Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 467

609 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 467

 1. 1. anboto2012ko uztailaren 13a 10. urtea - 467 zk. Herririk Herri 2 durangaldeko astekaria Kirola 20 Jaiak Gehigarria www.anboto.org Epaitegien aginduz Espainiako Ruben Perez: “Suspertu eta aurrera bandera jarri dute Elorrioko Udalean jarraitu behar dugu. Ez dugu etsiko” Otxandioko jaiakDURANGO 2 10 kilometroko Bidegorri sarearen seigarren fasea onartu du udalak. Alde zaharra eta Tabirako bidegorria izango igerilekuak lotuko ditu bidegorriaren fase berriak. du Durangok laster Udalak dionez bizikletaren erabilera %6 igo da herrian. BERBAZ 10 ABADIÑO 7 “Glencree esperientzia ELAren delegatua kaleratzea oso positiboa izan da” kritikatu dute Pierburgen Mari Carmen Hernandezek, Jesus Mari ELA sindikatuak kontzentrazioa egingo du enpresaren Pedrosaren alargunak, Glencree ekimenean aurrean, gaur eguerdian, “kaleratze bidegabea eta parte hartu du. Jatorri askotako biktimekin zuzendaritzak delegatuekiko azken urteetan burutu duela bost urte jarri zuten ekimena martxan. duen jazarpena salatzeko”. Durango 3 Lokalen araudi proposamen berria aurkeztu dute gazteek Elorrio 4 Alegazio bakar bat ere ez du jaso terrazen ordenantzak Izurtza 7 Radarrak jartzeko eskaerei ezezkoa eman die Jaurlaritzak Otxandio 8 Ezpatadantzari Eguna ospatuko dute bihar Otxandion
 2. 2. H 2 2012ko uztailaren 13a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGOTabira auzorainoailegatuko dalaster bidegorriaBidegorri sarearen seigarren fasea onartu duudalak; hamar kilometro edukitzera pasatuko da lde zaharra eta Tabirako ige- eraiki du udalak bidegorria, etaA rilekuak lotuko ditu bidego- rriaren tarte berriak. 2008anhasi zen udala bidegorri sarea berri honegaz, guztira hamar kilo- metro edukiko ditu. Planoa eske- gi dute www.durango-udala.netzabaltzen. Ordura arte, Murueta- webgunean, eta ekarpenak ere egintorreko kiroldegiaren inguruan ahalko dira uztailaren 20ra arte.zegoen bakarrik ziklistentzako Udal ordezkariek azaldu dute-bidea. 600 metro alderik alde. nez, bizikleta joan-etorriak %6 igoAzken lau urteetan bost fasetan dira azken hiru urteotan. Esate baterako, 250 ikasle joaten dira egunero eskolara bizikletan. Gara-Udal ordezkariek azaldu pen iraunkorraren zinegotzi Ikerdutenez, bizikleta joan-etorriak Ocejak dioenez, garraio jasangarria%6 igo dira azken hiru urteotan bultzatzeko beharrean, bide one- tik doazela erakusten dute jasota- ko datuek: "Bide beretik jarraitu-Esate baterako, 250 ikasle ko dugu. Izan ere, Durango, neu-joaten dira egunero rriei eta ezaugarri geografikoeieskolara bizikletan erreparatuta, hiri aproposa da bizi- kletaz ibiltzeko". M. Onaindia Txirrindulari bat bidegorria erabiltzen, Landako inguruan. Hurrengo fasean auzoak berri dena: alde zaharra eta Tabi- “Bidegorria ondo dago, eta zati ra artekoa. Ordezkariek diotenez, orain gehiago egongo balira hobeto” lotuko dituzte bidegorrira eraikiko duten zatiaren ostean zer egin ere badute pentsatua. Angel Rodrigezek egunero era- Bidegorri sarea bost fasetan gara- la, San Ignazio eta Frai Juan Hurrengo fasean, auzoak lotu- biltzen du bidegorria. Bizikle- tu du orain arte udalak. Lehenen- Zumarraga Institutua. Lauga- ko dituzte bidegorri sarera. Esa- tan joaten da beharrera. “Bide- goan, alde zaharra eta Askatasun rrenean, San Fausto eta alde terako, Frai Juan Zumarraga ins- gorria ondo dago, eta zati gehia- etorbidea lotu zituzten. Bigarre- zaharra. Eta bosgarrenean, San titututik Aramotzera jarraituko go egongo balira hobeto”. nean, Landako eskola, Landako Fausto, Alienalde industrialdea dute. Handik, sahiesbideagaz Abantailak dauzka, bere ustez: igerilekuak eta alde zaharra. eta Abadiñoko Astola auzoa. Sei- paraleloan, Tabira alderaino erai- “Bidegorritik ez daukazu kon- Hirugarrenean, Landako esko- garrenean egingo dute onartu kitzea aurreikusten dute. trako norabidean joateko beha- rrik, Montevideotik Kurutziaga- rantza bazatoz, adibidez”. Dioenez, oinezkoek ez dute bidegorria asko errespe- tatzen: “Umeen aulkiekin-eta erdian gelditzen direnean molestatzen du gehien”. “Txirrindulari askok ere zapaltzen dugu bidegorria oinez goazenean” Basilio Paniaguak sarri erabil- tzen du bidegorria. Bere iritziz ondo dago, baina badauka zer hobetu: “Gasteizen, adibidez, hesi batzuekin mugatuta dago bidegorria”. Zeozelan marka- tuta, oinezkoak ez pasatzeko argigarriagoa litzakela uste du. Oinezkoekin tolerantzia behar dela pentsatzen du: “Bizi- kletan egunero dabilena kexa- tu egiten da, baina txirrindu- lari askok ere zapaltzen dugu oinez goazenean”. Oraindik kontzientziazioa falta ei da.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko uztailaren 13a, barikua 3 HLokalen barruko erabilera A maitu dute gazte lokalen tu dute. Esaterako, suteak detek- ordenantza berria proposa- tatzeko tresnak instalatzea exijitzen tzeko prozesu parte-har- du hasierako ordenantzak. Neurria tzailea. Urtarrilean landu zuen kendu egin gura dute.pribatua izatea gura dute udalbatzarrak gaia, baina lokalen erabiltzaileek protesta egin zuten, euren iritzia ez zela kontuan har- tu esanez. Ondorioz, udalaren Lokalen itxiera orduak sortu ei ditu batzarretan eztabaida han- dienak. Ordenantzak zioen 22:30ean zarratu beharko zirela.Gazteek eta bizilagunek lokalak arautzeko proposamen berria egin dute araudia geldi geratu zen. Gazteek eztabaida prozesua egitea eraba- ki zuten, bizilagunak eta elkarteak Legorburu: “Udalari gure ere gonbidatuta. Prozesua uniber- hitza entzun eta errespetatu tsitateko ikasle talde batek dina- dezala eskatzen diogu” mizatu du, eta hauen izenean Ain- geru Mimentzak laburbildu ditu ondorioak: “Udalak ezarri nahi Erabiltzaile eta bizilagunek ez ei dituen kontrolak justifika ezinak dute beharrezko ikusi itxiera arau- direla erabaki da”. Ekintzen memo- tzea. Ordu