Anboto 393

1,317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 393

 1. 1. 2010eko azaroaren 5a 9. urtea - 393 zk. anboto Azterlanek 500.000 euro kudeatuko ditu enpresen lehiakortasuna indartu guran Herririk Herri 2 Argazki Rallya eta irteera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalak azarorako Amalurra 18 Juan Garibi: “Bankuek ez dute nekazaritzan inbertitu gura. Fiarek bai”” Berbaz 8 www.anboto.orgdurangaldeko astekaria 11 Durangoko Baleuko ekoiztetxeak ekoiztutako ‘Izarren Argia’ filma Durangaldean ikusgai dugu egunotan Memoria historikoa berreskuratzea helburu duen pelikulan parte hartu du Asier Bilbao produkzio arduradunak Mikel Zabalzaren ibilerak, Elorrioko Mendi Astean KKIIRROOLLAA• Datorren astelehenetik ostiralera,egunero,19:30ean,argaz- kiz eta ikus-entzunezkoz hornitu- tako hitzaldiak antolatu ditu Erde- lla mendizale taldeak, Elorrion, Mendi Astearen barruan. Eguazte- neanMikelZabalzakKarakorumen egindako igoerak izango ditu min- tzagai. Aitor Casado, Koldo Zubi- mendi, Iker Iriondo, Urdin Ugarte eta Eider Elizeguik ere berbaldiak eskainiko dituzte. 18 New Yorkeko Spanish Cinema Now-en erakutsiko dute filma. Kepa Aginako “Saturrarango kartzelako egia gizarteratzen ahalegindu gara” ••IIuurrrreettaa Iurretako Institutuaren eta Armeria Eskolaren arteko hitzarmena ••EElloorrrriioo Astelehenean Txantxibiri kalea konpontzen hasiko dira 2 6 Fumbarriko langileek manifestazioa deitu dute zapaturako DDuurraannggoo•Fumbarrienpresakolan- gileek 20 egun daramatzate greba mugagabean. Manifestazioa deitu dute zapaturako, 13:00etan, Andra Maritikirtenda.Besteakbeste,2011 amaitu arte enplegua bermatzea eta kaleratze traumatikoak albora- tzea eskatzen diote enpresari. 3 2010Herri ereduaren gainean hausnartzen eta iritzia ematen AAbbaaddiiññoo• Hirigintza beste ikuspe- gi batetik aztertzeko helburuagaz udaberrianburutuzutentailerraren jarraipenlegez,erakusketakpresta- tudituzte,azaroaren19raarte,herri- kokulturetxeetan.Erakusketahaue- tan euren iritziak adierazi ditzake- te herritarrek. 7
 2. 2. H 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto2 HERRIRIK HERRI DURANGALDEA Konponketak Laixiarrera doan pista baten GaraikoUdalakLaixiarbasoingu- rura doan pista bat konpontze- ko asmoa agertu du. Oraindik lanon adjudikaziorik ere egin ez den arren, aste gutxiren buruan lanakburututaizateaaurreikus- ten dute, aste honetan jakitera eman dutenez. Baso Hobekuntza Fondoko dirua erabiliko dute horretara- ko: 42.584 eurokoa da egitas- moarenaurrekontua.Lanakgau- zatzeko lehian sartuko dira enpresak, eta datorren astera artekoepeaizangodute.Horren ondoren emango du adjudika- zioaudalak,etalanak“ahaldenik eta arinen” hastea da euren hel- burua, “segurutik azaroan ber- tan”. Modu horretara, obra hau urtea amaitu baino lehenago egitea gura du udalak. M.O. ELORRIO Eskualdeko EAJko alkate eta zerrendaburu gehienak eta Andoni Ortuzar batu ziren. Estatuko aurrekontuak onartzeko EAJ eta PSOEren arteko akordioak ahalbidetuko du inbertsio hori A urtengoEstatukoaurrekon- tuakaurreraateratzekoEAJk PSOEgazMadrilenlotutako akordioarenbitartez,EuskalAuto- nomiaErkidegoan111miloieuro- koinbertsioaegingodute,batezere, teknologiaetazientziaarloan.EAJk adostutako kopuru horretatik 500.000euroDurangaldekoindus- triaren lehiakortasuna berpiztera eta sustatzera bideratuko dituzte. Durangaldeko Enpresarien Elkarteaksustatudu'Lehiakorta- sunPoloa'deitudiotenproiektua, eta berau garatzera bideratutako dirua Azterlan zentro teknologi- koak kudeatuko du. Eskualdeko industriak"birmoldalketa"behar duelaazalduduJulianIzagaAzter- lanekoberrikuntzaetateknologia zuzendariak,etahorretarako"pro- duktua,merkatuaetateknologia" moduegokianbateratubehardire- la.Egitasmoa,batezere,industria- ren arloko enpresa txiki eta ertai- nei zuzenduta dago; Mikropy- meak. Hiru modutako laguntza eskainikodute:produktuetamer- katuberrienbilaketaetateknolo- gia erabilgarrien txertaketa. BPGaren %50, industriatik Azterlanen eraikinean egindako prentsaurrekoan Durangaldeko EAJko alkate eta zerrendaburu gehienak eta Bizkaia Buru Batza- rrekolehendakariAndoniOrtuzar batu ziren. Iñaki Totorikaguena Iurretako alkatearen esanetan, "eskualdekoBarneProduktuGor- dinaren%50aindustriasektoretik dator,etajardueraenpresatxikie- tan eta automozioaren inguruan kontzentratzen da gehienbat". Industriajardueraren"lerrobakar" Produktu eta merkatu berriak bilatzen eta teknologia berriak txertatzen lagunduko diete Azterlan zentroak kudeatuko du egitasmoa eta, batez ere, industria arloko enpresa txiki eta ertainei zuzenduta dago sa berriak sortzea". Ortuzarrek Durangaldearen "pisu demogra- fiko eta industriala" gogoratu eta egitasmoak “produktu eta zerbi- tzu berriak eskaintzen” lagundu- ko duela azaldu zuen. J.D. horretatikirteneta,lehikortasuna- gaz batera, dibertsifikazioaren beharra azaldu zuen hiru helbu- ru lortu guran: "Ekoizpen lerro berriakaztertzea,merkatuberriak bilatzea eta, posible bada, enpre- 500.000 euro industria sektorea lehiakorrago egiteko Astelehenean hasiko dira Txantxibiri kalea eraberritzeko lanetan Datorren astelehenean hasiko dituzteTxantxibirideitzendioten kaleko lanak. Lasuen enpresak 30 asteko exekuzio epea du Zumele- gi Egoitzatik Otsa kale kantoirai- nokourbanizazioetapeatonaliza- zio-lanak egiteko; bien bitartean inguruhorretakotrafikoakaldake- tak jasango ditu. Herriko plazatik Berri-Otxoa kalean gora doanak ezingo du obrak egiten ari diren zonaldetik pasatu,etatrafikoaSanJuankale- tik bideratuko dute. Berez, San JuankaleaBerrio-Otxoarasartze- ko erabili izan da; beraz, lanek dirauten bitartean noranzkoa aldatu egingo diote eta Berrio- Otxoatik irteteko bakarrik balioko du.Eraberean,SanJuankalerasar- tuguraduenak,zeharbidebatera- bilibeharkoduIbaiondoeta Azpi- koerrota kaleetatik. Orain norabi- de bikoitza duten kale horiek norabide bakarrekoak izango dira 30 astean. Aste honetan galtzaden eta aparkalekuen seinaleztapena eta pintaketa egingo dute. Era berean, obrei eta trafiko aldaketeiburuzinformatzeko,Uda- lak bilera bat egingo du gaur, 18:00etan, udaletxeko udalbatzar aretoan. J.D. Ondorioz, San Juan kaleko noranzkoa aldatu eta handik bideratuko dute Berrio-Otxoako trafikoa San Juanera sartzeko Ibaiondo eta Azpikoerrota kaleetako zeharbidea hartu beharko da Lasuen enpresak gauzatuko dituen lanek 30 asteko exekuzio epea daukate Tabernetako terrazen tasa %25 igotzea proposatu dute Datorrenurterakoordenantzafis- kalek onartzeko adostasuna lor- tu dute batzordean. EAJk Gober- nu Taldearen proposamenari baiezkobotoaemangodielaaurre- ratu dio Anbotori. Oro har, %1,5ekoigoeraproposatukodute —KPIaren, kontsumo prezioen indizearen azpitik—. Hala ere, tabernetako terrazen tasa %25 igotzea proposatu zuten; ibilgai- luena %3 eta zaborrena %5. NikoMorenoalkateakterra- zen tasaren igoerari buruz azal- duzuenez,Durangaldekogaine- rakoherrien“osobehetik”zegoen. Igoeraren aurretik, 10 mahaitik gora—launaaulkigaz—ipinigura zuenakurteko29euroordaintzen zuenmahaiko.Morenorenarabe- ra, “Durangon 30 euro eta Arra- saten 93 euro kobratzen dituzte metro karratuko”. Zaborren tasa- renigoerazerbitzuhorreksortzen duen defizitean oinarritu dute. Azkenik, automobilen tasaren igoeran zein %1,5eko igoera oro- korrean“orekafinantzarioa”bila- tu gura izan dutela azaldu du. Horrela, diru-sarrera osoak 7,2 milioitan kalkulatu dituzte eta horietatik hiru milioi zerga eta tasetatik etorriko dira. EAJko zinegotzi Ana Otadui- ren esanetan, “baietz bozkatuko dugu diru-sarrerak eta gastuak doitu egin behar direlako, baina aurrekontuetan gastuak zehazte- rako orduan ere zorrotz jokatuko dugu”. J.D. Ordenantza fiskalen eztabaidan azaldu zutenez, inguruko herrietako tasen “oso behetik” zegoen Ibilgailuen gaineko tasa %3 igotzea proposatu dute, eta zaborrena, berriz, %5 GARAI Baso Hobekuntza Fondoko dirua erabiliko dute: 42.584 eurokoa da aurrekontua
 3. 3. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua HHerririk herri 3 DURANGO Datorrenurteanmartxanipintzen hasiko diren tren berrien gaineko erakusketainauguratuzuten,joan zenbarikuan,Durangon—Ezkur- dindagoerakusketa—etaaurkez- pen horretan Ernesto Gasco Eus- ko Jaurlaritzako garraio eta herri lan sailburuordeak Durangoko trenbidearenlurperatzelanengai- neko galderei ere erantzun zien. Trengeltokiberriariburuz,"datak tentuz”emanbehardirelaadiera- zi zuen:“Baina asmoa 2011 amai- tu aurretik geltokia prest egotea da". Era berean, Lebarioko taile- rrakere "2011amaierarako"prest izan gura dituzte. Bere sasoian Iñaki Arriola garraiosailburuakesandakoaerre- pikatuz, Euskotrenen egoitza Durangon egiteko proiektua "ez dago lehentasunen artean", Gas- koren esanetan. Gaur egungo egoeraekonomikoaikusitagarran- tzitsuagoada,dioenez,"trenaaha- lik arinen lurperatzea" edo dirua "bestelako zerbitzu publikoetan inbertitzea”.Proiektuagauzatuko ote den galdetuta, zeharka eran- tzunzuen:"Orainegoitzabatdugu Atxurin.Egoitzaberribatenbeha- rrikbaldinbadago,etabeharbada egin beharko da, beharbada Durangon egon beharko litzate- ke. Baina orain 70 milioi euro horretaninbertitzeaezdagolehen- tasunen artean. Metro karratuak 10.000 euro balio duen bulegorik ez dugu orain behar". Lurperatze lanen amaiera datarikezzuenzehaztu."Denbo- ra gehiago" hartuko dutela adie- razidu"lankonplikatuagoadela- ko". Dena dela, lan guztiak mar- txan daudela adierazi zuen, eta obren exekuzio maila "%70etik gorakoa" dela. J.D. Tren geltoki berria 2011 amaitu aurretik egitea itxaroten dute Lebarioko kotxe-tokiarentzat data bera iragarri du garraio eta lan sailburuorde Ernesto Gascok Euskotrenen egoitza ez dagoela lehentasunen artean berretsi du sailburuordeak Martitzenean Durangoko kaleetan zehar manifestatu ziren Fumbarriko langileak. Fumbarriko beharginek kalera zabaldu dute euren protesta Martitzenean manifestazioan irten ziren Durangoko kaleetan; bihar, 13:00etan, Andra Maritik irtengo den beste manifestazio bat deitu dute G reba mugagabean hogei egundaramatzaten"lan- gileen egoera eta enpre- sako bazkideek gurekiko duten jarrera" salatzeko manifestazioa eginzutenFumbarrikolangileek, martitzeneguerdian,Durangoko kaleetan.Horrezgainera,hurren- go egunean kazola-joaldia egin zuten. Bihar jarraituko dute pro- testaekitaldiekin;13:00etanbes- temanifestaziobatabiatukodute Andra Maritik. LABsindikatuakprentsaohar batean salatu duenez, “negozia- zio mahaira deitu gaituzten aldi bakarrean, soldatak izozteko eta zapatuetan zein opor egunetan lan egiteko proposamena egin digute, besteak beste, eta, gaine- ra,ezdutebermatulangilerikkale- ratuko ez dutenik”. LABek puntu bitan laburbil- du ditu langileen eskakizunak: “2011 amaitu arte enplegua ber- matu dezatela, kaleratze trauma- tikoakalboratuz;eta2009koaben- duanidatzizhartutakokonpromi- soari jarraituz, bigarren enplegu erregulazioarenbaldintzaknego- ziatu ditzatela”. Diotenez,administraziokon- tseiluaketazuzendaritzakbigarren enpleguerregulazioaeskatuzute- nean, “emandako hitza hautsiz, ezelakobaldintzariknegoziatzea- ri uko egin zioten”. Gainera, irai- laren26an,bigarrenenpleguerre- gulazioahasteagazbatera,“langi- le bat kaleratu eta kaleratze gehiagogazmehatxatugintuzten”. Orduan erabaki zuten Fumbarri enpresako langileek greba muga- gabeari ekitea. J.D. Besteak beste, 2011 amaitu arte enplegua bermatzea eta kaleratze traumatikoak alboratzea eskatzen dute Fumbarriko langileek 20 egun daramatzate greba mugagabean “Eraikin berria behar baldin balitz, beharbada Durangon egin beharko litzateke” Durangoko ezkutuaren gaineko liburua argitara JesusIturraldekDurangokoezku- tuaren gaineko liburua kaleratu du asteon. 1999an Durangoko irudi korporatiboa aldatu zuten, eta ezkutuagaz “zerikusi gutxi” duenez, 1423-25 urteen artean diseinatutako“benetakoezkutua- ren” defentsa egin gura izan du. Liburuan ezkutuaren iker- keta historikoa egin eta udalak azken 200 urteetan erabilitako tinbreetamenbreteenkatalogoa ere jaso du. Liburuaren salmen- tekin batutako dirua eskualdeko gobernuz kanpoko erakundee- tan banatuko du. J.D.Durangoko alkatea eta PSE-EEko zinegotziak, Gaskogaz.
