Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 505

525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 505

 1. 1. 2013ko ekainaren 14a11. urteawww.anboto.orgDURANGALDEKOASTEKARIA505. aleaIurreta 25,4 milioi euroko aurrekontu“saneatua” onartu du udalakMañaria 4Bandera espainiarra ipini ostean,ikurrina omenduko dute biharOtxandio 6Errementarien gaineko azterketaegingo du Iñaki PererakMallabia 4Lipduba grabatuko dute GazteEgunaren egitarauaren barruanJavier Vargas bluesaren gitarrista handiak zuzenekokontzertua eskainiko du Plateruenean, bihar 11Kultura“Durangaldeko etorkinaklehenengoz irten gara kalera”Voz Africana plataformak Bilbon gertatutako emakumeetorkin bien hilketak salatzeko manifestazioa deitu zuenDurangon, joan zen domekan. Isaac Antwi ghanatarraplataformako presidentea da 8Abadiñoko Iketz enpresako langileek akordioa si-natu zuten martitzenean. Bi aldeek adostutakoarenarabera, 13 langile hasiko dira lanean hiru urterakolan bermeagaz. Gainerako 47 beharginak lan poltsabateansartukodira,etakontrataziobeharrarenara-bera joango dira integratzen. Enpresa talde bereandiharduen San Eloyn (Elorrio) ez da gauza bera ger-tatu.LABsindikatuakazalduduenez,inbertsorebe-rriak ez du zehaztu San Eloyrako zer eskaintza dau-kan. Abadiñoko Metal Performers enpresako jabeadainbertsoreberrihori.Iketzeko beharginekakordioa sinatu duteinbertsore berriagaz 2UDAKO GEHIGARRIA2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto
 2. 2. 2 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoHerririk herriAnboto KomunikabideakIURRETAMAÑARIAATXONDODURANGALDEAM. O.Gerediaga Elkarteak eratu-ta, Durangaldeko Ezpatadan-tzari Eguna ospatuko dutebihar, Mañarian. Jada 41.edizioa izango da, azaldu du-tenez. Gerediagak gogorarazidu Dantzari Dantza desager-tzear zegoela XIX. mendearenamaieran, Durangaldeko herribatzuetan bakarrik manten-tzen zela. “Gaur egun, pozga-rria da gure eskualdeko herrigehienetan dantza berresku-ratuta dagoela ikustea”, esanduteGerediagakoordezkariek.Bihar, 19:00etan kalejiraegingo dute ezpatadantzariek,plazara heltzeko. 19:30ean ha-siko dute saioa. 21:30ean afariaegingo dute, eta ostean, erro-meria izango da Ansorregitaldeagaz.EzpatadantzariEguna ospatukodute bihar, 41.biderrezAITZIBER BASAURIUdal aurrekontu “orekatua” etaegoera ekonomiko orokorrarenbarruan “saneatua” onartu du-te.Zorriksortugabe,ia5,4milioieuro dituzte; iaz baino %13,5 gu-txiago. Inbertsiotarakodiruaereerdirajaitsida:507.000euro.Iñaki Totorikaguena alkatea-ren berbetan, “murrizketa ga-raian” zerbitzuei eutsi gura izandiote, gastua arrazionalizatuta.Hartara,gastuorokorra%3,5jai-tsi dute, eta gastu arrunta %7,35.Alkatearen soldata, berriz, %5jaitsiko da, eta langileen ordain-ketakberdinmantendukodira.Hala ere, kirola egiteko la-guntzetarako atala 1.650 eurotik21.000ra igo dute. Igerilekueta-rako ez ezik, herrian eskaintzenez den beste kirol azpiegiturata-rakoerebideratukodalaguntza.Antolamendu arazoaAurrekontua “oso zorrotza” daPSE-EEren ustean; “egoerari da-gokiona”. Eta PPk “arduragaz”jokatu gura izan du. Abstenituegin dira. Bilduk udaletxeko“antolaketa arazoak” aipatuditu. Organigrama “argi” ezaeta aurreikuspen falta kritikatuditu:“Neurriakhartubehardirakolapsoraezheltzeko”.Ia 5,4 milioi eurokoaurrekontu “saneatua”onartu du udalakIazkoagazalderatuta,%13,5jaitsidaaurrekontua;inbertsioenatala,berriz,erdiramugatuduteA.B.Idazkariordea udaletxeko lan-postuen zerrendatik kentzekoespedientea abiatuko duteBilduk eta PSE-EEk. Jaurlari-tzarabideratukoduteeskaria,lanpostuabaliogabetzeko.Udal aurrekontua lantze-rakoangaihorretanbatetorridira PSE-EE eta Bildu. Biekalabiekaurkeztuzutenzuzen-keta. Hala ere, PSE-EEk azal-du lez, lanpostua sortzeko tra-miteberabetebehardute,bai-naalderantziz.GaiahurrengoJaurbide Batzordean lantzeaeskatu du Bilduk. Jaurlari-tzak erantzutean dagozkienpausoakemangodituzte.Idazkariordearen lanpos-tua 2010eko abenduan sortuzen. Bilduk aurrekontu ezta-baidan esan duenez, lanpostuhorrek udalari “onurarik ez”eta gastua eragiten dio. Postubat mantentzeko, berorrenbeharraizanbeharduteladio.Idazkariordelanpostua baliogabe uzteaeskatuko duteINBERTSIOAK-Maiztegi herri eskolako patioaasfaltatzeko: 50.000euro-Alluitzetik (Durango) Maspekalerainoko lanak: 35.000euro-Energia eraginkortasuna:20.000euro-Zaratari buruzko azterketa:10.000euroM. O.Madrildik etorritako aginduabete dute Mañarian ere: Es-painiako bandera ipini duteudaletxean. Atzeko aldean ko-katu dute. Behartuta eta gogozkontrahartutakoerabakiaizanda. Inposaketa izan dela diote:“Hori ez da izan udal ordezka-rion gogoa”. Iazko maiatzeanheldu zen agindua Espainiakogobernuaren ordezkaritzatik,eta udalak ez ikusiarena eginzuen. Baina, handik lasterrerahorren zergatia eskatu zioten.Udalak errekurtsoa ipini zuen,eta 2013ko martxoan heldu zenazkenordena.Egoeraren aurrean, ikurri-nari omenaldia egingo diotebihar. Arratsaldeko 19:00etanizango da ekitaldia, plazan.Gaur egun eta iraganean zine-gotzi izandako hainbatek egindute omenaldirako deialdia.Gainera, etxeetako balkoietanikurrinak ipintzeko eskaeraereegindute.220 sinaduraEkimena bultzatu duten zi-negotzi horiek batzarra eginzuten bandera ipintzeko agin-duaren harira, eta hortik irtenziren ideiak. Azken asteetansinadura bilketa bat egin dute,eta 220 sinadura batu dituzte.Horietatik 118 dira mañaria-rrenak.Horrez gainera, bultzatzai-leenizeneanmoziobatlandukodutegaurkoudalbatzarrean.Ikurrina omenduko dute,Espainiako banderaudaletxean ipini osteanEspainiakobanderaipintzeainposaketaizandeladiote;“ezdaizanudalordezkariongogoa”MARKEL ONAINDIAAbadiñoko Iketz enpresakobeharginek enpresaren inber-tsore berriagaz akordioa sinatuzuten martitzenean. Hamahirubehargin hasiko dira lanean,hiru urterako lan bermeagaz.Gainerako 47ak lanpoltsa bateansartuko dira, eta kontrataziobeharraren arabera joango diraintegratzen. Soldatak ez jaistekoklausulak ere ezarri dituzte. SanEloynezdagauzaberagertatu.Egoeragaz ez ei daude pozikLABen, izandako lanpostu gale-ragatik. Baina, beharginen bo-rrokaz harro agertu da. Grebanhasteko deialdia egina ei zuten;uste dute borrokari eskerraklortu dituztela gutxieneko esku-bideak. Enpresa komiteko bostordezkariakLABenakdira.“Saldu egin dira”LABek enpresa bietan jarreraberdina mantendu duela esandu, baina San Eloyn ez daukagehiengorik. Azaldu du inbertso-reak ez duela guztiz zehaztu zeinden San Eloyrako daukan es-kaintza. Edozelan ere, enpresakobeharginek asanbladan erabakidute inbertsorearen proposame-na onartzea. San Eloyko behargi-nak “saldu egin dira”, LABen us-tez: “Larriena, ELAk eta CCOOkjarreraegoistaetaindibidualistahoni emandako abala da”. Pre-sioa eta mehatxuak leporatudizkie: “Inbertsore berriaren au-rrean belaunikatzeagaz nahikoaez, eta Iketzeko plantillak bereeskubideenaldeborrokatzeaera-gotziguraizandute”.Abadiñoko Metal Performersenpresako jabea da inbertsoreberrihori.Iketzeko beharginek akordioasinatu dute inbertsore berriagazOraindikzehaztugabedagoinbertsoreakSanEloyrakodueneskaintzaIketz eta San Eloyko beharginak, protesta batean.JOSEBA DERTEANOEtorkizunari itxaropentsu be-giratzen dio gaztetxeko GazteAsanbladak. Oso ahul egotetikegueztenero egiten dituztenbatzarretara25batlagunbatze-ra pasatu dira: “Jende berriasartu da, edo aspaldian utzitazuena. Dinamika bat hartudugu, eta jendea gogotsu ikus-ten dugu”, adierazi du AinhoaKaltzakorta gaztetxeko kideak.Biziberritze prozesu hori Gaz-te Asanbladan zeuden kideenahaleginaren ondorioa da;hain zuen, Berpizte Eguna an-tolatu zuten orain aste batzukhelburuhorrexegaz:“Afaritara70 lagun batu ziren eta kontzer-tuetan ere jendea egon zen. Ba-loraziopositiboaegindugu”.Oraingoz, barne funtziona-mendua antolatzeko erabili di-tuzte batzarrok, baina jaietarabegirako ekitaldiak prestatzenere badabiltza. Gainera, egueniluntzetan bideo emanaldiakegitenhasidira.“Gogotsu sartu da” jendeberria Gazte AsanbladanOsoahulegotetikasterokobatzarretan25batlagunbatzeraigarodaGazteAsanblada
 3. 3. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Herririk herri 3DURANGOIZURTZAIkasleek trenbidean proposatutako etorbide edo parke luzea.MARKELONAINDIA2012ko abenduaren 17an inau-guratu zuten Durangoko trengeltoki berria, eta geroztik trenalurpetik doa. Baina, trenbidea ezdutekendu,etaherriaerdibitzenjarraitzen du. Geltokitik SanFaustorakokilometroanzereginaztertzeko, partaidetza proze-sua egin du udalak Kurutziaga,Jesuitak, Nevers eta San Anto-nio-Santa Rita ikastetxeetakoikasleekin. Bada, parke luze bategitea proposatu dute ikasleek.Horiizandaondorionagusia.165 ikaslek parte hartu duteprozesuan, sei taldetan banatu-ta.Kilometrobatekoazalerahorisei eremutan zatitu, eta talde ba-koitzak eremu bat diseinatzekoardura eduki du. Ondoren, seiideiak batu eta proposamen osoaegin dute. PH+ enpresako ahol-kulariek batu dituzte ondorioak.“Parke lineal eta ekologiko” bategiteadaideianagusia.EAEko herrietan ez ei dagohalako parke luzerik. Gune des-berdinak izango lituzke: kios-koak, wifi guneak, rokodromoa,jateko mahaiak... Musika Eskolaeta Landako artean, aire zabale-ko espazio eszenikoa eraikitzeaproposatudute,esaterako.Parkeak herria batuko luke,erdian berdegune handi bategonda. Celia Imaz aholkulariakesan du gazteentzako espaziofalta igarri dutela ikasleek, etahorren arabera egin dutela lan.Udalakjasoduproposamena,etaorain bere esku dago proiektuaonartuedoez.Pasaguneak zabalikBestalde, amaitu dituzte trenbi-dean hiru pasagune zabaltzekolanak Uribarri-Landako, Matxi-nestarta-Ibaizabal eta Faustebi-de-Faustebekoa tarteetan. Herri-tarrakbadabiltzaerabiltzenbideberrihoriek.Trenbideko eremuanparke luze bat egiteagura dute ikasleekGeltokitikSanFaustorakokilometroanzereginaztertzeko,parte-hartzeprozesuaeginduudalakM. O.“Indar okupatzaileen presen-tzia eta kontrolak desagertzea,errepresio mota guztiak kentzeaeta talde militar eta polizial es-painiarrek eta frantziarrek aldeegitea”. Eskaera horiek dauzkabiharko mobilizazioa deitu duenAlde Hemendik mugimenduak.Baina, euren helburu horietaraailegatzeko, uste dute beharrez-koa dela herritarren indarrakbatzea. 19:00etarako deitu dutekontzentrazioa, Guardia Zibi-lak Montorretan daukan kuar-telaren aurrean, eta 19:30eanmanifestazioa egingo dute lekuberean hasita. Euskal Herrikokuartel guztien aurrean egingodituzteprotestakbihar.Mugimendu berria da AldeHemendik. Bertako kideek hain-baterasoleporatudizkieguardiazibilei, eta adierazi dute egoeraaldatu behar dela: “Urte askoan,milaka eta milaka euskal herri-tar izan dira torturatuak, erai-lak, atxilotuak eta mehatxatuak,Espainiako eta Frantziako esta-tueninpunitateosoz”.Udalaren eskaeraIazko ekainean, udalak moziobat onartu zuen, Guardia ZibilaDurangotik joateko eta kuarte-laz jabetzeko eskatuz. ETArenborroka armatua amaituta, Po-lizia Nazional eta Guardia Zibi-laren presentzia murrizten joa-tekosasoiadelazioenmozioak.Guardia Zibilari “aldehemendik” esatekokontzentrazioa biharAldeHemendikmugimenduak19:00etarakodeitudukontzentrazioa,MontorretakokuarteleanAlde Hemendikmugimenduko kideekhainbat eraso leporatudizkie guardia zibileiJOSEBA DERTEANOJubilatuen lokalean garatzenduten Ostegunetako Kluba-ren barruan, kakorratz ikas-taroa egingo dute ekaineaneta uztailean. Harrera onabadu, irailetik aurrera erejarraitzekoasmoadutelaadie-razi du Toñi Jimenez izurtza-rrak,ikastarokogidariak.Eguenero, 17:00etatik19:00etara, 25 eta 65 urte bitar-teko hamar bat lagun batzendira kakorratz lanak egiten:“Konplikazio handiegirikgabeko lanak egiten hasi ga-ra, eta parte-hartzaileak es-perientzia hartzen doazenheinean, trebezia handiagoeskatzen duten lanak egitenjoango gara”, adierazi du Ji-menezek. Ikastaroan partehartuguraduenakezduizenaeman beharrik, nahikoa dueguen arratsaldean jubila-tuenlokalerajoatea.Toñi Jimenezeneskutik kakorratzikastaroa abian,uztailera arteLankidetza hitzarmenasinatu dute enpresenelkarteak eta AsepeyokHitzarmenariesker,komunikazioetaformaziosaioaklandukodituzteeurenbazkideentzatM.O.Orain arte era naturalean egi-ten zutena formalizatzea. Hel-buru hori dauka atzo Duran-galdeko Enpresen Elkarteak(DEE) eta Asepeyo mutuaksinatu zuten lankidetza hitzar-menak. Bien izenean, EstibalizLopezek eta Igor Sotak egin zu-ten sinadura ekitaldia. Hainbaturte dira elkarlanean dabiltza-la, eta aurrerantzean hartu-e-manofizialaedukikodute.Hitzarmenaren ondorioakazaldu zituzten. Esaterako, ko-munikazio eta formazio saioakgaratuko dituzte euren bazki-deentzat. Sotak adierazi zuenAsepeyok 4.500 behargin babes-tendituelaeskualdean.Gauregun,55enpresadaudeDEEelkartean.Sota eta Lopez, hitzarmena sinatzeko unean.
