Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 404

791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 404

 1. 1. Herririk Herri anboto 2011ko otsailaren 18a 9. urtea - 404 zk. durangaldeko astekaria 4 Berbaz 8 Amalurra www.anboto.org 18 Herri-galdeketari buruzko zalantzak Aritz Otxandiano: “Udal politikagintza Balore ekologikoa daukaten Ibilbide bi argitzeko batzarra deitu dute Izurtzan ulertzeko modua aldatzen saiatu gara” konpondu dituzte BerrizenKonpromisoa eskatudute euskarazkohedabideek Karabana SolidarioaAnboto Komunikabideak-ek euska-razko hedabideek martitzeneanDonostiako Koldo Mitxelena kultu-runean egindako agerraldiagaz bat Tindufera bidean daegin zuen. Administrazioaren alde-tik konpromiso sendoagoa eskatu 24.450 kilo elikagai bildu dituzte eskualdean Durangaldeko laguntza daroan kamioiazuten. Erakunde nagusiek ez dute- Tindufeko kanpamenduetara bidaltzeko Euskal Herriko karabanan abiatuko dala euskarazko hedabideen indarra 2kontuan hartzen salatu zuten. 2J.L.Mendilibar: “Ilusiohandiz hartu duterronka berria”KIROLA• Jose Luis Mendilibar zal-dibartarra da Osasunako entrenatzai-le berria. Hauxe du talde baten gida-ritza liga hasita dagoela hartzen duenlehenengo aldia, baina “ilusioz” har-tu duen “erronka” dela dio. Talderikizan ez duen denboran faltan gehienbota duena “eguneroko jarduna”izan ei da, “entrenamenduak”. 17Albert Pla eta DiegoCortés ArriolaraKULTURA • Azken urte bietan zuze-nekoetan aurkezten jardun duen LaDiferencia lana kontzertu berezianeskainiko du gaur Albert Pla musi-kari katalanak Elorrioko Arriolan,Diego Cortés lagun eta gitarristahandiagaz joko baitu. Inprobisazio-tik asko daukan ikuskizuna dakar-tela aurreratu digu Plak. 11 Durangaldeko udal ordezkariek eta Herria elkarteko kideek Karabanaren aurkeztu zuten atzo Mallabian. Juanra de la Cruz•M a l l a b i a Telebista errepikagailua jarriko du Bitoitan Itelazpi enpresak 7•A t x o n d o 1,4 milioi euroko aurrekontua onartu du Atxondoko Udalak 4•Iurreta Palestinari buruzko zikloa 6
 2. 2. H 2 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto HERRIRIK HERRI DURANGALDEA24.450 kilo elikagaibatu ditu KarabanaSolidarioak aurtenDurangaldeanElikagaiekin betetako kamioia zapatuan abiatukoda Aljeriako Tinduf-eko kanpamenduetara urangoko Herria auzo Guztira, aurten 42.663 euroD elkarteak kudeatzen du Durangaldean KarabanaSolidarioa, eta aurten ere kamioi jaso dituzte diru-laguntzetan. Horietatik 36.663 ekimenagaz bat egiten duten eskualdeko zortzibete elikagai batu dituzte Aljerian udaletatik jaso dituzte; gainerakodauden Tindufeko kanpamendue- 6.000 euroak norbanako batektara bidaltzeko. Hain zuzen ere, dohaintzan emandakoak dira. Mallabian egindako prentsaurrekoan jakinarazi dituzte aurtengo kanpainaren datuak.Abadiño, Atxondo, Berriz, Duran- Elikagairik ugarienak arrozago, Garai, Iurreta, Mallabia eta Zal- (6.500 kilo), azukrea (4.480) eta itsasontziz, eta handik Tinduf kan-dibarren 5.200 kilo batu dituztekanpainak iraun duen bitartean. indabak (4.200) dira; tomatea, pas- ta, dilistak eta bestelako jaki mor- pamenduan errefuxiatutako saha- rauiei helaraziko dizkiete. Durangaldeko laguntzaKopuru horri aipatutako herrieta- doa ere batu dute. Gainera, elika-ko udalek emandako diruagaz ero- gaiekin batera, arropa, jostailu eta • Arroza: 6.500 kg. • Konpresak: 2.500 Bihar abiatuko da Alacanterasitako elikagaiak gehitu behar zaiz- ordenagailu batez beteriko 15 kaxa • Azukrea: 4.480 kg. • Arropaz, jostailuz eta kamioia, eta handik Tinduferakio; beraz, azkenean, 24.450 kilo ere bidaliko dituzte. ordenagailu batez beteta- bideratuko dituzte elikagaiak • Indabak: 4.200 kg.bidaliko dituzte Tindufera. Atzo Mallabian aurkeztu zuten ko 15 kutxa ere bidali • Tomatea: 2.800 kg. elikagaiz betetako kamioia zapa- • Zerealak: 2.000 kg. dituzte. tuan abiatuko da Alacanterantz Herria auzo elkarteak ekime-Ekimenean parte hartzen Euskal Herriko beste bost kamioi- naren balorazio ona egiten du: • Dilistak: 1.450 kg.duten Udalen partetik 36.663 gaz batera; guztira, 200 tona elika- “Nahiz eta iaz baino elikagai • Atuna: 620 kg. • Udaletatik jasotako dirua:euroko laguntza jaso dute gai garraiatuko dituzte. Alacante- gutxiago jaso, krisia dagoenla kon- Guztira: 24.450 kg. Guztira: 36.663 euro tik Aljeriako Oran hiriko portura tuan hartuta, balorazio positiboa 3 bideratuko dituzte produktuak egiten dugu”. J.D.Konpromiso handiagoa eskatu Euskarazko hedabideek agerraldia egin zuten, martitzenean Donos- tiako Koldo Mitxelena kulturu- gai bi idenfikatu zituzten: diru- laguntzak eta publizitatea. Lagun- tzen atalean, "baliabide handia-dute euskarazko hedabideek nean, instituzioen aldetik sosten- goak" eskatu zituzten, eta egun- gu ekonomiko handiagoa eta kon- go laguntza deialdiaren dinamika promiso sendoagoak eskatzeko. baino egonkorrago baten beharra Anboto Komunikabideak-ek bat ere azpimarratu zuten: "UrterokoAnbotok bat egin du hedabideek Donostian egindako agerraldiagaz egin zuen deialdiagaz. zalantza egoera gainditu eta lagun- Krisi ekonomikoak gogor tzaren zenbatekoa urte hasieran astindu ditu euskarazko hedabi- ezagutzeko; egonkortasuna kopu- deak, eta erronka berriei aurre ruetan eta azkartasuna prozedu- egiteko "sostengu erantsia" eman ra eta ebazpenetan". beharrean "laguntzak murriztuta Publizitateari dagokionez, ikusi ditugu", azaldu zuen Jasone Mendizabalen esanetan, "argi dago erakunde nagusienek ez dutela euskarazko hedabideen Azterketa batek dioenez, indarra kontuan hartzen". Euskal- 450.000 lagunengana heltzen dunen erdiak baino gehiagok kon- dira euskarazko hedabideak; tsumitzen dituzte euskarazko euskaldunen %57rengana hedabideak, "baina publizitate inbertsioa ez da maila berean ema- ten". Otsailean eta martxoan ins- tituzio nagusietako eta alderdi “Erakunde nagusiek ez dute politikoetako ordezkariekin elkar- euskarazko hedabideen tzeko asmoa agertu zuten. indarra kontuan hartzen” 450.000 lagunengana Ehundik gora dira euskarazko hedabideak prentsa, irratia, tele- Mendizabal Topaguneko zuzenda- bista eta internet kontuan hartu- riak. Euskarazko hedabideen ta eta 620tik gora dira horietan bokazioa ez dela "bizarautea" azal- lanean ari diren langileak. du zuen, "garatzea" baizik, "eus- 2007an CIESek propio egindako kal hiztunen komunitateak bere azterketa batek zioenez, euska- burua euskaraz islatua ikusteko razko hedabideak 450.000 lagu- beharrari erantzutea". nengana heltzen dira; hau da, Horregatik, indarrak batu eta euskaldunen %57 euskarazkoDonostiako Koldo Mitxelena kulturunean egin zuten agerraldia euskarazko hedabideek. sektorea garatzeko premia biziko hedabideen jarraitzaile da. J.D.