 4. 4. Herririk herri H 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto4 DURANGO OTXANDIO Erkidegoen Jaialdia ospatuko dute gaurtik domekara A urreko aldietan legez, kul- turakbatzea,elkarrekinhar- tu-emanetanjartzeaduhel- buru gaurtik domekara Landako Erakustazokan garatuko den IV. ErkidegoenJaialdiak.AurtenEus- kadi, Andaluzia, Extremadura, Palentzia eta Nazioarteko Komu- nitatearen standak ipini dituzte. Azkenhori,Durangokoetorkinen elkarteek kudeatuta dago. Euskadiko gunean labeldun produktuak izango dira protago- nista. Euskal Okela eta Euskal Baserriko Oilaskoa dastatzeko 1.000 pintxo banatuko dituzte eurobatean.BatutakodiruaJAED eta Caritas Tabirari emango dio- te. Euskal musika eta dantzak ere ikusgai izango dira. Nazioarteko erkidegoaren standean musika eta dantza tra- dizionalak, haurrentzako taile- rrak eta, besteak beste, Senegal, Mali, Brasil eta Kolonbiako jana- ria dastatzeko aukera eskainiko dute.Andaluzia,Extremaduraeta Palentziako guneetan ere nork bereproduktuaketafolkloreaera- kutsiko ditu. Gune horiez gainera, ikuski- zunei bideratutako beste bat ere egongo da. Gaur, 21:00etan, Gas- teizkoJoseUruñuelaudaldantza kontserbatorioak emanaldia eskainiko du. Bihar, 21:30ean, Azahara taldeak eta, ondoren, Xabier Aburruzagak kontzertuak eskainikodituzte. Bestalde,bihar 13:00etan,AndraMarikoelizpean, PalentziakoDiputaziokodantza- taldearenkontzertuagazgozatze- ko aukera eskainiko dute. J.D. Hainbat herrialdetako kultura ezagutaraziko dute Aurten laugarren aldia egingo dute kultur topaketek. Durangaldeko egoitza berria inauguratuko du bihar Aralarrek Aralaralderdiakzapatueguerdian Durangaldekoegoitzainauguratu- ko duela jakinarazi du. Bihartik aurrera,DurangokoArtekalekale- ko 23. zenbakian izango du bere egoitza Aralarrek. Herritarguztieizabalikegon- godenekitaldiagazinauguratuko dutelokala.Bihar,12:30ean,egoi- tza berriaren aurkezpena egingo duDaniMaeztuDurangokoUda- leko zinegotzi eta Gasteizko legebiltzarkideak. Ondoren, 13:00etan, ekitaldi politikoaeskainikoduteAintzane Ezenarro Aralarreko bozeramai- leak, Mikel Anderez Durangalde- ko Iratzarriko kideak eta Patxi Zabaleta Aralarreko koodinatzai- leak. Azkenik, ekitaldiari luntx baten bitartez emango diote amaiera. J.D. Patxi Zabaleta, Aintzane Ezenarro, Mikel Anderez eta Dani Maeztuk parte hartuko dute inaugurazio ekitaldian Extremadura, Palentzia eta nazioarteko guneak bisitatu ahal izango dira Juan Mari Aburto, Zabaltzen-Sartuk antolatutako hitzaldian Txukunberrigizarteratzeenpresak eta Durangoko Udalak hitzarme- na sinatu zuten uztailean, bede- ratziemakumelanmunduantxer- tatzeko.Emakumehoriekudalige- rilekuko kafetegian dabiltza zerbitzuaematen.Ildohorretatik, enpresarensustatzailedenZabal- tzen-Sartuk Lankidetza publiko eta pribatua gizarteratze enpre- senpromoziorakoetagarapenloka- lerako izeneko jardunaldia anto- latu zuen, atzo, Durangoko Elkartegian. Mahai-inguruan Juan Mari Aburtogizarteekintzakoforudipu- tatuak, PedroSanchezJaurlaritza- ko gizarteratze sozialeko ordezka- riak, Carlos Askunze REASeko gerenteak,LoliMartinDurangoko Zabaltzen-Sartu elkarteko zuzen- dariaketaAitziberIrigorasalkateak parte hartu zuten. Gonbidatu horiekin batera, gizarteetalanarlokozerbitzuanlan egiten duten beste hainbat eragi- le eta ordezkari ere batu zituen jardunaldiak. J.D. Gizarteratzearen eta ekonomia sozialaren gaineko hitzaldia antolatu zuten atzo Elkartegian Carlos Askunze REASeko gerentea ere gonbidatu zuten atzoko mahai-ingurura Maristak ikastetxea, Kalitatearen Europear Astean Datorren martitzenean, Maris- tak-Durango ikastetxeak eta Andoaingo La Salle Berrozpek Kalitatearen Europear Astean parte hartuko dute, pertsonen kudeaketarako jardunbide ego- kien gainean. Ikastetxe biek, Investors in People urrezko ziur- tagiria jaso dutenek, Lakuan egingo duten ekintza-tailerra abianipinikoduteetaKalitatea- ren Euskal Agentziak Euskadi mailan zabalduko du. Investors in People arauak erakunde bateko pertsonen kudeaketanpraktikahonetarako mailakfinkatzenditu,horretara- kolauprintzipiooinarritzathar- tuta:konpromisoa,planifikazioa, ekintza eta ebaluazioa. Arauakpausozpausojarrai- tzeak, “pertsonak eguneroko laneanahalegintzen,eurenlanaz gozatzen, ahal duten gehiena inplikatzen eta euren erakun- dearen babesa eta maitasuna sentitzen laguntzen du”, Maris- tak-Durango ikastetxeko ordez- kariek adierazi dutenez. J.D.Durangoko elkartegian egin zuten mahai-ingurua. Datorren martitzenean parte hartuko dute Lakuan ospatuko den ekitaldian Maristak-Durango ikastetxeak ‘Investor in People’ urrezko ziurtagiria dauka Oro har, %2 igoko dituzte 2011ko tasak eta zergak Joan zen asteko udalbatzarrean datorrenurtekoordenantzafiska- lak aho batez onartu zituzten gobernu taldeak eta EAJk. Aritz Otxandianoalkateakadierazidue- nez,zergaketatasak%2edo%2,5 igokodituzte.Estolderiarentasa, esaterako, %2,5 igoko dute. Igoeraorokorhorretatikzer- ga bi bakarrik geratuko dira sal- bu: ondasun higiezinen gaineko zerga eta jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Bi zerga horiek lehenagozeudeneanutzikodituz- te. Izan ere, zerga horiei kontsu- mo prezioen indizea aplikatzea konplikatuada;bakoitzarenbalo- rekatastralarenaraberaportzen- taia bat edo bestea erabiltzen da bi zerga horien kasuan. Udal arduradunek adierazi dutenez, gobernu taldeko orde- nantza fiskalen proposamenak ezdualegaziorikedozuzenketa- rik jaso aurten. Otxandiano alkateak tasak eta zergak ez izozteko erabakia zergatik hartu duten arrazoitu du:“Ezdugugaitasunfiskalagal- dugura.Kontsumoprezioenindi- zeari jarraituz bizimodua gares- titzendoanmoduan,udalekojar- duerak ere garestitu egiten dira, etakontuetanorekamantentzea gura izan dugu”. J.D. “Gaitasun fiskala ez galtzeko” erabaki dute ordenantza fiskalari KPIaren igoera aplikatzea Gure Nagusien Eguna ospatuko dute Pasealekun DomekanGureNagusienEguna ospatukodute,jubilatuenPasea- leku elkartean. Urteroko ohitu- rarieutsiz,eguerdianbazkarita- ra batuko dira elkartearen egoi- tzan. Bazkalostean hainbat ekitaldiburutukodituzte.Esate- rako, azkeneko asteetan jokatu duten briska eta mus txapelketa- ko sari banaketa egingo dute. Horren ondoren, elkarteko nagusi biri oroigarri bana eman- go diete. Aurten Francisco Lopez eta Soledad Elguezabalek jasoko dute oroigarria. Bestalde,oraintsujokatutako kalemargolehiaketaJulioGomez Mena leioarrak irabazi du. Herri- guneko Artekale pintatu du koadroan. J.D. Ordenantza fiskalak %2 edo %2,5 igotzea adostu zuten, aho batez, udalbatzarrean Ondasun higiezin gaineko eta jarduera ekonomikoaren gaineko zergak ez dira igoko
 5. 5. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua PPublizitatea 5
 6. 6. Herririk herri H 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto6 IURRETA BERRIZ ZALDIBAR ATXONDO MALLABIA Asteon hasi da Arrazolako etxe sozialetan izena emateko epea Honezkero herritar ugari gertu- ratu da udaletxera Arrazolako apartamentu sozialetarako zoz- ketan izena ematera. Martitze- nean hasi zen alokairuko etxe horietan izena emateko epea, etahileguztianzeharegongoda horretarakoaukera.Logelabaka- rreko apartamentu bat, logela biko bi eta hiru logelako aparta- mentubatgabonetarakoatondu- ta egongo dira. Haur hezkuntzatik DBHra eskolan dabiltzan atxondarren- tzako diru-laguntzak eskatzeko epea ere martitzenean hasi da. Horretarako 10.000 euro gorde dituudalaketahilarenamaiera- ra arte egongo da eskaerak egi- teko aukera. A.U. Zabalik dago kamioiak herri erditik ez pasatzeko saihesbidea JoandenbarikuanzabalduzutengaztetxeostetikFuchosaradoan saihesbidea. Orain arte egunean 60 kamioi eta 300-400 kotxe pasatzen ziren Apata erditik, eta trafiko hori saihesteko eraiki dute bidea. Uztailean hasi ziren lanak, eta abuztuan atsedena hartu eta gero udazkenean jarraitu dute. Lanek 157.000 euroko aurrekontua izan dute eta Espainiako Gobernuko tokiko inber- tsioetarako diru-laguntzagaz egin dituzte. A.U. Internet ikastaroak doan, azaroan eta abenduan Berrizko Kultur Etxeko KZgu- nean doako Internet ikastaroak eskainiko dituzte azaroan eta abenduan.Oinarrizkoikastaroaz gainera, Google Maps, Twitter eta Blogger ikastaro bereziak izango dira aukeran, udaletik adierazidutenez.Beraz,Internet ezagutu nahiz bertan sakontze- ko balioko dute ikastarook. Oinarrizko ikastaroa 10 ordutan emango da, eta bi hiz- kuntzatan –euskaraz eta gazte- leraz–jasoahalizango duteinte- resatuek; 09:00etan hasiko dira. Ikastaro bereziak, berriz, ordu biko jardunaldiak izango dira. Oinarrizkoa, hilaren 8tik 12ra eta 13tik 17ra garatuko da euskaraz; gazteleraz, azaroaren 22tik26ra.GoogleMapsenahila- ren8anizangoda,gazteleraz;eta Bloggerrena 22an eta Twiterre- koaabenduaren13an,biakeus- karaz.11:00etanhasikodirahiru ikastaro hauek. M.O. Interneteko mundua ezagutu nahiz bertan sakontzeko balioko dute ikastaroek Bigarren urtez udal tasak izoztea erabaki dute udalbatzan Egoeraekonomikoadela-eta,dato- rren urteko udal tasak bere horre- tan uztea erabaki du udalbatzak asteon. Alderdi guztiek aldeko botoaemandute,etaPSE-EEabs- tenitu egin da. Sozialistek azaldu dutenez, zergak izoztearen alde daude,baina“dirusarreragutxien duteniurretarreizergakjaisteaeta herritarrei zuzenean ukitzen ez dieten zergak igotzea aztertu beharko litzateke”. Ordenantza fiskaletan hiru aldaketa egin ditu udalak. Lehe- nengoa etxebitxebizitza hutsen gainekoa da. Orain arte, etxebizi- tzahutsakEuskoJaurlaritzarialo- katzekouzteagatik%65ekohoba- riak ematen zituen udalak, eta arauforalak%50eandaukamuga jarrita.Portzentaiahorretarabaja- tu dituzte hobariak. 2011n zerga berri bat egongo da.Saltokiakzabaltzerakoan ingu- rumen baimen bateratuagatik 2.000euroordaindubeharkodituz- teiurretarrek.Horrezgainera,gara- jekomunitateetakozaborbilketa- ren zergei kotxe kopuruen arabe- rakotarifakjarrikodizkiete. A.U. Hiru aldaketa egin dituzte ordenantzetan; gainerakoa zegoenean utzi dute Lana eta familia uztartzeko zaintza zerbitzua martxan da Learreta-Markinaherrieskolako gurasoelkarteaketaudalaklehen aldiz zaintza zerbitzua jarri dute martxan. Lana eta familia uztar- tzen laguntzea da ekimenaren helburua,batezereemakumeei, Aitor Loiola alkatearen esanetan. Umeak eskolara joateko 09:30ean dute ordua. Zaintza zer- bitzu berria 07:30etik 09:30era eskainiko dute, eta arratsaldetan 16:00etatik 18:00ak bitartean. Asmoa gurasoen aldetik etorri deladioLoiolak,bainaudalakoso ondoiritzidiola.“Gurasoaskogoiz joaten dira lanera, eta Ermura eroaten dituzte umeak aitita- amamengana, gero Mallabira ekartzeko”. Zerbitzua lau umek erabili arren, 15 umerentzako lekuadago.Eguneroedoegunsol- teetan 2-12 urtera arteko umeak eroan daitezke bertara. J. G. Kalean da Animalien gaineko ordenantza Udalakanimaliengainekoorde- nantza onartu zuen 2008an, eta alegazio eta tramiteak igarota, ordenantzahoriherritarraksen- tsibilizatzeko erabiliko dute. Datorrenurtearibegira,kanpai- naberriakzehaztendabiltzaudal arduradunak. Bi funtzio nagusi ditu arau- tegiak: alde batetik, animaliak babestuetasaltzekoarauakezar- tzea,eta,bestetik,eurenetaper- tsonen arteko elkarbizitza har- monizatzea.Udalarenhelburua herritarrak kontzientziatzea da, “animaliek baino, eurek dutela- ko gerta daitekeenaren ardura”. Herritarrenkexekbultzatu- ta hasiko dituzte kanpainak. Kexak,parkeetanagertzendiren zikin eta gorozkien inguruan izan dira, batez ere. Norabide horretan, txakurren jabeen artean poltsak banatzea dute ekintzenaukerenartean.Kalean animaliak lotutaeroateaeresus- tatu gura dute; batez ere, txakur arriskutsuak. M.O. Txakurren jabeen artean poltsak banatzea dute ekintzen aukeren artean Armeria Eskolagaz hitzarmena sinatu du Iurreta Institutuak Beste ikastetxe batzuekin batera Laneki lanbide heziketarako hiztegi teknikoa on line prestatzen parte hartu du Iurretako institutuak E ibarko Armeria Eskolagaz beharreanjardutekohitzar- menasinatuduIurretaIns- titutuak.Etengabekoprestakuntza- rako eta lanerako ikastaroetan eskaintzabateraegiteaadostudute ArmeriaEskolaketaIurretakoins- titutuak. Eibarko eta Iurretako ikastetxeek 70 ikastaro inguru antolatu dituzte elkarlanean Iurreta Institutuko eta Armeria Eskolako ordezkariak, hitzarmena sinatu zuten egunean. Ikasturte honetarako, eten- gabekoprestakuntzarakoetalan- bide prestakuntzarako 70 ikasta- roinguruprestatudituztebiikas- tetxeek.Arlougarilandukodituzte ikastaro horietan; elektrizitatea, elektronika, informatika eta tele- komunikabideak,fabrikazioelek- tromekanikoa eta administrazio gaiak, esaterako. Urriaren 22an sinatuzutenhitzarmenaeta,azal- dudutenez,eurenhelburua“lan- bide heziketako eskaintza hobe- tzeko indarrak batzea” da. Hiztegia on line Laneki lanbide heziketa sustatze- ko elkarteak euskarazko lehen on line hiztegi teknikoa sortu du, eta IurretaInstitutuakproiektuanpar- te hartu du. Hamar urteko beha- rra eduki du hiztegiak eta honez- kero www.jakinbai.com webgu- nean ikusi daiteke . Lanbideheziketakotermino- logiako 5.600 kontzeptu baino gehiago dauzka hiztegiak eta, proiektuaren bultzatzaileek azal- du dutenez, tresnaren helburua “lanbideheziketariburuzkoinfor- mazioa gizartearen eta edozein erabiltzaileren esku jartzea da”. Euskararen garapenaren aldeko beharra egin gura izan dutela nabarmendu dute hiztegian par- te hartu duten eragileek. Hiztegia Laneki elkartearen proiektuada,etabertanpartehar- tu du, besteak beste, Ikaslan Biz- kaia lanbide heziketako ikastetxe publikoenelkarteak.Bertakokidea da Iurreta Institutua. A.U. Laneki hiztegiak lanbide heziketagaz lotutako 5.600 berba baino gehiago dakar