 4. 4. 4 Herririk herri 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoMALLABIABERRIZA.U.Ekainaren 24tik uztailaren19ra AEK-k ikastaro trinkoakeskainiko ditu Berrizen, lehe-nengo, bigarren eta hiruga-rren hizkuntza eskakizunakprestatzeko. Ekainaren 19raarteemandaitekeizena.Ikastarotrinkoetanbostor-duko eskolak emango dituzteegunero, 08:30etik 14:00etara,atsedenaldiagaz. AEKtik ja-kin eragin dutenez, Berrizkojaietan, uztailaren 1ean eta2an,jaiedukikodute.Udalak dirulaguntzaemango du ikastaroa ordain-tzeko, eta asistentzia betetzeada beka emateko baldintza.Informazio gehiagorako, be-rriz@aek.org helbidera idatzidaiteke.Euskara ikastarotrinkoakeskainikodituzte udanJONE GUENETXEAMallabiko Ernai taldeak GazteEguna antolatu du zapaturako.Ekimenaren hirugarren ediziohonetan antolatzaileek jakiteraeman dutenez, taldea ezagutzeraematea eta gazteak batzea dirahelburuak.Mallabiko gazteek egun oso-rako egitaraua antolatu dute.12:30ean trikipoteoan abiatukodira tabernarik taberna, GorkaMaiz eta Endika Igarzabalekin.Eguerdian, bazkaritarako el-kartuko dira plazan. TxartelakHerriko tabernan eta Bastidandaudesalgai,10eurorentruke.Libdub herrikoiaIzar Gorri elkarteak 20 urte bete-kodituurrian.Urtemugagogoraekartzeko Mallabiko elkartea-rentzako abestia sortu du Tri-kizio taldeak. Abesti hori balia-tuta, libdub berezia grabatukodute Gazte Egunean. 17:00etanekingo diote grabazioari. “Herri-koelkarteakprotagonistaizangodiren arren, norbanakoak partehartzera gonbidatuta daude”,diotegazteek.Gauean Multa, Inedituak etaKatekesise taldeek kontzertuaeskainiko dute Herrikoan etaBastidan. Ondoren, erromeriaeskainikoduEromentaldeak.Mallabiko kaleak Gazte Egunekolipdubaren eszenatoki izango diraBihararratsaldeangrabatukodute,IzarGorrirenurteurrenekoabestiarekinZapatu gauean Multa, Inedituak, Katekesis eta Eromen taldeek kontzertua eskeiniko dute.Ekimenaren hirugarrenedizio honetan taldeaezagutzera ematea etagazteak batzea dira helburuakHerriko elkarteakprotagonista izango direnarren, norbanakoak partehartzera gonbidatuta daudeJ.G.MallabikoGoitaauzoanSanJuanjaiak ospatuko dituzte datorrenastean. Barikuan, donien-atxaipiniko dute, eta gero, afaritanbatuko dira (txartelak salgaiMallabiko tabernetan). Afalos-tean, Beñat Ugartetxea eta NereaElustondo bertsotan ariko dira.Ekainaren 22an, arratsaldeanumeentzako poniak jarriko di-tuzte. Txinga eroate eta tortillatxapelketarekin jarraituko dute.Gauean, asto probak eta IrazolaetaIñigoAurrekoetxearenartekogiza proba izango dira. Ostean,herrikoentzako irrintzi eta adarjotze txapelketa. Domekan, goize-ko 11:00etan meza izango da, etagero, Gazte Alairen emanaldia.Arratsaldean, herri kirolen txan-da izango da. Ekainaren 24an,12:30eanmezaizangoda,etaarra-tsaldean,briskatxapelketa.Beñat Ugartetxea eta NereaElustondo, Goitako jaietanDatorrenastekobarikuanipinikodutedonien-atxaAMAIA UGALDELegañoko San Pedron hasitakoikerketa lanetarako Aldun-diak dirulaguntzarik eman ezduela-eta, urtero lan horietara10.000 euro bideratzea erabakidu Berrizko udalbatzak. Diruhorrekin udaleko langileekingurua garbitzea, eta teknika-riek apurka-apurka prospekzio-koeremuazabaltzeadaasmoa.“Urtero gutxieneko konpro-misoa hartu gura dugu, lanakgelditu ez daitezen”, azaldu duOrlandIsoirdalkateak.Udapar-tean hasiko dira bertan hazita-ko belarrak kentzen, eta lan tek-nikoa berriro hartzen. Isoirdenberbetan, “dirulaguntza barikere horretan gabiltzala erakutsiguradieguerakundeei”.Legañoko azterketakberrartuko ditu udalakLanakgeldiezegotekodiruaipinikoduurteroA.U.Uztailaren 8tik 19ra egitarauberezia prestatu dute Pagotxaelkarteak eta udalak DBHkoikasleentzat. Hamabostaldiosoko ekintzetan parte hartze-ko aukera egongo da, bai etaekintza solteetan jardutekoaere; rokodromoa eta fronte-nisa, surfa, Deba eta Zumaiaarteko ibilbidea, igerilekua,snorkeletapiragua...Ekintzahoriezgain,uztaila-ren 17tik 19ra asteburu-pasanjoango dira kanpin edo aterpe-txebatera.Datorren eguazteneanegongo da informazioa eskura-tzeko aukera. Pagotxak gura-soentzako batzarra egingo du20:00etankulturetxean.A.U.Durangaldeko beste herrietanlegez, PSE-EEk bultzatuta,eskualderako anbulantzia me-dikalizatua eta erizain postubat gehiago eskatzeko mozioalandu dute. Testua Bildu etaPSE-EEko botoekin onartudute; EAJ abstenitu egin da.Bilduk proposatutako puntu biere onartu dituzte, Landakokoarretaguneko langileei elkar-tasunaadieraztea,tartean.Orland Isoird alkateak azal-du du EAJ eskatutakoagazados dagoela, baina EAJk ba-tzarrak izan dituela arazoa az-tertzeko; “horregatik ez dugumoziobatenbeharraikusten”.Udako ekintzaketa asteburukoirteera DBHkoeizuzendutaEskualderakoanbulantziamedikalizatuaeskatu duteAzken urte bietan dirulaguntza barik, geldi egon dira arkeologia lanak.
 5. 5. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Publizitatea 5
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoELORRIOOTXANDIO GARAI ZALDIBARMARKEL ONAINDIABildu ez dago ados EAJk aur-keztutako kanpoko igerilekuenproposamenagaz. Hori azaltze-ko, prentsaurrekoa eman zutenkoalizioko zinegotziek martitze-nean. Antza denez, 1,6 milioi eu-roko aurrekontua edukiko lukeinstalazioak eraikitzeak soilik,eta Bilduren arabera, EAJk ezdauka bideragarritasun planik.Proiektuan murgiltzea larriada Idoia Buruagarentzat: “Gauregun bizi dugun egoera ekono-mikoan, horrelako proiektuaklekuzkanpodaude”.2013ko aurrekontuetatikaparte geratu zen proiektua,lehenengo, herritarren iritziajakin guran. Bada, udalak par-te-hartze prozesua hasiko du.“Elorrion inoiz egin ez dena”,esan du Ana Otadui alkateak(EAJ). Etxerik etxe esku-orriakbanatuko dituzte, Iturrin aur-kezpena egingo dute, eta gero,plazan mahaia ipiniko dute.“Gazteentzako ere, tailer par-te-hartzailea antolatuko da”.Baina, Bilduren ustez, marketi-na da, parte-hartzea beharrean.Umeei proiektua azalduko die-tela kritikatu du Fernando Gar-ciak: “Lotsagarria eta larriairuditzen zaigu igerilekuen he-rri-eskaera saldu ahal izateko,gure seme-alabak erabili nahiizatea. Xantaia emozionala jar-dun politiko bihurri eta arris-kutsua da”. Haren ustez, EAJkbadaki zelako proiektua sortunahi duen, eta horregatik galde-tu du ea zertarako egingo dutenprozesua.Bestalde, Jon Ander Graciakadierazi du kirol ikuspuntutikez dutela lehentasunezkotzat jo-tzen egitasmoa. Bere esanetan,herriko kirolaren plan estrate-gikoa egin duen enpresako ar-duradunak esan die ez lukeelabeste azpiegiturarik egingo.Xabier Orbegozok esan du hiri-gintza aldetik ere beste hainbategitasmo ikusten dituztela ga-rrantzitsuago: auzoetako ur etasaneamendu sareak, BelenguaedotaGoietakourbanizazioak...EAJren erantzunaObrak hasiko direla esaterik ezdagoela erantzun du Otaduik:“Ondorioak aterako dira, eta or-duan erabakiko da, herritarrekesandakoaren arabera, igeri-lekuak egin edo garai hobeakitxaron”. Gogorarazi du hau-teskunde programan proiektuhorizeukatela,bainabereustez,“ezinbestekoa da ahalik eta par-te-hartze handiena bermatzea”.Esan du ahalik eta informaziogehienaemanguradutela.Bilduren ustez, igerilekuenproiektua “lekuz kanpo” dagoUdalakparte-hartzeprozesuahasikoduigerilekueninguruangaldetzekoBildu udal taldeko zinegotziak, martitzenean, udaletxean emandako prentsaurrekoan.M. O.Bihar egingo dute AntzinakoOgibideen Azokaren seigarrenedizioa San Agustinen. Goizeko11:00etatik aurrera, hainbat era-kusketa egongo dira aukeran,eta bazkaria ere egingo dute.Olazarauzoelkarteakeratzenduekimenhauurtebirikbehin.Errementariak, buztinlariak,upelgileak, zurginak, eskri-bauak... Lehenagoko denboreta-ko hainbat ofizio berriro ikusiahal izango dira bihar, ElorriokoSanAgustinen.Aurteneremozo-rrotuko dira hainbat auzotar, etaukendugintzan ibiliko dira lehe-nengoz. 12:30ean eliza bisitatukodute, eta 13:00etan txerri-okelaz-ko pintxoak emango dituzte. Ge-ro, bazkarian batuko dira. Arra-tsaldean hegazti harraparienerakustaldiaegingodute.Lehenagoko denboretakohainbat ofizio berriro ereikusi ahal izango dira bihar,Elorrioko San AgustinenAntzinakoOgibideenAzoka eratudute seigarrenezJ.D.Otxandio errementari askokoherria izan da. Herriko bertakoburdinoletatik ateratako zeinkanpotik ekarritako materia-lagaz kateak, ferrak eta iltzeakegiten zituzten errementariek,besteak beste. Orain, herriakerrementaritzagaz izandako lo-tura sakon hori argitara ateragura du udalak, eta horretarako,errementarien inguruko azter-ketabatabiatzeaerabakidu.Eusko Ikaskuntzari agindudiote azterketa hori egiteko, etaEusko Ikaskuntzak Iñaki Pererahistorialariareneskuutzidu.Ba-tezere,artxibokolanaegingodu,baina herritarrekin ere egongoda, azterketa osatzeko baliaga-rria izan daitekeen informazioabatzeko. Esaterako, orain urtebatzuk, sasoi bateko sutegia aur-kitu zuten Vicinay S.A. enpresaneta, enpresako jarduera batzuenondorioz desagertu ez zedin, he-rriko talde batek desmuntatu etagorde egin zuen, egunen bateanazpiegitura historiko baliotsuhori herriko beste txokoren ba-tean muntatu eta herritarren es-kura jartzeko. Atzo, herriko tal-de hori Iñaki Pereragaz batzartuzen, sutegi horren gainean daki-tenakontatzeko.Irailean hasi eta 2014ko mar-txora arte luzatuko den azterke-taren ondoren, informazio horiguztia zelan kudeatu erabakikodu udalak; hau da, zelan gizarte-ratu. Udaleko baliabide ekono-mikoenaraberaegingodute.Aurretik ere elkarlaneanEusko Ikaskuntzak eta udalakhitzarmen bat dute, eta honakohau ez da Otxandiorako egingoduten lehenengo azterketa. Au-rretik, Zigor Olabarriak gerrazibilaren eta bonbardaketarengaineko azterketa bat egin zuen.Ondoren, bonbardaketaren75. urteurrenean liburu bat argi-taratuzuten.Errementarien gainekoazterketa egingo duIñaki Perera historialariakHerriakerrementaritzagazizandakohartu-emanajasoguraduudalak,EuskoIkaskuntzarenbidezI.E.Hiri Antolamendurako PlanOrokorra berrizteko apirileanabiaturiko Zaldibar eitten par-te-hartze prozesuaren lehe-nengo faseko laugarren saioaegin zuten atzo. Zaldibar berbaeitten izenburua dauka par-te-hartze prozesuko lehenengofase honek, eta herria zelan da-goen eta herritarrak zelan bizidirenaztertzekoburutudute.Zaldibarko paisaiaren, ber-tako aberastasun naturalareneta jardun kulturalaren ingu-rukoa izan zen atzoko haus-narketa. “Udalerriak dituenindarguneak identifikatzea etabaloratzea” izan zuten atzo hel-buru, “eta bertako giza balia-bideak eta baliabide naturalakbaloratzea”.Zaldibarren etorkizuneanaktiboki parte hartu gura du-ten herritarrak batu dira orainarteko lau batzarretan, dato-zen urteetan herriko lurzoruazelan antolatuko den erabaki-tzeko prozesuan euren ekar-penak egiteko. Hirigintzari,arlo sozio-ekonomikoari etaingurumenari loturiko gaieiburuzjardungoduteudaostekosaioetanere.Ekainaren29anborobildukodute parte-hartze prozesuarenlehenengo fasea, 11:00etan.Aurreko saioetan landutakogaiak eta foroetan herritarrekegin dituzten proposamen etaekintzak kalera aterako dituz-te egun horretan. Festa giroanegingo dute uda aurreko azke-nengosaiohori.Hiri AntolamendurakoPlanaren parte-hartzeprozesuan barneratutaHerriarenindarguneezjardunzutenatzokoeskolakosaioanpartehartuzutenzaldibartarrekEkainaren 29ko festagazborobilduko duteparte-hartze prozesuaren lehenengo faseaM.O.Trumoitte kultur elkarteakprestatuta dauka aurtengoSan Juan jaietarako egita-raua. Hurrengo asteburuanospatuko dituzte jaiak, Mo-moitioko San Juan ermitarenbueltan. Hilaren 22an, 23aneta24anizangodiraekintzak.Zapatuan, afari herrikoia-gaz hasiko dute jaia. 21:30eanizango da, eta ostean erro-meria egongo da Laja II etaLarrañaga bikoteagaz. Afa-rian apuntatzeko, hilaren 19a,eguaztena, ipini dute epemu-ga. Udaletxean eman behar-ko dute izena interesdunek.Domekan, 10:30ean mezagazhasiko da eguna, eta horrenatzetik dantzariak etorriko di-ra. Bertsolariek ere girotukodute eguerdia. Arratsaldean,ume zein helduentzako modu-ko jolasak eskainiko dituzte.20:00etan donien-atxa ipinikodute San Juan bezpera isla-tzeko, eta ostean, sua piztukodute. 24an, San Juan egunez,mezaegongoda12:00etan.San Juan jaiakMomoition,hurrengoasteburuan
