Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 501

432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 501

 1. 1. 2013ko maiatzaren 17a11. urteawww.anboto.orgDURANGALDEKOASTEKARIA501. aleaIurreta 2McDonald´s-ek jatetxeaeraikitzeko lizentzia lortu duElorrio 4Elorrioko kofradiak ezagutzekoerakusketa zabaldu dute IturrinOtxandio 6Autobus zerbitzu publikoaeskatu diete aldundieiZaldibar 8Euskara Plana egin duteneiesker ona adierazi dieteLandaederrako aterpea herritarrentzakozabalduko du Durangoko Udalak 18AisialdiaAstelehenean, Durangoko larrialdietako egoera landu zutenlegebiltzarreko Osasun batzordean. Beste hainbat neurri-ren artean, lantaldea handitzeko eskatzen dute beharginek.EH Bilduko Rebeka Uberak egin zuen gaia lantzeko eskaera.Antonio Arraiza sailburuak adierazi zuen arazoa lantaldekogiro txarra dela. Adierazpen horri erantzun diote langileek.“Inondik inora. Euren arazoa hori da. Denok finkoak garelaeta oso ondo konpontzen garela elkarregaz”. Mediku bakoi-tzeko erizain bat izatea eta anbulantzia medikalizatu bat iza-teadiralangileeneskaeranagusiak.Durangoko larrialdietako beharginek ez dutebat egin sailburuak emandako arrazoiekin 3Larrialdietan dagoen arazoa“laneko giroa” dela azalduzuen Antonio Arraizasailburuak legebiltzarreanGeu Be, 10 urteko bizipenakama-semeen ikuspuntutikCarmen Gerrikagoitia eta Oier Domarco ama-semeakburu-belarri ari dira 10. urtemugako egitarauaprestatzen, Geu Be elkarteko gainerako kideen legez.Elkartean izan duten esperientzia azaldu dute 3
 2. 2. 2 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoHerririk herriAnboto KomunikabideakIURRETAMAÑARIAZer deritzozu Iurretan McDonald’s bat jartzeari?“Ondo dagoela uste dut.Bilbo inguruan badaude,baina urrun samar gera-tzendira.Nieznaizaskorikjoaten, hilean behin edo,baina bezeroak izango di-tuelapentsatzendut”.“Gaur egungo krisiagaz etalangabeziagaz, ikusi eginbeharko da jendea doan alaez. Gu ez gara zaleak; udan,inoiz, jana prestatzeko go-gorik ez dugunean, bainabestelaez”.“Ezduttxartoikusten,gauregun, askok halako jana-riak jateko ohitura dutela-ko. Ikusten dudana da, lanaekarriko duela Durangal-dekojendearentzat,etahoripositiboada”.“Durango herri handiada, eta behar zuen horre-lako zerbait. Nik eskatzendudana da, McDonald’s-eko langileak bertakoakizatea. Horrela lana sortzenlagundukoluke”.Denis Fernández (Berriz) Marisol Pelaz (Iurreta) Ainara Mancisidor (Durango)Antonio Rodríguez (Durango)MARKEL ONAINDIADomekan amaituko da Mañari-koAsteKulturala.Joanzenaste-buruanhasizutenegitaraua,etadomeka honetan emango dioteamaiera XVIII. Artisau, Elika-dura eta Landare Azokagaz.Bertan, ahuntz azpigorriak izanohi dira protagonista; aurten-gorako, baina, lehiaketa beha-rrean, erakusketa eratu dute.Ainara Areitio zinegotziak esandu, modu horretan udalak diruaaurreztuguraduela.Landareak nobedade izangodira, eta nekazari gazteak erebai.Izanere,EHNErenbidez,in-guruko nekazari gazteekin har-tu-emanetan ipini dira. Guztienartean postu bat ipiniko duteazokan. Areitiok esan du “neka-zari gazteei bidea zabaltzea” gu-ra dutela. 11:00etatik 14:00etaraegingo dute azoka. Pastelak, tru-fak, ogiak eta gaztak ere egongodirasalgai.Gaur, bertso afariaGaur eta bihar ere egongo di-ra ekintzak Aste Kulturala-ren barruan. Gaur, 20:00etan,bertso afaria egingo dute, etabihar, abesbatzaren kontzertua,21:00etan.Domekako azokagazamaituko dute Aste KulturalaLandareaknobedadeizangodiraazokanJ.G. / J.D.Durangaldera ere ailegatu daMcDonald’s janari lasterrekoenpresa. Iurretan jarri guradute jatetxea, eta McAuto 24 or-duko zerbitzua ere izango du,jakin eragin dutenez. Ertzillaindustriagunean eraikiko du-ten McDonald’s jatetxe berriakzeresana sortu du herritarrenartean.Begi onez ikusi dute hainbatiurretarrek konpainia estatuba-tuarraren etorrera. Badago en-plegua sortuko duela pentsatzenduenik, eta Durangaldeko askokjanari lasterreko horrelako ja-tetxeetara joateko ohitura duelauste duenik ere bai. Hala eta guz-tiz ere, badago kontrako iritzirikere,motahorretakojatetxebatekeskualdean izan dezakeen harre-razalantzanjarrita.Hiru hilabete lanak hastekoIritziak iritzi, Iñaki Totorikague-naalkateakargituduenez,Iurre-takoUdalakemandiodagoenekoobrak hasteko baimena enpresaestatubatuarrari. Orain, janarilasterreko konpainiak hiru hila-beteko epea du eraikitze obrakhasteko, alkateak gaineratuduenez.Ertzilla industriagunean ipi-niko du jatetxe berria McDo-nald’s enpresak, errepidearenondoan. Horretaz gainera, 24 or-duz zabalik egongo den McAutozerbitzua ere eskaini gura dute,janaria kotxetik irten barik har-tzekoaukeraemateko.Ertzilla industriagunean eraikiko du jatetxea McDonald’s enpresak.Zeresana sortu du DurangaldeanMcDonald’s enpresaren etorrerakEraikitzeobrakhasiahalizatekoudalarenbaimenabadaukaenpresakA.B.San Migel jaietarako kartellehiaketa abiatu du jai batzor-deak. Ekainaren 14ra arteaurkeztu daitezke luma pape-rean inprimatutako kartelaketa CDak, Ibarretxe kulturetxean. Irabazleak 500 eurolortukoditu.Azken erabakia herrita-rren esku egongo da: ekaina-ren 18tik 23ra, kultur etxeanipinikodituztelanguztiaketabotoa eman ahal izango dute.Saribakolanakhilaren25etik30era egongo dira ikusgai.Lehiaketaren oinarriak, Iba-rretxekulturetxean.Sanmigeletakokartel lehiaketajarri du martxanjai bartzordeakBideak zuzenseinalaztatzekoeskatu dioteAldundiariAITZIBER BASAURIBideak zuzen seinaleztatuditzala eskatuko dio Iurre-tako Udalak Bizkaiko ForuAldundiari. Bizikletariekinsortutakoarazoakarduratutaaurkeztu du mozioa PPk, etaaho batez onartu dute azkenudalbatzarrean. Bidegorri sa-rea hobetzeko udalak “bultza-da handia” eman duen arren,errepideetan ere neurriakhartu behar direla uste duPPk. Bide bazterreko baran-dak zirkulazio araudi berriraegokitzeko PSE-EEren eska-riaerejasoduteidatzian.EAJ, PSE-EE eta Bildu batetorri dira edukiagaz. Halaere, Bilduren ustetan mozioa“apur bat hutsa” da, “ez de-lako neurri posiblerik zehaz-ten”,nabarmendudute.
 3. 3. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Herririk herri 3DURANGOMALLABIAMaiatzak 1810:00. Futbito egokitua,Landakon.17:00. Saskibaloia gurpildunaulkian, Ezkurdin.Maiatzak 1909:00. Urritasunareninguruko ibilbidea.Zaldibar, Berriz etaElorriotik irteerak.11:00-12:00. Luntxa, Astolan.13:00. Argazkia, egoitzan.17:00. Esku pilota, Iurretan.Maiatzak 2219:00. Berbaldia San Agustinen.Maiatzak 2418:30. Tortilla txapelketa, AndraMarin.21:00. Bertso saioa, AndraMarin: Iturriaga, Elortza,Enbeita eta Ugartetxea.Maiatzak 25Landako Gunean:10:00. Herri kirolak eta jolasak.12:30. Txan magoa.14:15. Bazkari herrikoia.18:00. Dantza erakustaldia.20:00. Triki-poteoaPlateruenean:22:00. Kontzertuak: Motxila 21,The Autistix eta Jare.EGITARAUAJONE GUENETXEAKultur Hamabostaldiarenbigarren asteburuan, Mendi-bil eta Jasokunde abesbatzekErmuko Pispilu eta Albokamusika eskolako bandagazkontzertua eskainiko dute eli-zan, gaur, 20:30ean. Ondoren,Gaizka Arangurenek (Ernaielkartea) Identitario kolekti-boa berbaldia eskainiko du.Zapaturako, mendi lasterketaherrikoia, bazkari autogestio-natua, Txan magoaren ema-naldia eta truke azoka presta-tudituzte.Domekako azokan 13 pos-tu ipiniko dituzte frontoian:Mallabikobaserritarrenakseieta artisauenak hiru. Mallabi-tik kanpoko ekoizleak ere eto-rriko dira. Parkean, herrikoanimalien erakusketa izangoda. 13:00etan argazki digitalenlehiaketako sariak banatukodituzte. Orraittiok txosna ja-rrikodufrontoian.Nekazaritzaazoka eta abereerakusketadomekarakoOier Domarco eta Carmen Gerrikagoitia ama-semeak, Geu Beko egoitzan, Garai jauregian.MARKEL ONAINDIAGeu Beko atea zabaldu eta jendeugari ageri da eztabaidan edo es-kulanean, 10. urtemugako ekital-diak prestatzen. Bertan dira Car-men Gerrikagoitia eta Oier Do-marco ama-semeak. Hasieratikezagutzen du elkartea semeak,ama bultzatzaileetako bat izanzen-eta. Durangaldeko ezindu in-telektualen familien elkartea daGeu Be. 30 urte dauzka Oierrek,bere amak borroka egiten dama-matzanak beste: “Oier ondo jaiozen. 21 egunera meningitisak jozuen, eta horrek ondorioa utzizion. Garrantzitsuena da, arazoalehenengo egunetik onartzea.Errehabilitazioa, estimulazioa,ez dakit nora joan behar dela,mugitzea, psikologoak, logo-pedak, igeriketa... Mugitu eginbehar dira, aktibatu. Pauso batlortzea asko kostatzen da, etakonstanteaizanbeharda”.Hogei urtegaz, hezkuntzakozikloa amaitu eta zereginik ba-rik geratu zen Oier. Beste hirufamiliagaz batera, mugitzen hasiziren. Eguneko zentroa eskatzenzuten, eta Zornotzan egin zietenlekua. Baina, Alkartasunako be-girale ziren Gontzal Uriarte etaJose Alfarogaz topo egin eta ai-sialdirako zer edo zer egin beharzutela pentsatzen hasi ziren.Hortik jaio zen elkartea. Geroraere, bolondresen laguntza edukidute. Begiraleez berba egitean,emozionatu egin da ama: “Fa-miliak ez ginen hemen egongobolondresik barik. Hori oso argidaukagu. Ez dago dirurik egitendabiltzana ordaintzeko. Gainera,borondatez,musutruk”.Gazteek pausoak eman ditza-ten, euren garapenean etenikegon ez dadin egiten dute lanGeu Ben. Gazteentzako beharri-zan bat dela dio Gerrikagoitiak:“Elkargune bat da, koadrilarakoerreferentzia bat. Irtetean, ezdute gugaz etorri nahi, eurenespazioa gura dute”. Barrenetikegin du berba: “Geu Be guztia daguretzat, gazteentzako ere guztiadelako”. Gainera, gurasoentzakoihesbidebatdelaustedu.Geu Ben etxean baino hobe-to dabilela aitortu du Oierrek:“Bideojokoetan jolasten ibiltzennaiz, ordenagailuan, marrazten,musika entzuten... Barikuetan,batzarra egiten dugu, zer eginpentsatzeko”. Lagun asko eginditu bertan, eta begiraleekin ereondokonpontzenda.Gazteakerebadabiltza urtemuga antolatzen:“Pankartak margotzen ibili ga-ra, bertso saioan ipintzeko”. Jen-de guztia gonbidatu du ospaki-zunera: “Nik kontzertua ikusikodut, bertsoak, eta bazkarian etatriki-poteoanereegongonaiz”.Gerrikagoitia: “Geu Beguztia da