489 Posta:jo.amante- gi@gmail.com. Gasteiz.Pisuasalgai SanMartinauzoan (125m2,2.Solairua). Etxeargitsuaetaikus- miraederrekoa,ipar- hegoalderabegira. Sukaldea,3logela, egongelaetabikomun ditu;baitabalkoia, aparkalekuetatraste- lekuaere.Altzarieta guzti.Berogailuagas bidez.Igogailuaere badu.Ikusinahiizanez gero,693243712tele- fonoradeitu. 253.000euro. Iurreta.Iurretan, Arriandin,etxebizitza salgai.Prezioa: 50.000euro.Tel.: 685-728042. Mallabia.Mallabian baserriberriztatuaeta 6.000m2-kolursaila salgai. Tel.:639-972685. Otxandio.Otxandion apartamentuasalgai. Altzarizjantzia,tras- telekuetaigogailuare- kin.Tel.:675-717283. Otxandio.65m-kopi- suasalgai,altzariz jantzia,bizitzerasar- tzekomoduan.Lehe- nengosolairua,2gela, egongela,sukaldea etakomuna.Denak kanpokalderantzema- tendu,gainera,hiru- garrensolairuan6 m2-kotrastelekubat daukaleihobatekin, estudiotxikibaterako osoaproposa.Erai- kuntza2003.Urtekoa da.120.000euro. Tel.:634-444776. ERRENTAN EMAN Abadino.Abadinon, Muntsaratzauzoan, pisuaalokagai. Tel.:652-736339. Abadino.Pisutxiki batalokagaiAbadi- non. Tel.:635-747006 (Tere). Durango.Etxeaalo- katzendutDurangon, AldeZaharrean.Erai- kuntzaberria:hirulo- gela,komunbi,sukal- deaetaegongela.Hi- rugarrenpisua igogailuarekin. Prezioa:500euro. E-maila: alokatuetxea@gmail. com Elorrio.Elorrion, etxebizitzaalokagai. Erdiguneanetaestre- natzeko.3logela,bi komun,sukaldeekipa- tua,8m2-kotrasteroa etaigogailua.Pre- zioa:650eurohilean. Tel.:634-457201. Gasteiz.Pisuaaloka- gaiArantzabalauzoan (8.Solairua).Etxear- gitsuaetaikusmira ederrekoa,hegoaldera begira.Sukaldea,4lo- gela,egongelaetabi komunditu;baita aparkalekuetatraste- lekuaere.Altzarieta guzti;bizitzenhasteko moduan.Igogailuaere badu.Ikusinahiizanez gero,693243712tele- fonoradeitu.950 euro. Otxandio.Otxandion, herrierdian,aparta- mentubatalokagai.Bi logela,sukaldea, egongelaetakomuna. Tel.:605-773721. Zaldibar.Zaldibarren, herrierdigunean,pi- suaalokagai.3logela, altzarizhornituriketa igogailuarekin. Tel.:639-210139. ERRENTAN HARTU Durango.Durangon, gutxienez3logelako pisuaalokatunahidut. Tel.:661-332446. OPORRETAKO ETXEBIZITZAK ERRENTAN EMAN OropesadelMar (Castellã³n).Oropesa delMar,MarinaDor4 -6pertsonantzako apartamentuberria, udanetaurteosoan zeharalokagai.Hon- dartzatik150metrota- ra.Egongela,2logela, komuna,sukaldea,te- rrazahandia,garajea, 2igerilekuetatxin- txaunak.Lekulasaia. Animaliarikez. Tel.:670-214924 (Marijo) Conil(Cadiz).Conilen (cadiz)apartamentu batalokatzenda.Hon- dartzainguruan.Tel.: 653-733457 ValleRamales(Kan- tabria).ValleRama- les-en(kantabria)txa- letaalokatzenda.Tel.: 653-733457 Conil(Cadiz).Landa- etxeaalokatzendaco- nilen(Cadiz).Herritik 3minutura.Lorategia daukaetaingurunela- saia.Te.:600-5965 38 Almazan(Soria).Fa- milioporretakoapar- tamentuaalokagai.2- 4pertsona,2logela,2 bainugela,sukalde ekipatuaetaegongela. Erosoetalasaia.Igo- gailua.Udaligerileku bikaina.Uztaila: astean250euro/ Abuztua:astean350 euro. Telefonoa: 659570180. Posta: marhblanco@hot- mail.es. Conildelafrontera (Cadiz).Conildela fronteran(cadiz)etxe- txourdinaalokatzen da.Herritiketahon- dartzatik3minututa- ra.Bilogela,komuna, sukalde-egongela,lo- rategiaetabarbakoa. 