 7. 7. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Herririk herri 7DURANGALDEA ASTEONABADIÑO80 urtetik gorakoak bizi diren18 lagunen etxeetan 26 ke de-tektagailu ipini ditu Abadiño-ko Udalak. Sute eta istripuarriskua gutxitzeko helburuzipini dituzte, 80 urtetik gora-koak baitira halako istripuakizateko arrisku handienaduen gizarte taldea. Orain biurte, 243 ipini zituzten herriko180etxebizitzatan.Sentsoreak ipintzeko, 80 ur-tetik gorako jendea bizi den 20etxe inguru ikuskatu dituzteudalakbidalitakoteknikariek.Ke detektoreakipini dituzte 80urtetik gorakoenbeste 18 etxetanITSASO ESTEBANEuritakoa esku batean, eta azo-kan erositako produktuak bes-tean, ehundaka lagun batu zi-ren Urkiolan atzo, San Antonioeguna ospatzeko. Goizetik, ga-nadu eta nekazaritza produk-tuen azoka izan zen bertan, etatrikitilariek ere jardun zutengiroa sortzen. Urkiolako santu-tegiko batzordeak antolatzen duSan Antonio eguneko baserrikosalgaien azoka: BBKren azkenurteetako babesik barik aurten.Hainzuzen,“BBK-kSanAntonioazokari laguntza kendu izana”kritikatu du Jose Luis Navarroalkateak. Hala ere, “San Antonioegunak bere xarmari eutsikodiola” sinistuta dagoela ere esandu.Goizeko 10:00etatik 13:00eta-ra, orduro egin zuten meza san-tutegian, eta Mario Izeta BilbokoGotzainak jardun zuen 12:00eta-ko meza nagusia gidatzen. Iu-rretako abesbatzaren emanaldiaere gozatu zuten atzo Urkiolarabertaratu zirenek, eta AngelMari Peñagarikano eta AitorMendiluzebertsolariensaioaereentzungaiizanzen,ondoren.“Errepetizio domeka” ospa-tuko dute, bestetik, ekainaren16an: trikitilariak, Trapagaran-go abesbatzaren emanaldia, etaherrikirolakizangodira.BBKren babesik barik antolatu duUrkiolako batzordeak azoka aurtenBehelainoetaeuripeanospatuzutenSanAntonioegunaatzo,UrkiolanGidarien kexa eragin duteMuntsarazko semaforoekHainbatherritarrekhelarazidituzteMuntsaratzauzokosemaforoberrieiburuzkokexakudaleraMendiolako bidegurutzetikMuntsaratz auzoaren sarre-rainoko tartean ipini dituztensemaforoak larregi direla etatrafikoa oztopatzen dutela kri-tikatuz, hainbat kexa jaso dituudalakazkenasteetan.Errepidea forala denez, se-maforoak Bizkaiko Aldundiakipini dituela azaltzeko, bandoaere kaleratu du orain dela astebatzuk gobernu taldeak. JoseLuis Navarro alkatearen ber-betan, “gobernu taldeak ereuste du errepide horretan tartelaburregian semaforo gehiegiipini dituztela, eta horrek autogehiendabilenorduetanareago-tuegitendituelailarak”.Mendiola auzorako bidegu-rutzea arriskutsu zegoela-eta,semaforoa ipintzea eskatu zionudalak Aldundiari, alkateakazaldu duenez; baina, erakundehorren erabakia izan da gaine-rakoakereipintzea.Errepidearen erabiltzaileekudalera helarazitako kexak Biz-kaiko Aldundira bideratu dituAbadiñoko Udalak. Orain Al-dundia egoera aztertzen dabile-la azaldu du Jose Luis Navarroalkateak, egoera hau zuzentze-ko zer neurri hartu behar direnerabakitzeko.Oso tarte laburrean hainbat semaforo ipini ditu Bizkaiko Aldundiak.Errepidearen erabiltzaileekudalera helarazitako kexakBizkaiko Aldundira bideratuditu Abadiñoko UdalakBBK-k San Antonioeguneko azokari “laguntzakendu izana” kritikatu duAbadiñoko alkateakEstibaliz Parra irabazlesormena lantzekoMaristen lehiaketanDendak Bai elkarteakExpobodas azoka antolatudu Landako GuneanDurangaldeko Dendak Bai merkatarien elkar-teak Expobodas azoka antolatuko du, lehenen-go biderrez, azaroaren 16an. Durangaldeanezteguetazeremoniagaiakeskaintzendituztenmerkataritza establezimenduek parte hartu-ko dute. Horretarako aukera izango dute baitaDendak Bai elkarteko bazkideek eta bazkide ezdirenek ere. Honako webgunean eman daitekeizena:comercio@masdendak.com.Maristak ikastetxeak sormena, kon-fiantza eta ilusioa landu eta hiruelea-niztasuna sustatzeko antolatu duenIII. Konkrealusivity Lehiaketa Zor-notzako Karmengo Ama ikastetxekoEstibaliz Parrak irabazi du. HainbatikastetxetakoDBH4.mailakoikasleekeuskara, ingelesa, matematika eta bio-logiareningurukoprobakizandituzte.Durangoko Tabira Musika Banda-ko presidentea, Andres Granados,hil zen eguen goizaldean. 54 urtezeuzkan, eta gaixotasun larri ba-tenondoriozhilzen.Gaur izango da musikariarenomenezko hileta, arratsaldeko19:00etan, Andra Mariko basili-kan.Basque CulinaryCenter-eko kideak,Txintxirri ikastolanAndres Granados hilda, Musika BandakopresidenteaOngizatea janaria prestatuz ekime-naren barruan, Basque CulinaryCenter-eko ordezkariak egon diraTxintxirri ikastolan. Elikaduraosasungarria indartu eta sasoikoproduktuak kontsumitzea izan di-ra helburuak, besteak beste. AitzolZugasti sukaldariak eman dizkieazalpenakikasleeietagurasoei.
 8. 8. 8 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoBerbazIsaac Antwi | 39 urteko ghanatarra, Durangon bizi da. Ghanako elkarteko eta Voz Africana plataformako kidea daAMAIA UGALDEZelan joan zen domekako mani-festazioa?Ondo. Hiru-lau egunean antola-tu genuenez, eta eguraldi txarrazenez, ez genituen horrenbestelagun espero. Bertako jende as-ko ere egon zen. Asko animatugaituzte, eta esan digute hemenhalakorik ez dela gertatu orainarte, etorkinak kalera irteteagauzak aldarrikatzen. Ni 2003tiknago Durangon, eta inoiz ez duthalakorik ikusi. Pauso bat delaustedut.Voz Africanan zelan baloratudituzue Bilboko hilketak?Atsekabe handia izan da gure-tzat. Etorkin garen aldetik, etaemakume horiek egiten izanduten lanagatik. Eguenean ba-tzartu ginen, eta ikusi genuenegin genezakeen gauza baka-rra kalera irten eta gure ahotsaentzunaraztea zela. Lehenagogertatutakoak ere hor daude.Bilbon, orain dela bost bat urte,Nigeriako emakume bat hildaaurkituzutenhotelbatean,etaezdakiguzergertatuzen.Osoherriaurreratuan gaude, eta halakogauzak gertatzen direnean, nor-malean, erruduna aurkitzen da.Kasuhonetan,ezzenikerketarikegin, ez dakigu beste ezer, zerga-tik hil zen, nor izan zitekeen ha-renheriotzarenerruduna...Halako kasu gehiago egon dai-tekeela uste duzu?Bai. Azken honetan badakigunor izan den erruduna. Ema-kume kolonbiarra Nigeriakoabainoastebetelehenagohilzuen.Baina Adagaz harrapatu ezean,jakingo al genuke kolonbiarhori gizon haren eskuetan egonzenik? Eta nork daki ez ote duengauza gehiago egin! Nik familiadaukat hemen, emaztea eta se-me-alabak, eta egunen bateanetxera bueltatzen ez banaiz, eu-rek jakin eragin dezakete. Bainaetorkinen % 80 bakarrik dago.Kasu horietan, kalera irten etaez badira bueltatzen, inork ez duezer esango. Gainera, lanagatikaskomugitzengara.Orduan, pertsona bat denborabatean ikusi ez arren...Inorkezdupentsatzendesagertuegin denik. Nire herriko gizonbat,Ghanakoa,Galdakaokoospi-taleanhilzen.Bilbonbizizen.Pi-sukidea zeukan, beste herrialdebatekoa, eta hark ez zuen espai-nolez hitz egiten. Agian esangozion ospitalera joan zela, bainaulertu ez. Hil zenean, ospitaletikelkarteetara deika hasi ziren.Joan nintzen, eta bai, banekienGhanakoa zela, bistaz ezagutzennuelako, baina ez zegoen inon-go elkartean. Etorkina bazara,onena da elkarte batean egotea.Etorkinena edo bertakoena, ber-din da. Zerbait gertatzen bazai-zu, zure datuak jakin ditzakegu,zein den zure familia eta zelankontaktatu. Mutil haren kontak-turik ez daukagu Ghanan. Inorkez daki Ghanako zer herritan bi-zizenetazeindenharenfamilia.Bilboko emakumeak ere babesbarik zeudela uste duzu?Juan Carlosek, “txapeldun fal-tsuak”, harrapakin errazak zi-tuen. Agian, San Frantziskonezagutuko zituen emakumehoriek eta euren historia; babesgabe zeudela aprobetxatu zeza-keen.Indarkeria matxista ere badagotartean.Ez dago eskubide berdintasunik.Ghanako elkartean, urtero an-tolatzen ditugu giza eskubideeninguruko hitzaldiak. Gure jen-deak eskubide horiek daudelajakin dezan gura dugu. Asko,galdetzeko eta berba egiteko bel-dur dira. Gure artean emakumeasko dago tratu txarrak jasotzendituena, eta salatzeko beldur di-ra. Lehenago tradizio bat egondelako euren herrialdean; salatuedoez,emakumeizandaezzutenahotsik. Hori hemen ere badago.Nik hemen ikusten ditut elkartefeministak eguenero pankarte-kin irteten, emakumeentzakoeskubideak eskatzen, eurenaskatasunagatik borrokan. Es-kubide berdintasuna badago,zergatik orduan aldarrikatzekobeharra? Horrek esan nahi du,hemen ere ez dagoela halakorik.Dirua eta lagun boteretsuak di-tuztenek bai, baina besteek ezduteahotsik.Voz Africanan batu zarete hain-bat elkarte. Zeintzuk dira zuenhelburuak?Elkarteak sortzea oso garrantzi-tsua da. Ghanakoa 2006an sortugenuen. Lehenago 120 bat lagunginen, eta orain, berrogeita ha-mapiku. Krisia dela-eta, jendeaskoGhanaraetabesteherrialdebatzuetarajoanda.Gureantzekoelkarte asko daude, eta elkar-teotan Afrika osoko jendeagazbeste elkarte bat sortzeko ideiasortu zen. Gaur egun, Bizkaikohamabost elkarte gaude VozAfricanan. Gure eskubideak de-fendatzea eta ditugun arazoakkonpontzeadiragurehelburuak.Informazioa trukatzeko guneaere bada. Batera egiten badugulan,ozenagoegingodugu.Zelan eragiten dizue krisiak?Eragin handia du gugan. Krisiaheldu zenean, lehenengo, etor-kinak bota zituzten lanetik. Nikbost urte daramatzat lan egin ba-rik. Orain zaila da inon sartzea,leku guztietatik jendea botatzendabiltzalako. Lagunarteko la-guntza,+ Dendakekin ere harre-mana daukagu elkartean, etagarbiketa, zamalanetan, eta aba-rrenerelantxoakegitenditut...Xenofobia handitu dela igarriduzu?Krisiaren aurretik eta orain, ja-rrerak desberdinak dira. Batzukdiote bertakoei lana kentzen ga-biltzala. Gu hona ez gara etorribetiko;laneginetaetxerabuelta-tu gura dugu. Jendeak ez du horiikusten. Eta hori, hemendik erejoan izan dela jendea kanporalan bila... Nik jakin izan banuhau horrelakoa zela, ez nintza-teke etorriko. Hemen etorkizunhobea zegoela-eta etorri ginen.Batzuk, bizitza osoan aurrez-tutako diruarekin; Marokotikpateran etorri diren batzuk 8.000dolar ordaindu zituzten. Gureelkartean irakasleak eta medi-kuakerebadaude,bainahanika-sitako lanbideek hemen ez dietebalio. Batzuk bueltatu gura dute,baina askok ez daukate dirurik.Krisiagaz lanik ez dagoela-etaerrua botatzen digute, baina era-baki okerrak hemengo pertsonaboteretsuekhartudituzte.“Feministakasteropankartagazirtetenbadira,hemeneskubideberdintasunikezdagoelakoda”Bilbongertatutakoemakumeetorkinbirenhilketaksalatzeko,manifestazioadeituzuenpasadendomekanVozAfricanaplataformak.BertakokideadaIsaacAntwighanatarra.Etorkinaskokdutenbabesfaltari,etagauregunbizidutenegoerariburuzberbaegindu.Etorkinen % 80bakarrik bizida. Falta badira,inork ez du ezeresaten; agian lanatopatu dute bestenonbaiten”Lanik ez dagoelakoerrua botatzendigute, bainaerabaki okerrakhemengo pertsonaboteretsuek hartudituzte”