 7. 7. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua HHerririk herri 7 ABADIÑO MAÑARIAIZURTZA Durangaldean labur Probalekua umeendako zabaltzeko eskaria plenoan Udalgobernuarineguanetaeuria egitenduenetanZelaietakopro- balekua umeek aterpean elkar- tzeko erabili ahal izatea bidera- tudezalaeskatzekosinadurakbil- tzen dihardu hainbat gurasok. Halaxe jakin eragin zuen Igor Arkarazoezkerabertzalekozine- gotziakjoanzenastekoplenoan. Udalean azken urte bietan eskariari erantzunik ez badiote eman, “segurtasuna bermatze- ko modurik ez dugulako topatu etaprobalekuadagoenekohain- bat taldek entseguetarako era- biltzenduelako”izandelaeran- tzun zuen Navarro alkateak. Erabiltzaileen“segurtasuna bermatu eta probalekuko espa- zioa ahalik ondoen aprobetxa- tzeko modua” bilatu dezatela eskatu dio ezker abertzaleak gobernu taldeari. I.E. Hirigintza ereduaz hausnartu eta iritzia emateko aukera Errota eta Txanporta kultur etxeetan erakusketa, azaroaren 19ra arte Hiriabizitzekoaskotarikomoduak udaleko hirigintza pentsatu eta diseinatzerakoan kontuan hartu ditzaten, “hirigintza ereduak bir- planteatzeko asmoz” sortutako ekimenaren barruan ipini dituzte erakusketak Errota etaTxanporta kulturetxeetanbisitagai.Umetxi- kiak dituen gurasoak, elbarriak, emakumeak, etorkinak... bakoi- tzakmodubatenbiziduenherrian ikusten dituzten alderdi txarrak (iluntasuna,irisgarritasunikeza...) zeinonak(garbitasuna,lasaitasu- na...)adierazi ahalko dituzte kul- turetxeetanikusgaiipinidituzten planoetan herritarrek. “Arkitekturan normalean ez diraikuspuntuhoriekguztiakkon- tuanhartzen,normatibakosofisi- koak direlako", dio Hiria Kolekti- bokoOihanaRuizek.Herriazelan "erabilgarri egin, zelan lortu jen- deakespaziopublikoabereegitea" hausnartu eta adierazteko auke- radaazaroaren19raartekoa. I.E. Hirigintzari dagokionez, ontzat zein txartzat jotzen dituzten guneak adierazi ahalko dituzte abadiñarrek Erakusketara gerturatu eta parte hartzeko gonbita egin zuten atzo. Obren kalteak konpontzeko eskea Aldundian G erediagakobizilagunektxos- tena aurkeztu dute Aldun- dian(Interbiak)A8arenhiru- garren erreiaren eraikuntzak era- gindako kalteak konpontzeko eskatuz. Dokumentuanobrakhasizire- netikbizidutenaazaltzendute.A8a zabaltzerakoan, hondakindegia zabaldu zuten Garain. Egunean ehunka kamioik zeharkatzen du auzoa.Obrekeragindakozikinaeta zarata (egunez eta gauez) jasaten dutelasalatudute.Lebarioneraiki- tzen dabiltzan Euskotrenen kotxe- tokien lanek ere inguruan kaltea eragitenduteladioteHamabiHarri auzo elkarteko kideek. Gerediagakoen eskaeretan, etxeen fatxadak garbitzea, bideko bisibilitatea hobetzea, kamioiek abiadura moteltzeko neurriak har- tzea,bidegorriakbideazeharkatzen duenlekuansemaforoajartzeadira, besteak beste, puntuetako batzuk. HamabiHarrikAbadiñokoUda- laren “utzikeria” salatu du. “Gure aldetiktxostenaosatuetaAldundi- ra bidali dugu udalaren laguntza barik. Aldundiaren obra denez, ez dira gure egoeraz arduratu. Udalak ez du erantzunik eman, ez obrak hasi aurretik ez orain”. I.E. Gerediagako auzokideek txostena aurkeztu dute Gerediagako bizilagunak obrek eragiten dizkieten kalteez kexu dira. Abadiñoko Udalaren “utzikeria” salatu du Hamabi Harri elkarteak Iurretako Udalak azaroaren 12ra arte luzatu du udal ortu ludikoetan izena emateko epea. Interesatuta dagoenak udal erregistroan eman dezake izena. Nekazaritzaekologikorako75metrokarratuko41lur- sail atondu dituzte Iturburu auzoan: 12 langabeen- tzakogordedituzte,beste12erretiratuentzako,8gizar- tebazterketapairatzendutenentzako,batezgaitufisi- koentzako, eta 8 gainerakoentzako. Iurretako ortu ludikoetan izena emateko epea, hilaren 12a arte Azaroko eguen denetan eta aben- duaren 3an, lau eta zortzi urte arte- ko gazteentzako ipuin kontaketak egingodituzteAbadiñokoudalmedia- tekan, 17:30ean hasita. Lur Korta (hilaren11), Gorakadateatroa(18an), Maite Arrese (25ean) eta Pello Añor- ga (abenduaren 3an) etorriko dira. Ipuin kontaketak Abadiñon, eguenero DurangokoKobikajatetxeakValladolidekopin- txotxapelketanpartehartukodu,azaroaren8tik 10era. Euskal Herriko Txapelketan bosgarren postuaeskuratuduenbakailaoeznahasia,ond- dosirimiriagazperla-kolorekoentsaladaklagun- duta pintxoa izango da lehiaketan aurkeztuko dutena. Iñigo Kortabitarteren pintxoek hain- bat sari irabazi dituzte aurretik ere. KobikakValladolideko pintxo lehiaketan parte hartuko du Herritarrak plan orokorraren berridazketan parte hartzen Herrikohirigintzazehaztenduen planorokorraberrikustekoardu- ra daukan enpresaren eta uda- laren ordezkariek zein hainbat herritarrekhartuduteorainarte- ko herri-batzarretan parte: guz- tira, 35 lagun inguruk. Izurtza- rrek herriaren etorkizuna disei- natzen duen planaren nondik norakoei buruz interes handia erakutsi eta ekarpen interesga- rriakegindituztelakopozikager- tudiraudalarduradunakasteon. Herri-batzarretan jasotako ekarpenhoriekguztiaklaburbil- du ondoren, beste batzar bira- kodeialdiaegindute:azaroaren 20an eta 27an herriko plazan izango dira hitzorduok. I.E. Internet eta informatika ezagutzak sakontzen Informatika eta Interneten era- bilerariburuzkooinarrizkoikas- taroa eskainiko du, urtea amai- tu arte, Urkiola landa garapena elkarteareneskutikudalak.Aben- duraarte,herrikoKZGuneanizan- go dira ikastaroaren saioak. Parte-hartzaileeiinformati- kari zein Interneten erabilerari buruzko oinarrizko baliabideak eskainikodizkienhamarorduko ikastaroadaberbagaidarabilgu- na, eta ordu biko mintegia ere izangoduteizenaematenduten herritarrekaukeran. 946203611 telefonoanjasodaitekeinforma- ziogehiago,etabertanemandai- teke ikastaroan parte hartu ahal izateko izena ere. I.E.
 8. 8. B 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto8 BERBAZ “Dirua irabaztea barik, proiektuei laguntzea da Fiare bankuaren helburua” Banku etikoa elkartasuna lantzeko modu bat dela azaldu digu Juan Garibik; Fiare fundazioaren arduraduna da. Juan Garibi • Fiare fundazioko garapenerako zuzendaria Durangon bizi da bidezko merkataritzan, bazterkeria- ren kontrako proiektuetan, hezkun- tza eta enplegua sortzeko proiektue- tan, energia berriztagarrietan, agroekologian... eragin positiboa daukaten gauzetan inbertitzen dugu. Gainera banku etikook ez dugu irabazteko asmorik. Banketxe gehienek, adibidez, ez dute gura iza- ten nekazaritza sektorean inberti- tzea, baina guk bai, dirua irabaztea barik proiektuei laguntzea gura dugulako. Finantzatutako proiek- tuen gaineko informazio guztia publikatu egiten dugu, bezero denek jakiteko zertan inbertitzen dugun euren dirua. Orain dela bost urte zabaldu genuen bulegoa Bilbon, eta, bezeroak eta bazkideak kontatuta, 2.000 pertsona gara. Sare baten barruan zaudete, Ekonomia AlternatiboetaSolidariokoEnpresenSare- an.Zelako sarea da hori? Mundu mailako mugimendu bat da, eta Euskal Herrian nahiko indar handia dauka. Hainbat alorretan beharrean dabilen jendea batzen gara; bidezko merkataritzan, ekone- kazaritzan, birziklatze lanetan, baz- tertuta dauden pertsonei lana eskaintzen... Durangon bertan Eko- rropa, Caritas eta Sartu daude, adi- bidez. Duintasunezko enplegua sor- tzen ahalegintzen gara, irabazteko asmo barik. Gaur egungo gizartea- ren ereduan ez dugu sinesten, eta eredu hori aldatzeko gogoak batzen gaitu. A.Ugalde B ankubateandihardulanean Juan Garibik, banku berezi batean.Bestelakobankuere- du bat landu gura duen Fiare fun- dazioan dabil beharrean; dirua elkartasunagaz lotutako proiek- tuetara bideratzen dute. Joan den asteanpobreziagainditzearengai- neko hitzaldi batean parte hartu zuen Garibik, baikor. Baikortasun hori ulertzen saiatzeko beragaz ipini dugu hitzordua. Hitzaldian gure belaunaldiak pobrezia amaitzeko gaitasuna daukala nabar- mendu zenuten.Zergatik? Lehenago pentsatzen zen munduan ez zegoela denontzako baliabiderik, eta horregatik existitzen dela pobre- zia. Munduan gosea asetzeko behar den beste janari dagoela dakigu gaur egun; kontua da batzuek ez daukatela dirurik erosteko. Ez dago asmo politikorik hori onartzeko, baina banaketan dago arazoa. Ez dago borondate politikorik? Duela hogei urte Iraultza Berdea izenekoa hasi zen Afrikan eta Asian. Landetan produktu kimikoak erabil- tzen hasi ziren produkzioa bikoizte- ko; bertakoek eurek jateko eta mer- katu internazionalean sartzeko. Azkenean, guztiz kontrakoa gertatu da. Europara eta Estatu Batuetara saltzen dute eta produktuak eurei erosi behar dizkiete; menpekotasu- na sortu da. Bertako ekoizleen bizi- modua lagundu beharrean, eurek jateko barik 14.000 kilometrora bizi garenentzako ekoizten dute. Guk merkeago erosteko... Egia da urrutitik etorritako sagarrak erosten ditugula merkeagoak direla- ko. Baina hor tranpa bat dago; nik zertan gastatzen dut sagarretan aurrezten dudana? Nintendo DS bat erosten? Balira joaten oporretan? Asko gastatzeko ohitura hartu dugu, eta hemengo ekoizleei lagundu beharrean dirua benetan behar ez ditugun gauzetan gastatzen dugu. Zure ustez, orduan, kontsumo ohiturak aldatu egin beharko genituzke pobrezia amaitzeko.‘Pobreziaamaitzea’baina,oso kontzeptu potoloa da.Gure esku dago? Egia da pertsona bakar batek ezin duela pobrezia amaitu, baina hori ezin da aitzakia izan gure portaerak ez aldatzeko. Aukera asko daude egunerokotasunean; zentzuz kon- tsumitu, elkarlanean ibili... Benetan ez dago gure eskuetan, Munduko Bankuak, Nazioarteko Diru Funtsak eta AEBk botere handia daukate, baina ezin dugu ibili beti eurei errua botatzen, guk ezer egiten ez dugun bitartean. Guk gure bidea egin behar dugu, eta besteei bide horre- tatik joateko exijitu. Fiare banku etikoan zabiltza lanean.Zer da banku etiko bat? Banku bat da, eta jendeak libreta zabaldu dezake, banku batek ema- ten duen ziurtasunagaz. Diru hori modu berezian bideratzen dugu: “Munduko Bankuak, AEBek... botere handia daukate, baina ezin diegu eurei pobreziaren errua bota eta gure jarrera aldatu barik bizi” “Bankuek ez dute nekazaritzan inbertitu gura izaten, Fiarek bai” “Zertan xahutzen dugu urrutiko sagarrak erosten aurrezten dugun dirua?”