4pertsonendakoego- kia,zonaosolasaiaeta aparkatzekoarazorik ez. Tel.:600-5965 38 Bolibar(Bizkaia). Udasasoirakoboliba- rren(bizkaia)etxea alokatzenda.Erreka ondoanterrazaetaor- tuarekin.Tel.:660-35 8067 Bastida.Labastidan oporretakopisuaalo- katzendutpiszinare- kin.Torre-otxandiur- banizaziopribatuan. Urbanizazioakigerile- kuaetasaskibaloipis- taditu.2logela,bai- nugela,sukaldeaeta egongela,guztiz apainduta.Paisaiaeta bistaikusgarriak.Ez- karaitikhurbil.Urte osoaneskuragarri. Hamabostaldikaeta hilabetekaalokatzen da.Interesatuakdeitu hona: Telefono:620629 245 Posta: iarteaga_@hotmail. com. PISUA KONPARTITU PISUKIDE BILA Berriz.Logelaaloka- tzendabaserriakon- partitzeko.Berriztatu berriaetalekuparega- bean.Interesatuak deitutelefono honetara: 619-665857. Durango.Pisukide bilagabiltza.Pisube- rriaetaosopolita. Ibaizabalauzunean.3 logelaetakomun2. Giroona.Garajeaau- keran. Tel.:651-645053. LOKALAK SALDU Atxondo.Atxondon lokalkomertzialasal- gai.43m2-koa.Tel.: 647-906408. ERRENTAN EMAN Durango.Bulegoa alokagaiDurangon, Plateruenplazan. 42m2.Tel.:656-78 0215. Elorrio.Lokalzoraga- rria.170mkolokala herriaren erdianalo- katzekoprest,5eska- paratehaundiak,au- tobusgeltokiarenon- doan400euro. Edozeinnegozioipin- tzekoprest,primerako baldintzekin. Telefono: 946582101.Inmobi- liariaargieta 946820041 GARAJE / TRASTEROAK SALDU Durango.Durangon, AskatasunEtorbide- an,garajeasalgai.Tel.: 688-616877. Elorrio.Elorrion,Be- lenguakalean,garaje itxiasalgai.Tel.:634- 457201. Elorrio.Elorriokobe- rrio-otxoakaleanga- rajeitxiasaltzenda. Interesabaduzueta informaziogehiago nahibaduzu,deitu! Tel.:658-759264. Otxandio.Otxandion bigarajesalgai,bat itxia. Tel.:675-717283. ERRENTAN EMAN Durango.Durangon Gasteizbideakalean garajeitxiaalokatzen da. Tel.:658-453566. Durangaldea.Apar- kalekuaalokagaiHe- rrikoGudarienkalean. Durango. Tel.:669-735680. ERRENTAN HARTU LURSAILAK SALDU Bolibar(Bizkaia). Bolibarrenlursailasal- gai.Tel.:660-3580 67 Urdaibai(Bizkaia). Lursaikeraikigarria salgaiurdaibain.Pre- zioonean.Deitu!tel.: 686-663557 Bernedo.Lursailerai- kigarriaurturinsalgai dago,bernedon.Gas- teizetik40km-tara dago,etaizkikogolfe- tik3minututarabaino ez.308m2eraikitzea posibleda,7ml-koeta bisolairukoaltuera maximoarekin.Ingu- ruanbestelursaileta etxebizitzabatzuk ditu;baitagolfekoho- telaere.Telefonoa: 665757807(ana) emaila:ana.Vitoria. gasteiz@gmail.com EROSI Durangaldea.Lursail baterosiedoalokatu nahidut.Lursailtxi- kia,ortuaipintzeko. Tel.:666-691003. Teknologia INFORMATIKA / BIDEO- JOKUAK GAINERAKOAK Webguneakegiten dira.Webguneakegi- tenditut.Prezioone- an.Tel.:649-3145 48. GAINERAKOAK SALDU Irratiantenasalgai. Irratiantenasalgai. FMtransmisorea, osagaihauekin:link stereosorgailubat,di- ratelFMmodulagailu- kitzikagailubatetadi- ratelFM600wanpli- fikadorebat.EtaFM sistemaerradiatzai- lea,osagaihauekin:4 antenayagiFM,2ele- menturekinetaFM banagailubat,4bide- rekin. Tel.:94-6816558. EMAN Bidalizureordena- gailuaPeruetaBoli- viara.Hondatuta,za- harraedozaborretara botabeharbaduzu,nik jaso,konpondueta kainaberarenbitartez bialdukoduguBolivia etaPerukoeskoletara. Tel.:655-717666. Lana-negozioak LAN ESKARIAK ETXEKO LANAK Abadino.Abadinoko 33urtekoneskaeus- kaldunaetxeakgarbi- tzeko,tabernakgarbi- tzeko,plantxaegiteko edopertsonakzein umeakzaintzeko prest.Kotxeadaukat. Tel:658-738048. Durangaldea.Pertso- naarduratsuaeta