 9. 9. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 9Kultura@anbotokulturaJ.V./NOPHOTOMUSIKA“Areto handi zein txikietan;entzun gura gaituen jendearenaurrean joaz gozatzen dugu”ITSASO ESTEBANNon, zertan zabiltza oraintxe?Madrilennago,lasterkaleratukodudan diskoaren azala amaitzengabiltza. Duela bi egunera arte,kontzertu biran ibili gara espai-niarestatukohainbathiritan.Zelan hartu zaituzte entzuleekbira horretan?Geratu barik gabiltza azkenlau urteetan, jo eta jo, ehunkakontzertu egin ditugu Europanzehar. Urrira arte, beste hainbatkontzertu dauzkagu, eta aldiberean,hurrengodiskoaborobil-tzekolanetanerebagabiltza.Benetan zabiltza geratu barik!Bai. Urtea hasi zenetik, birritanetorri naiz Europara, eta errepi-dean eta oholtza gainean emandituguhilabeteak.Nondik atera duzu disko berri-rako kantak sortzeko astia?Iaz nire ibilbideko kanta guztienVargas Blues Band & Companybilduma kaleratu genuen, hain-bat lagun musikariren kolabo-razioarekin: Jack Bruce, LarryGraham, Andrés Calamaro etaRaimundo Amadorrekin, esate-rako. Urtebete darama disko ho-rrek merkatuan. 2012ko neguan,Ibizandaukadanetxeansortuni-tuen, bestalde, laster kaleratukodudan disko honetarako kantak.Riff eta ideia piloa idatzi nituen,etahamaikakantasortuditugu.Zelakoa izango da disko berria?Rock-blues disko bat da, etaHeavy city blues deituko da. Ja-rraitzaile eta rockaren mundu-ko lagun askok esan izan didatesarri, ea zergatik ez dudan diskorockeroago bat egiten; BlackSabath edo Jimmy Hendrixenestiloan. Nire riffak blues klasi-kotik datozen arren, rock&rolldoinuetan gehiago sartu naiz,doinu gogorragoetan. Bate-ria ikaragarriak lortu dituguCarmine Appice maisuarekin.Disko baten grabazioa amaitzendudanean, beti iruditzen zaitzerbait hobetu zitekeela. Oste-ra, perfektua iruditzen zait hau:benetan, ez diot ezelako akatsiktopatzen!Zer da zure lanetik gehien bete-tzen zaituena?Oholtzara igotzeagaz gozatzendugu musikariok gehien, etamerkatuarenkontuekingutxien:paperak, kontratuak, erabakiakhartzea... Sortzea eta jotzea dagogoko dudana. Eta errepidea:askogozatzendutbidaiatzenere.Zure ibilbide osoari errepasoaegingo diozue Durangon?Urte asko daramatzadanez ban-da honegaz, oso errepertorio za-bala daukagu, eta aldatu egitendugu kontzertutik kontzertura,lekuaren arabera. Baina VargasBlues Band & Company diskokokantakjokoditugu,seguru.Durangora zer musikarirekinetorriko zara?Luis Mayo bajistarekin, PeterKunst bateriarekin, eta DavidLadsSanchezteklistarekin.Areto oso handietan zein txi-kietan jotzen duzu.Leku eta jaialdi ikaragarri han-dietan, areto txikiagoetan, baieta blues klub txiki-txikietanere jotzen dugu. Areto handizein txikietan; entzun gura gai-tuen jendearen aurrean joazgozatzen dugu. Bluesa, gehien-gehien, areto txikietan goza-tzen da, gainera.Bidaia bat da zure biografia.Zer eragin du esperientzia ho-rrek zure musikan?Asko eragiten du, noski. Argen-tinako rockak, esaterako, askoeragin zidan, baina Venezuelanmusika latinoa jaso nuen, etagero, AEBetara joan nintzen,nik gura nuena bluesa eta rockajotzea zelako, eta han zegoelakomugimenduhori:musikaripiloaezagutuduthorrela.Musikaren bila bidaiatu duzu.Musika eta gitarra izan dira nirebidea. Orain Interneten dauka-zu edozein gauza, baina ni hasinintzenean, Jack KerouackenBidean liburuanbezala,bidaiatubeharra zegoen nahi zenuen hu-ra entzuteko: abentura bat zen,etasaresozialakkaleanzeuden.DurangokoPlaterueneaneskainikoduJavierVargas(Madril,1958)bluesarengitarristahandiakkontzertua.BihamarkadakoibilbideaerrepasatukoduLaumono mutrikuarrek zabaldukodute Platerueneko biharko gauaApirilean, Ero eta Urgatztaldeekin Durangoko Plate-rueneko oholtza partekatuzuen Mutrikuko Laumonotaldeak, Durangoko kafeantzokiak musika talde gaz-teei zuzenean jarduteko au-kera eskaintzeko helburuzantolatzen duen LokaletikAt ekimenean.Oraingoan, berriz, mun-du osoan ezaguna den Ja-vier Vargas gitarristareneta haren bandaren aurre-tik jotzeko aukera izangodute mutrikuko musika-riek, biharko Plateruenakafe antzokiko hitzorduan,22:00etatik aurrera. Orainurte bi kaleratu zuten Adre-nalinia diskoko kantak es-kainiko dituzte kontzer-tuan. Bederatzi abestikodiskoa da Adrenalinia, etablues eta hard rock doinuakbiltzen ditu, besteak beste.90eko hamarkadarenamaieran sorturiko taldeada Laumono, aurretik EhunKilo taldean jardun zuenJon Iturrino gitarristaksustaturikoa. Tartean tal-dekideen joan-etorriak etageldialdiak igarota, ohol-tzetara bueltatu dira mutri-kuarrak. Hainbat musikataldetan, hala nola AiumeenBasoa edo Brankan, urtee-tako esperientzia daukatenbost musikariren batura daLaumono. Jimmy Hendrix,Deep Purple edo Led Zeppe-lin taldeen bertsioak egitenhasi zen musika taldea.
 10. 10. 10 Kultura 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoIÑAKIETXEZARRAGAMusikariaGEURE DURANGALDEATalde bikain asko oihartzu-nik izan gabe sortu eta desa-gertzen dira, euren entsegulokaletatik eta ikuslerik ga-beko kontzertuetatik soilikigarota. Inolako arrakasta-rik gabe. Urte askotako lanaeta ilusioa bertan beherageldituz. Eta bitartean, en-tzuleak modari jarraitzendio, askotan inolako irizpi-derik gabe.Telebistak ez die taldeberriei aukera askorik ema-ten. Duela hogei urte bainogehiago sortutako kanta ba-ti buruzko programaren ira-garki bat ikusita, amorruaematen du, bertsio batetiksortutako “euskal” kantabatek oraindik telebistanhorrelako tarte zabala iza-tea eta talde berriek beraienproiektuak ezagutaraztekoaukerarik ez izatea. Bainaoraingoan ere, modarenkorronteak eramaten dujendearen aukeratzeko iriz-pidea. Komunikabideek ate-ratzen dutena jaten dugu.Antisistema sistema bihur-tuta.Berdin dio beste taldebatzuen kantak moldatu,letrak aldatu eta kantak dis-koetan sartzea. Jendea as-kotan kanta hori nondik da-torren ere ez da enteratzen.Edo oraindik lotsagarriagoiruditzen zaizkit zuzeneanplaybacka egiten duten tal-deak. Jendeari badirudi ezzaiola batere inporta, edo ezda ezertaz ohartzen. Bainaargi dago garrantzisuenaez dela egiten den musika,baizik eta nor zaren eta zeresaten duzun.Zoritxarrez oraingoanamorru biziz idatzi dut, den-bora luzean barnean izanda-ko sentimenduak adieraziz.Gizarteak aldaketa beharduela esaten dute askok, nikmusikan ere aldaketa askoegingo nituzke.Noiz arte?Ekainaren23raarteDurangokoArteetaHistoriaMuseoanizangodiraikusgaiITSASO ESTEBANJoan zen barikuan inaugura-tu zuten Fotograbatua izenekoerakusketa, Durangoko Arteeta Historia Museoan. ZarauzkoPhotomuseum erakundeak sus-tatutako eta utzitako erakusketada, eta ekainaren 23ra arte izan-go da Durangon ikusgai. XIX.mendeko Frantziako paisajeaketa errealitate sozialak islatzendituzten irudiak dira erakus-ketakoak: sufragio unibertsalalortu zenekoa, meatzarien errea-litateari buruzkoa, nekazarienedota arrantzaleen bizimoduaerakustenduena...Fotograbatua, XIX. mendeamaieran eta XX. mendearenhasieran arte grafikoen alorre-ko estanpaziorako ezinbestekoprozedura zen. Oso prozeduralandua fotograbatuarena: nega-tibofotografikoarenbitartezgra-batzen da kasuan kasuko irudiaxaflametalikoan.Erakusketako irudietako ba-tean azaltzen denez, jatorrizkoirudian oinarrituta prestatzenda kristal negatiboa, metalezkoxaflaren gainean inprimatzenda, eta egurrezko euskarriarengainean egiten da grabatuarenmuntaia. Azkenik, azidotan sar-tzendagrabatua.Ondoren, ilustrazio hori erre-produzitzeko baliaturiko mo-duaren arabera, fotolitografiak,fototipiak, edota fotopografiaklortzendira.Argazkigintzan garrantzihandikoa izan den prozesua etabere emaitza batzuk ikustekoaukera dago Durangoko Arte etaHistoria Museoan, ekainaren23raarte.Fotograbatuak biltzen dituenerakusketa Durangoko MuseoanARGAZKIGINTZALITERATURA MUSIKAI.E.Durangoko San Agustin kultur-guneanbanatuzituzten,joanzendomekan, Julene Azpeitia litera-tur lehiaketaren sariak. Bertsopaperen, olerkien eta ipuinenataletanbanatudituztesariak.Ipuinen ataletan, Maddi Az-karate, Jon Barbero, Alba Olea-ga, eta Garazi Mugerza izan dira18 urte artekoetan sarituak, etaEñautUruburenNaëletaidazlealanari eman dio epaimahaiakadin nagusien ataleko ipuinikonenaren600eurokosaria.Olerkigile gazteen atalean,Jon Barruetabeña, Aroa Meri-no, eta Aitor Bizkarra izan dirasaridunak, eta Aitor Albistur 18urtetik gorakoenean. Bertso pa-peretan ere saritu dute, gainera,Albistur. Aitor Bizkarra, MartinArrasate,etaJonKokaeresaritudituztebertsopaperenatalean.Durangoko eskoletako ikas-leek zein herritik kanpoko esko-letan diharduten 18 urte artekodurangarrek, eta edozein adinnagusik parte hartu ahal izandutelehiaketan.I.E.Durangoko hiru zentrotan mu-sika ikasten dabiltzan musika-riak entzuteko aukera izangoda,egunotan,DurangokoPlate-ruenean. Rock Izar Eskolarengala hartuko du gaur, 17:30etikaurrera, Durangoko kafe an-tzokiak: bertan ikasten dabil-tzan musikarien emanaldiaizangodahori.Bestetik, ekainaren 20an,19:00etatik aurrera jardungodute Durangoko Soinua musi-ka eskolan dihardutenek, ikas-turteamaierakoemanaldian.Atzo, bestalde, BartolomeErtzilla musika eskolako ikas-leek eta irakasleek jardun zu-ten Plateruenean: Durang(o)tsJamsaioaeskainizuten.Hamabi sari banatu dituzteJulene Azpeitia lehiaketanIkasleen hiru musikaemanaldi, PlaterueneanDomekan,DurangokoSanAgustinkulturguneaneginzutenliteratursarienbanaketaekitaldiaIkasturteamaierakohiruemanaldihartukoditudatozenegunetanDurangokokafeantzokiakZarauzko Photomuseumerakundeak antolaturikoada erakusketa, eta museohorrek ekarri du DurangoraXIX. mendeko Frantziakopaisajeak eta errealitatesozialak islatzen dituzten irudiak daude erakusketanGaur, Rock Izar eskolakoengala, eta ekainaren 20an,Soinua eskolarena hartukoditu Plateruenak