guretzat,gazteentzako ereguztia delako”GeuBeren10.urtemugarenharira,GerrikagoitiaketaDomarcokeurenesperientziaazalduduteGazteek pausoak emanditzaten, euren garapeneanetenik egon ez dadin egitendute lan Geu BenM. O.Astelehenean, Durangoko la-rrialdietako –arreta jarraitura-ko gunea– egoera landu zutenlegebiltzarreko Osasun batzor-dean. Beste hainbat eskaerenartean, lantaldea handitzea guradute beharginek. Ohartarazidute lan karga handitu egin delaazken urteetan, baina taldea ezdela handitu. EH Bilduko Rebe-ka Uberak egin zuen gaia lantze-ko eskaera, eta Antonio ArraizaOsasun sailburuak erantzunzuen. Adierazi zuen arazoa lan-taldeko giro txarra dela, langi-le kopuru horregaz zerbitzuabetetzen dela. Horri erantzundiote beharginek: “Inondik ino-ra. Euren arazoa hori da, denokfinkoak garela, eta oso ondo kon-pontzen garela elkarregaz. Lanbaldintzak oso gogorrak dira,eta horrek ere lotura bat sortzendu”. Esan dute, mediku bakoi-tzak erizain bat beharko lukeela,eta bakarra dagoela. Gainera,kanpora irtetzean erizaina joanbeharizatenda,etaanbulategianezdaerizainikgeratzen.Beste eskaera nagusi bat an-bulantzia medikalizatuarenaizan da, Zaintza IntentsibokoUnitateduna. Gernikatik etor-tzen da Durangora. Arraizakesan zuen erizain bat ipiniko du-tela. “Hori ez da ZIU mugikorra.Hemen, erizaina eta medikuajoaten dira, eta anbulantzia osoondo prestatuta dago, guztiz des-berdinada”,diotebeharginek.Arraizak formazioa eta Gal-dakaoko ospitaleagaz bideokon-ferentziak egitea proposatu dituhobekuntza legez. Beharginekez dute txarto ikusten, baina ezduteustehoriekbenetakoarazoakonponduko dutenik. Gainera,adierazi dute jada heziak daude-laetauneorodaudelaikasten.Si-nadurak batzen dabiltza, eta da-goeneko2.000tikgoradauzkate.Larrialdietako langileekez dute bat eginsailburuaren arrazoiekinLarrialdietakoegoeralanduzutenlegebiltzarrean;sailburuakesanzuenlanekogiroandagoelaarazoa
 4. 4. 4 Herririk herri 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoDURANGALDEAELORRIOATXONDOJesus Muñiz, asteleheneko aurkezpenean, azalpenak ematen.MARKEL ONAINDIAHausnartzeko gonbidapen bat.Horrela aurkeztu zuen JesusMuñizek Iturri kultur etxeanikusgai dagoen erakusketa be-rria. Elorrioko kofradien ingu-rukoa da, historian atzera egineta herriaz gehiago jakitekoaukera eskaintzen duena. Uda-lak eta Bizkaiko Eleiz Museoaksustatu dute. Museo horretakoada Muñiz, eta Raquel Cillagazbatera prestatu du erakusketa.Astelehenean inauguratu zu-ten, eta hainbat herritarren au-rreanemanzituztenazalpenak.Muñizek adierazi zuen,besteak beste, Argiñetako in-dusketen harira otu zitzaielaerakusketa egitea. Gune arkeo-logikoan topatutako aztarnekdiote 800 eta 1100 urteen arteanbazirelabiztanleak;komunitatehorietan sortu ziren kofradiak,Erdi Aroan, baina ez dakite se-guru noiz. Izan ere, kofradieninguruko lehenengo dokumen-tua1471koada,salerosketabate-na. Ikertzaileen arabera, Gaze-ta, Miota eta Argiñetan zeudenauzoen antolaketarako kofra-diak. Ermiten bueltan sortzenziren, baina Cillak azaldu zuen,batez ere, funtzio administrati-boa zeukatela. Lurren gestioa,arauak, auzolanak... Gerora,bestelako kofradiak sortu zirenElorrion, indar handia hartukozutenak: erlijiokoak. XVI. men-dean jaio zen lehenengoa, Sor-tzezGarbiarenkofradia.Hilabetez egongo da zabalikElorrioko historian murgiltze-koerakusketa.Elorrioko historiansakontzeko aukera,kofradiak ezagututaAstelehenetik,IturrikulturetxeanikusgaidagoElorriokokofradieningurukoerakusketaTabakoarenkontralaneginduteikastetxeetanM. O.Maiatzaren 31 Tabakorik Gabe-ko Nazioarteko Eguna da, etahorren harira, Kerik GabekoGelak programa landu dute seiikastetxetan, Amankomunaz-goko Drogomenpekotasunenprebentziorako sailak sustatuta.Tabakoaren kontrako irudiakegin dituzte, eta Durangoko Ins-titutuko Ane Grande, Aitor Ar-karazo eta Elene Feijoo izan diragaraile. Gazteak tabakismotikprebenitzeadahelburua.Tabakoa ez erretzeko deia,ikasleen irudimenetikTabakoaren kontrako irudirik onena egin duten gazteak.M. O.Martitzenean, agerraldia eginzuten Durangoko Santa Ana pla-zan Durangaldeko greba komiteaosatzen duten eragileek, hilaren30eko greba orokorra aurkezteko.ELA, LAB, EHNE, ESK eta CNTsindikatuek, eta Voces de Africa,Bilgune Feminista, Ernai, AHTGelditu Elkarlana eta ElorriokoGaztetxeak osatzen dute, besteakbeste, komitea. Greba prestatzekobatzarrak deitu dituzte: Duran-gon 20an, 19:00etan, Pinondon;Elorrion21ean,19:00etan,Iturrin.Hilaren 31n manifestazioak egin-go dituzte Durangon eta Elorrion,17:30ean. “Izan dadila alternatibaeraikitzeko prozesuari hauspoaematekoeguna”,esandute.Adierazi dute azken urteetakoerreforma, lege eta murrizketekondorio bi ekarri dituztela: “Abe-ratsak gero eta aberatsago izatea,eta beharginak pobretzea”. Du-rangaldean langabezia hirukoiz-tudelaohartarazidute,egoerarenondorioenartean.Maiatzaren31nmanifestazioakegingodituzteGrebarako deia egin dutesindikatuek eta elkarteekDurangoko Santa Ana plazan martitzenean egindako agerraldia.Bihar, jubilatuentabernakoinaugurazioaegingo duteJOSEBA DERTEANOBihar, etapa berria hasiko du ju-bilatuen tabernak. Hiru hilabeteeta erdian itxita egon ostean, ja-be berriak, Itsaso Esteban atxon-darrak, inaugurazio ekitaldiaegingo 18:00etatik 19:00etara. He-rritar guztiak gonbidatuta dau-de, eta jana eta edana banatukodituztebertaratzendirenguztienartean. Datorren astetik aurre-ra, egunero egongo da zabalik;astelehenetik domekara, gaueko22:00arte.Otsailaren 4tik itxitaJubilatuen taberna itxita egonda otsailaren 4tik. Taberna or-dura arte –13 urtez– eduki zuenpertsonak utzi egin zuen, azkenurteetan galerak izan zituela-ko eta ez zelako errentagarria.Ondorioz, udalak baldintza orriberria prestatu eta lehiaketaraatera zuen jubilatuen tabernakokudeaketarenesleipena.
 5. 5. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 5
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoOTXANDIOABADIÑOBERRIZErabiltzaileekDurangotikGasteizerakomartxaeratuduteekainamaierarakoJOSEBA DERTEANODurango-Gasteiz autobus linea-ren Otxandioko erabiltzaileekprentsaurrekoa eskaini zutenjoan zen barikuan, Alsa kon-painiak gaur egun eskaintzenduen zerbitzu eskasa salatu etaBizkaiko eta Arabako Aldundieizerbitzu publiko baten aldekoinplikazioa eskatzeko. Aldarri-kapen nagusi bi dituzte: lineakudeaketa publikoz gestionatzeaBizkaiko Aldundia inplikatuta,Bizkaibusenbidez,kasurako;etahorrekin batera, kalitatezko zer-bitzuabermatzea.Aldarrikapen horiek aldundibietara luzatuko dituztela adie-razi zuten, eta euren egoera lauhaizetara zabaltzeko ekintzabi prestatu dituzte: ekainarenhasieran, Bizkaiko Foru Aldun-diak Bilbon duen egoitzaren pa-rean kontzentratuko dira; ekainamaierako asteburu batean,berriz,DurangotikGasteizeraoi-nezko martxa bat egiteko asmoadute.ArabakoAldundikoegoitzaaurreanamaitukodamartxa.Durango-Gasteiz autobus li-nea Arabako Aldundiak 1950eanegindako kontsezioa bat da. Kon-tsezio mota horren ezaugarribat da, diru publikorik jaso gabe,enpresak erabateko autonomiazkudeatu dezakeela: ordutegiak,prezioak… Baina Arabako Al-dundiak mugikortasun planberri bat diseinatuko duenez,eta linea horren kontsezio berriaegingo denez, erabiltzaileek eu-renaldarrikapenakegitekoapro-betxatu dute. “Gure aldarrika-penak ez dira gutiziak. Bigarrenmailako herritarrak sentitzengara”, adierazi zuten prentsau-rrekoan Alaitz Ajuria eta ElenaLlonaerabiltzaileek.Autobus linearen erabiltzaileak, Otxandioko plazan eskaini zuten prentsaurrekoan.Autobus zerbitzu publikoa eskatudiete Araba eta Bizkaiko AldundieiBizikletamartxagazekingodiotejaiegitarauariI.E.Ohitura berreskuratu zutene-tik, hirugarren urtez egingodute bihar Maleta Siku bazka-ri herrikoia, Zelaietako SanTrokaz jaietan: etxean presta-turiko jana bazkalduko duteelkarregaz. Aurreikuspenenarabera eguraldiak lagundukoez duen arren, Zelaietan age-rikoa izango da jai giroa aste-buruan: bizikleta martxagazekingo diote egitarauari bihar,eta Ulannah taldearen kontzer-tuagaz itxiko dute asteburukoegitarauadomekan,19:00etan.‘Maleta siku’ bazkaria etaegun osorako plana, biharIazko San Trokaz jaietako paella lehiaketa.BerrizkoHerrirakhainbatekitaldiantolatuditumaiatzaren23tik25eraPorrotx eta auzorik auzoko ibilaldia,Elkartasun Asteburuaren barruanZapatu honetan, M18 Plazaraekimenerako deialdia DurangaldeanAMAIA UGALDEDatorren eguenean hasita, pre-soei eta euren senitartekoei el-kartasunaadieraztekoegitarauaantolatu du Berrizko Herrirak.Zapatuan izango da jai nagusia,goizean auzorik auzo ibilaldiaegiten hasi, eta gauean kontzer-tuekinamaituta.Zapatuko jaiaren aurretik,eguenean, Porrotxen bisita izan-godutegaztetxean,17:00etan.Ba-rikuan, berriz, bost presoren tes-tigantzak batzen dituen Barrurabegiratzeko leihoak dokumenta-la proiektatuko dute kultur etxezaharrean,19:00etan.Zapatuan, Berrizko auzoeta-tikibilaldiaegingodute,08:30eanOlakuetako plazatik irtenda. Hi-ru ordu eta erdiko txangoa izan-go da, Andikoan hamaiketakoetaguzti.Eguerdianumeentzakojolasak edukiko dituzte Olakue-tako plazan, eta 15:00ak aldera,bazkariherrikoianbatukodira.Bazkariko txartelak maia-tzaren 22ra arte erosi daitezkeFondan eta Pedro Juan taberne-tan. Txartelak 10 euro balio du;gaueko kontzertuetarako tiketa-gaz,12.Arratsaldean, batukada po-teoa izango da, eta 20:00etan eki-taldi nagusia hasiko da plazan.Eguna amaitzeko, kontzertua es-kainiko dute Hiltegixen SeiurteetaZaintaldeberriztarrek,etaDjWahaibilikodamusikaipintzen.HerrirakbiharkoM18Plazaraekimenaantolatudu.Hauekdiraeskualdekohitzorduak:-Abadiño:20:00etanplazan-Atxondo:gaur,presoenlanenenkantea.-Berriz:12:00etanbiribilgunean.-Durango:12:15eanKurutziagan.-Elorrio:13:00eanplazan.-Iurreta:13:00eanBodeguillaparean.-Otxandio: 13:00eanplazan.-Zaldibar:13:00eangizakatea,aldezaharretik.
 7. 7. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Herririk herri 7jaialdiaren argazkiak. Mila esker guztioi!