erreferentziaduna, pertsonanagusiak zainduedogarbiketan (portalak,tabernak, etxeak...)aritzeko prest.Tel.:631-2834 57. Durangaldea.Nagu- siakzaintzenedogar- biketanlanbilanabil. Lanaldiosoanedoer- dian.Esperientziaeta erreferentziaonare- kin. Tel.:632-992383. Durangaldea.Etxeko lanakegitekolanbila. Tel.:647-242301. PERTSONAK ZAINDU Durango.Durangon egunezzeinorduka pertsonanagusiak zaintzekozeingarbi- ketanaritzekolanbila nabil. Tel.:680-296676. Elorrio.Irailetikaurre- ra,astelehenetikosti- ralera,arratsaldetan, pertsonanagusiak edotaezinduakpasea- tzeraateraedotakon- painiaegitekoprest dagoenneskagaztea naiz.Mendekotasuna dutenpertsonengana- koarretaikastenari naiz(atencionsocio- sanitaria).Interesa baduzu,jarrinirekin harremanetan: 688640604. Elorrio.Datorrenkur- tsoan,irailetikaurrera, haurhezkuntzaeta hezkuntzabereziaegi- nakdituenetaudale- kutanlaneanespe- rientziaduenneska gazteeuskalduna, arratsaldez(Duran- galdean)haurrakzain- duetaeskolakolane- kinlaguntzekoprest. Urteakdaramatzat honetanetahaurrekin osoongimoldatzen naiz!interesabaduzu, deitu: 688640604 Durangaldea.Nagu- siakzeinumeakzain- tzekoedogarbiketan aritzekolanbilanabil. Tel.:649-359606. Durangaldea.Pertso- nanagusiakzaintzeko lanbilanabil.Tel.: 669-501653. Durangaldea.Nagu- siakzaintzekoedoos- talaritzanaritzekolan bila. Tel.:600-728437. Durangaldea.Espe- rientziaduenneska24 orduzedoegunezper- tsonanagusiakzein umeakzaintzekolan biladabil.Tel.:672-85 3930. Durangaldea.Neska arduratsua,esperien- tziadunaetaerrefe- rentziaonekin,24or- duzedoegunez,aste- buruetanedoorduka pertsonanagusiak zeinumeakzaintzeko edoetxekolanakegi- tekolanbiladabil.Pa- perakeguneratuta. Tel.:628-002217. Durangaldea.24or- duz,egunezedoordu- kapertsonanagusiak zeinumeakzaintzen edogarbiketanaritze- kolanbila.Tel.:602- 894478. Durangaldea.Neska euskalduna,titulueta esperientziaduna umeakzaintzeko prest.Tel.:662-3641 67//94-6813940. Durangaldea.Geria- triakolaguntzaileaas- teburuetarakolanbila .Tel.:652-720229. Durangaldea.Pertso- naarduratsuapertso- nanagusiakzaintzeko lanbiladabil.Edozein ordutanaritzeko prest.Tel.:616-3273 32. Durangaldea.Pertso- naarduratsua,orduka pertsonanagusiak zaintzekoprest. Tel.:628-789350. Durangaldea.Pertso- nanagusiakzeinume- akzaintzekoprest. Tel.:639-965884. Durangaldea.24or- duzedoegunezper- tsonanagusiakzain- tzekolanbilanabil. Tel.:638-335110. Durangaldea.24or- duz,lanaldiosoanedo erdianpertsonanagu- siakzaintzekolanbila nabil. Tel.:660-935631. Durangaldea.43ur- tekoneskagoizetan umeakzaintzekolan biladabil.Esperientzia handia. Tel.:688-643628. 1 HIGIEZINAK 2 TEKNOLOGIA 3 LANA/NEGOZIOAK 4 DENETARIK 5 IBILGAILUAK 6 HARREMANAK 7AISIA/KIROLA 8FAMILIA/ETXEA NORBANAKOENIRAGARKIAK Internetenetapaperean,doan:Erregistratu www.anboto.iragarkilaburrak.com webguneanetajarrizureiragarkia(papereanargitaratuaukerariemanbeharzaioeta bertananbotoaukeratu)edobidalimezua:anboto@anboto.org. Nahiagobaduzudeitu94-6232523. Paperean,ordainduta:Iragarkilaburretatikbereiztutaetalaukibateannabar- menduta.Hainbatprezioetaneurriaukeran.Kontsultatu94-6217902telefonoan. Eguazteneko 17:00ak arte jasotako iragarkiak bariku horretako alean argitaratuko ditugu. Beranduago jasotakoak hurrengo alean.

×