 11. 11. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Kultura 11Antzerkiko hainbat teknikare-kin jolastuta osatu dute taldeki-deek bihar estreinatuko dutenobra: “Ez da bakarrik antzeztea,baliabidedesberdinekinjolasteabaizik: itzalekin, soinuekin, ob-jektuekin...”, azaldu dute talde-kideek. Teknika horiek guztiakbaliatuta, “umeen interesarieustea”dutehelburu.Elorrion bizi den Sonia Villa-mor bilbotarraren zuzendari-tzagaz jardun dute entseguetanteknika horiek lantzen. Hiruhilabetez ibili dira lanean Arra-paladan taldekoak ZapAAAtabila?!antzezlanaprestatzen.Herriko ekitaldietanOrain hamarkada bat Elorriokoantzerki ikastaroan hasi zire-netik, askotariko antzezlanakoholtzaratudituzteArrapaladantaldekoek euren herrian: aur-kezpenak egiten dituzte esketxe-kin, urtero parte hartzen duteArriolako 24 Ordu Digitaleanfilm laburren lehiaketaren saribanaketa ekitaldian, edota mer-katarienelkartearenekitaldian.Taldean hasi eta lasterre-ra gaztetxeetan eskaini zutenErosi, erosi obra prestatu zutelagogoratudutetaldekideek.Lehe-nengo aldiz sortu dute umeeizuzendurikoobrabat.Ikusleen interesari eutsi ahalizateko teknikak baliatuzItzalak,soinuak,etaobjektuakerebaliatzendituzteUrtero parte hartzen duteArriolako 24 Ordu Digitalean film laburrenlehiaketaren sari banaketanANTZERKIAITSASO ESTEBANBihar, eta domekan, goizean etaarratsaldean eskainiko duteElorrioko Arrapaladan antzerkitaldekoek ZapAAAta bila?! an-tzezlana. Hiru eta zazpi urte bi-tarteko umeentzat pentsaturikolana da Elorrioko sei antzerkiza-leokprestatudutenhau.Bihar, 18:30ean, eta domekan,12:30ean eta 18:30ean estreina-tuko dute antzezlana, Elorrion.San Jose ermitan eskainiko di-tuzte emanaldi guztiak, eta ber-tan ibili dira asteon, Sonia Villa-morzuzendariagaz,obrariazkenukituakematen.SanJoseermitakultur emankizunetarako erabi-li gura du udalak aurrerantzean;asteburuanprobatukoduteespa-zioaArrapaladantaldekoek.Ume bihurri batentzako zapa-ta handi eta gogor batzuen bilaherriko zapatariak eta Askodakiizeneko sorgin jakintsuak mun-duan zehar egiten duten bidaiaeta bizi dituzten abenturak diraantzezlanarenharia.Umeentzako hainbat ipuinirakurri eta aztertu ostean, tal-dekideek eurek moldatu dute“oso istorio polita kontatzenduen” antzezlanaren testua.Ume txiki-txikiei zuzenduriko40 minutuko obra da emaitza:ZapAAAtabila?!.Bost dira ZapAAAta bila?!obrako aktoreak: Blanki Gomez,Maite García, Maria Herrero,Maritzi Baseta eta Karmele Gan-boa. Duela hamar urte, ikastarobatieskergerturatuzirenantzer-kira, eta hainbat lagunen sartu-irtenen ostean, elkarregaz zale-tasun horregaz jarraitzen dute43 eta 56 urte bitarteko Elorriokoemakume antzerkizaleok. Obrahonetan Sonia Villamorren zu-zendaritzapeandihardute.Umeentzako antzezlan bat prestatu duElorrioko Arrapaladan taldeak, lehenengoz‘ZapAAAtabila?’obrarenhiruemanaldieskainikodituzteasteburuan,ElorriokoSanJoseermitanHiru eta zazpi urte bitartekoumeentzat pentsaturikolana da Elorrioko sei antzerkizaleok prestaturikoa
 12. 12. 12 Publizitatea 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoCafés Baquéproduktuen otzara...zuretzat!Galdera: Zelan deitzen dazapatuan Platerueneankontzertua emango duengitarrista madrildarra?Apirileko irabazlea: Pablo Iglesias. Zorionak!Zure datuak eta erantzunahelbide honetara bidalizozketa@anboto.org edoBixente Kapanaga 9-IurretaOndorengo galderarenerantzuna badakizu...
 13. 13. UDAKO GEHIGARRIA2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto
 14. 14. | 2 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoUDAEkainaren 29an hasiko da AEKren bar-netegi ibiltaria. Udako oporretan euska-ra praktikatzea, eta aldi berean, EuskalHerria ezagutzea da ekimenaren helbu-rua.AsierArroitairakasleadabilantola-ketalanetan,etaesanduezdelabakarrikikasleei begirakoa. Inguruagatik opo-rrak euskaraz pasa ezin dituztenek erebadaukatepartehartzekoaukera.Atalbiedukitzen ditu ekimen honek: oinez edobizikletaz egitekoak. Hilaren 26an oinez-koa hasiko da Zeanurin, eta egun horre-takoetapaOtxandionamaitukodute.Euskal Herriko hainbat mendi etatxokotatik pasako da oinezko martxa.Gorbeia, Anboto, Aizkorri... Hiru Erre-geen Mahaia igo eta Izaban amaitukoda ibilbidea, uztailaren 14an. EuskalHerriko mendi altuena igotzea izango eida benetako helmuga, Arroitaren ustez.Mendirikmendi,mendebaldetikekialde-razeharkatukoduteEuskalHerria.Bizikletan egiteko ibilaldiari abuztua-ren 3an ekingo diote Urduñan. Hau ere,lehenengo egunean helduko da Otxan-diora, eta bertan pasatuko dute gaua.Euskal Herriko klima eta orografia des-berdinak ezagutzea gura dute, Arroitakazaldu duenez: Arabako lautada, Bar-deak, Pirinioak... Abuztua izanik, Bar-deabasamortuagauezzeharkatukodute,eguneko beroak saihesteko. Aurtengonobedadea edo bitxikeria izango ei da;lehenengo biderrez ibiliko dira gauez.Abuztuaren 21ean emango dituzte azke-nekopedalkadakZarautzeraailegatzeko.Parte-hartzaileekin batera hiru irakaslejoangodira.Jendea eta euskalkiakArroitak adierazi du hainbat herritangeratzen direla, bertako jendea eta eus-kalkiak ezagutzeko. Atseden egunetanbertso-afariaketaantzekoekitaldiakera-tzensaiatzendira,gainera.Hamalau urte dira bizikletagaz hasizirela, eta lau oinezkoagaz. “Oso espe-rientzia positiboa” da Arroitaren arabe-ra, eta bertan sortutako hartu-emanekgeroraerejarraitzendutelaaipatudu.Barnetegi ibiltarian, euskara praktikatueta Euskal Herria ezagutzeko aukeraAEKrenbarnetegiibiltariaOtxandiotikerepasakoda,ekainaren29anetaabuztuaren3anAurten nobedade edobitxikeria bat izango da:lehenengo biderrezibiliko dira gauezInguruagatik oporrakeuskaraz pasa ezindituztenek ere baduteparte hartzeko aukeraOINEZKOA-Iraupena: ekainaren26tikuztailaren14ra- Luzera:300kilometroinguru,eguneko25gutxigorabehera-Apuntatzeko epea: ekainaren21eraarte-Prezioa:498 euroBIZIKLETAZ EGITEKOA-Iraupena: abuztuaren3tik21era- Luzera: 1.000 kilometro inguru, eguneko70 gutxigorabehera-Apuntatzeko epea: uztailaren27raarte-Prezioa:498 euroOHARRAK-Ibilbideaparte-hartzaileenerritmoarijarraituzegingodute.-Erosoagoibiltzeko,pisuguztiafurgonetaneramangodute.-Informazioajasoetaizenaemateko:902 36 22 94 /udabarnetegiak@aek.org
 15. 15. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 3 |UDAJOSEBA DERTEANOAtxondoko igerilekuek eta ber-tako tabernak bihar irekiko di-tuzte ateak, udako denboraldiahasteaz batera. Tabernako ardu-ra hartu dutenak, iaz legez, asko-tariko ekintza sorta prestatzendabiltza, udako egun eta iluntzesargoriak kultur eskaintza fres-kagarriagaz animatu guran.Batzuk, erabiltzaileei zuzendutaegongo dira igerilekuko ordu-tegian (11:00etatik 20:00etara),baina, beste asko (musika kon-tzertuak, adibidez) iluntzeetanegingo dituzte, bertaratzen direndenentzako.Iaz taberna kudeatu zuen lau-kotetik Ane Zaratek (Durango,27 urte) jarraitzen du aurten, etabeste lau lagun gehitu zaizkio:Borja Moronatti (Durango, 27urte),IñakiZuazubizkar(Duran-go, 22), Paul Arana (Mañaria, 20)eta Jokin Alberdi (Mañaria, 22).Taldeak aurpegi berri asko ditu,baina ilusioak eta helburuakberdinak dira: “Atxondon, udanez dago aisialdirako eskaintzahandirik, eta guk hutsune horibete eta igerileku ingurua he-rritarren bilgune bihurtu guradugu, askotariko ekintzen bitar-tez”,azalduduAneZaratek.Iaz legez, igerilekuaren kan-poaldean karpa bat ipintzekoasmoa dute. Egunez, bazkariak(entsaladak, plater konbinatuak,otartekoak eta errazioak) edoedariak zerbitzatuko dituzte;gauetan, afariak eskaini eta kul-tur ekintzak antolatuko dituzte.Karpa igerilekuaren kanpoal-deanipinikodutenez,guradutendenentzako zabalik egongo da:“Atxondarrak zein ondarruta-rrak,denakgonbidatutadaude”.Egunotan, datorren hiruhi-lekorako egitaraua zehaztenari dira. Musika kontzertuakantolatuko dituzte, taldeekinzein bakarlariekin, eta, balitekegau tematikoak ere prestatzea.Esate baterako, orain lantzenari den proiektu berria, ipuinantzeztuak, Atxondora eroatekoprest agertu da Eneko Sagardoiaktorea. Iaz, besteak beste, Mi-ren Amuriza eta Eneko AbasoloAbarkasbatuzituenbertsosaioaerrepikatzekoasmoaerebadute.Adin tarte guztietara heldugura dute, eta gaztetxoentzakotailerrakereantolatukodituzte.J.D.Iurretako Kimuak aisialdi tal-deak bost urte bete ditu aur-ten, eta hori dela-eta, ekainaren22rako jaialdi bat antolatu duteIurretan.Urteotan aisialdi taldean ibilidiren guztiak batu eta egun atse-ginbatpasatzekoasmozantolatudute jaialdia. Izan ere, orain bosturte Kimuak sortu zutenetik ho-na, hasieran umeak zirenetakobatzuk begiraleak dira orain,eta gaztetxo berriak ere badatozatzetik. Jaialdia denen topalekuizatea gura dute, eta gaztetxoeizein nagusiei begirako ekin-tzak prestatu dituzte Iurretakoplazan.Gaztetxoeibegira,egunosoanhaurrentzako parkea (gazte-lu puzgarriak…) eta tailerrakegongo dira, eta nagusiagoekginkana erraldoia izango dute18:00etatik aurrera. Iluntzeanherri afaria egingo dute, eta egu-na Krome eta Ingoaldeu taldeenmusikarekin borobilduko dute.Afaritarako txartelak Gauargieta Intxaurre tabernetan daudesalgai,bosteuroan.Gainera, Kimuak taldeareninguruan dabiltzan hezitzailezein gaztetxo guztien konpro-miso eta parte-hartzea eskertuguran, urteurren opari legez,abesti bat grabatzen dabiltza,eta jaialdiaren egunean bertanaurkeztuko dute. Mikel Nuñezeta Kimetz Zenitagoia Dummykhartu dute musika konposatze-ko ardura. Letra, ostera, MirenAmurizak idatzi du. Horiez gain,Hegoi Petite, Egoitz Uriarte,Liher Granados eta Asier Eliasmusikarien eta Gorka Bidaurra-zaga Potti musika teknikariarenlaguntzaizandute.“Udan, igerilekua herritarrenbilgune bihurtzen saiatuko gara”Iurretako Kimuak aisialdi taldeakbosgarren urteurrena ospatuko duAtxondokoigerilekuakekintzaaskorekingozatuahalizangodiraaurtenereEkainaren22an,gaztezeinhelduentzakoegunosokojaiaegingodute plazanEGITARAUAEKAINAREN 22a, ZAPATUA:-11:00-14:00/16:00 -19:00:haurrenparkeaetatailerrak-12:00:kaleanimazioa-18:00:ginkanaerraldoia- 21:00: herri afaria: “Guztiak ga-rakimuak”- 23:00: Kontzertuak: Krome etaIngoaldeutaldeak
 16. 16. | 4 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoUDA> PLAZAREN P[ ]]][[INTXAURRE ELKARTEABalbino Garitaonaindia, z/g - DurangoTel.: 94 681 80 70PLATERUENALandako etorbidea 4a - DurangoTel.: 94 603 03 00BODEGUILLATraña-MatienaTel.: 94 681 43 85Gosariak 07:00etatik aurrera astelehenetikbarikura. Pintxoak. Terraza 10:00etatik aurrera.19:00etatik aurrera: entsaladak, bokatak, izozkiak,kafeak... Mahai zerbitzua eta giro euskaldunaEgunez kafetegi giro gozoa eta eguneko menua.Terraza atsegina.Kultur egitarau zabala.Gauez, giro paregabea seiak arte.Terrazan zein barrualdean, errazio etaogitarteko ezin hobeak aurki ditzakezu!Erdu Matiena auzora, ez zaradamutuko!