 9. 9. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua Publizitatea 9 P
 10. 10. 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto10 Ir Mikel Basabe Aralar Sei hankako mahaia Ziaboga ‘dot’ aldizkarian argitaratutakoei erantzunez Ohar honen bitartez, Durango TBko 12 langileetako seik joan zen ostiralean Durangoko buzoietan banatu zuten ‘dot Duran- galdeko aldizkaria’ berriaren lehenego zenbakian argitaratuta- ko testuari erantzun nahi diogu. Argitaratutako artikulua irakurtzean, harriturik geratu ginen guk inoiz esan gabekoak idatziz zelan erabili gaituzten ikusita. Argitaratudutenez,“langileohiekaurpegiaemannahiizandute”. Baieztapen hori faltsua da, orain arte guk ez baitugu pairaturiko injustizia salatu nahi izan. Kontua da guri inork ez digula galdetu ezer komunikabide berri horretan artikulua argitaratzeko. Dagoeneko itxita dagoen DurangoTBko langile ohi guztien izenean egin dute, ustez. Kale- ratzeaketagero,hitzegingenuenbiltzekoaukeraz,bainaezdugu inoiz batzarrik egin. ‘dot’-eko testuak zera dio itxiera egunari buruz: “Oso gaizki tratatu gintuzten… zaborra bagina bezala derrigortu gintuzten instalazioetatik ateratzera”. Hori ez da egia. Vocentoko ordezka- riak (eskualdeko telebistaren jabe den taldea) enpresaren itxiera jakinarazi zigun, eta oso zuzena eta egokia izan zen. Kaleratzea- ren ez bidezkotasuna onartu zuten eta langile bakoitzari zego- kion diru-ordaina eman zioten. Egia esan, Vocento etorri zenetik –lizentzia saldu eta gero–, langileen kontratuak erregulatu egin zituzten, soldatak aldatu ez bazituztenere;negargarriakeurak.Egoerahorretan,gaztemileu- risten kopururaren gorakada arazo moduan aurkezten zuen tele- bistako eztabaida pairatu behar izan genuen Durango TBn, kon- pondu beharreko arduratzeko sintoma omen zena, gutako inork ez zuenean 1.000 euroko soldata gordinik jasotzen hilean. Guk une batean ere bilatu ez dugun adierazpen gurutzatu hauekin amaitu nahi dugu idazki hau amaitzeko, uste baitugu komunikabidea ixtea zuzendaritzaren kudeaketa txar baten eta enpresaren eta taldearen arteko gatazkaren ondorio dela. Azpi- marratu nahi dugun bakarra da telebista katea sortu zenetik lan- baldintzak txarrak izan direla,eta enpresaren zuzendaritzak den- borarekin eta antzinatasunaren arabera diru-ordainak hobetzea hitz eman arren, promesa horiek ez zirela inoiz bete. Amaitzeko, argi geratu dadila ez dugula inoren ondoan ager- tunahi,jakindakigulakobetiezkutatudigutelainformazioa.Ziklo hauixteaetaaurrerabaikortasunezbegiratzeabainoezdugunahi. Gainera, gure esker ona agertu nahi diegu honelako une gogor batean euren laguntasuna eta sentimendua adierazi diguten eskualdeko pertsona guztiei. Eneka Atutxa, David Hernández,Victor Hernández, Eztizen García, Lander Petralanda,Virginia Meléndez Urrian ere, espetxe politika beti bezain krudel Urria joan zaigun honetan, beste behin ere, berriki atxilotuak eta torturatuak izan diren gazteak eta euren senide eta lagunak gogoratuz hasi behar dugu. Gure besarkadarik sentikorrena beraientzat. Madrilen, senideak jazarriak izan dira. Donostian, Igor Portu eta Mattin Sarasola gazte lesakarrek pairatutako tor- turak ikertzen dituen epaiketaren baitan, senide eta lagunak kolpatuak izan ziren. Errealitategordina.Errealitatemingotsa.Sufrimenduarenkate amaigabea.Azkenasteburuhonetanbertan,CurtisendagoenZigor Blanco euskal preso politikoa ikustera zihoan lagun batek istri- pua izan zuen Bizkaian. Urteko hamargarren istripua euskal pre- so politikoen senide eta lagunentzat. Bitartean, barroteen arteko egoerak bere horretan jarraitzen du. Gose greba Murtzian, galdu- takoaurrezaurrekoak,isolamendua,bakartzea...Gaixolarriakaska- tu gabe, Bizi Osorako Zigorraren aplikazioa... Iheslarien kontrako kanpainak ere aurrera jarraitzen du. Urrian Joxe Mari Zalduari omenaldi eta agur hunkigarria eskaini zaio Ezkio Itsason. Italiak hiru gazte independentista Espainia- ratu ditu Erromako Fiskalaren iritziaren aurka, eta Venezuelan dauden errefuxiatu politikoen kontrako presio mediatiko eta politikoa handitzen ari da. Baina, giza eskubideak bete-betean urratzen dituzten gerta- erahauenguztien gainetik,aurrerabegiraegotekouneada.Aurre- rapausuak emateko unea da. Horregatik, hurrengo aste eta egu- netan publiko egingo ditugu euskal preso politikoen eskubideen defentsan euskal jendarte osoa inplikatuko duten ekimenak pre- so eta iheslarien senide eta lagunak batzen gaituen Etxerat elkar- tetik. Krudelkerian oinarri duen espetxe politika honekin amaitu behar dugu. Hiltzen duen espetxe politika honekin guztion arte- anamaitubehardugu.Euskalpresopolitikoeneskubideakbehin- goz errespetatuak izan behar dira. Sufrimenduarekin bukatu behar dugu. Bide berriak zabaltzen ari dira gure herrian, itxaro- penaren atea zabalik dago, eta norabide horretan ezinbestekoa da gure senide eta lagun preso politikoen eskubideen errespetua. Euskal jendarte osoak eman behar du bultzada senide eta lagunekin batera. Orotariko profesionalak eta beste milaka eta milaka herritar astinduko ditugu. Guztion artean, senide, lagun, profesional eta eragile ezberdinen arteko bultzadak lortuko bai- tu sufrimendua besterik ez dakarren espetxe politika hiltzailea- rekin amaitzea. Bukatzeko, ongietorria eman nahi diogu Agustin Del Hierro “Gamba” elorriar presoari, azaroaren 3 an bere herrira bueltatu baita, sei urte eta erdi espainiar espetxe politika bere hezurretan bizi izan eta gero. Ongi etorri, Gamba, eta segi dezagun bakoitzak zerbait ipintzen, errepresaliatu guztiak dagozkien eskubideekin etxeratu arte. Durangaldeko errepresaliatu politikoen senide eta lagunak Berriz ere ari gara, Eusko Lege- biltzarrean,aurrekontuenezta- baidaegiten.Gobernusozialis- tarenbigarrenakdira,etabada- go,beraz,norajoanguraduten aztertzerik. Nik, hezkuntzari begiratuko diot. Aurrekontuen testuan, gobernuaren teorian, nekez dagoarazorik:euskaraetagaz- telania,guregazteekbiakkomu- nikatzeko beste jakitea bultza- tu gura ei dute, eta ingelesa indartu. Nor, horren kontra? Gizarte kohesioa bilatu gura ei dute, hezkuntzaren bitartez, bazterketarik gerta ez dadin. Ederra gero. Aurrekontuenmamia,bai- na, ez dago teorian, praktikan baino. Eta horretan argi esaten digute: aurrekoa teoria hutsa besterik ez da. Zeren, benetan, praktikan, kontrakoa egiten dute-eta. 2010eko aurrekon- tuetan 4.000.000 euroko parti- da berri bat sartu zuten, esko- la pribatuetako A ereduetako itunakbesteereduetakoitune- kin parekatzeko. Parekatu ez dutena da ereduen eraginkor- tasuna. Gauza jakina da A ere- duak ez duela balio erkidego honetakohizkuntzaofizialbiak jakiteko, eta gauza jakina da eskola publikoan baztergune bihurtzen ari dela. Baina lau milioi bideratu zituzten euren teoria ei dena betetzeko balio ez duen hizkuntza eredura. Hori,iaz.Etaaurten?Bada, aurten, beste lau milioi gehitu dizkiete iazko lau milioiei. 8.000.000 euro A ereduko itu- nakparekatzeko.Pareanordain- dukoeidituzteereduak,hizkun- tzakikastekobaliozeinez,gizar- te kohesiorako balio zein ez. Iparraldekoikastolekbeza- la,gobernualdaketabeharkodu euskarak hezkuntzan aurrera egiteko. Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazioa: Itziar Belar, Miren Abasolo. Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Eta honako udal guztiak: LLaagguunnttzzaaiilleeaa:: anboto Anboto komunikabideak Elkartea 2010eko azaroaren 5a - 9. urtea - 393 zk. durangaldeko astekaria Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. IRITZIA Gutunak @ ✑ Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Santa Ana Plaza 6, 48200 Durango - astekaria@anboto.org Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira. Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO Iparraldeko ikastolek bezala, gobernu aldaketa beharko du euskarak hezkuntzan aurrera egiteko
 11. 11. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua K11 KULTURA ZINEMA ELKARRIZKETA “Saturraranen preso zeudenak omendu gura ditugu filmagaz” Zer moduz doaz emanaldiak? EuskalHerriannahikoondo,batez ere, Gipuzkon zein Nafarroan ere egindirenemanaldiekinosopozik gaude.Madril,Bartzelona,Sevilla, Valentzia, Malaga, Zaragoza eta- barretan ere eman dugu, eta hor promozio handia egiteko ahal- menikezdaukagunez,emaitzaez da hain ona izan. Kopia asko ate- ra eta nahiko ondo banatu arren, igarri egin da promozio indartsu baten falta ikusle kopuruetan. Gaiagazkosentsibilitateberezia ote dago hemen? Sentsibilitate hori Estatu osoan esperogenuen,nahizetaegiaden hemen,Saturraranhemendikordu erdiraegonda,normalaerebaden jendeakgertuagokosentitzea.Gaia uste dut oso unibertsala dela, eta gainera Saturrarango kartzelan presoegonzirenetarikogehienak ez ziren euskaldunak, asturiarrak ziren gehienak, eta Estatu osoko andreak egon ziren. Hainbeste denborako lanaren ondoren, zer sentsazio eragin dizu ikusle moduan pelikulak? Ikusle moduan, proiektu baten barruansartutahainbestedenbo- radaramazuneanezdaerrazaiza- Ideia zelan sortu zen? Orain hiru urte inguru konturatu ginengauzaaskodakigulaArgen- tinaetaTxilengertatuzenariburuz, esaterako,etagurehistoriariburuz oso gutxi dakigula. Estalita eta isilduta egon da historiaren par- te oso inportante bat. Ondarroa eta Mutrikuko jende askok ere ez daki Saturrarango kartzelaren berririk, eta hori azaleratu beha- rra zegoela ikusi genuen. Ikuspuntuadubereziapelikulak. Espainiako gerra frentearen eta gudarienikuspuntutikkontatuizan daorainarte,etagukemakumeen, amenetaumelapurtuenikuspun- tua gura genuen eman. Han egon ziren 4.500dik gora emakumeri omenaldiaeginguraizandiegu,sei- zazpiurtezkartzelahartanbiziizan zireneiahotsaemannahiizandie- gu,eurenbizipenakadieraziditza- ten.Hasierakoideiadokumentalfik- zionatu bat egitea zen, eta gero konturatuginenpelikulaegitekoeta istorioa gehiago zabaltzeko auke- ra ederra geneukala. Egiazko ger- takarietan oinarritutako pelikula da azkenean osatu duguna. Zelakoaizandasortze-prozesua? Bulegoan norbaitek kontatu zuen istorio batetik hasi ginen Saturra- rango kartzelaren inguruan doku- mentatzen.Dokumentazioabildu eta han bizi izan zirenen testigan- tzakjasotzeaizanzirenlehenengo pausuak. Bost lagun elkarrizketa- tu genituen; preso egondako lau emakumeetapresoegondakoema- kumebatenalaba.Pelikulakontes- tualizatu eta “ikustera zoazena benetangertatutakoistoriobatda, ez da asmatutakoa” esateko, eure- tariko batzuk agertzen dira filma- ren hasieran. Hori da pelikularen oinarria; eurek kontatutakoa. Zelan bizi izan dute pelikularen prozesua emakume horiek? Urte gutxi pasatu dira, baina aldi berean eurentzako bizitza oso bat igaroda—90urteingurudituzte–, eta orain arte ez dira ausartu han gertatutako kontatzen. Beldurra, errudun sentimendua, lotsa izan duteSaturrarangoeurenesperien- tziakontatzeko,etapixkanakajoan dira zabaltzen. Oso eskertuta eta gustura daude proiektu honetan parte hartu ahal izan dutelako, eta hainbeste urteren ondoren gaia gizarteratzea lortu dugulako. Produkzioarduradunzarenalde- tik,zer zailtasun topatu dituzu? Pelikula historikoa izanik, konpli- kaziohandienadadekoratua,jan- tziak, ile apaintzea... asko landu beharra. Zerotik sortu behar duzu dena.Osofilmkoralada,bestalde; inguruanpertsonaiaosoinportan- teak daude, erreparto zabala. Tal- deteknikoan70lagunetaerrepar- tuan25aktoreetafigurazioosouga- ria.Pelikulasinesgarriaegitealortu dugulako gaude oso pozik. Euskaraz da bertsio originala. Hainbatek kritikatu