 3. 3. Herririk herrianboto 2011ko otsailaren 18a, barikua 3 H DURANGOAISA euskaraikastaroetan Kexak ginekologiaizena emateko zerbitzuan izandakoepea hasita dagoAISA etorkinendako euskara ikas- atzerapenengatiktaroak martxoaren 2an jarriko Osakidetzak zerbitzuan doikuntzak egin ditu;dituzte martxan. 16 urtetik gora-ko etorkinei zuzendutako ikasta- orain egunero dago ginekologoa Osasun Zentroanroetan otsailaren 23a arte izenaeman daiteke, Euskara Sailak urangoko Osasun Zentro- kusita zeukan, urtarriletik aurre-Pinondo Etxean daukan bulegoan.Eskolak astelehen eta asteazkene-tan izango dira 18:30etik 21:00eta- D ko ginekologia zerbitzuak 22 kexa jaso zituen iaz. Zerbitzua Osakidetzak kudeatzen ra beste mediku bat ipinita, bai- na “epe horretan aldi baterako zenbait ezintasun izan direnez,ra. 60 orduko iraupena izango du. du, eta Osasun eta Kontsumo Sai- ezin izan da aurreikusita zegoen leko sailburu Rafael Bengoak laneratze hori bete”.AISAn otsailaren 23a arte hitzorduetan izandako atzerape-eman daiteke izena udaleko nak “oso luzeak izan ez arren, Egunero kontsulta batEuskara Sailak Pinondo egon egon dira”, onartu du; nola- Urtarriletik aurrera ginekologia nahi, iaz 2009an baino 600 kon- zerbitzuan hobekuntzak igarriEtxean daukan bulegoan tsulta gehiago artatu zirela ere direla adierazi dute Osasun Zen- adierazi du. Artatzeok kontsulta troko ordezkariek. Batetik, orain Ikastaroan, AISA programa- ordutegiaren barruan egin dituz- goizetan egunero dago kontsul-ren aurreneko liburuak eta irudi- te; ordutegia ez da luzatu. ta, astelehenetik barikura. Horre-dun hiztegia erabiliko dituzte. Eki- Iazko urtea amaitu arte, nor- la, astean gutxienez goizetan bostmenaren arduradunek azaldu malean, astean bost kontsulta iza- kontsulta izatea ere bermatzen da.dutenez, Durangoko Udala Euska- ten ziren astean; baina aste batzue- Bestalde, orain beti mediku berara Sailaren bidez eta Inmigrazio Sai- tan lau kontsulta egon zitezkeen dago, eta horrek pazienteekikolaren laguntzagaz 2005ean hasi eta sarritan egun bitan kontzen- hartu-emana errazten du. Arra-zen ikastaroa antolatzen, “udala- tratuta (goiz eta arratsalde). Horrez tsaldetako kontsultek iaz legezren egitekoa baita integrazio pro- gainera, Durangora etortzen ziren jarraitzen dute. Osakidetzatik 10zesua erraztea, ahalik eta azka- medikuak ez ziren beti berak. Bide bat eguneko aurrerapenagaz jaki-rren, benetako durangar sentitu horretatik, Osakidetzak goizetan narazten dute errefortzuko kon-daitezen”. J.G. bigarren kontsulta sortzea aurrei- tsultak noiz izango diren. J.D. Lehen ez bezala, orain mediku bera egoten da beti goizetan.Aralarrek salatu duenez, “Euskararen Udal Erraldeko langileen eta Araudia ez da“sinesgarritasuna galdu bete”, dio Ezker gerentziaren ustez,du gobernu taldeak” Abertzaleak politikarien txanda da2010eko aurrekontuetan jasotako inbertsioen 2008ko abenduan Udaleko Eus- Proiektua bideragarria dela arrazoitu dutela eta kara Plana onartu zuten eta“%30 bakarrik” exekutatu du gobernu taldeak 2010eko uztailean Euskararen “orain klase politikoaren ordua” dela azaldu dute Udal Araudia. Durangoko EzkerAlderdi politikoak 2011ko aurre- eta Tabirako azpiegituretan (sasoi Abertzalea abstenitu egin zen Erralderen laugarren urteurre- Erralde Durangon dago kokatuta,kontuen eztabaidan murgilduta batean igerilekuak zeuden azpie- botazioetan. Izan ere, "lehen nean, hiltegiko langileek eta geren- baina denbora baterako bakarrik.dauden honetan, Dani Maeztu giturak) rokodromoa eta skate pausu modura ez dira guztiz txa- tziak oharra kaleratu dute, proiek- Berrizen instalazio berriak egiteaAralarreko zinegotziak salatu due- pista egiteko proiektuak osatze- rrak araudiak, baina zatiren bat tua bideragarria dela esanez eta da asmoa.nez, "gobernu taldeak ez du sines- ko diru-atalak ere aurreikusten betetzen ez denerako ez dago hiltegi berriaren egitasmoa Erralderen bazkide, bazkidegarritasunik eztabaida horretan", zituzten 2010ko aurrekontuek, kontrol neurri eraginkorrik har- "berraktibatu" behar dela aldarri- ez diren Bizkaiko udalerri, Aldun-iazko aurrekontuetan jasotako "baina bide horretatik ere ez da tzeko modurik; araudia betetzen katuz. di, Eusko Jaurlaritza eta abeltzai-inbertsioen "%30 bakarrik" exeku- ezer egin". Muruetatorreko erai- ez bada, ez da ezer gertatzen". Zapatuan bete ziren lau urte nei adierazi diete eurak direlatatu duelako: "Proiektuak onartzen kinaren (Landako ikastetxearen Erralde hiltegiak lehenengo pau- "Erralderen oinarrizko sostengudira, baina ez dira betetzen Gober- ondoan dagoena) erabilerak suak eman zituenetik. 4.000 abel- ekonomikoa".nu Taldearen kudeaketa gabezia- "oraindik definitu barik" jarraitzen “Araudiko zati bat betetzen tzain inguruk ekarritako 22.000gatik". duela ere salatu dute, “nahiz eta ez denerako ez dago buru baino gehiago hil dituzte Egikaritu ez diren proiektu horren gaineko eztaida egon izan kontrol neurri eraginkorrik” bertan, eta Bizkaiko Bildotsa izen- Erralde “proiekzioa”batzuk ipini dituzte adibide den batzordeetan”. dapenagaz Bizkaiko artzainen bil- daukan egitasmoa delamoduan: Urki-Hegoaldeko erre- dots gehienak ere bertatik pasatu irizten diotela azaldu dutepide lotuneari buruz, "lehenengo Euskara eguneroko lan erre- dira. Oharrean diotenez, Erralde-urte bietan, udalak luzatutako D. Maeztu: “Gobernu taldearen minta izateko "trabak" jartzen ren balantze ekonomikoak "posi-aurrekontuekin jardun zuenean, kudeaketa gabeziagatik ez dira dira, eta "idatziz zein ahoz sala- tiboa izaten" jarraitzen du. 18 lan- Amaitzeko, kontratuekin,proiektu estrategikoak oztopatzen proiektuak betetzen” tu arren osoko bilkuran edo gilegaz, "produktibitatearen mar- Durangoko Udalagaz, Osasun Sai-ari ginela zioten”, azaldu dute, “eta batzordeetan, ez da ezer gerta- jina industriala 645.030 eurotan lagaz eta auzokideekin daudenorain, proiektua gauzatzeko beha- tzen". Aurrekontuetan ere "eman izateak, enpresa-proiektu interes- hainbesteko "kezka eta zalantzak"rrezkoa zen permuta lortu dela Beraz, legegintzaldia amaitu beharreko informazioaren %100 garri baten aurrean gaudela ondo- ezin direla luzatu diote. "Langileurtebete joan denean, ez dute ezer arteko denboran "lanean jartze- gazteleraz dator; euskaraz ez, rioztatzen du”. Alokairu eta man- eta gerentziak berba egin dugu,exekutatu". ko eta inbertsioak aurrera atera- ordea". Horrela, "euskaldunok tentze-lanak 200.000 euroko gas- proiektua bideragarria dela argu- Zerbitzu sozialak San Agusti- tzeko" eskatu dio Aralarrek gober- bigarren mailako herritartzat" tua daukatela-eta, proiekzioa duen diatuz, eta orain klase politikoa-nen batzeko, Kultur Etxea egiteko nu taldeari. J.D. hartuak direla diote. J.D. egitasmoa dela deritzote. Izan ere, ren ordua da". J.G.