hori, zarata amaitzeko ria eta baimenak ipini ditu adibi- izan dadila planteatu dute. Horrez de. “Lokalen barruan egiten diren gainera, zigor ekonomikoak gehie- jarduerak, edonoren etxean beza- gizkoak direla diote. Arauak haus- la, pribatuak izango dira”. Beste- tean, zigorra lokalak zarratzea iza- lako neurri askotan ere, etxeei ezar- tea gura dute. tzen zaizkien arauak ezartzea eska- Leire Legorburuk prozesuko partaideen izenean esan du orde- nantza berriak bizikidetza eta Mimentza: “Udalak ezarri errespetua dauzkala oinarri. nahi dituen kontrolak justifika “Lokalekin lotura dugun eragi- ezinak direla erabaki da” leen hitza entzun eta beharrak ulertzeko ahalegina izan da pro- zesua”. Alderdi politikoei eskatu die Erabiltzaile eta bizilagunek proposamenaren alde egiteko: “Udalari gure hitza entzun eta ez ei dute beharrezko ikusi errespetatzeko eskatzen diogu”. lokalen itxiera arautzea Alderdiei emango diete txostena, eta udalbatzarrak uda ostean lan-Aingeru Mimentza eta Leire Legorburu, atzean prozesuko partaideak dauzkatela. tzea itxaroten dute. M.O.Eguzki-panelak ipiniko dituzte Gestio arloan egin dituzteherriko eraikin publikoetan hobekuntza gehienakKlima aldaketaren aurkako udal planean 42 ekintza zehaztu dituzte Agenda 21eko Ekintza Plana berrikusiko du udalak; orain arteko ebaluazioa aurkeztu duteUdalak klima aldaketaren aurka- eraikin publikoetan eguzki-panel argia pizteko presentzia-detekta-ko plana garatu du. Martxoan lan- termikoak edo fotovoltaikoak eza- gailuak ere ipini gura dituzte. Gai- Agenda 21eko Ekintza Plana berri- tzea edota informazio panelakdu zuten udalbatzarrean eta, ale- rri gura dituzte udal eraikinetan, nera, energia aurrezteko aholku- kusten hasi da udala. 2007 eta 2011 ipintzea dira txostenak aipatzengazio epearen ostean, behin-beti- 600.000 euroko inbertsioagaz. Era- laritza eskainiko diete enpresei. artean garatu zuten lehenengo dituen hobekuntzetako batzuk.ko onartu dute. Guztira, 42 neurri ginkortasun handiko galdarak eta Hondakin elektronikoak plana, eta dagoeneko egin dute Ekintza plana berritu gura du,zehaztu dituzte sektoreka. batzeko, enpresaren bategaz ebaluazioa. 2011n, 120 ekintze- eta Agenda 21eko batzarretan 2015era bitarteko plana da hitzarmena lotzeko asmoa dute. tatik %41 zeuden amaituta, eta landuko dute. Datorren asterakoonartutakoa. Ekintzak, aurrekon- Energia aurrezteko Bestalde, haurtzaindegietan eta %37 ia amaituta. Ebaluazio txos- deituta zegoen hurrengoa, bainatuak eta arduradunak zeintzuk aholkularitza eskainiko nagusien egoitzetan pixoihal tenaren arabera, udalaren gestio partaide batzuek agertu ezingodiren adierazten du txostenak. diete enpresei berrerabilgarriekin lan egitea gura arloan egin dituzte hobekuntza dutela-eta, irailaren 13ra atzera-Energia sektoreari dagokionez, dute, 2014a baino lehen. M. O. gehienak. Arreta Zerbitzua zabal- tu dute. M. O.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko uztailaren 13a, barikua anboto ELORRIOBake-epaileak Alegazio bakar bat ere ez dueuskaraz ez jakitea jaso terrazen araudi berriakkritikatu du Bilduk Txakurren ordenantzak 156 ekarpen eduki ditu eta hamasei onartu dituzteBilduren zinegotzi Idoia Buruagak euskarairizpideak ez betetzea leporatu dio EAJriEguazteneko udalbatzarrean bake- edukitzea. Aditzera eman zuenepailea izendatu zuten. Gobernu EAJren bermea epaileak irakurritaldearen proposamena EAJren egingo duela dela. Buruagak eus-eta PPren aldeko botoekin atera zen kara irizpideak ez betetzea lepo-aurrera. Bilduk kontra bozkatu ratu zion EAJri: “Ez duzue bete-zuen, proposatutako pertsonak tzen euskararen ordenantza”. Muji-euskaraz ez dakiela arrazoituta. kak esan zuen ez dagoela ados Epailea elorriarra da. Idoia euskaragaz sentsibilitaterik ez dau-Buruagaren ustez (Bildu), EAJren- katela dioenean.tzako garrantzitsuagoa da epaileaherrikoa izatea euskaraz jakiteabaino. Lehiaketako baldintzen Garcia: “Garrantzitsuagoaharira zuzendu zien kritika: “Zer- da epaileak hartuko dituengatik ez duzue eskatu euskararen erabakiak justuak izatea”ezagutza eta erabilera minimobat?”. Joseba Mujika alkateordeakerantzun zion baldintzak aurreko PPren zinegotzi Carlos Gar- Tabernariek ordenantzaren arabera ipini beharko dituzte terrazak.legealdiko berberak izan direla: ciak euskararen ezagutza biga-“Euskararen erabilera bermatuta rren mailakoa dela esan zuen: dalak ez du ekarpen edo dira, eta eragin berbera daukate. elkarteak egin ditu. Txakurrakgeratuko da”. Eztabaida ez zen horamaitu. Buruagaren arabera, des-berdina da euskara irakurtzen jaki- “Elebiduna izatea garrantzitsua izan daiteke, baina garrantzitsua- goa da hartuko dituen erabakiak U kexa bakarra ere jaso osta- laritzako terrazen orde- nantzaren inguruan. Joseba Muji- Bestetik, terrazak ipintzeko ordu- tegia tabernak zabalik dauden orduetara luzatu du udalak. Orde- aske ibiltzeko gune bereziak zaz- pi izango dira, bederatzi beha- rrean. Anbulatoriokoa eta Goie-tea eta herritarrekin hartuemana justuak izatea”. Adierazi zuen eus- ka alkateordeak eman zuen horren nantzak neurri estetikoak ezartzen ta ingurukoa kendu dituzte. Azken karaz jakinez gero hobe dela, bai- berri eguaztenean. Mujikaren ber- ditu, teknikoez aparte. Esaterako, honetan lehendik antzeko gune na lehenengo pertsona egokia ote betan, ostalariei ekarpenak egite- eguzkitik babesteko oihaletan gra- bat badagoela konturatu dira.Buruaga: “Zergatik ez duzue den begiratu behar dela. ko epea eman zaie, eta inor ez da nate kolorea erabili beharko da.eskatu euskararen ezagutza Bilduren ustez, bake-epailea- agertu alegatzen. Alegazio epea Txakurren arautegiari dago- Jabeei begirako kartelaketa erabilera minimo bat?” rena ez da kasu isolatua. Udala- amaituta, terrazen eta txakurren kionez, 156 ekarpen jaso eta Txakurren jabeei zuzendutako ren kanpainetan eta propagande- araudiak behin betiko onartu hamasei onartu