egin du zelan litekeen moja edo militar frankista batekeuskarazegiteapelikulan,bai- na inork ez du ezer esaten erroma- tarbatgaztelerazentzutenduenean zineman. Hizkuntzaren normali- zazioan egiteko dagoenaren era- kusleetaeuskaragazkoerrespetufal- ta da nire ustez kritika hori. I.E. tenikuslenormalaizatea:peliku- lahorrenatzeandaudenarazoak, poztasunak,lanaetadenboragai- tza da ahazten. Gehienbat, ingu- ruandaukazunjendearenerantzu- naren zain egoten zara, eta, batez ere, lehenengoz ikusten duenean jendeak daukan erreakzioa gura izaten duzu ezagutu. Aldamenekoen komentarioak zelakoak izan dira orain arte? Orokorreanosoondohartudujen- deak,emozionatueginditupeliku- lak. Emozionatzeko, baina, entre- tenitu egin behar zaitu pelikula batekderrigorrez,etagauzabiaklor- tzendirelaustedut;ikusleapeliku- lansartutamantentzealortzenda, eta kasu gehienetan emozionatu egin dira. Ikusleak pelikula jarrai- tzea, ulertzea eta beragaz emozio- natzea lorpena da guretzat. Hasieran zeneukaten helburua lortu duzuela pentsatzen duzu? Helburua Saturrarango kartzelan gertatutakoaren egia gizarteratu eta oroimen historikoa berresku- ratzeko bidean gure aletxoa ipin- tzea genuen. Gure esparrua dela- koetajendeaskorenganaailegatze- ko aukera eskaintzen duelako, zinema hautatu dugu bitarteko. Abenduan New York-eko Spanish Cinema Now jaialdian erakutsiko dute Izarren Argia pelikula; datozen bost egunetan, Durangoko zineman izango da ikusgai. Bizi izan zutenena eta guztiona den Saturrarango kartzelaren historia isilpetik ateratzera dator filma, produkzio arduradun Asier Bilbao durangarra izan duena “Hainbat bider ikusi arren, hunkitzen nauten uneak” Pelikularensorkuntzaprozesuguz- tia oso barrutik bizi, eta filmeko sekuentzia eta planoak hainbat bider ikusi dituen arren, badaude, azaldu digunez, pelikula berriro ikusten duenetan Bilbao oraindik hunkitzen duten hiru une peliku- lan:“hainbatbiderikusiarren,pre- soak Cara al sol kantatzen dabil- tzan uneak, lagunaren lur-ema- tean Internazionala kantatzen hasten direnak, eta amaierako uneak asko emozionatzen naute”. ‘Izarrenargia’proiektuanburu- belarri sartu orduko Saturrarango kartzelakohistoriaezzuelaezagu- tzen kontatu digun Bilbaorentzat, “historia bera eta bertan egonda- ko emakumeak ezagutzea” eta euren ahotik “ez negarrik egin; ez ahaztea da egin behar duzuena” entzutea dira proiektutik atera dituenikasgairikgogoangarrienak. “Ikusleak pelikula jarraitzea, ulertzea eta beragaz emozionatzea lorpena da guretzat” K.Aginako
 12. 12. kronika Kultura K 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto12 GEURE DURANGALDEA Jon Ander Urkiaga, Kazetaritzan lizentziatua Histeria historikoa “Bat, bi, hiru, lau... ispiluen aurrean, oooooo...”: beldur ono- matopeikoa. Bat,bi,hiru,lau...krisiekonomikoadela-etakalegorrian dauden beharginak... oooooo. Bat, bi, hiru, lau... euskal futbol taldeek partidu bakoi- tzeko jasotzen dituzten golak... oooooo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei edo gehiago Eusko Jaurlaritzak eta EITBko zuzendaritzak buru gainean biraka dituzten txo- riak. Txio, txio, txio... Urte batzuetatik hona, euskarazko telebista publikoa herrendagoelagutxikukatukodute.Baina,ezETB3renzelan- baitekobeharrazegoelako,kateberriarekinarazodenakkon- ponduko zirelakoan euskararen eta gazteriaren izenean. Ez. Horiahultasunakezkutatuetanorbereburuazuritzekonahia bainoezzen.Gainera,zappingaegitendudanaldiroerezalan- tza berbera izaten dut, zein da ETBSATen funtzioa? (A, bai! Diasporan bizi direnek pilota partidak ikustea!). Horrez gain, azken hileotan, Araba, Bizkaia eta Gipuz- koakohedabidepublikoaknireaititarenoilotegiarenantzika- ragarria hartu du: ETB1en audientziaren emaitza katastrofi- koak (ka-tas-tro-fe), kazetariei irekitako espedienteak... ETBtelebistatxapuzeroetantxapuzeroenabihurtudabere merituz(beremerituz?).Trauskiletantrauskilena.Orainpare baturteinguru,ETB3rensorrerazerbaithistorikotzataurkez- tu ziguten, zerbait histerikotzat aurkeztu beharrean. Euska- ra hutsezko bigarren telebista publikoa. Baina, ez al litzate- ke hobe telebista kate dezente bat eta bakarra izatea, gano- rabako bi baino? Batek jaten duen mahaian beti ez baitute bik jaten. ETBk ez dakit, baina, euskarak duintasuna merezi du. BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA IGORRE Amuriza aurrera eta Abarkas zain Ia600lagunbatuzirenIgorrekopilotalekuanBiz- kaikoBertsolariTxapelketakolaugarrenkanpo- raketa ikusteko. Miren Amuriza eta Eneko Aba- solo“Abarkas”zireneskualdekoordezkari;eure- kin aritu ziren kantuan Ortzi Garitano, Peio Ormazabal,BeñatVidaletaJoanesIgeregi.Berriz- tarrakirabazizuensaioa,etahorregazbaterafina- laurrekoetarakosailkapenaerebai.Edertomol- datu zen, umea eduki gura duen amaren zein laneanhasteardagoenetorkinarenpaperean,esa- terako. Puntuazio altua jaso zuen: 446,5. Arrigorriagako Peio Ormazabal gaztea izan zen saioko sorpresa, bigarren postuan geratuz. Bere atzetik Abarkas, beragandik espero zen guztia eman barik; berak ere hala aitortu zuen azken agurrean. Urduritasunagatik-edo, ez zen gustura ibili iurretarra. Dena dela, sailkatzeko aukerahandiakdauzka;puntuazioanbederatzi- garrendagounehonetan,eta13bertsolaripasa- tukodirafinalaurrekoetara;aurrekotxapelketa- ko bost finalistagaz batera. Azken kanporake- tan bost bertsolarik gainditu beharko lukete, beraz,Abarkasbideangeratzeko.Getxokoaizan- go da galbahea, datorren domekan, Durangal- deko hiru bertsolari tartean direla: Gorka Laz- kano, Beñat Ugartetxea eta Eñaut Uruburu. ANTZERKIA EMANALDIA Txalo taldearen ‘Ate-joka’ antzerki obra, bihar, Errota kultur etxean Azaroaren 6an, Traña-Matienako Errota kultur etxean emango dute ‘Ate-joka’ antzezlana B ihar, 20:00etan hasita eskainiko du Txalo pro- dukzioaktaldeakAte-joka umorezkoantzezlanaAbadiñoko Errota kultur etxean. Begoña Bil- baodalanarenzuzendaria,etaIker Galarza,JosebaUsabiagaetaSara Cozerantzezleezagunakdirapro- tagonista. Bikotekideen arteko harremanaketaelkarbizitzansor- tzen diren egoera komikoak ditu Ate-joka antzezlanak oinarri. Biharko antzezlanari buruz antzezlanaren promozio-orrian esatendenez,“dakigunada,ohol- tza gaineko hiru protagonistak zenbat eta okerrago dabiltzan, hobeto pasatuko dugula guk”. Komedia arin eta entreteni- garrihonegazzapatuiluntzeaiga- rotzekoaukeradabiharko,azaroa- ren6ko20:00etarako,Traña-Matie- nako Errota kultur etxean eskaintzen digutena. I.E. ZINEMA EMANALDIA Txilen,1998an,AugustoPinochet diktadorearenkrimenakaztertze- kolanaemanziotenJuanGuzman epailearenjarraipenaegitenduen dokumentala da azaroaren 11n ElorriokoIturrikulturetxeaneskai- nikodutena.SalvadorAllenderen gobernuagaz amaitu eta herritar askoren heriotza eta desagertzea ekarri zuen estatu kolpea ospatu zuen epaileak kasua aztertzeari ekiten dionean aurretik zeuzkan ziurtasunak zelan galtzen dituen erakustendufilmak.Pinochetdik- tadorearenkontrakoepaiketapro- zesua erakusten du 2008an Eliza- bethFarnsworthetaPatricioLan- francok zuzendu zuten lanak; eguenean, 19:30ean Iturri kultur etxean emango dutenak. I.E. Pinochet diktadorearen kontrako epaiketaren kontakizuna dokumentalean Azaroaren 11n, Elorrioko Iturri kultur etxean ikusgai, Juan Guzman epailearen lanaren inguruko El Juez y el general Iker Galarza, Joseba Usabiaga eta Sara Cozar dira aktoreak. Markel Onaindia
 13. 13. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua KKultura 13 ‘Makingsarea’ ekimenean sortututako ipuin-trailerrak Azokan ikusi ahal izango dira lerrasortukodute.Horretandabil- tzaDurangoko,Zornotzako,Iurre- tako eta Eibarko liburutegietan. JosebaSarrionaindiaren‘Estazioko begiradak’ eta ‘Inkuboa eta ande- rea’kontakizunenaurrerakinaegi- tendabiltzatailerretakopartaideak. EmaitzaDurangokoAzokakoegu- netan ezagutuko dugu. Cyber Body Bideberriakjorratzeagustokodute Atartekoek.EskuarteanCyberBody izeneko proiektua dute. Hainbat arte hizkuntza uztartu dituzte tek- nologia berriak baliatuz. Horreta- rako injineru talde baten, musika- rien,informatikoenetadantzarien laguntza izan dute. Emaitza: edo- nork gorputzera lotutako sentso- reen bidez ordenagailu programa baten laguntzarekin soinuak den- bora errealean sortzea. Urrriaren erdialdera, Bilbon egin den Jet Lag Fest jardunaldietan erakutsi dute proiektuakorainarteemanduena. Denadela,proiektuaberagehiago landu eta garatzeko asmoa dute Atartekoek. Durangoko Azokan, bestetik, Argizaiolasariaematekoegitenden ekitaldia diseinatzen ere badabil- tza.OraindikezduGerediagaelkar- teak ezagutzera eman aurtengo sarituarenizena.Azaroarenerdial- deraDurangokoAzokarenaurkez- penean emango dute jakitera 2010eko Argizaiola Saria. Atarte- koak,halaere,sari-emateekitaldia diseinatzenhasitadaude.Erakutsi duten ikasteko gogotik abiatuta, ekitaldiberritzaileaizangoda,segu- ruenik,aurtengoa.Sormenabultza- tzeko gogoa eta pertsonei egoera berriakbizitzeaeraginnahiaezzaie falta. Izenakerebaduizanetik.Atar- te:ataria,artearenbidezateakzabal- tzen dituen tokia. www.sor menlaborategia. blogspot.com/ A dierazpenartistikoak–beti- koakzeinberriakizan–ikas- kuntzaetaorientazioa.Hiru ardatz horiek dira Atartekoentzat pizgarri. Pertsonen garapena sor- menaren bitartez bilatzen dute. Ikaskuntzaeremuakzabaltzeaahal- bidetzen dute, esaterako, elkarre- gandik ikasiz. Eta beste kultur ere- dubatzukerelekuaizandezakete- lasinistuta,etengabeproposamen berriak sortzen dabiltza. Aurten, Gerediaga Elkartearekin batera, DurangokoAzokanaurkitukoditu- gu. Orain dela lau urte artearen inguruanbatuzirenlagunbatzuen ibilbidea, gaur egun, Idurre Arra- zolak, Gotzone Tutorrek eta Rakel Terronek jarraitzen dute. Arteak batzenzituen,etasormenabultza- tzekonahiakurtehauetanmakina batproiektutanpartehartzeaeka- rri die. Eta, gehienetan, elkarla- nean,adierazpenartistikougarita- ko lagun, erakunde eta taldeekin. Ikaskuntza programak, per- formanceak,irakurzaletasunabul- tzatzekoekimenak,pertsonenpar- taidetza lantzeko ekintzak... egin dituzte. Ezagunenetako bat uda honetan ohiartzun handia izan duen‘Biziletra,zuretzatdasaria’ira- kurleen maratoi berezia. 30 bat herritan3.000lagunibilidabizikle- tagaineanirakurtzen,etabakoitza- renherrikoliburutegirakopuntuak batzen. Ipuin-trailerrak Irakurzaletasuna sustatzeko eki- menak egiten dituzte. Erraza ez delaaitortzendute.Bainasinisten dute bi irakurketa hizkuntza dau- dela;betikoa,tradizionala,etatek- nologia berriek dakarten hizkun- tza. Batetik besterako bidea landu nahi dute, eta irakurtzeko bi hiz- kuntza uztartzen saiatu. Hortik sortu da, adibidez, ‘Makingsarea’ proiektua. Gazteakliteraturaetanarrazioa lantzekoekimenada.Bainahorre- tarakoteknologiaberriaketairakur- keta mota diferenteak bultzatzen dituzte.Literaturatik abiatuta zein euren istorio propioetatik abiatu- ta, gazteek komiki digital bat eta liburubatenikus-entzunezkotrai- Cyber Body: gorputzera lotutako sentsoreen bidez musika sortzeko ekimena Kultur ikaskuntza eragin, deneriko adierazpen artistikoak garatuz Atarte kultur elkartea da. Arte mundutik sortu eta kultura ohiko modu tradizionaletatik harago ulertu daitekeela erakusten dihardute. Durangoko Azokan euren sormen laborategiko emaitza ikusiko dugu 45. DURANGOKO EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA w w w . d u r a n g o k o a z o k a . c o m w w w . g e r e d i a g a . c o m Idurre Arrazola, Gotzone Tutor eta Rakel Terron Atarteren egoitza aurrean.