 4. 4. Herririk herriH 4 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto ATXONDO1,4 milioi euroko D. Cobos: “Bide legaletik AHTaaurrekontua onartu gelditu daiteke”dute 2011rako, ia Alkateak AHTaren akten sinadu- rari uko egin eta gero, gobernu taldeak mozioa aurkeztu du udal-inbertsiorik barik batzarrean. Mozioan AHTaren kontrako jarrera berretsi dute, eta proiektuen sustatzaileei “legez112.000 euro aurreikusi dituzte inbertsiotarako, kanpoko jarduerak bertan behe- ra uzteko” eskatu diete.eta gehiena hirigintza planerako izango da EAJko zinegotziek “trenak ingurugiroan izango duen inpak- obernu taldearen aldeko baino gehiago zorrak ordaintze- tuaz zalantzarik ez” dutela azal-G botoekin eta EAJk kontra bozkatuta onartu dituzte,eguazten honetan, 2011ko aurre- ko direla azaldu du Cobosek: “Aurreko urteetan udalak inber- tsio handiak egin ditu, eta beti esan du dute. EAJko lehengo alkateak ere ADIFegaz ez zuela kolabora- tu eta “uko egite horrek berekontuak. Atxondoko Udalak dugu zorpetzeko aukera zegoela”. ondorioak izan ditzakeela” esan1.441.880 euroko aurrekontua izan- Inbertsiotarako 112.000 euro dute. Alderditik ekarritako testugo du. Iaz baino milioi bat euro utzi ditu udalak. Zati handiena, bat ere aurkeztu dute aktan sar-gutxiagogaz eta “austeritatez” ekin- 100.000 euro, Hiri Antolamendu- tzeko. Idatzia arinago komunika-go dio urteari, David Cobos alka- rako Plan Nagusia ordaintzeko bideei bidalitako bera da. Bertanteak azaldu duenez. izango da. diotenez, gobernu taldea “trena Talde eta elkarteentzako diru- pasatuko ez dela esanda, herri- laguntzak mantendu egin dituz- tarrak engainatzen dabil”, etaUrteari udalak iaz baino milioi te, eta udaleko langileen soldatak “min gehien egingo duen ibilbi-bat gutxiagogaz eta ere bai, laster, dekretuz, funtzio- dea egitea lortuko dute”.“austeritatez” ekingo dio narioen soldata jaitsiera aplikatu Atxondon hirigintza plana eratzen dabiltza azken urteotan. David Cobos alkateak adie- beharko badute ere. razi du “lau urtean AHTaren lanak tak “sinestezinak” direla eta “egoe- atzeratzea lortu” dutela. Krisia eta Hasita dauden beharrak EAJk kontra bozkatu du Talde eta elkarteentzako ra lazgarri horretara zelan heldu udalen oztopoak aipatu ditu:amaitu eta zorrak ordaintzen has- Aurrekontuen kontra bozkatu diru-laguntzak mantendu diren jakiteko” aditu bati azterke- “Beste udalak bide legaletara ani-teko urtea izango da aurtengoa aurretik, Migel Angel Buruagak egingo dituzte 2011 urtean ta eskatzea gustatuko litzaiekee- matu gura ditugu. Hori da trenaAtxondon. Izan ere, 100.000 euro EAJren iritzia eman du. Murrizke- la azaldu du. A.U. gelditzeko bide bakarra”. A.U. ELORRIO BERRIZGaztetxearen Berdintasun Etxe berriei izena eskainiko du. Horretarako, Euskal- tzaindiaren Onomastika batzor-23. urteurrena teknikariaren ipintzeko aholkularitza dearen aholkularitza izango due- la aurreratu dute.ospatzeko, egun lanpostua Gogoratu dutenez, Euskal Euskaltzaindiaren laguntza izango du udalak. Herriko ohituretako bat izan daosoko jaia bihar lehiaketara Mapa toponimikoan ere jaso gura dituzte izenak etxeek izena edukitzea. “Etxeen izenekiko lotura hain handia iza-Goizean hasi eta goizaldera arte- Iazko aurrekontuetan aurreiku- nik, deiturak etxeetatik hartu izanko egitaraua prestatu du Elorrio- sitako moduan, Elorrioko Uda- Berrizko Udala herriko leku-ize- ditugu.” Etxe berriak eraikitzeanko Gaztetxeak bere 23. urteurre- lak berdintasun teknikari jardu- nen azterketa egiten dabil, eta izen berriak sortu ziren.na ospatzeko. Eskalada txapelke- teko lanpostu finkoa sortu du. “herritarrekin izandako hartu- Gogoratu dute Euskal Herriko Bide batez, “Berrizko mapatagaz hasiko dute bihar eguna, Lanpostuaren oinarriak onartu emanetan ikusitako beharrizana- ohituretako bat izan dela toponimikoan jasota geratu dai-11:00etan rokodromoan. Eguerdi dituzte asteon, eta laster lehia- ri erantzuteko”, udalerrian eraiki- etxeek izena edukitzea tezen”, eraikin berrien izenen berrialdera, 13:00etan, hasiera ekital- keta bidez beteko dute postua. tzen diren etxe-baserri eta eraikin udaletxean emateko eskaera eredia egingo dute, Antton&Liherre- Lanpostua finko bihurtu ala berriei izena ipintzeko laguntza luzatuko diete. M.O.kin, txupinazoa botata eta luntxa ez, hainbat eztabaida izan daeta sagardoagaz. Ondoren, poteoa Elorrioko Udalean. EAJk postuegingo dute Elektrotxarangagaz, finkoa sortzeko beste lan karga ZALDIBAReta bazkal aurretik, urtero legez, ez dagoela esan izan du, eta PSE-San Josen omenaldia egingo dute,14:30 aldera. EEko zinegotziak ere ez du argi ikusi. Niko Moreno alkateak azal- Ezker Abertzaleak ez du hutsak” izan direla salatu dute, “gai garrantzitsuez ezin izan delako du duenez, zerbitzua egonkor- berba egin”.Bazkaria eta kontzertuakHirurak aldera bazkaltzeko elkar- tzearen alde daude gobernu tal- deko kideak, eta Berdintasun Agenda 21en parte hartuko Lurralde Zati Plana, Hiri Anto- lamendurako Plana, trenbidekotuko dira herri-ikastetxean ipini Sailean egiten den beharra gogo- Oraintsu egindako foroa “kosmetika hutsa” obrak, aurrekontuak eta eskolaberri duten erabilera anitzeko erai- ratu du: “Sailak bideratzen dituen ereduaz eztabaidatzeko deia eginkinean, hainbat sorpresagaz. Baz- ekintza ugariez gainera, berdin- dela dio, “hauteskunde aurreko kanpaina” dezatela eskatu du Ezker Abertza-kalostean urteroko familia argaz- tasun gaietan aholkularitza zer- leak. Hain zuzen ere, “gai garran-kia egingo dute Gaztetxean. bitzua eskaintzen du”. A.U. Lau urte dira Zaldibarren Agenda tzitsuak lantzen ez diren bitar- Iluntzean kontzertuak hasiko 21eko foroak egiten hasi zirela, eta tean”, eurek ez dutela parte har-dira Gaztetxean. 20:30ean, lehen Ezker Abertzalearen iritziz, “argi “Gai garrantzitsuak lantzen tuko aurreratu dute.taldea Split 77 izango da, eta ondo- Iazko aurrekontuetan postua geratu da hauen helburua era- ez diren bitartean”, ez dute Ingurumenarekiko jasanga-ren, Zea Mays, Sermond´s eta Eda- lanpostu zerrendan sartu kundeen jarduna zuritzea dela”. foroan parte hartuko rritasuna aztertzen dela-eta,nen emanaldiak goizaldera arte zuten, eztabaidak tarteko Herritarrek parte hartzeko tresna “AHTaren gainean ezin eztabaida-iraungo dute. A.U. legez aurkeztu arren, “tertulia tzea” ere kritikatu dute. M.O.