dituzte. Horieta- kartelak ipiniko dituzte herrian. tan kartel gehienak gazteleraz izan zituzten udal bilkuran, aho batez. tik asko ATEA animalien aldeko Portaeraz eta arauez informatu- direla gaitzetsi zuen Buruagak. Ostalarien aldetik ez, baina ko dute kartelek. Udaltzaingoak,Mujikak Buruagari erantzun Jakitera eman zuen herritarren udalak bere zuzenketak egin ditu. ostera, ikastaro bat jasoko du arau- Terrazak ipintzeko ordutegiazion baldintzak aurreko kexak heldu zaizkiela Aste Berdean Alde batetik, kristalezko itxiturez diaren eta arau-hausteen ingu- tabernak zabalik daudenlegealdiko berberak direla begirale bat gaztelera hutsean ibli gainera polikarbonatozkoak ere ruan. Udalak ordenantza zelan delako. M. O. baimendu dituzte. Mujikaren esa- orduetara luzatu du udalak geratzen den azalduko die herri- netan, merkeagoak eta arinagoak tarrei. M. OnaindiaHamazazpi udal tara sartu eta ez dute joan behar- ko udaletxera. Martxan dauden ZALDIBARtramite Internet prozedurak, ohikoenak dira: errol- dagaz lotutakoak, hitzordu eskae- Goierri auzoko jaiek hartu karta jokoa, kale antzerkia, herri afaria eta erromeria... Auzokobidez egin ahal rak, kexak edota haurreskolarako nagusiei ohiturazko omenaldiadira dagoeneko eskaera, esaterako. Etorkizunean 100 tramite egiteko aukera eskai- dute herrikoen lekukoa egingo diete, bestalde, domekan, 13:00etan. ni gura du udalak.Orain arte udal bulegoetan baka- Dokumentazio guztia era digi- Bihar izango dituzte jai ekitaldi gehienak auzoan Balorazio oso baikorrarrik egin ahal ziren hamazazpi tra- talean udalak sinatuta deskarga- Bestalde, joan den asteburukomite, orain Internetez ere egiteko tu ahal izango da. Tramiteak zelan Gaur iluntzean emango diete San- na, ekitaldi gehien pilatzen dituen Zaldibarko jaien “oso balorazioaukera eskaini dute. Udal webgu- egin ikasi gura duenak udaletxean ta Mariñeko jaiei hasiera Goierri jaietako eguna Goierrin. Adin guz- baikorra” egin du Bilduren gober-neko menuan atal bat sortu dute, dauka aukera, 10:30etik 13:30era. auzoan. Sardina-jana, bolo jokoa tientzako ekintzak jasotzen ditu nuak. Zaldua plazako ekitaldietanTramiteak izenekoa. Herritarrek, Uda ostean, ikastaro bereziak era- eta erromeria izango dituzte jaiak egitarauak: bakailao eta paella eta kalejiran lortutako giroarekinetxeko ordenagailutik atal horre- tuko dituzte, laguntzeko. M. O. ondo hasteko. Biharkoa da, bai- txapelketa, umeentzako jolasak, oso pozik agertu dira. I.E.
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko uztailaren 13a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herri H 6 2012ko uztailaren 13a, barikua anboto DURANGALDEAEpaitegien aginduz,Elorrion Espainiakobandera ipini duteZaldibarren prozesu judiziala hasita dago; Izurtzan,Mañarian eta Otxandion ere jaso dute notifikazioa daletxeko atzealdea eta dera jartzera derrigortzen zuenU frontoira begirako horma batzen diren lekuan ipinidute Espainiako bandera Elorrion, epaileak. Ekainaren 25ean hamar egu- neko epea eman zieten. "Ez digu-ikurriñaren alboan. Espainiako te esan zeintzuk izango liratekeengobernu delegatuak jarritako sala- ez ipintzearen ondorioak, bainaketa baten ostean ipini du bande- idazkariak azaldu digu alkateara udalak. ezgaitzea edo ondasun pertsona- Elorrioko Udalak duela urte- lekin ordaintzea izan daitezkeelabete jaso zuten gobernu delega- zigorrak". Ikurriña dagoen lekuantuaren abisua. Udalak ez zuen Espainiako bandera ipini beharbandera ipini eta ez du justizia zela, eta frontoi alboan ipini dituz- Pasa den asteko eguenean ipini zuten Espainiako bandera Elorrion.arloan pausurik eman. Ana Ota- te biak. Otaduik esan du beredui alkateak azaldu duenez, “ondo- asmoa ikurriña plazan ipini eta niako gobernu delegatuak. Adibi- zain daude. Arantza Baigorri alka- Izurtza eta Mañariako udalekrioak zeintzuk izango ziren jakin- omenaldi bat antolatzea dela: dez, Zaldibarren prozesu judizia- tearen berbetan, "behartzen bagai- ere jaso dute abisua. Momentuzda, epaitegietan dirurik ez gasta- "Badakit zein den nire bandera; la hasita dago. Izurtzan, Mañarian tuzte ipiniko dugu, baina argi dau- banderarik ipiniko ez dutela azal-tzea erabaki genuen”. Maiatzean ezin didate beste bat inposatu”. eta Otxandion ere delegatuaren kagu herritarrek ez dutela udale- du dute bertako ordezkariek, etaheldu zen sententzia; udala ban- Administrazioaren eraikinen salaketa jaso dute. txean Espainiako banderarik nahi". Bilduk nazio mailan egingo duen kanpoaldean eta barrualdean Otxandiora ere heldu da agindua irakurketaren zain daudela. Ana Otaduik esan du bere Espainiako bandera ipini behar “Herritarrek ez dute nahi” eta udal gobernuak antzeko balo- Durangaldeko gainerako udaletan asmoa ikurriña plazan ipini eta dela dio Espainiako 39/1981 Gobernu delegatuaren agindua razioa egin du: "Gure ustez, ez ez dute oraindik jakinarazpenik omenaldi bat egitea dela legeak. Euskal Herriko hainbat jasotzen lehenengo herrietako bat gabiltza oker herritarren gehien- jaso. Durangon 2008an ipini zuten udaletxetan hori betetzen ez dela- Zaldibar izan zen. Udalak helegi- go zabal batek bandera espaino- bandera, bi urteko prozesu judi- eta, hainbat udal salatu ditu Espai- tea ipini zuen eta erantzunaren la bere egiten ez duela diogunean". zialaren ostean. A. UgaldeDurangaldeko bi, EH Bilduk EH Bilduk Lehendakaritza esku- ratuz gero osatuko lukeen gober- GARAIaurkeztutako lan taldean nu taldea aurkeztu du. Durangal- deko ordezkari bi egongo lirateke Dirulaguntzekin egingo bertan: Julen Arzuaga eta MarianJulen Arzuaga abokatua eta Marian Bilbatua Bilbatua. Areta-Laudion jaiotako da dituzte frontoiko lanakirakaslea daude koalizioak aurkeztutako lantaldean Julen Arzuaga, baina gaur egun 106.700 euroko aurrekontua dauka proiektuak, Berrizen bizi da. Herritarren Askatasunak sailburutza hartuko eta %95 ordaintzeko subentzioa jaso du udalak luke berak. Zuzenbidean lizen- tziaduna da eta Zuzenbide Kons- Hiru dirulaguntza lortuta ekingo Martitzenean udal batzarra tituzionaleko doktoregaia; 40 urte dio udalak frontoiko aldagelak egin zuten zinegotziek, eta aho ditu. Nazio Batuen Erakundeko konpontzeko proiektuari. 