 8. 8. 8 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoDURANGALDEA ASTEONIZURTZAZALDIBARGARAIMari Cruz Gazteluiturrikirabazi du ‘Salerosketak beeuskaraz’eko 4. iPadaDurangoko merkatu plazako ne-kazariek jolas bat antolatu dutebihar goizerako. Helburua “eraumoretsu eta parte-hartzaileanplazahobetoezagutaraztea”delaazaldu dute. Jolasean, plano batibili beharko dute. Parte-hartzai-leen artean sasoiko produktuenotzarabatzozkatukodute.Karmentxu ileapaindegian irten da, 167.518 zen-bakiagaz Salerosketak be euskaraz ekimenekoazken saria. Mari Cruz Gazteluiturrik irabazidu zozkatutako iPada. ITG Taldearen ekimenada Salerosketak be euskaraz, eta Durangoko den-detan erosketak euskaraz egitea bultzatu guradu. Honezkero lau iPad banatu dituzte, eta bestebi zozkatuko dituzte irailera bitartean. Hurren-gozozketauztailaren 1ean izangoda.Literatur lehiaketaarrakastatsuko saribanaketa IurretanMerkatuplaza hobetoezagutzeko jolasaHamarkada bete du Iurretako lite-ratur lehiaketak eta sari banaketanazpimarratu dutenez, “erreferen-te” bihurtu da dagoeneko. Ia 400lan jaso dituzte aurten; ipuinak,bertsoak eta komikiak. Komikilehiaketa lehenengoz ipini dutemartxan, eta antolatzaileen berbe-tan,“osoharreraona”izandu.Eguazten iluntzean udaletxe atarian egin zuten aurkezpen ekitaldia. D.ZubizarretaITSASO ESTEBANEuskara Plana diseinatzeko irai-lean eta urrian egin zituzten biherri batzarretan euren iritzi,ideiaetaesperientziakpartekatuzituzten 20 herritarrak gonbida-tu berezi izan ziren eguazteneanudaletxean egindako ekitaldian,eta esker ona adierazteko, oroi-garribanaemanzieten.Euskara bultzatzeko ildo es-trategikoak markatzen ditu uda-lak otsailean aho batez onartueta eguaztenean jendaurreanaurkeztu zuten planak: 2013 eta2016 urteei begira osaturiko pla-naren oinarri nagusiak azalduzituzten, eta luntxa eta abesba-tzaren emanaldia ere izan ziren,besteakbeste,ekitaldian.Laster Euskararen AholkuBatzordea eratuko dute, eus-kararen normalizazioan indaregiteko, eta ildo estrategikoakgaratzeko pausoak zehazteko.Euskara bultzatzeko lanerakogogotsu dauden zaldibartarrakbatukodirabertan.Euskara Plana egitenparte hartu dutenak eskertzeko ekitaldiaEuskaraPlanarenaurkezpenaegindute;planadiseinatzenlagundudutenakeskertudituzteEkainaren 14raarte jaietarakokartel lehiaketahasi duteJOSEBA DERTEANOUdalak Izurtzako jaietakokartel lehiaketa abiatu du,ekainaren 14ra arte. Karte-lean honako mezu hau agertubeharda:Izurtzakojaiak2013.Horrez gainera, jaietako ezau-garriren bat ere jaso edo iru-dikatu beharko da. Lehiaketairabazten duenak 250 eurojasokoditu.Lehiaketara aurkezten di-renkartelek50x70neurrikoakizan behar dute. Berori osa-tzeko teknika librea da. Kar-tel lehiaketarako oinarriakwww.izurtza.net webguneanaurkitudaitezke.BizkaikoBatzarNagusietanaurkeztudute“udalenaurrekontuegonkortasunerako”proposamenaSoberakina inbertsioetarabideratu gura du EH BildukI.E.Atzo eztabaidatu zuten BatzarNagusietan Bizkaiko udalek so-berakina inbertsioetan baliatuahal izatea eskatuz EH Bildukeginduenproposamena.Arantza Baigorri Zaldibarkoalkateak parte hartu zuen pren-tsaurrekoan aurkeztu zuten pro-posamena.Azalduzutenez,otsai-leanGipuzkoanahobatezonartuzutenarenantzhandiadaukaEHBildukBizkaianaurkeztukodue-nak. Espainiako gobernuko Au-rrekontuen EgonkortasunerakoLegeak Zaldibarko Udalari zelaneragiten dion azaldu zuen Baigo-rrik:“Milioibatbainogehiagokosoberakina dauka udalak, bainagaur egungo legediak ez digu uz-tendiruhoriinbertitzen”.Eguaztenean,mezaizanzuteneguerdian,etaostean,bazkariaeginzutenHerrikoTabernanM. ONAINDIAGaraiko nagusiek San Isidroeguna ospatu zuten eguazte-nean, urteetako tradizioa man-tenduta.SanMigelnagusienel-karteak eratu zuen egunerakoospakizuna; eguerdian, mezaizan zuten, eta ostean, bazkariaegin zuten Herriko Tabernan.Elkarteko kideek esan dute gi-ro onean pasa zutela eguna. 24lagun batu ziren bazkaltzeko,eta 25 euroko menua dastatze-ko aukera eduki zuten: perre-txiko krema, bakailao hosto-pila, legatza... Bazkalosteankartetan egiteko aprobetxatuzuten,arratsalderaarte.Adierazi dutenez, elkartekokideek kultur irteera berrieninguruanberbaegitekoereera-bilizutenmahai-ingurua.Giro onean ospatu duteSan Isidro eguna
 9. 9. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 9
 10. 10. 10 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoBerbazSilvia Ortiz de Elgea | Donostiarra | Arkitekto ekologikoa eta Coach-aAMAIA UGALDEGose fisikoa eta gose emozio-nala desberdintzen dituzueikastaroan. Zer dira?Askotan, estresagatik, aspertu-ta gaudelako, triste gaudelako...edo ohiturengatik jaten dugu,benetan gosetuta egon barik. Ja-ten duzu, ez zaudelako ondo. Etaadibidez, telebistaren aurreanjaten baduzu, ez diozu gorputza-ri entzuten, eta krispetak, izozkibat eta esnegainezko bost bonbajan ditzakezu; ez zara kontura-tzengorputzakzerbeharduen.Hainbat egoera emozional ai-patu dituzu.Bakoitzak bere arrazoiak dauz-ka. Batek antsietateagatik jandezake, besteak aspertuta da-goelako... Jateko obsesio horrenjatorria non dagoen ikusi beharda, eta behin hori aurkituta,jokabideak aldatu ditzakegu.Jatorria zein den badakizu, hoz-kailua zabaltzerakoan pentsatudezakezu: “Zergatik noa jatera,gosetuta nagoelako ala triste na-goelako?”. Triste zaudela kontu-ratzen bazara, konturatuko zaranocilla pote bat edo oilasko osobatjaneta,geroere,tristeegongozarela. Horren kontziente izan-da, egoera horri buelta emateaerabaki dezakezu, abesti politbat entzun, lagun bati deitu, pa-seobatematerajoan...Janariak lasaitze sentsazio txikibat sortzen du?Serotonina sortzen du, eta mo-mentu labur batez sentsazio horiematen du, baina gero, errudunsentitu zaitezke, pasatu eginzarelako, pisutsu eta beteta sen-titzen zarelako. Jaterakoan, zer-gatik egiten duzun konturatzenbazara, errespetatu egiten duzuzure burua, eta erabaki egin de-zakezu. Esan dezakezu, “tristenago, eta horregatik, jan egingodut”. Txokolate zati bat jan deza-kezu, baina ez duzu tableta osoajango. Kontziente izango zara,eta jaten duzuna gozatu egingoduzu. Ikastaroetan baliabideakeman gura ditugu, kontzien-tzia lantzeko, entrenatzeko, etatxarto gaudenean, errekurtsoakedukitzeko.Jateko moduak eurak ere alda-tu behar ditugu, ezta?Jende askok bost minutuan ba-karrik jaten du. Jateak bere den-bora behar du. Maitasuna azkaregitenduzu?Hondartzanigerianazkaregitenduzu?Gauzabatzukastiro eginda gehiago gozatzendira. Gainera, zenbat eta azka-rrago jan, orduan eta gehiagojaten duzu. Urdailaren asetseprozesua hogei minutukoa da.Hogei minutuan hiru bider az-karrago jaten baduzu, hori denasartuko da. Astiroago jaten ba-duzu, gorputzak hobeto asimila-tuko du jatekoa. Hamaika gauza-tan sartuta egoten gara, arduraaskogaz, energia asko gastatzen,gogaituta, gure burua zaindu ba-rik. Zainduz gero, burua argiagoegoten da, eta arazoak arinagokonponduditzakezu.Elorrion, Emakume Eskolaneman duzue ikastaroa. Emaku-meei modu berezian eragitendie arazo honek?Emakumeek presio handia dau-kate, txikitatik politak eta ar-galak izan behar garela esatendigutelako. Bederatzi urtegazjada, ume batzuk lodi sentitzendira. Zelan izan daiteke hori?Umeak dira oraindik! Bizitzaosoan besteei gustatzeko presiohoriizatenduzu,etatxarrenada,ez diogula galdetzen gure burua-ri: “Neure burua gustuko dut?Zerguradut?”.Neskaaskokhon-dartzara joateko beldurra izatendute, ispiluan begiratzekoa...Energia gehiegi galtzen duguhorretan.Gurpil zoroa izan daiteke hori...Bai. Antsietatea eragiten dizu,jan egiten duzu, txarto zaude,dieta bat hasten duzu, eta horrekantsietatea sortzen dizu. Alboanpertsona bat edukiko bagenu be-tiesaten“ezeginhau,ezjanhau,ez dakit zenbat kaloria ditu...”pikutara bidaliko genuke. Badahori da gure buruarekin egitenduguna. Guk kontrara plantea-tzen dugu; maitasunetik. Guregorputzak badaki zer nahi duen,harigaldetzenjakinbehardugu.“Hozkailua zabaltzerakoan zergatikjan gura duzun jakitea da gakoa”Antsietateak,tristurak,aspergurak...jatekogogoaeragitendute.ElikadurakontzientearengainekoikastaroaematendabilOrtizdeElgeaElorrion.Durangon,astebibarruhasikoduteantzekoikastaroaTelebistarenaurrean jatenbaduzu, ez diozugorputzari entzuten,eta edozer jandezakezu”
 11. 11. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto 11Kultura@anbotokulturaARTEA“Sentitzen dut oraindik bilaketa etaformazio prozesu betean nagoela”‘Body&Landscape’erakusketaipiniduIñigoGaratuartistak(1990,Iurreta)DurangokoMuseoanITSASO ESTEBANArgazkiak, eskultura, instalaziobat eta bideo sorkuntzak bildudituzu erakusketa honetan.Honetan hasi nintzenetik, betieduki dut buruan ikusentzunez-koen arloan jardutea. Baina, Ar-te Ederretako Artea eta Tekno-logia adarreko ikasketak egitendihardudan arren, eskultura etainstalazioaerelantzenditut.Oso obra anitza da erakusketa-koa. Zerk batzen ditu lanak?Gorputzari eta paisajeari bu-ruzkoak dira. Beti gustatu izanzait paisaia, eta interesatu zait,esaterako, zelan eragiten duengizakiareneraikuntzaknaturan.Sormen prozesuan zaudelaohartzen zara lan guztiak ba-tzen dituen gaia zein den?Bai, horrela izaten da, eta All/Nothing izeneko bideo lana daerakusketan daudenetatik gaiaargienerakustenduena.Zelan egiten duzu lan? Erabili-ko duzun tresna aukeratzen du-zu lehenengo, ala obrak berakzaramatza tresna aukeratzera?Ideiabakoitzazerbitartekorekinadierazidezakedanhoberenpen-tsatzen dut, lehenengo. Baina,oraindik bilaketa eta formazioprozesu betean nagoela senti-tzen dut; erabaki horiek ez ditutoraindinoerrazhartzen.Bilaketa horretan disfrutatu alasufritu egiten duzu gehiago?Disfrutatu egiten dut. Gehien,bideolanaksortzen.Erakusketak hala dirudi, ala be-netan sortzen duzu asko?Asko sortzen dut, bai. Bainaorain oso lanpetuta nabilenez,ez daukat egunero sorkuntzaartistikoan jarduteko aukera-rik. Datorren urtean, ikasketakamaituta, denbora hartu guradut modu independentean zelanproduzitzen dudan ikusteko,eta nire sorkuntza zein arlotatikbideratuko dudan erabakitzenjoateko, nire espezializazioaaukeratzeko. Buruan darabilt,baita, datorren ikasturtean Sa-lamancako Domus Artium 2002aretoannirelanaerakustea.Salamanca eta Durangaldea lo-tzen dituzu argazki lan batean.Bai; hamar urtera arte Salaman-cako La Albercan bizi izan nin-tzen, eta horrek ere izango zueneraginiknirelanean.Geroetorriginen Iurretara bizi izatera. Le-ku bietako paisajea da mendita-rra,etabetiizandutgogoko.Gradu amaierako proiektuaaurkeztuko duzu irailean. Non-dik bideratuko duzu?Diziplinari dagokionez, eskultu-ra eta bideoa uztartu gura ditut:eskultura bati buruzko bideoproiekzio bat egitea. Eskulturahasi da forma hartzen: bideoaproiektatzeko kutxa-telebistamoduko bat egin gura dut. Bi-deoa bera garatzea falta zait,baina badaukat lokalizazioariburuzkoideiarenbat,esaterako.‘Reflejos 3.0’: orain arteegindako lanik osoenaArgazkingitza, eskulturaeta instalazioa uztartzenditu Iñigo Garatuk Duran-goko Arte eta Historia Mu-seoan ikusgai ipini duenerakusketako lanetako ba-tean. Bideolanak sortzekoedo performance-ak egite-ko erabiltzen dituen ma-terialak bilduta osatu du,bestalde, Ikusi barik izenekoinstalazioa.Esklabotzari buruzkogogoetak daude, ekaineraarte, Durangoko Arte etaHistoria Museoan ikusgaiizango den Body&Landscapeerakusketan.Reflejos 3.0 bideo sorkun-tzan, lanari, sakrifizioari,esfortzuari buruz diharduGaratuk. Dioenez, hori da,bere ustez, orain arte eginduen lanik osoena.