 5. 5. Publizitateaanboto 2011ko otsailaren 18a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto OTXANDIO IURRETA Herri-ola: Otxandioren Palestinaren hazkundea eta nortasuna gaineko argazki erakusketa eta definitzeko egitasmoa bideoforuma Etorkizuneko garapen eredua zehazten dabil Otsailaren 25a bitartean Iurreta- ko Udalak Welcome deritzon udala, herritarren eta eragileen ekarpenekin batera argazki erakusketa antolatuko du. Erakusketa 18 panelek osa- arapena bai, baina ibili”, Aritz Otxandiano alkatearen tzen dute, hainbat autoreren G norantz eta zer moduta- ra? Galdera bi horiei eran- tzun gura die Herri-ola egitas- esanetan. Demokrazia ordezka- tzailetik parte-hartzailerako bidea ere egin gura dute “erabakiak herri- argazkiak, mapak, testu laburrak eta Palestinako olerkarien ber- tsoak bilduz. Historia eta okupa- moak. Hazkundeak herrialde gara- tar guztien artean hartu behar zioaren ondorioak azaltzen dituz- tuen bizitza maila “nabarmen direla uste dugulako”. Azkenik, te, giza eskubideen eta Nazioar- hobetu” duen arren, eredu hori garapena “euskaratik eta euskara- teko Zuzenbidea betetzearen “dimentsio anitzeko krisian” rako” izatea gura dute. ikuspegitik. Ibarretxe kultur dagoela jasotzen du udalak osatu- Egitasmoak ez dauka epe fin- etxean ikusgai dago, goizeko tako egitasmoak, eta horregatik korik: “Dauzkagun balibideen eta 09:00etatik 13:30era eta arratsal- gaitasunen arabera joango dira deko 15:00etatik 20:00etara, aste- garatzen, eta herritarrek aztertu eta lehenetik barikura. Erakusketa- Egitasmoak hiru zutabe ditu: onartzen dituzten heinean. Ez gaz, Bakea eta Duintasuna elkar- iraunkortasuna, parte-hartzea daukagu presarik, proiektu anbi- teak eta Biladi palestinar kultura eta euskalduntasuna ziotsua delako gurea lako herri txi- zentroak palestinar herriaren kiarentzat”. Orain apurka-apurka errealitatea hurbildu gura diete Herri-ola gizarteratzen dabiltza. Bizkaiko herritarrei; “1948. urte- eredua berrasmatu gura dute, bizi- Hurrengo, Otxandiok erregai tik okupazio militarrari eutsi eta tza kalitateari garrantzia emanez fosilekiko dependentzia murriz- bizitza duina izaten ahalegin- eta herriari ondoen egokituriko teko egitasmoa aurkeztuko dute. tzen den herri baten errealitatea”. garapena definituz. Otxandion 1.000 behi inguruko Bestalde, hilaren 24an, egue- Egitasmoa hiru oinarritatik abeltegi bat dagoenez, asmoa hor nean, arratsaldeko 18:30ean abiatzen da: iraunkortasuna, par- sortutako hondakinak biometali- bideoforumean Guetodokumen- te-hartzea eta euskalduntasuna. zazio prozesu bategaz aprobetxa- tala proiektatuko dute Eneko Iraunkortasunaren bidea ezinbes- tzea da. Horregaz sortutako ener- Calle (Bakea eta Duintasuna) tekotzat jotzen dute, “ezin dugu- gia eraikin publikoak berotzeko moderatzailea dela. J.G.Orain Herri-ola egitasmoa gizarteratzen dabiltza. Judit Fernandez lako etengabeko hazkunde batean erabiliko lituzkete. J.D. GARAI ABADIÑO Abizenen etaLaguardiara irteera Herri programa aurkeztu izenen grafiaantolatu du Trumoitte du Ezker Abertzaleak euskaratzekokultur elkarteak Joan zen zapatuan, ‘Zure hitza, gure ahotsa’ kanpaina lemapean batu ziren Txanporta kultur etxean Izenen edo abizenen grafia eus-Martxoaren 13an izango da irteera, eta upategi karara aldatu gura dutenek jarrai-batean bazkalduko dute parte-hartzaileek tu beharreko prozedura azaltzen duen diptikoa zabaldu du uda-Trumoitte kultur elkarteak ekital- kaleak ezagutu eta poteoa ere lak etxez etxe. Argi Abad euska-di berri bat prestatu du martxora- egingo dute, tabernaz taberna. ra zinegotziaren esanetan, "herri-ko: Laguardiara irteera. Herria bisi- Goiza pasatuta, eguerdian tarrei euren izen osoaren grafiatatu eta Launa upategian bazkal- upategira bueltatuko dira indarrak ofizialki aldatu eta Euskaltzain-tzeko aukera eskainiko dute plan hartzeko. Bertako ardo eta produk- diak onartutako terminoetarahorregaz. Martxoaren 13rako ipi- tuak izango dituzte mahaian. egokitzeko zer prozedura jarrai-ni dute zita. tu behar duten ezagutzera ema- Goizeko 10:00etan elkartuko Izen-ematea tea” da kanpainaren helburua.dira plazan, bidaiari ekiteko. Dagoeneko badago izena emate-Laguardiara heldu eta upategian ko aukera, eta 40 euro ordaindubertan egingo dute hamaiketa- beharko dira horretarako. Telefo- Udalaren Euskara Zerbitzuankoa, antolatzaileek azaldu digute- noa eman dute zerrendan apun- jaso dezakete kanpainarinez. Horren ondoren, herriko tatzeko: 649 130 052. M.O. buruzko informazio zehatzagoa interesdunek Udalak komunikabideetara Ehundik gora abadiñar batu ziren ekitaldian. Juanra de la Cruz bidalitako ohar batean jasota datorrenez, erregistro zibilera Zure hitza,gure ahotsa lemapean zuten ekitaldian, eta herritarren edo auzitegira jo beharko du ize- batu ziren, zapatuan, ehundik parte-hartzea sustatzeko bideak na edo abizenak euskaratu gura gora abadiñar Txanporta kultur bilatzeko beharra nabarmendu. dituen herritarrak. Familia-libu- etxean. Ezker Abertzaleko zinego- "Lan taldetan dihardugu 2011ko rua, NANaren fotokopia, errolda- tzi izandakoak, gaur egun zinego- hauteskundeetako herri progra- tze ziurtagiria eta jaiotza-agiria- tzi direnak eta hainbat herritar ma prestatzen", aurreratu zuten, ren ziurtagiria aurkeztu behar- batu ziren bertan. "Legalizazio- eta herritarren ekarpenak jasotze- ko ditu aldaketa egin ahal izateko. Bixente Kapanaga 19, behea rako bidean herri guztietan lan ko, abadino2011@gmail helbide Kanpainari eta aldaketa 48215 IURRETA (Bizkaia) egin beharra" nabarmendu zuten, elektronikoa zabaldu dute. burutzeko prozesuari buruzko Tel.: 946 816 673 besteak beste, eta otsailaren 19ko informazio gehiago gura due- Faxa: 946 817 636 Bilboko manifestazioan Sortu- Zinegotzien berbaldia nak, Euskaltzaindiaren Interne- ren legeztatzea aldarrikatzera dei- Azkeneko legegintzaldian uda- teko www.euskaltzaindia.net construcciones@zarateyelexpe.biz tu zituzten abadiñarrak. lean zinegotzi izan direnek ber- helbidean edo Udalaren Euska- Defendatzen duten udal- baldia eskainiko dute otsailaren ra Zerbitzuan eskuragai dauka- kudeaketaren berri ere eman 26an, 11:00etan, Errotan. I.E. la azpimarratu dute. I.E.