106.700 batez onartu zuten egitasmoa. hainbat erakundetan aritu da, eta euroko aurrekontua dauka egitas- Lanak ere adjudikatu zituzten, torturagaz eta herrien eskubidee- moak, eta horren %95 subentzioe- eta Urre enpresak edukiko du kin lotutako gaiak landu ditu. Eus- kin kubrituko dute. Bizkaiko Foru obraren ardura. kal HerrikoGiza Eskubideen Beha- Aldundiak laguntza bi eman ditu, tokiko kide izan da. Azpiegitura eta Kirol sailei esker: Aspaldiko komunak Marian Bilbatuak (Getxo, 62 49.700 euro eta 25.000 euro. Eus- Frontoiko aldagelak aspaldikoak urte) Hezkuntza, Kirola eta ko Jaurlaritzak 32.000 euroko ekar- direla-eta egingo dituzte obrak. Kultura hartuko luke. Politika Zien- pena egin du, irisgarritasuna Hezetasuna eta irisgarritasun fal- tzietako lizentziaduna da eta Hez- –ezinduentzako sarrerak– hobe- ta dira arazo handienak. Ordez- kuntza Zientzietako doktorea. Bil- tzeko. Udal ordezkariek azaldu karien arabera, hau da herriko batua Durangon bizi da eta Mon- dute seguruenik irailean hasiko eraikin publikoetan irisgarritasu- dragon Unibertsitateko Huhezi direla obrak, eta urte bukaerara- neko arauak betetzeko falta denArzuaga eta Bilbatua, atzean, ezkerretik hirugarren eta laugarren. fakultateko irakaslea da. A. B ko amaituta egon beharko dute. leku bakarra. M. O.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko uztailaren 13a, barikua 7 H ABADIÑO IZURTZA“Langileak beldurtu gura Radarrak jartzekodituzte kaleratze honegaz” eskaerari ezetz esanBi urtez ELA sindikatuaren delegatua izan da Asier Ezenarro Pierburg-en eta dio Jaurlaritzakjoan zen astean kaleratu zuten; protesta deitu dute, gaurko, enpresa aurrean Alternatibak bilatzeko Jaurlaritzaren, Aldundiaren eta Udalaren arteko batzarra proposatu dute Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Aldundiagaz hartuemanetan jar zuzendari Amparo Lopezegaz daitezela, hiru erakundeen arte- izandako batzarrean, Izurtzako ko batzar bat posible den azter- alkate Luis Ballarinek berriro adie- tzeko. Lopez ados agertu da eta razi zion herriguneko irteeretan alternatibak bilatzen jarraitzeko radar bana ipintzeko beharra. prest dagoela adierazi du. Izurtzako Udalak behin bai- Alternatiba posibleei buruz no gehiagotan egin du eskaera ere jardun dute batzarrean: biri- berbera, herrigunetik autoak bilgune bat egitea, autoen abia- gehiegizko abiaduran pasatzen dura markatzen duen seinalez- direla uste duelako. Eusko Jaur- tapena jartzea, herrigunean erreia laritzak erantzun die ez dutela estutzea edo beste asfalto mota aurreikusten radarrak ipintzeko bat ipintzea, beste neurri posible aukerarik. batzuen artean. J.D. Radar finkoen ordez, autoen bidezko kontrol mugikorrak egi- ten jarraituko dute. Neurri hori Amparo Lopez ados agertu ez zaio nahikoa iruditzen Balla- da eta alternatibak bilatzenZortzi urtez egin du lan 39 urteko Ezenarrok Pierburg enpresako kalitate arloan. rini: “Aste batean egoten dira eta jarraitzeko prest dago hurrengo hiru hileetan bat ere ez”. oan zen astean kaleratu zuten hasi zen enpresa duela bi urte”. bere ordezkariak batuko ditu gaur Beraz, Amparo Lopezi eskatu dioJ Asier Ezenarro elgetarra Pier- burg enpresatik. Diziplinaz-ko kaleratzea ezarri diote. ELA sin- Elizburuk dioenez, “Asierrek dele- gatu legez egin duen funtzioa mugatu guran ibili dira urteotan”. enpresa aurreko kontzentrazioan, kaleratzea gogor gaitzesteko. Demanda aurkeztu du sindi-dikatuaren delegatua izan da azken Sindikatze eskubidearen kon- katuak, eta epaitegiek arrazoia MAÑARIA ATXONDObi urteetan Ezenarro, eta sindika- trako eraso oso larritzat du Asier emango dietela seguru daude.tuko bere kideek diotenez, “enpre-sako bulegoan delegatu moduan Ezenarro delegatuaren kaleratzea ELAk. Horregatik, Durangaldeko, Pierburg enpresako ELAko delega- tuak jasaten ari diren jazarpena ere Laguardiara Musika, dantzaegin duen lana deseroso zaielakokaleratu dute: langilegoa beldur- Busturialdeko eta Lea-Artibaiko salatuko dute helegitean. I.E. joango dira, eta paellatzea da lortu gura dutena”. Eta Eze- upategian txapelketanarroren ustez lortu dute: “Beldur “Komitearen gehiengoarenitzela dago, inor ez da mugitzen; bazkaltzera Santiago jaietannahiago dute isilik geratu, pankar- kontrako ituna adostu dute”taren atzean agertuz gero hurren- Mañariko Udalak irteera eratu du Uztailaren 20an hasita, Santia-goak izango direla uste dutelako”. UGTk eta ELAk sei ordezkari, eta zuzendaritzak, eta langileak biharko. Laguardiara joango dira go jaiak ospatuko dituzte izen Mikel Elizburu ELAko kideak eta ESK sindikatuak bat dauka- atxikimendu pertsonala emate- egun pasa, eta hango Launa upa- bereko auzoan dagoen ermitadioenez, tailerrean langileen esku- te Pierburg enpresako batzor- ra behartu gura dituzte”. tegian bazkalduko dute. Goize- inguruan. Barikuan, iluntzeanbideen alde egiten zebiltzan lana dean. Enpresagaz lan hitzar- Itun horren kontra bide ko 09:00etan irtengo dute Maña- txopoa jasoko dute, eta berakatzbulegora zabalduko zutela ikusi mena lantzeko helburuagaz jar- judizialetik jotzeko asmoa dau- riko autobus geltokitik. zopa banatu.zuen enpresak, eta delegatuekiko dun dute ELAk eta ESK-k. Baina, kala azaldu du ELAk. Batzorde- Goizeko 11:00etan helduko Zapatuan paella txapelketajazarpenari ekin: “Ordu sindika- ELAko ordezkarien berbetan, ko kide baten kaleratzearen dira, gutxi gora-behera, upate- egingo dute eguerdian, eta ilun-lak hartzeagatik, aparteko ordu- “komitearen gehiengoaren kon- aurrean UGT isilik geratzea ere gira. Instalazioak bisitatuko tzean erromeria eskainiko durik ez egiteagatik, edo prekarieta- trako