 17. 17. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 5 |UDAPLAZERA >>>[ ]]][[XELAINizeto Urkizu, 37-39 - ElorrioTel.: 94 655 02 66ZEROAndra Maria, 6 - DurangoTel.: 94 681 22 22MOMOTXOPlateruen plaza - DurangoTel.: 94 681 10 06Elorrion, terraza ederrean, entsaladak, errazioak,ardoak, pizzak, otartekoak, oilaskoak, postreak...Jateko aukera ezin hobea! Zatoz eta gozatuinguru paregabean!Terraza paregabea Durangoko alde zaharrarenbihotzean. Etor zaitez gure ogitarteko eta errazioakafaltzera eguenetik zapatura! Astelehenetikbarikura itxaroten zaitugu inguru bikainean!Jateko zein egoteko leku ezin hobea. Jateko:kazolatxoak, bokatak, entsalada bereziak...Egoteko: terraza nahiz barruko txoko berezietan.Erdu Momotxo tabernara!
 18. 18. | 6 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoUDAJONE GUENETXEAAnboto astekariak Durangal-deko Turismo Gida kaleratudu lehenengoz. Proiektuakizan duen arrakastaren au-rrean, dagoeneko bigarrenaprestatzen dabiltza.Zelan sortu da Durangalde-ko Turismo Gida kaleratzekoproiektua?Anbotok Durangaldeko ostalari-tza eta lo egiteko lekuen diptikobat banatzen zuen DurangokoLiburu eta Disko Azokan. For-matu hori txiki geratzen ari zelaikusirik, beste pauso bat emangura izan genuen. DurangokoTurismo Bulegoko arduradunakazaldu zigunez, informazio ho-ri guztia batzen duen euskarribaten falta zegoen eskualdean.Hutsune hori bete guran sortugenuen iaz, lehenengoz, Duran-galdekoTurismoGida.Zer harrera izan du proiektuakenpresa iragarleen aldetik?Ostalaritza arloan krisiak izanduen eragina kontuan hartuta,ez genekien proiektuan sartzekoasmorikizangozutenalaez.Oso-prezio baxuak jarri genituen,ahalik eta iragarle gehienenparte-hartzea bultzatzeko. Besteiragarle batzuek ere parte hartudute proiektuan, eta babes han-dia eskaini digute: Bizkaiko Txa-kolinak,EuskoLabelek...Eta irakurleen aldetik, zer eran-tzun jaso duzue?Erantzuna oso ona izan da, baitairakurleen aldetik ere. Gida osoerabilgarria dela esan digute, etadiseinualdetikosoargia.Turismo Gida zertan datza?Gida honetan Durangaldeko ta-berna, jatetxe, hotel eta landetxeguztiak agertzen dira. Gainera,hala gura izan dutenen ezauga-rriak eta argazkiak ere agertzendira.Nekaturrekkaleratzendue-narenestilokoliburuxkada.Zer nolako zabalkundea eginduzue?10.000 aleko tirada kaleratu du-gu. Iazko Liburu eta Disko Azo-kanbanatugenituenhainbatale.Durangoko Turismo Bulegoanere eskuragarri daude, baita es-kualdeko leku estrategikoetanere. Euskal Herriko TurismoBulegoetara ere bidali ditugu.Udarabegira,bigarrenbanaketatxanda bat jarriko dugu mar-txan, Durangaldeko leku estrate-gikoetan berriro banatzeko, lekubatzuetanamaituegindira-eta.Zein da ekimen honen helbu-rua?Durangaldeko ostalaritza eta ho-tel eta landetxeak bultzatzea dahelburunagusia.Hurrengo gida kaleratzeko as-morik baduzue?Bai, Durangoko Liburu eta Dis-ko Azokan kaleratzeko bigarrenedizioa prestatzen gabiltza, baitaInterneterakoaere.“Durangaldekolehen TurismoGidak oso harreraona izan du”ItziarBelarAnbotokopublizitatearlokoarduradunakkoordinatzenduDurangokoGida10.000 alekotirada kaleratudugu. DurangokoTurismo Bulegoandaude eskuragarri”
 19. 19. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 7 |UDAJ.G.Berbaro euskara elkarteko bule-goan lanez lepo dabiltza 2013koudalekuak antolatzen. Aurten,265 ume eta gaztek, eta 36 hezi-tzailek parte hartuko dute Ber-baroren udarako eskaintzan.Helburua udalekuak euskarazeskaintzea da. Oihane Barru-tia udalekuen arduradunarenberbatan, “herrietan antolatzendiren Udan Olgetan udalekuirekiak gero eta arrakasta han-diagoa dute udaldian herriangeratzen diren ume eta gazteenartean”. 3 eta 10 urte bitartekoumeei zuzendutako udalekuetanirteerak ere antolatzen dituzte,Pagoetara edo Arte Ederren mu-seora,esaterako.Udako kanpamentuek ere ha-rrera bikaina dute Berbaron.Albeizen Udaroantxiki udalekufinkoetan 25 umek parte hartu-ko dute. Mendigorriara, berriz,60 ume joango dira. Gazteek,Iparraldeko kostaldeko udalekufinko-ibiltaria aukeratzen dute.Aurten, Azkainetik Hondarribi-rakobideaegingodute39gaztek.JONE GUENETXEAIker Ajuriagerra eta GaraziEtxebarria Berbaroko lan-kideek ‘Talentua plazara’proiektuaren berri eman di-gute. Dakitena aurkeztekoaukera ezin hobea eskaintzendiete Durangaldeko sortzai-leei. www.berbaro.com web-gunean edo 94 620 19 18 tele-fonoan informazio gehiagoeskuratu daiteke.Zelan sortu da ‘Talentua plaza-ra’ ekimena sortzeko asmoa?Garazi Etxebarria: Urte osoanOlgetan ludoteka antolatzen du-gu Plateruena kafe antzokian.Hilean behin umeei euskarazzuzendutako ekitaldi bat eskain-tzea da helburua. Iaz, IrrienLagunekin elkarlanean arituginen.Aurten,proiektuberribatmartxan jarri gura genuen, eta‘Talentua plazara’ antolatzea bu-ruratuzaigu.Despiste kanpaina bikaina eginduzue!Iker Ajuriagerra: Ekimenaezagutzera emateko kanpainaberezi bat antolatu gura izandugu. Sortzaileek barruan du-ten talentua ateratzeko plazabat eskaintzea da asmoa. Ideiahorrekin, pertsonaia bitxi ba-tzuk asmatu ditugu eta bideoakgrabatu: dutxan abesten duena,bere gelan dantzan egiten due-na, gitarra jotzailea, mimoa...Primeran pasatu dugu graba-tzen!Zelako emanaldiak aurkeztuahal izango dituzte?G.E.: 16 urtetik gorako par-te-hartzaileek ordubete inguru-ko emanaldiak prestatu behar-ko dituzte. Baldintza bakarraeuskaraz izatea eta 2-10 urtekoumeei zuzenduta egotea da. Edo-zein diziplina onartzen dugu:ipuin-kontaketa, antzerkia, mu-sika emanaldia, umorea... Ber-barok horren zabalkundea egi-teko konpromisoa hartzen du,gainera.Ikuskizunen aukeraketa zelanegingo duzue?G.E.: Uztailaren 12ra arte izenaeman daiteke. Irailean, aurkez-tutakoen artean sei aukeratukoditugu. Berbaroko kideak etaelkarteagaz hartu-emana duenjendeak parte hartuko du epai-mahaian. Anitza izatea guradugu.Noiz igoko dira eszenatokira?I.A.: 2013ko azarotik 2014koapirilera lan horiek zuzeneanaurkeztuko dituzte. Aukera-tutako lan bakoitzak 200 eu-ro jasoko ditu. Gainera, aur-keztutako sei lanetatik, ikus-entzuleek bat aukeratuko dute,eta horrek 100 euroko saria jasodezake.“Sortzaileek barruan dutentalentua ateratzeko plaza bateskaintzea da asmoa”‘Talentua plazara’ ekimena antolatu dute Berbarok eta Plateruenak;parte-hartzaileek uztailaren 12ra arte dute izena emateko aukeraAurten,265umeetagaztek,eta36hezitzailekpartehartukoduteudalekuetanBerbarok prest ditu 2013ko udalekuak,ume eta gazteek udaldiaz gozatu dezaten
 20. 20. | 8 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoUDA
 21. 21. Anbotok es du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso duLaguntzaileak: Zuzendaria:Jone Guenetxea.Erredakzio burua:Joseba Derteano.Administrazio burua:Itziar Belar.Administrazioa: Miren Abasolo.Publizitatea: Goretti Alonso,Amaia Huarte, Itxaso Altuna.Erredakzioa: Aitziber Basauri,Itsaso Esteban, Markel Onaindiaeta Amaia Ugalde.Maketazioa:Ainhoa Arizmendiarrieta.Zuzentzailea: Goiatz Etxeita.Argazkilariak: Kepa Aginako,Zaloa Fuertes.Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 aleBixente Kapanaga, 948215-Iurreta(Bizkaia)Tel.: 94 681 65 58Erredakzioa:94 623 25 23Publizitatea:94 621 79 02publi@anboto.org2013ko ekainaren 14a11. urtea - 504. aleaIritzia gutuna@anboto.orgeguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAKEguraldi petrala izan arren, egun zoragarri bat biziizan genuen pasa den zapatuan Euskaraz Bizi eguntxikian, Durangon. Itzela. Jaia eta aldarrikapena uztar-turik, euskaraz biziko den herria eraikitzeko gogoa etaindarra sentitu genituen. Eskerrik asko eta zorionakbihotzez bertan parte hartu zenuten herritarroi eta, ba-tez ere, egun eder hau posible egin duzuen laguntzailedenoi. Eta bertaratzerik izan ez zenuten herrikideen-tzat, jarraian daukazue Euskaraz Bizi egun txikikoekitaldian irakurri genuen testua. Laster arte, ondo etaeuskarazbizi!Euskaraz pentsatu, amestu, eta itzartu arren, sarrie-gitan ez da erraza pentsatu eta amestutako hori geroeuskarazbizitzea.Etaezdaerrazaizangoeuskarazbizi-tzea, sasi-ofizialtasun eta menpeko hizkuntza politikakalde batera utzi eta euskarari lehentasuna emango dio-ten legedi eta politika burujabeak ezartzen ez badira.Egunero aurkitzen ditugu euskaraz bizitzeko trabak.Anbulatorioan, udaletxean, epaitegian, lantegian, ka-lean… egunero euskaraz bizitzeko trabak. Esaterako,norkezduPinondoEtxean,bertakolangileekinerdarazeginbeharizan?Baina, honen guztiaren aurrean, ezin dugu euskal-dunok gure erantzukizuna ahaztu. Apartheid garaian,Bahamar uharteetan bertako beltzek zuriekin gurutza-tzean egiten zuten bezalatsu, euskaldun gehientsuenokerdaldunekin topo egitean, espaloitik jaitsi eta errepi-deraegitendugusalto,euskaraamildegiradaramaner-dararenerrepidera.Orduadaasimilazioarekinapurtu,eta oztopoak oztopo euskaraz bizitzeko hautua egiteko,gure inguruan eragiteko, eta erdaldunekin ditugunustezko errespetuzko jokabide sumisoekin amaitzeko.Guk hartu dugu erabakia, eta inoren eta ezeren zainegon barik, euskaraz biziko den herrirantz bidea ibil-tzen hasi gara. Auzolanetik, bakoitzak bere horretaneta guztiok batera, bidea egin eta aldaketak eragin di-tzakegula uste dugu, euskara ezagutu beharrekoa etalehentasunezkoa izan, eta Durango eta Euskal Herrieuskaldunaeraikitzeko.Hala eta guzti, norbanakoon erantzukizuna ahaztubarik, badago Durangon euskaraz bizitzeko ditugunzailtasunen erantzule nagusi bat: Durangoko Udala.Alferrikdaeuskararenordenantzak(sasi-ordenantzak)onartzea, gero kaxoi baten usteltzen uzten badira; lo-tsagarria da ordezkari politikoetatik ia erdia euskarazkomunikatzekogaiezizatea;onartezinadaudalekolan-gile askok euskaraz ez jakitea. Adibidez, Euskaraz Biziegun txikia antolatzeko ere udaleko langileekin izandugun hartu-emanean erdarara jo behar izan dugu sa-rri. Hau al da udalak eta bertako agintariek saldu nahidutenEuskararenhiria?Nahikoada!Euskaraz bizi nahi dugula erakutsi behar dugu. Etaeuskararen alde egotetik euskararen alde egiteko prestgauden herria garela erakutsiko dugu. Horretarako,baina, zuen eta gainerako herritarren parte-hartzeaezinbestekoa da. Denok batera Anboto eta Oizerainozabalduko dugu deiadarra: ez gara espaloitik jaitsiko,euskarazbizi!Durangoko Euskal Herrian EuskarazMañarikogauregungoetaaurrekolegealdietakoalkateetazinegotziok,bategin nahi dugu inposizio berri baten aurrean gure jarrera zein den jakina-razteko.Besteinposiziobatda,bainazoritxarrez,gureMañariarenetaEus-kalHerriarenhistorianbehinbainogehiagotanerrepikatudena.Espainiako gobernu ordezkaritzak lehenik, eta Espainiako epaitegiekondoren, lege-aginduak helarazi dituzte Mañariko udaletxean Espainiakobandera jar dadin, Mañariko legezko ordezkariak arlo publikoan lan egite-kogaitasungabeutzitaetajazarpenjudizialarenmehatxupean.Ezdirakonturatzenherribatensinboloak,herritargehienekeraaskeaneta naturalean