 7. 7. Herririk herrianboto 2011ko otsailaren 18a, barikua Durangaldean labur 7 HTxalaparta ikastaroa Aiten eta haurren arteko Errusiako umeak Elorrion Eñaut Aiartzaguenaantolatu dute Mallabian hartu-emana sustatuz hartzeko kanpaina aske geratu daIzar Gorri kultur elkarteak Mallabian anto- Abadiñoko Udalak masajeen bitartez aiten Kainabera Elorrioko gobernuz kanpoko Eñaut Aiartzaguena preso iurretarra askelatu duen txalaparta ikastaroa martxoaren eta haurren hartu-emana sustatzeko taile- erakundeak uda honetan ume errusiarrak geratu da aste honetan; 50.000 euroko9an hasiko da, eta klaseak arratsaldeko rra antolatuko du martxoan. Aitei eta hamar etxean hartu gura dituzten familia berrien- fidantza ordaindu eta gero atera dute kar-18:00etan izango dira. Mallabiko Herriko urtera arteko gaztetxoei zuzendutako tai- tzako kanpaina hasi du. Euren osasune- tzelatik. Aiartzaguena 2009ko azaroanTabernan eman daiteke izena, martxoaren lerra martxoaren 12an hasiko da Errota rako onuragarria den atsedena hartzen atxilotu zuten, Segi gazte erakundearen7a arte. Jakinarazi dutenez, ikastaroaren kultur etxean. Otsailaren 22an, 19:00etan, dute umeek Euskal Herrian. Izena ema- aurkako sarekada batean. Beragaz bate-prezioa izena ematen duten jende kopu- ikastaroaren berri emateko hitzaldia anto- teko aukera otsailaren amaierara arte ra, besteak beste, Ibai Esteibarlanda elo-ruaren araberakoa izango da. latu dute Errotan bertan. egongo da (www.kainabera.org). rriarra ere atxilotu zuten. IZURTZAHerri galdeketariburuzko argibideakemateko batzarraOtsailaren 27an herri ordenamenduaren gaineanburutuko duten galdeketari buruzko batzarra tsailaren 27an herri anto- onuragarrien uste dutena hauta-O lamenduaren inguruan burutuko duten herri gal-deketaren gaineko informazioa tu ahalko dute herritarrek. Besteak beste, datozen urtee- tan udalak zein etxebizitza politi-eskaini eta herritarren galdera zein ka garatu behar lukeen adierazizalantzak argitzeko hitzordua dato- ahalko dute herritarrek euren boz-rren eguenean da, otsailaren 24an ken bitartez; baita herriko lursai-19:00etan, udaletxean. Herriko lak industriagune izendatzea apro-lurralde antolamendua berrikus- pos ikusten duten ere.teko prozesuan beste pausu bat da Asteburuan euren buzoietanotsailaren 27koa: herri antolamen- jasoko duten triptiko batean izan- Galdeketari buruzko informazioa jasotzen duen triptikoa zabalduko dute herriko etxeetan. J.F.duagaz loturiko hainbat aukeratik go dituzte galdeketako gaiak ira- kurgai herritarrek, eta herriko pla- gutxienez 5 urtean herrian errol- Iazko irailetik ordenamendua zan ipiniko duten panel batean ere datuta egon direnek eman ahal- berrikusteko prozesua bideratzenAzken 10 urteetatik gutxienez emango dute otsailaren 27an pro- ko dute otsailaren 27ko galdeke- Otsailaren 27an burutuko duten jardun duen Ramiro Mendiburu5 urtean Izurtzan erroldatuta posatuko dituzten herri ereduei tan euren bozka. Horrela, azken galdeketari buruzko zalantzak enpresako abokatu eta teknikariekegon direnek ere bozkatu buruzko informazio zehatzagoa. urteotan herritik kanpo bizitzera eta galderak argitzeko deitu gidatuko du otsailaren 24ko batza-ahal izango dute galdeketan Gaur egun herrian erroldatu- joan behar izan duten izurtzarrek dute otsailaren 24ko batzarra rra: eurek emango dituzte galde- ta dauden 16 urtetik gorako izur- ere izango dute etorkizuneko Izur- ketari buruzko argibideak, eta tzarrek eta azken 10 urteetatik tzari buruzko ikuspegia eman. erantzungo dituzte galderak. I.E. MALLABIA MAÑARIATelebista errepikagailua bista digitala orain urte bi martxan jarri zenean, “gure teilatuen gaine- Martxora atzeratu dutejarriko du Bitoitan Itelazpik tik inoiz ikusten ez diren antena han- diek jarraitzen dute instalatuta Kara- kateko seinalea jaso guran”. Legebiltzarrerako bisitaHerrigunean telebista seinalea jasotzeko dauden Itelazpik egindako azterketak Hasiera batean otsailaren 25era- agiriaren zenbakia eta izen-abi- dioenez, estatu mailako sei kate ko aurreikusita zegoen Gasteizko zenak aurkeztu beharko dituzte.arazoak konpondu gura ditu Itelazpik nagusiak eta euren azpikateak Legebiltzarrera irteera martxoa- Eusko Legebiltzarren bilku- “ganoraz” ikusi ahal izango dituzte ren 11ra atzeratu dutela jakinara- rak non egiten diren eta parla-Udaberri inguruan Bitoita gainean “batez ere, Oizen parke eolikoa erai- (ETB, TVE, Cuatro, Sexta, Telecinco zi dute asteon udaletik. Azaldu mentuaren futzionamendua zeindagoen telefoniako antenan jarri- ki zutenetik”. Orain hiru urte Biz- eta Antena 3). Udal ordezkariek gai- dutenez, hainbat herritarrek eman den ezagutuko dute izena ema-ko dute telebista errepikagailua. kaiko Foru Aldundiaren laguntza- neratu dutenez, “2012ko udarako du dagoeneko bisitarako izena, ten dutenek, eta LegebiltzarreanUdaleko arduradunek azaldu dute- gaz udalak errepikagailua jarri zuen Jaurlaritzaren eta Aldundiaren akor- baina, irteera atzeratu dutenez, bertan ikusgai dagoen Euskaranez, betidanik egon dira herrigunean Mallegoin, baina seinalea hobetu dioaren bitartez kate gehiago ikusi interesa daukatenek oraindik ere Ialgi adi plazara erakusketa eretelebista seinalea jasotzeko arazoak, arren arazoekin jarraitu dute. Tele- ahal izango dira”. J.G. eman dezakete izena: nortasun bisitatuko dute. I.E.