 14. 14. Publizitatea P 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto14 Garai Jatetxea San Migel, 17 Garai. Tel.: 94 681 35 95 Eztaiak, Jaunartzeak, Azken agurrak, Janedanak… Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat. i J
 15. 15. DANBAKA anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua KKultura 15 Rock power hirukotea 2009an sortu zen. Hauek dira taldekideak: Borja Sabas bilbotarra (gitarra eta ahotsa), Bachellors eta Porcelanea taldeetako partaide ohia; Josema Cabezas arrasatearra (bateria eta koruak), Malaña, Kumulo eta Carlos el Sucio taldeetako kide ohia; eta Aitor Angulo (baxua eta koruak), Mr. Dange taldeko kide ohia. Egindako kantu guztiak ingelesezkoak dira. Soinu berezia eta gogor samarra izan arren, ez dute melodia ahazten. FRONT MALABAR I Arrasate Joan den apirilean elkartu ziren Luis (Poetas Muertos taldekoa), Ekaitz (Nos la Suda taldekoa) eta Beñat (Ez!) taldekoa gitarra hirukote bat sortzeko asmotan. Euren musika runba euskalduna dela esaten dieten arren, taldekideek runba merke moduan izendatu zuten; izan ere, abestien letrak Luisek idatziak dira eta hark ez daki euskaraz. Erreali- tateko egoerei eta maitasunari buruzko abestiak egiten dituzte, betiere gitarra oinarriak eta gitarra soloak errespetatuz. EL TRIO CALAVERA I Oñati Abadiñoko metal taldea, 2006an sortua. Taldeak aldaketa batzuk izan eta gero hauek dira partaideak: David Villarubia Villa (ahotsa), Roberto Moisen Rober (gitarra), Javier Villar Javivi (bateria), Asier Otadui Zana (baxua) eta Ivan Esteban Randall (gitarra). 2008an Apathy izeneko lehen EPa kaleratu zuten. 2009an, Euskal Zarata Tour '09 delakoan eta Euskal Strong Festibalean izan ziren, Walls of Jericho, Hamlet eta Death Before Dishonor taldeekin oholtza partekatzen. YMOTEK I Abadiño German Uribe-Etxebarria (gitarra eta ahotsa), Adriana Besne (ahotsa), Juan Ignacio Manso (gitarra), Iñigo Arotzena (teklatua), Victor Gartzia (baxua) eta Andoni Regueiro (bateria) dira Rock Privado taldeko kideak. Pop-rock musika egiten dute eta bi disko dituzte kalean: En todo este tiempo (2008) eta Caras (2010). Taldeko abestiak (Germanek konposa- tutakoak) benetako istorioetan daude oinarrituta, entzuleari melodia gogoraerrazak eta errima sinpleak baino gehiago eskaini nahian. ROCK PRIVADO I Oñati-Donostia RRuunnbbaa,, ppoopp--rroocckkaa,, 7700eekkoo hhaammaarrkkaaddaakkoo rroocckkaa eettaa mmeettaall mmuussiikkaa ggaauurr EEssppaallooiiaann Danbakako IV. edizioaren bigarren saioan beste lau talde izango dira gaur Elgetako Espaloian, 22:30ean MAIALEN GONZALEZ > BERGARA Aurtengo edizioa ireki zuten tal- deen emanaldien ondoren, hurrengo lau parte-hartzaileen txandahelduda.Oraingoan,ElTrio Calaveraoñatiarrak,musikarioña- tiarrez eta donostiarrez osatuta- ko Rock Privado taldea, Arrasate- ko Front Malabar eta Abadiñoko Ymotekizangodiraprotagonistak gaur,ElgetakoEspaloiaAntzokian, 22:30ean hasita. Musikaestilougariizangodira gaur Espaloiko taula gainean: El Trio Calavera taldearen eskutik, runba doinuak entzungai; pop- rock musika Rock Privado talde- ak taularatuko du; rockarekin jarraituz,70ekohamarkadakorock doinuak Front Malabar arrasate- arrek eskainiko dituzte; eta Aba- diñokoYmotek taldearen eskutik, berriz, metal doinu gogorrak. Beraz, ingelesezko eta gaztela- niazko abestien bidez, askotariko musika entzungai bertaratu nahi dutenendako. SARRERAK, 3 ETA 5 EUROTAN Kontzertuetarako sarrerak Espa- loian bertan egongo dira salgai. Gazte Kutxarekin 3 euroren truke eta bestela, 5 eurotan. KONTZERTUA Gaur, barikua, 22:30. Elgetako Espaloia. 5 euro (Gaztekutxa, 3 euro). > El Trio Calavera > Rock Privado > Front Malabar > Ymotek
 16. 16. Publierreportajea Al 2010eko urriaren 15a, barikua anboto16 AMALURRA Udazkena gai hartuta, argazki rallya antolatu du Urkiolako Toki Alai Interpretazio zentroak domeka honetarako Azaroaren 14an Urkiolatik Otxandiora irteera egingo dute, ‘Ardoaren eta arrainaren ibilbidea’ jarraituta Udazken koloretan ibiltzeko argazki lehiaketa eta irteera Urkiolan Domeka honetarako argazki lehiaketa antolatu dute Urkiolako Parke Naturalean, eta hurrengo domekan irteera Urkiolatik Otxandiora Argazki kamera hartu eta udaz- keneko kolore gorriak harrapa- tzera bat baino gehiago irtengo da egunotan. Horretarako Urkiola inguruek aukera ederra ematen dutela-eta, aurten zor- tzigarrenez, argazki rallya anto- latu dute bertan. Domeka hone- tan, goizeko 10:00etan hasiko da lehiaketan izena emateko epea, eta 17:30 arte aurkeztu ahalko dira ateratako argazkiak. Lehiaketan kamera analogi- koagaz zein digitalagaz parte hartu daiteke, eta bi modalitate- etan bina kategoria egongo dira: 17 urte bitartekoena bata, eta bestea 18 urtetik aurrerakoen- tzat izango dena. Modalitate bakoitzean dirutan ordainduko dituzte sariak. Argazkiak egunean bertan ateratakoak izan behar dira. Argazki kamera analogikoa era- biliko dutenei bertan emango diete erabili beharreko karretea, eta digitala erabiliko dutenek memoria txartela hutsik dauka- tela erakutsi beharko dute. Hilaren 14an, irteera Lehengo merkatariek Mañaria- tik Otxandiorako bidea edo alderantzizkoa egiteko sarri era- biltzen zuten GR 38 bidea. Kos- taldetik arraina barnealdera garraiatzeko eta barnealdetik kostara ardoa eramateko ibil- tzen ziren bide horretan. Horre- gatik deitu izan zaio bide horri “ardoaren eta arrainaren ibilbi- dea”. Bide hartatik garraiatzen zituzten, geroago, Bizkaiko bur- dina eta Gaztelako artilea ere. Osteratxoa egin eta historia duen bide horretan barrena murgiltzeko irteera antolatu dute orain Urkiolako Parke Naturalean zehar azaroaren 14rako. Ardoaren eta arraina- ren ibilbidea Mañariatik Urkiola- ra eta Otxandiora doa, eta hila- ren 14an bidearen zati bat egin- go dute; Urkiolatik Otxandiora doan tartea. Goizeko 10:00etan hasiko dute irteera. Urkiolako Santute- giaren aurrean, harriaren ondo- an batuko dira. Antolatzaileek azaldu dutenez, bi ordu eta laur- den iraungo du ibilaldiak, bede- ratzi kilometro ditu, eta erraz ibil- tzeko modukoa da. Otxandiora heltzerakoan 12:45eko lineako autobusa hartuko dute Urkiolara bueltatzeko. Irteeraran parte hartzeko pertsona kopurua mugatua izango da, eta Toki Alai interpre- tazio zentroan eman beharko da izena. Telefonoa honakoa da: 94 681 41 55. A.U.
 17. 17. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua 17 Ki KIROLAK Zapatuan, 10:00etatik aurrera, Domu Santu Torneoa jokatuko dute DimaGolfen Pitch&Putt modalitatean. Parte hartu gura duenak info@dimagolf.com helbidean eman dezake izena; parte hartzea 20 euro izango da (gosaria eta luntxa doan). Ohi duten legez, hiru kategoria prestatu dituzte, bakoitzaren handicaparen arabera. Laster beste txapelketa bi ere jokatuko dituzte Dimatik Otxandiora bidean kokatutako DimaGolfen: Pernilaren eta Txakolinaren Torneoa azaroa- ren 27an eta Santo Tomas Tor- neoa abenduaren 19an. J.D. Domu Santu Torneoa, bihar, DimaGolf zelaian Markarik marka dabil Abadiño Herri Kirol Taldeko Urdax Magunazelaia harri-jasotzaile gaztea. Joan zen asteburuan, 13 urteko gazteak bere marka berria ezarri zuen 147 kiloko harria jaso zuenean. Horrela, sei kilotan hobetu du urri hasieran Oñatin ezarritako marka. Orain arte 13 urtegaz harririk pisutsuena jaso duen jasotzailea Haimar Irigoien errezildarra da, 150 kilogaz. Bestalde, Abadiñoko Sokatira Taldeak lauko txapel- keta hasiko du hilaren 13an. Arratzura talde bi eramango dituzte eta guztira hamar talde lehiatuko dira. J.D. Magunazelaiak marka berria du, 147 kiloko harria jasota Kulturalak lehenengo postua izango du jokoan Laudioren aurka J okalari,zale,zuzendari,kaze- tari… denek bertatik berta- ra jarraitu, gozatu eta sufri- tuguraizatendutenpartiduhorie- takoa da bihar Kulturalak eta Laudiok Tabiran jokatuko dutena. Oraindik ligaren herenera heldu barik gauden arren, kasualitate- ek aspaldi egin zuten behera sail- kapenean, eta goian dabiltzanak, salbuespenaksalbuespen,hantxe ibiliko dira hemendik aurrera ere. Laudiok lehen postua kendu zion Amorebietari joan zen astebu- ruan, eta Durangoko Kulturalak ere bizkarra erakusten dio. Beraz, lehenengo postu bietan daude- nak lehiatuko dira bihar, eta bien artean puntu bateko aldea dago- enez, Durangoko taldea lider ipi- ni daiteke. Joan zen asteko harmaile- tako giroa kontuan hartuta, zale- ek biharko zitara ez dutela hutsik egingo esatea ez da berokeria. Partiduak berez dituen osagaiez gainera, argi ikusi zen zaleak berea emateko prest daudela. Harmailetara begiratzeak gustua ematen zuen: aulki gehienak beteta eta denak taldea bultzatzeko gogoz. Partidua bera ez zen oso erakargarria izan. Muniozgure- nek penaltiz sartutako gol baka- rrak eman zion garaipena Kultu- ralari. Jokoaren pisua eraman zuenez, hiru puntuak merezita- koak dira, baina taldeak ez zuen ohiko argitasunagaz jokatu, batez ere, jokoa antolatzerako orduan. Epaileak ere ez zuen askorik lagundu; Zarautzek falta asko egin zituelako Kulturala gelditzeko, eta epaileak ez zitue- lako behar den moduan zigortu. Asteburukoagaz Kulturalak hiru lehia daramatza golik jaso barik. Baina kontuz: Laudiok ere hutsean mantendu du bere atea azken hiru neurketetan. J.D. Durangoko Kulturalak hirugarren mailan golik gehien sartu duen taldea izaten jarraitzen du, Beasainekin batera: 20 gol. K. Aginako Amorebietaren berdinketa aprobetxatuta, Laudiok eta Kulturalak aurrea hartu diote; Gasteizko taldea da orain lider, baina irabaziz gero Kulturala izango litzateke lehenengo Azken hiru neurketetan ez dute golik jaso, ez Kulturalak ez Laudiok Joan zen asteburuan XX. Durangaldeko Maratoi Erdia korritu zuten Urkiolan zehar, eta gizonetan Walter Becerra sestaoarrak irabazi zuen (1.16.32) eta emakumeetan Ana Conde gasteiztarrak (1.31.10). Gizonetan durangar bik osatu zuten podiuma: Aitor Uribesalgok (1.17.28) eta David Garciak (1.18.08). Ema- kumeetan Iraia Garcia zorno- tzarra geratu zen bigarren (1.37.55), eta Monica de la Rosa gasteiztarra hirugarren (1.40.13). Bestalde, hamaika kilome- troko lasterketa alternatiboa Luis de Esa legazpiarrak eta Eider Ares durangarrak irabazi zuten. J.D. Becerra eta Conde irabazle maratoi erdian Kulturalak partidurik galdu gabe jarraitzen du hamargarren jardunaldian Aurreikuspen guztiak bete zituen Bizkaiako Saskibaloi Federazioaren bidez Landako Erakustazokan ospatu zuten Saskibaloi Jaiak. 2.000 gazte- txotik gora batu zituzten, eta aipamen berezia merezi du gurasoek seme-alabekin batera jokatutako Bi Belaunaldi txapel- ketak. Oso harrera ona izan zuen, eta parte hartu zuten gaz- tetxo guztiek ezin zuten irriba- rrea ezkutatu, batez ere, aitari edo amari irabazten ziotenean. Fernando Romay jokalari ohia ere etorri zen. J.D. Arrakastatsua izan zen bigarren Saskibaloi Jaia 2.000 gaztetxotik gora batu ziren Landako Erakustazoka osoa erabili zuen jaialdian Bi Belaunaldi izeneko txapelketak oso harrera ona izan zuen Giro ederra sortu zen Landako Gunean goizetik iluntzera. Bideoa: www.anboto.org