 12. 12. 12 Kultura 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoAINHOA URIENIkasleaGEURE DURANGALDEABata bestearen atzetik herriharresi bi eraikitzen ari ga-ren honetan hamaika gorain-tzi laguna zeuen gorputzezbabesten duzuenoi. Budis-moaren eta Gandhiren irudiaetorri zait nahigabe buru-ra Donostia zein Ondarroagorputzezko hormez ikusiditudanean; gorputzak elkarlotzea, inolako tabu edo au-rreiritzigabe,albokoanordenbegiratu gabe, izan ere, ezinhautsizkozerhariklotzengai-tu? Gorputzen igurtzi artean,sobera dago teknologiarengain-erabilera, harresiaz kon-tzientziak epaitzeko balio du-te halakoetan teknologiarensorginkeriek. Elkarri lepotikeutsiz, estatu zanpatzaileei ezezik, gizakiaren alienazioariere egin diezaiokegu aurre,teknologiak zurrupatzen gai-tuen garaiotan elkarri musueta besarkadaz babes ematea,baitarobotizatunahigaituzte-nak erretzen dituena ere. Etagizakia berez delako artea,artelana herri harresia. Poe-ta bati lumako tinta bezala,sarritan mespretxuz datorkioartegileari arte gehiago egi-teko grina. Herri harresiakmespretxatzen dituztenakez dira ohartzen borrokanjarraitzeko grina inork nahigabe helarazten digutela, ezdira konturatzen ez baitakitepoesiaz gozatzen, artea senti-tzen edo musika (soinua) isil-tasuneanentzuten.Eternitatea infiniturik ga-be ezer ez denez, eternitateanjarraituko dugu gure herriagure harresiz babesten, ha-rresi infinituak eraikitzen,harresienserieeternoak.Tek-nologia ez da guretzat barega-rriizango,gehiagoasaldatukogara; ez dago presarik, bainabizimoduak aurrera jarrai-tzendu,etazorionezedomale-ruski,geukerebai.Harresiaketa herriakMUSIKAITSASO ESTEBANNun musika taldean jardunda-ko Eneko Burzako getxoztarrakduela urte batzuk bakarka abia-tutako proiektua da Moby Dick.Gaur, baina, joan zen asteanBasaurin abiatu zuen birarenbarruan, taldeak lagunduta jar-dungo du 20:00etatik aurrera,Berrizen. Bateriak, gitarrek,baxuak, txeloak eta teklatuaklagunduta dator Moby Dick Be-rrizkokulturetxera.Crowdfunding bidez finantza-turiko Cotard Delusion izenekodisko berria aste gutxi barrulabetik ateratzekoa da musikarigetxoztarra, eta Berrizko hitzor-duan,kantaberriakereaurrera-tukodizkiemusikazaleei.Joan zen zapatuan, Andikoa-ko baselizan hasi zen maiatzeanBerrizera lau zuzeneko dakar-tzan Musikazale Gauak progra-mazioa. Egitarau horretan, JaneJoyd izenpean diharduen ElbaFernandez galiziarraren kon-tzertua ere badago aurreikusitamaiatzaren 24rako. Americanaetafolkdoinuakekarrikoditu.Ander Berrojalbiz duran-garraren, Maider Lopezen etaVirginia Gonzaloren Khantoriataldearen doinuek itxiko dute,maiatzaren31n,musikazikloa.Moby Dick musikazaleentzakogauak girotzera dator gaurJaneJoydetaKhantoriataldeenkontzertuekborobildukoduteprogramazioaBihar,18:30eanhasikodamusikarigazteenArriolaantzokikoemanaldiaANTZERKIAGaur eta bihar, 22:00etan, Du-rangoko San Agustin kulturgu-nean eskainiko dute Kurutziagaikastolako antzerki taldeko gaz-teek emanaldia. Kilonbo izene-ko obra antzeztuko dute: eskla-bo lana egitera beharturikoekoihanean sorturiko komunitateaskeei erreferentzia egiten dienizenburuadaukanantzezlana.Ikastolako 13, 14 eta 15 urteko42 antzezlek parte hartuko duteemanaldian, eta asteleheneanetamartitzeneanikaskideenau-rreanereeskainikodute.Kurutziaga ikastolako an-tzerki proiektua kudeatzenduen Jose Martin Urrutia Txo-txe irakasleak idatzirikoa datestua, eta ikasleek sorturikoakeszenografia eta koreografiak.Irakasleak azaldu duenez, badi-ra hogeita zazpi urte ekimen ho-negazdabiltzalaKurutziagan.‘Kilonbo’ lanaeskainiko duteKurutziagakoikasleekMUSIKAUdaberriko kontzertua eskai-niko dute Elorrioko Garamen-di’tar Agustin musika eskolakoikasleek bihar. 18:30ean hasikoda emanaldi hori, Arriola an-tzokian. Musika eskolako triki-tixa, akordeoi, metal eta gitarraikasleen taldeek joko dute, bes-teak beste, kontzertu horretan.Bestalde, 5 eta 7 urte bitartekoumeek ipuin musikala eskai-niko dute, eta bandaren ema-naldia ere izango da entzungaiArriolan. Mikel Laboaren edoSorotan Beleren kanta ezagu-nakjokodituzte,esaterako.Musika eskolaren arduradu-nek azaldu dutenez, maiatzaren20an zabalduko dute datorrenikasturterako matrikulazioepea. Aurten, 16 urtetik gora-koentzako alboka eta dultzainaikastaroak eskainiko dituztemusikaeskolan,lehenengoz.Elorrioko musika eskolako ikasleenUdaberriko Kontzertua, ArriolanBateriak, gitarrek, baxuak,txeloak eta teklatuaklagunduta dator Moby DickBerrizko kultur etxera
 13. 13. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 13Irakurle guztioi, handi zein txiki,gazte zein heldu, 500. aleabetetzea posible egin duzuelako,eskerrak eman gura dizkizuegu...500. alea zuriesker bete da...Bihotz-bihotzezEskerrik asko!
 14. 14. 14 Publizitatea 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoAnbotok es du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso duLaguntzaileak: Zuzendaria:Jone Guenetxea.Erredakzio burua:Joseba Derteano.Administrazio burua:Itziar Belar.Administrazioa: Miren Abasolo.Publizitatea: Goretti Alonso,Amaia Huarte, Itxaso Altuna.Erredakzioa: Aitziber Basauri,Itsaso Esteban, Markel Onaindiaeta Amaia Ugalde.Maketazioa:Ainhoa Arizmendiarrieta.Zuzentzailea: Goiatz Etxeita.Argazkilariak: Kepa Aginako,Zaloa Fuertes.Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 aleBixente Kapanaga, 948215-Iurreta(Bizkaia)Tel.: 94 681 65 58Erredakzioa:94 623 25 23Publizitatea:94 621 79 02publi@anboto.org2013ko maiatzaren 17a11. urtea - 501. aleaIritzia gutuna@anboto.orgeguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAKJUANJOGASTAÑAZATORREPPSEI HANKAKO MAHAIAIzan daitezelabeste horrenbesteKomunikabide batek urte-muga ospatzea beti izatenda albiste ona eta pozga-rria; nola edo hala, itxaro-pena pizteko balio du. Bainaare gehiago bizi dugun kri-si garai hauetan, zoritxa-rrez, irratien, telebisten etaegunkarien itxierei buruz-ko albisteak ageri baitiranonahi.Meritu handiagoa du,gainera, kontuan hartzenbadugu komunikabide ho-rretan bertako profesionaltalde batek gure eskualdeangertatzen dena kontatzekoahalegin izugarria egitenduela.Anboto astekaria denonelkargune bihurtu da jada.Hurreko informazioa da-karkigu, eta zalantza barik,astekari honen lanari eskerez balitz, informazio horioharkabekoa litzateke, edobestela, mundu globalizatuhonetako leku guztietatikheltzen zaizkigun berri la-rriek eklipsatuko lukete.Anboto abiatu zenetik,bai astekariak, bai Duran-goko Udaleko alderdi poli-tikook, parte-hartzea etaelkarlana sustatu ditugu.Alderdi guztiok daukaguidazteko txoko bat, eta ber-tan azal ditzakegu gure kez-kak, ideiak eta proposame-nak.Eskerrik asko gure iri-tzia emateko eta herrita-rrengana iristeko aukeraemateagatik. Zorionak 500.alea argitaratzeagatik, etajakina, izan daitezela bestehorrenbeste!*ErredakzioanitzuliaElorriokoUdalakBerdintasunteknikaripostuafinkatukodu.Elorrioko Bilduk elorriar guztiak zoriondu nahi ditu, Ber-dintasun teknikari postua mantentzeko egindako lanagatik;azkenean, postu hori finkatu egingo baitute. Joan den astean,EAJk Bilduri hitza eman zion Berdintasun teknikari postuaegonkortzeko. Lanpostu horren beharra benetan handia da, etaaskoborrokatudaberealde.Horregatikdioguelkarlanaketahe-rripresioak,azkenean,fruituaematendutela.Berriapositiboada,batezere,kontuanhartzenbaduguEAJkgai honen inguruan zer nolako jokabidea izan duen orain arte.Gogorarazinahiduguduelaurteaskotikhonalaneginizandelaudalmailangizonetaemakumeenartekoberdintasunarenalde.Udaleko teknikari postua hasieran lanaldi erdikoa zen. Gerora,zerbitzu horren garrantziaz eta beharraz jabetuta, lanaldi oso-koaizaterapasatuzen.Gauzak horrela, EAJk postu hori bazter uztea erabaki zue-nean, herriak, eta bereziki ,emakumeek, ez genuen ulertu. Jus-tu lanpostua behin betiko finkatu behar zenean, EAJk geraraz-tea agindu zuen. Prozesua amaitzeko oposaketarako azterketadatajartzeabesterikfaltaezzenean.Herriekimenbatek600sinadurabatuzituenElorrionlanpos-tu hori egonkortu zedin eskatuz, eta apirilean mozio bat aurkez-tu zen udalean gai hau jorratzeko. Printzipioz, ekaineko osokobilkuranlandukoda.Elorrioko Bilduk herritar guztiak zoriondu nahi ditu, batezere, gobernu taldeak jarrera alda dezan era batera zein besteralanegin,presionatuetalagundudutenerakundeetapertsonak.Asko geratzen da egiteko, oraindik arazo ugari dago konpon-tzeko, baina garaipen txiki handi honek erakutsi digu, eta hala-xe berresten dugu, antolatuta eta elkarlanean baino ez diegulaaurre egingo botereak inposatu nahi dizkigun bidegabekeriaguztiei. Oraingoan guztiok, bai gizonezkoek bai andrazkoek,irabazidugu.Oraingoan,Elorriokirabazidu.Zorionakguztioi!Elorrioko BilduBeste urtebete pasatu dut zu gabe. Dagoeneko urte bi igaro dirabariku gazi-gozo hartatik: GAZIA, zure bihotz borrokalariakazken taupada eman zuelako; eta GOZOA, hiru urteko borrokaluzeaetahamabostegunekosufrimenduabukatuzelako.Urkiolako baso eta tontorretan zaitugu zaindari; eta ondoikusten duzun bezala, harribitxi bi gehitu ditut altxor zoraga-rriadennireinguruhurbilera–ziurnagozeukereizugarrimai-tekozenituzkeela,nikbezala–.Gogorraizanzenzugabebizitzanaurreraegitenikastea,zureoroitzapenguztiekminematenzidaten-eta.Bainaapurkakontu-ratzenjoannaizzuregatikahalizannuenguztiaemannuela;etaoroitzapen horiek min eman baino, zuk utzitako hutsunea bete-tzenzutela.Denborakezduminaezabatzen;denborakhutsuneaonartzekoetaoroitzapenekinbizitzenikastekobaliodu.Nire bihotzean beti izango duzu txokotxoa, zurekin bizi izan-dako momentu zoragarriz betea! Eskerrik asko denagatik, ama-txo.Ikaragarrimaitezaitut!Lehen,orainetaBETI!Urtzi BasabeLanak eta herri presioakfruitua ematen duteAmatxoZure iritzia, gutuna edo fotodenuntziahelarazteko helbideak:Bixente Kapanaga 9, 48215astekaria@anboto.org• Izen-abizenak• telefonoa• helbidea• eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira.Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta etaANBOTOren irizpidean jarraituz zuzenduta publikatuko dira.-DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