 8. 8. B 8 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto BERBAZ“Urteok aberasgarriak izan dira, bainaez naiz berriro alkategai aurkeztuko”Legegintzaldia amaitzear dagoela, gaurko Otxandioz eta bere etorkizunaz berba egin dugu Aritz OtxandianogazZ ortzi urtean alkate izan eta gero, Aritz Otxandiano ez da Aritz Otxandiano • maiatzeko hauteskundeeta-ra aurkeztuko. Urte hauek beretzat Otxandioko alkateaoso intentsuak izan direla azaldudigu. Otxandioren garapenerakoHerri-ola egitasmoa eskuetan ekindiogu elkarrizketari. 31 urte dauzka Batia plataformako kideaZortzi urte daramatzazu alkate. Zelako-ak izan dira urte hauek zuretzat?Oso ur te intentsuak eta aberasga-rriak izan dira. Arlo askotan. Askoikasi behar izan dut denboragutxian. Herrian ere aldaketa dezen- “Pena emango ditte egin dugu. Ikusgarriena, beharba-da, urbanistikoa izan da. Alde zaha- Herri-olaren garapenarra oinezkoentzat ipini dugu, auzo hurretik ez jarraitzeak”batzuk konpondu, herri barrukosaihesbidea egin... Horrez gainera,saiatu gara udal politikagintza bes- bestela ezingo dugu. Krisi garaiotantelako modu batean ulertzen; jen- ez genuen gutxitu gura herriko kul-dearen parte- hartzeagaz. Zortzi tur talde eta eragileek jasotzenurteotako lan horren fruitua Herri- dituzten dir u-laguntzak, eta man-ola da. Aurrera doan ala ez, datorren tendu egin ditugu.urteotan ikusiko da, eta nik ez duda-nez jarraituko, pena apur bat ema- Andikona plaza bonbardaketarenten dit ez ikusteak. Hurrengo dato- 75.urteurrenerako prest eduki gura duzue.zenek, badaukate lana. Zer ekitaldi zabiltzate prestatzen? Ikerketa beka amaituta, liburua eta b i d e o a a t e ra k o d i ra . L a n h o r re t a n Otxandion gerra aurretik, gerran eta “Dirulaguntzen menpe ondoren gertatutakoa kontatzen da testigantzekin. Plaza inauguratu etadaude Andikonakoa ezik beste ekitaldiren bat egingo dugu, beste proiektu denak” baina oraindik ez dago zehaztuta. Zelako herri mugimendua dago herrian? Bizitasuna dauka Otxandiok. ApurNondik abiatuta eratu duzue Herri-ola? bat isolatuta dagoenez, ez daukagu-Herriaren etorkizuna irudikatzeko nez herri handirik hurbil... nahikoprozesu parte-hartzaileetan hainbat b i z i m o d u e g i t e n d a b e r t a n . He r r iideia irten dira urteotan. Asko oro- mugimenduek bere pisua daukate;k o r r a k z i r e n ; a d i b i d e z , “e n e r g i a k u l t u r t a l d e d e z e n t e d a g o, g a z t eberriztagarria aprobetxatu behar a s a n b l a d a k e re f u n t z i o n a t z e n d u ,da”... Bai, baina hori zelan gauzatu? kirol taldeak hor daude... Sare nahi-Bueltak ematen hasi ginen eta ko ona daukagu parte-hartzea lan-proiektu konkretu batzuk proposatu tzeko. Gero, egia da gizartean, oro-eta handienak hamar multzotan sar- korrean, bakoitza bere bizimodua-tu ditugu. Otxandio iraunkorrago, “Herri mugimenduak pisua dauka gaz dabilela, eta ohituta gaudelaparte-hartzaileago eta euskalduna-go baterako proposamena da. Orain Otxandion; parte-hartze prozesuetarako gauzak besteei delegatzen.herrira zabaltzen gabiltza, kontraste sare ona daukagu herrian” Zer iritzi duzu Ezker Abertzaleak bizi duenariketa bat egin eta txostena ekarpe- egoerari buruz?nekin elikatzeko. Herriaren garape- Momentu histor ikoa bizi dugulanean, udalaz gainera, zeresan han- jarraitzea. Balorazio hobea izan uztartu. Laster Eusko Jaurlaritzagaz pentsatzen dut. Ezker aber tzaleakdia daukate gizarte zibilak eta eragi- zuen udalaren kudeaketak. batzartu behar dugu proposamena egindako barne hausnarketak etale ekonomikoek. Hiruron artean aurkezteko. bere ondorioek aukeraz betetakodefinitu behar dugu herriaren etor- Zer abantaila ditu horrek? eszenatokia sortu dute; aukeraz, eta,kizuna. Erabaki guneak herrian egoten Duela gutxi onartu dituzue aurrekon- segurutik, arriskuz ere bai. Apustu jarraitzen du, eta prezioak, depura- tuak. Zelako prozesua izan da? horr i bur u-belarr i ekin behar zaioProiektuen gaineko erabakiak hartzeko zio sistemak... Otxandion erabaki- Dirua non gastatu nahiko finkatuta orain. Ilegalizazio mehatxua horHerritarren Kontseilua eratu duzue, eta tzea da kontua. Depurazio sistemari eduki dugu iazko aurrekontuetatik. dago, arrazoirik ez dagoen arren sor-lehen batzarra egin zenuten. Zer moduz? dagokionez, proposamen bat dauka- Andikona plaza berritzen hasi tu berri den proiektu hori ilegaliza-Ondo. Uztailean egin genuen, eta 50 gu, sistema ekologikoak eta betikoak ginen, eta hor i amaitzeko izan da tzeko. Ea Espainiako gobernuak etapertsona inguruk parte hartu konbinatzen dituena. Gordobil diru zati garrantzitsuena. Aurrekon- auzitegiek zer egiten duten. Ilusiozgenuen. Alternatiba bi aztertu geni- inguruan ipini gurako genuke, eta tuetan jasotako beste inbertsioak ikusten dut egoera. A.Ugaldet u e n : u ra re n k u d e a k e t a p a r t z u e r - depurazio sistema urtegi muturra- diru-laguntzen menpe daude. Jasozgoak eroatea edo udalaren esku ren errekuperazio ekologikoagaz g e r o, a u r re ra e r o a n g o d i ra , b a i n a Bideoa: www.anboto.org
 9. 9. Publizitateaanboto 2011ko otsailaren 18a, barikua 9 P