 18. 18. Kirolak Ki 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto18 Bixente Kapanaga 19, behea 48215 IURRETA (Bizkaia) Tel.: 946 816 673 Faxa: 946 817 636 construcciones@zarateyelexpe.biz Gizonezkoen EBA liga da aurtengo denboraldiko nobedade nagusia gure eskualdean. Bai Zornotza Saskibaloi Taldea bai Tabirako Baqué liga honetan ari dira buru-belarri. Lehenengo bost partiduak jokatu direnean, balantze arin bat eta etorkizunean gertatu daitekeenaren analisi txiki bat egingo dugu gaurko honetan. Zornotza S. T.ren ibilbidea irregularra izan da. Denetarik egin du: joko bikaina garatu eta aurkaria menpean izatetik, partidu berean, hutsaren hurren- goa ere bilakatu izan da; baita alderantziz ere. Argi dagoena da talde honek edozeinekin lehiatzeko maila daukala, baina horretarako maila berriak exijitzen duen kontzentrazioa eta erregular- tasuna behar du. Erregulartasun hori lortzen dene- an, edozein talderekin nor baino nor gehiago lehia- tzeko gai den taldea bihurtuko da. Eta ez nik esaten dudalako… Tabirako Baquéren ibilbidea antzekoa izan da orain arte. Lehenengo jardunaldian lortu zuten garaipen handiaren ondoren, hiru partidu galdu dituzte segidan, eta azkena irabazi egin dute Piela- gosen aurka. Etxeko lehenengo garaipen hori lor- tzeak presioa asko arindu du taldean, eta berriro konfiantza ekarriko die. Konfiantza horrek, talde bezala daukaten indarrak eta momentuan daukaten maila fisiko bikainak oso arriskutsu bilakatzen ditu orain. Zalantza nagusia denboraldi osoan horrela iraungo duten da. Denok nahiko genuke hala izatea! Zorte on guztioi! Adituarentxokoa Unai Zamalloa •Saskibaloi entrenatzailea Mailari neurria hartzen Karrantzan hasi zen Euskadiko Txirrindulari Federakuntzaren espezialitate honetako egute- gia, eta Hirumet taldeko Egoitz Murgoitio abadiñarrak lasterke- ta hori eta Muskizkoa irabazi zituen joan zen asteburuan. Gainera, nazioarteko maila- rako puntuagarriak ziren bi pro- ba horiek, eta Munduko Kopa- ko hurrengo lasterketetan lor- tutako puntu poltsa horri (80 puntu) etekina ateratzen saia- tuko da. Gainera, 23 urtez azpi- koen artean ere Daniel Ruizek lasterketa biak irabazi zituen. Bestalde, oraintsu Palmako belodromoan jokatutako Espai- niako Txapelketan zilarra irabazi du Cespa Euskadi taldeko Mar- tzel Elorriaga berriztarrak scrat- chean. Iban Leanizbarrutia elo- rriarrak Omnium-ean bosgarren amaitu zuen, eta Unai Elorriagaz bikoa osatuz Madisonean biga- rren geratu zen. J.D. Murgoitiok lasterketa bi irabazi ditu segidan Karrantzan eta Muskizen nagusitu zen; Ruizek 23 urtez azpikoak irabazi zituen Urtero legez, Alpino-Tabira men- dizale taldeak mendiko materia- len merkatu txikia antolatuko du, azaroaren 12an eta 13an, Alpinok Goienkalen duen egoi- tzan. Horretarako, ohi duten legez, materiala saldu gura dutenentzat egun bi ezarri dituz- te materiala eraman dezaten. Azaroaren 9an eta 11n, 20:00etatik 21:00etara, Alpino- ren egoitzara eroan ahalko da materiala: arropak, eskalatzeko gauzak, kanpin dendak, botak, liburuak, motxilak… Merkatua azaroaren 12ko ostiralean eta 13ko zapatuan egingo dute. Ostiralean 17:00etatik 21:00etara egongo da zabalik. Zapatuan, berriz, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara zabal- duko dute. Ondoren, saldu ez den materiala edo dirua jasotzeko, azaroaren 16an eta 18an, 20:00etatik 21:00etara, Alpino- Tabiraren egoitzatik igaro beharko da. J.D. Mendi materiala batuko du Alpinok merkaturako Hilaren 9an eta 11n, saldu gura duenak materiala eroan dezake Alpinoren lokalera Azaroaren 12an eta 13an egingo dute mendiko materialen merkatu txikia Zabalzak, besteak beste, Karakorum-en irekitako bide berriak izango ditu berbagai. Erdella Mikel Zabalzaren ibilerak ezagutzeko aukera Elorrion E rdella mendizale taldeak argazki eta ikus-entzunez- koekin hornitutako bost hitzaldiantolatudituazaroaren8tik 13ra, Mendi Astearen barruan. Horietako batean, Mikel Zabalza mendizale ezaguna etorriko da. Lehenengo hiru saioak Iturri kultur etxean izango dira, 19:30etik aurrera. Astelehene- an, Aitor Casadok bost urtean ateratako argazkien bitartez, Ira- titik Ordesarako gailur eta zonalde entzutetsu eta ederre- tan murgilduko du ikuslea: Auñamendi, Hiru Erregeen Mahaia, Irati, Orreaga… Martitzenean, Koldo Zubi- mendik eta Iker Iriondok Hego- ameriketako Jatún Chácuan (Andeetan) egindako espedizio- aren berri ematen duen ikus- entzunezkoa eskainiko dute. Gutxi ikertutako zonalde horre- tan bide berriak ireki zituzten. Erdella mendizale taldeak antolatutako Mendi Astera Aitor Casado eta Eider Elizegi ere etorriko dira, astelehenetik barikura Koldo Zubimendik eta Iker Iriondok Andeetan egindako espedizioaren berri emango dute Eguaztenean Mikel Zabalza nafarrak Karakorumen (Pakis- tan, India eta Txinaren arteko mendizerran) egindako igoerak erakutsiko ditu proiekzio baten bitartez. Esaterako, Izenik Gabe- ko Dorrean edo Broad Peak Zentralean zabaldutako bide berriak hartuko ditu berbagai. Egueneko ikus-entzunezko- aren bitartez, Urdin Ugarte elo- rriarrak, 20 hilean eta bizikletaz, munduan zehar bizitako abentu- ren berri emango du; guztira, 23.200 kilometro egin zituen. Saio hori Arriola kultur aretoan izango da. Amaitzeko, barikuan, —berriro Iturrin— oraintsu Men- diko Literatura Saria jaso duen Eider Elizegui donostiarrak Andeetako Gailurretan Alderrai izeneko hitzaldia eskainiko du. Perun eta Bolivian ezagutu eta bizitakoak kontatuko ditu. J.D. Eguenean Urdin Ugarte elorriarrak bere bidaia luzeko bizipenak kontatuko ditu
 19. 19. anboto 2010eko azaroaren 5a, barikua Kirolak 19 Ki FUTBOLA HIRUGARREN MAILA KKuullttuurraallaa -- LLaauuddiioo Zapatuan, 17:00etan, Tabiran LEHENENGO ERREGIONALA IIuurrrreettaakkoo -- FFrruuiizz Zapatuan, 17:00etan, Larrakozelain BIGARREN ERREGIONALA (gizonak) AAbbaaddiiññoo -- PPaadduurraa BB Zapatuan, 15:45ean, Astolan BIGARREN ERREGIONALA (emakumeak) EElloorrrriioo -- BBeerrrriioo--OOttxxooaa Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden ARETO FUTBOLA NAZIONAL A MAILA SSaassiikkooaa DDuurraannggoo -- ZZaallaattaammbboorr Zapatuan, 19:00etan, Landako kiroldegian SASKIBALOIA LEHENENGO ERREGIONAL BEREZIA TTaabbiirraakkoo BBaaqquuéé -- RRoommookkoo EEzzkkoorraakk Zapatuan, 18:00etan, Landako kiroldegian PILOTA XXIII. OLAZAR TXAPELKETA Lau t’erdian: DDoorrrroonnssoorroo ((AArraabbaa)) -- PPeeññaass ((NNaaffaarrrrooaa)) Binaka: AArrrreessee ((IIggoorrrree)) -- KKaassttiilllloo ((MMaarrkkiinnaa)) // BBeeiittiiaa ((UUssaannssoolloo)) -- UUggaarrttee ((UUssaannssoolloo)) Azaroaren 11n, 21:30ean, Zaldibarko pilotalekuan AgendaEtxeko partiduetako puntuak lotzen jarraitu gura du DRTk Arripausuetan jokatutako partidu biak irabazi ditu Durango Ilarduyak orain arte; bolada onari eutsi gura diote etzi Vigoren aurkako lehian Domeka eguerdian jokatuko dute Vigoren aurka. Kepa Aginako D urango Ilarduyak Univer- sidad de Vigo taldearen kontrajokatukodudome- kan, 12:00etan, Arripausuetan. Aratz Gallastegiren taldeak etxe- ko bolada onari jarraipena eman guradio.Izanere,orainarteDuran- gon jokatutako partidua biak ira- bazi dituzte. Ligako bigarren eta hiruga- rren jardunaldietan Barcelona Universitario (29-17) eta Uribe- aldea (27-7) menderatu zituz- ten, hurrenez hurren. Egia da talde horiek sailkapeneko azken postu bietan daudela, baina ohorezko B mailan ez dago par- tidu errazik. Universidad de Vigo taldea sailkapenean hirugarren dago, Getxo liderrarengandik hiru puntura, eta durangarrek aurtengo lehenengo erronka gogorra izango dute domekan. Etxean irabazitakoa ezin du handik kanpora borobildu Durango Ilarduyak. Oviedoren eta Bartzelonaren kontrako biak galdu dituzte orain arte. Bestalde, gaur, 20:00etan, beteranoen entrenamendua dago Arripausuetan. Ondoren, txokoan afaldu eta aurtengo egitasmoa azalduko dute. J.D. Etxetik kanpora, aldiz, orain arteko partidu biak galdu dituzte Vigoko taldea da orain arte etxean jaso duten areriorik indartsuena Pablo Berasaluzek Titin III.aren kontra jokatuko du, bihar, Iru- ñeko Labrit pilotalekuan, lau t’erdiko txapelketako final laur- denetako partidua. Irabaziz gero, lau onenen ligaxkan sar- tuko litzateke. Joan zen asteburuan Arre- txe II.a kanporatu zuen berriz- tarrak (22-17). Eibarko Astele- nako kanporaketa erritmo bizian jokatu zuten, eta tanto onak eta huts handiak (Arre- txek hiru falta egin zituen sakez) tartekatu zituzten. Lau t’erdiko estreinakoan Berasa- luze VIII.ak 22-3 irabazi zion Olazabal aresoarrari. Bereinkua finalerdien bila Bestalde, Mikel Bereinkuak XXV. Cafés Baqué Txapelketa- ko finalerdietarako txartela izango du jokoan datorren egueztenean, 19:00etatik aurrera, Abadiñoko pilotale- kuan. Kadete mailan Elezkano zaratamoztarra izango du aurrez aurre Bereinkuak. J.D. Berasaluzek Titin III.a du azken koska onenen ligaxkan sartzeko Aurreko kanporaketan 22-17 menderatu zuen Arretxe II.a
 20. 20. 1 HIGIEZINAK 2 TEKNOLOGIA 3 LANA/NEGOZIOAK 4 DENETARIK 5 IBILGAILUAK 6 HARREMANAK 7AISIA/KIROLA 8FAMILIA/ETXEA NORBANAKOENIRAGARKIAK Internetenetapaperean,doan:Erregistratuzaitez,www.anboto.iragarkilaburrak.comwebgune- anetajarrizureiragarkiaedobidalimezuahurrengohelbideelektronikora:anboto@anboto.org. Nahiagobaduzudeitu94-6232523 Paperean,ordainduta:Iragarkilaburretatikbereiztutaetalaukibateannabarmenduta.Hainbat prezioetaneurriaukeran.Kontsultatu94-6217902telefonoan. IragarkiaksaresozialetanzuzeneanargitaratzekoetaerabiltzaileakSMSabisuakjaso- tzekoaukeraematendu. Saldu/Erosi Errentaneman/Errentanhartu Laneskariak/Laneskaintzak Galdu/Aurkitu Eman/Hartu Eguazteneko19:00akarte jasotakoiragarkiakbariku horretakoalean argitaratukoditugu. Beranduagojasotakoak hurrengoalean. Higiezinak ETXEBIZITZAK SALDU Abadiño.Sukaldea,egon- gela,komuna,3logela,tras- telekua(komunaateratzeko aukeradauka)etaganbara. Eguzkitsuadaeta3balkoi ditu.Igogailuajartzekotan dira.Berogailuaetaleihobe- rriakdauzka.Etxeguztiak kanporaematendu. Telefonoa:655712105 Abadiño.PisuasalgaiAba- diñon,Muntsaratzauzoan.3 logelahandi,2komun,sukal- dea,egongelahandibatjan- gelarekinetabalkoihandia. Ganbara.Berriztatuaetabe- rogailuarekin.Bizitzerasar- tzekomoduan.Negoziaga- rria.Telefonoa:667882338. Abadiño.Etxeasaltzenda AbadiñokoMuntsaratzauzo- an.2logela,2komun,egon- gelaetasukaldeaeskegito- kiarekin.Denakkanpoalde- runtzematendu.Osopolita. Deituetaikusi!615007216 Berriz.Berrizenpisuasalgai. 3logela,2komun,sukalde berriztua,2balkoi,egongela handia,ganbarahandiaeta garajeitxia.Osoeguzkitsua. Guztizberriztuaetaegoera ezinhobean.647777392 Durango.98m2-koetxebi- zitzaosoeguzkitsua,3logela, sukaldea-jangela,bainugela etakomunleihodunak,2te- rrazapartikular (12m2eta8 m2-koak)etabaitaterraza komunitarioakere.Altzariz beteaetaguztizjantzia,bero- gailuarengaldarajarriberria, lauarmairuenpotratu,alumi- niozkoleihoak,ateaketazo- ruaaldatuta.Garajeaetaige- rilekuarekin.655704684 Durango.AldeZaharra.71 m2.Kanpoalderabegira.Al- tzarizhornituta.2logela. Egongela.Sukaldea.Komun bat.Guztizberriztuta.Kanpo- tik(2006):fatxada,atalon- doa,eskaileraetateilatua. Barrutik(2007):parketa (elondo),sukaldea(fagor elektrotresnaketajunkers galdara),gres,berokuntza (gasnaturala),kristalbikoi- tzekoleihoak,ateblindatua. Berehalabizitzerajoatekoau- kera.223.000euro. Telefonoa:607715353 Durango.Atikozoragarria salgaiDurangokoAldeZaha- rrean.Duelaurteetaerdiera- batberriztatua.Erabatjan- tzia.2logela,egongela,su- kaldeaetakomuna. Kapritxosoa.Etorriikustera! Telefonoa:659425890 Durango.EtxeasalgaiDu- rangon.3logela,egongela, sukaldea(jantzita),komuna, berogailuaetadespentsa. Eguzkitsua.Etxeosoakkan- poraematendu.Jantzitaeta erreformatua.189.319euro. Telefonoa:699409959 Durango.Etxebizitzasalgai Durangon.Logelabi,egonge- la,sukaldeaetakomuna.Etxe guztiakkanpoalderaematen du,osoargitsua.Pisualtua, 30m2-koterrazarekin. 220.000euro.Telefonoa: 696255083.17:00etatik aurreradeitu. Durango.Durango. 94m2koetxeasalgai,herriko gudarienplazan(osasunetxe zaharrarenaurrean).3logela, 2komun,sukaldeaeskegito- kiarekin,egongelaederra, ganbaraetagarajea.Kokapen osoona,etxeeguzkitsuaeta bistaederrekin.Prezioa: 343.000euro(57m). Tel.:615-760801. Elorrio.Pisuederbatsalgai Elorrion.Berritua,124m2, gasnaturalekoberogailua, sukaldehornitua,egongela, 5logela,2komun,jangela,2 balkoietagarajeitxia.Derri- gorrezkoadaikustea. Prezioa:264.500euro Telefonoa:685734825 Elorrio.Pisuederbatsalgai, ElorriokoAuzoaauzoan.Leku zoragarria.Tel.:639020581 Garai.Oar-Erdikoabaserria, 6.GaraikoSanMigelauzoan. Udaletxetik150metrora.He- goalderabegira.300m2-ko solairua.10.000m2-kolur- saila.Nekazaritzarakoedo landa-etxerakoosoegokia. Erreformatzeko.Proiektua aurkeztuzgero,etxebizitza2 egitekoaukera.639833489 Mallabia.Baserriaeta 20.000metrokarratukolur zatiasalgai,Mallabian.Koka- penonaetaprezioegokia. 12:00-14:00eta18:00- 22:00arteandeitu. Telefonoa:655702647 Mañaria.Pisuasalgai Mañarian.90m2,hirulogela, bikomun,egongela-jangela etasukaldeguztizjantzia (labepirolitikoa,bitrozerami- ka,garbigailu-lehorgailua). Altzarizhornitua.Miradorea etabistaikusgarriak.13m2- kotrastelekua.Eraikinak15 urteditu,etaigogailuadu.Bi- zitzerasartzekoprest. 