 15. 15. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto 15@anbotokirolaKirolaAGENDABIZIKLETA MARTXAEkainaren 9an Berrizko IV.Martxa Zikloturista anto-latuko dute Berrizko Bizi-kletari Elkarteak eta Berriz-ko Udalak, eta asteon izen-ematea hasi dute. Webgunea-ren bidez (www.berrizbizikle-tarielkartea.com) egin daite-ke: federatuentzako 10 eurodaetafederatugabekoentzako20euro.Berrizkomartxarako izenematea hasitaTXIRRINDULARITZAJoan zen zapatuan Iurretanhasi eta amaitu zen Bizkaiko-loreak lasterketan, Euskadikotxapeldunak erabaki ziren.Elite eta 23 urtez azpiko ira-bazleak Bizkaia-Durango tal-dekoak dira: Ane SantestebanetaDorletaEskamendi.Eurakizan ziren lehen eukaldunak.Junior mailan Iurretako CAFEngineeering taldeko AinaraSanzVazekirabazizuen.Santesteban,Eskamendi etaSanz txapeldunXAKEAEtzi Bergaran jokatuko denPartida Azkarren EuskadikoXake Txapelketa lehiatzekosailkatu dira Elorrioko ZaldiBaltza eta Abadiñoko xaketaldeak. Buruz burukora Aba-diñoko batzuk sailkatu dira,baina ez dute jokatuko. Bes-talde, oraintsu Bizkaiko Es-kolarteko Txapelketa irabazidute Jon Lagosek eta AdrianMartinezeknorkberemailan.Zaldi Baltza etaAbadiño partidaazkarren lehianHIRUGARREN MAILADurangoko Kulturala - Baskonia· Zapatuan, 18:00etan, TabiranLEHENENGO ERREGIONALAZaldua - Berriz· Zapatuan, 17:00etan, SolobarrianHIRUGARREN ERREGIONALA(txapeldunak)Iurretako B - Menes· Zapatuan, 17:00etan,LarrakozelaianFUTBOLAEUSKAL LIGA (gizonak)Sasikoa - Abadiñoko Lagun· Zapatuan, 18:00etan,Landako kiroldegianElorrioko - Kurutziaga· Zapatuan, 18:00etan, ElorrionLEHENENGO ERREGIONALASapuberri - Mazusberri· Zapatuan, 19:55ean, LandakonElorrioko B - Aurrera Beti· Barikuan, 20:00etan, ElorrionDantzari - Gernika Naturgas· Zapatuan, 17:30ean,Iurretako Lanbide Heziketa InstitutuanAbadiñoko Gaztetxie - Freunde· Zapatuan, 17:00etan, MatienanEMAKUMEEN LIGASasikoa - Alegria· Zapatuan, 15:30ean, LandakonARETO FUTBOLALEHENENGO MAILA (gizonak)Tabirako Baque - Lizuan.com· Zapatuan, 18:00etan, LandakonSASKIBALOIAMALLABIKO FRONTENISMARATOIAMaiatzaren 31n eta ekainaren1ean eta 2an.Izen-ematea: 669 028 718.Gehienez 24 bikote (10 euro).FRONTENISA‘VILLA DE DURANGO’ FUTBOLKONGRESUAEkainaren 8an eta 9an,Durangoko Gran Hotelen.Izen-ematea: 717 166 845 edowww.gertasport.comHizlariak: Jose Luis Mendilibar,Felix Sarriugarte, GonzaloArconada, Mikel Etxarri…FUTBOL KONGRESUAKORRIKAJOSEBA DERTEANOAinhoa Zarandonak (Durango,34 urte) bigarren amaitu zuenjoan zen asteburuan GasteizkoMartin Fiz Maratoia. Mara-toi distantzian parte hartzenzuen lehenengo aldia zen, eta2.54.52ko denboragaz, emaku-meetan Laura Garcia bakarrikhelmugaratu zen bere aurretik.Garciak 16 segundoko aldeaatera zion, eta hainbat kilome-troan begi bistan eroan zuelaadierazi du Zarandonak: “Errit-mo ona neraman, baina ustedut banuela apur bat arintxoagojoateko modua. Hala ere, eskuinhankako koadrizepsean minaigartzen hasi nintzen eta gura-go izan nuen hanka gehiegi ezbehartu”.Iaz,Gasteizkomaratoierdian parte hartu eta irabazieginzuen.Ainhoa Zarandona bigarrenizan da Gasteizko maratoianTRINKETEASan Trokaz txapelketakofinalak jokatuko dituzte etziUriarteetaAntxiaabadiñarrekWaltaryetaEtxebarriaizangodituzteaurkariJOSEBA DERTEANODomeka eguerdian San TrokazTxapelketako finalak jokatukodituzte Abadiñoko Tornosolotrinketean. 11:30eaan hasiko dajaialdia; lehenengo promesenmailako finala jokatuko duteArabiourrutiak eta Bilbaok. On-doren, 12:30 inguruan, binakakofinal nagusian neurtuko diraRober Uriarte eta Ander Antxiaalde batetik, eta, Waltary etaEtxeberria, bestetik. Abadiñokobikoteak 40-23 menderatu zituenMikel Gonzalez eta Bonetbelchefinalaurrekoetan. Antxia garbinagusitu zen atzean eta Uriartekaukeraaskoizanzituen.Bigarren finalerdian, 0-10 gal-tzenhasiarrenpartiduaribueltaematea lortu zuten Waltaryk etaEtxebarriak:40-27.Pilotako finalak zapatuanBestalde, San Trokas Pilota Txa-pelketako finalak ere jokatu-ko dituzte zapatuan, 18:00etan.Kadeteetan, Peña eta Mendiabeasaindarrak Arrizabalaga etaUrizar markinarren aurka ari-ko dira. Nagusietan, OiartzungoUgalde anaiek Arabiourrutiaabadiñarra eta Izurieta barakal-darra izango dituzte kontrario.Finalaren aurretik, Atxarte pilo-ta eskolak Toribio Irazola omen-duko du, urte askoan Abadiñokopilota eskolaren alde egindakolanagatik.Uriartek eta Antxiak eroso lortu zuten finalerako sailkapena Gonzalez eta Bonetbelcheren aurka. Kepa Aginako
 16. 16. 16 Kirola 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoCARLOS PEREZAreto futbolaEz dirudi Hirugarren Mailanjokatzeari uko egingo diontalde bakarra Mallabia izangodenik. Beste talde batzuk ereaukera hori aztertzen dabil-tza. Izan ere, krisi ekonomi-koak gogor eragin du; babes-leak falta eta dirulaguntzakgutxitu dira (federaziokoakbarne). Hori guztia federa-zioen pasibitatearen aurreangertatzen ari da, eta gehiagokezkatzen dira dirua biltzeazklubeilaguntzeazbaino.Kostuak gutxitzen lagundudezakete behin-behineko neu-rri sinpleekin: epaileak izen-datu eta partiduak kronome-tratuta (1.200 euro aurreztukogenituzke); delegatuak mu-tualizatzeko derrigortasunakenduta (400-660 euro); txarte-len kostua erdira jaitsita (400-600 euro). Diziplinazko zigo-rrak handituta konpentsatudaiteke azken hori; esaterako,txartel bikoitzagatik edo bosttxartel pilatzeagatik partidubatekozigorraezarrita.Hurrengo denboraldian,Gipuzkoako taldeen nagusita-sunak jarraituko du Hiruga-rrenMailan.Izanere,jaitsieradenak bizkaitarrak dira, etaigoera Ibarra eta Gasteizenartean dago. Eskerrak, gu-txienez, Durangaldeko taldebi igoko direla Euskal Ligatik.Elgoibarrek eta Zierbenak Bi-garren A Mailarako play offajokatuko dute, baina badirudigipuzkoarrak bakarrik dabil-tzala erronkari aurre egitekodirualortzekoborrokan.Euskadiko Federazioa etakirol agintariak noiz hasikodira serio lanean Euskadik eli-tean talde bat izateko? BilbaoBasket salbatzera bideratuta-ko%10agaznahikoalitzateke.*ErredakzioanitzuliaADITUAREN TXOKOABada etorkizunik?ZalduaMailaGoreneraitzulida;AbadiñokigotzealortudubigarrenurtezsegidanGoian Abadiñoko jokalariak, eta behean Zalduakoak, igoera ospatzen.IGOERAKAUTOMOBILISMOA TXIRRINDULARITZA ARETO FUTBOLAZaldua eta Abadiño futbolean etaSapuberri areto futbolean igo egin diraJOSEBA DERTEANOLehenengo Erregionalean, goi-tik behera agindu dute aurtenDurangaldeko taldeek. Futbo-lean zein areto futbolean. Joanzen asteburuan, Zalduak etaAbadiñok segurtatu egin zutenMaila Gorenerako igoera futbo-lean. Areto futbolean, beste hain-beste lortu zuen Sapuberrik, etaasteburu honetan, Elorrioko Bbatu dakioke. Elorrioko taldeaigoko balitz, jokamolde bietanLehenengoErregionaletikMailaGorenera igoera zuzena lortukoluketen lau taldeak Durangalde-koakizangolirateke.Abadiño bigarren urtez ja-rraian igoko da. Joan zen do-mekan, 4-2 menderatu zuen Be-rriatuko. Irabazten hasi, galtzenipini (1-2) eta partiduari bueltaeman zioten. Jokin Idirinek,Alain Azkaratek eta Jon Sanche-zek(bi)sartuzituztengolak.Zalduak 2-5 irabazi zion etxe-tik kanpora Gatika Bri. Horrela,iaz jaitsi aurretik, orain urte bilortutako igoera errepikatukodu Zaldibarko taldeak. Zalduakez du etxean partidurik galdudenboraldi osoan: 12 garaipeneta lau berdinketa. Gainera, ezdute porrotaren arrastorik izanazken bederatzi jardunaldietan:sei garaipen eta hiru berdinketa.Azken jardunaldian, Berrizenkontrakoderbiajokatukodute.Areto futbolean, Sapuberrikbigarren igoera lortu du taldeasortu zutenetik hiru urte baka-rrik pasa diren arren. Azkenhamar partiduetatik bederatziirabazi eta bestea berdinduta,liga amaiera ikusgarria osatudu. Ligako azken partidua zaleeiberen animoak eskertzeko balia-tukodu.Sapuberrik zaleei eurenanimoak eskertzekobaliatuko du azken partiduaEuropako F3 Openean debutariden Igor Urienek hirugarrenamaitu zuen joan zen astebu-ruan Portugalgo (Algarbe) zir-kuituan lehiatutako lasterketa.Zapatuko lasterketan lortu zuenbere mailan (F308 Kopa) podiu-mera igotzea; domekan lauga-rrengeratuzen.Urien pozik dago bere erren-dimenduagaz: “Fisikoki indar-tsuago sentitzen naiz, eta geroeta ohituago nago monoplazara.Bide onetik goazela uste dut”.Openeko hirugarren lasterketaekainaren1eanizangodaAlema-niakoNurburgringzirkuituan.Egoitz Murgoitio (Hirumettaldea) irailean hasiko denziklo-kros denboraldia presta-tzendabil.Aurten,errepidekolasterketak mendi bizikletakobatzuekin uztartzea erabakidu, “teknika hobetzeko osobaliagarria delako”. Horrela,joanzenasteburuan,bereibil-bidean bigarren bider mendibizikletako proba batean par-te hartu zuen: Bilboko BTTproban. Lasterketa irabazi etaBizkaiko txapela jantzi zuen.Jonathan Lastra taldekideaere txapeldun geratu zen 23urtezazpikomailan.Urienek lehenpodiuma lortu duEuropakoF3 OpeneanMurgoitioBizkaiko onenamendikobizikletanJOSEBA DERTEANOAretofutbolean,PresionBreakEuskal Ligara zuzenean igodaiteke asteburuan. Horre-tarako, bere partidua irabazibehar du eta Zorrotzako lide-rrak galdu egin behar du Sa-sikoa Bren aurka. Sasikoa Bkpuntuak behar ditu jaitsierapostutikirteteko.Bestalde, Euskal LigatikHirugarren Mailarako igoeraegongo da jokoan Sasikoa etaAbadiñoko Lagunen artekoderbian. Meatzari da igotzekoaukerakdituenbestetaldea.Presion Break eta Sasikoaigoeraren bila asteburuanK.Aginako
 17. 17. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 17,Profesionalonenak zurezerbitzura!EDERTASUN GIDAILEAPANDEGIAKESTETIKA ZENTROAKZergatik agertzen da zelulitisa?Hainbat arrazoirengatik. Horienartean, hormona alterazioengatik–obarioak, tiroideak–, idorreriakronikoagatik, dietadesorekatuagatik edota faktoregenetikoengatik. Zelulitisakemakumeen %90i eragiten dio,eremu batzuetan likido etagantzak pilatuta. Gure edertasunzentroan, gorputzerakotratamendu berri bat barneratudugu, zelulitisaren kontrakoa etaerreduktorea. REDUCEL daukaizena. Bi fase dauzkatratamenduak: likidoak kentzekoaeta gantzak kentzekoa.Peeling, serum, zelulitisarenkontrako krema indar-emailea etakosmetiko-geruza erabiliko dira.Zenbat saio behar dira?Guztira, hamar. Aste bakoitzeansaio bi ematen ditugu, bost astekoepean. Saio bakoitzak 60 minutuirauten du gutxi gorabehera, etaemaitzak lehenengo saiotikigartzen dira: gantz pilaketakdisolbatzen ditu, laranja itxurakoazala desagertzen da, zirkulazioahobetzen du, eta azala indartzendu.Ana CamareroBikini operazioa3 AHOLKUGure edertasun zentroan, tratamenduberri bat daukagu, REDUCELZelulitisaren kontrakoa da. % 30ekodeskontua egiten dugu gainera!Hamar saioko tratamendua da. Saiobakoitzak 60 minutu irauten du123