ituna adostu dute UGTk gogor kritikatu du ELAk. I.E. dituzte, eta hamaiketakoan batu- Luhartz taldeak. Domeka, dan-tea salatzeagatik presioa egiten ko dira gero. 12:30 aldean, tzen eta txapelketen eguna izan- Laguardiara hurreratuko dira, go da. Mezaren ostean saioa herriguneko upategi bat ezagu- eskainiko du Andasto dantza tal- tzera. Ostean, Launara bueltatu deak eta, gero, briska eta mus txa- BERRIZ eta hantxe bazkalduko dute. Baz- pelketak jokatuko dituzte. Arra- Mobilizazioak abiatu dituzte asteon kalostean libre edukiko dute. tsaldean, iaz lehenengoz anto- Rothenberger enpresako langileek Toponimia Udalak urtero antzeko irtee- raren bat antolatzeko ohitura latu zuten patata zuritze txapelketa errepikatuko dute. ikerketa behin dauka. Aurtengora inskribatu Amaitzeko, uztailaren 25ean, direnek, 40 euro ordaindu behar Santiago Egunean, mozorro betiko onartu izan dituzte. M.O. lehiaketa egingo dute. M.O. du udalbatzak Alegazioen ostean, behin betiko onartu dute Berrizko toponimia ikerketa udalbatzarrean. Alega- zio bi jaso ditu ikerketak; Eitua auzoan Dukiena izenagaz eza- gutzen den baserriari buruzkoa –Arginzonizbeaskoaldekoa izan- go da izen ofiziala–, eta Pastor Mobilizazioak hasi dituzte Rothenberger taldeko langileek. Inpo- de Gorbea jatetxea dagoen etxea- saketarik ez lemapean burutu dituzte kontzentrazioak, enpresa- ri buruzkoa –Altzategi–. ko batzordeak deituta. Urteko lehenengo seihilekoan enpresaren Behin izen ofizialak finkatu- emaitzek txarrera egin dutela argudiatuta, langileen soldata %5 ta, auzoen sarreretan seinaleak murriztea eta lanorduak gehitzea proposatu die zuzendaritzak. ipiniko dituzte auzoko mapagaz “Ez gaude prest horrenbeste kostata eskuratutako eskubideei uko eta baserrien izenekin. Orlan egiteko”, esan dute langileek. Zuzendaritzak “akordio azkarra” lotu Isoird alkateak dioenez, herrita- gura duela, baina langilegoak “negoziazioa behar bezala egiteko rrek horren premia nabarmen- irailera atzeratzea” eskatuko dutela adierazi dute. du dute. Aurten dute asmoa mar- txan ipintzeko. A.U.
 8. 8. Herririk herriH 8 2012ko uztailaren 13a, barikua anboto Durangaldean laburAuzorik auzo irtengo dira Esklerosi anizkoitza duten Zaldibarko gazte bat Aukera Azoka egingoMendiolako sankristobaletan pertsonen alde batu dira hil da auto istripuan dute bihar BerrizenMendiolan San Kristobal jaiak ospatzen ari dira. Bihar Pasa den domekan Busti zaitez esklerosi aniz- Eguaztenean, Mallabian, Trabakua- Bihar, uztailak 14, IV. Aukera Azokalehenengoz Mendiola mendi bira egingo du Erre- koitzarengatik kanpainagaz bat egin zuten rako igoeran izan zen auto istripuan egingo du Berrizko Merkatarienkatxo auzo elkarteak. Ibilbide bi prestatu dituzte: hiru 55 lagunek, Abadiñoko Astolako igerilekuan. 31 urteko Zaldibarko gazte bat hil zen. Elkarteak. Probalekuan, bederatzieta bost ordukoak. Izen-ematea 08:00etan hasiko da. Esklerosi anizkoitzak kaltetutako pertsonen Autoa irauli egin zitzaion eta barruan merkatarik denetariko generoa sal-Larrano, Urkiola, Atxarte…, bisitatuko dituzte ibi- aldeko ekitaldi sinbolikoak 15. edizioa izan du harrapatuta geratu zen. Osasun lan- duko dute, beherapenak kaleralaldian. Bestalde, gaur, 23:00etan Zarraparra, Ghert- aurten. Sentsibilizazioa eta gaixo hauen errea- gileek ez zuten ezer egiterik izan. eroanda. Goizeko 10:00etatiktzainak eta Los Zopilotes Txirriaos taldeen kontzer- bilitaziorako dirua batzea dira kanpainaren Durangotik Ondarroarako noranz- 19:00etara ipini dute ordutegia Auke-tua dago eta bihar erromeria Luhartzegaz. helburuak. koan gertatu zen istripua. ra Azokarako. OTXANDIOEzpatadantzariekaurten Otxandionospatuko dute jaiaBihar, eskualdeko hamabost dantza taldetako 120dantzari batuko dituzte Ezpatadantzari Egunean urten Otxandiori dagokio letxe aurreko plazan. IurretatikA ezpatadantzaren inguruko jai nagusia hartzea. Garai-ri hartuko dio lekukoa. Gerediaga eta Berriztik hiruna talde etorri- ko dira; Durangotik, Abadiñotik eta Otxandiotik bina; eta Mañaria,Elkarteak antolatuta, Durangal- Izurtza eta Garaitik bana.deko hamabost dantza talde eta Lehenengo, 18:30ean, dan-120 dantzari inguru batuko dira tzari denek kalejiran irtengo duteplazan, Santa Maña jaiak are kolo- herrian zehar. Ostean, 19:00etan,retsuago bihurtzeko. hainbat dantza erakutsiko dituz- Durangaldeko zortzi herrita- te plazan, dantzari guztiek bate-ko dantza taldeak batuko dira uda- ra. Dantzari dantza osoa ikusi Dantzariak Garain, iazko Ezpatadantzi egunean. Txelu Angoitia-Gerediaga elkartea ahalko da: agintariena, zortzinan- goa, ezpata joku txikia, banan- Erakustaldiaren ostean, eskainiko duen erromeriarenLehenengo, 18:30ean, goa, ezpata joku nagusia, binan- mahaiak eta aulkiak atondu eta laguntzagaz.dantzari denak kalejiran goa, launangoa, makil jokua eta plazan bertan afalduko dute dan- Durangaldeko zortzi herritako Ezpatadantzari Eguna lehe-irtengo dira herrian zehar txotxongiloa. Ondoren, dantzari tzari guztiek elkarrekin. Ezpata- dantza taldeak batuko dira nengoz antolatu zutenetik 45. batzuek soka dantza saiao eskai- dantzari Egunari dantzan eman- udaletxe aurreko plazan urteurrena egingo da aurten. Iurre- niko dute. go diote amaiera, Laket taldeak tan izan zen lehen aldi hura. J.D. IURRETA MALLABIA361.000 euro bideratuko Maiztegiko Ondarrurako autobus komunetarako,dituzte garbiketa lanetara 48.500 euro zerbitzua jarri dute berriroKaleak garbitzeko 178.200 euro hitzartu ditu EuskoTrenek apirilaren 16an autobus zerbitzua Maiztegi eskolako 2. solairuan,udalak; udal eraikinak garbitzeko, 182.800 euro iaz berriztu barik geratu ziren kendu ostean udalak alegazioa aurkeztu zuen komunak konponduko dituzte.Guztira, 361.000 euro. Batetik, ra aurkeztutako bigarren enpre- 48.490 euro inbertitu beharko Mallabiko Udalak aurkeztutako rruraino ere joateko aukera dago”.kaleak garbitu eta saneamendura- sa baten