220.000euro(36.520.000 pezeta).Aukeraosoona! Tel.:646675051 ERRENTAN EMAN Berriz.90m2-koeta3loge- lakopisuaerrentan.Igogai- lua,terrazaetagarajea. Telefonoa:946820041 Berriz.Pisubaterrentan emannahidutBerrizen.3lo- gela,90m2,igogailuaeta garajea.Errenta:600euro. Telefonoa:946820041 Durango.Pisuaerrentan:3 logela.Osoeguzkitsuaeta bistaederrak.4.Pisua,igo- gailuetaberogailuagaz(gas naturala).Tel.:638125838 Durango.Pisuaerrentan Durangon.4logela,egongela etasukaldea.5.Pisuaigogai- luarekin.Tel.:657795495 Durango.Gelabatdaukatli- breDurangon,etxeaastele- henetikostiralerapartekatze- koasmoarekin.Deitu65872 4590telefonora.Rober. ERRENTAN HARTU Berriz.Berrizenedoingu- ruanpisuaalokatunahigenu- keenbikotebatgara. Deitu:669956450 Durango.Durangon1-2lo- gelakopisuaalokatubeharra dugu.Olatz627470544 Durango.Pisuakonpartitu- konukebestepertsonaba- tzuekinDurangon. Telefonoa:666202273 PISUA KONPARTITU PISU BILA Durango.Durangonedoin- guruetanlogelaerrentanhar- tukolukeen26urtekomutila naiz.Harremanetanjartzeko deitu649890043zenbaki- ra,arratsaldeko5etatikau- rrera,edotabidalimezuaima- nolsj@gmail.comhelbidera. PISUKIDE BILA Durango.Durangonpisua konpartitzekopertsonabat beharda.Tel.:658724510 LOKALAK ERRENTAN EMAN Abadiño.Lokalekipatua,al- tzariekinalokagaiMatiena etaDurangobitartekoerrepi- dean.120m2.Deitu 619790053telefonora. Atxondo.Apatan40m2lo- kalaalokagai.Komunaipinita dauka.686137123 GARAJE/ TRASTEROAK SALDU Elorrio.GarajeasalgaiBe- rrio-Otxoakalean.Telefono zenbakia:658759264 ERRENTAN EMAN Durango.Lonja-trasteroa alokatzenda,errotaritxuena auzoan(Durango). Telefonoa:615750039 Teknologia INFORMATIKA/ BIDEOJOKUAK SALDU Ipodbatsalgai.8gb-ko ipodtouchberriasalgai100 eurotan.Tel.:636170508 GAINERAKOAK Ordenagailuakkonpon- tzendodaz.Hardeta soft.Ordenagailuakkonpon- tzendodaz.Etxezetxejoaten nazkonpontzen.Hardware etasoftware.Konfiguratu,bi- rusakkendu,periferikoakipi- ni,etab...Arinetamerke! Telefonoa:650172285 Lana/negozioak LAN ESKARIAK ETXEKO LANAK Zaldibar.Neskagarbiketa lanetanedodendetanlanegi- tekoprest.Kotxeadut. Telefonoa:659973224 PERTSONAK ZAINDU Abadiño.Lanbilanabilen Matienakoandrebatnaiz. Edozeinordutegian,arratsal- dezetagauezaukeran.Ume etanagusienzainketa,etxeen garbiketa...696753530 Berriz.Andreeuskaldunbat 3edo4orduzumeakzeinper- tsonanagusiakzaintzeko prest.Telefonoa:680509 532edo946225724. Durango.Durangonedoin- guruetan,umeaketapertso- nanagusiakzaintzekoprest. Paperekin.Tel.:628002217 Durango.Emakumeardura- tsubatprestdagoorduka umeakzeinpertsonanagu- siakzaintzeko,etxeakgarbi- tzekoetaantzekolanakegite- ko.Juana.Tel.:670674641. Durango.Neskaeuskalduna etaesperientziaduna astele- henetikostegunera,ordubete inguruz,haurtxikiakzaindu edo6eta10urtebitarteko haurreiedozeingaitakoesko- lapartikularrakemateko prest.630866974.Miren. Durango.Durangonedoin- guruetan,umeaketapertso- nanagusiakzaintzekoprest, baitagarbiketalanetarako ere.Arratsaldetan,gauetan etaasteburuetan.Erreferen- tziaonak.Tel.:650610194. Durango.Umeakedonagu- siakzaintzekoedogarbiketa- rakolanbatenbilanabil.La- naldiosorakoedoerdirako. Erreferentziaonak. Telefonoa:638437901. Durango.Neskaeuskaldu- na,astelehenetikostiralera, arratsaldetanumeakzaintze- koprest.Haurhezkuntzako irakaslea,gauregungoizez irakaslemoduanlanegiten dut.Interesabaduzue,deitu telefonohonetara: 635706986 Elorrio.Neskaeuskalduna etaesperientziadunaarra- tsaldetanedoorduka(astele- henetikostiralera)haurrak zaintzekoprest.Haurhez- kuntzakogoimailakohezike- tazikloaeginda,etagaur egunhezkuntzabereziko ikasketakegiten.Interesa baldinbaduzu,deitu:688 640604(arratsaldez). Elorrio.Neskaeuskalduna astelehenetikostiralerabitar- tean,arratsaldetan,pertsona edadetuakpaseatzeraatera- tzekoprest.Interesabadu- zu...688654291(arratsal- detandeitu) Elorrio.Elorrionneskagazte batarratsaldezhaurrakzain- tzekoprestdago,baitahau- rrarenetxekolanezarduratze- ko.Interesaizanezgero,ha- rremanetanjarri: 600361381. Iurreta.27urtekoneska euskalduna,iurretarra,astele- henetikostiraleragoizeko 07:00etatik arratsaldeko 16:00etaralanegitekoprest. Umeekin,ezindupsikikoekin etaadinekoekinesperientzia- duna.Gizarteetakulturani- mazioaikasia.Neurekotxea daukat.E-posta:lorena_ixo- rreta@hotmail.com. Telefonoa:690996618 IRAKASKUNTZA Abadiño.Fisikakoikaslea Durangaldeanklasepartiku- larrakematekoprest.LH, DBHedotabatxilergokoak. Esperientziaduna. Telefonoa:645720236 Durango.Neskaeuskalduna durangoetainguruetan,arra- tsaldeetanLHetaDBHko ikasleeieskolapartikularrak ematekoprest.Interesaba- duzu,deituzalantzarikgabe 653704629telefonora. Durango.4.mailakoTeleko- munikazioIngenieritzako ikasleeuskaldunaBatxilergo- koetaDBHkoklaseakDuran- gonematekoprest.Espeziali- tateamatematikaklasee- tan.Telefonoa:635746176 Durango.Heziketabereziko etapsikopedagogiakoikaske- takdituen23urtekoneska euskalduna,lehenhezkun- tzanklasepartikularrakema- tekoprest.Harremanetarako: 615731881 Durango.Ingelesmailaho- betunahi?ingelesirakaslea partikularrakematekoprest. Telefonoa:625709846 Durango.Informatikaesko- lapartikularrakematendira, durangoaldean.Mailaguz- tiak:access,word,interneta etab.Lanbideheziketakoira- kasleanaiz.Harremanetarako infordurango@gmail.com helbiderajo.Edurne Durango.Inguruikasgaia ingelesez(LHetaDBHmai- lak)ikasinahibaduzu,deitu. Ingelesairakastendut.Tele- fonozenbakia:625709846. Elorrio.Neskaeuskalduna astelehenetikostiralera,arra- tsaldetan,lehenhezkuntzako (5-12)klasepartikularrak ematekoprest.688640604 (arratsaldetandeitu) Elorrio.Helduentzakoeus- karaklaseakematenditut, azterketakprestatzeko. Telefonoa:675706105 Elorrio.Elorrionklaseparti- kularrakematenditut. Deitu:675706105. GAINERAKOAK Durango.Jardinenmante- nuan,eraikuntzan,margolari gisa,tornuetanedoelektrizi- tateanoinarritutakolanbaten bilanabil.Paperekin. Telefonoa:669594376 Zaldibar.Gazteeuskalduna naiz,etalanbilanabil.Infor- matikakogoi-ikasketakditut. Zaldibaredoinguruetanlan egitekoprest. Telefonoa:679948923. Zaldibar.Neskaeuskaldun batlanbiladabil,garbiketak egiteko,portaletan,dendetan edolantegietan.Autoaetagi- dabaimena.Zerbitzarimo- duanerelanegindezaket. Telefonoa:659973224 (izaskun). LAN ESKAINTZAK OSTALARITZA Deba.Debakoenpresabatek honakohaubehardu:sukal- darilaguntzailebat.Taberna bateanlanpostuaridagozkion lanakegiteko.Ezinbestekoa: esperientzia,euskarazondo hitzegitea,Bklasekogidabai- mena,norbereautoaizatea etainguruanbizitzea.Lanaldi erdia(20orduastean)larun- batetaigandeetan.Kontra- tua:aldibaterako,bainaluza daiteke.Berehalahasteko. Soldata:hitzarmenarenara- berakoa.Sartu.Erref.:8553. Telefonoa:946200449. ETXEKO LANAK Durango.Emakumeeuskal- dunabehardaumetxikibat zainduetaetxekolanakegite- koDurangon,8ordutan.Dei- tu656737779telefonora. IRAKASKUNTZA Elorrio.Irakasletzaikasten dabilenelorriarbat,astele- hen,asteazkenetaostiraletan lehenhezkuntzakohaurrei klasepartikularrakemateko prest.Interesaturikegonez gero,nirekinharremanetan jarrimesedez. Telefonoa:600883213 GAINERAKOAK Durango.Talde-lanagusto- kobaduzuetapertsonadina- mikoabazarabialduzureku- rrikuluma:curriculum.selk @hotmail.compostara Durangaldea.Durangalde- koenpresabatetantxoferra beharda.Derrigorrezkoa:C+ E+ADRoinarrizkoa+zister- naetaDurangaldeanbizitzea. Bialdukurrikulumaetaargaz- kia341postakutxara,48200 Durango Abadiño.Aisialdietakultur programakgaratzekotekni- kariabeharda.Lanposturako oinarrizkoeskakizunak:kul- turaetaaisialdikoprograma etaikuskizunetan,diseinuan, antolaketanetaprodukzioan eskarmentua;euskarazondo jakitea;harremanpertsonale- tarakogaitasunaizatea;gida- baimenaetaautoaizatea.Ba- loratukoda:gizarteetakultur animazioanikasketak;aisial- diareningurukoezagutzaiza- tea;nerabeetagazteentzako aisialdiprogrametaneskar- mentua;soziolinguistikari buruzkoezagutzakizatea; pertsonadinamikoaetaauto- nomoaizatea;erabakiakhar- tzekogaitasuna;ofimatika programaketateknologiabe- rriakerabiltzekotrebetasuna. Hiruhilabetekokontratuaes- kaintzenda,etaondorenba- loratukodajarraipenerako aukera.Curriculumakaurkez- tekoepea:urriaren29a.Kul- turkabiazerbitzuaksl,arloza- bal8bis-1c48220abadiño edoinfo@kulturkabia.com. Telefonoa:94-6218433.El- karrizketakazaroaren2aneta 3anegingodira. Durango.Atartekolanpol- tsaosatzekoantzerkilariak, dantzariak,disenatzailegrafi- koak,haur-pedagogoaketa multikiroletan,sukaldaritzan etaikus-entzunezkoetanadi- tuakbeharditugu.Interesa- tuakbidalicurriculumaatar- te@atarte.comhelbideelek- tronikora. Durango.Durangokoen- presabatekhonakoabehar du:merkataritzakoagentea. Asegurukonpainiabatean bezeroakerakartzeaetaman- tentzea.Ezinbesteko:espe- rientziaizateakomertzialla- netanetadurangaldeanbizi- tzea.Lanaldia:osoazein erdia.Kontratua:merkantila. Berehalahasteko.Hilekosol- data,gutxigorabehera:500 euro(lanaldiosoarengatik)+ komisioak.Sartu.Erref.: 6840.Telefonoa: 946200449 Durango.Durangokoen- presabatekhonakohaubehar du:mekanikoa.Mekanika orokorra:uhalakaldatu,ba- laztak,gurpilaketaautoare- kinzerikusiadutenedozer gauza.Ezinbestekoa:gutxie- nez2urtekoesperientziame- kanikolanetan,Bklasekogi- dabaimenaetadurangaldean bizitzea.Lanaldiaetaordute- gia:elkarrizketanzehaztuko da.Kontratua:epemugarik gabe,behinprobaldiagaindi- tuta.Berehalasartzeko.Sar- tu.Erref.:7490.Telefonoa: 946200449. Durango.Durangokoen- presabatekhonakoabehar du:zerga-aholkularia.Konta- bilitatekomekanizazioaeta ekitaldienitxierak,balantzeak etakontuakprestatzea(gale- raketairabaziak),zergak prestatzea(bezetasozietate- engainekoa).Ezinbestekoa: enpresazientzietakodiplo- matura,gutxienez3urteko esperientziakontabilitatean etadurangaldeanbizitzea. Lanaldiosoazatituta,astele- henetikostiraleta.Kontratua: epemugarikgabekoa,behin probaldiagaindituta.Bereha- lahasteko.Sartu.Erref.: 7194.Telefonoa: 946200449 Durango.Esperientziaduen saltzaileabeharda,ehun- gaietakokomertziobaterako. Bialdukurrikuluma:356pos- takutxa,48200Durango. Durango.Lanatopatzenari bazaramarykaykosmetikako edertasunkontsultoreaizatea aukeranduzu.Zurenegozio txikiaizangoduzuetadirua irabazikoduzu,gainerado- hainekoprestakuntzaetala- guntzaemangozaizuguztia aurreraateraahalizateko.In- teresaduenakdeituhurrengo telefonozenbakira:678836 050etaguztiaazalduko dizut. Elorrio.LH1.eta2.mailako ikasleentzatmonitorelanak egitekopertsonakbehardira. Interesatuoketorzaitezte irailaren15ean,asteazkena, arratsaldeko17:00etanElo- rriokoIturrikulturetxean izangoden“informaziosaio- ra“.Baldintzak:18urtetik gorakoaizatea;heziketafisi- kokoirakaskuntzaikasketak egindaedoikastenaritzea; irakaskuntzanesperientzia izatea;egaedobaliokidea; elorriokoaizatea;ikastetxee- takoikasleohiaedohauen errealitateaezagutzeabalo- ratukoda. 943712033 Iurreta.Iurretakoenpresa bateanhonakoabeharda:de- lineatzailea.Planoelektriko etamekanikoakdelineatube- harditu.Ezinbestekoa:auto- cadetacatia-nesperientzia izateaetadurangaldeanbizi- tzea.Lanaldiosoa.Ordutegia: 08:00etatik13:00etaraeta 13:45etik17:45eraastelehe- netikostiralera.Aldibaterako kontratua(6hilegutxigora- behera).Berehalahasteko. Hilekosoldatagordina,gutxi gorabehera:1.100euro.Sar- tu.Erref.:8.939.Telefonoa: 946200449 Zornotza.Zornotzakoen- presabatekhonakoabehar du:merkataritzakoagentea. Ordezkarilanakegitea,beze- roakerakartzea,bezeroenzo- rroamantentzeaetabezeroen gestioakizapidetzea.Ezin- bestekoa:diplomatura,espe- rientziakomertziallanetan etazonaldeanbizitzea.Lanal- diosoa.Kontratua:merkanti- la.Berehalahasteko.Urteko soldatagordina,gutxigora- behera:24000euro.Sartu. Erref.:6956.946200449 Denetarik GAINERAKOAK Boluntarioakbehardira. Asebielkarteakboluntarioak beharditu,elkarteanbertan laguntzeko.Telefonoak:685 782365eta944473394. Ibilgailuak AUTOAK SALDU Cliofamiliarrasalgai.Clio grandtourberria.Dynamique 1.5dci85zp.Griszilarkara.2 urteetaerdi.30.000km. Diesela.12.000euro.Aire egokitua,erreguladorea,limi- tadorea.Break.Airbagak.5 ate.Bihurguneetarakoargi gehigarriak.Aurrekokristal igogailuelektrikoak.Ixtesis- temazentralizatua.Atzeko banketa1/3-2/3.Cd.Garan- tia:2012-01-22.Urtekoerre- bisioapasatuberri.Telefo- noa.:609939095. Opelcorsasalgai.Opel corsa1.4i,232.200km,ondo zaindua,IATaazarorartedu, korrea182.222km-rekinal- datuzitzaion.800euro tlf.:626435412 Seat600l.Osoegoera onean.IATapasatuberri. 645717821 FURGONETAK SALDU Californiat4salgai.Cali- forniat4salgai.2400diese- la.146.000km.Egoeraone- an.Sukaldea,hozkailuaeta abardauzka.4pertsonaren- Iragarki taula 2010eko azaroaren 5a, barikua anboto20 I

×