 18. 18. 18 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoAisialdiaAMALURRALandaederrako aterpea herritarrentzatzabalduko du udalak gutxi barruMARKEL ONAINDIAMugarraren magalean dagoen Landae-derraingurunealekuezagunadaDuran-gon. Familia girorako aproposa, mendiibilaldietarako atseden-gune, gazte tal-deek ekintzak egiteko egokia... Bertan,egunpasak egiten dituzte askok; lasaita-sun bila joaten dira beste hainbat. Bada,laster, gauak ere pasa ahal izango dirabertako aterpean. Izan ere, udalak obrakegin ditu lekua egokitzeko. Araudia erezehaztu dute, eta hurrengo udalbatza-rrean behin betiko onartzea itxarotendute. Horrela bada, erabakia hartu etagutxira egongo da erabilgarri aterpea.Egonaldilaburrakegitekoekipamenduaedukiko du: argindar elektrikoa, ur be-ro eta hotza –ez edangarria– eta janariaberotzeko sukalde txiki bat. Logelan,hamabostohedaude.Ander Gorrotxategi Gazteria arlo-ko zinegotziak (EAJ) aurkeztu zuenegitasmoa azkeneko udalbatzarrean.Aho batez onartu zuten alderdi guztiek.Berez, aspaldiko ideia izan da, bainaGorrotxategik adierazi zuen argindarra2010ean heldu zela bertara, eta gutxie-neko baldintza batzuk izan arte ez zutelazabaldugura.Hamabost lagunentzako lekuaHamabost lagunek lo egin ahal izangodute Landaederrako estalpean. Herri-tarrez gainera, hainbat elkarte eta era-kundek izango dute berori erabiltzekoaukera.Baina,erreserbakegitekolehen-tasunak ezarri dituzte, honela: udala–gazteria, kirol eta kultur jarduerak–,gazteei begirako taldeak, elkarteak, he-rritarrak eta gainerako herrietakoak.Eguneko eta pertsona bakoitzeko laueuro ordaindu beharko dituzte Duran-gon erroldatuek, eta 5,20 kanpokoek.Araudiaren arabera, zazpi eta hamabostpertsona bitarteko erreserbak egin ahalizango dira; zazpi baino gutxiago izandaere, zazpi lagunen kopurua ordaindukodute. Horretaz gainera, eguneko bosteurokofidantzahartukoduteudalekoar-duradunek,eskaeraegiterajoaterakoan.Urteko 365 egunetan erabili ahal izan-go da aterpea. Pinondo Etxean dagoenGazte Informazio Bulegoan egingo diraeskaerak, eta Landaederrara joatekogiltzak ere bertan hartuko dira, adierazidutenez.BaldintzakArduradunek esan dute, estalpea erabil-tzen dutenek araudia bete beharko dute-la. Hainbat baldintza daude bertan: ezin-go da drogarik kontsumitu, eta erretzeaeta alkohola edatea ere debekatu dute;animaliaksartzeadebekatutadago;loza-kua edo izarak eroatea beharrezkoa da;talde bakoitzeko arduradun bat zehaz-tuko da... Arduradun horrek bermatubeharko du instalazioaren erabilpenaegokiadela.Inguruneaz gozatu, natura ezagutueta aisialdiko denbora pasatzeko aukeraberribateskainikoduaterpeak.Landaederrako aisialdi gunean, gauak pasatzeko aukera egongo da laster.HamabostlagunentzakolekuaetaegonaldilaburrakegitekoekipamenduaedukikodituLandaederrakoestalpeak:argindarelektrikoa,janariaberotzekosukaldetxikibatetauraEguneko bost euroko fidantzahartuko dute udalekoarduradunek, eskaeraegitera joaterakoanEguneko eta pertsonako laueuro ordaindu beharkodituzte Durangon erroldatuek,eta 5,20 euro kanpokoekAraudia zehaztu dute, etahurrengo udalbatzarreanbehin betiko onartzeaitxaroten dute
 19. 19. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 19
 20. 20. 20 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoInmobiliariakETXEBIZITZAK ALOKAIRUANDURANGO• 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzakalokairuanETXEBIZITZAK SALGAIDURANGO• ARTEKALEA: 8 etxebizitzen eraikuntza hasteragoaz. 2 logela eta logela bakarrekoak.Trastelekuarekin. 140.000E -tik aurrera.• SAN IGNAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun,sukaldea eskegitokiarekin eta egongelabalkoiarekin. Etxe osoak kanpora ematen du.Garajea eta trastelekua. Igerilekuarekin.• DURANGO: 2 logela, egongela, komuna,sukaldea eta despentsa. Berriztatzeko. 114.000E• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongelaeta sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajeaeta trastelekua.• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun,egongela eta sukaldea balkoiarekin.Trastelekua eta garajea.• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea,office-a, 2 komun eta egongela. Garajea etaganbara.• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanporaematen du. Berriztatzeko. Zonalde oneankokatua.• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela,2 komun eta sukalde amerikarra eta egongela.Garaje itxia eta terraza izugarriak.• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun,egongela eta sukalde amerikarra.LEKEITIO • 3 logela, komuna, sukaldea eta egongelaterrazarekin. Garajea. Auzune pribatua.Igerilekua eta frontoia.ABADIÑO• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongelaeta eskegitokia. Garajea, trastelekua etaganbara. Ikusgarria.ATXONDO• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin,egongela eta bainugela. Etxe osoak kanporaematen du. Berria ematen du.ZALDIBAR• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongelabalkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.LUR SAILAK SALGAIBERRIZ• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.IURRETA• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egitekoaukera dago.MATIENA-ABADIÑO• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.OLETA (OTXANDIO)• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.EUBA• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lur zati,bakoitzean familia biko etxebizitza eraikitzekoaukerarekin.ABADIÑO• Familia biko etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-kolursaila salgai.DURANGO• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko.Proiektua barne.BASERRIAK SALGAIIZURTZA•Baserria salgai lorategi itxiarekin. Ortu etalursailekin. Durangotik 5 minutura.ETXEBIZITZAK SALGAI• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuakeraikitzen.• ABADIÑO, OTXANDIO, etab…ETXEBIZITZAK SALGAI• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela,egongela, 2/3 logela, 2 komun etaegongelatxoa.• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea,2 logela eta komuna.• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela,komuna eta 2/3 logela. Ganbara.• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea,egongela, 2 logela eta komuna. Guztizberriztatua. Terraza. Garajea aukeran.• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,egongela, logela bakarra edo 3 logela, komunbakarra edo 2 komun eta balkoia. Ganbara etagarajea.• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukaldejantzia, 3/4 logela eta 2 komun.• F.J. ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea,3 logela eta komuna.• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea,2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa.• KOMENTUKALEA: Halla, sukaldea,egongela-jantokia, 4 logela eta komuna.Ganbara.• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia,egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun.Balkoia. Ganbara eta garajea.• OÑITURRI: Halla, sukaldea, eskegitokia,sukaldea, 3 logela, egongela-jangela eta2 komun. Balkoia. Ganbara eta garajea.• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajeaeta trastelekua.• TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa,egongela-jangela eta 3 logela. Balkoia.Ganbara eta garajea.• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela,3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.• IBAIZABAL: Halla, sukaldea, egongela, logelaeta komuna. Ganbara eta garajea.• ASKATASUN ETORBIDEA: Halla, sukaldea,egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.Ganbara eta garajea.• SAN AGUSTIN: Halla, sukaldea, 5 logela,egongela eta 3 komun.• ABADIÑO-SAN TROKAZ: Halla, sukaldea,2 logela, egongela eta komuna. Lorategia.Trastelekua eta garajea.• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla,egongela-jangela, sukalde jantzia, 2 logela eta2 komun. Balkoia. Garajea eta ganbara. Berria.Egoera onean.• BERRIZ: Halla, sukalde jantzia,egongela-jangela, 2 logela eta komuna.Balkoia. Jantzia. Garajea eta trastelekua.• ELORRIO: Halla, sukaldea, 2/3 logela, egongelaeta komuna. Balkoia. Trastelekua eta garajea.• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea,lursailduna.• IURRETA: Halla, egongela, sukalde jantzia,3 logela eta komuna. Jantzia eta berrikuntzaaskorekin.• IURRETA: Halla, egongela, jangela, 3 logela eta2 komun. Balkoia. Ganbara.• IURRETA: Arriandi auzoa. Halla, sukaldea,egongela, 3 logela eta komuna dutxarekin.• MAÑARIA: Halla, egongela-jangela, sukaldejantzia, 3 logela eta 2 komun. 12 m2-kotrastelekua. Oso egoera onean dagoen etxea.Igogailua. Eguzkitsua.• MARKINA: Iruzubieta. 55.000 m2-ko lursailaerdi berriztatutako eraikinarekin.• SALGAI: BASERRIA LUR EREMUAREKINMENDATAN ETA BERRIZEN.• SALGAI: TXALET ADOSATUA LUR EREMUAREKINMAÑARIAN.ETXEBIZITZAK SALGAIASKATASUN ETORBIDEA• Eraikuntza berriko pisuak. 1, 2 eta 3 logela.2 kotxerako garajea. 215.000E -tik aurrera.Etor zaitez ikustera konpromiso gabe!ELORRIO• Erdi-berriztutako baserri ikusgarria. Bizitzerasartzeko. 600 m2. 7000 m2-ko lursaila.Herrigunetik 10 minututara oinez. 400.000ESAN AGUSTINALDE• 135 m2 erabilgarridun pisu ezin hobea.Kanporantz ematen du. Bista ederrekin etaeguzkitsua. Zure nahierara berriztatzeko!Garajea aukeran. 330.000EASKATASUN ETORBIDEA• 3 logeladun etxebizitza. Egongela, sukaldehandia, bainugela, balkoia eta ganbara.ABADIANO• Familia bakarreko harrizko etxebizitzaherrigunean. 87 m2 erabilgarridun 3 pisu.139.000E.Aipatutako etxebizitzez gain, Durangaldeosoan etxebizitzen aukera zabala dugu,50.000euro-tik aurrera.www.inmoduranguesado.comETXEBIZITZA BERRIAESTREINATZEKO• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia.Garaje eta trastelekuarekin. Logela eta komuna:118.000 €. 2 logela eta 2 komun. 138.000E.3 logela eta 2 komun.178.000E.• IURRETA: estreinatzeko. 1, 2 eta 4 logela. 2 eta3 komun. Ganbara. Trastelekua. Garajeaaukeran. 180.000E.• ATIKOA: berria. Estreinatzeko. 3 logela eta2 komun. Terrazak. Trastelekua eta garajeaaukeran. 212.000E. BEZ barne.• BARRENKALEA: berria. Duplexa. 2 logela eta2 komun.AUKERA• JUAN ITZIAR: 4 logela eta komuna. 9 m2-kotrastelekua. 132.000E.• SAN ROKE: 3 logela eta komuna. 2 terraza.Ganbara. Eguzkitsua. Etxe osoak kanporaematen du. 200.000E.• DURANGO: 2 logela, egongela eta komuna.Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan. 116.000E.• ZALDIBAR: 3 logela. Eguzkitsua. Trastelekua.84.000E.• IURRETA: 3 logela. Eguzkitsua. 50.000E.• BERRIZ: Iturriza. 90 m2. 3 logela eta 2 komun.Terraza. Despentsa. Berogailua eta igogailua.Ganbara eta garajea. 211.200E.• MURUETATORRE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.Terraza. 190.000E.• OIZ: 3 logela, egongela eta sukaldea. 3 balkoi.Igogailua. 150.000E.• ZEHARKALEA: 3 logela eta komuna. Igogailua.138.000E.ETXEBIZITZAK SALGAI• HERRIKO GUDARIEN KALEA: 3 logela eta 2komun. Terraza. Ganbara eta garajea.Eguzkitsua.• ASTEPE: 3 logela eta 2 komun. Ganbara etagarajea. 215.000E.• GALLANDA: apartamentua. Trastelekua etagarajea. 186.000E.• F.J. ZUMARRAGA: 2 logela eta 2 komun. Terraza.186.000E.• MURUETATORRE: 3 logela eta 2 komun.Trastelekua eta garajea. 264.000E.• SAN IGNAZIO: 3 logeLa, 2 komun eta egongela.Terraza. Ganbara eta garajea. Igerilekua.Eguzkitsua. 240.000E.• KOMENTUKALEA: 4 logela eta egongela.Terraza. Berriztatua. 211.000E.• TXIBITENA: 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.Sukaldea eskegitokiarekin. Ganbara etagarajea. Ikuspegi ederra. 278.000E.• ASKATASUN ETORBIDEA: erdi berria. 3 logela eta2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.276.000E.• FRANZISKO IBARRA: Duplexa. Erdi berria.3 logela eta 2 komun. Garajea.• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.• SAN IGNAZIO: garaje itxia. 21.000E.LOKALAK• J.A. AGIRRE: 125 m2. Alokairuan edo salgai.Negozioa martxan. 900E.• TRONPERRI: 60 m2. Egokitua. 530E.• ARTEKALEA: 80 m2. Alokairuan.• EZKURDI: Bulegoak. 65 m2. 650E. Alokairuan.• OIZ: 60 m2. 90.000E.• ERMODO: 65 m2. Egokitua. Alokairuan.• ASKATASUN ETORBIDEA: 40 m2. Egokitua. 450E.• SASIKOA: 60 m2. Egokitua. 600E.• IBAIZABAL: 40-100 m2. 400E.