errekurtsoa argitu arte dira eta ikasturte berria hasi alegazioen aurrean EuskoTrenek Zerbitzu hori uda garaian etako 178.200 euro izango ditu Inbi- zerbitzua etenda egon da. aurretik amaitu gura dituzte, irai- autobus ordutegia aldatu du. neguan ere mantenduko da.sa Medioambiente enpresak . Bestetik, Lantegi Batuak lean eskolara normal itzultzeko. Ondarruraino orduro zihoan auto- Gainera, EuskoTrenen etaAbuztutik aurrera, urteko egun arduratuko da udal instalazio eta Eskola "moderno eta erakar- busa, laurden gutxiagotan Malla- Bizkaibusen autobusen ordute-guztietan emango dute zerbitzua, eraikinak garbitzeaz. Urtean garria" lortzeko beharrezkoak bitik ateratzen dena, “berreskura- giek ez dute bat egiten, leheneta hiru langile izango ditu lano- 182.836 euroko aurrekontua izan- dira lanok, Iñaki Totorikaguena tu” egin dutela azaldu du Mila bezala, zerbitzu biak ia alditarako. Zortzi urteko epealdira- go dute (urte birako), eta hamar alkatearen berbetan. Pisu bakoi- Mondragon alkateak: “Azken alda- berean. Orain herrigunetik Deba-ko kontratua da. Abenduan eman langile beharko dituzte. Orain tzean komun-gune bi daude ketak direla-eta, Mallabitik kos- barrenarantz hogei minuturozituzten lanok, baina, lehiaketa- arte ez bezala enpresa bakarra (28m2), eta ezinduentzako iris- taldera zuzenean joateko aukera autobusa dago. J. G arduratuko da horretaz. Iñaki garritasuna bermatuta dago guz- kendu egin ziguten, baina, kexa Totorikaguena Iurretako alkatea- tietan. Biltegi bat ere sortuko eta alegazioak aurkeztu ondorenIñaki Totorikaguena: “Datozen ren berbetan, “zerbitzua hobe- dute, komuneko eta garbitasu- zerbitzua ostera ere jarri dute”. Orain, herrigunetiklau urteetan 50.000 euro tzeagaz batera datozen lau urtee- nerako tresneria gordetzeko. Gaineratu duenez, “berriro ere Debabarrenara hogeiaurreztea ere lortuko dugu” tan 50.000 euro aurreztea ere lor- Hilebete eta erdiko epea dute Mallabitik Mendaroraino bakarrik minuturo autobusa dago tuko dugu”. A.B. lanak amaitzeko. A. B. ez, Debara, Mutrikura eta Onda-
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko uztailaren 13a, barikua 9 P
 10. 10. B 10 2012ko uztailaren 13a, barikua anboto BERBAZ“Adiskidetzea beharrean, elkarbizitzabaketsua da gizarteak behar duena”Mari Carmen Hernandezek Glencree ekimenean parte hartu du; Jesus Mari Pedrosa PPko zinegotziaren alarguna da Mari Carmen Hernandez• Atxondo, 1946 ETAk 2000. urtean hil zuen bere senar Jesus Mari Pedrosa, Durangoko PPko zinegotziaI silean egindako lanaren honek munduko biolentzia durik izan ez duten biktimekin beraren atsekabe historia aurrez berri eman dute Glencree errealitate askori buruzko jardu- ere bai. aurre jarrita, elkarrekin bizitzeko ekimeneko kideek. Due- naldiak antolatu ditu. Lehenen- go bi saioak han egin genituen. “Horixe zen denok Elkar ulertzera heldu zarete? oinarriak aztertu ditugu.la bost urte ETAren, GALen,Batallon Vasco-Españolen Beste batzuk, beste leku batzue- komunean Adostasun puntuetara heldu Barkamena eskatu beharraren tan, Euskal Herrian ere bai. gara. Batez ere errespetua eta inguruan berba egiten du askok.eta Poliziaren biktimak geneukana: elkarbitzitza baketsua. Espe- Guk gai hori ez dugu landu. Bar-batzeari ekin zioten elkarrenberri izan zezaten. Eusko Joan aurretik taldeko inor ezagu- tzen zenuen? sufrimendua” rientzia hau autokritika indibi- dual edo kolektiboa izatea gura- kamenak dimentsio pertsonal bat dauka. Adiskidetzea beha-Jaurlaritzak martxan jarrita- Egunkarietatik agian baten bat. ko genuke, zailtasunak zailta- rrean, elkarbizitza baketsua dako ekimenean 25 lagun bil- Maixabel [Lasa, Biktimen Arre- sun, elkar ulertzea posible dela gizarteak behar duena. Ez dagodu dira bost urteotan. Hasie- tarako Bulegoko zuzendaria] da erakusteko. historia idazteko presarik edukiran Irlandan elkartu ziren. ezagutzen nuen bakarra, eta “Taldeak ez du beharrik. Urteekin idazten joan-Ostean, gertuagoko topa- hura ere oso gutxi. Hegaldia har- Maila pertsonalean zertan lagun- go da. Bakoitzak lehenaldiarenketak izan dituzte. Talde tzeko elkartu ginenean ez daki- sufritutako du dizu? inguruko autokritika egin beharhonetako kide izan da Mari zunez zegaz topo egingo duzun, beldur horregaz zoaz. biolentziaren Zauriak osatzen laguntzen du. Batzuek esan zuten liberazio du egiarekin eta justiziarekin. Egin diren akatsetatik ikasiCarmen Hernandez, JesusMari Pedrosaren alarguna. ordezkari izan gura” moduko bat izan zela. Positiboa beharra dugu berriro ez egiteko. Zein metodologia erabili zenu- izan da talde osoarentzako. Hurrengo belaunaldiak ea ten batzarrak antolatzeko? lasaiago bizi diren.Zelan hartu zenuen ekimen hone- Heltzeagaz batera elkar ezagu- arren, irteterakoan besarkadak Glencree ekimenaren partaideoktan parte hartzeko proposamena? tzeko batzarra egin genuen. eta negarrak egon ziren. Barka- azaldu duzuenez, biktimak des- Ekimen honetatik aparte, Lan-Oso positiboa iritzi nion hasiera- Batzarren nondik norakoak azal- mena ere eskatzen zen. Alde kribatzeko sarritan erabiltzen graizko (Araba) preso bategaztik. Lehenengo deialdirako deitu du zizkiguten eta izotza urtzen guztietatik sufrimendu handiak dituzten definizioekin ez dago egon zara. Zelako esperientzianinduten, baina datak ez zitzaiz- joan zen. Tentsio handiko egon diren historiak azaltzen ari ados zuen taldea. izan da?kidan ondo etorri eta bigarrene- momentua izan zen. ginen. Horixe zen denok komu- Ez dugu atsegin zelan berba egi- Berarekin ea batzartu gura nuenra joan nintzen. Egitea behar nean geneukana: sufrimendua. ten den gizartean gure errealita- galdetu zidaten eta baietz eran-genuen gauza bat zela uste Prozesu honetan mesfidantzarik teaz, errealitate hori oso anitza tzun nuen. Pertsona horrek bizinuen: beste biktima batzuei izan duzue? Zein izan da taldearen helburua? delako. Gizarteari gure mezua izan duen sufrimendua ikusientzutea. Ezezkoan nago. Denok gogotsu Taldeak ez du sufritutako bio- helarazteko eman genuen pren- dut. Autokritika prozesua egin joan ginen bakoitzak bere alde- lentziaren ordezkari izan gura. tsaurrekoan azaldu genuenez, du eta zintzoa iruditu zitzaidan.Zergatik Irlanda eta Glencree? tik ipintzeko. Tentsio momen- Ezberdinen arteko eztabaida tabuak eta oztopoak hautsiz Familiei sortu dien minak ezTopaketa gure testuingurutik tuak egon ziren. Bakoitzak bere bultzatzeko baldintzak indartu hurbildu gara elkarrengana. duela atzera bueltarik esan nion,kanpo antolatzeko baldintzak historia azaltzea gogorra izan gura izan ditugu. Gaur egunera Bakoitzaren beldurrak eta este- garrantzitsuena bide horretatikbetetzen zituelako. Erakunde zen. Prozesua neketsua izan arte ezelango errekonozimen- reotipoak, frustrazioak eta nor- jarraitzea dela. J. Guenetxea