 10. 10. 10Ir 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ gutunak@anboto.orgGutunak @ udalak herri galdeketa antolatzea ukatu, eta, gainera, udal balia- bideak, guztionak, erabiltzen ez zigulako utzi. Herriari hitza eta erabakia ukatu nahi izan zion, baina herritar talde baten lagun- Herriaren alde lanean tinko jarraituko tzaz Atxondoko AHT Gelditu! Elkarlanako kideok eskubide hori Juan José Gaztañazatorre dugu! errealitate bihurtu genuen, eta 2007ko martxoaren 25ean argi PP utzi genuen atxondarrok AHTaren kontra geundela. Urtarrilaren 25ean komunikabide espainol batzuetan eta PNV- Nahikoa ez eta, Atxondoko PNVko Batzordeak bere adieraz- ren web orrialdean Atxondoko PNVren batzordeak argitara ema- penetan zera gehitzen du: ez dakitela “urtero aurrekontuetan Durangoko niko oharra dela-eta zenbait gogoeta egin nahiko nituzke. Idazki horretan hitzez hitz azaltzen denez, “David Cobos AHTarentzako aurrikusten diren 12.000 euroak zertarako era- biltzen ote diren, zinegotzi baten senideen lurretatik AHTa ken- udal kudeaketa alkateak, herritarrak engainatuz, bere jarrerarekin AHTa herria- tzeko ez bada”. Duela urtebete iragarri nuen: rentzat kaltegarriena den ibilbidetik eraikitzea besterik ez du Zuen helburua min egitea bazen ederki lortu duzue, bai niri, PNV eta PSE alderdien arteko lortuko”. Lehenik herriari argitu nahi nioke AHTaren inguruko baita nire guraso eta lagunari ere. Ezaguna den legez, euskal gizar- aurrekontu akordioa paper bus- erabakiak ez dituela Davidek bakarrik hartzen, ni ingurumen tearen onurarako, inolako sari pertsonalik bilatu gabe, nire indar tia da, ezerezean geratu da. gaietan arduraduna naizen heinean, bion artean eztabaidatu, guztiak AHTa gelditzea lortzeko borrokara bideratzen ditut, Joan zen urtean zehar udalak abokatuarekin kontsultatu eta ondoren herriarentzat onuraga- horrek suposatzen duen kostu pertsonal eta profesionala alde ez zuen durangarren bizi-kali- rriena deritzoguna erabakitzen dugu. batera utziz. tatea hobetu duen ekintza esan- Zentzu honetan, zehaztu nahi nuke beti defenditu izan duda- Gure AHTaren aurkako ekinaren aurrean PNVtik mespre- guratsu bakar bat bera ere na Atxondorentzat eta Euskal Herriarentzat, hoberena AHTa ez txua besterik ez dugu jasotzen. Alderdi horren zinegotziek hain- aurrera atera. Gobernu taldea- eraikitzea dela; proiektu hau bertan behera uztea, alegia. Eta bat alditan zera galdetu izan didate, mespretxuz: “Zuk uste al ren iniziabita eza nabarmena udalean helburu hori lortzeko egin izan dugu lan eta aurreran- duzu AHTa zuk geldituko duzula?”. Nire erantzuna, berriz, beti da. Aurrekontuak onartuta ego- tzean ere, zalantza gabe, bide horretan lan egingo dugu. Gaine- berbera izan da: Nik ez diot AHTa nik geldituko dudanik, baizik nik ere, onartu ziren inbertsioe- ra, gure hitzak ez dira hitz soilak, arrazoiak dira: AHTa ez erai- eta herritar guztiok batuz gero, AHTa gelditzea posible dela; eta tatik bat ere gauzatu ez den urte kitzea, proiektua bertan behera uztea hoberena dela diogune- ni horretan nabil buru-belarri. bat izan da, eta beste gai batzuei an, hori sostengantzen duten arrazoi sendoak ditugulako diogu Bi pertsonaren artean 4 urtez zundaketak atzeratzeko gai dagokienez oraindik zain gau- ingurumena zaintzeko grina, AHTa bultzatzen duen eredu sozio- izan bagara, ez al dugu ba herritar guztion artean AHTa geldi- de guk egin eta onartu ziren ekonomikoa gizartearen interesen aurkakoa delako, inposatu- tuko? Noski baietz! zuzenketak errealitate bihurtu riko proiektu bat delako,...; are gehiago, AHTa gelditzeko lan egin Bitartean PNVk bere indar guztiak zinegotzioi min pertso- daitezen. dugula frogatzen duten datu zehatzak ere baditugu, izan ere, nala egitera bideratzen ditu. Prentsa arrosaren antza duzue. Diru herria AHTaren inguruko gaiez ondo informatuta dugu, eta 4 publikoa zinegotzi baten edo haren familiaren interesen alde PNVren kudeaketa dudan urtez desjabetzak eta zundaketak atzeratzea lortu dugu. Ez da erabiltzea prebarikazioa da; eta uste baduzue hori egin dudala, jartzekoa da, eta eurekin gutxi! epaitegietara jotzea besterik ez duzue. Nire aldetik, esanikoa zuzen- aurrekontuak adostu Baina PNVk, beste zereginik ez eta herriaren interesen kon- tzen ez baduzue, ez dut baztertzen epaitegietara jotzeko zituztenen ardura ere bai tra jardutea leporatzen digu. Herriaren interesa benetan AHTaz aukera. ahaztea dela gogoratu nahi nieke; eurek, ordea, AHTaren alde Nik argi daukat borroka honetan tinko jarraituko dudala, daude, eta, ondorioz, eurak dira zuzenean herriaren interesen baditudalako mila arrazoi guztion artean hau gelditzea posible Ondorio moduan esan kontra dabiltzanak. Are gehiago, ez da ahaztu behar AHTaren dela baieztatzen didatenak; eta herritarrak ere, AHTaren aurka dezakeguna da PNVren kudea- jatorria den Planari (PTSa) herri honen izenean oniritzia PNV- ekitera animatzen zaituztet, bide onetik goaz, eta ekin diezaio- keta zalantzan dagoela, eta ko alkate batek eman ziola; zergatik ez zioten orduan herriari gun!! eurekin akordioa egin zutenek galdetu? Beldur zirelako. Bukatzeko, eskerrik asko etxekoei, Gorkari, eta David eta Mila- hartutako konpromisoak bete Ez hori bakarrik, gogoratu beharra dago AHTaren inguruko ri, ohore bat da borroka honetan zuek bezalako bidelagunak iza- diren zaintzeko zeukaten ardu- herri galdeketa antolatzen genbiltzanean zenbait bilera egin geni- tea. ra hutsaren hurrengoa izan tuela orduko alkate-ordearekin, eta honek herritarrek legeari jarrai- Bihar arte, bihar ere lanean ikusiko gara-eta. dela. ki beren sinadurekin eskatutakoari, herri galdeketa egiteari Aurten gertaerak zelakoak muzin eginez, herri kontsulta burutzea ukatu zuen. Horregatik, Onintze Oleaga - Atxondo izango diren zain gaude. Aurre- izugarrizko hotza egiten zuen egun hartan kalean egon ginen, kontuak udalbatzarrean ezta- baidatzeko garaiaren ateetan gaude; aurkeztu diguten zirri- borroa kontinuista da, auste- roa dela diote baina ez da egia. Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org PPkook udalerriaren beharri- Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN zan sozialei hobeto erantzute- zenbakiagaz batera bialdu behar dira. ko apustua egiten dugu, sen ona erabiliz. Egoera ez da gastu eta inbertsio handiak egiteko modukoa, udal politika ardu- Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia ratsu eta zuzena egitekoa bai- helarazteko helbideak: zik. Ikusiko dugu gure irizpidea kontuan hartzen duten ala ez. Esperantza ez da inoiz galtzen, Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten ize- baina ikusiak ikusi ondoren, nean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz beste behin ere beldur gara Durangok eta durangarrak zuzenduta publikatuko dira. izango ote diren kudeaketa txar DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO baten ondorioak ordainduko dituztenak. * Erredakzioan itzulia Zuzendaria: anboto durangaldeko astekaria Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazioa: Itziar Belar, Miren Abasolo. Anboto komunikabideak Elkartea Publizitatea: 2011ko otsailaren 18a - 9. urtea - 404 zk. Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Eta honako udal guztiak: Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Laguntzailea: Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde, Aritz Maldonado. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