onartzen dituztenak direla. Espainiako bandera Francorentropek bortizkeriaz, odolez eta indarrez inposatu zuten, eta ez da sekulaizan, ez da gaur egun eta ez da etorkizunean izango baterakuntza eta onar-penaedukikoduensinboloamañariarrenartean.Nabariaetabegi-bistakoada, hau lortzeko urteetako borrokaren ondorioz, 1977ko otsailaren 27anMañariko Udalean jarri zen ikurrina dela mañariarrok era natural eta as-keanbarneratutaetaonartutadaukagunsinboloa.Gurea ez den bandera espainiarra jartzeko agindua, gai honi buruzmañariarrok dugun iritzia baztertuta, sentsibilitaterik gabe eta udalbatzamehatxatuz egin da. Ezin diogu, besterik gabe, biderik eman inposizio ho-ni. Gure artean egon daitezkeen ezberdintasunen gainetik, egoera honenaurrean era bateratuan erantzungo dugu, mañariar gehienon borondatelegez.Aurrekoguztiaesanondoren,zeraaldarrikatzendugu:1-Ezgaudelainposiziohonekinados.2- Mehatxu errekerimendu hau probokazio estrategia baten barruandagoela.3-Zentzuhorretanetahistoriarakotestiguizandadin,argiadierazinahidugu, inposatzen zaigun banderak ez gaituela ordezkatzen, ez gure iraga-nean, ez orain. Bandera horrek ordezkatzen dituen herritarrak errespeta-tzen ditugu, baina aldi berean, gu ere errespetatuak izatea eta neurri hone-takoinposizioekinprobokatuakezizateaexijitzendugu.4-Espainiakogobernuari,PSOErietaPPri,exijitzendiegumañariaretaeuskal herritarron gehiengoa era naturalean eta askean ordezkatzen gai-tuztensinboloakaukeratzekoduguneskubideaerrespetadezatela.5-Herritarguztiei,alderdipolitikoeietaMañarikogizaeragileguztieideiegiten diegu Espainiako bandera ezartzearen inposizioaren aurrean dutendesadostasunaazaleradezatela,manifestuhonekinbateginezetakaleetan,etxeetanetagureedozeinbiziarlotanikurrinaerabiliz.6- Manifestu hau bultzatzen dugun mañariar hautetsiok honako jardue-rahaueksustatukoditugu:a) Mañariko udalbatzaren eskutitza bidaliko diogu Espainiako gobernuordezkaritzari, inposizio honen aurrean gure desadostasuna adieraziz etalortutakosinadurakopuruaerakutsiz.b) Ekainaren 14an, udalbatzan, agiri hau izango den mozioaren onarpe-naproposatukodugu.c)Mozioarenedukiaherritaretakomunikabideeizabaldukodiegu.d)Ekainaren15ean,EzpatadantzariEgunean,ikurrinaomendukodugu.Egunhorretanekitaldiraetortzekoetabalkoianikurrinajartzekodeialuza-tzendiegumañariarrei.Gertakari hau Mañarian bakarrik gertatu ez den heinean, alderdi poli-tiko, sindikatu, euskal eragile taldeen arduradunei eta aldi berean, EuskalHerriko instituzioei, akordio eta estrategia bateratuak egin ditzaten eska-tzendiegu,banderaetasinboloakjartzerakoorduan,herritarrokdemokra-tikokiadierazitakoborondateaerrespetatuaizandadin.Mañariko UdalaItzela Mañariko zinegotzi eta zinegotziohien agiria espainiar banderareninposizioaren aurreanIDOIAAGORRIAPSE-EESEI HANKAKO MAHAIABiztanleriaren erdiabaino gehiago garaBaina, itxura denez, ezer gutxi egi-tendugu,etahorrekkezkatzennau.Ikusten dugunez, emakumeen aur-kako indarkeria gora doa egunetikegunera. Gure bizitzako esparruguztietan azaltzen da, mendekota-suneko mezuaren bidez. Oraintsu-koadibideargiadiraBilbonerailda-koak, eta hedabideek albiste horrenberriematekoizandutenmodua.Kezkagarria iruditzen zait heda-bideen eragina izan duen jendeareniritziak entzutea, daturik gabe hitzegiten baitute, Toni Cantoren gisa.Izan ere, datuen arabera, 2002. ur-tean, bikotekideak edo bikotekideohiak eragindako generoko indar-keriaren biktimak 1.711 izan ziren.2012. urtean, berriz, 3.841 izan dirabiktimak.Urterikurte,geroetakasugehiagoazaltzendagazteenartean.Ziur gaude hezkuntza eta bikti-mekiko enpatia direla izurri horriamaiera emateko bidea. Tratu txa-rrak jasan dituzten hamar bat ema-kume joan dira Euskal AutonomiaErkidegoko ikastetxe eta institutue-takoikasgeletara,14eta18urtebitar-tekoikasleeiberenlekukotasunarenberri ematera, prestakuntza-aldiabukatu ondoren. Emakume horiekguztiek denbora luzez jasan dituztebikotekideek egindako erasoak etatratu txarrak, hala fisikoak nola psi-kikoak; eta, azkenean, indarkeriazbeteriko zorigaiztoko egoera horigainditzealortudute.Joan den astean, Eusko Jaurlari-tzak erabaki du tratu txarrak jasandituzten emakumeek ikasgeletanlekukotasunak emateko programamurriztea eta ezabatzea. Niri osokezkagarriairuditzenzaithori.Egunen batean, indarkeria ma-txistarenbiktimadirenemakumeekaxola izango dute benetan, beste mo-tabatekobiktimabatzuekaxolaizanduten moduan, hedabideak benetanariko dira sexismorik gabeko jen-dartea eraikitzeko lanetan, gober-nuek ez dute alde batera utziko hainlarria den arazo hau, eta ohartukodira hezkuntza dela bidea. Egun ho-riiristendenean,beharbada,eznaizhainbestekezkatuko.2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 13
 22. 22. 14 Publizitatea 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto
 23. 23. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto 15Kirola@anbotokirolaPILOTAUrtero legez, aurten ere afizionatuetako pilotari onenen topaleku izan da Mallabiko pilotalekua. Kepa AginakoJaka eta Rezustak finala jokatuko duteMallabian, Aspegaz debutatu aurretikGaur,19:45ean,BiharkoIzarrakPilotaTxapelketakofinalakjokatukodituztelaut’erdianetabinakaJOSEBA DERTEANOBiharko Izarrak txapelketak ha-margarren aldia du aurtengoa.Urteurrena ospatzeko, ez duteekitaldiberezirikprestatu,balia-bide ekonomikoak urriak dire-lako. Ikuskizuna eta ospakizunapilotariek ipini beharko dutegaur, 19:45etik aurrera jokatu-ko dituzten finaletan. Eta finalanortzuk jokatuko duten ikusita,pilotariek eurek eskaini diezaio-kete txapelketari omenaldirikonena.Binakako finalean, ekainaren24an Aspe enpresagaz EibarkoAstelenan debutatuko dutenJaka eta Rezusta aurrez aurreikusteko aukera egongo da. EricJakak(Lizartza,19urte)KermanGalarza (Galdakoa, 21) izango dubizkartzain, eta Beñat Rezustak(Bergara, 20) Xabier Urbietagaz(Asteasu, 20) osatuko du bikotea.Final orekatua espero da. Jakasasoiandago.Eskuinadenarren,finalerdian ezker bolea arris-kutsua eta bizia duela erakutsizuen, eta gantxoz ere tanto batbainogehiagoamaituzuen.Ez dira askotan ikusten atze-lari ezkerrak, eta Rezusta dahorietako bat. Jotzailea da, etaatzeanagindueginbeharluke.Elordi mallabitarra finaleanBinakakoaren aurretik lau t’er-diko finala jokatuko dute. AitorElordi mallabitarra da protago-nistetako bat. Txapelketa handiaosatu eta merezimenduz helduda finalera. Gernikagaz joka-tzen duen Aitor Etxebarria erejokoan dago. Biek 17 urte dituzteeta eurena ematen badute, par-tiduborrokatuaeskainikodute.Lehenengo finalean,Aitor Elordi mallabitarrak laut’erdiko finala jokatuko duAitor Etxebarriaren aurkaPeter-en oroimenezkofinalak gaur, DurangonAsierZugadiketaAnartzAjuriakUnaiAtutxaetaGaizkaLopezenaurkajokatukodutenagusietanGaur, 19:30ean, Peter-en Oroime-nezko IV. Pilota Txapelketako fi-nalak jokatuko dituzte Durango-koEzkurdi-JaiAlaipilotalekuan.Nagusietako zein 22 urtez azpikoprotagonistakbizkaitarrakdira.Nagusietan, Asier Zugadimarkinarrak eta Anartz Ajuriagaldakoztarrak Unai Atutxa gal-dakoztarraren eta Gaizka Lopezortuellarraren kontra jokatukodute. Atzelari biek segurtasunadute dohain nagusi, eta ez dutebatakbesteahaustekoahalik.Be-raz,finalekogakoaaurreanegon-go da. Eta aurrean, sasoi beteandauden pilotari bi neurtuko dira.Atutxa eta Zugadi ausartak dira,etagehienasmatzenduenakfina-laberealderaekarridezake.22 urtez azpikoa22 urtez azpiko finalean, AsierEtxebarria eta Urtzi Bidaburugernikarrak eta Goikoetxea etaMadariaga mungiarrak lehia-tuko dira. Asier Etxebarriarenanaia Aitorrek Biharko Izarraktxapelketako lau t’erdiko finalajokatukodugaurorduberean.Txapelketa Durangoko pilotaeskolak antolatu du, DurangokoUdalaren laguntza ekonomikoa-riesker.Agirrezabal eta Zabala, Amantegi eta Gardokiren kontrako finalerdian.MENDIAMENDI LASTERKETAAsuntzemenditaldeakAtxon-doko XXIV. Mendi Martxaantolatu du zapaturako. Apa-tako plazatik irtengo dira08:00etan. 15 kilometroko ibil-bidean Topetik Tellamendi-ra igoko dira, eta Larranoazpitik jaitsiko dira Axpera.Makilak ura eta janaria eroa-teko aholkatu dute antolatzai-leek. Bost bat orduko ibilaldiaizango dela kalkulatu dute.Mendi martxa amaitzean,13:30 inguruan, luntxa egongoda Axpeko txokoan, eta kami-setak banatuko dituzte parte-hartzaileenartean.Atxondotikmendi martxaantolatu dutezapatuanJoan zen asteburuan, kilo-metro bertikalen EspainiakoKopako bigarren igoera joka-tu zuten Kantabriako FuenteDé inguruetan. Iñigo Larizekigoera irabazi eta errekor be-rria ezarri zuen: 39.37. Estatu-ko espezialista onenak (RaulGarcia Munduko Kopako az-pitxapelduna, esaterako) men-deratzea lortu zuen MugarraTriatloi Taldeko –mendi las-terketak LaFuma taldegazlehiatzen ditu– korrikalarielgoibartarrak.Kantabriakokilometrobertikala irabazidu LarizekFUTBITOZaldua kirol klubak Zaldibar-ko 23. Futbito Maratoia anto-latu du ekainaren 28tik 30era.Partidu denak kiroldegianjokatuko dituzte. Izena-emateaRincondePaulatabernanegindaiteke (100 euro), ekainaren27ko20:00arte.Maratoia irabazten duentaldeak 800 euro eta garaiku-rra jasoko ditu; bigarrenak 500euro; hirugarrenak 300 euro,eta laugarrenak 200 euro. He-rriko talderik onenari 200 eu-rokosariaemangodiote.Zaldibarkomaratoirakoizen-emateahasi dute