 11. 11. anboto 2012ko uztailaren 13a, barikua 11 K @anbotokultura KULTURALITTLE JOHN AND THE HOWLING DIABRUS“Ondoen landu ditugun lau kantak Zuen ukitua eman izan diezue bertsio horiei. Bai. Gure asmoa hasieratik izan da 50eko hamarkadako bertsioak bai-eta bi bertsio grabatuko ditugu” na modu azeleratuagoan egitea: punk ukitu bategaz egitea. Noiz hasi zineten taldeagaz?Grabatzen hasi orduko egin du berba Eihar Uriarte baxu-jotzaileak Little John & The Howling Diabrus taldeaz; 2009-2010 inguruan hasi ginen,taldekideak ditu Jon Agirre bateria, Joseba Agirre harmonika, eta Ibon Berriozabalgoitia gitarra eta ahotsa pare bat kontzertu jo genituen Little John izenagaz. Izenaren biga- rren partea kontzertu bakoitzera- ko aldatzen genuen hasieran: ez ginen izen bategaz ados jartzen [barrez]. Kontzertu batzuk jo geni- tuen, eta geldialdi bat eta gero 2010eko otsailean hartu genuen serioago. Maiatz eta ekain hartan bost kontzertu eskaini genituen, eta diskoa grabatzeko asmoa bage- neukan dagoeneko iaz, baina ordutegi arazoengatik-eta, azke- nean ez zen posible izan. Martxoan berriro heldu diogu ideia horri. “Ibonen ahots baxu eta apurtua egiten dugun musikaren bereizgarria da” Hasi zarete grabazioagaz, ezta? Bai. Ondoen landu ditugun gure lau abesti, eta bi bertsio grabatu- ko ditugu: Howlin Wolf eta Dr Feel Goodenak. Zer musika mota egiten duzue azkenaldian? Azkenaldian egin ditugun ber- tsioak ez dira 50eko hamarkada-Orain aste batzuk Durangoko kideoi, eta horrela hasi ginen ber- Waters edo Bo Didleyren kantak koak bakarrik izan: 70 eta 80koakIntxaurren jo zenuten kontzertua tsioak entseatzen. Mañariako txa- “Garage blues hasi ginen jotzen. Taldekideontza- ere jo ditugu. Guk garage blues des-taldearen azken aurrekoa zela bolan hasi ginen entseguak egiten. ko erreferentziazko dira musika- kribatzen dugu egiten duguna:iragarri zenuten. deskribatzen dugu egiten ri horiek. Blues musikak harmo- blues oinarria daukan musika ziki-Ez dugu gura, baina taldekide bat Esate baterako zeintzuk bertsio duguna: blues oinarria nika asko daukanez, eta nik Yoko na. Bestalde, Ibonen ahots baxubigarrenez aita izan da, eta utzi jotzen zenituzten? Out taldean jotzen dudanez, Jose- eta apurtua ere gure musikarenegin beharko dugu taldea. Ez dago Howling Wolf, Little Walter, Muddy daukan musika zikina ” ba ere berotu genuen. bereizgarria da. I.EstebanJoseba modukorik, eta beste har-monika-jole bategaz ez litzatekeberdina izango.Azken kontzertua noiz? Diskoa doan deskargatzekoAste honetan diskoa grabatzengabiltza, eta uztailaren 20anOtxandioko jaietan, gaztetxean aukera ‘bandcamp’ guneaneskainiko dugu azkena. Urteotan abesti batzuk “bidean galdu” eta hortik aldendu gura izan du Little John izan zaizkiela kontatu du Ehiar Uriarte & The Howling Diabrus taldeak. Horrega-Zein da Little John & The How- baxujoleak. Diskoa zergatik ari diren egi- tik da talde berezia.ling Diabrus taldearen historia? ten argi dauka: “Betirako hor geratuko den Bluesa berez “triste antzekoa” izanOso tartekako taldea izan da. Ibon gure musikaren bilduma edukitzeko”. arren, erritmo bizikoak dira Little John etaeta Jon parranda batean hasi ziren B.E.K. taldeko Potxis izan dute grabazioa- lagunen kantak: “Entzule gehienek irri-50. hamarkadako blues musikari gaz laguntzen. barre bategaz amaitzen dute kontzertue-buruz berba egiten, eta bertsio Baina, ez daukate diskoa kaleratzeko tan”, ziurtatu du Uriartek. Durangokobatzuk jotzea erabaki zuten. Las- asmorik. Diskoaren ale fisikoa taldeki- Arkarazo eta Ttipi-Ttapa tabernetan eskai-ter proposatu ziguten beste talde- deek bakarrik edukiko dute. Uriartek azal- ni zituzten kontzertuak gogoratzen dituz- du duenez, www.bandcamp.com webgu- te bereziki, umore on horren seinale. nera igoko dituzte sei kantak, eta debal- de jaisteko aukera eskainiko dute.Webgune “Uztailaren 20an bat ere sortu gura dute diskoa doan des- Otxandioko jaietan, kargatzeko. Datorren asterako edo, gehie- ‘www.bandcamp.com’-era gaztetxean eskainiko nez, aste bi barrurako prest edukitzea igoko dituzte sei kantak, eta espero dute. dugu azken kontzertua” Beste talde batzuetan “rock asko” egin jaisteko aukera eskainiko dute izan dute taldekideek, Uriartek dioenez,