 11. 11. anboto 2011ko otsailaren 18a, barikua 11 K KULTURAMUSIKA ELKARRIZKETA “Gidoirik barik jarduteko gogoa‘La Diferencia’ ikuskizuna aur-keztera zatoz Elorriora,berezita-sun handi bategaz, gainera.Elorriora daramadana ez da zehatzLa Diferencia diskoa aurkeztekoazken urte bietan egiten nabile-na. Hona Diego Cortésegaz eto-rriko naiz, eta hemengo eta han- neukan, eta Cortésekin egin liteke”go kantak eskainiko ditugu. Ia zer Orain urte bi plazaratu zuen ‘La Diferencia’ diskoko kantak eskainiko ditu gaur Albert Plak Elorrioko Arriolan.ateratzen den... Duela bi hilabetetik egiten diharduen moduan, Diego Cortés gitarristagaz eskainiko du emanaldia; sortzaileOrain arte zuk bakarrik jardun bien elkarlanaren emaitza bertatik bertara bizi beharrekoa da. Plak azaldu digunez asko dauka inprobisaziotik.izan duzu‘La Diferencia’aurkez-ten eszenatokian.Zelan sortu daCortésegaz kolaboratzea?Apur bat faltan botatzen nuen-eta... Eszenara gidoirik barik ate-ratzeko gogoa neukan berriro, etaDiegogaz hori egin liteke: buru-ratzen zaizkizun kantak joan zaiz-tezke kantatzen, eta zu jarraitze-ko gai da bera. Orain hile bi ingu-ru hasi ginen elkarregaz.Zelan joan dira orain artekoak?Diego Cortésegaz beti ateratzen dadena ondo, ezinezkoa da beragazezer txarto irtetzea.Sabadellekoak zarete biak.Bera-gaz lehenago ere jo duzu?Txikitatik ezagutzen dut, eta askogustatu izan zait beti gitarra zelanjotzen duen. Orain 10-15 urte beretaldeagaz, Jaleo taldeagaz, ikuski-zun bat prestatu genuen. Ondorenere erdi inprobisatutako, erdi zelanjakin bako kontzertuak egin izanditugu elkarregaz. Badaramagudenboratxo bat elkarlanean. “Txikitatik ezagutzen dut Diego, eta gitarra zelan jotzen duenasko gustatu zait beti” Zuzenekoan gitarra elektrikoa Beste proiekturik badaukazu? Azken egunetan sorkuntzarako jotzen duzu orain ere? Orain hilabete estreinatu genuen astirik atera duzu?Zer eskaintzen dio Cortések espek- Bai. Batzuetan plazera izaten bai- Pascal Comelade musikariagaz “Asteburu honetan Joan zen barikuan Sorian eta zapa-takuluari? ta Diego jotzen ari dena apur bat egin dudan Somiatruitesikuskizu- Madrilera eta Iruñera tuan Burgosen egon nintzenDiegoren gitarra oso boteretsua da: zapuztea (barreka). na. Nik testuak eta berak musikak jotzen, eta bueltako bidaia eginhori da ikuskizunaren ardatza. ipini ditugu. Orain, udaberrira ere joango gara genuen atzo. Gaur heldu naiz etxe- Lehen ere zu arduratzen zinenHorren inguruan istorioak konta-tzen joaten naiz ni. Egia esan, ikuskizuneko argiez etab.Gehia- arte Katalunian jardungo dugu jotzen, eta gero Espainian zehar zuzenekoa eskaintzen” ra, eta deskantsatzen egon naiz. Asteburu honetan Madrilen etaoraindik ez dakit zelan egiten go jarduten duzu horretan orain? erakutsiko dugu. Iruñean ere joko dugu. I.E.dugun; publikoaren eta lekuaren Bai, gehiago aritzen naiz azalpe-araberakoa ere izaten da emaitza... nak-eta ematen, edo Diegok zerZenbat dauka inprobizaziotik ondo jotzen duen entzuten... Jolasa, ironia, zentzu bikoitza, duen moduan, elkarrizketetan ziurtasunik eza adierazi guraegiten duzuenak?Batzuetan ehuneko ehuna, beste Zelan egiten duzu lan? Zelan sor- tzen dira letra eta istorioak? isiluneak... ‘La Diferencia’ duela ematen du: “zuria eta bel- tza”, “ona eta txarra”, edo “gor-batzuetan 90, inoiz 80... Diego Lanik ez dut egiten: aspertzen nai- dina eta surrealista” desberdin-Cortés apur bat ernegatzen duen zenean-eta bururatzen zaizkit gau- Bere proiektuak edo bere ekoiz- Gauzak sinple-sinple, sentitzen tzen dituen muga zer lausoaarren, asko dauka inprobisaziotik. zak. Musikak, ideiak, letrak... horre- penak, bere kantak edo bere dituen moduan adierazten den erakutsi gura digula. la etortzen zaizkit. Batzuk ahaztu ideiak komunikabideen bitartez dituela ematen du. Bi urte hauetan aurkeztenBera beste era batera lan egitera egiten dituzu gero... hedatu gura dituzten lagunak Isiluneekin jolasten du elka- jardun duen La Diferenciarendago ohituta? elkarrizketatzera ohitutako kaze- rrizketan, edo ez du uste esan- emanaldietan, duela hilabeteBai eta ez... Guk egiten duguna, bai- tariarentzako esperientzia bere- guratsua den ezer gehigo gehi- bira arte, kantatu, bere abestie-na, ez da lana. Elkartu egiten gara zia da Albert Pla lako pertsonak tzerik daukanik. Gaitza da jaki- tetako letretan jasotako isto-gu, eta jo egiten dugu: kitto. Ez “Aspertzen naizenean elkarrizketatzea. ten oholtzako pertsonaiaren eta rioak azaldu, eta eszenatokikodugu hori baino gehiago egiten. bururatzen zaizkit Bere diskoetan eta espekta- pertsonaren artean alderik bada- sabaian ipinitako koloretako kuluetan ironiagaz eta zentzu goen; zenbatekoa den. argiekin jolastu izan du, besteakEmanaldiak prestatzeko entsegu- gauzak: egiten dudana bikoitzekin jolasten du asko Plak; Arriolan zuzenean eskaini- beste, Plak. Cortésen gitarrakrik egiten duzue? ez da lana” berba egiterakoan, itxurakeria- ko duen La Diferencia proiek- tuko izen bereko kantan esaten doinua ipinita, are “libreago” jardungo ei du Elorrion.Ez, ez... Behar genukeen arren ez tik batere ez daukala ematen du.dugu entsegurik egiten.

×