 21. 21. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto 21ETXEBIZITZAK SALGAI• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,egongela eta sukaldea. Prezioa kontsultatu.• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak;121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.• Apartamentu berria. 60 m2. Logela etakomuna. Terraza eta lorategia. 130.000E.• Erref. 473: Estreinatzeko dagoen pisua. 70 m2.2 logela, 2 komun eta sukalde amerikarra.Kontsultatu.• Erref. 468: 88 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,egongela eta sukaldea. Garajea. Kontsultatu.• Erref. 474: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,egongela eta sukaldea. Garajea. 239.000E.• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldeaeta egongela. Aukera paregabea.• Erref. 448: 65 m2-ko pisua. 2 logela eta2 komun. Berria, estreinatzeko. 179.000E.• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarraeraikitzeko aukera.• Erref. 419: 78,25m2-ko pisua proiektuan.2 logela, 2 komun, sukaldea eta egongela.• Erref. 420: 65m2-ko lokala etxebizitza edo lokalkomertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000E.• Erref. 327: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,sukaldea eta egongela. 155.000E.DURANGO• Erref. 349: 62 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,sukaldea eta egongela. 216.000E.• Erref. 347: 90m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,sukaldea eta egongela. 294.000E.• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,komuna, sukaldea eta egongela. 185.000E.• Erref. 450: Txaleta toki paregabean. 340 m2.6 logela eta 4 komun. Kontsultatu.ABADIÑO• Erref. 475: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,egongela eta sukaldea. 135.000E.• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,egongela eta sukaldea. Kontsultatu.• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak.161.400E-tik gora.• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldeaeta egongela. Berria dago. 570.000E.BERRIZ• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela,sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000E.• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela,komuna, egongela eta sukaldea. 204.000E.• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzekoaukerarekin.• 60 m2. 2 logela, komuna, egongela etasukaldea. 155.000E.ZALDIBAR• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU.ORAIN MERKEAGO. AZKEN AUKERAK.• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500E.• Erref. 378: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,sukaldea eta egongela. 158.000E.• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongelaeta sukaldea. 150.000E.• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela etasukaldea. Garajea. 162.000E.• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,egongela eta sukaldea. 125.000E.• Berriztatzeko dagoen apartamentua. 70.000E.ALOKAIRUAN• ELORRIO: 3 logela eta 2 komun. Altzariekin.Garajea. 600E.• ELORRIO: Duplexa. 2 logela eta 2 komun.Altzariekin. 650E.
 22. 22. 22 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto:: DURANGOMaiatzaren 17an, 22:00etan,Kurutziaga ikastolako tal-dearen eskutik, Kilonbo, SanAgustinen.Maiatzaren 18an, 22:00etan,Kilonbo, San Agustinen.Maiatzaren 24an,22:00etan, La Papa Produc-ciones-en Las mariposas delestómago no han muerto,San Agustinen.:: ELORRIOMaiatzaren 24an,22:00etan,El juicio de Dayton, Arriolan.:: ABADIÑO(San Trokaz)Maiatzaren 17an, 17:30ean,Pirritx, Porrotx eta Mari-motots probalekuan, eta22:30ean, Lingua Navajo-rum, probalekuan.Maiatzaren 18an, 10:00etan,bizikleta martxa, Txanpor-tatik. 12:00etan, Gaztelurakronoigoera eta trialsinerakustaldia, kanposantu-Gaztelutontor. 14:00etan,bazkari herrikoia, Feriale-kun. 17:00etan, San Trokazpilota txapelketaren finalak.20:00etan, parrillada, eta21:00etan, Luhartz, Txan-portan. 23:30ean, Trastornoeta 11 ikusteko jaioak gara,Txanportan. Ostean Luhartz.Maiatzaren 24an,17:00etan, umeentzako tai-lerrak, Ferialekun. 22:30ean,Oskorri, probalekuan.:: MALLABIA(Kultur Hamabostaldia)Maiatzaren 17an, 20:30ean,Mendibil eta Jasokundeabesbatzak, Ermuko Pispilueta Alboka musika eskolakoBanda, Elizan. 21:30ean,Identitario kolektiboa berbaldia, Herriko Tabernan.Maiatzaren 18an, 10:30ean,mendi lasterketa herrikoia.14:30ean, bazkari auto-gestionatua, frontoian.17:00etan, Txan magoa, plazan. 18:30ean, trukeazoka, plazan.:: DURANGOMaiatzaren 17an,22:00etan, DurangaldekoMaketa Lehiaketaren finala,Plateruenean.Maiatzaren 18an, 13:00etan,Kantulagun kalez kale, An-dra Maritik abiatuta.Maiatzaren 18an,20:00etan, Udaberrikokontzertua, Andra Marikoelizpean.Maiatzaren 18an,23:00etan, Dj Enock, Plate-ruenean.Maiatzaren 24an,20:00etan, Combo kontzertuak, PlateruenaKafe Antzokian.:: MAÑARIAMaiatzaren 18an,20:00etan, Abesbatzen kontzertua, elizan.:: OTXANDIOMaiatzaren 19an, 19:00etan,La Jodedera, Andikonaplazan.:: MAÑARIAMaiatzaren 17, 21:00etan,Anjel Mari Peñagarikano etaSustrai Colina, Herrikoan. :: DURANGO Maiatzaren 17, 21:00etan,‘Ez aberastu sionimoa’,Intxaurre tabernan.Maiatzaren 19an, 10:00etan,Nekazaritza azoka, fron-toian. 12:30ean, dantzarienkalejira, plazatik frontoira.13:00etan, Argazki digitalenlehiaketaren sari banaketa,frontoian.:: ELORRIOMaiatzaren 17an, 22:00etan,Cesc Gelabert V.O.+, Arriolan.:: ZORNOTZAMaiatzaren 17an, 21:00etan,Burnia, Zornotza Aretoan.:: DURANGOMaiatzaren 23an,19:00etan, Juan Carlos Lopez Quintana(AGIRI), Museoan.Maiatzaren 23an, 19:30ean,Jon Maia, Plateruenean.:: ELORRIO i Maiatzaren 23an, 19:30ean,Etxebizitza eskubidea etaetxe-kaleratzeak, Iturri kul-tur etxean.AntzerkiaANBOTOko agendan ezer iragarrigura baduzu, idatzi agenda@anboto.orghelbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora,eguazten eguerdia baino lehen.AGENDA Maiatzaren 17an, 22:30ean, Abadiñoko San Trokaz jaietanLinguaNavajorumAste honetan Max lehiaketaneuskarazko obrarik onenaren sariairabazi du ‘Lingua Nabajorum’ lanak.Patxo Telleriaren testuan oinarriturikoobra da, eta Mikel Markez eta Telleriakdihardute aktore lanetan, JokinOregiren zuzendaritzapean.MAIATZEKO AGENDA18,19,25,26 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA08:30 Hainbat ibilbide (76-138 km).18 IURRETAKO KIROL TALDEA17:00 Iurretako - Gallarta19 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E10:00 Behe Erriberako Udaleko VI. Saria19 AMOIUR MOTORZALEEN ELKARTEA10:00 243 km-ko ibilbidea. Iurreta-Lizarra-Iurreta.20,2122,24HERRI BIBLIOTEKA20an, 18:15 Emakumeen literatur tailerrak21ean, Haurren irakurketa kluba:17:00 8-9 urtekoak. 18:00 9-10 urtekoak22an, Azalerako ipuinak: 17:00 (0-18). 18:00 (18-36)24an, Ipuin kontalaria: 17:30 (3-4). 18:00 (5etik gora)20:00 Helduen ipuin kontalaria (gazt.)22,29 ANDEREBIDE18:30 Hitzaldia: Alimentación y salud, Ibarretxen26ZALDAIAizkorrira mendi irteera. Ibilbidea: Zegama-Aizkorri,mendi maratoia ikusteko. 07:45ean Aldaparapen.Tel.: 626 74 09 69 - zaldai@hotmail.com26 BIDEZABAL10:00 XXXIII. Iurretako Hiri Proba.27-29 ERAKUSKETA, Ibarretxen11:00-12:30/17:30-20:00. Eskulanak, margoak, talla...31 AGERRALDIA, Olaburu frontoian18:00 Kultur tailerren bukaera jaialdia.Maiatzaren 24an, 22:00etan, Elorrioko ArriolanEL JUICIO DE DAYTONIkasleei Darwinen eboluzioaren teoria irakasteagatik epaitzen duten maisugaztearen istorioa kontatzen du Azar Teatrok.Dantza:: DURANGO | ZUGAZA1. aretoa:El gran Gatsby 3DZuzendaria: Baz Luhrmann• barikua 17: 19:30/22:00• zapatua 18: 19:30/22:30• domeka 19: 19:30• astelehena 20: 18:30/21:00 • martitzena 21: 20:00Buscando a Nemo 3D• zapatua 18: 17:00• domeka 19: 17:002. aretoa:Scary movie 5Zuzendaria: Malcolm D. Lee• barikua 17: 19:30• zapatua 18: 17:00/19:30• domeka 19: 17:00/19:30• astelehena 20: 18:30 • martitzena 21: 20:00 El gran Gatsby 2D• barikua 17: 22:00• zapatua 18: 22:30 • astelehena 20: 21:00 • eguena 23: 20:00ZINEFORUMANoche de vino y copas• eguena 23: 20:30:: ELORRIODe óxido y huesoZuzendaria: Jacques Audiard• zapatua 18: 22:30• domeka 19: 20:00• astelehena 20: 20:00 :: ZORNOTZALa tierra prometidaZuzendaria: Gus Van Sant• zapatua 18: 19:30/22:30• domeka 19: 20:00 • astelehena 20: 20:00JaiakBerbaldiaMusika Bertso-afariaDokumentala
 23. 23. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Publizitatea 23BARIKUA, 17 09:00-09:00• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)09:00-22:00• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)ZAPATUA, 1809:00-09:00• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)09:00-13:30• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)• Campillo (Montebideo 24 - Durango)• Navarro (Artekalea 6 - Durango)• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)• Sagastizabal(Askatasun Etorb. 19 - Durango)• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)DOMEKA, 1909:00-09:00• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)ASTELEHENA, 2009:00-09:00• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)MARTITZENA, 21 09:00-09:00• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)EGUAZTENA, 22 09:00-09:00• Campillo (Montebideo 24 - Durango)09:00-22:00• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)EGUENA, 23 09:00-09:00• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)Abadiño(Traña-Matiena) Eguaztenetan10:00etatik aurreraDurango Zapatu goizetanZornotza Domeka goizetanSOS Deiak ..................................112Gurutze Gorria .......... 94 681 09 49Osakidetza ................94 600 72 00Ertzaintza ................. 94 466 93 00Abadiño .................... 94 621 55 30Atxondo .................... 94 682 10 09Berriz ........................ 94 682 45 84Durango .................... 94603 00 00Elorrio ........................ 94 658 27 12Garai ......................... 94 681 63 93Iurreta ....................... 