 24. 24. 16 Kirola 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoGarazi BovedaFutbolaNik ere esan dut noizbait au-rrelariak ate aurrean golahuts egitean, begiak itxita eresartukonukeela.Nikereesandut noizbait penalti hori nireamamak ere geldituko lukee-la. Nik ere pentsatu dut inoiztelebistan jokalari batek ba-loiarekin pare bat aldiz estro-pezu egiten duela ikustean,entrenatzailebanintzjokalarihorrek nirekin ez lukeela ba-terejokatuko.Nikereegindutpapertxo batean nire taldea,entrenatzailearen hamaika-koa jakin aurretik. Nik ere te-lebista aurrean egonda, libredagoen taldekidea seinalatudut : “pasaiok hari” esanez.Nik ere “beeenga, hurrengomartxa” esan dut, sakoneansartutako baloi batera helduezdirenean.Nikereoihukatudut: “baloia beti lurretik”, ba-tetikbesterabadabil.Baina gero, norbera entre-natzen dagoela entrenatzai-leak erruleta bat egiten era-kutsi nahi digunean, nahikoalan dugu bizkarrez atzera ezjausten. Ate azpian gaude-nean, zutoinak oso urrun etaaurkaria bertan dagoela ema-ten du. Zuk hartu behar ze-nuenbaloiakalbokomarratikalde egiten dizunean, partiduamaieran horrelako baloirikezbotatzekoerregutzendiozutaldekideari.Hala, saiatuz jabetzen ga-ra keinu bakoitza hobetzeakdakartzan zailtasunez, etagehiago gozatzen da egin ezinditugun erregate, geldiketaedo jaurtiketa akrobatikoakikusita. Hori bai, telebistaaurrean noizbehinka entre-natzaile edo “aditu” itxurakeginez, eta hau eta bestea kri-tikatuzeregozatzendugu.ADITUAREN TXOKOATeoriatikpraktikaraFUTBOLAMENDI BIZIKLETA XAKEAHamabi urteko gaztetxoen futboltxapelketa jokatuko dute TabiranGuztira,zortzitaldelehiatukodira:tarteandaude,DurangokoKulturala,AthleticetaAurreraVitoriaJOSEBA DERTEANOAzken urteetan famatu egin diragaztetxoen mailetako futbol txa-pelketak. Etorkizuneko izarrenlehen pausoak ikusteko aukeraezin hobea direla esanez, telebis-ta kateek etengabe eskaintzendituzte ligak amaitzeaz batera.Durangoko Kulturalak ere lehe-nengoz antolatu du gaztetxoenmailako txapelketa asteburura-ko. Datorren denboraldian haurkategorian ariko diren zortzi tal-dek Tabira futbol zelaian jardun-godutezapatuanetadomekan.2001ean jaiotako gaztetxoekosatuko dituzte taldeak, eta mul-tzo bitan banatuko dituzte. Lehe-nengoan, Athletic Club, Gerni-ka, Lagun Artea (Leioa) eta Ro-mo (Getxo) futbol taldeak arikodira. Bigarren multzoa, Duran-goko Kulturala, Aurrera Vitoria,Amorebieta eta Danok Bat (Al-gorta)taldeekosatukodute.Zapatuan sailkapen parti-duak jokatuko dituzte: 09:30etik14:00etara, lehen multzokoek,eta, 15:45etik 20:00etara, bigarre-nekoek. Lehen fase horretan, 15minutuko zati bitan banatukodituzte partiduak. Multzo bakoi-tzeko bi onenek finalerdiak joka-tuko dituzte domekan, 09:30ean.Finalerdi horietako galtzaileekkontsolazio finala jokatuko dutejarraian; final nagusia, ostera,12:30ean hasiko da, eta 25 minu-tukozatibikosatukodute.Amaieran, talderik onenariez ezik, jokalari, atezain eta go-leatzailerik onenari ere sariakemangodizkiete.Athletic Clubeko gaztetxoak dira txapelketan parte hartuko dutenetako batzuk.Iazko arrakastak bultzatuta,Durangoko Sapubike Mendi Bi-zikleta Taldeak aurten bigarrenaldiz antolatuko du mendi bizi-kleta martxa, ekainaren 30ean,Tabirako jaien barruan. Aurten,400 parte-hartzailera mugatudute kopurua, eta izena ematekoepea ekainaren 24an amaitukoda. Webgune bidez egin daite-ke: sapubike.durangomtb.com(10 euro). Kopurua bete ezean,martxaren egunean apuntatzekoaukeraeskainikodute.Mugarra ingurutik osatu du-te ibilbidea. Tarte batzuk iazkoberberak dira, baina beste hain-bat berriak. Oro har, ibilbideanahiko latza da antolatzaileenarabera,baifisikoki,baitekniko-ki. Beraz, parte hartzeko sasoianegoteaaholkatudute.Partida azkarren euskal zir-kuituko zazpigarren jardunal-diak 15 xake talde batuko dituzapatuan, 17:00etan, Abadiñoxake taldeak Traña-Matienanduen lokalean. Orain arte, Aba-diñok Debako eta Durangokojardunaldiak irabazi ditu, etasailkapeneko lider dago, 34puntugaz. Kantabriako Solvayeta Castro Urdiales taldeei 10eta 12 puntuko aldea ateratzendie, hurrenez hurren. Beraz,iaz irabazitako txapelketa be-rritzekoaukerakdituzte.ZirkuituhonetanEuskalHe-rriko, Errioxako, Kantabriakoeta Asturiasko taldeek partehartzen dute. Guztira, 25 jar-dunaldi jokatuko dituzte aben-dura bitartean: horietako batElorrion,uztailaren6an.Tabirako martxarako hilaren24ra arte apuntatu daitekeAbadiñok sailkapeneko liderdela jokatuko du etxeanDurangokoMTBSapubikeMartxaekainaren30ekodomekanegingodute,TabirakojaiekinbateraPartidaazkarrenzirkuitukozazpigarrenjardunaldiajokatukodutebihar,Traña-MatienanZapatuan sailkapen faseakjokatuko dituzte; domekan,finalerdiak, kontsolaziofinala eta final nagusiaAmaieran, talderik onenariez ezik, jokalari, atezain etagoleatzailerik onenari eresariak emango dizkiete
 25. 25. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Kirola 17ERRUGBIAJ.D.Elorrio Rugby taldeak VI.Errugbi Eguna antolatu dubiharko. Goizean, 12:00etan,errugbi zelaian batu eta umeei‘rugby tag’ izeneko modalita-tean parte hartzeko aukeraeskainiko diete. Durangokoeta Elorrioko errugbi eskolakogazteak ariko dira, baina eki-mena errugbia probatu guraduten denei zabalik dago. On-doren,paellabazkaldukodute.15:30ean, nagusien txan-da izango da, eta hamar batkoadrilek ‘rugby tag’ modali-tateko torneoa jokatuko dute.Urterokoohiturarieutsiz,afariherrikoiagaz amaituko da jaie-guna, 21:00etan, plazako pilota-lekuan. Txahal errea afaldukodute200batlagunek.Errugbi Eguna ospatukodute bihar, ElorrionElorrioRugbyTaldeakegunosokoplanaeratuduGIMNASIA ERRITMIKOAGazte mailako Beste Alde Orueeskola txirrindulari taldea es-pezialista bihurtu da taldekakoerlojupekoan. Orain asteburubi, Butroeko erlojupekoa irabazizuen, eta joan zen asteburuan,Arabako Itzulikoa. Gartzen Ele-jabarrieta, Adrian Sainz, JonMunitxa, Markel de la Fuen-te, Aritz Hernandez eta BeñatUnamunok osatu zuten Araban(Caicedo Yuso-Gesaltza Añana)irabazi zuen seikotea. Taldeka-ko lan handi horri esker, AritzHernandezek liderraren maillothoria defendatu zuen Izarranhasi eta amaitu zen arratsaldekosektorean. Etapa horretako ihe-saldian sartu, laugarren helmu-garatuetalidertzarieutsizion.Domekan, Arabako Itzulikoazkenengo lasterketan (GesaltzaAñana-Gesaltza Añana), Her-nandezek zein talde osoak gogorlan egin zuten arren, ezin izanzioten maillot horiari eutsi, etaUmpro taldeko Oskar Malaxe-txebarriarentzako izan zen az-kengaraipena.Taldekako erlojupekoan berrizirabazi du Beste Alde taldeakTaldekakoerlojupeanlehiatutakoazkenlasterketabiakirabazidituzte:ButroenetaArabakoItzulianJ.D.Uztai gimnasia erritmikokotaldeko gimnastek erakustal-dia eskainiko dute zapatuan,11:00etan, Durangoko Landakokiroldegian.Lorpenezbetetakodenboraldiari amaiera emangodiotehorrela.Gaztetxoenetatik nagusie-netara, hainbat emaitza aipa-garri lortu dituzte. Aurten,Ester Ferrék, Sara Sendinok,Ainhoa Romanek eta Itsaso Zu-biak osatutako nagusien taldeahirugarren sailkatu da Euska-diko Txapelketan, eta gainera,Bizkaiko txapelketa irabazidu. Sara Sendinok Euskadikotxapelketa irabazi du bakarka,eta txapelketa berean, bainaamateurretan, txapeldun gera-tu dira Leire Sendino, MeritxelMardaras, Jone Serrano eta Ai-naraRueda.Bizkaiko eskolarteko jokoe-tan eta kimu mailan, NereaUnzuetak eta Irati Fanok fina-lerako sailkatzea lortu zuten,eta beste hainbeste lortu zu-ten Nerea Morenok eta JuleneGrandek haur kategorian etakadeteetan.Uztaik lorpenez betetakodenboraldia itxiko dubiharko erakustaldiagazUztaigimnasiaerritmikokotaldeakerakustaldiaeskainikoduzapatuan,11:00etan,kiroldegianDurangoko Uztai taldea Euskadiko txapelketan.TXIRRINDULARITZAGiroan parte hartu eta gainerakoegutegiari eutsi gura dioteGirorakogonbidapenakonartzeakfinantziazioahanditubeharraeragindieJOSEBA DERTEANOItaliako Giroak gonbidapenaluzatu dio Bizkaia-Durangori,eta Jon Elorriagak zuzentzenduen taldeak gonbidapena onar-tu eta ekainaren 30ean hasikoden Giroan parte hartzeko asmosendoa du. Baina emakumeetangaur egun dagoen itzulirik ga-rrantzitsuenean parte hartzeak20.000 bat euroko gainkostuadakarrela kalkulatu dute eta fi-nantziaziobiladabiltza.“Giroari ezin diogu ezetzikesan”, adierazi du Elorriagak,“gure arazo ekonomikoak ez di-ra konpondu, baina gaur egundagoenitzulirikgarrantzitsuenada Giroa”. Behar balute, denbo-raldi osoari begira antolatutakoaurrekontua moldatuko lukete;abuztuko edo iraileko lasterketabatzuetarako aurreikusitakodirua Girora bideratuko lukete,lasterketa jakin batzuk baztertu-taedo,gutxienez,kolokanutzita.Baina Bizkaia-Durangorenhelburua denboraldi osoa lehia-tzea da. Ondorioz, Giroan partehartzeak eragin dien gainkos-tuari aurre egiteko hainbat eki-men ipini dituzte martxan. Aldebatetik, hainbat enpresatan ateajo dutela dio Elorriagak. Beste-tik, txirrindulariak ere ez diraegonean egon. Denen artean,buruari eragin eta zozketa batabiatu dute dirua batzeko. AnnaSanchísek (Espainiako erloju-peko eta errepideko txapelduna2012an) bizikleta denda bat duelaaprobetxatuta, Campagnolo Bo-ra One gurpilak zozkatuko dituz-te. Zozketan parte hartzeko oina-rriak honako webgune honetandaude:bicicletassanchis.com.Bestalde, Emakumeen Biranlehenengo euskalduna izan zenBizkaia-Durangoko Ane Santes-teban. Bira Emma Johanssonsuediarrakirabazizuen.Bizkaia-Durango taldearen aurtengo argazki ofiziala.
 26. 26. 18 2013ko ekainaren 14a, barikua | anbotoAisialdia AUZORIK AUZOMomoitioko San Juan Baseliza,egunpasa gure historiaren sehaskanZER IKUSIEgunpasaegitekoezinhobetoprestatutadagoGarain,SanJuanMomoitiokobaseliza:mahaiak,parrillak,iturriak,gerizpea…Baina,aldiberean,baliohistorikohandikoguneadaJOSEBA DERTEANOUdako egun eguzkitsuak datozenean,Momoitioko San Juan baselizak eta bereinguruek familia giroan egunpasa lasaieta eder baterako aukera eskaintzen du-te. Zuhaitz mardul eta hostotsuen itzal-pean dauden egurrezko mahai askotakobatean eserita eta parrillako txingarrekbazkari gozoa iragartzen dutela, bisita-riak orduak eman ditzake Anboto men-dizerrak eta haren magaleko herriekeratzen duten ikuspegi paregabeagazsorginduta. Behin joan dena, itzuliko da,lehenagoedogeroago.Baina gaur egungo mundu zalapar-tatsutik ihes egiteko oasi berdea eskain-tzeaz gainera, inguru hark balio histori-ko handia du. Garaiko San Juanen base-liza Momoitioko kofradiaren erdiguneada. XVI. mendearen hasieran berreraikizuten, baina barruan Erdi Aroko elizatxiki baten zimenduak dauzka oraindik.ElizahoriMomoitiokoantzinakoherrix-kan bizi zirenen parrokia izan zen, VIII.etaXI.mendeenbitartean.Hilobiak baseliza ondoko landanBaselizaren inguruko landan hilobi ba-tzuk agertu ziren, eta 80ko hamarkadanegindako indusketek (Garaiko Udalaketa Gerediaga Elkarteak bultzatutakoegitasmoa izan zen, Bizkaiko Foru Al-dundiaren laguntzarekin) material etainformazio pribilegiatua eskaini zuten.Indusketen emaitzak funtsezkoak diraBizkaiko eta Euskal Herriko Erdi Aroa-renhistoriaezagutzekoedoarakatzeko.Sasoi hartako hilobiak ikusgai dau-de gaur egun baselizaren ezkerraldean.Hilobien ondoan argibide-taula batdago, elizaren eta hilobien ingurukoinformazioa eskaintzen duena. Horrezgainera, Gerediaga Elkarteak sustatu-tako Merioaren Ibilbideko interesgunebat denez, informazioa emateko bestepanel bat ipini dute baseliza eta hilobiezgainera, Momoitioko kofradiaren ingu-ruko informazioa ere eskaintzen duena.Beraz, ikusten ari denaren gaineko in-formaziozehatzajasodezakebisitariak.Inguru hark oinezko ibilbideak egi-teko aukera ere eskaintzen du. Momoi-tiotik gorantz doan bidea hartuz gero,Garai herrigunera joan daiteke, ariketaapur bat egin eta bazkalosteko kafeahartzera. Herrigunea ere toki lasaia da,patxadan eta estres barik egoteko lekuaproposa.Momoitiotik beherantz doan bideahartuz gero, ostera, Iurretara heldukoda ibiltaria. Hasieran, sasoi bateko ba-serriak beste berriago batzuekin tarte-katzen dira, eta denen artean Momoitioauzoa eratzen dute. Belardi, ortu eta ga-naduek osatzen dute baserritik baserri-rako paisaia. Tarte hori igaro ondoren,pinadien artetik doan aldats maldatsubat jaitsita helduko da bisitaria Iurreta-koherrigunera.Baseliza ondoko hilobiak.Iturria eta mahaiak, baseliza alboan.Durangaldearen ikuspegi paregabea.
 27. 27. 2013ko ekainaren 14a, barikua | anboto Publizitatea 19GREMIOEN GIDADEKORAZIOA AROTZERIA ITURGINTZAELEKTRIZITATEAARGIZTAPENAGARBIKETALOREZAINTZAProfesionalonenak zurezerbitzura!

×