 12. 12. KulturaK 12 2012ko uztailaren 13a, barikua anbotoARTEA GEURE DURANGALDEAArtisten artean 7.500 eurokolaguntza banatuko du udalak Fernan Ruiz Berbaroko kideaSorkuntza artistikoko edozein modalitateko proposamenak lagundu gura ditu DurangokoUdalak, eta abuztuaren 2ra arte aurkeztu ahalko dituzte parte-hartzaileek euren proiektuak ERROTONDAD urangoko Udalaren Astar- Historia Museoan) eta diru lagun- te kontuan epaimahaikideek: Iritsi berri da Italiatik. Gogokoa du lehen egunak lasai igarotzea, loa Kulturgintza erakun- tza jasoko duten proposamenak proiektuaren kalitate artistikoa; itsasoa eta gure inguruetako berdea ditu gustukoen. Pare bat urte deak egin du Sorkuntza garatzeko, epe zehatza emango du lana jendaurrean aurkezteko auke- izango dira azkenekoz hemen izan zela. Loiutik hona autoan eto-Artistikorako bekaren deialdia. Durangoko Udalak. rak; euskararen erabilera; eta alde rri da eta, atzoko kontua ez bada ere, atentzioa eman dio honainoEdozein arlotako arte sorkuntza Proiektu batek baino gehia- ekonomikoa (aurrekontuaren doi- ailegatzeko horrenbeste errotondatatik bueltaka ibili behar izateak.lagundu eta bultzatu gura dute: gok jaso ahal du diru laguntza, keta eta bideragarritasuna). Trafikoa bideratzeko asmakizun aparta, neure artean, istripuakeszenarakoa, arte plastikoetakoa, lehiaketaren oinarriek zehazten Norbanakoek zein taldeek izateko arriskua gutxitzen du, abiadura motelarazi, norabideaargazkigintzakoa, literaturakoa, dutenez. Proiektu irabazleak hau- parte har dezakete beka deial- aldatzeko balio du, galduta joanez gero norabidea topatzen lagunmusikakoa, ikus-entzunezkoen tatzeko, lau irizpide hartuko dituz- dian. Baldintza bakarra, taldeki- dezake… Bestalde, gero eta dotoreagoak diseinatzen dituzte, lore,eremukoa eta abar. Guztira 7.500 deen bi herenak 2011 baino lehe- landare eta zuhaixkekin jantzita.euroko diru-atala bideratu du nagotik Durangon erroldatuta ego- Hemengo berriei gertu-gertutik jarraitzen die Felicek eta,Durangoko Udalak beka honeta- Proiektu irabazleak tea izango da. terrazan eseri bezain laster, euskararen erabilera dela-eta, eguno-ra aurkezten diren proiektuen Informazio gehiago Bizkaiko tan argitaratu diren azken neurketaren datuak izan ditu hizpide.artean banatzeko. hautatzeko, lau irizpide Foru Aldundiaren Boletin Ofizia- Ez naiz euskarari buruz lanetik kanpo berba egiteko zalea, baina Abuztuaren 2ra arte jasoko lean aurkitu ahal da; bertan argi- tira… Errotonden haritik tiraka segitu du lagun italiarrak eta, neu-ditu Durangoko Udalak artisten hartuko dituzte kontuan taratu dituzte diru laguntzen oina- re burutazioak irakurri izan balitu legez, biribilgune ezin egokia-proposamen eta ideiak (Arte eta rri eta xehetasun guztiak. I.E. goak eta apainak deritze euskara normalizatzeko jarri dizkiguten (ditugun) baliabideei. Norabidea markatzen dituen bide-seinaleei OINARRIAK esker, mantsoago edo azkarrago, badugu nondik jo. Galdurik ibi- liz gero, pare bat buelta eman eta seguru da irtenbidea topatuko Epea: abuztuaren 2ra arte duguna. Asko dugu, haatik, ez dakigu nor garen eta nor nahi dugun aurkeztu ahal dira proiektuak. izan. 1993az geroztik, ez atzera ez aurrera dago euskararen erabi- Lekua: Durangoko Arte eta lera Bizkaian. Kezkatzekoa baita “egungo baldintza soziolinguisti- Historia Museoan aurkeztu koekin euskararen erabilerak goia jo duela” entzutea. Ikerketaren behar dira proposamenak. arabera, umeak eta emakumeak dira erabileraren salbatzaile… Kopurua: 7.500 euroko diru Erantzun diot biribilguneak baditugula bai, baina horiek ez atala bideratu du Durangoko dutela dena aldeko; bide-seinalerik ezean, bueltak eta bueltak eman Udalak aukeratutako proiek- eta, sarri gogaituta, ezinean ari garela norabide zuzena bilatzen. tuen artean banatzeko. Jira-biren zorabioan, eskerrak, tarteka-marteka, gozaturen bat Baloratuko direnak: proiektua- ematen digun errotonden erdigunean apaingarri dauden lora eta ren kalitate artistikoa; lana landaretza ederrak. jendaurrean erakusteko aukerak; aurrekontuaren doiketa, errealismoa eta ZINEMA proiektuaren bideragarritasuna; Zinema plazan ikusteko euskararen erabilera. Xehetasun gehiago: www.bizkaia.net/lehendakari-Miriam Peñaren proiektua hautatu zuten 2009ko deialdian. tza/Bao_bob/2012/07/20120703 a127.pdf#page=62 aukera izango dute Berrizen eta IurretanMUSIKA Berrizen gaur eta uztailaren 20an emango dituzte filmakTravellin Brothers Big hona dihardute Big Band forma- tu handi honetan. eta Iurretan hilaren 28an; euria bada aterpean izango diraBand taldearen blues Dantza eta akrobaziak Domekan, 22:30ean, Natura... Aita San Migel plaza da udako zinema emanaldien Iurretakodoinuak Musikairen principio y fin antzezlana eskai- niko dute plazan. Teatraporen obra da, 80ko hamarkadan Extre- kokalekua, eta Olakueta plaza Berrizkoa. Uztailaren 5ean egin zuten lehenengo emanaldia Iurre- maduran sortu zuten taldearena. tan, eta uztailaren 28rako dauka-Blues doinuak eskainiko dituzte hamasei bandakidek bihar, Ekologiaren aldeko mezua zabal- te zikloaren bigarren emanaldiaeta domekan eta datorren barikuan antzerkia egongo da duko dute Elorrion, dantzaren, programatuta: Urte berri on amo- akrobazien, musikaren eta esteti- na komedia beltza emango duteBig Band bat da The Travellin barruan. Soka, haize eta perkusio ka bereziaren bitartez. egun horretan. Telmo EsnalekBrothers, hamasei musikarik osa- instrumentuak eta ahots jokoak Datorren barikuan ere antzer- zuzendurikoa da lana. Aita Santuriko taldea. Bihar, 22:30ean, baliatuz blues doinuak sortzen kiarekin du hitzordua Musikai- Migel plazan izango da emanal-herriko plazan eskainiko dute dituzte taldekideek. Leioan sortu rek: Morboriaren El rey y el bufon di hori ere, eta euria eginez geroemanaldia, Musikaire jaialdiaren zuten taldea, 2003an, eta 2010etik antzezlana izango da ikusgai. I.E. frontoira lekualdatuko dute. Berrizen, hiru film emanal- di antolatu zituzten kalean ikus- teko, hirurak uztailerako. Los ven- do plazan dago aurreikusita, bai- gadores eman zuten joan zen bari- na euria bada probalekuan egin- kuan, eta gaur John Carteremango go dute. Abentura eta fantasia dute; datorren barikuan Intoca- uztartzen dituJohn Carter filmak, ble ikusiko dute. Gaurko ema- eta zazpi urtetik gorako ikuslegoa- naldia, Olakuetan barik, Elizon- ri dago zuzenduta. Uztailaren 20an, Olakueta plazan izango da udako zinema- Aita San Miguel plaza ren azkenengo emanaldia. Into- cable filmaren zuzendariak Oli- da Iurretako kokalekua, vier Nakache eta Eric Toledano eta Olakueta Berrizkoa dira, eta egiazko gertaeretan oina- rritutako istorio bat kontatu dute fikzioaren bidez. I.E.

×