94 620 12 00Izurtza ....................... 94 681 35 48Mallabia ......................943 17 14 61Mañaria .................... 94 681 89 98Otxandio .................. 945 45 00 20Zaldibar .................... 94 682 70 16Euskotren .................. 902 54 32 10Bizkaibus .................. 94 448 40 80Pesa ............................902 10 12 10Continental Auto ....... 945 286 466Abadiño .................... 94 621 55 33Berriz ........................ 94 682 40 36Durango ................... 94 603 00 00Elorrio ........................ 94 682 02 18Iurreta ...................... 94 620 08 88Abadiño .................... 94 681 44 70Matiena .................... 606 459 988Durango Geltokia ........94 681 10 01Elorrio Geltokia ......... 94 682 00 40J.L. Uriarte ............670 402 002I. Estebez .............670 678 273M. Galeano ................670 409 330Iurreta ....................... 94 620 15 65Taxi auzunea ........ 688 618 690Berrizko auzo taxia ... 620 022 800BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAKGARRAIOAKUDALTZAINGOATAXIAKUDALAKLetxuga ........................................................ 0,80 euroLetxuga haritz hostoa �����������������������������������������1 euroAzelga .......................................................... 2 euro/kgEspinaka txorta ...........................................1,20 txortaBerakatz freskoa .........................................1,50 txortaIlarrak ........................................................... 6 euro/kgTomate kontserba ............................. 3,90 euro/poteaArrautzak ................................................3,80 euro/dzIdiazabal gazta ...........................................17 euro/kgGari integraleko ogia ���������������������������������� 3,30 euroEGURALDIAZAPATUAASTELEHENADOMEKAMARTITZENA15º18º15º18º8º9º7º10ºASTEKO SALNEURRIAK: zorionak@anboto.orgeguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKZorionak Ibai Alberdi! Hamabos-tean behin zotz egin dugun tartazuri egokitu zaizu. Oparia esku-ratzeko txartela gura duzueneanjaso dezakezue gure egoitzan.Zorionak jaio berri den IzarEtxaniz Onaindiari! Ama etaaitari ere zorionak eta mosubana Iurretako familiarenpartez.Laguntzaile itzela euki gen-dun pasa dan barikuen! Es-kerrik asko Nahi! ApirilekoHerrira pernilaren zozketakoirabazlea Garbiñe Ereñagaizan da. Zorionak eta on egin!Bihar Iratik urteak betetzenditu. Zorionak eta ondopasatu zure egunean! Aitite,amama, izeko, osaba etalehengusu Enekoren partez!Gaur gure Esthertxok 20 urtebete dauz! Zorionak neskahaundi! Primeran pasaueguna! Patxo potolo bat zurelagunen partez!Asteartean, maiatzak 14,Gontzalek urteak beteebazan. Zorionak, mosu pilobat eta besarkada bat etxekoguztion partez!Ederra egin du Albertok...Jesusek ura ardo bihurtu ba-zuen, honek kalimotxoa egindigu! Hemen iturrian goardiaegiten. Zorionak!Maiatzaren 16an gure potota-txuek bi urtetxo bete zituen.Zorionak Maia! Asko maitezaitugu! Muuuuuuaaaaadanon partez!Peiok astelehenean 16 urtebeteko ditu. Segi horrela laz-tana, jatorra eta alaia! Milamusu eta zorion familiarenpartez eta Karmenen partez!Maiatzaren 10ean Eurikurteak bete zituen. Zorionaketxeko guztion partez! 7 urtebete dozuz konturatu orduko.Andratxo bat eginda zagoz!Zorionak amama! 1915ekomaiatzaren 17tik hona zenbataldatu diren gauzak! Musupotolo bat zure familia osoa-ren partez!Auritz Ugaldea, zorionakzure egunean! Musu handibat familia osoaren partezeta bereziki Elene, Aitor etaLeireren partez.Naia Legorburu Tazok 7 urtebete zituen astelehenean.Matienako neskarik jatorre-na! Zorion-opariengatik ote?Zorionak eta musu pila bat!Zorionak Angel! “El alcalde de Bejar”. “Hau da nire bidaia-tzeko modua, zuek bidean auto-ilaran geldi zaudeten bitar-tean, bera lasai asko bazkaltzen dago. Eta geldi jarraitzenduzuen bitartean, ni jada ailegatu naiz trotean”.Aroa Oruesagastik 2 urtetxo beteko ditu bihar, maiatzak 18.Zorionak eta marrubizko musuak gure etxeko matraka txikia-ri. Ondo pasa eguna!Nagorek urteak bete zituen maiatzaren 15ean, Aitorrek berriz14an. Zorionak eta musu potolo bana etxeko guztion partez!“15-Mkoak gara eta hormetatik gora gabiltza! Ez eiguzueez gure baloirik ez eta gure pentsiorik ikutu, urte betedaramagu-eta Perurenaren harriekin entrenatzen!” Zorio-nak Andoni eta Joseba danon partez!Eguenean Andonik 14 urtebeteko ditu. Zorionak etamusu handi bat zure fami-liaren partez! Afaria... zurekontu?Gure neskato ederrak, Libek,bederatzi urte bete ditu, etapozik ospatu ditu. Zorionak,musu erraldoi eta besarkadaitzel batekin!Atzo gure etxeko neskatilak8 urte bete zituen. ZorionakAmets! Ondo pasa zapatukomerendolan. Musu handi batetxekoen partez!
 24. 24. Akuilua JASONEAGIRREKazetariaLAUHORTZAMaitasuna,sexua eta“Kirmen” batMaitasunaz, eta maita-sunez, berba egitera na-torkizu, irakurle, eta eztxarto ulertu, arren, hauez da-eta “Sex in NewYork”-eko protagonista-ren zutabeak bezalakoaizango. Bestelako maita-suna da hau; lehengoan,Anbotoren 500. alea os-patu genuen egunean,hizpide izan nuena.Maitasuna ez dela si-metrikoa, hartu-emane-tan beti batek besteakbaino gehiago ematenduela esan nuen. KirmenUriberen nobela berritikhartu nuen esaldi ho-ri. Gero, Uriberi bera-ri irakurri diot esaldiaez dela berea, hil berrizaion adiskidearena bai-no, Joxean Lizarribarre-na.Horrekin esan guraizan nuen Anbotorekingeuk denok daukagunmaitasun harremana si-metrikoagoa izan behar-ko litzatekeela, batzuekasko eman izan dutelakoeta jaso, ostera, ez hain-beste.Eta honezkero, ira-kurle, konturatuta egon-go zara gaurkorako au-keratu dudan izenburuaadarjotze txikitxo batdela. Zeu erakartzeko,edo “seduzitzeko” era-bili ditut berba horiek,-maitasunak, sexuak eta“Kirmenek” egundo ezbaitute hutsik egiten.Euren bidez, lerro hone-taraino ekarri gura izanzaitut, neure Anboto par-tikularrera, hemendikeskerrak eman nahi diz-kizudalako, 500 aleotanhor egonda asko emandiozulako Anbotori, zuriesker maitasun istoriohau askoz ere simetri-koagoa delako.ALBERTO BARRONDO | Artisau lanetan dabil | Otxandiarra da |“Sua bizitza mantentzen denarenseinale izan da kultura guztietan”AMAIA UGALDEHarria eta egurra lantzenorduak pasatzen ditu Alber-to Barrondo otxandiarrak.Oletan, bere etxeko atarian,eguzkilore bat dauka harrianlanduta, eta auzorako iturribat ere egin du. Egurreanargizaiolak lantzen hasi zenduela lau urte, eta 34 bat ditueginak. Otxandion erakus-ketan ipini ditu. Erakusketa-gaz, hain ezaguna ez den argi-zaiolaren historia eta zentzuaazaldu gura izan ditu.Zelan hurreratu zinen argizaio-len mundura?Taillarako afizioa daukat, etaLuis Pedro Peña SantiagorenLa argizaiola vasca liburua to-patu nuen duela hamabost urte.Orain dela lau urte hasi nin-tzen liburuko marrazkietatikerreplikak egiten, eta horretannabil. Arte objektu moduanerabiltzen da gaur egun, bainadaukan zentzuagatik ere intere-satunintzen.Zer esangura izan zuten argi-zaiolek?Konturatzen bazara, hasiera-koek batez ere, gorputz formazeukaten. Familian pertsonabat hiltzen zenean, pertsonahori baserrian ez zegoenez,argizaiolaren formak hildakopertsona irudikatzen zuen, etapertsonaren arima irudikatzenzuen isiotutako argizariak. Fa-miliako bat hiltzen zenean, me-za orduetan isiotzen zuten, urtebat edo bian. Etxekoandrea iza-ten zen isiotzeko arduraduna,eta bera ez bazegoen, ondokobaserriko etxekoandrea ardu-ratzenzen.Elizan,umeaketagi-zonakaurreanjartzenziren,etaandrakatzean,argizaiolagaz.Urteekin asko aldatu ziren.Lehenengotan, marrazki askozeukaten. Ez dago marrazkioninguruko informaziorik; behar-bada edukiko dute zentzurenbat, baina ez dakigu zein. Per-tsonen forma dute, hasierakoek,batez ere. Lehenengotan, ma-rrazki asko daukate, eta gero,astiro-astiro forma galdu zuten,eta azkeneko argizaiolak oholkarratu bat dira. Esaten duteforma aldatzearen arrazoibat lapurretak izan dai-tezkeela. Meza denboranisiotzenzituzten,etageroelizan geratzen ziren,izkina batean. Formasinpleagoekin suarenzentzua mantenduzen,bainaezzenhainerakargarria.Suak aspalditik edukidu heriotzagaz lotura...Bai. Kultura guztietan dirasua eta argia bizitza man-tentzen denaren seinale. Asti-ro-astiro argizaiolak kentzenjoan arren, elizak mantendu dusuaren sinbologia zirioekin,eta gero, kandela bakarrarekinerebai.Noiz arte mantendu zen argi-zaiolen ohitura?XVIII.mendera arte. Gauregun, leku bakarrean manten-tzenda:Amezketan.Osoarra-roa da; beste leku guztietanapurka-apurka kendu zituz-ten, baina han mantenduegin dute, ez dakit zerga-tik. Abadea edo herrikoakburugogor jarriko zirenedo! Data konkretu batzu-tan isiotzen dituzte, AsteSantuan-eta.Hemen inguruan ereerabiltzen ziren?Aspaldi bai. Erakus-ketara etorri zirennagusiekin berbaegin nuen, bainaez dira akordatzen. Nire amabai, gogoratzen da. Zeanurikoauzo txiki batekoa da, eta hangeroago galduko zen, antza. Ar-gizaiolenhistoriahainezezagu-na dela ikusita, nire helburuaizan da erakusketan horrenzentzuaazaltzea.Argizaiola Euskal Herrianegon da bakarrik?Bai. Esaten dute antzekolotura eta zentzua dauka-tela Iparraldeko hilobie-tako hilarri borobilek,sinbologian zentzu be-radutela.Honezkero 34 argi-zaiolen erreplikakegin dituzu. Engan-txatu egiten du ala?Afizioa daukat eta...Gero, beste lanbatzuk egitenditut: oholez-ko eguzkilo-reak, adibi-dez. Harrianere egin dut etxau-rrerako eguzkilorea. Oletakoplazan dagoen iturria ereneuk egin nuen. Orain, lan-tegia zarratu da, eta langabe-ziangeratugarenez,denboralibreadaukat...Jendeak eskatzen dizu ha-lako lanik?Beno, zer edo zertxo bai.Gabonetan, postutxo batipini nuen hemengo azo-kan, eta polito, harrizko lanbatzukereeginnituen...Orain momentuan, zerdaukazu esku artean?Argizaiolak egitenjarraituko dut, etabeste zer edo zeretorriko da, ma-teriala badaukatetxean.Ikusikodut.TailurakozaletasunakargizaiolenhistoriaraerakarriduAlbertoBarrondo;34erreplikaditueginak

×